Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0054/2020</NoDocSe>
PDF 194kWORD 61k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

<DocRef>(2019/2095(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Ryszard Legutko</Depute>

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2019/2095(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais[1],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0062/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[4], ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, įsteigiantį Europos inovacijos ir technologijos institutą[5], ypač į jo 21 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[6], ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje[7], ypač į jo 105 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0054/2020),

1. patvirtina Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, kad Instituto 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2019/2095(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais[8],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[9],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0062/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[10], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[11], ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, įsteigiantį Europos inovacijos ir technologijos institutą[12], ypač į jo 21 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[13], ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje[14], ypač į jo 105 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0054/2020),

1. pritaria Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2019/2095(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0054/2020),

A. kadangi, remiantis pajamų ir išlaidų suvestine[15], galutinis 2018 finansinių metų Europos inovacijos ir technologijos instituto (toliau – Institutas) biudžetas buvo 458 057 031,54 EUR, t. y. 35,33 proc. didesnis, palyginti su 2017 m., daugiausia dėl vis didesnės žinių ir inovacijos bendrijų (ŽIB), ypač tokių, kaip EIT Sveikatos ŽIB, EIT Žaliavų ŽIB ir EIT Maisto ŽIB, svarbos vykdant su švietimu, inovacijomis ir verslo kūrimu susijusią veiklą; kadangi bendras Sąjungos įnašas į Instituto 2018 m. biudžetą buvo 312 886 716 EUR;

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Instituto 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, jog jiems buvo pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Instituto metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 92,05 proc., t. y. 0,82 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 97,80 proc. ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 1,72 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad šis šiek tiek didesnis įsipareigojimų įgyvendinimo lygis daugiausia susijęs su aktyvesniu veiklos išlaidų įsipareigojimų vykdymu ir ypač su Instituto ŽIB skirtomis dotacijomis;

2. atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą dėl 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kad perėjimas prie daugiamečio susitarimo dėl dotacijų su ŽIB po 2020 m. priklauso nuo 2021–2027 m. biudžeto asignavimų, ir kad vis dar vyksta derybos dėl Instituto būsimo teisinio pagrindo;

3. remdamasis Audito Rūmų ataskaita, reiškia susirūpinimą dėl to, kad Institutas vėlavo sumokėti sutartą išankstinį finansavimą dviem ŽIB; ragina Institutą kartu su Komisija laiku tvarkyti grynųjų pinigų poreikius ir išvengti bet kokios delspinigių ir žalos reputacijai rizikos; remdamasis Instituto atsakymu pažymi, kad išankstinis finansavimas ŽIB sumokėtas pavėluotai, nes Instituto banko sąskaitoje nebuvo grynųjų pinigų, ir kad jis suplanavo ir pateikė prašymą dėl Komisijos subsidijos laikydamasis atitinkamų procedūrų, tačiau mokėjimas buvo atliktas pavėluotai, o Institutas negalėjo to kontroliuoti;

Veikla

4. atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas savo ir ŽIB lygmenimis naudoja pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), taip pat į valdymą orientuotus programos „Horizontas 2020“ PVRR, ir bendrajame programavimo dokumente nustatytus konkrečius rodiklius; taip pat pažymi, kad Institutas naudoja papildomus PVRR, siekdamas pagerinti savo biudžeto valdymą; pažymi, kad, vadovaudamasis Komisijos laikotarpio vidurio vertinimu ir 2017 m. Instituto poveikio tyrimu, Institutas siekia priimti poveikio sistemą, pagal kurią būtų vertinamas jo ŽIB veiklos socialinis ir ekonominis poveikis;

5. pažymi, kad Institutas 2019 m. spalio mėn. Komisijai perdavė vykdyti apskaitos paslaugas; primygtinai ragina Institutą aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis; primygtinai ragina Institutą ieškoti galimybių, kaip vykdant sutampančias užduotis dalytis ištekliais su kitoms panašią veiklą vykdančioms agentūroms;

6. atkreipia dėmesį į 2017 m. paskelbtoje Komisijos laikotarpio vidurio ataskaitoje pateiktus rezultatus, kad Institutas yra vienintelė Sąjungos įstaiga, visapusiškai apjungianti verslą, mokslinius tyrimus ir švietimą, kad Instituto bendrija yra pasiekusi tikrai novatoriškų rezultatų ir kad dabartinės jo ŽIB siūlo novatoriškų sprendimų;

7. remdamasis Audito Rūmų ataskaita, su nerimu pastebi, kad iš tiesų ŽIB pažanga siekiant tvarumo tebėra ribota, kad trijų pirmosios bangos ŽIB finansinio tvarumo rodikliai kelia susirūpinimą, nes jie rodo tik nedidelį augimą, o didžiausią nerimą kelia žemiausiais rodikliais pasižyminti Klimato ŽIB; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kad ŽIB gautos pajamos padidėjo nuo 23,7 mln. EUR 2017 m. iki 38,4 mln. EUR 2018 m., kad ŽIB kaupia turtą, kuriuo užtikrinamos būsimos pajamos, ir kad ŽIB ir jų partneriai bendrai finansuoja didelę ŽIB veiklos išlaidų dalį, kad ŽIB ir atskirų darbuotojų lygmenimis taikomos Instituto ŽIB valdymo išlaidų ribos; ragina Institutą sutelkti dėmesį į taupaus valdymo struktūras, peržiūrėti vykdomos veiklos portfelį ir skatinti alternatyvius pajamų šaltinius;

8. pažymi, kad EIT bendruomenė 2018 m. taip pat pasiekė dar vieną svarbų etapą: ŽIB skaičius išaugo iki aštuonių, kaip numatyta EIT 2014–2020 m. strateginėje inovacijų darbotvarkėje, o gruodžio mėn. įsteigti EIT gamybos ir EIT judumo mieste centrai;

9. ragina Institutą toliau skaitmeninti savo paslaugas;

Personalo politika

10. pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 97,73 proc.: užpildyti 43 laikinųjų darbuotojų etatai iš 44, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2017 m. patvirtintu 41 etatu); be to, pažymi, kad 2018 m. Institute taip pat dirbo 20 sutartininkų ir vienas deleguotasis nacionalinis ekspertas;

11. lyčių pusiausvyros požiūriu pažymi, kad 2018 m. valdyboje dirbo 4 vyrai ir 8 moterys;

12. pakartoja savo susirūpinimą, remdamasis Audito Rūmų ataskaita, kad riboti personalo ištekliai neatitinka Instituto biudžeto ir ŽIB skaičiaus padidėjimo, dėl to Institutui kyla rizika, kad jis nepajėgs susidoroti su padidėjusiu darbo krūviu ir pasiekti savo strateginių tikslų;

13. pažymi, kad Institutas nusprendė priimti neoficialių priekabiavimo atvejais vykdomų procedūrų vadovą ir kad iki 2019 m. pabaigos Instituto direktorius priims sprendimą dėl konfidencialių psichologų skyrimo; palankiai vertina tai, kad Institutas kasmet rengia darbuotojams mokymus etikos ir neliečiamumo klausimais, kurių dalis skirta priekabiavimui;

14. pažymi, kad Institutas paprašė Komisijos nuo 2020 m. jam skirti septynis papildomus etatus, kad būtų išspręsta problema dėl struktūrinio darbuotojų trūkumo Institute ir būtų galima įgyvendinti suplanuotą 2020 m. Instituto darbo programą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad Komisija nesuteikė leidimo prašytiems papildomiems etatams;

15. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad pagal Instituto statutus jis gali pasiūlyti tik ne ilgesnes kaip penkerių metų trukmės laikinųjų darbuotojų sutartis, kurias galima pratęsti dar penkeriems metams, ir atkreipia dėmesį į tai, kad 2020 m. keletas svarbių darbuotojų bus išdirbę maksimalų dešimties metų laikotarpį; reiškia susirūpinimą, kad gali būti pakenkta veiklos tęstinumui; pažymi, kad Komisija nepatenkino Instituto prašymų šias problemas išspręsti pagal dabartinį statutą, ir kad dėl to Institutas negalėjo pratęsti 10-ies darbuotojų sutarčių, taip pat, kad siekdamas užtikrinti tęstinumą jis ėmėsi reikiamų veiksmų ir paskelbė kvietimus pareikšti susidomėjimą dėl šių svarbių pozicijų;

16. remdamasis Instituto atsakymu džiaugdamasis pažymi, kad 2019 m. rugpjūčio 19 d. Instituto valdančiosios tarybos sprendimu paskirtas naujas direktorius;

17. reiškia susirūpinimą dėl to, kad Institutas penkiems darbuotojams sumokėjo beveik 3 000EUR dydžio išmokas, nors mokestis už mokslą buvo tiesiogiai mokamas mokymo įstaigai, ir tai lėmė neteisėtą dvigubą mokymo išlaidų finansavimą; palankiai vertina tai, kad Institutas ištaisė šią padėtį ir atliko išsamią ikimokyklinio ugdymo išmokų mokėjimo peržiūrą, nustatė, kokią sumą reikia susigrąžinti iš kiekvieno darbuotojo, ir priėmė papildomas darbuotojų teisių kontrolės priemones; pažymi, kad per 2019 m. planuojama susigrąžinti nepagrįstai išmokėtas sumas; ragina Institutą pranešti Audito Rūmams apie susigrąžintas sumas;

Viešasis pirkimas

18. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2014 m. Komisija Instituto ir kitų Sąjungos institucijų ir įstaigų vardu pasirašė preliminariąją sutartį dėl programinės įrangos ir licencijų įsigijimo ir IT priežiūros ir su jomis susijusių konsultacijų teikimo, ir kad Institutas, vykdydamas ex ante kontrolę, sistemingai netikrino preliminariosios sutarties rangovo kotiruojamų kainų ir tiekėjų kainoms taikomų mokesčių; pažymi, kad visi mokėjimai preliminariosios sutarties vykdytojui sudarė 64 000 EUR; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kad jis laikėsi preliminariojoje sutartyje nurodyto mechanizmo ir kad atitinkama sutartis baigė galioti ir buvo pakeista nauja sutartimi, kurioje reikalaujama, kad kiekviena kaina būtų išskirstyta į pirminę kainą ir mokestį; pabrėžia, kad pati preliminarioji sutartis gali riboti konkurenciją, nes nėra jokių įrodymų, kad preliminariosios sutarties vykdytojas pasirenka tiekėjus konkurenciniu pagrindu; ragina Komisiją pranešti, kaip preliminariosiomis sutartimis užtikrinama konkurencija; ragina Institutą pritaikyti pagal tokias sutartis atliekamų mokėjimų ex ante patikras ir užtikrinti, kad visais viešojo pirkimo atvejais būtų taikoma konkurso procedūra;

19. palankiai vertina tai, kad Institutas 2018 m. nustatė e. konkurso ir e. paraiškų tvarką ir 2019 m. e. viešojo pirkimo priemonėmis parengė keletą kvietimų dalyvauti konkurse;

20. atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą dėl 2016 m. Audito Rūmų išvadų, susijusių su Teisės subjektų ŽIB viešojo pirkimo procedūromis, ir pažymi, kad Institutas 2016 ir 2017 m. sudarė sutartis su išorės ekspertais, kad būtų persvarstyta viešojo pirkimo politika ir procedūros; pažymi, kad Institutas 2018 m. ŽIB konkrečiuose susitarimuose dėl dotacijos priėmė naujas nuostatas, siekdamas užtikrinti, kad Teisės subjektų ŽIB viešojo pirkimo politika būtų suderinta su pagrindiniais Sąjungos viešojo pirkimo teisės reikalavimais; pažymi, kad 2019 m. Institutas pradėjo vykdyti naują Teisės subjektų ŽIB ir jų paslaugų teikimo bendroje vietoje centrų viešojo pirkimo politikos ir procedūrų stebėjimo veiklą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

21. pripažįsta esamas Instituto priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; atkreipia dėmesį tai, kad 2018 m. nustatyti ir įvertinti keli galimi interesų konfliktų atvejai ir imtasi tinkamų priemonių, įskaitant draudimą dalyvauti susijusioje veikloje, kai nustatytas interesų konfliktas;

22. palankiai vertina tai, kad EIT skelbia išorės ekspertų sąrašą kartu su mokamu metiniu atlyginimu, ir ragina institutą taip pat parengti išorės ekspertų interesų konfliktų deklaracijas;

Vidaus kontrolė

23. pažymi, kad 2018 m. Komisijos vidaus audito tarnyba atliko auditą „Ex ante mokėjimų ŽIB patikrinimas“, kuriame pateikta išvada, kad sukčiavimo prevencijos ir nustatymo srityje esama labai didelių trūkumų, nors ex ante mokėjimų ŽIB patikrinimo procedūros iš esmės veiksmingos ir atitinka programos „Horizontas 2020“ teisinius reikalavimus; pažymi, kad vidaus audito tarnyba pateikė tris rekomendacijas, iš kurių Institutas priėmė tik vieną, tačiau jis parengė tinkamą visų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planą, į kurį įtrauktos ir dvi atmestos rekomendacijos;

24. pažymi, kad 2018 m. rugsėjo mėn. užbaigtas 2018 m. vertinimas, kaip ŽIB įgyvendina gero valdymo principus; jame taip pat atsižvelgta į Komisijos vidaus audito tarnybos rekomendacijas; pažymi, kad 2019 m. vertinimas, kuris įtrauktas į ŽIB 2018 m. veiklos rezultatų vertinimą, užbaigtas 2019 m. liepos mėn.; pažymi, kad penkios iš šešių ŽIB tinkamai sprendžia su gero valdymo principais susijusius klausimus;

25. apgailestauja dėl daugelio neišspręstų problemų ir tebetaikomų taisomųjų priemonių, susijusių su Audito Rūmų 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. paskelbtomis pastabomis, visų pirma susijusiomis su finansavimo sąlygomis, finansavimu iš viešųjų lėšų, dotacijų ir privačių šaltinių; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kad jis toliau vykdo taisomąsias priemones ir užbaigė daugelį pradėtų veiksmų, susijusių su Audito Rūmų komentarais, ir pripažįsta, kad Institutas nekontroliuoja likusių pradėtų veiksmų skaičiaus ir kad norint visapusiškai išspręsti su likusiais atvirais komentarais susijusius klausimus reikia taikyti ilgalaikę perspektyvą;

26. remdamasis Audito Rūmų ataskaita labai susirūpinęs pažymi, kad Institutas pusantrų metų ne tam asmeniui mokėjo valdančiosios tarybos nario darbo užmokestį ir kad jis apie šią klaidą sužinojo tik tada, kai tas asmuo susisiekė su Institutu; atkreipia dėmesį į Instituto atsakymą, kad tai tėra vienkartinė dėl nesusipratimo atsiradusi klaida ir kad priimtos tinkamos kontrolės priemonės, kad būtų išvengta tokių atvejų; primygtinai ragina Institutą įdiegti tokias priemones, kurios ateityje užkirstų kelią tokioms didelėms klaidoms;

Kitos pastabos

27. pažymi, kad praėjusiais metais Institutas aktyviai bendradarbiavo su svarbiais suinteresuotaisiais subjektais, be kita ko, įgyvendinant Sąjungos kitą daugiametę finansinę programą ir mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąją programą; pažymi, kad Komisija pasiūlė 100 mlrd. EUR dydžio „Europos horizonto“ biudžetą, į kurį įtrauktas ir 3 mlrd. EUR dydžio Instituto biudžetas;

28. ragina Institutą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o

o  o

29. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

19.2.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

József Szájer

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

[1] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[2] OL C 417, 2019 12 11, p. 34.

[3] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[4] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[5] OL L 97, 2008 4 9, p. 1.

[6] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[7] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[8] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[9] OL C 417, 2019 12 11, p. 34.

[10] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[11] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[12] OL L 97, 2008 4 9, p. 1.

[13] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[14] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[15] OL C 120, 2019 3 29, p. 213.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 25 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika