Postopek : 2019/2090(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0060/2020

Predložena besedila :

A9-0060/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0108

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0060/2020</NoDocSe>
PDF 201kWORD 72k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2090(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Poročevalec: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA EKONOMSKE IN MONETARNE ZADEVE
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018

(2019/2090(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018, skupaj z odgovori agencij[1],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0057/2020),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3], zlasti člena 208,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[4], zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES[5], zlasti člena 64,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[6], zlasti člena 108,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[7], zlasti člena 105,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0060/2020),

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018

(2019/2090(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018, skupaj z odgovori agencij[8],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[9] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0057/2020),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[10], zlasti člena 208,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[11], zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES[12], zlasti člena 64,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[13], zlasti člena 108,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[14], zlasti člena 105,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0060/2020),

1. odobri zaključni račun Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2018;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega bančnega organa, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2018

(2019/2090(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o institucijah in organih ekonomske in monetarne Unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve v javnem sektorju[15],

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0060/2020),

A. ker poročilo o izkazu prihodkov in odhodkov[16] Evropskega bančnega organa (v nadaljnjem besedilu: organ) kaže, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2018 znašal 42.584.409 EUR, kar je 10,84 % več kot leta 2017; ker je povečanje povezano s postopkom preselitve organa v Pariz; ker se organ financira iz prispevkov Unije (16.142.578 EUR oziroma 37,91 %) in iz prispevkov nacionalnih nadzornih organov držav članic in opazovalcev (26.441.831 EUR oziroma 62,09 %)[17];

B. ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov organa ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2018 znašala 99,85 %, kar je 3,94 % več kot leta 2017; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 88,23 %, kar je 0,96 % več kot leto prej;

Uspešnost

2. ugotavlja, da organ uporablja štirinajst ključnih kazalnikov uspešnosti, da bi ocenil rezultate svojih dejavnosti, v kolikor so ti rezultati pod njegovim nadzorom, in izboljšal svoje upravljanje proračuna;

3. z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ zagotovil večji del svojih regulativnih produktov v skladu s svojim delovnim programom in uresničil vse cilje, določene v okviru izvajanja njegovih sporazumov o ravni storitve;

4. pozdravlja, da si organ prakse, pobude in predloge deli z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) ter Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), s katerima ima redne sestanke; odločno ga spodbuja, naj dejavno išče možnosti za nadaljnje in tesnejše sodelovanje z vsemi agencijami Unije;

5. opozarja na novo vlogo, naloge in vire organa v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma; meni, da je to, ali bo organ to vlogo in te naloge lahko uspešno izvajal, odvisno od tega, ali ga bo podpiral odbor nadzornikov; v zvezi s tem obžaluje, da je bil predlog za preiskavo pranja denarja v zadevi Danske Bank zavrnjen;

6. opozarja, da organ doslej ni začel preiskave sistemov trgovanja z dividendno arbitražo, kot sta cum ex ali cum cum, k čemur ga je pozval Parlament; spodbuja organ, naj skupaj z organom ESMA izvede preiskavo sistemov dividendne arbitraže, da bi zaustavili tekoče in preprečili prihodnje prakse, ki ogrožajo celovitost finančnih trgov Unije;

7. obžaluje, da se je sodelovanje med organom in organom ESMA v zvezi s pripravo skupnega postopka javnega naročanja za najem pisarniških prostorov v Parizu ustavilo in da sta organa izvedla ločena postopka javnega naročanja, ne le za pisarniške prostore, temveč tudi za druge povezane storitve; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o razlogih za izgubljeno priložnost za ekonomijo obsega in povečanje učinkovitosti; poziva organ, naj preuči zamisel o skupnih postopkih javnih naročil in souporabi virov za prekrivajoče se naloge med drugimi agencijami s podobnimi dejavnostmi ali z agencijami, ki se nahajajo v bližini sedeža organa;

8. poziva organ, naj izboljša in okrepi svojo komunikacijo z državami članicami; poziva ga, naj izboljša in okrepi svoje sodelovanje z državami članicami in njihovimi nacionalnimi bankami in komercialnimi bančnimi ustanovami; poudarja pomen tovrstnega nemotenega sodelovanja pri cilju organa, da pripravi enoten bančni pravilnik;

9. poudarja, da je vloga organa pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve v evropskem finančnem sistemu bistvena za zagotavljanje finančne stabilnosti, tesneje povezanih, učinkovitejših in varnejših finančnih trgov ter visoke stopnje varstva potrošnikov v Uniji z zavzemanjem za pravičnost in preglednost na trgu proizvodov in finančnih storitev;

10. želi spomniti, kako pomemben je nadzor finančnega sektorja kot nujen in resnično učinkovit instrument v boju proti davčnim goljufijam in pranju denarja;

11. ugotavlja, da naj bi organ v skladu z novimi zakonodajnimi predlogi, o katerih je bil marca 2019[18] dosežen politični dogovor, dobil pomembnejšo vlogo ter večja pooblastila in vire na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma; poudarja, da bi moral organ prevzeti vodilno vlogo pri preprečevanju pranja denarja, tako da bi izkoristil nove pristojnosti in ustanovil nov interni odbor za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zato bi mu bilo treba dodeliti več človeških in materialnih virov, da bo lahko učinkovito prispeval k sistematičnemu in učinkovitemu preprečevanju uporabe finančnega sistema za namene pranja denarja in financiranja terorizma;

12. poudarja, da mora organ pri opravljanju svojih dejavnosti posebno pozornost nameniti zagotavljanju skladnosti z zakonodajo Unije, spoštovanju načela sorazmernosti ter upoštevanju temeljnih načel notranjega trga;

13. poziva organ, naj v roku, ki sta ga določila Parlament in Svet, poda predloge za zmanjšanje nadzornega poročanja za majhne in nekompleksne institucije, da bo zagotovljena večja sorazmernost[19]; poziva organ, naj poskrbi za to, da se bodo v vseh regulativnih in neregulativnih dokumentih uporabljale enake opredelitve[20];

14. ugotavlja, da se delovna obremenitev organa ves čas spreminja in vključuje tako regulativne naloge kot izvrševanje in uporabo zakonodaje Unije; ugotavlja, da so bila v podporo temu razvoju proračunska sredstva in kadrovski viri interno prerazporejeni; poudarja, da organ nikoli ne sme poskušati preseči svojega mandata; poudarja, da bo osredotočenost na mandat, ki sta mu ga dodelila Parlament in Svet, vodila k uspešnejši in učinkovitejši rabi virov;

15. zahteva, da organ izvede preiskavo sistemov trgovanja z dividendno arbitražo, kot je cum ex, da bi opredelil morebitna tveganja za celovitost finančnih trgov in nacionalne proračune, določil, kateri akterji delujejo v teh sistemih in v kakšni meri, ocenil, ali je prišlo do kršitev prava Unije ali nacionalnega prava, ocenil ukrepe, ki so jih sprejeli finančni nadzorniki v državah članicah, pa tudi zato da bo zadevnim pristojnim organom podal ustrezna priporočila za reforme in ukrepe;

Kadrovska politika

16. ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2018 uresničen 97,93-odstotno, saj je organ zaposloval 145 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (v primerjavi s 134 odobrenimi delovnimi mesti v letu 2017); ugotavlja tudi, da je za organ v letu 2018 delalo 42 pogodbenih uslužbencev in 16 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

17. ugotavlja, da organ objavlja prosta delovna mesta na svojem spletnem mestu in na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja ter prek drugih povezanih kanalov, da bi izboljšal obveščanje javnosti;

18. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je organ glede na poročilo Računskega sodišča leta 2018 poleg svojega osebja uporabljal 42 začasnih delavcev, od katerih jih je 27 opravljalo delo v zvezi z informacijskimi tehnologijami, pri čemer ima organ na tem področju le 13 svojih zaposlenih, kar pomeni, da je zelo odvisen od posredniške agencije na področju, ki je ključno za njegovo delovanje; poziva ga, naj pri razpravi o dodelitvi osebja za organ s Parlamentom in Svetom obravnava to pomembno tveganje za neprekinjenost poslovanja;

19. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v letu 2018 na višjih vodstvenih položajih spola nista bila uravnoteženo zastopana (5 moških in ena ženska), v upravnem odboru pa sploh ni žensk (5 moških);

Javno naročanje

20. ugotavlja, da je organ skupaj z generalnimi direktorati Komisije in drugimi agencijami sodeloval v več medinstitucionalnih postopkih javnega naročanja;

21. pozdravlja, da je organ glede na poročilo Računskega sodišča vložil veliko truda v pripravo razpisne dokumentacije in metodologijo za ocenjevanje ponudb; ugotavlja pa, da je še vedno mogoče uporabiti ustreznejša merila za oddajo in da so v okviru postopka za oddajo javnega naročila za prihodnje prostore organa ponudniki prejeli dodatne točke, če so navedli, da lahko v isti stavbi zagotovijo dovolj prostora tudi za organ ESMA, in je izbrani ponudnik prejel te točke, nazadnje pa ni sodeloval v razpisnem postopku za prostore organa ESMA;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

22. je seznanjen z ukrepi, ki jih je organ že sprejel, in njegovimi stalnimi prizadevanji za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; pozdravlja nadaljnje ukrepe, ki so bili sprejeti za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov, povečanje preglednosti delovanja organa, tako da se poroča o sestankih, ki jih imajo uslužbenci organa z zunanjimi deležniki; pozdravlja tudi, da se ta poročila objavljajo na spletnem mestu organa;

23. opozarja, da je Parlament v svoji resoluciji z dne 16. januarja 2020 o institucijah in organih ekonomske in monetarne Unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve v javnem sektorju, opozoril na zaskrbljenost glede nasprotij interesov, ki so nastala zaradi imenovanja izvršnega direktorja organa kot izvršnega direktorja Združenja za finančne trge v Evropi (AFME) od 1. februarja 2020 dalje, saj zadeva ni bila ustrezno obravnavana v okviru omejitev, ki jih je uvedel odbor nadzornikov; izraža zaskrbljenost, ker je odbor nadzornikov organa za izvršnega direktorja imenoval tudi kandidata, ki je bil prej zaposlen kot generalni direktor za zastopanje interesov pri združenju AFME; poudarja, da so nasprotja interesov po koncu zaposlitve v javnem sektorju in zaradi pojava vrtljivih vrat skupna številnim organom in agencijam v Uniji, kar škodi njihovemu ugledu; spodbuja organ, naj okrepi svojo politiko glede nasprotij interesov;

24. ugotavlja, da je skupina za boj proti goljufijam po pripravi strategije organa za boj proti goljufijam za obdobje 2015–2017 še naprej usklajevala in izvajala strategijo;

Notranje kontrole

25. ugotavlja, da je glede na poročilo Računskega sodišča ena glavnih obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta[21] in delovnega prava Združenega kraljestva, ta, da začasni delavci delajo pod enakimi delovnimi pogoji kot delavci, ki so neposredno zaposleni v podjetju uporabniku; ugotavlja pa, da pogodbe niso vsebovale izrecne zahteve, naj agencije za začasno delo spoštujejo te pogoje, in ni dokazov, da je organ sam izvedel kakršno koli primerjavo med delovnimi pogoji svojega osebja in začasnega osebja, kar je povzročilo tveganja sodnih postopkov in izgube ugleda; poziva organ, naj analizira delovne pogoje svojih začasnih delavcev in zagotovi, da so v skladu z zakonodajo Unije in nacionalnim delovnim pravom;

26. ugotavlja, da je na podlagi revizijskega poročila službe Komisije za notranjo revizijo iz leta 2018 z naslovom Enotni pravilnik – vprašanja in odgovori v Evropskem bančnem organu organ pripravil akcijski načrt za obravnavanje nekaterih možnih področij za izboljšave; poziva organ, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

Druge pripombe

27. ugotavlja, da je bil sedež organa zaradi odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, marca 2019 preseljen v Pariz v Franciji; ugotavlja, da računovodski izkazi organa vsebujejo rezervacije za stroške selitve v višini 4,7 milijona EUR, pa tudi 10,4 milijona EUR za preostala prihodnja pogodbena plačila za pisarne v Londonu;

28. poudarja, da je finančni sistem odgovoren za reševanje izzivov v zvezi s trajnostjo in zagotavljanje, da Unija izpolni obveznosti, ki jih je v okviru Pariškega sporazuma prevzela na podlagi okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja; poudarja ključno vlogo organa pri vključevanju dejavnikov, povezanih z okoljem, družbo in upravljanjem, v regulativni in nadzorni okvir ter pri mobilizaciji in usmerjanju tokov zasebnega kapitala v trajnostne naložbe; zato poudarja, da je treba zagotoviti zadostna sredstva, da bi finančne institucije in pristojni nacionalni organi lahko spremljali izvajanje tega okvira;

29. meni, da bi moralo Računsko sodišče opraviti revizijo učinkovitosti in stroškovne učinkovitosti preselitve organa, ko bodo jasni vsi stroški selitve, da bi opredelili najboljše prakse in obravnavali področja, ki jih je treba izboljšati;

30. poziva organ, naj se osredotoči na razširjanje rezultatov svojih raziskav v splošni javnosti in naj slednjo doseže prek družbenih medijev in drugih medijskih kanalov;

 

 

o

o  o

31. sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... marca 2020[22] o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.


 

 

MNENJE ODBORA ZA EKONOMSKE IN MONETARNE ZADEVE (27.1.2020)

<CommissionInt>za Odbor za proračunski nadzor</CommissionInt>


<Titre>o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2090(DEC))</DocRef>

Pripravljavec mnenja: <Depute>Derk Jan Eppink</Depute>

 

 

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so po mnenju Računskega sodišča transakcije Evropskega bančnega organa (v nadaljnjem besedilu: organ), povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto 2018, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2. poudarja, da je vloga organa pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve v evropskem finančnem sistemu bistvena za zagotavljanje finančne stabilnosti, tesneje povezanih, učinkovitejših in varnejših finančnih trgov ter visoke stopnje varstva potrošnikov v Uniji z zavzemanjem za pravičnost in preglednost na trgu proizvodov in finančnih storitev;

3. želi spomniti, kako pomemben je nadzor finančnega sektorja kot nujen in resnično učinkovit instrument v boju proti davčnim goljufijam in pranju denarja;

4. poudarja, da je finančni sistem odgovoren za reševanje izzivov v zvezi s trajnostjo in zagotavljanje, da Unija izpolni obveznosti, ki jih je v okviru Pariškega sporazuma prevzela na podlagi okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja; poudarja ključno vlogo organa pri vključevanju dejavnikov, povezanih z okoljem, družbo in upravljanjem, v regulativni in nadzorni okvir ter pri mobilizaciji in usmerjanju tokov zasebnega kapitala v trajnostne naložbe; zato poudarja, da je treba zagotoviti zadostna sredstva, da bi finančne institucije in pristojni nacionalni organi lahko spremljali izvajanje tega okvira;

5. ugotavlja, da naj bi organ v skladu z novimi zakonodajnimi predlogi, o katerih je bil marca 2019 dosežen politični dogovor, dobil pomembnejšo vlogo ter večja pooblastila in vire na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT)[23]; poudarja, da bi moral organ prevzeti vodilno vlogo pri preprečevanju pranja denarja, tako da bi izkoristil nove pristojnosti in ustanovil nov interni odbor za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zato bi mu bilo treba dodeliti več človeških in materialnih virov, da bo lahko učinkovito prispeval k sistematičnemu in učinkovitemu preprečevanju uporabe finančnega sistema za namene pranja denarja in financiranja terorizma;

6. poudarja, da mora organ pri opravljanju svojih dejavnosti posebno pozornost nameniti zagotavljanju skladnosti z zakonodajo Unije, spoštovanju načela sorazmernosti ter upoštevanju temeljnih načel notranjega trga;

7. poziva organ, naj v roku, ki sta ga določila Evropski parlament in Svet, poda predloge za olajšanje nadzornega poročanja za majhne in nekompleksne institucije, da bo zagotovljena večja sorazmernost[24]; poziva organ, naj poskrbi za to, da se bodo v vseh regulativnih in neregulativnih dokumentih uporabljale enake opredelitve[25];

8. poudarja, kako pomembna je odprta, učinkovita in neodvisna uprava za vse agencije Unije in Unijo kot celoto; opozarja na težavo nasprotja interesov, ki je posledica pojava vrtljivih vrat, in poudarja, da je za obravnavanje tovrstnih težav potreben enoten pravni okvir;

9. ugotavlja, da se delovna obremenitev organa ves čas spreminja in vključuje tako regulativne naloge kot izvrševanje in uporabo zakonodaje Unije; ugotavlja, da so bila v podporo temu razvoju proračunska sredstva in kadrovski viri interno prerazporejeni; poudarja, da organ nikoli ne sme poskušati preseči svojega mandata; poudarja, da bo osredotočenost na mandat, ki sta mu ga dodelila Evropski parlament in Svet, vodila k uspešnejši in učinkovitejši rabi virov;

10. na podlagi letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018[26] ugotavlja, da je treba za agencijske delavce zagotoviti enake delovne pogoje, kot jih imajo delavci, ki jih podjetje uporabnik zaposli neposredno; vendar ugotavlja, da se zdi, da organ verjetno ni izvedel primerjave med delovnimi pogoji svojega osebja in agencijskih delavcev; zato poziva organ, naj analizira delovne pogoje svojih agencijskih delavcev in zagotovi, da so v skladu z evropskim in nacionalnim delovnim pravom;

11. se v skladu s pripombo Računskega sodišča sprašuje, ali uporaba začasnih delavcev in zunanjih svetovalnih služb (zlasti v strateških sektorjih, kot je IT) namesto, da bi se povečalo število zaposlenih, dolgoročno pomeni najboljšo uporabo sredstev;

12. opozarja, da organ doslej ni začel preiskave sistemov trgovanja z dividendno arbitražo, kot sta cum ex ali cum cum, k čemur ga je pozval Evropski parlament[27];

13. zahteva, da organ izvede preiskavo sistemov trgovanja z dividendno arbitražo, kot je cum ex, da bi opredelil morebitna tveganja za celovitost finančnih trgov in nacionalne proračune, določil, kateri akterji delujejo v teh sistemih in v kakšni meri, ocenil, ali je prišlo do kršitev nacionalnega prava ali prava Unije, ocenil ukrepe, ki so jih sprejeli finančni nadzorniki v državah članicah, pa tudi zato da bo zadevnim pristojnim organom podal ustrezna priporočila za reforme in ukrepe;

14. obžaluje, da priložnosti za ekonomijo obsega in povečanje učinkovitosti niso bile izkoriščene, ker je bilo po selitvi sedeža organa iz Londona v Pariz sklenjeno, da organ in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) ne bosta imela skupnih postopkov za oddajo naročil; poziva organ, naj, kadar je to izvedljivo, okrepi sodelovanje z organom ESMA, ko gre za storitve za upravno podporo in upravljanje objektov, ki niso povezane z njegovimi glavnimi dejavnostmi;

15. ugotavlja, da zaradi zaključene selitve sedeža organa v Pariz leta 2019 njegovi računi vključujejo rezervacije za povezane stroške v višini 4,7 milijona EUR in rezervacije za preostala prihodnja pogodbena plačila za njegove prostore v Londonu, ki znašajo 10,4 milijona EUR; predlaga, da se – potem ko bodo določeni vsi stroški in posledice selitve – izvede revizija, da bi opredelili primere najboljše prakse in področja, na katerih so potrebne izboljšave;

16. opozarja na novo vlogo, naloge in vire organa v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma; meni, da je to, ali bo organ to vlogo in te naloge lahko uspešno izvajal, odvisno od tega, ali ga bo pri tem podpiral odbor nadzornikov;

17. v zvezi s tem obžaluje, da je bil predlog za preiskavo pranja denarja v zadevi Danske Bank zavrnjen.


INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

23.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Francesca Donato, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

47

+

ECR

Eugen Jurzyca, Rob Rooken, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt, Anna Zalewska

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin Schirdewan

PPE

Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Inese Vaidere

RENEW

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Neena Gill, Eero Heinäluoma, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE

Sven Giegold, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Francesca Donato, Valentino Grant

NI

Piernicola Pedicini, Robert Rowland

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

19.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

József Szájer

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

18

+

ECR

Ryszard Czarnecki

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

4

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

 

0

0

 

 

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL C 417, 11.12.2019, str. 1.

[2] UL C 417, 11.12.2019, str. 34

[3] UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

[4] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[5] UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

[6] UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

[7] UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

[8] UL C 417, 11.12.2019, str. 1.

[9] UL C 417, 11.12.2019, str. 34.

[10] UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

[11] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[12] UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

[13] UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

[14] UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

[15] Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0017.

[16] UL C 419, 19.11.2018, str. 3.

[17] UL C 419, 19.11.2018, str. 2.

[18] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_19_1655

[19] Na podlagi informacij, ki sta jih zagotovila IHK München in Genossenschaftsverband Bayern.

[20] Na podlagi informacij, ki jih je zagotovil Michael Ikrath, član Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

[21] Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (UL L 327, 5.12.2008, str. 9).

[22] Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0000.

[23] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_19_1655

[24] Na podlagi informacij, ki sta jih zagotovila IHK München in Genossenschaftsverband Bayern.

[25] Na podlagi informacij, ki jih je zagotovil Michael Ikrath, član Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

[26] UL C 417, 11.12.2019, str. 1.

[27] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_SL.html

Zadnja posodobitev: 19. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov