SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018

3.3.2020 - (2019/2081(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

Procedura : 2019/2081(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0061/2020
Teksty złożone :
A9-0061/2020
Debaty :
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018

(2019/2081(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji[1],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków[2], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

 uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 208,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[4], w szczególności jego art. 70,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004[5], w szczególności jego art. 65,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[6], w szczególności jego art. 108,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046[[1]], w szczególności jego art. 105,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Transportu i Turystyki,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0061/2020),

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


 

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018

(2019/2081(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji[7],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków[8], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

 uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[9], w szczególności jego art. 208,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[10], w szczególności jego art. 70,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004[11], w szczególności jego art. 65,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[12], w szczególności jego art. 108,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046[[1]], w szczególności jego art. 105,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Transportu i Turystyki,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0061/2020),

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


 

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018

(2019/2081(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Transportu i Turystyki,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0061/2020),

A. mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków[13] ostateczny budżet Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 28 793 243 EUR, co stanowi spadek o 6,31 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii[14];

B. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1. zauważa z zadowoleniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,98 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,02 % w porównaniu z rokiem 2017; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 88,96 %, co oznacza wzrost o 1,66 % w porównaniu z rokiem 2017;

2. zauważa, że Agencja odgrywa rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego i w zakresie poprawy konkurencyjności kolei w stosunku do innych rodzajów transportu, gdyż ogranicza bariery administracyjne i techniczne, zachęca do wchodzenia na rynek, gwarantuje niedyskryminację, efektywniej wydaje środki publiczne na usługi publicznego transportu kolejowego oraz dba o lepsze zarządzanie infrastrukturą; popiera Komisję w dążeniu do uczynienia europejskiego systemu kolejowego światowym liderem, jeżeli chodzi o skuteczność działania w zakresie bezpieczeństwa;

3. z zadowoleniem przyjmuje rolę Agencji w monitorowaniu opracowywania, testowania i wdrażania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), a także w ocenie konkretnych projektów związanych z ERTMS; zauważa ponadto, że 4. pakiet kolejowy obejmuje filar techniczny, który zwiększa rolę Agencji poprzez wprowadzenie nowych zadań służących zapewnieniu jednolitego wdrażania ram UE; w związku z poszerzeniem zakresu kompetencji przyznanych Agencji kładzie nacisk na fakt, że konieczne będzie przyznanie jej niezbędnych zasobów finansowych, materialnych i kadrowych, aby umożliwić jej sprawne i skuteczne wykonywanie nowych i dodatkowych zadań;

4. przypomina, że ERTMS ma kluczowe znaczenie dla utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego; podkreśla w związku z tym, że kluczowym priorytetem jest optymalna koordynacja opracowywania i wdrażania ERTMS w celu zapewnienia jednego, przejrzystego, stabilnego, przystępnego cenowo i interoperacyjnego systemu ERTMS w całej Europie;

5. zauważa, że w następstwie poszerzenia mandatu Agencji na mocy nowego rozporządzenia w 2019 r. zacznie ona pobierać honoraria i opłaty za wykonywanie zadań certyfikacyjnych, przy uwzględnieniu szczególnych potrzeb średnich przedsiębiorstw (MŚP); zauważa, że zgodnie z nowym rozporządzeniem (UE) 2016/796 Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku Agencji honoraria i opłaty stanowią dochody przeznaczone na określony cel; zauważa, że niezbędne są pewne zmiany w przepisach wykonawczych do regulaminu finansowego Agencji i na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że przedłożyła już Komisji wniosek o odstępstwo w tym zakresie; wzywa Agencję, aby informowała organ udzielający absolutorium o wdrażaniu tego nowego systemu;

6. zachęca Agencję do uwzględniania szczególnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w procesie certyfikacji, w szczególności przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i finansowych, którymi są one obarczone;

Wyniki

7. zauważa, że Agencja w swoich działaniach operacyjnych wykorzystuje zestaw wskaźników kolejowych jako kluczowe wskaźniki skuteczności działania do oceny wartości dodanej swoich działań oraz inne wskaźniki do poprawy zarządzania budżetem;

8. zachęca Agencję do wdrożenia zaleceń Trybunału;

9. uznaje, że kluczowe wskaźniki skuteczności działania Agencji i jej wyniki dotyczące produktów były na zadowalającym poziomie oraz że Agencja w pełni zrealizowała początkowe działania po wejściu w życie czwartego pakietu kolejowego; zauważa, że Agencja prawie osiągnęła cel, jakim było sporządzenie na czas 95 % sprawozdań, porad i opinii; podkreśla, że Agencja nie osiągnęła celu, jakim była realizacja 90 % wszystkich wyników za pomocą planowania finansów i zasobów ludzkich, gdyż tylko 79,75 % wyników uznano za w pełni zrealizowane;

10. z zadowoleniem przyjmuje stałą współpracę Agencji z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w zakresie wspólnych usług księgowych; ponownie wzywa Agencję, by w przypadku pokrywających się zadań zbadała możliwości wspólnego wykorzystywania zasobów z innymi agencjami prowadzącymi podobną działalność; zachęca Agencję do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii; zachęca Agencję, aby zbadała możliwość wspólnego wykorzystywania zasobów kadrowych w niektórych dziedzinach niewymagających ekspertów, a także w niektórych dziedzinach technicznych i administracyjnych, ze szczególnym naciskiem na rozwój współpracy z Instytutem Studiów nad Bezpieczeństwem mającym siedzibę w Paryżu;

11. zachęca Agencję do dalszej cyfryzacji oferowanych usług;

12. zauważa, że cel wyznaczony przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, a mianowicie stworzenie jednolitego europejskiego rynku kolejowego, nie został osiągnięty; wzywa Agencję do skoncentrowania wysiłków i publikacji na tym obszarze;

13. zauważa, że przeniesienie ruchu z transportu drogowego na kolejowy może się udać tylko wtedy, gdy będzie istniał konkurencyjny europejski obszar kolejowy; zwraca się do Agencji, aby opracowała katalog środków mających na celu zapewnienie w przyszłości możliwości włączenia systemu kolei do nowoczesnych łańcuchów logistycznych;

14. zauważa, że następne pięć lat ma decydujące znaczenie dla przyszłości sektora kolejowego i że Agencja musi dysponować niezbędnymi zasobami finansowymi i ludzkimi, aby sprostać przyszłym wyzwaniom;

15. zauważa, że osiągnięto orientacyjne pułapy stosowane przez Trybunał Obrachunkowy do oceny wykonania budżetu na poziomie przeniesień: 10 % w tytule 1 (personel) i 20 % w tytule 2 (wydatki administracyjne); zauważa z ubolewaniem, że orientacyjny pułap w tytule 3 (30 % na wydatki operacyjne) nie został osiągnięty;

16. zauważa z zadowoleniem, że w listopadzie 2018 r. Agencja przyjęła wytyczne dotyczące informowania o nieprawidłowościach;

17. zauważa, że wyniki rocznej analizy porównawczej dotyczącej personelu są podobne do wyników z 2017 r.: 18,4 % pracowników wykonuje zadania administracyjne (18,18 % w 2017 r.), 69,7 % zadania operacyjne (70,16 % w 2017 r.), a 11,90 % zadania związane z kontrolą i finansami (11,67 % w 2017 r.);

18. z zadowoleniem przyjmuje nieustające wysiłki Agencji na rzecz przygotowania do realizacji nowych zadań określonych w czwartym pakiecie kolejowym oraz podjęcia w czerwcu 2019 r. roli organu UE odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń na wprowadzanie na rynek pojazdów kolejowych, za wydawanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych oraz za zatwierdzanie przytorowych urządzeń europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS); w szczególności z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie teksty prawne i decyzje zarządu zostały przyjęte w terminie i że Agencja opublikowała wytyczne dotyczące wniosków o zezwolenie na dopuszczanie pojazdów do eksploatacji; z zadowoleniem przyjmuje inne kroki podjęte przez Agencję w celu przygotowania się do realizacji nowych zadań (aktywna interakcja z zainteresowanymi stronami, analizy konkretnych przypadków i nieoficjalne próby, pilotażowe monitorowanie krajowych organów ds. bezpieczeństwa); z zadowoleniem przyjmuje utworzenie punktu kompleksowej obsługi;

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja rozpoczęła harmonizację ponad 14 000 przepisów krajowych w sektorze kolejowym;

a) wyraża ubolewanie, że, w przeciwieństwie do transportu lotniczego i drogowego, do harmonizacji sektora kolejowego jest jeszcze daleko;

b) wzywa Agencję do zdecydowanego zwiększenia wysiłków na rzecz utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego;

19. zauważa, że Agencja ma do odegrania kluczową rolę w zmniejszaniu przeszkód biurokratycznych w transgranicznym transporcie kolejowym;

20. zauważa, że zarówno w odniesieniu do infrastruktury, jak i taboru kolejowego poczyniono zbyt małe postępy we wprowadzaniu wyposażenia niezbędnego dla ERTMS w Europie, i zwraca się do Agencji o zaproponowanie środków mających na celu przyspieszenie tego procesu;

21. ubolewa, że w 2018 r. zarejestrowano 37 przypadków niezgodności, z których 18 miało skutki finansowe (w tym 4 przypadki powodujące skutki finansowe w wysokości powyżej 15 000 EUR); zwraca się do Agencji o kontynuowanie działań mających na celu poprawę procedur zarządzania oraz udzielania zamówień;

22. zauważa, że Agencja zaproponowała przegląd zasad dobrej praktyki administracyjnej; zwraca się do Agencji o przedstawienie sprawozdania na temat zmian w tych zasadach w następnym sprawozdaniu rocznym; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja kontynuuje szkolenia w zakresie etyki i zwalczania nadużyć finansowych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do OLAF nie zgłoszono żadnych przypadków podejrzenia nadużycia finansowego; zauważa, że sprawa zgłoszona w 2017 r. jest nadal przedmiotem dochodzenia;

23. z zadowoleniem przyjmuje pomyślną realizację kontroli potwierdzającej ISO 9001;

Polityka kadrowa

24. zauważa, że w dniu 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 89,19 % – przyjęto 132 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 148 stanowisk dla pracowników na czas określony (w 2017 r. – 139 zatwierdzonych stanowisk); zauważa że, w 2018 r. w Agencji pracowało dodatkowo 31 pracowników kontraktowych 2 oddelegowanych ekspertów krajowych;

25 stwierdza z niepokojem, że w 2018 r. nie zapewniono równowagi płci wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla (5 mężczyzn i 1 kobieta) ani w zarządzie (40 mężczyzn i 15 kobiet);

26. zauważa, że Agencja przyjęła politykę na rzecz ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu, że promuje zaufanych doradców i zachęca pracowników, aby się do nich zwracali z kwestiami w tym zakresie; zauważa, że zgłoszono jeden przypadek domniemanego molestowania, lecz w żadnym przypadku nie wszczęto dochodzenia ani nie podjęto kroków prawnych;

Zamówienia

27. zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Agencja nie porównywała systematycznie cen i ich wzrostu z wycenami przekazywanymi przez dostawcę i fakturami wystawianymi wykonawcy umowy ramowej za zakup licencji na oprogramowanie; przyjmuje do wiadomości, że Agencja zastosowała umowę ramową Komisji i oczekuje na nową umowę ramową, w której przewiduje się ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej; wzywa Agencję, aby dostosowała kontrole ex ante dotyczące płatności w ramach umów ramowych i dopilnowała, by we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia stosowano procedurę konkurencyjną;

28. zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Agencja, poprzez wprowadzenie zmiany do umowy bezpośredniej dotyczącej organizacji konferencji, podjęła decyzję o zamówieniu i opłaceniu wszelkich powiązanych usług osobno, czego skutkiem był sztuczny podział zamówienia, co sprawiło, że umowa i wszystkie związane z nią płatności stały się nieprawidłowe; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, że zamierza ona przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w celu podpisania umowy ramowej na organizację wydarzeń;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

29. zauważa, że Agencja opublikowała na swojej stronie internetowej deklaracje interesów członków zarządu i pracowników oraz życiorysy członków zarządu i części kadry kierowniczej; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od czerwca 2019 r. cała kadra kierownicza wyższego szczebla Agencji, jak również jej pracownicy, mają obowiązek podpisania corocznej deklaracji interesów;

30. zauważa, że według Agencji obecne zasady dobrej praktyki administracyjnej obejmują rygorystyczne środki w zakresie zarządzania konfliktami interesów w odniesieniu do osób zaangażowanych w nowe zadania w ramach czwartego pakietu kolejowego; zauważa również, że w odniesieniu do tych zasad wystąpiły trudności praktyczne i w związku z tym wystąpiono o wprowadzenie zmian; zauważa, że zgłoszony w 2017 r. przypadek przypuszczalnego nadużycia finansowego jest nadal badany przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych; zauważa, że od tego czasu nie zgłoszono żadnego innego przypadku przypuszczalnego nadużycia; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o wyniku tego śledztwa;

31. odnotowuje, że Agencja przyjęła wytyczne dotyczące informowania o nieprawidłowościach, które zostały opublikowane w dniu 21 listopada 2018 r.;

Kontrole wewnętrzne

32. odnotowuje fakt, że po reorganizacji Agencji księgowy jest bezpośrednio powiązany administracyjnie z dyrektorem wykonawczym i nie jest już odpowiedzialny za zespół ds. finansów i zamówień publicznych;

33. zauważa, że w 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji opublikowała sprawozdanie z audytu na temat zarządzania programami, projektami i usługami w Agencji oraz że Agencja opracowała plan działania dotyczący wszystkich obszarów, w których możliwe jest wprowadzenie usprawnień; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych w związku z tym środkach;

Inne uwagi

34. zauważa, że do końca okresu przejściowego (16 czerwca 2019 r.) Agencja przekształci się z podmiotu jedynie przygotowującego i upowszechniającego działania polityczne w organ pracujący bezpośrednio dla przemysłu w dziedzinie pozwoleń na certyfikaty bezpieczeństwa i tabor kolejowy; zauważa w związku z tym, że dzięki reorganizacji Agencji możliwe było wprowadzenie niezbędnych zmian, aby zapewnić zarządzanie nowymi aplikacjami, z pomocą ekspertów, oraz opracowanie programu szkoleń i systemu monitorowania;

35. zauważa, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. Agencja podpisała umowę w sprawie siedziby z władzami francuskimi; uznaje, że decyzja dotycząca podwójnej siedziby jest decyzją Rady, którą Agencja musi wykonać;

36. wzywa Agencję, by położyła nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród społeczeństwa oraz docierała do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o

o  o

37. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... marca 2020 r.[15] w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.


 

 

OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI (22.1.2020)

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018

(2019/2081(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Grapini

 

 

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem ustalenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym rozliczenia Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (zwanej dalej „Agencją”) za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2. zauważa, że cel wyznaczony przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, a mianowicie stworzenie jednolitego europejskiego rynku kolejowego, nie został osiągnięty; wzywa Agencję do skoncentrowania wysiłków i publikacji na tym obszarze;

3. zauważa, że przeniesienie ruchu z transportu drogowego na kolejowy może się udać tylko wtedy, gdy będzie istniał konkurencyjny europejski obszar kolejowy; zwraca się do Agencji o opracowanie katalogu środków mających na celu zapewnienie w przyszłości możliwości włączenia systemu kolei do nowoczesnych łańcuchów logistycznych;

4. podkreśla strategiczną rolę Agencji w zwiększaniu konkurencyjności kolei w stosunku do innych środków transportu oraz w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego; podkreśla zatem znaczenie zapewnienia Agencji wystarczających środków budżetowych na realizację jej zadań;

5. zauważa, że następne pięć lat ma decydujące znaczenie dla przyszłości sektora kolejowego i że Agencja musi dysponować niezbędnymi zasobami finansowymi i ludzkimi, aby sprostać przyszłym wyzwaniom;

6. przyjmuje do wiadomości, że roczny budżet Agencji na rok 2018 wyniósł 28,8 mln EUR w środkach na zobowiązania i 25,6 mln EUR w środkach na płatności oraz że średni wskaźnik wykonania środków na zobowiązania (łącznie z przeniesieniami) wyniósł 100 %, a środków na płatności – 89 %; z ubolewaniem zauważa, że nie osiągnięto celu wynoszącego 90 % w odniesieniu do środków na płatności;

7. z zadowoleniem przyjmuje świadomość i gotowość Agencji do uwzględnienia szczególnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przy stosowaniu rozporządzenia w sprawie opłat i należności w związku z nowymi zadaniami certyfikacyjnymi;

8. zauważa, że osiągnięto orientacyjne pułapy stosowane przez Trybunał Obrachunkowy do oceny wykonania budżetu na poziomie przeniesień: 10 % w tytule 1 (personel) i 20 % w tytule 2 (wydatki administracyjne); zauważa z ubolewaniem, że orientacyjny pułap w tytule 3 (30 % na wydatki operacyjne) nie został osiągnięty;

9. zauważa z zadowoleniem, że w listopadzie 2018 r. Agencja przyjęła wytyczne dotyczące informowania o nieprawidłowościach;

10. wyraża zadowolenie w związku z tym, że Agencja wdrożyła zalecenie Trybunału Obrachunkowego dotyczące zapewnienia niezależności księgowego, który odpowiada teraz funkcjonalnie przed dyrektorem wykonawczym i nie jest już odpowiedzialny za finanse i zamówienia publiczne;

11. zauważa, że wyniki rocznej analizy porównawczej dotyczącej personelu są podobne do wyników z 2017 r.: 18,4 % pracowników wykonuje zadania administracyjne (18,18 % w 2017 r.), 69,7 % zadania operacyjne (70,16 % w 2017 r.), a 11,90 % zadania związane z kontrolą i finansami (11,67 % w 2017 r.);

12. wyraża ubolewanie, że Agencja nadal ma siedzibę zarówno w Lille, jak i w Valenciennes, i podkreśla, że scentralizowanie wszystkich prac w jednym miejscu mogłoby zmniejszyć koszty;

13. z zadowoleniem przyjmuje nieustające wysiłki Agencji na rzecz przygotowania do realizacji nowych zadań określonych w czwartym pakiecie kolejowym oraz podjęcie w czerwcu 2019 r. roli organu UE odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń na wprowadzanie na rynek pojazdów kolejowych, za wydawanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw kolejowych oraz za zatwierdzanie przytorowych urządzeń europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS); w szczególności z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie teksty prawne i decyzje zarządu zostały przyjęte w terminie i że Agencja opublikowała wytyczne dotyczące wniosków o zezwolenie na dopuszczanie pojazdów do eksploatacji; z zadowoleniem przyjmuje inne kroki podjęte przez Agencję w celu przygotowania się do realizacji nowych zadań (aktywna interakcja z zainteresowanymi stronami, analizy konkretnych przypadków i nieoficjalne próby, pilotażowe monitorowanie krajowych organów ds. bezpieczeństwa); z zadowoleniem przyjmuje utworzenie punktu kompleksowej obsługi;

z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja rozpoczęła harmonizację ponad 14 000 przepisów krajowych w sektorze kolejowym;

1) wyraża ubolewanie, że, w przeciwieństwie do transportu lotniczego i drogowego, sektor kolejowy jest nadal daleki od standaryzacji;

2) wzywa Agencję do zdecydowanego zwiększenia wysiłków na rzecz utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego;

14. zauważa, że Agencja ma do odegrania kluczową rolę w zmniejszaniu przeszkód biurokratycznych w transgranicznym transporcie kolejowym;

15. zauważa, że zarówno w odniesieniu do infrastruktury, jak i taboru kolejowego poczyniono zbyt małe postępy we wprowadzaniu wyposażenia niezbędnego dla ERTMS w Europie, i zwraca się do Agencji o zaproponowanie środków mających na celu przyspieszenie tego procesu;

16. wzywa Komisję do szybkiego podjęcia decyzji w sprawie wniosku Agencji o odstępstwo od jej rozporządzenia finansowego w celu zapewnienia właściwego planowania opłat i należności oraz odpowiadających im zobowiązań i płatności w budżecie;

17. ubolewa, że w 2018 r. zarejestrowano 37 przypadków niezgodności, z których 18 miało skutki finansowe (w tym 4 przypadki powodujące skutki finansowe w wysokości powyżej 15 000 EUR); zwraca się do Agencji o kontynuowanie działań mających na celu poprawę procedur zarządzania oraz udzielania zamówień;

18. zauważa, że Agencja zaproponowała przegląd zasad dobrej praktyki administracyjnej; zwraca się do Agencji o przedstawienie sprawozdania na temat rozwoju tych zasad w następnym sprawozdaniu rocznym; z zadowoleniem przyjmuje kontynuowanie przez Agencję szkolenia w zakresie etyki i zwalczania nadużyć finansowych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do OLAF nie zgłoszono żadnych przypadków podejrzenia nadużycia finansowego; zauważa, że sprawa zgłoszona w 2017 r. jest nadal przedmiotem dochodzenia;

19. z zadowoleniem przyjmuje pomyślną realizację kontroli potwierdzającej ISO 9001;

20. proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Agencji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

21.1.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

9

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Ljudmila Novak, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

 

 


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

39

+

ECR

Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

9

-

ECR

Peter Lundgren

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

David Bull, June Alison Mummery

RENEW

Pierre Karleskind

 

1

0

NI

Tiziana Beghin

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

19.2.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Peter Pollák, József Szájer

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności