POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice (ERA) za proračunsko leto 2018

3.3.2020 - (2019/2081(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Ryszard Czarnecki

Postopek : 2019/2081(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0061/2020
Predložena besedila :
A9-0061/2020
Razprave :
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice (ERA) za proračunsko leto 2018

(2019/2081(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018, skupaj z odgovori agencij[1],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3] in zlasti člena 208,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[4] in zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004[5] in zlasti člena 65,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[6] in zlasti člena 108,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[[1]] in zlasti člena 105,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za promet in turizem,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0061/2020),

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije Evropske unije za železnice (ERA) za proračunsko leto 2018

(2019/2081(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018, skupaj z odgovori agencij[7],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[8] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0048/2020),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[9] in zlasti člena 208,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[10] in zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004[11] in zlasti člena 65,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[12] in zlasti člena 108,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[[1]] in zlasti člena 105,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za promet in turizem,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0061/2020),

1. odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za železnice, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice (ERA) za proračunsko leto 2018

(2019/2081(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za promet in turizem,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0061/2020),

A. ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih[13] Agencije Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen proračun v proračunskem letu 2018 znašal 28.793.243 EUR, kar je 6,31 % manj kot leta 2017; ker proračun agencije izvira predvsem iz proračuna Unije[14];

B. ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2018 znašala 99,98 %, kar je nekoliko manj (0,02 %) kot leta 2017; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobrenih plačil znašala 88,96 %, kar je 1,66 % več kot leta 2017;

2. ugotavlja, da ima agencija pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti in interoperabilnosti evropskega železniškega sistema ter pri izboljševanju konkurenčnosti železniškega in drugih načinov prevoza, in sicer z zmanjševanjem upravnih in tehničnih ovir, spodbujanjem vstopa na trg, zagotavljanjem nediskriminacije, učinkovitejšo porabo javnih sredstev za storitve javnega železniškega prevoza in boljšim upravljanjem infrastrukture; podpira vizijo Komisije za evropski železniški sistem, ki bo imel vodilno vlogo v svetu na področju varnosti;

3. pozdravlja vlogo, ki jo ima agencija pri spremljanju razvoja, preizkušanju in uvajanju evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), pa tudi pri ocenjevanju specifičnih projektov sistema ERTMS; ugotavlja tudi, da četrti železniški sveženj vsebuje tehnični steber, ki z uvedbo novih nalog za enotno izvajanje okvira EU krepi vlogo agencije; poudarja, da bo agencija dobila več pristojnosti, zato ji bo treba zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, da bo lahko učinkovito in uspešno izvajala svoje nove in dodatne naloge;

4. opozarja, da je sistem ERTMS bistven za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja; zato poudarja, da je osrednja prednostna naloga optimizirano usklajevanje razvoja in uvedbe sistema ERTMS, da bi zagotovili enoten, pregleden, stabilen, cenovno dostopen in interoperabilen sistem ERTMS po vsej Evropi;

5. ugotavlja, da bo agencija v skladu z razširjenimi pooblastili iz nove uredbe o agenciji v letu 2019 začela pobirati pristojbine in dajatve za svoje naloge v zvezi s certificiranjem, pri čemer bo upoštevala posebne potrebe malih in srednjih podjetij; ugotavlja, da pristojbine in dajatve v skladu z novo Uredbo (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta predstavljajo namenske prihodke agencije; ugotavlja, da so potrebne nekatere spremembe izvedbenih pravil za finančno uredbo agencije, in je na podlagi odgovora agencije seznanjen s tem, da je agencija Komisiji v zvezi s tem predložila zahtevek za odstopanje; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega novega sistema;

6. poziva agencijo, naj med postopkom certificiranja upošteva posebne potrebe malih in srednjih podjetij, zlasti z zmanjšanjem njihovih upravnih in finančnih bremen;

Uspešnost

7. ugotavlja, da agencija pri svojih operativnih dejavnostih kot ključne kazalnike uspešnosti uporablja nabor železniških kazalnikov, da ocenjuje dodano vrednost svojih dejavnosti, pa tudi druge kazalnike za izboljšanje upravljanja proračuna;

8. spodbuja agencijo, naj izvaja priporočila Računskega sodišča;

9. priznava, da ima agencija zadovoljivo raven doseganja svojih ključnih kazalnikov uspešnosti in ciljev za rezultate ter je v celoti izpolnila začetne dejavnosti po začetku veljavnosti četrtega železniškega svežnja; ugotavlja, da je agencija skoraj uresničila svoj cilj, da bi v 95 % primerov pravočasno pripravila poročila, nasvete in mnenja; poudarja, da agencija ni izpolnila cilja 90-odstotnega doseganja vseh rezultatov s finančnim in kadrovskim načrtovanjem, saj jih je le 79,75 % razvrščenih kot doseženih v celoti;

10. pozdravlja, da agencija pri delitvi računovodskih storitev še naprej sodeluje z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge; nadalje poziva agencijo, naj za prekrivajoče se naloge razmisli o souporabi virov med drugimi agencijami, ki izvajajo podobne dejavnosti; spodbuja agencijo, naj dejavno išče možnosti za nadaljnje in tesnejše sodelovanje z drugimi agencijami Unije; spodbuja jo, naj preuči možnost souporabe kadrov na nekaterih nestrokovnih, tehničnih in upravnih področjih, s posebnim poudarkom na razvoju sodelovanja s pariškim Inštitutom za varnostne študije;

11. spodbuja agencijo, naj nadaljuje digitalizacijo svojih storitev;

12. ugotavlja, da cilj Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da se vzpostavi enotni evropski železniški trg, ni bil dosežen; poziva agencijo, naj se v svojih prizadevanjih in objavah osredotoči na to področje;

13. ugotavlja, da bo cilj, da bi promet s cest prenesli na železnico, mogoče doseči le, če bo vzpostavljeno konkurenčno evropsko železniško območje; poziva agencijo, naj pripravi sklop ukrepov, s katerimi bo zagotovila, da bo lahko železniški promet v prihodnje vključen v sodobne logistične verige;

14. poudarja, da bo naslednjih pet let ključnih za prihodnost železniškega sektorja in da je treba agenciji zagotoviti sredstva in osebje, ki jih potrebuje, da se bo lahko spopadla s prihodnjimi izzivi;

15. ugotavlja, da so bile dosežene okvirne zgornje meje, s katerimi Računsko sodišče ocenjuje izvrševanje proračuna na ravni prenosov: 10 % za naslov 1 (osebje) in 20 % za naslov 2 (upravni odhodki); z obžalovanjem ugotavlja, da okvirna zgornja meja za naslov 3 (30 % za odhodke iz poslovanja) ni bila dosežena;

16. pozdravlja, da je agencija novembra 2018 sprejela smernice o žvižgaštvu;

17. ugotavlja, da so rezultati letne primerjalne analize v zvezi z osebjem podobni rezultatom iz leta 2017, ko je 18,4 % zaposlenih opravljalo upravne naloge (18,18 % v letu 2017), 69,7 % operativne naloge (70,16 % v letu 2017) ter 11,90 % nadzor in finančne naloge (11,67 % v letu 2017);

18. pozdravlja, da si agencija ves čas prizadeva, da se pripravi na nove naloge, kot so bile opredeljene v četrtem železniškem svežnju, in na to, da bo junija 2019 prevzela vlogo organa EU, pristojnega za izdajo dovoljenj za dajanje železniških vozil na trg, enotnih varnostnih spričeval za prevoznike v železniškem prometu in dovoljenj za opremo ob progi v okviru evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS); zlasti pozdravlja, da so bila vsa pravna besedila in odločitve upravnega odbora sprejeta pravočasno in da je agencija objavila priročnik za izdajo dovoljenj za vozila; pozdravlja druge ukrepe, ki jih je agencija sprejela, da bi se pripravila na svoje nove naloge (dejavno sodelovanje deležnikov, študije primerov in poskusno izvajanje ter pilotno spremljanje nacionalnih varnostnih organov); pozdravlja vzpostavitev kontaktne točke „vse na enem mestu“;

pozdravlja tudi, da je agencija začela harmonizacijo več kot 14.000 nacionalnih predpisov s področja železniškega prometa;

(a) obžaluje, da železniški promet v nasprotju z letalskim in cestnim prometom še vedno niti zdaleč ni harmoniziran;

(b) poziva agencijo, naj si znatno prizadeva za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja;

19. ugotavlja, da ima agencija ključno vlogo pri odpravljanju birokratskih ovir v čezmejnem železniškem prometu;

20. ugotavlja, da je bil na področju infrastrukture in tirnih vozil pri uvedbi opreme, potrebne za sistem ERTMS v Evropi, dosežen veliko premajhen napredek, in poziva agencijo, naj predlaga ukrepe za pospešitev tega procesa;

21. obžaluje, da je bilo v letu 2018 ugotovljenih 37 neskladnosti, od katerih jih je imelo 18 finančne posledice (ki so bile v štirih primerih višje od 15.000 EUR); poziva agencijo, naj še naprej poskuša izboljšati upravljanje in postopke javnega naročanja;

22. ugotavlja, da je agencija predlagala, da bi se okvir za dobro ravnanje javnih uslužbencev pregledal; zahteva, da agencija v svojem naslednjem letnem poročilu poroča o nadaljnjem razvoju v zvezi s tem okvirom; pozdravlja, da je agencija še naprej izvajala usposabljanje o etiki in boju proti goljufijam; pozdravlja, da uradu OLAF ni bil prijavljen noben primer suma goljufije; ugotavlja, da se primer, ki je bil prijavljen v letu 2017, še vedno preiskuje;

23. pozdravlja, da je bil pregled za ohranitev standarda ISO 9001 uspešno opravljen;

Kadrovska politika

24. ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2018 uresničen 89,19-odstotno, saj je organ zaposloval 132 od 148 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2017 je bilo odobrenih 139 delovnih mest); ugotavlja, da je za agencijo v letu 2018 delalo tudi 31 pogodbenih uslužbencev in dva napotena nacionalna strokovnjaka;

25 z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v letu 2018 na višjih vodstvenih položajih spola nista bila uravnoteženo zastopana (5 moških in ena ženska), prav tako pa ne v upravnem odboru (40 moških in 15 žensk);

26. ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja, da se spodbuja vloga zaupnih svetovalcev in da se osebju priporoča, naj se obrne nanje v primeru težav; ugotavlja, da je bil prijavljen en primer nadlegovanja, noben pa ni bil preiskan ali predložen sodišču;

Javno naročanje

27. na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija ni sistematično preverjala cen in pribitkov, ki jih je zaračunaval dobavitelj, ali računov, izdanih izvajalcu okvirne pogodbe za nakup licenc za programsko opremo; priznava, da je agencija uporabljala okvirno pogodbo Komisije, in čaka novo okvirno pogodbo, ki predvideva ponovno odpiranje konkurence; poziva agencijo, naj prilagodi predhodne kontrole za plačila na podlagi okvirnih pogodb in zagotovi konkurenčni postopek za vsa javna naročila;

28. na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija s spremembo neposredne pogodbe za organizacijo konference odločila skleniti ločene pogodbe za vse zadevne storitve in jih plačati ločeno, s čimer je umetno razdelila pogodbo, zaradi česar so pogodba in vsa z njo povezana plačila nepravilni; je seznanjen z odgovorom agencije, da namerava pripraviti pogoje za podpis okvirne pogodbe za organizacijo dogodkov;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

29. ugotavlja, da je agencija na svojem spletišču objavila izjave o nasprotjih interesov upravnega odbora in članov osebja ter življenjepise članov upravnega odbora in dela vodstva; pozdravlja, da morajo od junija 2019 celotno višje vodstvo in vsi člani osebja vsako leto podpisati izjavo o nasprotjih interesov;

30. ugotavlja, da po navedbah agencije vzpostavljeni okvir za kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev zajema stroge ukrepe za obvladovanje nasprotij interesov pri posameznikih, vključenih v nove naloge v okviru četrtega železniškega svežnja; ugotavlja tudi, da so se v zvezi z okvirom pojavile praktične težave in se zato predlaga njegova revizija; ugotavlja, da primer suma goljufije, ki je bil prijavljen leta 2017, urad OLAF še preiskuje; ugotavlja, da od takrat ni bil prijavljen noben primer suma goljufije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih preiskave;

31. ugotavlja, da je agencija sprejela smernice o žvižgaštvu, ki so bile objavljene 21. novembra 2018;

Notranje kontrole

32. ugotavlja, da je po reorganizaciji agencije računovodja upravno neposredno povezan z izvršnim direktorjem in ni več vodja skupine za finance in javna naročila;

33. ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2018 izdala revizijsko poročilo o upravljanju programov, projektov in storitev ter da je agencija pripravila akcijski načrt za morebitne izboljšave na ustreznih področjih; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejela v zvezi s tem;

Druge pripombe

34. ugotavlja, da bo agencija do konca prehodnega obdobja (16. junija 2019) spremenila svojo vlogo, saj je doslej zgolj pripravljala politike in razširjala informacije, odslej pa bo v vlogi organa neposredno sodelovala s sektorjem na področju odobritev varnostnih spričeval in tirnih vozil; v zvezi s tem ugotavlja, da je reorganizacija agencije omogočila potrebne spremembe za zagotovitev obdelave novih vlog z opiranjem na strokovnjake ter razvoj programa usposabljanja in sistema spremljanja;

35. ugotavlja, da je agencija 15. aprila 2019 s francoskimi organi podpisala sporazum o sedežu; priznava, da je izbira dvojnega sedeža odločitev Sveta, ki jo mora agencija upoštevati;

36. poziva agencijo, naj se osredotoči na razširjanje rezultatov svojih raziskav v javnosti in naj slednjo doseže prek družbenih medijev in drugih medijskih kanalov;

o

o  o

37. sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... marca 2020[15] o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.


 

MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM (22.1.2020)

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018

(2019/2081(DEC))

Pripravljavka mnenja: Maria Grapini

 

 

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so računovodski izkazi Agencije Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: agencija) za proračunsko leto 2018 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

2. ugotavlja, da cilj Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da se vzpostavi enotni evropski železniški trg, ni bil dosežen; poziva agencijo, naj se v svojih prizadevanjih in objavah osredotoči na to področje;

3. ugotavlja, da bo cilj, da bi promet s cest prenesli na železnico, mogoče doseči le, če bo vzpostavljeno konkurenčno evropsko železniško območje; poziva agencijo, naj pripravi sklop ukrepov, s katerimi bo zagotovila, da bo lahko železniški promet v prihodnosti vključen v sodobne logistične verige;

4. poudarja strateško vlogo agencije pri izboljševanju konkurenčnosti železnice v primerjavi z drugimi načini prevoza ter pri zagotavljanju varnosti in interoperabilnosti evropskega železniškega sistema; zato poudarja, kako pomembno je, da se agenciji zagotovijo zadostna proračunska sredstva, da bo lahko izpolnila to svojo vlogo;

5. poudarja, da bo naslednjih pet let ključnih za prihodnost železniškega sektorja in da je treba agenciji zagotoviti sredstva in osebje, ki jih potrebuje, da se bo lahko spopadla s prihodnjimi izzivi;

6. ugotavlja, da je letni proračun agencije za leto 2018 znašal 28,8 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 25,6 milijona EUR v odobritvah plačil ter da je bila povprečna stopnja izvrševanja pri obveznostih 100-odstotna (vključno s prenosi), pri plačilih pa 89-odstotna; z obžalovanjem ugotavlja, da cilj, da bi stopnja izvrševanja pri plačilih znašala 90 %, ni bil dosežen;

7. pozdravlja, da se agencija zaveda posebnih potreb malih in srednjih podjetij in da jih je pri izvajanju uredbe o pristojbinah in dajatvah v zvezi z novimi nalogami izdajanja spričeval pripravljena upoštevati;

8. ugotavlja, da so bile upoštevane okvirne zgornje meje, s katerimi Računsko sodišče ocenjuje izvrševanje proračuna na ravni prenosov: 10 % za naslov 1 (osebje) in 20 % za naslov 2 (upravni odhodki); z obžalovanjem ugotavlja, da okvirna zgornja meja za naslov 3 (30 % za odhodke iz poslovanja) ni bila upoštevana;

9. pozdravlja, da je agencija novembra 2018 sprejela smernice glede žvižgaštva;

10. je zadovoljen, da je agencija izvedla priporočilo Računskega sodišča in zagotovila neodvisnost računovodje, ki zdaj v svoji funkciji poroča izvršnemu direktorju in ni več pristojen za finance in javna naročila;

11. ugotavlja, da so rezultati letne primerjalne analize v zvezi z osebjem podobni rezultatom iz leta 2017, ko je 18,4 % zaposlenih opravljalo upravne naloge (18,18 % v letu 2017), 69,7 % operativne naloge (70,16 % v letu 2017) in 11,90 % nadzor in finančne naloge (11,67 % v letu 2017);

12. obžaluje, da ima agencija še vedno dva sedeža (enega v Lillu, drugega pa v Valenciennesu), ter opozarja, da bi lahko, če bi vse njene dejavnosti združeno potekale na enem sedežu, znižali stroške;

13. pozdravlja, da si agencija ves čas prizadeva, da se pripravi na nove naloge, kot so bile opredeljene v četrtem železniškem svežnju, in na to, da bo junija 2019 prevzela vlogo organa EU, pristojnega za izdajo dovoljenj za dajanje železniških vozil na trg, enotnih varnostnih spričeval za prevoznike v železniškem prometu in dovoljenj za opremo ob progi v okviru evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS); zlasti pozdravlja, da so bila vsa pravna besedila in odločitve upravnega odbora sprejeta pravočasno in da je agencija objavila priročnik za izdajo dovoljenj za vozila; pozdravlja druge ukrepe, ki jih je agencija sprejela, da bi se pripravila na svoje nove naloge (dejavno sodelovanje deležnikov, študije primerov in poskusno izvajanje ter pilotno spremljanje nacionalnih varnostnih organov); pozdravlja vzpostavitev kontaktne točke „vse na enem mestu“;

pozdravlja tudi, da je agencija začela harmonizacijo več kot 14.000 nacionalnih predpisov s področja železniškega prometa;

1) obžaluje, da železniški promet v nasprotju z letalskim in cestnim prometom še vedno niti zdaleč ni harmoniziran;

2) poziva agencijo, naj si veliko bolj prizadeva za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja;

14. ugotavlja, da ima agencija ključno vlogo pri odpravljanju birokratskih ovir v čezmejnem železniškem prometu;

15. ugotavlja, da je bil na področju infrastrukture in tirnih vozil pri uvedbi opreme, potrebne za sistem ERTMS v Evropi, dosežen veliko premajhen napredek, in poziva agencijo, naj predlaga ukrepe za pospešitev tega procesa;

16. poziva Komisijo, naj hitro odloči o prošnji agencije za odstopanje od finančne uredbe, da bi zagotovila ustrezno načrtovanje pristojbin in dajatev ter ustreznih obveznosti in plačil v proračunu;

17. obžaluje, da je bilo v letu 2018 ugotovljenih 37 neskladnosti, od katerih jih je imelo 18 finančne posledice (ki so bile v štirih primerih višje od 15.000 EUR); poziva agencijo, naj še naprej skuša izboljšati upravljanje in postopke javnega naročanja;

18. ugotavlja, da je agencija predlagala, da bi se okvir za kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev pregledal; zahteva, da agencija v svojem naslednjem letnem poročilu poroča o nadaljnjem razvoju v zvezi s tem okvirom; pozdravlja, da je agencija še naprej izvajala usposabljanje o etiki in boju proti goljufijam; pozdravlja, da uradu OLAF ni bil prijavljen noben primer suma goljufije; ugotavlja, da se primer, ki je bil prijavljen v letu 2017, še vedno preiskuje;

19. pozdravlja, da je bil pregled za ohranitev standarda ISO 9001 uspešno opravljen;

20. predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju agencije podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2018.


INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

21.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

9

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Ljudmila Novak, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

 

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura)

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

9

-

ECR

Peter Lundgren

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

David Bull, June Alison Mummery

RENEW

Pierre Karleskind

 

1

0

NI

Tiziana Beghin

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

 

 


 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

19.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Peter Pollák, József Szájer

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

Zadnja posodobitev: 20. marec 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov