Процедура : 2019/2082(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0062/2020

Внесени текстове :

A9-0062/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0109

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0062/2020</NoDocSe>
PDF 223kWORD 80k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Комисия по бюджетен контрол</Commission>

Докладчик: <Depute>Ришард Чарнецки</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година

(2019/2082(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година,

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите[1],

 като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0049/2020),

 като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[3], и по-специално член 208 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[4], и по-специално член 70 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета[5], и по-специално член 20 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[6], и по-специално член 108 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[7], и по-специално член 105 от него,

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0062/2020),

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2018 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

 


 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година

(2019/2082(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година,

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година, придружен от отговорите на агенциите[8],

 като взе предвид декларацията за достоверност[9] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0049/2020),

 като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[10], и по-специално член 208 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[11], и по-специално член 70 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета[12], и по-специално член 20 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[13], и по-специално член 108 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[14], и по-специално член 105 от него,

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0062/2020),

1. одобрява приключването на сметките на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

 


 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година

(2019/2082(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2018 година,

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0062/2020),

А. като има предвид, че според отчета за приходите и разходите[15] на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането („CEPOL“ или „Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 10 416 720 EUR, което представлява намаление с 1,02% спрямо 2017 г.; като има предвид, че Агенцията се финансира главно чрез вноска от Съюза;

Б. като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1. отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 97,97%, което представлява увеличение с 0,88% спрямо 2017 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 76,51%, което представлява намаление със 7,51% спрямо предходната година;

Резултати от дейността

2. отбелязва, че Агенцията използва ключови показатели за ефективност за измерването на дейностите си по обучение и тяхното въздействие, и по-специално степента на удовлетвореност на участниците, с цел оценка на осигуряваната от тези дейности добавена стойност, и прилага показатели за ефективност с цел подобряване на управлението на бюджета си;

3. отбелязва със задоволство, че Агенцията е изпълнила успешно мандата си през 2018 г. и че в някои случаи е надхвърлила целите, определени в работната ѝ програма за 2018 г.;

4. отбелязва, че Агенцията е започнала два нови проекта, финансирани от Съюза – второто партньорство на ЕС с региона на Близкия изток и Северна Африка за обучение за борба с тероризма и програмата за обучение на работното място в областта на финансовите разследвания в Западните Балкани, като и двата проекта показват, че Агенцията бива призната във все по-голяма степен за ключов участник на Съюза, който допринася за европейската сигурност чрез външни действия;

5. отбелязва, че през 2018 г. Агенцията е провела пилотната стратегическа оценка на ЕС на потребностите от обучение (EU-STNA) и че над 87% от организираните от Агенцията обучения на място и онлайн (дейности на място, уебинари, онлайн курсове) са били посветени на пропуски в капацитета във връзка с критични заплахи за сигурността вследствие на Европейската програма за сигурност;

6. приветства факта, че Агенцията продължава да си сътрудничи тясно с мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи и с деветте агенции, които влизат в нейния състав (включително по-специално Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането и Европейската агенция за гранична и брегова охрана); отбелязва, че тези агенции имат съвместни обучения и организират курсове; решително насърчава Агенцията да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза; настоятелно призовава Агенцията да проучи възможностите за споделяне на ресурси за припокриващи се задачи (например в областта на информационните технологии и други услуги) с агенции, които се намират в близост до Агенцията, и в частност Агенцията на Европейския съюз за основните права във Виена и Европейския орган по труда в Братислава;

7. поставя под въпрос необходимостта от агенция, посветена специално на обучението в областта на правоприлагането; призовава Комисията да обмисли сливането на Агенцията с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането („Европол“); подчертава факта, че Агенцията и Европол имат много подобна сфера на дейност и че сливането ще опрости финансирането на двете агенции, а така също и ще разясни системата на агенциите на Съюза за широката общественост; 

8. призовава Комисията да извърши проучване за осъществимост, за да прецени възможността (ако не за пълно сливане) поне за установяване на споделени полезни взаимодействия с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането („Европол“); призовава Комисията да оцени и двата сценария, а именно прехвърлянето на Агенцията към седалището на Европол в Хага и прехвърлянето на седалището на Европол към седалището на Агенцията в Будапеща; отбелязва, че подобен акт би означавал споделяне на корпоративни и спомагателни услуги и управление на общите сгради, както и споделени инфраструктури, свързани с информационните и комуникационните технологии, телекомуникациите и интернет, като по този начин ще се спестят огромни суми пари, които биха могли да се използват за по-нататъшно финансиране на двете агенции;

9. отбелязва, че вследствие на петгодишната периодична външна оценка, която приключи през януари 2016 г. и за която Агенцията трябваше да предприеме корективни действия до края на 2018 г., докладът за оценка беше приет от Агенцията и включва 17 препоръки, които обхващат пет области, свързани със структурата и работните практики на Агенцията; отбелязва, че от приемането на плана за действие насам 24 действия са завършени, 3 действия, свързани с по-нататъшното развитие на E-net, са все още в ход, 4 действия вече не се считат за уместни и 1 действие е преустановено;

10. насърчава Агенцията да продължи цифровизацията на своите услуги;

11. приветства факта, че Палатата обяви операциите, свързани с годишните отчети на CEPOL за финансовата 2018 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти, а финансовото състояние към 31 декември 2018 г. за вярно представено; припомня, че бюджетът на Агенцията се е увеличил от 9 на 10 милиона евро (+11%), докато персоналът ѝ е намалял от 53 на 51 души (–4%) в сравнение с 2017 г.; при все това изразява съжаление относно факта, че CEPOL е трябвало да откаже многобройни валидни и легитимни искания за обучение от държавите членки в ключови области на правоприлагането поради бюджетни ограничения; изразява загриженост, че понастоящем CEPOL не може да отговори в достатъчна степен на търсенето от страна на държавите членки на образование и обучение за правоприлагащите общности в Съюза и съседните държави;

Политика относно персонала

12. отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено на 100%, като са били назначени 32 срочно наети служители от общо 32-те свободни работни места, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 31 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Агенцията са работили 18 договорно наети служители и 4 командировани национални експерти;

13. отбелязва, че вследствие на преместването на Агенцията от Обединеното кралство в Унгария и произтичащия от това по-нисък корекционен коефициент, прилаган към заплатите на персонала, текучеството на персонала е било високо, а географският баланс невинаги е бил поддържан, тъй като броят на кандидатурите от държави членки, различни от държавата домакин, е намалял; отбелязва, че през 2018 г. Агенцията е продължила да получава значителен брой кандидатури от унгарски граждани и гражданите на държава членка – домакин, са продължили да бъдат свръхпредставени сред общия брой служители; отбелязва, че правният спор във връзка с преместването е бил приключен от Съда през 2018 г. и първоначалното решение е било потвърдено; подчертава, че ниският корекционен коефициент, прилаган към заплатите на персонала, може да създаде трудни ситуации, които могат да попречат на способността на дадена агенция да изпълнява ефективно своите ежедневни задачи; подчертава, че агенциите, намиращи се в държави, за които се прилага нисък корекционен коефициент, следва да получават допълнителна подкрепа от Комисията за прилагането на допълнителни мерки, за да станат те по-привлекателни за настоящите и бъдещите служители; призовава Комисията да направи оценка на въздействието и жизнеспособността на прилагането на корекционни коефициенти на заплатите в бъдеще;

14. припомня предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на публичността; разбира отговора на Агенцията относно високите разходи за писмен превод във връзка с тези публикации; в допълнение признава, че през 2018 г. Агенцията е публикувала всички свободни работни места и на общата платформа за работни места, разработена от мрежата от агенции на ЕС; въпреки това отново заявява, че (за да се избегнат високите разходи за писмен превод) Агенцията следва да предприеме първа стъпка в тази посока и да използва възможността за публикуване на наименованията на свободните длъжности на всички официални езици на Съюза с връзка към пълния текст на обявленията само на английски език;

15. отбелязва със задоволство, че през 2018 г. е постигнат абсолютен баланс между половете по отношение на висшите ръководни длъжности (3 мъже и 3 жени), но изразява загриженост относно факта, че на равнището на управителния съвет има дисбаланс в участието на мъжете (17 членове) и жените (9 членове);

Обществени поръчки

16. припомня въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Агенцията все още не е въвела всички инструменти, инициирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва, че според отговора на Агенцията тя е въвела електронно фактуриране и електронни тръжни процедури и възнамерява да въведе електронно подаване на оферти; призовава Агенцията да докладва до юни 2020 г. на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък;

17. отбелязва със загриженост, че Агенцията е сключила рамково споразумение за организиране на пътувания за собствените си служители и участниците в обучения, без да изиска от спечелилия кандидат обосновка за потенциално необичайно ниската оферта; отбелязва, че според отговора на Агенцията членовете на комисията за оценка не са пристъпили към искане на разяснения, тъй като в хода на ежедневната си работа те вече са били запознати с цените, прилагани от дружеството, сключило предишния договор; признава, че Агенцията приема констатацията на Палатата, че тази оценка не е била документирана в доклада за оценка; призовава Агенцията да изиска и анализира причините за потенциално необичайно ниските оферти и да се увери, че всички оценки са адекватно документирани в бъдещите доклади за оценка;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

18. оценява съществуващите мерки, предприети от Агенцията, и нейните текущи усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и предоставяне на защита за лицата, сигнализиращи за нередности; изразява задоволство, че Агенцията е приела и прилага вътрешни правила относно сигнализирането на нередности и че е публикувала автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет и на изпълнителния директор;

Други коментари

19. приветства факта, че през февруари 2017 г. Агенцията успешно е приключила сертифицирането по ISO 9001:2015 на системата си за управление с цел подобряване и по-ясно демонстриране на ангажимента си по отношение на качеството; отбелязва, че въз основа на положителните резултати от надзорните одити, проведени през 2018 г. и в началото на 2019 г., Агенцията е запазила сертифицирането си;

20. отбелязва със загриженост, че за разлика от повечето други агенции, Агенцията не е извършила цялостен анализ на евентуалното отражение на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз върху нейната организация, дейност и счетоводно отчитане; отбелязва, че според отговора на Агенцията решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз е обсъждано на заседанията на ръководството, в междуведомствената мрежа за служителите по обществените поръчки и в междуведомствената правна мрежа, както и че получените от Комисията съобщения са били следени отблизо, а съответните рискове са оценени като ограничени;

21. отбелязва усилията на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; изразява съжаление, че Агенцията не разполага със схема за компенсиране на въглеродните емисии, но въз основа на отговора на Агенцията признава, че разходите за участие в такава схема не могат да бъдат покрити от ограничените ѝ финансови ресурси, и отчита, че Агенцията насърчава служителите си да използват обществения транспорт с цел намаляване на емисиите;

22. призовава Агенцията да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите научни изследвания сред широката общественост и да достига до обществеността чрез социалните и други медии;

o

o  o

23. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … март 2020 г.[16] относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.


 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ (21.1.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджетен контрол</CommissionInt>


<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2018 година</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Роберта Мецола</Depute>

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отново подчертава ролята на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането („CEPOL“ или „Агенцията“) за предоставянето на информация на националните правоприлагащи експерти относно последните събития в областта на правоприлагането и за улесняването на обмена на най-добри практики;

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) обяви операциите, свързани с годишните отчети на CEPOL за финансовата 2018 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти, а финансовото състояние към 31 декември 2018 г. за вярно представено; припомня, че бюджетът на Агенцията се е увеличил от 9 на 10 милиона евро (+11%), докато персоналът ѝ е намалял от 53 на 51 души (–4%) в сравнение с 2017 г.; при все това изразява съжаление относно факта, че CEPOL е трябвало да откаже многобройни валидни и легитимни искания за обучение на държавите членки в ключови области на правоприлагането поради бюджетни ограничения; изразява загриженост, че понастоящем CEPOL не може да отговори в достатъчна степен на търсенето от страна на държавите членки на образование и обучение за правоприлагащите общности в Съюза и съседните държави;

3. отбелязва, че през декември 2017 г. CEPOL обяви покана за представяне на оферти за рамково споразумение за пътнически услуги с разчетна пазарна стойност от 8,5 милиона евро за период от 4 години; отбелязва, че въпреки възлагането на поръчката на най-евтиния оферент, чиято оферта възлиза на 56% от средната стойност на офертите на двамата му конкуренти, извършените през 2018 г. плащания (2,06 милиона евро) почти са достигнали разчетната пазарна стойност от 2,13 милиона евро; споделя становището на Палатата, че в случаите, когато офертите от оферентите изглеждат необичайно ниски, Агенцията следва да анализира причините за това, за да гарантира, че изчислението ѝ на пазарната стойност е правилно и че поръчката се възлага на оферента, който предлага най-доброто съотношение между цена и качество; 

4.  отбелязва със загриженост, че CEPOL продължава да отчита голямо текучество на персонал и ограничен брой кандидатури от други държави членки; отново изразява безпокойство, че това може да окаже въздействие върху операциите на Агенцията; във връзка с това отбелязва, че Правилникът за длъжностните лица предлага необходимата гъвкавост, така че при назначаването на длъжностни лица да бъдат взети под внимание преобладаващите в Съюза условия на пазара на труда с цел да се отговори на специфичните потребности на институциите; призовава CEPOL да предприеме мерки за подобряване на положението;

5. изразява задоволство, че CEPOL е изпълнил две от шестте неизпълнени препоръки на Палатата, а именно тези, които се отнасят до потвърждаването на валидността на счетоводната система и изчерпателния анализ на възможното отражение на Брексит;

6. изразява съжаление, че все още продължават да се провеждат корективни действия по отношение на две неизпълнени препоръки на Палатата, в частност голямото текучество на персонал и публикуването на обявленията за свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал, и поради това призовава Агенцията да вземе необходимите мерки за своевременно приключване на тези корективни действия и да предприеме незабавно последващи действия във връзка с неизпълнените препоръки относно електронните обществени поръчки, и по-конкретно въвеждането на електронно подаване на оферти;

7. подчертава, че е важно да се предоставят основани на пола данни, за да може да се анализира развитието на баланса между половете сред персонала и в ръководните органи на Агенцията.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.1.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Lukas Mandl

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

 

5

-

ECR

Robert Roos

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци

+ : Гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.2.2020 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

József Szájer

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци

+ : Гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1]  ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 1.

[2]  ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 109.

[3]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

[4]  OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[5]  ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1.

[6]  OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

[7]  ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.

[8]  ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 1.

[9]  ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 109.

[10]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

[11]  OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[12]  ОВ L 319, 4.12.2015 г., стр. 1.

[13]  OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

[14]  ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.

[15]  ОВ C 7, 9.1.2019 г, стр. 1.

[16]  Приети текстове, P9_TA(2020)0000.

Последно осъвременяване: 17 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност