Procedure : 2019/2082(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0062/2020

Indgivne tekster :

A9-0062/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0109

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0062/2020</NoDocSe>
PDF 193kWORD 74k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontroludvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018

(2019/2082(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018,

 der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, med agenturernes svar[1],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[4], særlig artikel 70,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA[5], særlig artikel 20,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[6], særlig artikel 108,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[7], særlig artikel 105,

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0062/2020),

1. meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

 


 

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018;

(2019/2082(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018,

 der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, med agenturernes svar[8],

 der henviser til Revisionsrettens erklæring[9] for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

 der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[10], særlig artikel 208,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[11], særlig artikel 70,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA[12], særlig artikel 20,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[13], særlig artikel 108,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046[14], særlig artikel 105,

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0062/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

 


3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018

(2019/2082(DEC))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018,

 der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

 der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

 der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0062/2020),

A. der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter[15] var på 10 416 720 EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,02 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at agenturet hovedsageligt finansieres ved hjælp af et bidrag fra Unionen;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 97,97 %, hvilket er en stigning på 0,88 % i forhold til 2017; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 76,51 %, hvilket svarer til et fald på 7,51 % i forhold til året før;

Performance

2. bemærker, at agenturet anvender centrale resultatindikatorer til at måle sine uddannelsesaktiviteter og deres virkning, navnlig deltagernes tilfredshed, med henblik på at vurdere den merværdi, som disse aktiviteter tilfører, og at det anvender resultatindikatorer til at forbedre sin budgetforvaltning;

3. noterer sig med tilfredshed, at agenturet på vellykket vis opfyldte sit mandat i hele 2018, og at det i visse tilfælde overgik de mål, der var fastsat i dets arbejdsprogram for 2018;

4. bemærker, at agenturet indledte to nye EU-finansierede projekter, nemlig uddannelsespartnerskabet mellem EU og MENA inden for terrorbekæmpelse 2 samt praktikprogrammet vedrørende finansielle undersøgelser i det vestlige Balkan, som begge viser, at agenturet i stigende grad anerkendes som en nøgleaktør på EU-plan, der bidrager til at sikre sikkerheden i EU ved hjælp af foranstaltninger udadtil;

5. bemærker, at agenturet i 2018 gennemførte pilotprojektet EU's vurdering af strategiske uddannelsesbehov (EU-STNA), og at flere end 87 % af agenturets inhouse- og onlineuddannelsesarrangementer (inhouse-aktiviteter, webinarer, onlinekurser) adresserede kapacitetsmangler for så vidt angår kritiske sikkerhedstrusler i forbindelse med den europæiske dagsorden om sikkerhed;

6. glæder sig over agenturets fortsatte tætte samarbejde med netværket af europæiske agenturer, der beskæftiger sig med retlige og indre anliggender, og med de ni agenturer, som dette netværk omfatter, herunder Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning; bemærker, at disse agenturer gennemfører fælles uddannelseskurser og tilrettelægger kurser sammen; opfordrer kraftigt agenturet til aktivt at søge yderligere og bredere samarbejde med alle EU-agenturerne; opfordrer indtrængende agenturet til at undersøge mulighederne for at dele ressourcer om overlappende opgaver (såsom IT og andre tjenester) med agenturer i agenturets nærhed, navnlig Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder i Wien og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed i Bratislava;

7. sætter spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at have et særligt agentur for uddannelse i retshåndhævelse; opfordrer Kommissionen til at overveje at sammenlægge agenturet med Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol"); understreger, at agenturet og Europol i stor udstrækning har samme virkefelt, og at sammenlægningen vil forenkle finansieringen af de to agenturer og skabe klarhed over systemet med EU-agenturerne for den brede offentlighed;

8. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en gennemførlighedsundersøgelse af muligheden for som minimum – hvis ikke en fuldstændig sammenlægning – at etablere fælles synergier med Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol); opfordrer Kommissionen til at evaluere begge scenarier, nemlig overflytningen af agenturet til Europols hovedsæde i Haag og overflytningen af Europols hovedsæde til agenturets hovedsæde i Budapest; bemærker, at en sådan handling vil indebære deling af virksomhedstjenester og støttetjenester og forvaltning af de fælles lokaler samt fælles IKT, telekommunikations- og internetbaserede infrastrukturer og således føre til enorme besparelser, der ville kunne anvendes til yderligere finansiering af begge agenturer;

9. bemærker, at evalueringsrapporten efter den femårige periodiske eksterne evaluering, der blev afsluttet i januar 2016, og som pålagde agenturet at gennemføre korrigerende foranstaltninger senest ved udgangen af 2018, blev vedtaget af agenturet og indeholdt 17 anbefalinger vedrørende fem områder i relation til agenturets struktur og arbejdsmetoder; bemærker, at 24 aktiviteter siden vedtagelsen af handlingsplanen er afsluttet, tre aktiviteter vedrørende videreudvikling af e-Net er stadig i gang, fire aktiviteter anses ikke længere for at være relevante, og én er blevet sat i bero;

10. tilskynder agenturet til at tilstræbe digitalisering af sine tjenester;

11. glæder sig over, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund for Cepols årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2018; minder om, at agenturets budget blev forøget fra 9 mio. EUR til 10 mio. EUR (+11 %), mens dets personale blev reduceret fra 53 til 51 (-4 %) i forhold til 2017; beklager imidlertid det forhold, at Cepol var nødt til at give afslag på mange velbegrundede og legitime anmodninger om uddannelse fra medlemsstaterne på meget vigtige retshåndhævelsesområder som følge af budgetmæssige begrænsninger; er bekymret over, at Cepol i øjeblikket ikke i tilstrækkelig grad kan dække medlemsstaternes efterspørgsel efter uddannelse og træning af retshåndhævende myndigheder i Unionen og dens nabolande;

Personalepolitik

12. bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 100 % pr. 31. december 2018 med 32 midlertidigt ansatte ud af de 32 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 31 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 18 kontraktansatte og fire udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for agenturet;

13. bemærker, at der som følge af agenturets flytning fra Det Forenede Kongerige til Ungarn og den deraf følgende lavere justeringskoefficient for personalelønninger har været en høj personaleudskiftning, og at den geografiske balance ikke altid sikres, idet antallet af ansøgninger fra andre medlemsstater end værtslandet er faldet; bemærker, at agenturet i 2018 fortsat modtog et betydeligt antal ansøgninger fra ungarske statsborgere, og at værtslandets statsborgere fortsat var overrepræsenteret i forhold til det samlede antal ansatte; bemærker, at den retlige tvist vedrørende flytningen blev afsluttet af Domstolen i løbet af 2018, og at den oprindelige dom blev stadfæstet; understreger, at anvendelsen af en lav justeringskoefficient på personalelønninger kan skabe vanskelige situationer, som kan hæmme et agenturs evne til at udføre sine daglige opgaver effektivt; understreger, at agenturer i lande, hvor der anvendes en lav justeringskoefficient, bør modtage yderligere støtte fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af supplerende foranstaltninger med henblik på at gøre dem mere attraktive for nuværende og fremtidige medarbejdere; opfordrer Kommissionen til at vurdere virkningen af og rentabiliteten i forbindelse med at anvende lønkorrektionskoefficienter i fremtiden;

14. minder om Revisionsrettens forslag om at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; forstår agenturets svar vedrørende de høje omkostninger til oversættelse, som en sådan offentliggørelse fører med sig; anerkender endvidere, at agenturet i 2018 også offentliggjorde alle ledige stillinger på den jobopslagstavle for agenturer, som EU-agenturernes netværk har udviklet; gentager imidlertid, at agenturet (for at undgå høje oversættelsesomkostninger) bør tage et første skridt i denne retning og gøre brug af muligheden for at offentliggøre titlerne på sådanne ledige stillinger på alle Unionens officielle sprog sammen med et link til den fulde tekst på engelsk;

15. noterer sig med tilfredshed, at der i 2018 blev opnået en god balance mellem kønnene for så vidt angår den øverste ledelse (tre mænd og tre kvinder), men er bekymret over ubalancen mellem mænd og kvinder i bestyrelsen (17 mænd og ni kvinder);

Udbud

16. minder på baggrund af Revisionsrettens beretning om, at agenturet ved udgangen af 2017 endnu ikke havde indført alle de redskaber, som Kommissionen har iværksat for at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjeparter, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); bemærker på baggrund af agenturets svar, at det har indført e-invoicing og e-tendering, og at det agter at indføre e-submission; anmoder agenturet om senest i juni 2020 at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne forbindelse;

17. bemærker med bekymring, at agenturet tildelte en rammekontrakt om rejsearrangementer for dets eget personale og deltagere i uddannelsesaktiviteter, uden at den valgte tilbudsgiver blev bedt om at forklare det potentielt unormalt billige tilbud; bemærker på baggrund af agenturets svar, at vurderingsudvalget ikke indhentede yderligere oplysninger, fordi de på grund af deres daglige arbejde allerede var bekendt med de priser, der blev anvendt af den virksomhed, der var part i den foregående kontrakt; anerkender, at agenturet accepterer Revisionsrettens bemærkning om, at denne vurdering ikke var medtaget i vurderingsrapporten; opfordrer agenturet til i forbindelse med potentielt unormalt billige tilbud at anmode om forklaringer og analysere disse samt til at sikre, at alle vurderinger er tilstrækkelig formaliseret i fremtidige evalueringsrapporter;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

18. sætter pris på de foranstaltninger, som agenturet har iværksat, og på dets igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed i forbindelse med forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og i forbindelse med beskyttelse af whistleblowere; udtrykker tilfredshed med, at agenturet har fastlagt og indført interne regler om whistleblowing, og at det har offentliggjort CV'er og interesseerklæringer for medlemmer af bestyrelsen og den administrerende direktør;

Øvrige bemærkninger

19. glæder sig over, at agenturet i februar 2017 med succes afsluttede ISO 9001:2015-certificeringen af agenturets forvaltningssystem med henblik på at forbedre og bedre vise sit engagement i kvalitet; bemærker, at agenturet på grundlag af de positive resultater af tilsynsaudits, der blev gennemført i 2018 og i begyndelsen af 2019, har opretholdt sin certificering;

20. bemærker med bekymring, at agenturet – til forskel fra de fleste andre agenturer – ikke foretog en omfattende analyse af, hvordan Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union kunne forventes at indvirke på agenturets organisation, operationer og regnskaber; bemærker på baggrund af agenturets svar, at Det Forenede Kongeriges beslutning om at træde ud af Den Europæiske Union er blevet drøftet på ledelsesmøder inden for rammerne af netværket af udbudsansvarlige på tværs af agenturerne og inden for rammerne af agenturernes retlige netværk, og bemærker endvidere, at også meddelelserne fra Kommissionen er blevet fulgt nøje, og at de tilsvarende risici er blevet vurderet til at være begrænsede;

21. noterer sig agenturets bestræbelser på at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig arbejdsplads; beklager, at agenturet ikke har indført en CO2-udligningsordning, men anerkender på baggrund af agenturets svar, at omkostningerne ved at deltage i en sådan ordning ikke kan dækkes af dets begrænsede finansielle ressourcer, samt at agenturet tilskynder sine medarbejdere til at gøre brug af offentlig transport for at reducere emissionerne;

22. opfordrer agenturet til at rette sit fokus mod at udbrede resultaterne af sin forskning til offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o

o  o

23. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... marts 2020[16] om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.


 

 

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER (21.1.2020)

<CommissionInt>til Budgetkontroludvalget</CommissionInt>


<Titre>om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger på ny den rolle, som Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse ("Cepol" eller "agenturet") spiller med hensyn til at forsyne nationale retshåndhævelseseksperter med information om den seneste udvikling på retshåndhævelsesområdet og lette udvekslingen af bedste praksis;

2. glæder sig over, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund for Cepols årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2018; minder om, at agenturets budget blev forøget fra 9 mio. EUR til 10 mio. EUR (+11 %), mens dets personale blev reduceret fra 53 til 51 (-4 %) i forhold til 2017; beklager imidlertid det forhold, at Cepol var nødt til at give afslag på mange velbegrundede og legitime anmodninger om uddannelse fra medlemsstaterne på meget vigtige retshåndhævelsesområder som følge af budgetmæssige begrænsninger; er bekymret over, at Cepol i øjeblikket ikke i tilstrækkelig grad kan dække medlemsstaternes efterspørgsel efter uddannelse og træning af retshåndhævende myndigheder i Unionen og dens nabolande;

3. bemærker, at Cepol i december 2017 iværksatte et udbud vedrørende en rammekontrakt om rejsetjenesteydelser med en anslået markedsværdi af 8,5 mio. EUR over en periode på 4 år; bemærker, at de betalinger, der blev afholdt i 2018 (2,06 mio. EUR), på trods af tildelingen af kontrakten til den billigste tilbudsgiver, hvis bud udgjorde 56 % af gennemsnittet for de to konkurrenter, næsten nåede op på den anslåede markedsværdi af 2,13 mio. EUR; er enig med Revisionsretten i, at agenturet i tilfælde, hvor tilbud fra tilbudsgivere synes at være usædvanligt lave, bør analysere de underliggende årsager for at sikre, at dets skøn over markedsværdien er korrekt, og at kontrakten tildeles den tilbudsgiver, hvis tilbud giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet;

4.  bemærker med bekymring, at Cepol fortsat oplever en stor personaleudskiftning og et begrænset antal ansøgninger fra andre medlemsstater; gentager sin bekymring over, at dette kan påvirke agenturets drift; bemærker i denne forbindelse, at personalevedtægten giver den fornødne fleksibilitet til, at de gældende arbejdsmarkedsforhold i Unionen kan tages i betragtning ved ansættelsen af tjenestemænd for at imødekomme institutionernes specifikke behov; opfordrer Cepol til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre situationen;

5. giver udtryk for sin tilfredshed med, at Cepol har implementeret to ud af de seks udestående anbefalinger fra Revisionsretten, nemlig dem vedrørende en revalidering af regnskabssystemet og den omfattende konsekvensanalyse af brexit;

6. beklager, at de korrigerende foranstaltninger i forbindelse med to udestående anbefalinger fra Revisionsretten, nemlig den store personaleudskiftning og offentliggørelsen af stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted, stadig er i gang, og opfordrer derfor agenturet til at tage de nødvendige skridt til at afslutte disse korrigerende foranstaltninger rettidigt og til hurtigst muligt at følge op på den udestående anbefaling vedrørende e-udbud, navnlig indførelsen af elektronisk afgivelse af tilbud;

7. fremhæver vigtigheden af, at der fremlægges kønsbaserede data for at kunne analysere udviklingen i kønsbalancen blandt agenturets ansatte og i dets styrende organer.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

13.1.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

5

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Lukas Mandl

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

48

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

 

5

-

ECR

Robert Roos

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 


 

 

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

19.2.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

József Szájer

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.

[2] EUT C 417 af 11.12.2019, s. 109.

[3] EUR L 298 af 26.10.2012, s. 1.

[4] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[5] EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1.

[6] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

[7] EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.

[8] EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.

[9] EUT C 417 af 11.12.2019, s. 109.

[10] EUR L 298 af 26.10.2012, s. 1.

[11] EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

[12] EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1.

[13] EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

[14] EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.

[15] EUT C 7 af 9.1.2019, s. 1

[16] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0000.

Seneste opdatering: 17. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik