Διαδικασία : 2019/2082(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0062/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0062/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0109

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0062/2020</NoDocSe>
PDF 217kWORD 76k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2082(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0049/2015),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και ιδίως το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[4], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου[5], και ιδίως το άρθρο 20,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0062/2020),

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2082(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[8],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[9] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0049/2015),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[10], και ιδίως το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[11], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου[12], και ιδίως το άρθρο 20,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[13], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[14], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0062/2020),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2082(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0062/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του[15], ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου («η ΕΑΑ» ή «ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 10 416 720 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 1,02 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός χρηματοδοτείται πρωτίστως από εισφορά της Ένωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με τον Οργανισμό για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,97 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 0,88 % σε σύγκριση με το 2017· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 76,51 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 7,51 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Επιδόσεις

2. επισημαίνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί κύριους δείκτες επιδόσεων για να αξιολογεί τις δραστηριότητές του στον τομέα της κατάρτισης και τον αντίκτυπό τους, και ειδικότερα το επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων, προκειμένου να αποτιμά την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι δραστηριότητες αυτές, και χρησιμοποιεί δείκτες επιδόσεων για τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισης·

3. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός εκπλήρωσε επιτυχώς την εντολή του κατά τη διάρκεια του 2018 και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερέβη τους στόχους που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα εργασίας του για το 2018·

4. παρατηρεί ότι ο Οργανισμός δρομολόγησε δύο νέα ενωσιακά χρηματοδοτούμενα έργα –το σχέδιο εκπαιδευτικής σύμπραξης ΕΕ/Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 2 και το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης στον τομέα της χρηματοοικονομικής έρευνας στα Δυτικά Βαλκάνια– που καταδεικνύουν αμφότερα την αυξανόμενη αναγνώριση του Οργανισμού ως βασικού παράγοντα της Ένωσης ο οποίος συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια μέσω εξωτερικής δράσης·

5. επισημαίνει ότι το 2018 ο Οργανισμός διεξήγαγε την πιλοτική αξιολόγηση των στρατηγικών αναγκών κατάρτισης της ΕΕ (EU-STNA) και ότι πάνω από το 87 % των εκδηλώσεων επιτόπιας και διαδικτυακής κατάρτισης του Οργανισμού (επιτόπιες δραστηριότητες, διαδικτυακά σεμινάρια, διαδικτυακοί κύκλοι μαθημάτων) κάλυψε κενά όσον αφορά την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσιμων απειλών για την ασφάλεια με βάση το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια·

6. επικροτεί το γεγονός ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά με το δίκτυο των ευρωπαϊκών οργανισμών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και με τους εννέα οργανισμούς που το απαρτίζουν (μεταξύ άλλων με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής)· επισημαίνει ότι οι εν λόγω οργανισμοί διοργανώνουν από κοινού προγράμματα κατάρτισης και μαθήματα· προτρέπει σθεναρά τον Οργανισμό να επιδιώξει ενεργά τη μεγαλύτερη και ευρύτερη συνεργασία με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης· καλεί επιτακτικά τον Οργανισμό να διερευνήσει τις δυνατότητες επιμερισμού των πόρων σε επικαλυπτόμενα καθήκοντα, όπως οι υπηρεσίες ΤΠ και άλλες υπηρεσίες, με οργανισμούς που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον Οργανισμό, και ιδιαίτερα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βιέννη και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας στη Μπρατισλάβα·

7. αμφισβητεί την αναγκαιότητα ενός οργανισμού αφιερωμένου ειδικά στον σκοπό της κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συγχώνευσης του Οργανισμού με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου («η Ευρωπόλ»)· υπογραμμίζει ότι ο Οργανισμός και η Ευρωπόλ έχουν εξαιρετικά παρεμφερές πεδίο δράσης και ότι η συγχώνευση θα απλουστεύσει τη χρηματοδότηση των δύο οργανισμών και θα καταστήσει σαφέστερο για το ευρύ κοινό το σύστημα των οργανισμών της Ένωσης· 

8. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να αξιολογήσει τη δυνατότητα, αν όχι πλήρους συγχώνευσης, τουλάχιστον δημιουργίας κοινών συνεργειών με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου («η Ευρωπόλ»)· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και τα δύο σενάρια, δηλαδή τη μεταφορά του Οργανισμού στην έδρα της Ευρωπόλ στη Χάγη, και τη μεταφορά της έδρας της Ευρωπόλ στην έδρα του Οργανισμού στη Βουδαπέστη· επισημαίνει ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε ως αποτέλεσμα την από κοινού χρήση εταιρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και τη διαχείριση κοινών εγκαταστάσεων, καθώς και κοινές υποδομές στους τομείς των ΤΠΕ, των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω χρηματοδότηση αμφότερων των οργανισμών·

9. παρατηρεί ότι, μετά την πενταετή περιοδική εξωτερική αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016, και για την οποία ο Οργανισμός έπρεπε να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα έως το τέλος του 2018, η έκθεση αξιολόγησης εγκρίθηκε από τον Οργανισμό και συμπεριλάμβανε 17 συστάσεις σχετικά με πέντε τομείς που αφορούν τη διάρθρωση και τις εργασιακές πρακτικές του Οργανισμού· επισημαίνει ότι, από την έγκριση του σχεδίου δράσης, έχουν ολοκληρωθεί 24 δραστηριότητες, εκ των οποίων 3 δραστηριότητες που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη του E-net βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, 4 δραστηριότητες δεν θεωρούνται πλέον συναφείς και 1 δραστηριότητα έχει ανασταλεί·

10. προτρέπει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του·

11. επικροτεί το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε νόμιμες και κανονικές, από κάθε ουσιώδη πλευρά, τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών της ΕΑΑ για το οικονομικό έτος 2018 και ότι περιγράφεται με πιστότητα η δημοσιονομική της κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2018· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού αυξήθηκε από 9 σε 10 εκατ. EUR (+11 %) ενώ τα μέλη του προσωπικού του μειώθηκαν από 53 σε 51 (-4 %) σε σύγκριση με το 2017· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι η ΕΑΑ αναγκάστηκε να απορρίψει πολυάριθμες έγκυρες και εύλογες αιτήσεις κατάρτισης από κράτη μέλη σε κρίσιμης σημασίας τομείς επιβολής του νόμου λόγω δημοσιονομικών περιορισμών· εκφράζει την ανησυχία του διότι αυτή τη στιγμή η ΕΑΑ αδυνατεί να καλύψει επαρκώς τη ζήτηση από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην Ένωση και στη γειτονία της·

Πολιτική προσωπικού

12. επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν σε 100 %, με την κάλυψη 32 από τις 32 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 31 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· επισημαίνει ότι, επιπλέον, 18 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 4 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2018·

13. παρατηρεί ότι ήταν υψηλός ο ρυθμός εναλλαγής του προσωπικού, εξαιτίας της μετεγκατάστασης του Οργανισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουγγαρία και του επακόλουθου χαμηλότερου συντελεστή διόρθωσης που εφαρμόστηκε στους μισθούς του προσωπικού, και ότι δεν διασφαλίστηκε πλήρως η γεωγραφική ισορροπία, δεδομένου ότι μειώθηκαν οι αιτήσεις από κράτη μέλη πέραν της χώρας υποδοχής· επισημαίνει ότι το 2018 ο Οργανισμός εξακολουθούσε να λαμβάνει σημαντικό αριθμό αιτήσεων από Ούγγρους πολίτες, οι δε υπήκοοι του κράτους μέλους υποδοχής εξακολουθούσαν να υπερεκπροσωπούνται στο σύνολο του προσωπικού· παρατηρεί ότι το 2018 περατώθηκε από το Δικαστήριο η νομική διαφορά σχετικά με τη μετεγκατάσταση και ότι επιβεβαιώθηκε η αρχική απόφαση· υπογραμμίζει ότι ο χαμηλός διορθωτικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις αποδοχές του προσωπικού ενδέχεται να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να παρακωλύουν την ικανότητα ενός οργανισμού να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθημερινά του καθήκοντα· τονίζει ότι οι οργανισμοί που βρίσκονται σε χώρες όπου εφαρμόζεται χαμηλός διορθωτικός συντελεστής θα πρέπει να λαμβάνουν περαιτέρω στήριξη από την Επιτροπή για την εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων, προκειμένου να καταστούν ελκυστικότεροι για το εν ενεργεία και το μελλοντικό προσωπικό· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα της εφαρμογής διορθωτικών συντελεστών στις αποδοχές στο μέλλον·

14. υπενθυμίζει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, προκειμένου να ενισχύεται η δημοσιότητα· κατανοεί την απάντηση του Οργανισμού σχετικά με το υψηλό μεταφραστικό κόστος που συνεπάγεται η εν λόγω δημοσίευση· αναγνωρίζει επιπλέον ότι το 2018 ο Οργανισμός δημοσίευσε όλες τις κενές θέσεις και στον διοργανικό ιστότοπο ανακοίνωσης θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκε από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ· υπενθυμίζει ωστόσο ότι (προκειμένου να αποφύγει το υψηλό κόστος μετάφρασης) θα πρέπει ο Οργανισμός να κάνει ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και να αξιοποιήσει τη δυνατότητα δημοσίευσης των τίτλων των εν λόγω κενών θέσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, με υπερσύνδεσμο προς το πλήρες κείμενο στην αγγλική γλώσσα μόνο·

15. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 2018 επιτεύχθηκε ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών (3 άνδρες και 3 γυναίκες), αλλά εκφράζει την ανησυχία του για την ανισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο (17 άνδρες και 9 γυναίκες)·

Σύναψη συμβάσεων

16. υπενθυμίζει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έως το τέλος του 2017 ο Οργανισμός δεν είχε καθιερώσει ακόμα τη χρήση όλων των εργαλείων που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο να θεσπιστεί μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του, ο Οργανισμός εφάρμοσε την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) και την ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφορών (e-tendering) και προτίθεται να εφαρμόσει την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών (e-submission)· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο έως τον Ιούνιο του 2020·

17. επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός συνήψε σύμβαση-πλαίσιο που αφορά τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις για το προσωπικό του και για τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση, χωρίς να ζητήσει από τον επιλεχθέντα υποψήφιο εξηγήσεις σχετικά με την ενδεχομένως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του Οργανισμού, η επιτροπή αξιολόγησης δεν επιδίωξε να ζητήσει διευκρινίσεις διότι, με βάση τις καθημερινές εργασίες της, ήταν ήδη ενήμερη για τις τιμές της εταιρείας που είχε συνάψει την προηγούμενη σύμβαση· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός αποδέχεται την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η εν λόγω εκτίμηση δεν επισημοποιήθηκε στην έκθεση αξιολόγησης· καλεί τον Οργανισμό να ζητεί και να αναλύει τους λόγους που οδηγούν σε ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, και να διασφαλίζει ότι όλες οι εκτιμήσεις επισημοποιούνται δεόντως στις μελλοντικές εκθέσεις αξιολόγησης·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

18. επιδοκιμάζει τα υφιστάμενα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλίζει τη διαφάνεια, να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις συμφερόντων και να παρέχει προστασία σε καταγγέλτες· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός κατάρτισε και εφάρμοσε εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τους καταγγέλτες και ότι έχει δημοσιεύσει τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού διευθυντή·

Λοιπά σχόλια

19. επικροτεί το γεγονός ότι, τον Φεβρουάριο του 2017, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιστοποίηση ISO 9001:2015 για το σύστημα διαχείρισής του, προκειμένου να βελτιώσει και να καταδείξει με καλύτερο τρόπο τη δέσμευσή του υπέρ της ποιότητας· παρατηρεί ότι, με βάση τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων εποπτείας που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και στις αρχές του 2019, ο Οργανισμός διατήρησε την πιστοποίησή του·

20. επισημαίνει με ανησυχία ότι, σε αντίθεση με την πλειονότητα των άλλων οργανισμών, ο Οργανισμός δεν προέβη σε λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχει ενδεχομένως στην οργάνωση, στις δραστηριότητες και στους λογαριασμούς του η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση συζητήθηκε σε συνεδριάσεις των διοικητικών στελεχών, καθώς και στο διυπηρεσιακό δίκτυο για τους υπαλλήλους συμβάσεων και στο διυπηρεσιακό νομικό δίκτυο, παρακολουθούνται δε στενά οι κοινοποιήσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή, ενώ εκτιμήθηκε ότι οι συναφείς κίνδυνοι είναι περιορισμένοι·

21. επισημαίνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για να διασφαλίσει έναν οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο εργασίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει σύστημα αντιστάθμισης των εκπομπών άνθρακα, αλλά αναγνωρίζει, στην απάντησή του, ότι το κόστος συμμετοχής σε ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να καλυφθεί από τους περιορισμένους οικονομικούς του πόρους· αναγνωρίζει επίσης ότι ο Οργανισμός προτρέπει το προσωπικό του να αξιοποιεί τα μέσα μαζικών μεταφορών, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές·

22. καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

o

o  o

23. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... Μαρτίου 2020[16] σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (21.1.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επαναλαμβάνει ότι ρόλος του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου («CEPOL» ή «ο Οργανισμός») είναι να ενημερώνει τους εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα επιβολής του νόμου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της επιβολής του νόμου και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει νόμιμες και κανονικές, από κάθε ουσιώδη πλευρά, τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του CEPOL για το οικονομικό έτος 2018 και διότι εκτιμά η δημοσιονομική του κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού αυξήθηκε από 9 σε 10 εκατομμύρια EUR (+ 11%) ενώ το προσωπικό του μειώθηκε από 53 σε 51 (-4%) σε σύγκριση με το 2017· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι ο CEPOL αναγκάστηκε να απορρίψει πολυάριθμες έγκυρες και νόμιμες αιτήσεις κατάρτισης των κρατών μελών σε κρίσιμης σημασίας τομείς επιβολής του νόμου λόγω δημοσιονομικών περιορισμών· εκφράζει την ανησυχία του διότι σήμερα ο CEPOL αδυνατεί να καλύψει επαρκώς τη ζήτηση από τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά εκπαίδευση και κατάρτιση για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην Ένωση και στις γειτονικές της χώρες·

3. παρατηρεί ότι ο CEPOL δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 2017 πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύμβαση-πλαίσιο παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενο όγκο αγοράς 8,5 εκατομμυρίων EUR για περίοδο 4 ετών· παρατηρεί ότι, παρά το γεγονός της ανάθεσης της σύμβασης στον προσφέροντα με τη φθηνότερη προσφορά που αντιστοιχούσε στο 56% του μέσου όρου των προσφορών των δύο ανταγωνιστών του, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018 (2,06 εκατομμύρια EUR) σχεδόν έφθασαν στον εκτιμώμενο όγκο της αγοράς ύψους 2,13 εκατομμυρίων EUR· συντάσσεται με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία, οποτεδήποτε οι προσφορές των υποψηφίων φαίνονται υπερβολικά χαμηλές, ο Οργανισμός οφείλει να αναλύει σε βάθος τους λόγους προκειμένου να είναι βέβαιος ότι εκτιμά ορθώς τον όγκο της αγοράς και προκειμένου να αναθέτει τη σύμβαση στον προσφέροντα με την καλύτερη αναλογία τιμής-ποιότητας· 

4.  παρατηρεί με ανησυχία ότι ο CEPOL εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού και περιορισμένο αριθμό αιτήσεων από άλλα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο του γεγονότος αυτού στη λειτουργία του Οργανισμού· επισημαίνει σχετικά ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης παρέχει την ευελιξία που απαιτείται έναντι των συνθηκών της αγοράς εργασίας που επικρατούν στην Ένωση ώστε να λαμβάνονται αυτές υπόψη όταν πραγματοποιούνται προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων και τούτο προκειμένου να καλύπτονται οι συγκεκριμένες ανάγκες των θεσμικών οργάνων· ζητεί από τον CEPOL να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο CEPOL έχει υλοποιήσει δύο από τις έξι εκκρεμούσες συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα εκείνες που αφορούν την εκ νέου επικύρωση του λογιστικού συστήματος και την ολοκληρωμένη ανάλυση αντικτύπου του Brexit·

6. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διορθωτικές δράσεις όσον αφορά δύο ακόμα εκκρεμείς συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και συγκεκριμένα το υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού και τη δημοσίευση προκηρύξεων κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού, και καλεί, κατά συνέπεια, τον Οργανισμό να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να ολοκληρωθούν εγκαίρως αυτές οι διορθωτικές δράσεις και να δώσει χωρίς καθυστέρηση συνέχεια στην εκκρεμή σύσταση σχετικά με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, δηλ. την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής·

7. τονίζει τη σημασία της παροχής δεδομένων με βάση το φύλο, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση της εξέλιξης της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο προσωπικό και τα διοικητικά όργανα του Οργανισμού.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lukas Mandl

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

 

5

-

ECR

Robert Roos

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

József Szájer

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

[2] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 109.

[3] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[4] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[5] ΕΕ L 319 της 4.12.2015, σ. 1.

[6] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[7] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[8] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.

[9] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 109.

[10] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[11] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[12] ΕΕ L 319 της 4.12.2015, σ. 1.

[13] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[14] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[15] ΕΕ C 7 της 9.1.2019, σ. 1.

[16] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου