Procedūra : 2019/2082(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0062/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0062/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0109

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0062/2020</NoDocSe>
PDF 213kWORD 59k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budžeta kontroles komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS ATZINUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2019/2082(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm[1],

 ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0049/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[4], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2219 par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI[5], un jo īpaši tās 20. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[6], un jo īpaši tās 108. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā[7], un jo īpaši tās 105. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0062/2020),

1. sniedz Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2019/2082(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

 ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz [2019.] finanšu gadu ar aģentūru atbildēm[8],

 ņemot vērā deklarāciju[9] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0049/2020),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[10] un jo īpaši tās 208. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[11], un jo īpaši tās 70. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regulu (ES) 2015/2219 par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI[12], un jo īpaši tās 20. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[13], un jo īpaši tās 108. pantu,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā[14], un jo īpaši tās 105. pantu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0062/2020),

1. apstiprina Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 


 

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2019/2082(DEC))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

 ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0062/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (“CEPOL” vai “Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu[15] tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 10 416 720 EUR, proti, par 1,02 % mazāks nekā 2017. gadā; tā kā Aģentūru galvenokārt finansē no Savienības iemaksām;

B. tā kā Revīzijas palāta pārskatā par Aģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas pārskats”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. ar gandarījumu atzīmē, ka 2018. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,97 %, t. i., par 0,88 % augstāks nekā 2017. gadā; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 76,51 %, t. i., par 7,51 % zemāks nekā iepriekšējā gadā;

Sniegums

2. ņem vērā to, ka Aģentūra izmanto galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu savus mācību pasākumus un to ietekmi, jo īpaši dalībnieku apmierinātības līmeni, un lai noteiktu šo pasākumu pievienoto vērtību, turklāt Aģentūra snieguma rādītājus izmanto arī nolūkā uzlabot budžeta pārvaldību;

3. ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra 2018. gadā sekmīgi pildīja savas pilnvaras un dažos gadījumos pārsniedza 2018. gada darba programmā noteiktos mērķus;

4. konstatē, ka Aģentūra ir sākusi divus jaunus Savienības finansētus projektus, proti, otro ES un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstu apmācības partnerības projektu terorisma apkarošanas jomā un finanšu izmeklēšanas darba apmācības programmu Rietumbalkānos, kuri abi liecina par to, ka Aģentūra arvien vairāk tiek atzīta par svarīgu Savienības dalībnieku, kas ar ārējo darbību veicina Eiropas drošību;

5. norāda, ka 2018. gadā Aģentūra veica izmēģinājuma projektu “ES stratēģisko apmācības vajadzību novērtējums” (EU-STNA) un ka vairāk nekā 87 % no aģentūras rīkotajiem mācību pasākumiem uz vietas un tiešsaistē (vietēji pasākumi, tīmekļsemināri, tiešsaistes kursi) palīdzēja novērst spēju trūkumus saistībā ar būtiskiem drošības apdraudējumiem, par kuriem secināts no Eiropas Drošības programmas.

6. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra turpina cieši sadarboties ar Tieslietu un iekšlietu aģentūru tīklu un deviņām aģentūrām, kas to veido, tostarp jo īpaši ar Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru; ņem vērā, ka aģentūras rīko kopīgas apmācības un kopīgi organizē kursus; stingri mudina Aģentūru aktīvi censties veidot turpmāku un plašāku sadarbību ar visām Savienības aģentūrām; mudina Aģentūru izpētīt iespējas, kā ar tai tuvumā esošajām aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru Vīnē un Eiropas Darba iestādi Bratislavā, varētu kopīgi izmantot resursus tiem uzdevumiem, kas pārklājas (piemēram, IT un citi pakalpojumi);

7. apšauba, vai ir vajadzīga aģentūra, kas būtu īpaši paredzēta tiesībaizsardzības apmācības mērķim; aicina Komisiju apsvērt iespēju apvienot aģentūru ar Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu); uzsver, ka Aģentūras un Eiropola darbības joma ir ļoti līdzīga un ka šāda apvienošana vienkāršotu abu aģentūru finansēšanu, kā arī sabiedrībai padarītu skaidrāku Savienības aģentūru sistēmu; 

8. aicina Komisiju veikt priekšizpēti, lai izvērtētu iespēju vismaz veidot kopīgas sinerģijas ar Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu), ja ne abas šīs iestādes pilnībā apvienot; aicina Komisiju izvērtēt abus scenārijus, proti, Aģentūras pārcelšanu uz Eiropola galveno mītni Hāgā un Eiropola galvenās mītnes pārcelšanu uz aģentūras galveno mītni Budapeštā; norāda, ka tas nozīmētu korporatīvo un atbalsta pakalpojumu kopīgu izmantošanu un kopējo telpu pārvaldību, kā arī kopīgu IKT, telekomunikāciju un interneta infrastruktūru izmantošanu, tādējādi ietaupot lielas naudas summas, ko varētu izmantot abu aģentūru turpmākai finansēšanai;

9. konstatē, ka pēc piecu gadu periodiskā ārējā novērtējuma, kas tika pabeigts 2016. gada janvārī un saistībā ar kuru Aģentūrai līdz 2018. gada beigām bija jāīsteno koriģējoši pasākumi, Aģentūra pieņēma novērtējuma ziņojumu, kurā iekļāva 17 ieteikumus piecās jomās, kas saistītas ar Aģentūras struktūru un darba praksi; norāda, ka kopš rīcības plāna pieņemšanas 24 darbības ir pabeigtas, trīs darbības saistībā ar E-tīkla turpmāko attīstību vēl arvien turpinās, četras darbības vairs netiek uzskatītas par būtiskām un viena darbība ir apturēta;

10. mudina Aģentūru turpināt savu pakalpojumu digitalizāciju;

11. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi CEPOL 2018. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir patiesi atspoguļots Aģentūras finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; atgādina, ka salīdzinājumā ar 2017. gadu Aģentūras budžets palielinājās no 9 miljoniem EUR līdz 10 miljoniem EUR (+11 %), savukārt tās darbinieku skaits samazinājās no 53 līdz 51 (-4 %); pauž nožēlu par to, ka budžeta ierobežojumu dēļ CEPOL tomēr nācās atteikt dalībvalstīm daudzus pamatotus un leģitīmus apmācības pieprasījumus ļoti nozīmīgās tiesībaizsardzības jomās; pauž bažas par to, ka patlaban CEPOL nevar pietiekami apmierināt dalībvalstu pieprasījumu attiecībā uz tiesībaizsardzības darbinieku izglītību un apmācību Savienībā un Savienības kaimiņvalstīs;

Personāla politika

12. atzīmē, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 100 % no štatu saraksta vietām un bija aizpildītas 32 pagaidu darbinieka štata vietas no Savienības budžetā apstiprinātajām 32 štata vietām šiem darbiniekiem (salīdzinājumā ar 31 apstiprināto štata vietu 2017. gadā); atzīmē, ka 2018. gadā Aģentūrā strādāja arī 18 līgumdarbinieki un 4 norīkotie valstu eksperti;

13. konstatē, ka saistībā ar Aģentūras pārcelšanu no Apvienotās Karalistes uz Ungāriju un zemāku korekcijas koeficientu, kas tā rezultātā tiek piemērots darbinieku algām, bija vērojama liela darbinieku mainība un ne vienmēr tika uzturēts ģeogrāfiskais līdzsvars, jo salīdzinājumā ar mītnes valsts valstspiederīgo iesniegto pieteikumu skaitu ir samazinājies citu dalībvalstu valstspiederīgo pieteikumu skaits; atzīmē, ka 2018. gadā Aģentūra turpināja saņemt ievērojamu skaitu pieteikumu no Ungārijas pilsoņiem un uzņēmējas dalībvalsts valstspiederīgie joprojām bija pārmērīgi pārstāvēti kopējā darbinieku skaitā; konstatē, ka 2018. gadā Tiesa beidza izskatīt juridisko strīdu par pārcelšanu un sākotnējais spriedums tika apstiprināts; uzsver, ka darbinieku algām piemērojamais zemais korekcijas koeficients var radīt sarežģītas situācijas, kas var kavēt aģentūras spēju efektīvi veikt savus ikdienas pienākumus; uzsver, ka aģentūrām, kas atrodas valstīs, kurās piemēro zemu korekcijas koeficientu, būtu jāsaņem papildu atbalsts no Komisijas papildu pasākumu īstenošanā, lai padarītu tās pievilcīgākas pašreizējiem un potenciālajiem darbiniekiem; aicina Komisiju novērtēt algu korekcijas koeficientu piemērošanas ietekmi un dzīvotspēju nākotnē;

14. atgādina par Revīzijas palātas ieteikumu publicēt paziņojumus par vakancēm Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti; ar izpratni pieņem Aģentūras atbildi, kurā tiek norādīts uz lielajām tulkošanas izmaksām, ko radītu šādas publikācijas; turklāt ņem vērā arī to, ka Aģentūra 2018. gadā publicēja informāciju par visām vakancēm arī aģentūru darba sludinājumu vietnē, ko izveidojis ES aģentūru tīkls; tomēr atkārtoti norāda, ka (lai izvairītos no augstām tulkošanas izmaksām) Aģentūrai vajadzētu spert pirmo soli šajā virzienā un izmantot iespēju publicēt šādu vakanču virsrakstus visās Savienības oficiālajās valodās, norādot saiti uz pilnu tekstu tikai angļu valodā;

15. ar gandarījumu atzīmē, ka 2018. gadā tika panākts dzimumu līdzsvars attiecībā uz augstākā līmeņa vadošajiem amatiem (3 vīrieši un 3 sievietes), bet pauž bažas par to, ka valdes līmenī vīriešu (17 locekļi) un sieviešu (9 locekļi) proporcija ir nelīdzsvarota;

Iepirkums

16. ņem vērā Revīzijas palātas pārskatā norādīto, ka līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl nebija ieviesusi visus instrumentus, ko Komisija izstrādājusi ar nolūku izveidot vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); norāda uz Aģentūras atbildi, ka tā ir ieviesusi e-rēķinus un e-konkursus un plāno ieviest arī e-iesniegšanas procesu; aicina Aģentūru līdz 2020. gada jūnijam ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā panākto progresu;

17. ar bažām konstatē, ka Aģentūra piešķīra pamatlīgumu par ceļošanas pakalpojumu organizēšanu Aģentūras pašas darbiniekiem un mācību dalībniekiem, neprasot konkursa uzvarētājam paskaidrojumus par piedāvājuma potenciāli netipiski zemo cenu; norāda uz Aģentūras atbildi, ka izvērtēšanas komiteja neprasīja paskaidrojumus, jo tās ikdienas darba dēļ tā zināja uzņēmuma, kam bija piešķirts iepriekšējais līgums, noteiktās cenas; norāda uz Aģentūras piekrišanu Revīzijas palātas konstatējumam, ka šis novērtējums nebija oficiāli iekļauts novērtējuma ziņojumā; aicina Aģentūru pieprasīt un analizēt iespējami nepamatoti lētu piedāvājumu iemeslus un nodrošināt, ka visi novērtējumi tiek pienācīgi oficiāli noformēti turpmākajos novērtējuma ziņojumos;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

18. atzinīgi vērtē Aģentūras pašreizējos pasākumus un pastāvīgos centienus attiecībā uz pārredzamības nodrošināšanu, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; pauž gandarījumu par to, ka Aģentūra ir izstrādājusi un ieviesusi iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu un ir publicējusi valdes locekļu un izpilddirektora dzīves aprakstus (CV) un interešu deklarācijas;

Citi komentāri

19. atzinīgi vērtē to, ka 2017. gada februārī Aģentūra veiksmīgi pabeidza tās vadības sistēmas ISO 9001:2015 sertifikāciju, lai uzlabotu kvalitāti un labāk apliecinātu savu apņemšanos to nodrošināt; konstatē, ka, pamatojoties uz 2018. gadā un 2019. gada sākumā veikto uzraudzības revīziju pozitīvajiem rezultātiem, Aģentūra ir saglabājusi savu sertifikāciju;

20. ar bažām atzīmē, ka pretēji citām aģentūrām, Aģentūra neveica vispusīgu analīzi par iespējamo ietekmi, ko attiecībā uz tās struktūru, darbībām un pārskatiem varētu radīt Apvienotās Karalistes lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības; norāda uz Aģentūras atbildi, ka Apvienotās Karalistes lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības ticis apspriests vadības sanāksmēs, notikušas diskusijas starpaģentūru tīklā iepirkuma amatpersonām un starpaģentūru juridiskajā tīklā, kā arī rūpīgi sekots no Komisijas saņemtajiem paziņojumiem, turklāt attiecīgie riski tikuši novērtēti kā ierobežoti;

21. ņem vērā Aģentūras centienus nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu darba vietu; pauž nožēlu, ka Aģentūra nav ieviesusi oglekļa emisiju kompensācijas shēmu, bet, pamatojoties uz Aģentūras atbildi, atzīst, ka ar dalību šādā shēmā saistītās izmaksas nevarētu segt no tās ierobežotajiem finanšu resursiem; pieņem zināšanai, ka emisiju samazināšanai Aģentūra mudina savus darbiniekus izmantot sabiedrisko transportu;

22. aicina Aģentūru koncentrēties uz pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību;

o

o  o

23. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada ... marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli[16].


 

 

PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS ATZINUMS (21.1.2020)

<CommissionInt>Budžeta kontroles komitejai</CommissionInt>


<Titre>par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>

Atzinuma sagatavotāja: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atkārtoti norāda uz Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (“CEPOL” jeb “Aģentūra”) nozīmi gan valstu tiesībaizsardzības ekspertu nodrošināšanā ar informāciju par jaunākajām norisēm tiesībaizsardzības jomā, gan paraugprakses apmaiņas veicināšanā;

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi CEPOL 2018. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir patiesi atspoguļots Aģentūras finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; atgādina, ka salīdzinājumā ar 2017. gadu Aģentūras budžets palielinājās no 9 miljoniem EUR līdz 10 miljoniem EUR (+11 %), savukārt tās darbinieku skaits samazinājās no 53 līdz 51 (4 %); pauž nožēlu par to, ka CEPOL tomēr budžeta ierobežojumu dēļ nācās atteikt dalībvalstīm daudzus pamatotus un leģitīmus apmācības pieprasījumus ļoti nozīmīgās tiesībaizsardzības jomās; pauž bažas par to, ka patlaban CEPOL nevar pietiekami apmierināt dalībvalstu pieprasījumu attiecībā uz tiesībaizsardzības darbinieku izglītību un apmācību Savienībā un Savienības kaimiņvalstīs;

3. norāda, ka 2017. gada decembrī CEPOL izsludināja konkursu par ceļošanas pakalpojumu pamatlīguma slēgšanu, kura aplēstais tirgus apjoms bija 8,5 miljoni EUR četru gadu laikposmā; norāda — kaut gan līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums bija vislētākais, proti, 56 % no abu pārējo konkurentu piedāvājuma vidējās vērtības, 2018. gadā veiktie maksājumi (2,06 miljoni EUR) gandrīz sasniedza aplēsto tirgus apjomu, t. i., 2,13 miljonus EUR; piekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka gadījumos, kad pretendentu iesniegtie piedāvājumi šķiet neparasti lēti, Aģentūrai būtu jāanalizē attiecīgie iemesli, lai nodrošinātu, ka tirgus apjoms aplēsts pareizi, un līguma slēgšanas tiesības jāpiešķir pretendentam, kurš piedāvā vislabāko cenas un kvalitātes attiecību;

4.  ar bažām norāda, ka CEPOL joprojām saskaras ar lielu personāla mainību un no citām dalībvalstīm saņemto pieteikumu skaits ir neliels; atkārtoti pauž bažas par to, ka tas varētu ietekmēt Aģentūras darbību; šajā sakarībā norāda, ka Civildienesta noteikumos ir paredzēts nepieciešamais elastīgums, lai, pieņemot darbā iestāžu konkrēto vajadzību apmierināšanai nepieciešamās amatpersonas, varētu ņemu vērā Savienībā prevalējošos darba tirgus nosacījumus; aicina CEPOL veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu situāciju;

5. pauž gandarījumu par to, ka CEPOL ir īstenojusi divus no sešiem vēl neizpildītajiem Revīzijas palātas ieteikumiem, proti, ieteikumus, kuri attiecās uz uzskaites sistēmas atkārtotu apstiprināšanu un vispusīgu Brexit ietekmes analīzi;

6. pauž nožēlu, ka joprojām nav pabeigts īstenot korektīvos pasākumus attiecībā uz diviem vēl neizpildītiem Revīzijas palātas ieteikumiem, kuri saistīti ar lielo personāla mainību un paziņojumu par vakancēm publicēšanu Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, un tāpēc aicina Aģentūru darīt visu nepieciešamo, lai laikus pabeigtu minētos korektīvos pasākumus, un nekavējoties pievērsties neizpildītajam ieteikumam attiecībā uz e-iepirkumu, proti, ieviest pieteikumu elektronisko iesniegšanu;

7. uzsver, ka ir svarīgi sniegt ar dzimumu saistītus datus, lai varētu analizēt dzimumu līdzsvara attīstību Aģentūras darbinieku vidū un tās pārvaldes struktūrās.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

13.1.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lukas Mandl

 


 

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

 

5

-

ECR

Robert Roos

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 


 

 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

19.2.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

József Szájer

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

[1] OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.

[2] OV C 417, 11.12.2019., 109. lpp.

[3] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[4] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[5] OV L 319, 4.12.2015., 1. lpp.

[6] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[7] OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.

[8] OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.

[9] OV C 417, 11.12.2019., 109. lpp.

[10] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

[11] OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

[12] OV L 319, 4.12.2015., 1. lpp.

[13] OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

[14] OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.

[15] OV C 7, 9.1.2019., 1. lpp.

[16] Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 17. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika