Procedura : 2019/2082(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0062/2020

Teksty złożone :

A9-0062/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0109

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0062/2020</NoDocSe>
PDF 212kWORD 76k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Komisja Kontroli Budżetowej</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018

(2019/2082(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji[1],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności[2] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

 uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 208,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[4], w szczególności jego art. 70,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW[5], w szczególności jego art. 20,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[6], w szczególności jego art. 108,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046[7], w szczególności jego art. 105,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0062/2020),

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2018;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


 

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018

(2019/2082(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy [2019] wraz z odpowiedziami agencji[8],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności[9] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

 uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[10], w szczególności jego art. 208,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[11], w szczególności jego art. 70,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW[12], w szczególności jego art. 20,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[13], w szczególności jego art. 108,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046[14], w szczególności jego art. 105,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0062/2020),

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


 

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018

(2019/2082(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0062/2020),

A. mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków[15] ostateczny budżet Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (zwanej dalej „CEPOL” lub „Agencją”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 10 416 720 EUR, co stanowi spadek o 1,02 % w porównaniu z rokiem 2017; mając na uwadze, że Agencja jest finansowana głównie z wkładu Unii;

B. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu rocznym dotyczącym Agencji za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1. z zadowoleniem zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2018 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 97,97 %, co oznacza wzrost o 0,88 % w porównaniu z rokiem 2017; odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 76,51 %, co oznacza spadek o 7,51 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

Wyniki

2. odnotowuje, że aby ocenić wartość dodaną swoich działań szkoleniowych, Agencja stosuje kluczowe wskaźniki efektywności do pomiaru tych działań i ich wpływu, w szczególności poziomu zadowolenia uczestników, a także stosuje wskaźniki efektywności w celu poprawy zarządzania budżetem;

3. zauważa z zadowoleniem, że w ciągu 2018 r. Agencja z powodzeniem realizowała powierzony jej mandat, a w niektórych przypadkach przekroczyła cele określone w programie prac na rok 2018;

4. zauważa, że Agencja rozpoczęła dwa nowe projekty finansowane przez Unię – partnerstwo szkoleniowe UE-MENA na rzecz zwalczania terroryzmu 2 oraz program szkoleń zawodowych w zakresie dochodzeń finansowych na Bałkanach Zachodnich – i oba te projekty dowodzą coraz powszechniejszego postrzegania Agencji jako kluczowego podmiotu unijnego, który przyczynia się do bezpieczeństwa europejskiego poprzez działania zewnętrzne;

5. zauważa, że w 2018 r. Agencja przeprowadziła pilotażową unijną ocenę strategicznych potrzeb szkoleniowych (EU-STNA) oraz że ponad 87 % zorganizowanych przez Agencję szkoleń stacjonarnych i internetowych (działania stacjonarne, seminaria internetowe, kursy internetowe) miało na celu uzupełnienie braków w zdolności reagowania na krytyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa zgodnie z Europejską agendą bezpieczeństwa;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja nadal ściśle współpracuje z siecią agencji ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych i dziewięcioma agencjami, które ją tworzą (w tym w szczególności z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania i Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej); zauważa, że agencje te wspólnie uczestniczą w szkoleniach i organizują kursy; stanowczo zachęca Agencję do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii; wzywa Agencję, by w przypadku pokrywających się zadań (np. usług IT i innych) zbadała możliwości wspólnego korzystania z zasobów z agencjami znajdującymi się w pobliżu, zwłaszcza z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu i Europejskim Urzędem ds. Pracy w Bratysławie;

7. kwestionuje konieczność istnienia agencji zajmującej się jedynie szkoleniami w dziedzinie ścigania; wzywa Komisję, aby rozważyła połączenie Agencji z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europolem); podkreśla, że Agencja i Europol mają bardzo podobny zakres działalności i że połączenie uprości finansowanie obu agencji, a także uczyni system agencji Unii bardziej zrozumiałym dla ogółu społeczeństwa; 

8. wzywa Komisję, aby przeprowadziła studium wykonalności i oceniła możliwość osiągnięcia co najmniej synergii – jeśli nie pełnej fuzji – z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europolem); wzywa Komisję, by oceniła oba scenariusze, tj. przeniesienie Agencji do siedziby Europolu w Hadze oraz przeniesienie siedziby Europolu do siedziby Agencji w Budapeszcie; zauważa, że oznaczałoby to wspólną obsługę administracyjną i wspólne usługi wsparcia oraz zarządzanie wspólnymi budynkami, a także wspólne korzystanie z infrastruktury ICT, telekomunikacyjnej i internetowej, dzięki czemu można by zaoszczędzić ogromne kwoty pieniędzy, które zostałyby wykorzystane do dalszego finansowania obu agencji;

9. zauważa, że po realizowanej co pięć lat okresowej ocenie zewnętrznej zakończonej w styczniu 2016 r., w wyniku której Agencja miała wdrożyć działania naprawcze do końca 2018 r., Agencja przyjęła sprawozdanie oceniające i uwzględniła 17 zaleceń obejmujących pięć obszarów związanych ze strukturą i praktykami roboczymi Agencji; odnotowuje, że od czasu przyjęcia planu działania zrealizowano 24 działania, trzy działania związane z dalszym rozwojem sieci elektronicznej są nadal w toku, czterech działań nie uznaje się już za istotne, a jedno działanie zostało wstrzymane;

10. zachęca Agencję do dalszej cyfryzacji oferowanych usług;

11. wyraża zadowolenie, że Trybunał uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego CEPOL za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach oraz że jego sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. została należycie przedstawiona; przypomina, że budżet Agencji wzrósł z 9 do 10 mln EUR (+11 %), podczas gdy liczba pracowników zmniejszyła się z 53 do 51 (-4 %) w porównaniu z 2017 r.; ubolewa jednak, że z powodu ograniczeń budżetowych CEPOL musiał odrzucić szereg ważnych i uzasadnionych wniosków państw członkowskich o szkolenie w kluczowych obszarach egzekwowania prawa; wyraża zaniepokojenie, że obecnie CEPOL nie może w wystarczającym stopniu pokryć zapotrzebowania państw członkowskich w zakresie edukacji i szkoleń dla organów ścigania w Unii i jej sąsiedztwie;

Polityka kadrowa

12. zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 100 % – przyjęto 32 pracowników na czas określony, tak jak przewidziano w budżecie Unii (w porównaniu z 31 zatwierdzonymi stanowiskami w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. Agencja zatrudniała ponadto 18 pracowników kontraktowych i 4 oddelegowanych ekspertów krajowych;

13. zauważa, że w wyniku przeniesienia Agencji ze Zjednoczonego Królestwa na Węgry i stosowania w związku z tym niższego współczynnika korygującego do wynagrodzeń personelu rotacja pracowników jest wysoka i nie zawsze udaje się zachować równowagę geograficzną ze względu na niższą liczbę zgłoszeń z państw członkowskich innych niż państwo przyjmujące; zauważa, że w 2018 r. do Agencji nadal wpływała znaczna liczba podań o pracę od obywateli Węgier i w łącznej liczbie pracowników nadal dominowali obywatele przyjmującego państwa członkowskiego; zauważa, że w 2018 r. Trybunał zamknął spór prawny dotyczący przeniesienia, a początkowy wyrok został potwierdzony; podkreśla, że niski współczynnik korygujący do wynagrodzeń pracowników może stwarzać skomplikowane sytuacje, które mogą utrudniać agencji skuteczne wykonywanie codziennych obowiązków; podkreśla, że agencje z siedzibą w krajach, w których stosowany jest niski współczynnik korygujący, powinny otrzymać dodatkowe wsparcie ze strony Komisji, aby wdrożyć środki uzupełniające, które zwiększyłyby atrakcyjność tych państw dla obecnych i przyszłych pracowników; wzywa Komisję, aby oceniła wpływ i zasadność stosowania w przyszłości współczynników korygujących dotyczących wynagrodzeń;

14. przypomina o propozycji Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować odnośne ogłoszenia na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; ze zrozumieniem przyjmuje odpowiedź Agencji dotyczącą wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego związanych z taką publikacją; odnotowuje też, że w 2018 r. Agencja publikowała wszystkie ogłoszenia o wakatach również na międzyagencyjnym portalu ofert pracy opracowanym przez sieć agencji UE; powtarza jednak, że (aby uniknąć wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego) Agencja powinna zrobić pierwszy krok w tym kierunku i skorzystać z możliwości publikowania nazw takich wolnych stanowisk we wszystkich językach urzędowych Unii i zamieszczania linku do pełnego tekstu dostępnego wyłącznie w języku angielskim;

15. zauważa z zadowoleniem, że w 2018 r. osiągnięto prawdziwą równowagę płci w odniesieniu do stanowisk kierowniczych wyższego szczebla (3 mężczyzn i 3 kobiety), ale wyraża zaniepokojenie z powodu braku równowagi w składzie zarządu: 17 mężczyzn i 9 kobiet;

Zamówienia publiczne

16 na podstawie sprawozdania Trybunału przypomina, że do końca 2017 r. Agencja nie korzystała jeszcze ze wszystkich narzędzi udostępnionych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji z osobami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); zauważa, że według odpowiedzi Agencji wprowadziła ona już e-fakturowanie i e-przetargi oraz zamierza przyjąć elektroniczne składanie ofert; wzywa Agencję, aby do czerwca 2020 r. poinformowała organ udzielający absolutorium o postępach poczynionych w tej sprawie;

17 z niepokojem zauważa, że Agencja zawarła umowę ramową na organizację podróży własnych pracowników i uczestników szkoleń, lecz nie zwróciła się do zwycięskiego oferenta o wyjaśnienie jego potencjalnie rażąco niskiej oferty; zauważa, że według odpowiedzi Agencji komisja oceniająca nie starała się uzyskać wyjaśnień, gdyż w toku codziennej pracy poznała już ceny stosowane przez firmę realizującą poprzednią umowę; przyjmuje do wiadomości, że Agencja zgadza się z uwagą Trybunału, iż ocena ta nie została sformalizowana w sprawozdaniu oceniającym; wzywa Agencję, by żądała podania przyczyn potencjalnie rażąco niskich ofert i je analizowała oraz by zagwarantowała, że w przyszłych sprawozdaniach oceniających wszystkie oceny zostaną odpowiednio sformalizowane;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

18. docenia istniejące środki wprowadzone przez Agencję oraz aktualnie wdrażane działania związane z zapewnianiem przejrzystości, z zapobieganiem konfliktom interesów i zarządzaniem nimi oraz z ochroną sygnalistów; wyraża zadowolenie, że Agencja ustaliła i wdrożyła wewnętrzne przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach oraz że opublikowała życiorysy i deklaracje interesów członków zarządu i dyrektora wykonawczego;

Inne uwagi

19. wyraża zadowolenie, że aby zwiększyć i lepiej wykazać swoje zaangażowanie na rzecz jakości, w lutym 2017 r. Agencja z powodzeniem zakończyła certyfikację ISO 9001:2015 swojego systemu zarządzania; zauważa, że na podstawie pozytywnych wyników audytów nadzorczych przeprowadzonych w 2018 r. i na początku 2019 r. Agencja utrzymała swoją certyfikację;

20. zauważa z niepokojem, że w przeciwieństwie do większości agencji Agencja nie przeprowadziła kompleksowej analizy prawdopodobnego wpływu decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej na swoją organizację, operacje i księgowość; zauważa, że według odpowiedzi Agencji decyzję Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej omawiano na posiedzeniach kierownictwa oraz podczas dyskusji w międzyagencyjnej sieci urzędników ds. zamówień publicznych i w międzyagencyjnej sieci prawnej, a także uważnie śledzono informacje otrzymywane od Komisji, i oceniono powiązane ryzyko jako ograniczone;

21. odnotowuje starania Agencji, by stworzyć racjonalne pod względem kosztów i przyjazne dla środowiska miejsce pracy; ubolewa, że Agencja nie posiada systemu kompensacji emisji dwutlenku węgla, lecz przyznaje, na podstawie odpowiedzi Agencji, że kosztów udziału w takim systemie nie można pokryć z jej ograniczonych środków finansowych; ponadto dostrzega, że Agencja zachęca swoich pracowników do korzystania z transportu publicznego w celu redukcji emisji;

22. wzywa Agencję, by skupiła się na rozpowszechnianiu wyników swoich badań wśród ogółu społeczeństwa i by docierała do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

o

o  o

23. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... marca 2020 r.[16] w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.


 

 

OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH (21.1.2020)

<CommissionInt>dla Komisji Kontroli Budżetowej</CommissionInt>


<Titre>w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. ponownie podkreśla rolę Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (zwanej dalej „CEPOL” lub „Agencją”) w dostarczaniu krajowym ekspertom w dziedzinie ścigania przestępstw informacji na temat najnowszych zmian w tej dziedzinie oraz w ułatwianiu wymiany najlepszych praktyk;

2. wyraża zadowolenie, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego CEPOL za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach oraz że jego sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. została należycie przedstawiona; przypomina, że budżet Agencji wzrósł z 9 do 10 mln EUR (+11 %), podczas gdy liczba pracowników zmniejszyła się z 53 do 51 (-4 %) w porównaniu z 2017 r.; ubolewa jednak, że z powodu ograniczeń budżetowych CEPOL musiał odrzucić szereg ważnych i uzasadnionych wniosków państw członkowskich o szkolenie w kluczowych obszarach egzekwowania prawa; wyraża zaniepokojenie faktem, że obecnie CEPOL nie może w wystarczającym stopniu pokryć zapotrzebowania państw członkowskich w zakresie edukacji i szkoleń dla organów ścigania w Unii i jej sąsiedztwie;

3. zauważa, że w grudniu 2017 r. CEPOL ogłosił zaproszenie do składania ofert na umowę ramową dotyczącą usług turystycznych o szacunkowej wartości rynkowej 8,5 mln EUR w okresie 4 lat; odnotowuje, że pomimo udzielenia zamówienia najtańszemu oferentowi, którego oferta stanowiła 56 % średniej wartości ofert jego dwóch konkurentów, płatności dokonane w 2018 r. (2,06 mln EUR) osiągnęły niemal szacunkową wartość rynkową wynoszącą 2,13 mln EUR; podziela opinię Trybunału, że w przypadkach, w których wartość składanych ofert wydaje się rażąco niska, Agencja powinna przeanalizować podstawowe przyczyny, aby upewnić się, że prawidłowo oszacowała wielkość rynku, oraz by udzielić zamówienia oferentowi, który oferuje najlepszą relację jakości do ceny; 

4.  stwierdza z niepokojem, że CEPOL nadal charakteryzuje się dużą rotacją kadr i otrzymuje ograniczoną liczbę zgłoszeń z innych państw członkowskich; ponownie wyraża zaniepokojenie, że taka sytuacja może wpłynąć na działalność Agencji; w związku z powyższym zwraca uwagę, że regulamin pracowniczy daje niezbędną elastyczność pozwalającą na uwzględnianie podczas rekrutacji urzędników warunków rynku pracy panujących w Unii, aby wyjść naprzeciw konkretnym potrzebom instytucji; wzywa CEPOL do podjęcia działań w celu poprawy tej sytuacji;

5. z zadowoleniem stwierdza, że CEPOL wdrożył dwa z sześciu niezrealizowanych dotychczas zaleceń Trybunału, a mianowicie zalecenia dotyczące powtórnej weryfikacji systemu księgowego i kompleksowej analizy skutków brexitu;

6. ubolewa, że wciąż prowadzone są działania naprawcze dotyczące dwóch niezrealizowanych zaleceń Trybunału, tj. dużej rotacji personelu i publikacji ogłoszeń o wolnych stanowiskach na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr, i w związku z tym wzywa Agencję do podjęcia niezbędnych kroków w celu terminowego zakończenia tych działań naprawczych oraz do niezwłocznego podjęcia działań następczych w związku z niezrealizowanym zaleceniem dotyczącym e-zamówień, a mianowicie wprowadzenia elektronicznego składania ofert;

7. podkreśla, że ważne jest dostarczanie danych dotyczących płci, aby można było analizować ewolucję równowagi płci wśród pracowników Agencji i organów zarządzających.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU
PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

13.1.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Lukas Mandl

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

48

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

 

5

-

ECR

Robert Roos

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 


 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

19.2.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

József Szájer

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.

[2] Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 109.

[3] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

[4] Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[5] Dz.U. L 319 z 4.12.2015, s. 1.

[6] Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

[7] Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

[8] Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.

[9] Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 109.

[10] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

[11] Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[12] Dz.U. L 319 z 4.12.2015, s. 1.

[13] Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

[14] Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

[15] Dz.U. C 7 z 7.9.2019, s. 1.

[16] Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0000.

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności