Procedură : 2019/2082(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0062/2020

Texte depuse :

A9-0062/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0109

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0062/2020</NoDocSe>
PDF 201kWORD 76k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Comisia pentru control bugetar</Commission>

Raportor: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2018

(2019/2082(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor[1],

 având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[4], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului[5], în special articolul 20,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[6], în special articolul 108,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[7], în special articolul 105,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0062/2020),

1. acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018

(2019/2082(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2019, însoțit de răspunsurile agențiilor[8],

 având în vedere declarația de asigurare[9] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[10], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[11], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului[12], în special articolul 20,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[13], în special articolul 108,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[14], în special articolul 105,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0062/2020),

1. aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2018

(2019/2082(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2018,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0062/2020),

A. întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale[15], bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii („CEPOL” sau „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 10 416 720 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 1,02 % față de 2017; întrucât principala sursă de finanțare a Agenției este o contribuție din partea Uniunii;

B. întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat în raportul său anual pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”) că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1. ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,97 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,88 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 76,51 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 7,51 % față de exercițiul precedent;

Performanța

2. constată că Agenția utilizează indicatori-cheie de performanță pentru a-și evalua activitățile de formare și impactul lor, în special nivelul de satisfacție al participanților, cu scopul de a determina valoarea adăugată a respectivelor activități și utilizează, de asemenea, indicatori de performanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

3. constată cu satisfacție că Agenția și-a îndeplinit cu succes mandatul pe parcursul anului 2018 și că, în unele cazuri, și-a depășit obiectivele stabilite în programul său de lucru pentru 2018;

4. observă că Agenția a lansat două noi proiecte finanțate de Uniune, Programul de parteneriat UE-MENA pentru formare în domeniul combaterii terorismului 2 și Programul pentru formare continuă la locul de muncă cu privire la anchetele financiare desfășurat în Balcanii de Vest, ambele activități demonstrând recunoașterea tot mai mare de care se bucură Agenția ca actor-cheie al Uniunii care contribuie la securitatea europeană prin acțiune externă;

5. ia act de faptul că, în 2018, Agenția a realizat o evaluare-pilot a UE a nevoilor strategice în materie de formare (EU-ENSF) și că peste 87 % din programele de formare rezidențiale și online ale Agenției (activități rezidențiale, seminare online, cursuri online) au acoperit lacunele în materie de capacități în ceea ce privește amenințările critice la adresa securității care decurg din Agenda europeană privind securitatea;

6. salută faptul că Agenția continuă să coopereze îndeaproape cu rețeaua agențiilor din domeniul justiției și al afacerilor interne și cu cele nouă agenții care o compun (inclusiv, în special, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii și cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă); constată că aceste agenții își pun în comun programele de formare și organizează cursuri; încurajează ferm Agenția să intensifice și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii; îndeamnă Agenția să analizeze posibilitățile de partajare a resurselor pentru sarcinile care se suprapun (spre exemplu, serviciile IT și alte servicii) cu agenții aflate în proximitatea Agenției, în special Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene de la Viena și Autoritatea Europeană a Muncii de la Bratislava;

7. pune sub semnul întrebării necesitatea unei agenții dedicate în mod specific formării în materie de aplicare a legii; invită Comisia să ia în considerare fuzionarea Agenției cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii („Europol”); subliniază faptul că Agenția și Europol au un domeniu de funcționare foarte asemănător, iar fuziunea va simplifica finanțarea celor două agenții și va clarifica sistemul agențiilor Uniunii pentru publicul larg; 

8. invită Comisia să efectueze un studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitatea (dacă nu a unei fuzionări complete) cel puțin a creării de sinergii comune cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii („Europol”); invită Comisia să evalueze ambele scenarii, adică transferul Agenției către sediul Europol de la Haga, precum și transferul sediului Europol la sediul Agenției de la Budapesta; observă că un astfel de demers ar însemna utilizarea în comun a serviciilor administrative și de sprijin și gestionarea sediilor comune, precum și a infrastructurilor TIC, de telecomunicații și bazate pe internet, economisind astfel sume imense care ar urma să fie utilizate pentru finanțarea suplimentară a ambelor agenții;

9. constată că, în urma evaluării externe periodice realizate la un interval de cinci ani, care a fost încheiată în ianuarie 2016, și în urma căreia au fost elaborate măsuri corective pe care Agenția trebuia să le implementeze până la sfârșitul anului 2018, Agenția a adoptat un raport de evaluare, care a inclus 17 recomandări, vizând cinci domenii legate de structura și practicile de lucru ale Agenției; ia act de faptul că, de la adoptarea planului de acțiune, 24 de activități au fost finalizate, 3 activități legate de dezvoltarea în continuare a rețelei electronice E-net sunt încă în curs de desfășurare, 4 activități nu mai sunt considerate relevante și o activitate a fost suspendată;

10. încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

11. salută faptul că Curtea a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale CEPOL pentru exercițiul financiar 2018 sub toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este prezentată în mod corect; reamintește că bugetul Agenției a crescut de la 9 la 10 milioane EUR (+11 %), în timp ce numărul său de angajați a scăzut de la 53 la 51 (-4 %) în comparație cu 2017; regretă, cu toate acestea, faptul că CEPOL a trebuit să refuze numeroase cereri de formare valabile și legitime din partea statelor membre în domenii esențiale ale aplicării legii din cauza constrângerilor bugetare; este preocupat de faptul că CEPOL nu poate acoperi în prezent în mod suficient cererea din partea statelor membre în ceea ce privește instruirea și formarea pentru instituțiile de aplicare a legii din Uniune și din vecinătatea acesteia;

Politica de personal

12. constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 100 %, fiind ocupate 32 de posturi de agenți temporari, din totalul de cele 32 de posturi autorizate în cadrul bugetului Uniunii (față de 31 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 18 agenți contractuali și 4 experți naționali detașați;

13. observă că, drept urmare a transferului său din Regatul Unit în Ungaria și a coeficientului corector mai redus aplicat salariilor personalului în consecință, rata de rotație a personalului a fost ridicată, iar echilibrul geografic nu a fost întotdeauna asigurat, deoarece numărul candidaturilor din partea altor state membre decât țara gazdă a scăzut; constată că, în 2018, Agenția a continuat să primească un număr semnificativ de candidaturi din partea cetățenilor maghiari, iar resortisanții statului membru gazdă au continuat să fie suprareprezentați în numărul total de angajați; observă că litigiul privind transferul sediului a fost soluționat de Curte în 2018, iar hotărârea inițială a fost confirmată; subliniază că un coeficient de corecție scăzut aplicat salariilor personalului poate genera situații dificile care pot afecta capacitatea unei agenții de a-și îndeplini în mod eficace sarcinile zilnice; subliniază că agențiile situate în țări în care se aplică un coeficient de corecție scăzut ar trebui să fie sprijinite mai mult de Comisie pentru a putea introduce măsuri complementare, astfel încât să devină mai atractive pentru personalul actual și viitor; invită Comisia să evalueze impactul și viabilitatea aplicării unor coeficienți de corecție pentru salarii în viitor;

14. reamintește sugestia Curții, ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate pe site-ul internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza pe scară mai largă aceste informații; înțelege argumentele invocate în răspunsul Agenției, care a evidențiat costurile de traducere ridicate implicate; în plus, ia act de faptul că în 2018, Agenția și-a publicat, de asemenea, toate posturile vacante pe platforma de anunțuri de recrutare a Rețelei agențiilor UE; reamintește, cu toate acestea, că (pentru a evita costuri de traducere ridicate) Agenția ar trebui să facă un prim pas în această direcție și să utilizeze capacitatea de a publica titlurile acestor posturi vacante în toate limbile oficiale ale Uniunii, cu un link către textul integral numai în limba engleză;

15. constată cu satisfacție că în 2018 s-a realizat un bun echilibru de gen în ceea ce privește posturile de conducere (trei bărbați și trei femei), însă este îngrijorat că la nivelul consiliului de administrație există un dezechilibru între participarea bărbaților (17 membri) și cea a femeilor (9 membri);

Achizițiile publice

16. ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, până la sfârșitul lui 2017, Agenția nu introdusese încă toate instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); ia act de faptul că, potrivit răspunsului Agenției, aceasta a introdus facturarea electronică și licitațiile electronice și intenționează să adopte instrumentele pentru publicarea în format electronic a documentelor aferente acestor procese; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens până în iunie 2020;

17. ia act cu îngrijorare de faptul că Agenția a atribuit un contract-cadru pentru servicii de călătorie destinate personalului propriu și participanților la activități de formare fără a solicita o explicație din partea ofertantului câștigător privind oferta sa, în cazul căreia exista posibilitatea ca prețul să fie anormal de scăzut; ia act de faptul că, potrivit răspunsului Agenției, comisia de evaluare nu a solicitat clarificări, deoarece, în cadrul activității sale de zi cu zi, era deja la curent cu prețurile practicate de societatea cu care fusese încheiat contractul anterior; recunoaște că Agenția acceptă observația Curții conform căreia evaluarea legată de acest aspect nu a fost inclusă în mod formal în raportul de evaluare; invită Agenția să solicite și să analizeze motivele care stau la baza unor oferte ale căror prețuri ar putea fi calificate ca fiind anormal de scăzute și să se asigure că toate evaluările sunt formalizate în mod corespunzător în viitoarele rapoarte de evaluare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

18. apreciază măsurile în vigoare luate de Agenție și efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Agenția a elaborat și a pus în aplicare norme interne privind avertizarea de integritate și că a publicat CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație și ale directorului executiv;

Alte observații

19. salută faptul că, în februarie 2017, Agenția a reușit finalizarea certificării ISO 9001:2015 a sistemului său de management, pentru a-și îmbunătăți și a-și demonstra mai bine angajamentul de asigurare a calității; observă că, pe baza rezultatelor pozitive ale auditurilor de supraveghere puse în aplicare în 2018, precum și la începutul anului 2019, Agenția și-a menținut certificarea;

20. ia act cu îngrijorare de faptul că, spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, Agenția nu a efectuat o analiză cuprinzătoare a impactului probabil al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană asupra organizării, operațiunilor și conturilor sale; ia act de faptul că, în conformitate cu răspunsul Agenției, decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană a fost discutată în cadrul reuniunilor conducerii, în discuțiile din cadrul rețelei interagenții pentru responsabilii cu achizițiile publice și al rețelei juridice interagenții, și că, de asemenea, comunicările primite din partea Comisiei au fost urmate îndeaproape, iar riscurile aferente au fost evaluate ca fiind limitate;

21. ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; regretă că Agenția nu dispune de un mecanism de compensare a emisiilor de dioxid de carbon, dar recunoaște, pe baza răspunsului Agenției, că costurile participării la un astfel de sistem nu pot fi acoperite din resursele sale financiare limitate; și recunoaște că Agenția își încurajează personalul să utilizeze mijloacele de transport public pentru a reduce emisiile;

22. solicită Agenției să-și îndrepte atenția spre diseminarea rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului larg și să se adreseze populației prin intermediul platformelor de comunicare socială și al altor mijloace de informare în masă;

o

o  o

23. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... martie 2020[16] referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE (21.1.2020)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru control bugetar</CommissionInt>


<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) aferent exercițiului financiar 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>

Raportoare pentru aviz: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reiterează rolul Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii („CEPOL” sau „Agenția”) în furnizarea de informații experților naționali responsabili cu aplicarea legii privind cele mai recente evoluții în domeniul aplicării legii și al facilitării schimbului de bune practici;

2. salută faptul că Curtea de Conturi („Curtea”) a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale CEPOL pentru exercițiul financiar 2018 sub toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este prezentată în mod corect; reamintește că bugetul Agenției a crescut de la 9 la 10 milioane EUR (+11 %), în timp ce numărul său de angajați a scăzut de la 53 la 51
(-4 %) în comparație cu 2017; regretă, cu toate acestea, faptul că CEPOL a trebuit să refuze numeroase cereri de formare valabile și legitime ale statelor membre în domenii esențiale ale aplicării legii din cauza constrângerilor bugetare; este preocupat de faptul că CEPOL nu poate acoperi în prezent în mod suficient cererea din partea statelor membre în ceea ce privește instruirea și formarea pentru instituțiile de aplicare a legii din Uniune și din vecinătatea acesteia;

3. ia act de faptul că CEPOL a lansat, în decembrie 2017, o procedură de ofertare pentru un contract-cadru pentru servicii de călătorie cu o valoare estimată de piață de 8,5 milioane EUR pe o perioadă de 4 ani; constată că, în pofida acordării contractului celui mai ieftin ofertant, a cărui ofertă a fost de 56 % din prețurile medii ale celorlalți doi concurenți, plățile efectuate în 2018 (2,06 milioane EUR) aproape au atins volumul estimat de piață de 2,13 milioane EUR; împărtășește opinia Curții potrivit căreia, în cazurile în care ofertele ofertantului par a fi anormal de scăzute, Agenția ar trebui să analizeze motivele care stau la baza acestora pentru a asigura estimarea corectă a volumului de piață și atribuirea contractului ofertantului care oferă cel mai bun raport preț-calitate;

4.  ia act cu îngrijorare de faptul că CEPOL continuă să fie afectat de o rotație mare a personalului și de un număr limitat de candidaturi din alte state membre; își exprimă din nou îngrijorarea că acest lucru ar putea afecta operațiunile agenției; observă, în acest sens, că Statutul funcționarilor oferă flexibilitatea necesară pentru ca situația de pe piața muncii din Uniune să fie luată în considerare atunci când sunt recrutați funcționari pentru a răspunde nevoilor specifice ale instituțiilor; invită CEPOL să ia măsuri pentru a îmbunătăți situația;

5. își exprimă satisfacția că CEPOL a implementat două dintre cele șase recomandări pendinte ale Curții, și anume cele referitoare la revalidarea sistemului contabil și la analiza cuprinzătoare a impactului pe care îl va avea Brexit;

6. regretă faptul că acțiunile corective privind două recomandări pendinte ale Curții, și anume rata ridicată de rotație a personalului și publicarea anunțurilor de posturi vacante pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului, sunt încă nefinalizate și, prin urmare, invită Agenția să ia măsurile necesare pentru a finaliza aceste acțiuni corective în timp util și să dea curs fără întârziere recomandării pendinte privind achizițiile publice electronice, și anume introducerea depunerii ofertelor pe cale electronică;

7. subliniază importanța furnizării de date defalcate pe gen pentru a putea analiza evoluția echilibrului de gen în rândul personalului Agenției și al organelor sale de conducere.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

13.1.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Membri supleanți prezenți la votul final

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Lukas Mandl

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

48

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

 

5

-

ECR

Robert Roos

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

19.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

József Szájer

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO C 417, 11.12.2019, p. 1.

[2] JO C 417, 11.12.2019, p. 109.

[3] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[4] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[5] JO L 319, 4.12.2015, p. 1.

[6] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[7] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.

[8] JO C 417, 11.12.2019, p. 1.

[9] JO C 417, 11.12.2019, p. 109.

[10] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[11] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[12] JO L 319, 4.12.2015, p. 1.

[13] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[14] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.

[15] JO C 7, 9.1.2019, p. 1.

[16] Texte adoptate, P9_TA(2020)0000.

Ultima actualizare: 17 aprilie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate