Postopek : 2019/2082(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0062/2020

Predložena besedila :

A9-0062/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0109

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0062/2020</NoDocSe>
PDF 196kWORD 70k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Poročevalec: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

PRED. SPREM.
1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018

(2019/2082(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018, skupaj z odgovori agencij[1],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3] in zlasti člena 208,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[4] in zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ[5] in zlasti člena 20,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[6] in zlasti člena 108,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[7] in zlasti člena 105,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0062/2020),

1. podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018

(2019/2082(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2019, skupaj z odgovori agencij[8],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[9] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0049/2020),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[10] in zlasti člena 208,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[11] in zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ[12] in zlasti člena 20,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[13] in zlasti člena 108,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[14] in zlasti člena 105,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0062/2020),

1. odobri zaključni račun Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018

(2019/2082(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0062/2020),

A. ker iz poročila o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: CEPOL ali agencija)[15] izhaja, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2018 znašal 10.416.720 EUR, kar je 1,02 % manj kot leta 2017; ker se agencija financira zlasti iz prispevkov Unije;

B. ker je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu o agenciji za proračunsko leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2018 znašala 97,97 %, kar je 0,88 % več kot leta 2017; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 76,51 %, kar je 7,51 % manj kot leto prej;

Uspešnost

2. ugotavlja, da agencija uporablja ključne kazalnike uspešnosti za merjenje svojih dejavnosti usposabljanja in njihovega vpliva, zlasti stopnjo zadovoljstva udeležencev, da bi lahko ocenila dodano vrednost, ki jo te dejavnosti zagotavljajo, in kazalnike uspešnosti za izboljšanje upravljanja proračuna;

3. z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija med letom 2018 uspešno izpolnila svoj mandat in da je v nekaterih primerih presegla cilje, določene v njenem delovnem programu za leto 2018;

4. je seznanjen s tem, da je agencija začela dva nova projekta, ki ju financira Unija, in sicer partnerstvo za usposabljanje za boj proti terorizmu 2 v okviru EU/MENA in program usposabljanja med delom za finančne preiskave na Zahodnem Balkanu, pri čemer oba projekta potrjujeta vse večje priznanje agencije kot ključnega akterja Unije, ki prispeva k evropski varnosti z zunanjim delovanjem;

5. je seznanjen, da je agencija v letu 2018 izvedla oceno strateških potreb EU po usposabljanju in da je več kot 87 % usposabljanj v prostorih agencije in spletnih usposabljanj, ki jih organizira agencija (dejavnosti v prostorih agencije, spletni seminarji, spletni tečaji), obravnavalo vrzeli pri zmogljivostih v zvezi s kritičnimi varnostnimi grožnjami, ki izhajajo iz evropske agende za varnost;

6. pozdravlja, da agencija še naprej tesno sodeluje z mrežo agencij s področja pravosodja in notranjih zadev in devetimi agencijami, ki jo sestavljajo, med drugim zlasti z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo; ugotavlja, da si te agencije delijo usposabljanja in organizirajo tečaje; odločno spodbuja agencijo, naj dejavno išče možnosti za nadaljnje in tesnejše sodelovanje z vsemi agencijami Unije; poziva agencijo, naj preuči možnosti za deljenje virov o prekrivajočih se nalogah (kot so IT in druge storitve) z agencijami v svoji bližini, zlasti z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice na Dunaju in Evropskim organom za delo v Bratislavi;

7. dvomi, da je potrebna agencija, posebej namenjena usposabljanju na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj; poziva Komisijo, naj razmisli o združitvi te agencije z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol); poudarja, da imata agencija in Europol zelo podobno področje delovanja in da bi z združitvijo poenostavili njuno financiranje, splošni javnosti pa pojasnili sistem agencij Unije; 

8. poziva Komisijo, naj izvede študijo izvedljivosti, da bi ocenila, ali je mogoče (če popolna združitev ni izvedljiva) vzpostaviti vsaj skupne sinergije z Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol); poziva jo tudi, naj oceni oba scenarija, in sicer selitev agencije na sedež Europola v Haagu oziroma selitev sedeža Europola v prostore agencije v Budimpešti; ugotavlja, da bi to pomenilo delitev korporativnih in podpornih storitev ter upravljanje skupnih prostorov, pa tudi skupno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, telekomunikacije in internetno infrastrukturo, s čimer bi prihranili veliko denarja, ki bi ga lahko uporabili za dodatno financiranje obeh agencij;

9. je seznanjen s tem, da je agencija po petih letih rednega zunanjega ocenjevanja, ki se je končalo januarja 2016 in v zvezi s katerim je morala do konca leta 2018 izvesti popravne ukrepe, sprejela poročilo o oceni, ki je vključevalo 17 priporočil s petih področij, povezanih s strukturo in delovnimi praksami agencije; ugotavlja, da je bilo od sprejetja akcijskega načrta zaključenih 24 dejavnosti, tri dejavnosti, povezane z nadaljnjim razvojem e-Neta, še potekajo, štiri dejavnosti se ne štejejo več za potrebne, ena dejavnost pa je bila začasno prekinjena;

10. spodbuja agencijo, naj nadaljuje digitalizacijo svojih storitev;

11. pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče izjavilo, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2018, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2018 pošteno predstavljen; opozarja, da se je proračun agencije v primerjavi z letom 2017 povečal z 9 na 10 milijonov EUR (+11 %), medtem ko se je število zaposlenih zmanjšalo s 53 na 51 (–4 %); obžaluje pa, da je morala agencija zaradi proračunskih omejitev zavrniti številne veljavne in upravičene zahteve držav članic za usposabljanje na ključnih področjih preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj; je zaskrbljen, ker CEPOL trenutno ne more povsem izpolnjevati potreb držav članic po izobraževanju in usposabljanju organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v Uniji in njeni soseščini;

Kadrovska politika

12. ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2018 uresničen 100-odstotno, saj je bilo izmed 32 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije, zaposlenih 32 začasnih uslužbencev (31 odobrenih delovnih mest v letu 2017); ugotavlja tudi, da je za agencijo v letu 2018 delalo 18 pogodbenih uslužbencev in 4 napoteni nacionalni strokovnjaki;

13. ugotavlja, da zaradi premestitve iz Združenega kraljestva na Madžarsko in posledično nižjega korekcijskega koeficienta, ki se uporablja za plače osebja, pogosto prihaja do menjave osebja, geografska uravnoteženost pa ni vedno zagotovljena, saj se je število vlog iz držav članic, ki niso država gostiteljica, zmanjšalo; ugotavlja, da je agencija leta 2018 še naprej prejemala veliko število vlog madžarskih državljanov, delež državljanov države članice gostiteljice glede na skupno število uslužbencev pa je bil še vedno prevelik; je seznanjen s tem, da je Sodišče pravni spor glede selitve zaključilo leta 2018 in potrdilo prvotno sodbo; poudarja, da bi lahko nizki korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za plačo osebja, ustvarili težke razmere, ki bi lahko ovirale sposobnost agencije za učinkovito opravljanje vsakodnevnih nalog; poudarja, da bi morale agencije v državah, v katerih se uporablja nizek korekcijski koeficient, prejeti dodatno podporo Komisije pri izvajanju dopolnilnih ukrepov, da bi se povečala njihova privlačnost za sedanje in prihodnje uslužbence; poziva Komisijo, naj oceni učinek in izvedljivost uporabe korekcijskih koeficientov za plače v prihodnosti;

14. želi spomniti na predlog Računskega sodišča, naj agencija objavi razpis za prosta delovna mesta tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi povečala obveščenost javnosti; razume odgovor agencije v zvezi z visokimi stroški za prevajanje, ki bi jih povzročile takšne objave; poleg tega je seznanjen s tem, da je agencija leta 2018 vsa prosta delovna mesta objavila tudi na medagencijski oglasni deski, ki jo je razvila mreža agencij EU; vendar poudarja, da bi morala agencija (da bi se izognila visokim stroškom prevajanja) opraviti prvi korak v tej smeri ter uporabiti možnost objaviti naslove teh prostih delovnih mest v vseh uradnih jezikih Unije s povezavo na celotno besedilo zgolj v angleščini;

15. z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo v letu 2018 doseženo ravnotežje glede na spol pri višjih vodstvenih položajih (3 moški in 3 ženske), vendar je zaskrbljen, da je na ravni upravnega odbora prisotno neravnotežje med moškimi (17 članov) in ženskami (9 članic);

Javna naročila

16. na podlagi poročila Računskega sodišča opozarja, da agencija konec leta 2017 še ni uporabljala vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil (e-javna naročila); na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da je uvedla izdajo elektronskih računov in elektronsko objavo razpisov, uvesti pa namerava tudi elektronsko oddajo ponudb; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice do junija 2020 poroča o napredku v zvezi s tem;

17. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija sklenila okvirno pogodbo za potovanja za svoje osebje in udeležence usposabljanja, ne da bi od izbranega ponudnika zahtevala pojasnilo za potencialno nenavadno nizko ponudbo; ugotavlja, da iz odgovora agencije izhaja, da odbor za ocenjevanje ni zahteval pojasnil, ker je bil zaradi svojega vsakodnevnega dela seznanjen s cenami, ki jih je zaračunalo podjetje, s katerim je bila sklenjena predhodna pogodba; se zaveda, da agencija sprejema ugotovitev Računskega sodišča, da ta ocena ni bila formalizirana v poročilu o oceni; poziva agencijo, naj zahteva pojasnila glede potencialno nenavadno nizke ponudbe, ter zagotovi, da bodo v prihodnjih poročilih o oceni vse ocene ustrezno formalizirane;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

18. ceni obstoječe ukrepe in stalna prizadevanja agencije v zvezi z zagotavljanjem preglednosti, v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem nasprotja interesov ter v zvezi z zaščito žvižgačev; izraža zadovoljstvo, da je agencija določila in izvaja notranja pravila o žvižgaštvu ter da je objavila življenjepise in izjave o interesih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja;

Druge pripombe

19. pozdravlja, da je agencija februarja 2017 pridobila certifikat ISO 9001:2015 za svoj upravni sistem, da bi izboljšala in bolje dokazala svojo zavezanost kakovosti; je seznanjen s tem, da je agencija na podlagi pozitivnih rezultatov nadzornih revizij, izvedenih leta 2018 in na začetku leta 2019, ohranila svoje certificiranje;

20. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v nasprotju z večino drugih agencij ta agencija ni izvedla celovite analize verjetnega učinka odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Evropske unije, na svojo organizacijo, poslovanje in računovodske izkaze; na podlagi odgovora agencije ugotavlja, da so o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije razpravljali na srečanjih vodstva, na razpravah v okviru medagencijske mreže uradnikov za javna naročila in medagencijske pravne mreže ter da so pozorno spremljali sporočila Komisije, ustrezna tveganja pa so ocenili kot omejena;

21. je seznanjen s prizadevanji agencije za stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje; obžaluje, da agencija nima vzpostavljenega sistema za ogljično izravnavo, vendar je na podlagi odgovora agencije seznanjen s tem, da stroška sodelovanja v takem sistemu ni mogoče kriti iz njenih omejenih finančnih sredstev in da agencija spodbuja svoje osebje k uporabi javnega prevoza, da bi zmanjšali emisije;

22. poziva agencijo, naj se osredotoči na razširjanje rezultatov svojih raziskav v splošni javnosti in naj slednjo doseže prek družbenih medijev in drugih medijskih kanalov;

o

o  o

23. sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... marca 2020[16] o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.


 

 

MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE (21.1.2020)

<CommissionInt>za Odbor za proračunski nadzor</CommissionInt>


<Titre>o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>

Pripravljavka mnenja: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja vlogo, ki jo ima Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: CEPOL ali agencija) pri zagotavljanju informacij nacionalnim strokovnjakom za kazenski pregon v zvezi z najnovejšim razvojem na področju kazenskega pregona ter pri spodbujanju izmenjave najboljše prakse;

2. pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče izjavilo, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2018, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2018 pošteno predstavljen; opozarja, da se je proračun agencije v primerjavi z letom 2017 povečal z 9 na 10 milijonov EUR (za 11 %), medtem ko se je število zaposlenih zmanjšalo s 53 na 51 (za 4 %); obžaluje pa, da je morala agencija zaradi proračunskih omejitev zavrniti številne veljavne in upravičene zahteve držav članic za usposabljanje na ključnih področjih preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj; je zaskrbljen, ker agencija trenutno ne more povsem izpolnjevati potreb držav članic po izobraževanju in usposabljanju organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v Uniji in njeni soseščini;

3. ugotavlja, da je CEPOL decembra 2017 objavil javni razpis za sklenitev okvirne pogodbe za potovalne storitve, katere tržni obseg se v štiriletnem obdobju ocenjuje na 8,5 milijona EUR; ugotavlja, da so se plačila v letu 2018 (2,06 milijona EUR) povečala in skoraj dosegla ocenjeni tržni obseg v višini 2,13 milijona EUR, čeprav je bilo naročilo oddano najcenejšemu ponudniku, ki je posredoval ponudbo v višini 56 % povprečne vrednosti dveh konkurentov; se strinja z mnenjem Računskega sodišča, da bi morala agencija, kadar so ponudbe na prvi pogled neobičajno nizke, analizirati razloge ter zagotoviti, da bo ocena tržnega obsega pravilna in da bo naročilo oddano ponudniku, ki ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo; 

4.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se v agenciji še vedno pogosto menjavajo uslužbenci in da se na razpise prijavi malo kandidatov iz drugih držav članic; znova izraža zaskrbljenost, da bi to utegnilo vplivati na dejavnosti agencije; v zvezi s tem ugotavlja, da kadrovski predpisi omogočajo prožnost, ki je potrebna, da se pri zaposlovanju uradnikov – glede na posebne potrebe institucij – upoštevajo pogoji, ki vladajo na trgu dela v Uniji; poziva CEPOL, naj sprejme ukrepe za izboljšanje razmer;

5. je zadovoljen, da je CEPOL začel izvajati dve od šestih nerešenih priporočil Računskega sodišča, in sicer v zvezi s ponovnim preverjanjem računovodskega sistema in celovito analizo posledic izstopa Združenega kraljestva iz EU;

6. obžaluje, da se popravni ukrepi v zvezi z dvema nerešenima priporočiloma Računskega sodišča, in sicer pogostim menjavanjem uslužbencev in objavljanjem prostih delovnih mest na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, še izvajajo, zato poziva agencijo, naj sprejme potrebne ukrepe, da bi pravočasno dokončala te popravne ukrepe in brez odlašanja obravnavala še nerešeno priporočilo v zvezi z e-naročanjem, ki se nanaša na uvedbo postopka elektronske oddaje ponudb;

7. poudarja, kako pomembno je, da so podatki razčlenjeni po spolu, saj je tako mogoče analizirati razvoj uravnotežene zastopanosti spolov med zaposlenimi v agenciji in njenih upravnih organih.


INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

13.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Lukas Mandl

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

48

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

 

5

-

ECR

Robert Roos

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

19.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

József Szájer

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL C 417, 11.12.2019, str. 1.

[2] UL C 417, 11.12.2019, str. 109.

[3] UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

[4] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[5] UL L 319, 4.12.2015, str. 1.

[6] UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

[7] UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

[8] UL C 417, 11.12.2019, str. 1.

[9] UL C 417, 11.12.2019, str. 109.

[10] UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

[11] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[12] UL L 319, 4.12.2015, str. 1.

[13] UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

[14] UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

[15] UL C 7, 9.1.2019, str. 1.

[16] Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0000.

Zadnja posodobitev: 17. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov