Förfarande : 2019/2082(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0062/2020

Ingivna texter :

A9-0062/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0109

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0062/2020</NoDocSe>
PDF 195kWORD 72k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontrollutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018

(2019/2082(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar[1],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[2], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018

(05761/2020 – C9‑0049/2020),

 

 med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 208,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[4], särskilt artikel 70,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF[5], särskilt artikel 20,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med en rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[6], särskilt artikel 108,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046[7], särskilt artikel 105,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0062/2020).

1. Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 


 

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018.

(2019/2082(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019, med byråernas svar[8],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[9], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018   (05761/2020 – C9-0049/2020),

 med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[10], särskilt artikel 208,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[11], särskilt artikel 70,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF[12], särskilt artikel 20,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med en rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[13], särskilt artikel 108,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046[14], särskilt artikel 105,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0062/2020).

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 


 

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018

(2019/2082(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2018,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0062/2020), och av följande skäl:

A. Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen[15] för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (nedan kallad Cepol eller byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2018 till 10 416 720 EUR, vilket innebär en ökning med 1,02 % jämfört med 2017. Byrån finansieras framför allt med bidrag från unionen.

B. I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2018 förklarade revisionsrätten att den hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2018 resulterade i en budgetgenomförandegrad på 97,97 %, vilket är en ökning med 0,88 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 76,51 %, vilket innebär en minskning med 7,51 % jämfört med föregående år.

Resultat

2. Europaparlamentet noterar att byrån använder centrala resultatindikatorer för att mäta sin utbildningsverksamhet och dess effekt, särskilt deltagarnas tillfredsställelse, i syfte att bedöma mervärdet av denna, samt resultatindikatorer för att förbättra sin budgetförvaltning.

3. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån framgångsrikt genomförde sitt uppdrag under 2018, och att i vissa fall överträffade den de mål den hade satt upp i sitt arbetsprogram för 2018.

4. Europaparlamentet noterar att byrån inledde två nya unionsfinansierade projekt, dels del 2 i partnerskapet om terrorismbekämpning mellan EU och regionen Mellanöstern och Nordafrika, dels ett fortbildningsprogram för utredningar inom finansväsendet på Västra Balkan, vilka båda vittnar om byråns tilltagande erkännande som en ledande unionsaktör som bidrar till Europas säkerhet genom externa åtgärder.

5. Europaparlamentet konstaterar att under 2018 genomförde byrån pilotprojektet för de strategiska behoven av utbildning i EU (EU-STNA) samt att över 87 % av byråns plats- och internetbaserade utbildningar (internatutbildningar, webbseminarier och internetkurser) rörde brister i samband med kritiska säkerhetshot och utgår från den europeiska säkerhetsagendan.

6. Europaparlamentet välkomnar att byrån fortsätter att ha ett nära samarbete med EU‑byråernas nätverk för rättsliga och inrikes frågor och de nio byråer som ingår i detta, i synnerhet Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Cepol) och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Parlamentet noterar att dessa byråer delar utbildningsinsatser och anordnar kurser tillsammans. Parlamentet uppmanar med eftertryck byrån att aktivt jobba för att hitta nya och mer omfattande former av samarbete med alla unionens byråer. Parlamentet uppmanar byrån att undersöka möjligheterna att dela resurser för överlappande uppgifter, såsom it och andra tjänster, med andra byråer i dess närhet, i synnerhet Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter i Wien och Europeiska arbetsmyndigheten i Bratislava.

7. Europaparlamentet ifrågasätter behovet av en särskild byrå för samarbete för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att slå samman byrån med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol). Parlamentet understryker att byrån och Europol har mycket likartade verksamhetsområden och att sammanslagningen kommer att förenkla finansieringen av de två byråerna och klargöra systemet med europeiska byråer för allmänheten. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utföra en genomförbarhetsstudie för att bedöma möjligheten av att åtminstone – om inte en fullständig sammanslagning är möjlig – skapa gemensamma synergier med Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol). Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera båda scenarierna, dvs. en flytt av byrån till Europols huvudkontor i Haag, respektive en flytt av Europols huvudkontor till byråns huvudkontor i Budapest. Parlamentet konstaterar att detta skulle innebära att man delar service- och stödtjänster och förvaltningen av de gemensamma lokalerna, liksom IKT, telekommunikationsinfrastruktur och internetbaserad infrastruktur, vilket skulle medföra enorma besparingar som skulle användas för vidare finansiering av de båda byråerna.

9. Europaparlamentet konstaterar att efter den femåriga regelbundna externa utvärdering som slutfördes i januari 2016, och som byrån tvingades vidta korrigerande åtgärder för i slutet av 2018, har utvärderingsrapporten antagits av byrån och införlivat 17 rekommendationer som omfattar fem områden rörande byråns struktur och arbetsmetoder. Parlamentet noterar att sedan handlingsplanen antogs har 24 aktiviteter slutförts, tre aktiviteter som rör ytterligare utveckling av E-net pågår fortfarande, fyra aktiviteter anses inte längre relevanta och en aktivitet har skjutits upp.

10. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att fortsätta digitaliseringen av sina tjänster.

11. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för Cepols årliga räkenskaper för budgetåret 2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2018 återges på ett rättvisande sätt. Parlamentet påminner om att byråns budget ökade från 9 miljoner EUR till 10 miljoner EUR (+11 %) medan dess personal minskade från 53 till 51 (-4 %) jämfört med 2017. Parlamentet beklagar dock att Cepol var tvunget att avslå ett stort antal giltiga och legitima förfrågningar om utbildning från medlemsstaternas sida inom viktiga brottsbekämpningsområden på grund av budgetbegränsningar. Parlamentet är bekymrat över att Cepol för närvarande inte i tillräcklig utsträckning kan tillgodose medlemsstaternas efterfrågan på utbildning för brottsbekämpande myndigheter i unionen och dess grannskap.

Personalpolitik

12. Europaparlamentet noterar att 100 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 32 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 31 tillåtna tjänster 2017) hade alla 32 tillsatts. Dessutom arbetade 18 kontraktsanställda och 4 utstationerade nationella experter för byrån 2018.

13. Europaparlamentet konstaterar att personalomsättningen var hög till följd av byråns flytt från Förenade kungariket till Ungern och den därmed sammanhängande lägre korrigeringskoefficienten för personalens löner. Den geografiska balansen har inte alltid kunnat upprätthållas eftersom antalet ansökningar från andra medlemsstater än värdlandet har minskat. Parlamentet noterar att under 2018 fortsatte byrån att få in ett betydande antal ansökningar från ungerska medborgare, och att medborgare från värdmedlemsstaten fortfarande var överrepresenterade bland personalen som helhet. Parlamentet noterar att rättstvisten rörande flytten avslutades av domstolen under 2018 och att den ursprungliga domen slogs fast. Parlamentet understryker att en låg korrigeringskoefficient för personalens löner kan leda till svåra situationer som kan hämma byråns förmåga att effektivt utföra sina dagliga uppgifter. Byråer som ligger i länder med en låg korrigeringskoefficient bör få ytterligare stöd från kommissionen för att vidta de kompletterande åtgärder som krävs för att göra dem mer attraktiva för befintlig och framtida personal. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera effekterna av lönekorrigeringskoefficienterna och hur praktiska de är i framtiden.

14. Europaparlamentet påminner om förslaget från revisionsrätten om att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats i syfte att öka publiciteten. Parlamentet förstår byråns svar angående de höga översättningskostnaderna till följd av ett sådant offentliggörande. Parlamentet välkomnar att byrån under 2018 offentliggjorde alla sina lediga tjänster på den gemensamma jobbanslagstavla som tagits fram av EU-byråernas nätverk. Parlamentet upprepar dock att byrån bör kunna undvika höga översättningskostnader och ändå ta ett första steg i denna riktning genom att utnyttja möjligheten att publicera titlarna på dessa lediga tjänster på unionens alla officiella språk, med en länk till den fullständiga texten som då endast finns på engelska.

15. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att en jämn könsfördelning uppnåddes 2018 i fråga om ledande befattningar (3 män och 3 kvinnor), men är bekymrat över att det på styrelsenivå råder obalans mellan antalet män (17 ledamöter) och kvinnor (9 ledamöter).

Upphandling

16. Med utgångspunkt i revisionsrättens rapport påminner Europaparlamentet om att byrån i slutet av 2017 ännu inte hade infört alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Parlamentet noterar att enligt byråns svar har den infört e-fakturering och e-upphandling, samt planerar att införa e-inlämning. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende senast i juni 2020.

17. Europaparlamentet noterar med oro att byrån tilldelade ett ramavtal för resor för dess egen personal och deltagare i utbildningar utan att begära en förklaring från den vinnande anbudsgivaren för det potentiellt onormalt låga anbudet. Parlamentet konstaterar att enligt byråns svar begärde inte utvärderingskommittén klargöranden eftersom den genom sitt dagliga arbete kände till de priser som togs ut av det företag som hade det föregående kontraktet. Parlamentet noterar att byrån godtar revisionsrättens iakttagelse om att denna bedömning inte formaliserades i utvärderingsrapporten. Parlamentet uppmanar byrån att begära och analysera orsakerna till potentiellt onormalt låga anbud samt att se till att alla utvärderingar formaliseras på ett vederbörligt sätt i framtida utvärderingsrapporter.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

18. Europaparlamentet välkomnar byråns befintliga åtgärder och dess pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet uppskattar att byrån har upprättat och infört interna bestämmelser om visselblåsning och att meritförteckningarna och intresseförklaringarna från styrelseledamöterna och den verkställande direktören offentliggörs på byråns webbplats.

Övriga kommentarer

19. Europaparlamentet välkomnar att byrån i februari 2017 med framgång slutförde ISO 9001:2015-certifieringen för byråns administrationssystem för att förbättra och bättre synliggöra sitt kvalitetsåtagande. Parlamentet konstaterar att till följd av de positiva resultaten vid de kontrollrevisioner som genomfördes under 2018 och i början av 2019 har byrån kunnat behålla sin certifiering.

20. Europaparlamentet noterar med oro att byrån, till skillnad från de flesta övriga byråer, inte har gjort någon omfattande analys av vilka konsekvenser som Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen kan förväntas få för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper. Parlamentet noterar att enligt byråns svar har Förenade kungarikets beslut att utträda ur Europeiska unionen diskuterats i styrelsen och man har noga följt diskussionerna i byråernas nätverk av upphandlingsansvariga och byråernas nätverk för rättsliga frågor samt i meddelandena från kommissionen. Riskerna i samband med utträdet har utvärderats och bedömts vara begränsade.

21. Europaparlamentet noterar byråns arbete för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats. Parlamentet beklagar att byrån inte har något kompensationssystem för koldioxidutsläpp men noterar utifrån byråns svar att kostnaderna för att delta i ett sådant system inte kan täckas av byråns begränsade resurser, samt välkomnar att byrån uppmuntrar sin personal att använda kollektivtrafik för att minska utsläppen.

22. Europaparlamentet uppmanar byrån att inrikta sig på att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till allmänheten via sociala medier och andra medier.

o

o  o

23. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... mars 2020[16] om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.


 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR (21.1.2020)

<CommissionInt>till budgetkontrollutskottet</CommissionInt>


<Titre>över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning för budgetåret 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2082(DEC))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar den roll som Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (nedan kallad Cepol eller byrån) spelar när det gäller att förse nationella brottsbekämpningsexperter med information om den senaste utvecklingen på området för brottsbekämpning och för att underlätta utbyte av bästa praxis.

2. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för Cepols årliga räkenskaper för budgetåret 2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2018 återges på ett rättvisande sätt. Parlamentet påminner om att byråns budget ökade från 9 miljoner EUR till 10 miljoner EUR (+11 %) medan dess personal minskade från 53 till 51 (-4 %) jämfört med 2017. Parlamentet beklagar dock att Cepol var tvunget att avslå ett stort antal giltiga och legitima förfrågningar om utbildning från medlemsstaternas sida inom viktiga brottsbekämpningsområden på grund av budgetbegränsningar. Parlamentet är bekymrat över att Cepol för närvarande inte i tillräcklig utsträckning kan tillgodose medlemsstaternas efterfrågan på utbildning för brottsbekämpande myndigheter i unionen och dess grannskap.

3. Europaparlamentet noterar att Cepol i december 2017 inledde en anbudsinfordran om ett fyraårigt ramavtal med ett uppskattat marknadsvärde på 8,5 miljoner EUR för att upphandla resetjänster. Parlamentet noterar att betalningarna under 2018 (2,06 miljoner EUR) nästan nådde upp till den uppskattade marknadsvolymen på 2,13 miljoner EUR, trots att kontraktet tilldelades den billigaste anbudsgivaren, vars anbud uppgick till 56 % av de två övriga anbudsgivarnas genomsnittspris. Parlamentet delar revisionsrättens åsikt att byrån vid potentiellt onormalt låga anbud bör analysera orsakerna för att säkerställa att dess uppskattning av marknadsvolymen är korrekt och att kontraktet tilldelas den anbudsgivare som erbjuder bästa pris i förhållande till kvalitet. 

4.  Europaparlamentet noterar med oro att Cepol fortfarande har en hög personalomsättning och att det endast finns ett begränsat antal ansökningar från andra medlemsstater. Parlamentet upprepar sin oro över att detta kan komma att påverka byråns verksamhet. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att tjänsteföreskrifterna erbjuder den flexibilitet som krävs för att de förhållanden som råder på arbetsmarknaden i unionen ska kunna beaktas vid rekryteringen av tjänstemän i syfte att tillgodose institutionernas specifika behov. Parlamentet uppmanar Cepol att vidta åtgärder för att förbättra situationen.

5. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att Cepol har genomfört två av de sex återstående rekommendationerna från revisionsrätten, nämligen de rekommendationer som avser omvalideringen av redovisningssystemet och den övergripande analysen av konsekvenserna av brexit.

6. Europaparlamentet beklagar att korrigerande åtgärder avseende två kvarstående rekommendationer från revisionsrätten, dvs. den höga personalomsättningen och offentliggörandet av meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns (Epsos) webbplats, fortfarande pågår, och uppmanar därför byrån att vidta nödvändiga åtgärder för att slutföra dessa korrigerande åtgärder i god tid och att utan dröjsmål följa upp den kvarstående rekommendationen om e-upphandling, nämligen e-inlämning.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att tillhandahålla könsbaserade uppgifter för att kunna analysera utvecklingen av könsbalansen bland byråns personal och inom styrande organ.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

13.1.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Lukas Mandl

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

48

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

 

5

-

ECR

Robert Roos

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster


 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

19.2.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

József Szájer


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.

[2] EUT C 417, 11.12.2019, s. 109.

[3] EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[4] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[5] EUT L 319, 4.12.2015, s. 1.

[6] EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

[7] EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.

[8] EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.

[9] EUT C 417, 11.12.2019, s. 109.

[10] EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[11] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[12] EUT L 319, 4.12.2015, s. 1.

[13] EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

[14] EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.

[15] EUT C 7, 9.1.2019, s. 1

[16] Antagna texter, P9_TA(2020)0000.

Senaste uppdatering: 17 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy