Procedură : 2019/2086(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0063/2020

Texte depuse :

A9-0063/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0111

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0063/2020</NoDocSe>
PDF 210kWORD 82k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2086(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Comisia pentru control bugetar</Commission>

Raportor: <Depute>Ryszard Legutko</Depute>

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2018

(2019/2086(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor[1],

 având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0053/2020),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[4], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei[5], în special articolul 97,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[6], în special articolul 108,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[7], în special articolul 105,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0063/2020),

1. acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018

(2019/2086(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor[8],

 având în vedere declarația de asigurare[9] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0053/2020),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[10], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[11], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei[12], în special articolul 97,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[13], în special articolul 108,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[14], în special articolul 105,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0063/2020),

1. aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2018

(2019/2086(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2018,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0063/2020),

A. întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale[15], bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 118 760 709 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 7,45 % față de bugetul pe 2017; întrucât aproximativ 72,47 % din bugetul Agenției provine din taxe și comisioane, iar 26,18 % de la Uniune și de la țări terțe[16];

B. întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1. cere ca Agenției, care este una dintre agențiile Uniunii care se ocupă de evaluarea produselor reglementate, să i se aloce fonduri suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile;

2. ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,92 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,25 % față de exercițiul 2017; ia act, de asemenea, de faptul că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,04 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,59 % în comparație cu 2017;

3. subliniază că Agenția este finanțată parțial din comisioanele pe care le încasează de la întreprinderile care solicită înregistrarea substanțelor chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006[17]; ia act de faptul că comisioanele aplicabile depind de dimensiunile întreprinderilor și de cantitatea de substanțe chimice înregistrate; reține că Agenția a descoperit că aproximativ 52 % din întreprinderi și-au declarat incorect mărimea, pentru a plăti taxe mai mici; subliniază că această constatare demonstrează limitările unui sistem care se bazează excesiv pe declarații pe propria răspundere date de solicitanți; observă că Agenția a facturat de-a lungul anilor corecții de comisioane și taxe administrative în valoare de 17,9 milioane de euro și că a făcut progrese considerabile în recuperarea reducerilor de comisioane necuvenite și în colectarea taxelor administrative neplătite la timp; observă, cu toate acestea, că volumul de muncă corespunzător verificărilor care trebuie efectuate în continuare rămâne considerabil și că la sfârșitul anului 2018 nu se știa suma exactă aferentă corecțiilor care trebuie aplicate la cuantumul comisioanelor; îndeamnă Agenția să introducă verificări ex ante la fel de riguroase pentru a reduce la minimum riscul declarațiilor false pe propria răspundere; îndeamnă, în plus, autoritățile naționale de asigurare a aplicării legii să îmbunătățească sistemele de verificare utilizate pentru a verifica și publica volumele de substanțe chimice declarate de întreprinderi; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune despre eforturile depuse și rezultatele obținute, să reducă și mai mult numărul considerabil de verificări restante și să aplice corecțiile la comisioane și să recupereze comisioanele neîncasate;

4. constată că comisioanele plătite de acest sector variază substanțial de la un an la altul și că, prin urmare, Agenția nu are posibilitatea să estimeze cu o marjă rezonabilă cuantumul necesar de subvenții de echilibrare de la bugetul Uniunii, ceea ce complică planificarea bugetară; pledează pentru un dialog despre cum trebuie reformat mecanismul de finanțare a Agenției, cu scopul de a-l pune pe o bază sustenabilă;

5. ia act de faptul că Agenția dispune de venituri care provin atât din comisioanele și taxele pe care trebuie să le plătească întreprinderile din sector, cât și dintr-o subvenție de echilibrare de la bugetul UE; observă cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții și având în vedere că cel de-al treilea termen pentru înregistrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 a expirat în mai 2018, este probabil ca veniturile provenite din comisioane și taxe să scadă semnificativ începând cu 2019; atrage atenția că există riscul ca cheltuielile relativ stabile și veniturile mult mai puțin previzibile să aibă un efect negativ asupra funcționării Agenției și asupra execuției bugetului său; subliniază că trebuie introdus un nou model de finanțare, viabil și complet, în legătură cu care Agenția, după cum susține în răspunsul său, a început discuții cu Comisia; invită Agenția să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu evoluția acestei situații;

Performanța

6. observă, în lumina comentariilor și observațiilor autorității care acordă descărcarea de gestiune legate de necesitatea elaborării, în cadrul revizuirii sistemului global de gestionare a performanței, a unor indicatori-cheie de performanță axați într-o măsură mai mare pe rezultate și impact, prin care să fie apreciată valoarea adăugată generată de activitățile Agenției, faptul că, în 2018, Agenția și-a revizuit modelul de gestionare a performanței pentru programul său de lucru pe 2019 în sensul enunțării mai clare a impactului și rezultatelor activității sale; constată că programul de lucru pe 2019 menționează deja tipul de indicator (impact, rezultat, produs, intrare) și nu mai utilizează același tip de indicatori pentru diferite tipuri de activitate, ci conține indicatori-cheie de performanță ce se potrivesc procesului în cauză;

7. ia act de faptul că, în pofida riscurilor și a constrângerilor din anumite domenii, Agenția a îndeplinit 58 dintre cele 69 de obiective asociate cu indicatori-cheie de performanță; îndeamnă Agenția să depună eforturi pentru a-și îndeplini în proporție de 100 % obiectivele asociate cu indicatori-cheie de performanță;

8. ia act de faptul că Agenția a finalizat faza de înregistrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 fără a cauza perturbarea pieței și că a oferit sprijin întreprinderilor la pregătirea și înregistrarea a 28 357 de dosare;

9. ia act de faptul că Agenția își împarte în continuare capacitatea de audit intern cu Agenția GNSS European și colaborează îndeaproape cu alte agenții, inclusiv prin partajarea serviciilor într-o rețea inter-agenții și prin partajarea resurselor în baza unor memorandumuri de înțelegere; salută această cooperare ca pe un exemplu pentru alte agenții, care merită urmat; încurajează Agenția să încerce să își extindă și să își diversifice cooperarea cu agențiile Uniunii; încurajează Agenția să inițieze discuții pe tema punerii în comun a resurselor în cazul sarcinilor care se suprapun cu alte agenții cu activități similare;

10. constată, pe baza raportului Curții, că în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract-cadru pentru furnizarea de servicii de infrastructură informatică, cinci societăți au prezentat oferte ale căror valori variau de la 10 la 38,2 milioane de euro, iar Agenția a atribuit contractul-cadru, în valoare de 30 de milioane EUR, unui ofertant care a depus o ofertă de 12 milioane EUR; observă, însă, că diferența semnificativă dintre valoarea contractului și cea a ofertei ridică semne de întrebare în privința bunei gestiuni financiare; ia act, pe baza răspunsului Agenției, de faptul că aceasta a estimat inițial valoarea în conformitate cu Vademecumul Comisiei privind achizițiile publice; observă că Agenția a selectat procedura competitivă cu negociere pentru a încuraja cea mai mare concurență posibilă și a obține, astfel, cel mai bun raport calitate-preț; invită Agenția să aplice o gestiune financiară riguroasă contractelor informatice;

11. încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

12. reamintește că Agenția este forța motrice în rândul autorităților de reglementare în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației Uniunii privind substanțele chimice în beneficiul sănătății umane și al mediului, dar și al inovării și competitivității; observă că Agenția ajută întreprinderile să respecte legislația Uniunii privind substanțele chimice, promovează utilizarea produselor chimice în condiții de siguranță, oferă informații privind produsele chimice și se ocupă de produsele chimice problematice;

13. solicită ca Agenția, care este una dintre agențiile Uniunii responsabile de evaluarea produselor reglementate, să primească fonduri suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile;

14. reamintește că 2018 a fost ultimul an de înregistrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; subliniază că Agenția a primit 37 400 de dosare în acel an, ceea ce reprezintă o creștere de 135 % față de 2017; ia act cu satisfacție de modul în care Agenția a făcut față creșterii dramatice a numărului de înregistrări din ultimul an;

15. salută eforturile întreprinse în 2018 pentru a simplifica structura organizațională, care urmărește să asigure creșterea eficienței printr-o mai bună corelare și coordonare a sarcinilor; constată că Agenția a reușit să îndeplinească marea majoritate a obiectivelor sale;

16. invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a răspunde recomandărilor din cea de a doua revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și să asigure conformitatea dosarului de înregistrare;

17. solicită să se furnizeze informații cu privire la stadiul pregătirilor pentru o bază de date prototip în temeiul Directivei-cadru privind deșeurile, care urmează să fie prezentată la începutul anului 2020;

18. solicită detalii ale măsurilor luate de Agenție în urma Raportului de sinteză al Comisiei privind implementarea REACH și acțiunile propuse în respectivul raport pentru a fi întreprinse de Agenție;

Politica de personal

19. constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 96,29 %, fiind ocupate 441 de posturi de agenți temporari din cele 458 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 460 de posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 122 de agenți contractuali și 14 experți naționali detașați;

20. constată că Agenția are o politică de combatere a hărțuirii și orientări conexe, care au fost actualizate în 2018; ia act de faptul că Agenția a organizat ședințe de formare și a pus la dispoziție consilieri confidențiali;

21. ia act de faptul că Agenția publică pe site-ul său de internet, în rețelele de socializare și pe site-ul rețelei agențiilor UE anunțurile de posturi vacante, pentru a face mai multă publicitate acestor anunțuri; invită Agenția să publice anunțurile de posturi vacante pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului;

22. felicită Agenția pentru că publică pe site-ul său de internet CV-urile tuturor membrilor Consiliului de administrație și ai comitetelor sale, inclusiv ale președinților de comitete care fac parte din personalul ECHA, ale directorului executiv și ale tuturor membrilor Camerei de recurs;

23. constată cu satisfacție că în 2018 s-a realizat un bun echilibru de gen în posturile de conducere de nivel superior (4 bărbați și 3 femei); cu toate acestea, constată că nu s-a ajuns la același echilibru în Consiliul de administrație (15 bărbați și 21 de femei);

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

24. potrivit Agenției, veniturile din comisioane înscrise în buget pentru 2018 reprezintă aproximativ 73 % din venitul total; ia act de sistemul exemplar al Agenției de monitorizare și prevenire a conflictelor de interese și de opinia sa potrivit căreia nu există pericolul de apariție a unor astfel de conflicte datorită faptului că taxele au scopul de a acoperi costurile și datorită evaluării periodice a personalului Agenției implicat în elaborarea avizelor, pentru a asigura independența; ia act de faptul că Agenția ar saluta o soluție prin care Comisia ar colecta comisioanele în numele Agenției, ceea ce ar facilita gestiunea financiară a Agenției și ar contribui la reducerea riscului de deficiențe;

25. salută faptul că Agenția colectează declarații de interese actualizate anual de la întregul personal și de la toți experții externi, care sunt toate publicate pe site-ul internet al Agenției;

26. ia act de măsurile întreprinse suplimentar pentru a îmbunătăți transparența și protecția avertizorilor; potrivit Agenției, toate reuniunile conducerii cu părțile interesate sunt înregistrate și publicate pe site-ul său, pentru a asigura o transparență deplină;

Auditul intern

27. ia act de faptul că Agenția a adoptat și a început să aplice o politică privind funcțiile sensibile, în septembrie 2019, care ar urma să identifice funcțiile sensibile, să le actualizeze și să definească măsurile adecvate pentru a reduce riscul asociat cu interesele particulare;

28. ia act de faptul că în 2018 Serviciul de Audit Intern al Comisiei a publicat un raport de audit despre „Conflicte de interese și etică la ECHA” și că, în septembrie 2018 Agenția a elaborat și a discutat un plan de acțiune pentru a aborda anumite domenii care pot fi îmbunătățite și că, începând cu jumătatea anului 2019, toate acțiunile au fost puse în aplicare;

Alte observații

29. constată că, după ce a ales noua clădire și a semnat un contract de închiriere în 2017 ca urmare a expirării contractului de închiriere anterior, la 31 decembrie 2019, Agenția a planificat să se mute în noul sediu de la Helsinki în ianuarie 2020; ia act de faptul că mutarea în noul sediu a fost finalizată la 7 ianuarie 2020;

30. încurajează Agenția să țină seama în continuare de o posibilă reducere în viitor a veniturilor sale ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană; observă că impactul pare să fie limitat, având în vedere că cerința de înregistrare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care genera venituri considerabile din comisioane, a expirat;

31. invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

 

o

o o

32. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... martie 2020[18] referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ (22.1.2020)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru control bugetar</CommissionInt>


<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2018 </Titre>

<DocRef>(2019/2086(DEC))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

 

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește că Agenția Europeană pentru Produse Chimice („Agenția”) este forța motrice în rândul autorităților de reglementare în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației Uniunii privind substanțele chimice în beneficiul sănătății umane și al mediului, dar și al inovării și competitivității; observă că Agenția ajută întreprinderile să respecte legislația, promovează utilizarea produselor chimice în condiții de siguranță, oferă informații privind produsele chimice și se ocupă de produsele chimice problematice;

2. solicită ca Agenția, care este una dintre agențiile Uniunii responsabile de evaluarea produselor reglementate, să primească fonduri suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile;

3. reamintește că 2018 a fost ultimul an de înregistrare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006[19]; subliniază că Agenția a primit 37 400 de dosare în acel an, ceea ce reprezintă o creștere de 135 % față de 2017; ia act de modul în care Agenția a făcut față creșterii dramatice a numărului de înregistrări din ultimul an;

4. ia act de faptul că, în ceea ce privește Regulamentul REACH, Agenția este finanțată din taxe plătite de industrie și o subvenție compensatorie din partea Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012[20] („Regulamentul financiar”); constată că Agenția a colectat în 2018 venituri totale din taxe excepțional de mari în valoare de 81 609 535 EUR (față de 33 960 276 EUR în 2017), în timp ce subvenția de la Uniune s-a ridicat la 24 374 800 EUR (față de 64 289 500 EUR în 2017) și că, în plus, contribuțiile primite de la Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) s-au ridicat la 609 612 EUR (1 587 950 EUR in 2017);

5. subliniază că, în ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 528/2012[21], Agenția este finanțată din taxe plătite de industrie și o subvenție compensatorie din partea Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 208 din Regulamentul financiar; constată că Agenția a colectat în 2018 venituri totale din taxe în valoare de 6 365 721 EUR (față de 8 127 680 EUR în 2017), în timp ce subvenția vărsată de Uniune s-a ridicat la 4 876 000 EUR (față de 3 867 798 EUR în 2017) și că, în plus, contribuțiile primite de la AELS, inclusiv Elveția, s-au ridicat la 223 695 EUR (față de 183 156 EUR în 2017);

6. subliniază că, în ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 649/2012[22], Agenția este finanțată integral dintr-o subvenție din partea Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 208 din Regulamentul financiar; constată că, în 2018, subvenția din partea Uniunii s-a ridicat la 1 096 320 EUR (față de 1 185 770 EUR în 2017);

7. subliniază că bugetul final al Agenției pentru exercițiul financiar 2018 s-a ridicat la 118 760 709 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 8 % față de 2017; ia act de faptul că taxele și comisioanele colectate de Agenție în 2018 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 au fost excepțional de ridicate și au atins valoarea de 81 610 000 EUR (33 960 000 EUR în 2017), iar taxele și comisioanele în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 au atins valoarea de 6 370 000 EUR (8 130 000 EUR în 2017);

8. constată că taxele plătite de societățile din acest domeniu variază substanțial de la un an la altul și că, prin urmare, Agenția nu are posibilitatea să estimeze necesitatea unei subvenții de echilibrare din bugetul Uniunii cu o marjă rezonabilă, ceea ce complică planificarea bugetară; constată, de asemenea, că taxele plătite în relație cu diferite mandate legislative pot fi utilizate numai în acea secțiune din bugetul Agenției, ceea ce poate însemna excedent într-o secțiune și deficit în alte secțiuni ale bugetului, și constată că nu s-a obținut încă sustenabilitatea de finanțare a bugetului; solicită un dialog privind modalitatea de reformare a mecanismului de finanțare a Agenției, cu scopul de a-i crea o bază sustenabilă; constată, în plus, că veniturile Agenției din taxele plătite de societățile din industrie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 sunt planificate să scadă; solicită, prin urmare, Agenției să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune măsurile întreprinse împreună cu Comisia pentru a explora un model financiar sustenabil, astfel cum s-a concluzionat în comunicarea Comisiei din 5 martie 2018 intitulată „Raport General al Comisiei privind funcționarea REACH și revizuirea numitor elemente”[23]; invită Comisia să realizeze un studiu pentru a explora flexibilitățile bugetare, cu scopul de a-i facilita Agenției procesul de planificare;

9. ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată a execuției bugetare de 98,7 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,6 puncte procentuale față de exercițiul 2017; constată, de asemenea, că în 2018 rata de execuție a creditelor de plată a atins 85,8 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,1 puncte procentuale față de 2017;

10. salută eforturile întreprinse în 2018 pentru a simplifica structura organizațională, care urmărește să permită creșterea eficienței printr-o mai bună corelare și coordonare a sarcinilor; constată că Agenția a reușit să îndeplinească marea majoritate a obiectivelor sale;

11. invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a răspunde recomandărilor din cea de a doua revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și să asigure conformitatea dosarului de înregistrare;

12. solicită informații cu privire la stadiul pregătirilor pentru o bază de date prototip în temeiul Directivei-cadru privind deșeurile, care urmează să fie prezentată la începutul anului 2020;

13. solicită detalii ale măsurilor luate de Agenție în urma Raportului de sinteză al Comisiei privind implementarea REACH și acțiunile propuse direct Agenției în respectivul raport;

14. ia act de faptul că obiectivul de recrutare pentru 2018 a fost îndeplinit, la sfârșitul exercițiului fiind ocupate 97 % din posturi pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 1907/2006, (CE) nr. 1272/2008[24], (UE) nr. 649/2012 și (UE) nr. 528/2012; subliniază că, deoarece activitatea de evaluare a substanțelor chimice înregistrate va continua și au apărut noi sarcini legate de economia circulară, numărul posturilor în cadrul Agenției trebuie menținut sau chiar majorat dacă este nevoie;

15. ia act de faptul că Agenția colaborează îndeaproape cu alte agenții, precum Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și Agenția Europeană pentru Medicamente, prin intermediul unor memorandumuri de înțelegere; subliniază importanța unei astfel de abordări, pentru a asigura coerența dintre activitățile agențiilor și pentru a îndeplini cerințele bunei gestiuni financiare;

16. salută faptul că Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale agenției pentru 2018 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

17. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2018.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

21.1.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

59

7

8

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Anthea McIntyre, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, Anna Zalewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Hildegard Bentele, Catherine Chabaud, Martin Häusling, Lídia Pereira, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Krzysztof Hetman, Aušra Maldeikienė, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

59

+

GUE/NGL

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi

PPE

Hildegard Bentele, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Aušra Maldeikienė, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, César Luena, Alessandra Moretti, Rory Palmer, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Jutta Paulus, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

 

7

-

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Silvia Sardone

 

8

0

ECR

Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Anthea McIntyre, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

NI

Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

19.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Michael Bloss, József Szájer

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Michael Bloss, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

2

-

ID

Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO C 417, 11.12.2019, p. 1.

[2] JO C 417, 11.12.2019, p. 57.

[3] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[4] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[5] JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

[6] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[7] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.

[8] JO C 417, 11.12.2019, p. 1.

[9] JO C 417, 11.12.2019, p. 57.

[10] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[11] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[12] JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

[13] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[14] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.

[15] JO C 120/43, 29.3.2019, p. 212.

[16] JO C 120/43, 29.3.2019, p. 211.

[17]  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

[18] Texte adoptate, P9_TA-PROV(2020)0000.

[19] Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

[20] Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

[21] Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

[22] Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).

[24] Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

Ultima actualizare: 18 martie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate