Procedură : 2019/2076(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0066/2020

Texte depuse :

A9-0066/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0079

<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0066/2020</NoDocSe>
PDF 207kWORD 64k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2076(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Comisia pentru control bugetar</Commission>

Raportor: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>
PR_DEC_Agencies

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018

(2019/2076(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale agențiilor UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor[1],

 având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0043/2020),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[4], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă[5], în special articolul 19,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[6], în special articolul 108,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[7], în special articolul 105,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0066/2020),

1. acordă directoarei executive a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018

(2019/2076(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale agențiilor UE pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile agențiilor[8],

 având în vedere declarația de asigurare[9] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0043/2020),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[10], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[11], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă[12], în special articolul 19,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[13], în special articolul 108,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[14], în special articolul 105,

 

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0066/2020),

1. aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018

(2019/2076(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2018,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru transport și turism,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0066/2020),

A. întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale[15], bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 106 777 232,65 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 23,76 % față de bugetul pe 2017; întrucât creșterea a fost legată în principal de extinderea mandatului Agenției; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii[16];

B. întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2018 (denumit în continuare „raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1. ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,02 %, ceea ce reprezintă o ușoară creștere de 0,98 % față de 2017, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 92,84 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,41 %;

Performanța

2. ia act de faptul că Agenția utilizează o serie de indicatori-cheie de performanță specifici pentru a măsura punerea în aplicare a programului său anual de lucru și că evaluarea Agenției reprezintă principalul instrument de evaluare a valorii adăugate aduse de activitățile sale; ia act de sistemul de gestionare a performanței al Agenției, care stabilește atât obiective multianuale, cât și indicatori-cheie de performanță trimestriali în monitorizarea periodică a punerii în aplicare a programelor de lucru anuale; ia act de faptul că Agenția utilizează doar rata de execuție bugetară ca principal indicator-cheie de performanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

3. constată că indicatorii-cheie de performanță ai Agenției în materie de continuitate și de calitate a serviciilor sale externe și-au atins pragurile aplicabile și că sistemul său de calitate pentru vizite și inspecții a fost extins;

4. încurajează Agenția să pună în aplicare recomandările Curții;

5. ia act de faptul că Agenția cooperează îndeaproape cu alte agenții ale Uniunii, cum ar fi Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, pentru aspecte legate de funcția de pază de coastă europeană; de asemenea, încurajează în mod ferm Agenția să continue și să extindă cooperarea cu toate agențiile Uniunii;

6. ia act de faptul că, în urma aprobării evaluării externe independente privind punerea în aplicare a regulamentului de înființare a Agenției în 2017, aceasta și-a prezentat planul de acțiune în martie 2018; constată cu satisfacție că au fost identificate acțiuni, riscuri potențiale și măsuri de atenuare, precum și un calendar pentru punerea lor în aplicare și un impact bugetar realist;

7. încurajează Agenția să continue digitalizarea serviciilor sale;

8. constată că întârzierea în operațiunile sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) legate de cooperarea europeană în ceea ce privește funcțiile de gardă de coastă ca urmare a problemelor tehnice și a dificultăților constante de a obține permise de zbor din partea autorităților naționale a dus la o modificare a bugetului care a redus subvențiile UE și la restituirea a 6 000 000 EUR sub formă de credite de plată către Comisie; constată că această reducere s-a dovedit insuficientă din cauza întârzierilor suplimentare cauzate de probleme tehnice și de condiții meteorologice nefavorabile, ceea ce a dus la reducerea consumului de credite de plată; sprijină recomandarea Consiliului de administrație, potrivit căreia Agenția ar trebui să ia măsuri în privința riscului pe care eliberarea permiselor de zbor îl presupune pentru execuția bugetară completă;

9. salută sprijinul direct acordat de Agenție statelor membre în eforturile lor de aplicare a legislației în domeniul mediului, precum și serviciile RPAS ale EMSA, care oferă asistență în cadrul operațiunilor de supraveghere maritimă, cum ar fi poluarea maritimă și monitorizarea emisiilor; consideră că, dotată cu resurse suplimentare, Agenția poate juca un rol important în a sprijini statele membre să atenueze riscurile de mediu legate de transportul maritim și să îmbunătățească sustenabilitatea sectorului maritim;

10. apreciază faptul că Agenția nu se află decât în al doilea an complet de activitate după extinderea mandatului la sfârșitul anului 2016 și că unii dintre factorii care au condus la modificări bugetare nu erau cunoscuți la momentul elaborării bugetului pe 2018; constată că Agenția a trebuit să efectueze modificări bugetare pentru a ține cont de creșterile salariale datorate coeficientului de corecție pentru Portugalia;

11. apreciază faptul că Agenția nu se află decât în al doilea an complet de activitate după extinderea mandatului la sfârșitul anului 2016 și că unii dintre factorii care au condus la modificări bugetare nu erau cunoscuți la momentul elaborării bugetului pe 2018; constată că Agenția a trebuit să efectueze modificări bugetare pentru a ține cont de creșterile salariale datorate coeficientului de corecție pentru Portugalia; 

12. ia act cu satisfacție de faptul că Agenția testează pseudosateliți de mare altitudine (HAPS) și salută faptul că astfel, se va elimina lacuna existentă între sateliți și drone;

13. salută eforturile Agenției de a oferi proiectelor Comisiei și ale statelor membre, precum și participanților la transportul maritim servicii operaționale, analize, cunoștințe tehnice și cel mai bun sprijin tehnic posibil;

14. invită Agenția să utilizeze în viitor în mod optim capacitățile dronelor, HAPS și sateliților și, dacă este necesar, să le adapteze; subliniază caracterul multifuncțional al sistemelor, de la salvarea pe mare până la detectarea și monitorizarea timpurie a poluării marine, precum și eforturile esențiale pentru combaterea activităților ilegale, cum ar fi traficul de droguri, introducerea ilegală de persoane și pescuitul clandestin;

15. ia act de faptul că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat, în noiembrie 2018, un nou cadru de control intern bazat pe cadrul Comisiei din 2017; 

16. remarcă faptul că la începutul anului 2018 Agenția a extins domeniul de aplicare al sistemului de gestionare a calității inspecțiilor și vizitelor pentru a include inspecțiile de securitate maritimă și procesul de analiză orizontală; salută faptul că auditul anual de verificare a sistemului extins de gestionare a calității a fost efectuat cu succes de TÜV Rheinland Portugalia fără a fi identificată vreo neconformitate;

17. constată că în 2018 nu a fost semnalat niciun caz de conflict de interese; constată că, în conformitate cu politica de gestionare a riscurilor, registrul riscurilor a fost actualizat în 2018, iar această actualizare nu a generat riscuri critice care ar putea determina rezerve formale în declarația anuală de asigurare a ordonatorului de credite; constată, de asemenea, că niciunul dintre riscurile identificate anterior nu s-a materializat în 2018;

18. apreciază faptul că Agenția a introdus mecanisme adecvate de control al plăților în contractele sale;

19. constată că rezultatele celui de al cincilea exercițiu de evaluare comparativă a personalului sunt similare celor din 2017, 20,20 % (20,42 % în 2017) din locurile de muncă fiind dedicate sprijinului administrativ acordat coordonării, 71,65 % (72,08 %) sarcinilor operaționale și 8,15 % (7,50 %) sarcinilor neutre;

Politica de personal

20. constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 98,58 %, fiind ocupate 209 posturi de funcționari și agenți temporari din cele 212 posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 212 posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 30 de agenți contractuali și 17 experți naționali detașați; constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 97,21 %, fiind ocupate 209 posturi de funcționari și agenți temporari din cele 215 posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 212 posturi autorizate în 2017); constată că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 30 de agenți contractuali și 17 experți naționali detașați; încurajează Agenția să efectueze o cercetare pe tema partajării personalului cu alte agenții ale Uniunii, punând accentul în special pe posibilele legături suplimentare dintre personalul administrativ și alte agenții din Lisabona, și anume Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie;

21. constată cu satisfacție că s-a realizat echilibrul de gen în rândul personalului de conducere de nivel superior (2 bărbați și 2 femei); este preocupat, însă, de faptul că, la nivelul consiliului de administrație, există un dezechilibru între numărul bărbaților (44 de membri) și cel al femeilor (12 membri);

22. regretă lipsa de informații și de detalii cu privire la „Planul de acțiune pentru echilibrul de gen în cadrul EMSA”;

Achizițiile publice

23. ia act din raportul Curții că, până la sfârșitul lui 2018, Agenția nu a verificat în mod sistematic prețurile și sumele în plus percepute în raport cu ofertele de preț și cu facturile emise de furnizori către contractantul care a semnat contractul-cadru pentru achiziția de licențe pentru software; constată din răspunsul Agenției că mecanismul de aplicare a acestui contract-cadru nu a inclus o listă de prețuri fixe, ci, în schimb, Comisia a decis să opteze pentru un sistem de majorare a prețurilor și că contractantul și-a exercitat drepturile de a rezilia contractul, cu efect de la 12 octombrie 2019;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

24. constată că Agenția utilizează și publică declarațiile de conflicte de interese ale membrilor consiliului său de administrație și ale personalului de conducere de nivel superior și că Agenția a emis orientări privind conflictul de interese și a pus în aplicare măsuri de semnalare a neregulilor care constituie un instrument important pentru detectarea fraudei, a corupției și a neregulilor grave;

Controalele interne

25. ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a emis un raport de audit privind „Vizitele și inspecțiile la Agenție”, concluzionând că sistemele de gestiune și control concepute pentru acest subiect sunt realizate în mod corespunzător și puse în aplicare în mod eficace și eficient; subliniază că Serviciul de Audit Intern a emis patru recomandări pe care Agenția le-a acceptat și s-a angajat să le urmeze;

26. ia act de faptul că, în 2018, Agenția a pus în aplicare toate planurile de acțiune legate de auditul din 2017 efectuat de Serviciul de Audit Intern al Comisiei privind gestionarea resurselor umane în cadrul EMSA;

Alte observații

27. ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; subliniază totuși că Agenția nu a luat măsuri suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

28. invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul publicului și să se adreseze acestuia prin intermediul rețelelor de socializare și al altor mijloace de informare în masă;

o

o  o

29. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... martie 2020[17] referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM (22.1.2020)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru control bugetar</CommissionInt>


<Titre>privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) aferent exercițiului financiar 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2076(DEC))</DocRef>

Raportoare pentru aviz: <Depute>Maria Grapini</Depute>

 

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută faptul că, potrivit Curții de Conturi, tranzacțiile subiacente conturilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2018 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2. remarcă faptul că Agenția a executat 81 de milioane EUR în credite de angajament, ceea ce reprezintă 99,02 % din bugetul total al exercițiului (81,8 milioane EUR) și 72,1 milioane EUR în credite de plată (93,47 % din 77,1 milioane EUR), dacă se iau în considerare fondurile C1 și reportarea automată (C8); constată că anularea creditelor de plată a fost de 6,55 %, Agenția neîndeplinind, așadar, obiectivul stabilit de Comisie (anularea a mai puțin de 5 %);

3. constată că întârzierea în operațiunile sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) legate de cooperarea europeană în ceea ce privește funcțiile de gardă de coastă ca urmare a problemelor tehnice și a dificultăților constante de a obține permise de zbor din partea autorităților naționale a dus la o modificare a bugetului care a redus subvențiile UE și la restituirea a 6 milioane EUR sub formă de credite de plată către Comisie; constată că această reducere s-a dovedit insuficientă din cauza întârzierilor suplimentare cauzate de probleme tehnice și de condiții meteorologice nefavorabile, ceea ce a dus la reducerea consumului de credite de plată; este de acord cu recomandarea Consiliului de administrație, potrivit căreia Agenția ar trebui să ia măsuri în privința riscului pe care eliberarea permiselor de zbor îl presupune pentru execuția bugetară completă;

4. Salută sprijinul direct acordat de Agenție statelor membre în eforturile lor de aplicare a legislației în domeniul mediului, precum și serviciile RPAS ale EMSA, care oferă asistență în cadrul operațiunilor de supraveghere maritimă, cum ar fi poluarea maritimă și monitorizarea emisiilor; consideră că, cu resurse suplimentare, Agenția poate juca un rol important în sprijinirea statelor membre în atenuarea riscurilor de mediu legate de transportul maritim și îmbunătățirea sustenabilității sectorului maritim;

5. apreciază faptul că Agenția nu se află decât în al doilea an complet de activitate după extinderea mandatului la sfârșitul anului 2016 și că unii dintre factorii care au condus la modificări bugetare nu erau cunoscuți la momentul elaborării bugetului pe 2018; constată că Agenția a trebuit să efectueze modificări bugetare pentru a ține cont de creșterile salariale datorate coeficientului de corecție pentru Portugalia; 

6. salută cooperarea Agenției cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă;

7. ia act cu satisfacție de faptul că Agenția testează pseudosateliți de mare altitudine (HAPS) și salută faptul că astfel se va elimina lacuna existentă între sateliți și drone;

8. salută eforturile Agenției de a oferi proiectelor Comisiei și ale statelor membre, precum și participanților la transportul maritim servicii operaționale, analize, cunoștințe tehnice și cel mai bun sprijin tehnic posibil;

9. invită Agenția să utilizeze în viitor în mod optim capacitățile dronelor, HAPS și sateliților și, dacă este necesar, să le adapteze; subliniază caracterul multifuncțional al sistemelor de salvare pe mare pentru detectarea și monitorizarea timpurie a poluării marine, precum și pentru investigarea necesară a activităților ilegale cum ar fi traficul de droguri, contrabanda și pescuitul clandestin;

10. ia act de faptul că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat, în noiembrie 2018, un nou cadru de control intern bazat pe cadrul Comisiei din 2017; 

11. salută faptul că în 2018 Serviciul de Audit Intern al Comisiei și Curtea de Conturi Europeană (CCE) nu au emis nicio recomandare sau observație critică de audit care ar putea duce la rezerve în declarația anuală de asigurare;

12. remarcă faptul că la începutul anului 2018 Agenția a extins domeniul de aplicare al sistemului de gestionare al calității inspecțiilor și vizitelor pentru a include inspecțiile de securitate maritimă și procesul de analiză orizontală; salută faptul că auditul anual extins de verificare a sistemului de gestionare a calității a fost efectuat cu succes de TÜV Rheinland Portugalia fără a fi identificată vreo neconformitate;

13. constată că în 2018 nu a fost semnalat niciun caz de conflict de interese; constată că, în conformitate cu politica de gestionare a riscurilor, registrul riscurilor a fost actualizat în 2018, iar această actualizare nu generat riscuri critice care ar putea determina rezerve formale în declarația anuală de asigurare a ordonatorului de credite; constată, de asemenea, că niciunul dintre riscurile identificate anterior nu s-a materializat în 2018;

14. Apreciază faptul că Agenția a introdus mecanisme adecvate de control al plăților în contractele sale;

15. constată că rezultatele celui de al cincilea exercițiu de evaluare comparativă a personalului sunt similare celor din 2017, 20,20 % (20,42 % în 2017) din locurile de muncă dedicate sprijinului administrativ acordat coordonării, 71,65 % (72,08 %) sarcinilor operaționale și 8,15 % (7,50 %) sarcinilor neutre;

16. propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

21.1.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

 

  

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

42

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

7

-

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

19.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Peter Pollák, József Szájer

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

2

-

ID

Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

 

[1] JO C 417, 11.12.2019, p. 1-214.

[2] JO C 417, 11.12.2019, p. 1-214.

[3] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[4] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[5] JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

[6] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[7] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.

 

[8] JO C 417, 11.12.2019, p. 1-214.

[9] JO C 417, 11.12.2019, p. 1-214.

[10] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[11] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[12] JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

[13] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[14] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.

[15] JO C 120/41, 29.3.2019, p. 204.

[16] JO C 120/41, 29.3.2019, p. 202.

[17] Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0000.

Ultima actualizare: 17 aprilie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate