Процедура : 2019/2078(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0068/2020

Внесени текстове :

A9-0068/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0113

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0068/2020</NoDocSe>
PDF 235kWORD 73k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за финансовата 2018 година</Titre>

<DocRef>(2019/2078(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Комисия по бюджетен контрол</Commission>

Докладчик: <Depute>Ришард Чарнецки</Depute>

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за финансовата 2018 година

(2019/2078(DEC))

 като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година,

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите[1],

 като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0045/2020),

 като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[3], и по-специално член 208 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[4], и по-специално член 70 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните[5], и по-специално член 44 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[6], и по-специално член 108 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[7], и по-специално член 105 от него,

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя правилник,

 като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0068/2020),

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).


 

 


 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година

(2019/2078(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година,

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите[8],

 като взе предвид декларацията за достоверност[9] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на Органа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05761/2020 – C9‑0045/2020),

 като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[10], и по-специално член 208 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[11], и по-специално член 70 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните[12], и по-специално член 44 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[13], и по-специално член 108 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[14], и по-специално член 105 от него,

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя правилник,

 като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0068/2020),

1. одобрява приключването на сметките на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).


 


 

 


 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година

(2019/2078(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година,

 като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди[15],

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя правилник,

 като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0068/2020),

A. като има предвид, че според отчета за приходите и разходите[16] на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 79 183 814,25 EUR, което представлява леко намаление от 0,47% спрямо 2017 г.; като има предвид, че бюджетът на Органа се осигурява основно от бюджета на Съюза[17];

B. като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1. отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което представлява леко увеличение с 0,02% спрямо 2017 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 91,31%, което представлява намаление с 1% в сравнение с 2017 г.;

Резултати от изпълнението

2. отбелязва, че Органът е въвел няколко ключови показатели за ефективност (КПЕ) за оценка на въздействието и резултатите в своя всеобхватен подход за управление, основано на изпълнението, с цел измерване на добавената стойност, осигурявана от неговите дейности; отбелязва освен това, че Органът използва други ключови показатели за ефективност, за да подобри своето управление на бюджета;

3. отбелязва, че 2018 г. е втората година от прилагането на цялостния подход за управление, основано на изпълнението, от измерването на ефективността на Органа въз основа на новите ключови показатели за ефективност (КПЕ) и от изпълнението на плана на Органа във връзка със стратегията до 2020 г.;

4. отбелязва със задоволство добрите резултати, постигнати от Органа по отношение на спазването на крайните срокове за научното производство; отбелязва освен това, че в единствената област под целта от 90%, в която 83,6% от дейностите са били приключени навреме, забавянето е било ограничено до няколко области, в които е имало значително работно натоварване;

5. отбелязва, че вследствие на външната оценка на Органа, стартирана през 2017 г., Органът е приел редица препоръки на своето заседание през октомври 2018 г.; отбелязва, че областите на напредък, посочени в доклада за оценка, включват по-специално новите механизми на Органа за сътрудничество със заинтересованите страни, неговото сътрудничество с органите на държавите членки и неговата по-голяма независимост; отбелязва, че посочените в оценката области, в които е необходимо подобрение, са свързани с подхода на Органа за приоритизиране на ресурсите, икономическата видимост на неговата система за набиране на експерти и необходимостта от по-добро адаптиране на неговите комуникационни материали към потребностите на различните видове публика;

6. отбелязва със задоволство, че Органът споделя ресурси и дейности с Европейската агенция по химикали, Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията в областта на оценката на риска, данните и научните изследвания; отбелязва, че Органът увеличава своите ресурси и споделя повече дейности със Съвместния изследователски център, по-специално в сферата на екологичните данни и карти; силно насърчава Органа да търси активно по-нататъшно и по-широко сътрудничество с всички агенции на Съюза;

7. насърчава Органа да продължи цифровизацията на своите услуги;

8. приветства приноса на Органа за безопасността на хранителната верига за хората и животните в Съюза, както и значителните усилия, които той полага, за да предостави на лицата, отговарящи за управлението на риска в Съюза, подробни, независими и актуални научни съвети относно въпроси за хранителната верига, да информира ясно обществеността за постигнатите резултати и за информацията, на която се основават тези резултати, както и да си сътрудничи със заинтересованите страни и институционалните партньори с цел насърчаване на сближаването и доверието в системата за безопасност на храните в Съюза;

9. подчертава, че през 2018 г. Органът е приключил разглеждането на 788 въпроса чрез научни становища, технически доклади и подкрепящи публикации;

10. счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на общественото мнение и да поема ангажимент за откритост и прозрачност; подчертава във връзка с това, че с приетия Регламент (ЕС) 2019/1381[18] на Органа се възлагат допълнителни задачи във връзка с оценката на безопасността и обществената комуникация, като всичко това ще доведе до допълнителни разходи;

Политика относно персонала

11. отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено на 97,49%, като са били назначени 5 длъжностни лица и 306 срочно наети служители от общо 319-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 323 разрешени длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Органа са работили 122 договорно наети служители и 14 командировани национални експерти;

12. отбелязва със загриженост, че Органът, като една от регулаторните агенции на Съюза, които отговарят за оценката на риска на регулираните продукти, не получава достатъчно ресурси, за да изпълнява ефективно своите задължения; настоява на Органа да се представят достатъчно ресурси за изпълнението на неговите задачи;

13. отбелязва, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите да се използва външен персонал, наеман за предоставянето на консултантски услуги в областта на информационните технологии; призовава за намаляване във възможно най-голяма степен на зависимостта от външен персонал в тази важна и чувствителна сфера с цел ограничаване на потенциалните рискове;

14. отбелязва, че Органът е приел образеца за решение на Комисията във връзка с политиката за защита на личното достойнство и борба с тормоза; отбелязва освен това, че Органът е организирал задължителни обучителни курсове за служителите и ръководителите и е осигурил възможности за провеждане на поверителни консултации, както и за публикуване на неговия интранет на доклад относно тормоза, показващ статистически данни и официални процедури за периода 2014 – 2018 г.; изисква от Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети след разследването на случаите на тормоз;

15. признава, че балансът между половете при висшето ръководство на Органа е задоволителен, като 2 от общо 5 ръководители са мъже, а 3 са жени; изразява загриженост обаче относно географския дисбаланс, тъй като във висшето ръководство няма нито един гражданин от държавите, присъединили се към Съюза през 2004 г.; изисква от Агенцията да предприеме мерки, които да гарантират по-добър географски баланс в рамките на нейното висше ръководство;

16. изразява съжаление, че поради двугодишния период на прекъсване на осъществяването на сходни дейности, политиката относно независимостта от 2017 г. включва задължението за проверка единствено на интересите на експертите във връзка с мандата на научната група, за която кандидатстват; призовава за незабавно актуализиране на политиката, за да се гарантира, че интересите на експертите се разглеждат в контекста на общата компетентност на Органа, за което Парламентът многократно е призовавал;

17. изразява съжаление за това, че финансирането за изследвания на дружества, попадащи в сферата на компетентност на Органа, не се счита за относимо към периода на прекъсване на осъществяването на сходни дейности, ако съответните суми не са с над 25% повече от общия бюджет за изследвания, управляван от съответния експерт и/или неговия изследователски екип, и че прагът се прилага по отношение на отделните източници, за разлика от всички частни източници, взети заедно; призовава за премахване на прага за финансирането от политиката на Органа относно независимостта, в съответствие с неколкократните призиви на Парламента по този въпрос;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

18. отбелязва със загриженост, че Органът е бил засегнат от проблеми, свързани с конфликти на интереси, и че проучванията са показали, че делът на експертите с финансов конфликт на интереси варира от 59% през 2013 г. до 49% през 2017 г.; отбелязва, че Палатата е установила необходимост от увеличаване на независимостта на счетоводителя, без да се произнася относно независимостта на експертите; призовава Органа да приеме строг период на прекъсване на осъществяването на сходни дейности във връзка с финансовите конфликти на интереси, както и ясни политически насоки относно използването на експерти, с цел предпазване на научните становища на Органа от неправомерно влияние;

19. изразява съжаление във връзка с факта, че външните експерти, като например експертите, присъстващи на изслушванията, или членовете на консултативния форум, звената за контакт или научните мрежи, не са обект на проверка за конфликт на интереси и че съответен потенциален конфликт на интереси в тази област може да остане незабелязан;

20. припомня препоръките от резолюцията на Парламента от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди, и по-специално неговия призив към Органа да подобри обмена на информация за риска, да актуализира своите документи с насоки в съответствие с най-новите тенденции във всички релевантни области, да увеличи удобството за ползване на информацията, предоставяна на неговия уебсайт, както и да улесни извличането на информация от данни, да публикува становищата си в рецензирани научни списания и да насърчава повече независими национални експерти и други учени към участие в неговата работа, както и да изключва от участие експертите с конфликт на интереси на всички етапи от процеса на партньорска проверка; отбелязва въз основа на отговора на Органа, че той е приел редица препоръки в преразгледания Регламент (ЕО) № 178/2002, по-специално във връзка с постигането на по-голяма прозрачност и по-достъпен обмен на информация за риска;

21. припомня, че съгласно преразгледания Регламент (ЕО) № 178/2002 от Органа се изисква да осигурява проактивно достъп до предоставени от заявителите регулаторни данни с цел изтегляне, разпечатване и консултиране в електронна форма; като има предвид, че това ще осигури възможност за Органа да се възползва от разширени партньорски проверки от страна на научната общност; припомня, че това изискване за прозрачност е задължително за научните изследвания, спонсорирани от дружества от сектора, но че то не може да се използва като аргумент, за да се отказва на представители на академичните среди ползването на данни, които се съхраняват като поверителна информация по основателни причини, като например лични медицински досиета на пациентите;

Вътрешен контрол

22. приветства факта, че през 2018 г. беше извършена проверка за пригодност, с цел да се прецени как да се преразгледа стратегията на Органа за борба с измамите през 2019 г. и през отчетната година, както и че не е било необходимо Органът да предава на OLAF или да предприема последващи действия във връзка с подозрения за случаи на измама;

23. отбелязва, че според доклада на Сметната палата Службата за вътрешен одит е изготвила одитен доклад, озаглавен „Управление на човешките ресурси и етични норми в ЕОБХ“, и че Органът подготвя съответен план за действие за разглеждане на някои потенциални области, които се нуждаят от подобрение; призовава Органа да докладва на органа по освобождаване от отговорност за предприетите мерки;

24. призовава Органа да се фокусира върху разпространението на резултатите от своите изследвания сред обществеността и да достига до обществеността чрез социалните мрежи и други медии;

 

o

o  o

25. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... март 2020 г.[19] относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (22.1.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджетен контрол</CommissionInt>


<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година</Titre>

<DocRef>(2019/2078(DEC))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Паскал Канфен</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че окончателният бюджет на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) за финансовата 2018 година възлиза на 79 183 814 EUR, което представлява леко намаление в размер на 0,05% спрямо 2017 г.; отбелязва, че целият бюджет на Органа се осигурява от бюджета на Съюза;

2. отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения от 100,00%, което представлява увеличение с 0,02% спрямо 2017 г.; отбелязва, че през 2018 г. степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания достига 91,31%, което представлява намаление с 1,00 процентен пункт спрямо 2017 г.;

3. отбелязва, че към 31 декември 2018 г. 311 от разрешените 319 длъжности са били заети; подчертава освен това, че към 31 декември 2018 г. са били заети 447 от наличните 459 длъжности (включително длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти), т.е. 97,4% спрямо 96,5% през 2017 г.;

4. приветства приноса на Органа за безопасността на хранителната верига за хората и животните в Съюза, както и значителните усилия, които той полага, за да предостави на лицата, отговарящи за управлението на риска в Съюза, подробни, независими и актуални научни консултации по свързани с хранителната верига въпроси, да информира ясно обществеността за постигнатите резултати и за информацията, на която се основават тези резултати, както и да си сътрудничи със заинтересованите страни и институционалните партньори с цел насърчаване на сближаването и доверието в системата за безопасност на храните в Съюза;

5. отбелязва със загриженост, че Органът, като една от регулаторните агенции на Съюза, които отговарят за оценката на риска на регулираните продукти, не получава достатъчно ресурси, за да изпълнява ефективно своите отговорности; настоява на Органа да се представят достатъчно ресурси за изпълнението на неговите задачи;

6. подчертава, че през 2018 г. Органът е приключил разглеждането на 788 въпроса чрез научни становища, технически доклади и подкрепящи публикации;

7. счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на общественото мнение и да поеме ангажимент за откритост и прозрачност; подчертава във връзка с това, че с приетия Регламент (ЕС) 2019/1381[20] на Органа се възлагат допълнителни задачи във връзка с оценяването на безопасността и обществената комуникация, всяка от които ще доведе до допълнителни разходи;

8. счита, че Органът следва да продължи да отделя специално внимание на общественото мнение и да поеме ангажимент за по-голяма откритост и по-голяма прозрачност;

9. приветства факта, че след приемането през 2017 г. на новата политика на Органа относно независимостта за първи път през 2018 г. той включи ново приложение към консолидирания си годишен отчет, посветено на изпълнението на политиката на Органа относно независимостта; отбелязва със задоволство, че изисканият от Европейския парламент двугодишен период на прекъсване на осъществяването на сходни дейности беше приложен за първи през 2018 г. по време на процедурата за избор на експерти;

10. изразява съжаление, че във връзка с двугодишния период на прекъсване на осъществяването на сходни дейности политиката от 2017 г. относно независимостта включва задължението за проверка единствено на интересите на експертите по отношение на мандата на научната група, за която кандидатстват; призовава за незабавна актуализация на политиката, за да се осигури проверка на интересите на експертите в контекста на правомощията на Органа като цяло, в съответствие с многократните призиви на Парламента;

11. припомня, че Органът вече разполага с възможността да организира изслушвания на експерти, на които може да кани всеки експерт, независимо от възможен конфликт на интереси, да дава отговор на въпроси на експертна група, без експертът да има право участва в разискванията на групата и в изготвянето на становището;

12. припомня, че съгласно преразгледания Регламент (ЕО) № 178/2002[21] от Органа се изисква проактивно да дава достъп до предоставени от заявителите регулаторни данни с цел изтегляне, разпечатване и търсене в електронна форма; като има предвид, че това ще осигури възможност на Органа да се възползва от разширени партньорски проверки от страна на научната общност; припомня, че това изискване за прозрачност е задължително за спонсорираните от дружествата от сектора изследвания, но че то не може да се използва като аргумент да се отказват академични данни, използващи данни, които се държат като поверителни по основателни причини, например личните медицински досиета на пациентите;

13. отбелязва, че вследствие на резултатите от третата външна оценка на Органа управителният съвет е приел поредица от препоръки, насочени към увеличаване на капацитета на Органа да предоставя съобразени с целта научни консултации, укрепване на комуникационната дейност с цел утвърждаване на доброто име на Органа и осигуряване на дългосрочната ефективност и устойчивост на дейността на Органа; подчертава необходимостта да се гарантира независимостта на Органа;

14. отбелязва със задоволство, че Органът си сътрудничи с други агенции, работещи по допълващи задачи, а именно Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция по химикали и Европейската агенция по лекарствата, например в областта на събирането и анализа на данни и базите данни (например зоонози, антимикробна резистентност, молекулярно типизиране), научните оценки (например бързи оценки на огнището съвместно с ECDC) или оценката на риска; подчертава значението на сътрудничеството на равнището на Съюза и на международно равнище, включително с държавите членки, органите и институциите на Съюза, научни организации, международни организации и трети държави;

15. приветства факта, че Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Органа за 2018 г. са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

16. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2018 година.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.1.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

62

7

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Anthea McIntyre, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, Anna Zalewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Hildegard Bentele, Catherine Chabaud, Martin Häusling, Lídia Pereira, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Krzysztof Hetman, Aušra Maldeikienė, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 

  

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

62

+

ECR

Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Anthea McIntyre, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

ID

Sylvia Limmer

PPE

Hildegard Bentele, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Aušra Maldeikienė, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, César Luena, Alessandra Moretti, Rory Palmer, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Jutta Paulus, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

 

7

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Silvia Sardone

 

4

0

GUE/NGL

Malin Björk

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 


 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.2.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Michael Bloss, József Szájer

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Michael Bloss, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.

[2] ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 124.

[3] ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

[4] ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[5] ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

[6] ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

[7] ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.

[8] ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.

[9] ОВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 124.

[10] ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

[11] ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[12] ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

[13] ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

[14] ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.

[15] Приети текстове, P8_TA(2019)0023.

[16] ОВ С 202/01, 12.6.2018 г., стр. 3.

[17] ОВ С 202/01, 12.6.2018 г., стр. 2.

[18] Регламент (ЕС) 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 231, 6.9.2019 г., стр. 1).

[19] Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0000.

[20] Регламент (ЕС) 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 231, 6.9.2019 г., стр. 1).

[21] Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 17 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност