Postup : 2019/2078(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0068/2020

Předložené texty :

A9-0068/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0113

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0068/2020</NoDocSe>
PDF 213kWORD 62k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2078(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pro rozpočtovou kontrolu</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018

(2019/2078(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2018,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur[1],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[2] týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0045/2020),

 s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[4], a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin[5], a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046[7], a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0068/2020),

1. uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 


 

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2018

(2019/2078(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2018,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur[8],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[9] týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0045/2020),

 s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[10], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[11], a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin[12], a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[13], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046[14], a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0068/2020),

1. schvaluje uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2018;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 


 

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018

(2019/2078(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018,

 s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů[15],

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0068/2020),

A. vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) na rok 2018 činil podle jeho výkazu příjmů a výdajů[16] 79 183 814,25 EUR, což oproti roku 2017 představuje mírné snížení o 0,47 %; vzhledem k tomu, že rozpočet úřadu se odvíjí převážně od rozpočtu Unie[17];

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky úřadu za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1. s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, což oproti roku 2017 představuje mírný nárůst o 0,02 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 91,31 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje snížení o 1 %;

Výkonnost

2. konstatuje, že úřad v rámci svého komplexního přístupu k řízení založenému na výkonnosti s cílem měřit přidanou hodnotu svých činností zavedl řadu klíčových výkonnostních ukazatelů, jimiž měří dopad a výsledky; dále konstatuje, že úřad využívá i další klíčové ukazatele výkonnosti ke zlepšení řízení rozpočtu;

3. bere na vědomí, že rok 2018 byl druhým rokem používání komplexního přístupu k řízení založenému na výkonnosti, měření výkonnosti úřadu na základě nových klíčových ukazatelů výkonnosti a provádění plánu v rámci strategie úřadu do roku 2020;

4. s uspokojením bere na vědomí dobré výsledky, jichž úřad dosáhl v souladu se lhůtami pro vědecké zpracování; dále konstatuje, že v jedné oblasti, kde bylo 83,6 % výstupů včas uzavřeno, bylo zpoždění pod cílovou hodnotou 90 % omezeno na několik oblastí, kde došlo k výrazně vysoké pracovní zátěži;

5. konstatuje, že v návaznosti na externí posouzení úřadu zahájené v roce 2017 přijal úřad na své schůzi v říjnu 2018 řadu doporučení; konstatuje, že mezi oblasti pokroku, které byly uvedeny v hodnotící zprávě, patřily zejména nové mechanismy úřadu pro zapojení zúčastněných stran, jeho spolupráce s orgány členských států a jeho větší nezávislost; konstatuje, že oblasti pro zlepšení uvedené v hodnocení se týkaly přístupu úřadu k upřednostňování zdrojů, ekonomické viditelnosti jeho systému pro nábor odborníků a nutnosti přizpůsobit jeho komunikační materiály více potřebám různých příjemců;

6. s uspokojením konstatuje, že úřad sdílí zdroje a činnosti v oblasti posuzování rizik, údajů a výzkumu s Evropskou agenturou pro chemické látky, Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí; bere na vědomí, že úřad zvyšuje sdílení zdrojů a činností se Společným výzkumným střediskem, zejména v oblasti environmentálních údajů a map; důrazně úřad vybízí, aby aktivně usiloval o rozšíření a prohloubení spolupráce se všemi agenturami Unie;

7. vybízí úřad, aby pokračoval v digitalizaci svých služeb;

8. vítá příspěvek úřadu k bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce Unie a značné úsilí, jež vyvíjí tím, že subjektům, které se v Unii zabývají řízením rizik, poskytuje komplexní, nezávislé a aktuální vědecké poradenství k otázkám souvisejícím s potravinovým řetězcem, že veřejnosti jasně sděluje své závěry i informace, na nichž jsou založeny, a spolupracuje se zúčastněnými stranami a institucionálními partnery na propagování soudržnosti a důvěry v systém bezpečnosti potravin Unie;

9. poukazuje na to, že v roce 2018 úřad dokončil 788 otázek formou vědeckých stanovisek, technických zpráv a podpůrných publikací;

10. je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a zapojit se do otevřeného a transparentního dialogu; v této souvislosti zdůrazňuje, že nařízení (EU) 2019/1381[18] svěřuje úřadu dodatečné úkoly v oblasti posuzování bezpečnosti a komunikace s veřejností, které pro úřad znamenají dodatečné náklady;

Personální politika

11. bere na vědomí, že dne 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 97,49 %, přičemž z 319 pracovních míst schválených v rámci rozpočtu Unie (ve srovnání s 323 schválenými místy v roce 2017) bylo jmenováno 5 úředníků a 306 dočasných zaměstnanců; konstatuje, že kromě toho pro úřad v roce 2018 pracovalo 122 smluvních zaměstnanců a 14 vyslaných národních odborníků;

12. se znepokojením konstatuje, že úřadu jako jedné z regulačních agentur Unie odpovídajících za posuzování rizik regulovaných výrobků nejsou přiděleny dostatečné zdroje, aby mohl účinně plnit své povinnosti; trvá na tom, že je nutné úřadu poskytnout k plnění jeho úkolů dostatečné prostředky;

13. konstatuje, že Účetní dvůr zjistil u všech agentur trend využívání externích pracovníků pro poradenské služby v oblasti IT; vyzývá k co největšímu snížení závislosti na externích poskytovatelích v této důležité a citlivé oblasti, aby se omezila veškerá případná rizika;

14. bere na vědomí, že úřad přijal vzorové rozhodnutí Komise, kterým se stanoví politika na ochranu lidské důstojnosti a k předcházení obtěžování; dále bere na vědomí, že úřad uspořádal povinné školení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky a zajistil důvěrné poradenství a také na svých intranetových stránkách zveřejnil zprávu o obtěžování, která uvedla statistické údaje a formální řízení v období 2014–2018; žádá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních, která byla přijata po vyšetřování případů obtěžování;

15. bere na vědomí, že rovnováha v zastoupení žen a mužů mezi vedoucími pracovníky úřadu je uspokojivá, neboť 2 z 5 pracovníků jsou muži a tři ženy; vyjadřuje však obavy ohledně zeměpisné nerovnováhy, neboť žádný z vedoucích pracovníků není občanem států, které k Unii přistoupily v roce 2004; žádá agenturu, aby přijala opatření k zajištění lepší zeměpisné rovnováhy na vedoucích pozicích;

16. vyjadřuje politování nad tím, že pokud jde o dvouleté přechodné období, zahrnuje politika v oblasti nezávislosti z roku 2017 povinnost prověřovat zájmy odborníků pouze ve vztahu k mandátu vědecké skupiny, do níž se odborník hlásí; žádá, aby byla tato politika bezodkladně aktualizována tak, aby zajišťovala, že zájmy odborníků budou prověřovány v kontextu celkové oblasti působnosti úřadu, k čemuž Parlament opakovaně vyzývá;

17. vyjadřuje politování nad tím, že financování výzkumu ze strany společností spadajících do oblasti působnosti úřadu není z hlediska přechodného období považováno za relevantní, pokud příslušná částka nepřesahuje 25 % celkového rozpočtu na výzkum spravovaného daným odborníkem nebo jeho výzkumným týmem, a že tento strop platí pro jednotlivé zdroje, a nikoli pro souhrn všech soukromých zdrojů; žádá, aby byl tento strop odstraněn z politiky úřadu v oblasti nezávislosti, jak opakovaně žádá Parlament;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18. se znepokojením konstatuje, že úřad se potýká s problémy se střety zájmů a že průzkumy ukázaly, že podíl odborníků s finančním střetem zájmů se pohyboval v rozmezí mezi 59 % v roce 2013 a 49 % v roce 2017; konstatuje, že Účetní dvůr zjistil, že je třeba posílit nezávislost funkce účetního, ale neposkytuje žádné rozhodnutí o nezávislosti odborníků; vyzývá úřad, aby přijal přísné přechodné období, pokud jde o finanční střety zájmů, a jasné politické pokyny týkající se využívání odborníků, které ochrání vědecká stanoviska úřadu před nepatřičným ovlivňováním;

19. vyjadřuje politování nad tím, že externí odborníci, jako jsou odborníci účastnící se slyšení nebo členové poradního fóra, kontaktních míst nebo vědeckých sítí, nepodléhají kontrole střetu zájmů a že případný střet zájmů v této oblasti by mohl zůstat bez povšimnutí;

20. připomíná doporučení obsažená v usnesení Parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů, a zejména jeho výzvu úřadu, aby zlepšil sdílení informací o rizicích, aktualizoval své metodické pokyny v souladu s nejnovějším vývojem ve všech příslušných oblastech, zvýšil uživatelskou přívětivost informací poskytovaných na svých webových stránkách a usnadnil vytěžování údajů, aby zveřejňoval svá stanoviska v recenzovaných časopisech a povzbudil více nezávislých národních odborníků a dalších vědců k účasti na jeho činnosti a vyloučil účast odborníků, u nichž dochází ke střetu zájmů, ze všech úrovní postupů vzájemných hodnocení; na základě odpovědi úřadu konstatuje, že přijal několik z těchto doporučení v revidovaném nařízení (ES) č. 178/2002, zejména pokud jde o větší transparentnost a přístupnější sdílení informací o rizicích;

21. připomíná, že revidované nařízení (ES) č. 178/2002 bude vyžadovat, aby úřad proaktivně zpřístupňoval regulační údaje předkládané žadateli tak, aby mohly být stahovány, tištěny a konzultovány v elektronickém formátu; vzhledem k tomu, že to úřadu umožní šířeji využívat vzájemné hodnocení v rámci vědecké obce; připomíná, že tento požadavek v oblasti transparentnosti je nezbytný pro výzkum sponzorovaný průmyslem, ale nelze jej používat jako argument pro odmítání toho, aby akademičtí pracovníci využívali data, s nimiž je z legitimních důvodů zacházeno jako s důvěrnými, jako je například zdravotnická dokumentace pacientů;

Interní kontroly

22. vítá skutečnost, že v roce 2018 byla provedena kontrola účelnosti s cílem posoudit, jak by měla být v roce 2019 a během vykazovaného období přepracována strategie úřadu proti podvodům, a že úřad nemusel předat úřadu OLAF žádný případ podezření ze spáchání podvodu ani žádný takový případ dále řešit;

23. konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora vydal útvar interního auditu auditní zprávu „Řízení lidských zdrojů a etika v úřadu EFSA“ a úřad připravuje odpovídající akční plán pro oblasti možného zlepšení; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o opatřeních, která v této souvislosti přijal;

24. vyzývá orgán, aby se zaměřil na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikoval prostřednictvím sociálních sítí a dalších médií;

 

o

o  o

25. pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … března 2020[19] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN (22.1.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu</CommissionInt>


<Titre>k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2078(DEC))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že konečný rozpočet Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) na rozpočtový rok 2018 činil 79 183 814 EUR, což představuje mírné snížení o 0,05 % oproti roku 2017; konstatuje, že celý rozpočet úřadu plyne z rozpočtu Unie;

2. s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění 100,00 % u prostředků na závazky, což znamená, že oproti roku 2017 došlo ke zvýšení o 0,02 %; dále konstatuje, že v roce 2018 dosáhla míra čerpání prostředků na platby 91,31 %, což představuje snížení o 1,00 procentní bod ve srovnání s rokem 2017;

3. konstatuje, že k 31. prosinci 2018 bylo obsazeno 311 z 319 schválených pracovních míst; mimoto upozorňuje na to, že ze 459 pracovních míst, která jsou k dispozici (a zahrnují úředníky, dočasné zaměstnance, smluvní zaměstnance a přidělené národní odborníky), bylo k 31. prosinci 2018 obsazeno 447 (tj. 97,4 %, oproti 96,5 % v roce 2017);

4. vítá příspěvek úřadu k bezpečnosti potravinového a krmivového řetězce a značné úsilí, jež vyvíjí v Unii tím, že subjektům, které se v EU zabývají řízením rizik, poskytuje komplexní, nezávislé a aktuální vědecké poradenství k otázkám souvisejícím s potravinovým řetězcem, že veřejnosti jasně sděluje své závěry i informace, na nichž jsou založeny, a spolupracuje se zúčastněnými stranami a institucionálními partnery na propagování soudržnosti a důvěry v systém bezpečnosti potravin EU;

5. se znepokojením konstatuje, že úřadu jako jedné z regulačních agentur Unie odpovídajících za posuzování rizik regulovaných výrobků nejsou přiděleny dostatečné zdroje k tomu, aby mohl účinně plnit své povinnosti; trvá na tom, že je nutné úřadu poskytnout k plnění jeho úkolů dostatečné prostředky;

6. poukazuje na to, že v roce 2018 úřad dokončil 788 otázek formou vědeckých stanovisek, technických zpráv a podpůrných publikací;

7. je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a zapojit se do otevřeného a transparentního dialogu; v této souvislosti zdůrazňuje, že přijaté nařízení (EU) 2019/1381[20] svěřuje úřadu dodatečné úkoly v oblasti posuzování bezpečnosti a komunikace s veřejností, které pro úřad znamenají dodatečné náklady;

8. je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a zapojit se do otevřenějšího a transparentnějšího dialogu;

9. vítá, že poté, co úřad schválil v roce 2017 svou novou politiku týkající se nezávislosti, byla v roce 2018 poprvé součástí konsolidované účetní závěrky úřadu nová příloha věnovaná provádění této politiky; s uspokojením konstatuje, že dvouleté přechodné období po skončení funkce („cooling of period“), jehož uplatňování požadoval Evropský parlament, bylo v roce 2018 poprvé využito při procesu výběru členů vědeckého výboru;

10. vyjadřuje politování nad tím, že pokud jde o dvouleté přechodné období, zahrnuje politika v oblasti nezávislosti z roku 2017 povinnost prověřovat zájmy odborníků pouze ve vztahu k mandátu vědecké skupiny, do níž se odborník hlásí; žádá, aby byla tato politika bezodkladně aktualizována tak, aby zajišťovala, že zájmy odborníků budou prověřovány v kontextu celkové oblasti působnosti úřadu, k čemuž Parlament opakovaně vyzývá;

11. připomíná, že úřad již má možnost organizovat slyšení odborníků, na něž může pozvat jakéhokoli odborníka bez ohledu na případný střet zájmů, aby zde zodpověděl otázky kladené vědeckým výborem, který však nemá právo zapojit se do jednání výboru a vypracovávání jeho stanovisek;

12. připomíná, že revidované nařízení (ES) č. 178/2002[21] bude vyžadovat, aby úřad proaktivně zpřístupňoval regulační údaje předkládané žadateli tak, aby mohly být stahovány, tištěny a vyhledávány v elektronickém formátu; vzhledem k tomu, že to úřadu umožní šířeji využívat vzájemné hodnocení v rámci vědecké obce; připomíná, že tento požadavek v oblasti transparentnosti je nezbytný pro výzkum sponzorovaný průmyslem, ale nelze jím odůvodnit odmítání akademických dat, která využívají legitimní důvěrné údaje, jako je například zdravotnická dokumentace pacientů;

13. konstatuje, že v návaznosti na výsledky třetího externího hodnocení úřadu přijala správní rada řadu doporučení, která se zaměřovala na posílení kapacity úřadu, pokud jde o poskytování účelného vědeckého poradenství, podporu komunikačních činností úřadu s cílem posílit jeho renomé a zajištění dlouhodobé účinnosti a udržitelnosti činností úřadu; zdůrazňuje, že je nutné zajistit nezávislost úřadu;

14. s uspokojením konstatuje, že úřad spolupracuje s dalšími agenturami na doplňkových úkolech, tj. s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou agenturou pro chemické látky a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, například v oblasti sběru údajů a analýz a databází (např. zoonózy, antimikrobiální rezistence a molekulární typizace) v rámci vědeckých hodnocení (např. rychlé posouzení nákazy společně s agenturou ECDC) nebo hodnocení rizik; poukazuje na důležitost spolupráce na unijní i mezinárodní úrovni, tedy s členskými státy, unijními orgány a institucemi, vědeckými organizacemi, občanskou společností, mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi;

15. vítá skutečnost, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu za rozpočtový rok 2018 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

16. na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin uděleno absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2018.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

21.1.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

62

7

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Anthea McIntyre, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, Anna Zalewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Hildegard Bentele, Catherine Chabaud, Martin Häusling, Lídia Pereira, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Krzysztof Hetman, Aušra Maldeikienė, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

62

+

ECR

Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Anthea McIntyre, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

ID

Sylvia Limmer

PPE

Hildegard Bentele, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Aušra Maldeikienė, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, César Luena, Alessandra Moretti, Rory Palmer, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Jutta Paulus, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

 

7

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Silvia Sardone

 

4

0

GUE/NGL

Malin Björk

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 


 

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

19.2.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Michael Bloss, József Szájer

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Michael Bloss, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.

[2] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 124.

[3] Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[4] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[5] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[6] Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

[7] Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

[8] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.

[9] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 124.

[10] Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[11] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[12] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

[13] Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

[14] Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

[15] Přijaté texty, P8_TA(2019)0023.

[16] Úř. věst. C 202/01, 12.6.2018, s. 3

[17] Úř. věst. C 202/01, 12.6.2018, s. 2

[18] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s. 1).

[19] Přijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0000.

[20] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES) č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 231, 6.9.2019, sp. 1).

[21] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

Poslední aktualizace: 17. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí