Процедура : 2019/2061(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0071/2020

Внесени текстове :

A9-0071/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0116

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0071/2020</NoDocSe>
PDF 215kWORD 73k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VII – Комитет на регионите</Titre>

<DocRef>(2019/2061(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Комисия по бюджетен контрол</Commission>

Докладчик: <Depute>Томаш Здеховски</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VII – Комитет на регионите

(2019/2061(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година[1],

 като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2018 година (COM(2019)0316 – C9‑0056/2019)[2],

 като взе предвид годишния доклад на Комитета на регионите пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2018 г.,

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на институциите[3],

 като взе предвид декларацията за достоверност[4] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[5], и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[6], и по-специално членове 118, 260, 261 и 262 от него,

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0071/2020),

1. освобождава от отговорност генералния секретар на Комитета на регионите във връзка с изпълнението на бюджета на Комитета на регионите за финансовата 2018 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Комитета на регионите, Европейския съвет, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

 


 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VII – Комитет на регионите

(2019/2061(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VII – Комитет на регионите,

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0071/2020),

A. като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на резултатите, и добро управление на човешките ресурси;

1. отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2018 г. Сметната палата („Палатата“) не е установила сериозни слабости по одитираните въпроси за човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Комитета на регионите („Комитета“);

2. приветства заключенията на Палатата, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2018 г., плащанията във връзка с административните разходи на Комитета не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол са ефективни;

3. изразява съжаление най-общо за това, че обхватът на глава 10 „Администрация“ от годишния доклад на Палатата за 2018 г. и заключенията по тази глава са доста ограничени, независимо от факта, че функция 5 „Администрация“ от многогодишната финансова рамка (МФР) се счита за нискорискова;

4. отбелязва, че Палатата е избрала извадка от 45 операции по функция 5 „Администрация“ от МФР за всички институции и органи на Съюза; отбелязва, че извадката е формирана така, че да бъде представителна за набора от разходи по функция 5, която представлява 6,3% от бюджета на Съюза; отбелязва, че работата на Палатата показва, че административните разходи са нискорискови; счита обаче, че броят на операциите, подбрани във връзка с „другите институции“, е недостатъчен, и изисква от Палатата да увеличи броя на разглежданите операции поне с 10%;

5. отбелязва, че бюджетът на Комитета за 2018 г. възлиза на 96 101 000 EUR (в сравнение с 93 295 000 EUR през 2017 г.), което представлява увеличение с 3%; отбелязва, че до края на 2018 г. са били поети задължения за 99,3% от всички бюджетни кредити (в сравнение с 98% през 2017 г. и 98,7% през 2016 г.), като 91% от средствата са били изплатени през 2018 г. (в сравнение с 89,9% през 2017 г. и 89,6% през 2016 г.);

6. приветства като цяло предпазливото и добро финансово управление на Комитета през бюджетния период 2018 година; приветства факта, че равнището на поетите задължения по дял 1 „Разходи, свързани с лицата, работещи в Комитета“ е било 99,1%, а за дял 2 „Сгради, оборудване и различни оперативни разходи“ то е било 99,6%;

7. отбелязва отговора на Комитета във връзка със степента на изпълнение за плащанията (76,9% през 2018 г., 77,1% през 2017 г. и 74,5% през 2016 г.) по дял 2; отбелязва, че фактурите, основно за поддръжка и потребление на електроенергия, пристигат едва в началото на следващата година; изисква от Комитета да подобри положението, доколкото това е възможно, като осигури балансирани условия във връзка с плащанията през годината в съответните договори за услуги;

8. отбелязва неизползваните бюджетни кредити по няколко бюджетни реда, като например курсове за членовете (позиция 105) – 59,0%, командировки на служителите (позиция 162) – 33,3%, медицински услуги (позиция 1634) – 77,9% и оборудване (позиция 2007) – 92,7%; припомня необходимостта от мерки за минимизиране на завишаването на бюджетните прогнози;

9. подчертава, че независимо от политическите дейности на Комитета, неговият бюджет се счита за чисто административен и представлява 1% от функция 5 „Администрация“ на бюджета на Съюза; приветства усилията на Комитета за прилагане на принципите на бюджетиране, основано на изпълнението, в ежедневните си операции, както и неговата готовност да продължи да подобрява своите резултати, заедно с другите институции и органи на Съюза; отбелязва успешните инструменти, като например прегледите за изпълнението на бюджета, които целят да се наблюдава и допринася за подобряване на степента на изпълнение на бюджета на Комитета; приветства като цяло подхода на Комитета, ориентиран към постигането на резултати;

10. отбелязва, че Комитетът поддържа централен регистър с цел докладване за изключения, свързани с неспазване на вътрешните процедури и корективните мерки; приветства факта, че общият брой на финансовите изключения е намалял с 6,8% в сравнение с 2017 г.;

11. приветства усилията на Комитета за намаляване на средния срок за извършване на плащания (съгласно Финансовия регламент плащанията трябва да се извършват в срок от 30 дни) до средно 16 дни през 2018 г., което е най-добрият резултат от 10 години насам (в сравнение с 23 дни през 2017 г., 26 дни през 2016 г. и 20 дни през 2015 г.); отбелязва, че през 2018 г. не е регистриран нито един случай на плащане на законна лихва за забава;

12. отбелязва, че Комитетът е започнал процедура за изготвяне на 16-те стандарта за вътрешен контрол (СВК) посредством въпросник, целящ да оцени съответствието и ефективността на изискванията, определени за всяка система за вътрешен контрол; отбелязва положителните резултати и заключенията, според които с оглед на някои бъдещи предизвикателства, като например новия мандат и 25-ата годишнина на Комитета, е необходимо да се акцентира силно на СВК 3 – разпределение на служителите, СВК 10 – непрекъснатост на дейността и СВК 12 – информация и комуникация;

13. посочва, че мониторингът на функцията по вътрешен одит се осигурява от одитен комитет, включващ по един член от всяка политическа група от комисията по финансови и административни въпроси на Комитета и по един външен консултант на високо равнище; отбелязва, че целта за 2018 г. 75% от препоръките, определени като много важни, да бъдат приключени след 6 месеца бе постигната на 50%, а целта 100% от препоръките, определени като много важни, да бъдат приключени след 12 месеца бе постигната на 100%;

14. подчертава отново значението на междуинституционалното сътрудничество, като например споразуменията за нивото на обслужване във връзка с човешките ресурси и други административни споразумения; призовава Комитета да информира в следващия годишен отчет за дейността комисията по бюджетен контрол на Парламента за сумите, платени по силата на такива споразумения;

15. подчертава, че е важно да се насърчава участието на регионалните и местните органи, като се има предвид тяхната роля за прилагането на политиките на Съюза; 

16. отбелязва, че споразумението за административно сътрудничество, сключено между Комитета, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Парламента през 2014 г., приключи на 31 декември 2019 г.; отбелязва, че до момента споразумението от 2014 г. не е предоговорено, нито е удължено; счита, че споразумението от 2014 г. е доста небалансирано за Комитета и за ЕИСК („комитетите“), които прехвърлиха на Парламента общо 60 писмени преводачи (36 от ЕИСК), а в замяна на това получиха единствено достъп до услугите на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS); отбелязва със загриженост, че вследствие на това комитетите бяха принудени да наемат договорно наети служители и да възлагат услугите по писмени преводи на външни изпълнители; отбелязва със загриженост, че Парламентът, за да компенсира намаляването на броя на писмените преводачи, предостави на комитетите допълнителна сума (1 200 000 EUR за периода 2015 г. – 2016 г.) за покриване на разходите по възлагане на преводачески услуги на външни изпълнители, като тези средства могат да се преразпределят и за други области на политиката, ако не се използват напълно за възлагането на писмени преводи на външни изпълнители (ЕИСК използва тази възможност през последните три години); счита, че тези обстоятелства не съответстват на критериите за цялостно разумно и стабилно финансово управление и следва да бъдат преразгледани при евентуално удължаване на настоящия договор или провеждане на преговори за ново споразумение; признава, че от политическа гледна точка споразумението трябва да бъде актуализирано, за да отговаря на сегашните предизвикателства, като например новата МФР или новите правила на политиката за сближаване;

17. приветства кампанията „Размисъл за Европа/бъдещето на Европа“, включваща над 209 вече проведени мероприятия (до февруари 2019 г.); отбелязва, че във връзка с този успех Комитетът предприема последващи действия, за да разработи модел за постоянни консултации с европейските граждани, заедно с други институции и органи на Съюза, с цел съчетаване на местни дебати с механизъм за обратна връзка за информиране на лицата, отговорни за вземането на решения на равнището на Съюза; призовава Комитета да докладва за постигнатите резултати в следващия годишен отчет за дейността;

18. приветства, от съображения за прозрачност, представянето в годишния отчет за дейността на списък с мероприятията, организирани през 2017 г. и 2018 г. в контекста на кампанията „Размисъл за Европа/бъдещето на Европа“; отбелязва имената на участващите членове на Комитета, наименованието, датата и мястото на съответното мероприятие, както и общите разходи, възлизащи на 41 747,87 EUR през 2018 г. (спрямо 45 505,93 EUR през 2017 г.);

19. приветства успеха на Комитета по отношение на социалните медии, с 12 658 харесвания на неговата страница във Фейсбук през 2018 г. (спрямо 9 013 харесвания през 2017 г.) и 3 727 последователи в Туитър през 2018 г. (спрямо 3 425 последователи през 2017 г.); признава успешното използване на онлайн проучването/мобилното приложение „Споделете мнението си за Европа!“ в рамките на целия Съюз; поздравява Комитета за новия му уебсайт със 101 983 посещения на страници през 2018 г. (в сравнение с 43 748 през 2017 г.); приветства отворения онлайн курс, проведен през януари 2018 г. под надслов „Да използвате по най-добрия начин ресурсите на ЕС за вашия регион или град“, с почти 15 000 участници (в сравнение с 8 500 през 2015 г. и 5 500 през 2016 г.);

20. приветства постиженията на Комитета във връзка с увеличения брой на публикуваните от него проучвания – 27, с което се надминава целта за 15 публикации; отбелязва, че всички тези проучвания са публикувани на уебсайта на Комитета, и следователно са достъпни за обществеността;

21. отбелязва, че споразумението между комитетите и Комисията относно размяната на сградата VMA на Комисията срещу сградите на комитетите BEL68/TRE 74 беше подписано на 28 август 2019 г.; отбелязва, че размяната ще влезе в сила на 16 септември 2022 г.; отбелязва със загриженост, че основният приоритет на политиката на комитетите в областта на сградния фонд е географската концентрация на сградите; отбелязва със загриженост, че тази размяна води до загуба на офис площ от 10 440 м², и следователно след размяната ще трябва да се потърсят допълнителни офиси за настаняването на около 200 служители, което не може да бъде изцяло компенсирано с алтернативни краткосрочни мерки, като например по-добро използване на пространството в другите сгради и повече работа от разстояние, а ще е необходимо закупуването на друга съседна сграда, за да се компенсира това намаление на площта; отбелязва също така необходимостта от обновяване на сградата VMA в краткосрочен до средносрочен план; изразява опасения относно евентуалните последици от това споразумение не само за финансите на Комитета, но също така и за благосъстоянието на засегнатите служители; изразява съжаление за факта, че не е била проведена консултация с правната служба по въпрос с такъв обхват и такова значение за Комитета;

22. отбелязва, че комитетите наскоро създадоха съвместна работна група с цел изготвяне на допълнителен анализ за намиране на подходящи решения; отбелязва, че и на друга работна група е било възложено да разгледа новите начини на работа; подчертава, че благосъстоянието на служителите, начинът на работа и работното пространство не трябва в никакъв случай да бъдат засягани от неблагоприятните последици, произтичащи от размяната на сградите; припомня изискването за провеждане на консултации със служителите относно размяната на сградите, като тяхното мнение трябва да се взема предвид; призовава комитетите да информират комисията по бюджетен контрол и комисията по бюджети на Парламента за постигнатите резултати;

23. изразява сериозна загриженост относно потвърждението за наличието на азбест на някои важни места от сградата VMA, включително и паркинга; изразява дълбоко съжаление относно факта, че инвентаризацията беше извършена от специализиран външен изпълнител през септември 2019 г., само един месец след подписването на споразумението с Комисията; изразява съжаление във връзка с факта, че споразумението беше подписано, без всички заинтересовани страни да бъдат своевременно информирани за евентуалното наличие на азбест в сградата VMA; също така изразява съжаление за факта, че членовете и служителите не са били информирани за ситуацията, и счита, че не е достатъчно информацията да бъде публикувана на интранет сайта на ЕИСК, където е трудно да се намери;

24. отбелязва, че през септември 2019 г. комитетите са получили сертификат, удостоверяващ, че сградата VMA е безопасна по отношение на азбеста, като сградата съдържа азбест, но няма риск за нормалното й използване; като има предвид по-специално факта, че сградата няма да може да се използва нормално в скоро време, а ще подлежи на строителни работи, изразява дълбока загриженост относно бъдещото развитие на нещата по този въпрос;

25. отбелязва, че последиците за човешкото здраве от продължителната и опасна експозиция на азбест са добре документирани и винаги са били източник на безпокойство и тревога сред обществеността като цяло; изисква от двата комитета да провеждат политика на пълна и проактивна прозрачност и да предоставят информация относно управлението на ситуацията преди и след реалното преместване в сградата VMA, като същевременно се избягва ненужна паника;

26. отбелязва стратегията на Комитета за сградния фонд, одобрена на 29 ноември 2017 г., с приоритета „географска концентрация“ и „физическа връзка“ с основната сграда на комитетите „Жак Делор“, което осигурява значителни финансови и нефинансови ползи; отбелязва, че сградата VMA ще изисква минимално обновяване възможно най-скоро (2020 – 2022 г.) и по-значителен ремонт, когато сградата VMA стане изцяло собственост на комитетите през 2028 г.; отбелязва, че разходите ще бъдат покрити от комитетите в съответствие с коефициента на разпределение, който се прилага в рамките на споразумението за административно сътрудничество;

27. приветства всички мерки, предприети до момента за гарантиране на подходящи стандарти за (кибер-)сигурност; отбелязва, че след инсталирането на новото оборудване за контрол на достъпа и защитните мерки в областта на информационните технологии, съответните стандарти за сигурност са достигнали същото равнище като стандартите на Парламента и на Комисията;

28. изразява съжаление за това, че Комитетът все още не разполага с правна рамка за справяне със случаите на тормоз, засягащи неговите членове; отново подчертава призива на Европейския омбудсман към институциите да приемат правила относно тормоза, приложими за техните членове; призовава Комитета да приеме незабавно такива правила, в съответствие с решението на Бюрото на Парламента от 2 юли 2018 г. относно жалбите за тормоз; призовава Комитета да докладва на Парламента за предприетите последващи действия;

29. настоятелно призовава Комитета да положи повече усилия по отношение на планирания Кодекс за поведение за неговите членове във връзка с предотвратяването и борбата с конфликтите на интереси; изисква от Комитета да осигури публикуването на съответните правила и процедури на своите уебсайтове;

30. отбелязва въведения строг механизъм за справяне със случаите на тормоз, засягащи служителите, само с вътрешни правила, чрез които се прилагат съответните разпоредби на Правилника за длъжностните лица; приветства организирането на обучения за целия персонал по въпроса за предотвратяването на тормоза, с акцент върху действащите правила, разпоредби и процедури във връзка с жалбите за тормоз; отбелязва, че Комитетът разполага с функциониращ екип от доверени съветници (понастоящем са назначени шестима души, а други двама са включени в резервен списък), които са преминали обучение, преди да встъпят в длъжност;

31. отбелязва, че бюджетните кредити за възлагането на писмени преводи на външни изпълнители са се увеличили в контекста на подписаното с Парламента споразумение за сътрудничество и произтичащото от това намаляване на преводаческия персонал; отбелязва, че през 2018 г. възлагането на писмени преводи на външни изпълнители е достигнало 20,2%, което е малко над целта от 20%, като това отчасти се дължи и на голямото работно натоварване (с 21% повече в сравнение със същия период на 2017 г.); отбелязва също така, че през 2018 г. общите разходи за възлагането на писмени преводи на външни изпълнители са били 3 251 855 EUR, докато общите разходи за вътрешни писмени преводи биха били 5 263 108 EUR;

32. признава усилията на комитетите, довели до значителна реорганизация в рамките на нова стратегия за езиково многообразие с по-ефективно използване на ресурсите; изразява съжаление, че в периода 2014 – 2017 г. прехвърлянето на длъжности от езиковите служби към службите на Парламента е трябвало да бъде компенсирано чрез по-голям брой договорно наети служители; призовава Комитета да информира редовно Парламента относно развитието на положението по този въпрос;

33. отбелязва доклада за оценка относно пилотния проект за общо управление на някои отдели за писмени преводи, в който се посочва, че наред с намаляването на разходите за управление, има и допълнителни полезни взаимодействия на ниво асистент-преводачи след сливането на всички преводачески отдели и обезпечаването на необходимите технически условия; отбелязва, че Бюрото на Комитета даде мандат на своя генерален секретар да изготви и предложи ново щатно разписание, в сътрудничество с генералния секретар на ЕИСК; отбелязва, че сливането на пилотните отдели е потвърдено и че през 2019 г. ще се извършат още две сливания; призовава Комитета да докладва за всички действия, предприети за постигането на устойчив обем на писмените преводи;

34. отбелязва усилията за по-нататъшно опростяване на процесите във връзка с човешките ресурси, по-специално чрез постепенно въвеждане на безхартиени работни процеси, като например фактури, документи за командировки и преписки; призовава Комитета да засили усилията си за модернизиране на своите процедури за възлагане на обществени поръчки във връзка с информационните средства, като създаде електронен работен процес, позволяващ използването на безхартиен режим; отбелязва постигнатия добър напредък по отношение на електронното фактуриране, което понастоящем е напълно оперативно от информационна гледна точка;

35. отбелязва щатното разписание с 538 служители за 2018 г. (спрямо 533 служители за 2017 г.); приветства по-ниския процент на незаети длъжности през 2018 г. (по-малко от 2%) в сравнение с 2017 г. (приблизително 2,5%); приветства факта, че през 2018 г. беше започната оценка на работното натоварване, с цел да се направи преглед на ефективното използване на човешките ресурси в Комитета и да се установят евентуалните пропуски; отбелязва, че окончателният доклад беше представен през пролетта на 2019 г.; изисква подробно проследяване на положението в следващия годишен отчет за дейността на Комитета;

36. приветства въвеждането на нова система за оценяване на персонала, с акцент върху индивидуалните резултати, както и на нова схема за повишаване на служителите въз основа на техните заслуги, която беше обект на интензивен социален диалог през 2018 г.; посочва, че изпълнението на план за действие след провеждането на проучване за удовлетвореността на служителите в края на 2016 г. доведе до изготвянето на програма за управление, предназначена за средни и младши ръководители, която включва въпроси, свързани с удовлетвореността на служителите;

37. приветства факта, че процентът на отсъствията е намалял с течение на годините (от 4,86% през 2015 г. до 4,6% през 2016 г. и 4,29% през 2018 г.); отбелязва обаче, че през 2018 г. 23 служители са били в отпуск по болест за повече от 90 дни, включително и три случая, при които отсъствията са продължили съответно 352, 296,5 и 280,5 дни и са били свързани със сериозни заболявания; отбелязва всеобхватната политика на Комитета за управление на отсъствията, включително проследяване на отсъствията и прилагане на структурирана политика относно завръщането на работа;

38. приветства факта, че във връзка с равните възможности са били предприети множество мерки по въпросите за уврежданията, многообразието и баланса между половете, например мрежата на местните звена за контакт за равни възможности в съответните дирекции, с цел повишаване на осведомеността и изпълнение на мерки във всички отдели на Комитета; приветства усилията на Комитета за осигуряване на гъвкави условия на труд, за да могат колегите и от двата пола да изпълняват ръководни функции, като съчетават по-добре своите семейни и професионални задължения;

39. отбелязва с интерес, че Комитетът е приел интегрирана стратегия за управление на талантите, обхващаща широк кръг от области и политики, която в крайна сметка допринася за подобряване на работата и ангажираността на служителите; отбелязва, че равнището на заместник-началници на отдели, ръководители на сектори и ръководители на екипи е официално признато като ново управленско ниво и че Комитетът организира свързани с това вътрешни обучителни курсове;

40. признава усилията на Комитета за постигане на географски баланс за ръководителите на Комитета, по-специално по отношение на държавите членки, присъединили се към Съюза през 2014 г. или след това, като техният дял достигна 22,2% (спрямо целта от 20%), което е малко над процента на населението на тези държави спрямо общото население на Съюза;

41. отбелязва трудностите на Комитета във връзка с увеличаването на дела на жените, заемащи средни и висши ръководни длъжности (35,6% жени на ръководни длъжности); отчита факта, че Комитетът е институция с ограничени размери, с относително млада група от средни ръководни кадри; отбелязва положените усилия, като например изготвянето на Ръководството за добри практики във връзка с набирането на служители, преработено в инструкции за работа, с които се въвежда задължителното правило за включване на членове от мъжки и от женски пол във всяка комисия за подбор на персонал; призовава Комитета да продължи да полага допълнителни усилия в тази насока и да докладва за постигнатите подобрения;

42. посочва отново необходимостта от рационализиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност; в тази връзка предлага като краен срок за представяне на годишния отчет за дейността да се определи датата 31 март от годината, следваща съответната бюджетна година; приветства готовността на Комитета да следва тази добра практика, която следва да допринесе за подкрепа на искането за съкращаване на срока за приключване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

43. приветства факта, че като цяло в междинната оценка, извършена в началото на 2018 г., се стига до заключението, че междуинституционалното споразумение за сътрудничество между комитетите работи добре; отбелязва, че съвместните служби обслужват двата комитета в областта на писмените преводи, инфраструктурата, логистиката и информационните технологии; отбелязва, че годишната сума за дейностите на съвместните служби надхвърля 100 милиона евро, включително и съответните разходи за заплати;

44. отбелязва, че споразумението за сътрудничество между комитетите, подписано през 2016 г., създава стабилна правна рамка за дългосрочно, ефикасно и ефективно сътрудничество, и също така показва, че двата комитета работят в партньорство, като зачитат съответните си правомощия и прерогативи; отбелязва, че споразумението приключи на 31 декември 2019 г. и че беше взето решение за удължаването му с една година, като същевременно се водят преговори за ново споразумение; изисква от двата комитета да положат необходимите усилия за възможно най-бързо сключване на ново споразумение, с цел да се осигурят допълнителни полезни взаимодействия и икономии;

45. припомня, че за пореден път двата комитета са отделили по-малко от 3% от техния общ бюджет за информационни технологии, като от няколко години проектите и оборудването в областта на информационните технологии страдат от структурен недостиг на финансиране; отбелязва със загриженост, че за да преодолеят изоставането си по отношение на проектите и системите в областта на информационните технологии, двата комитета продължават да използват практиката за извършване на сборни трансфери в края на годината за финансирането на информационни проекти; призовава двата комитета да приложат възможно най-скоро новата цифрова стратегия и многогодишния план за разходи в областта на информационните технологии;

46. призовава Комитета да анализира допълнително положението, за да открие и други области на съвместни услуги с ЕИСК; подчертава, че този вид междуинституционално сътрудничество би могло да намали значително общите разходи на Комитета; призовава Комитета да информира комисията по бюджетен контрол на Парламента за постигнатите резултати;

47. приветства Комитета за организираното от него електронно обучение със специален раздел „Етика“, предназначено основно за новоназначени служители и публикувано на първата страница от уебсайта на Комитета, с цел осигуряване на лесен достъп за всички ползватели; с оглед на осигуряването на прозрачност, оценява публикуването на отделните политики на уебсайта на Комитета, като например процедурите за подаване на сигнали за нередности и политиките относно професионалните дейности на бивши длъжностни лица, заемали ръководни длъжности; насърчава Комитета да продължи реалната политика за цифровизация на своите услуги;

48. припомня, че на 23 август 2018 г. бившият вътрешен одитор подаде жалба пред органа по назначаването срещу Комитета, на основание на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, вследствие на решението на Комитета от 24 май 2018 г. да откаже да го признае за добросъвестно лице, сигнализиращо за нередности; изразява дълбоко съжаление за решението на Комитета, което противоречи на позицията на Парламента, съгласно която вътрешният одитор се признава за добросъвестно лице, сигнализиращо за нередности, като тази позиция беше потвърдена и в резолюцията на Парламента от 13 януари 2004 г.; насърчава Комитета да признае изцяло статута на вътрешния одитор и да му поднесе публично извинение за неправилната преценка по неговия случай;

49. отбелязва, че на 20 декември 2019 г. Комитетът направи предложение на бившия вътрешен одитор за извънсъдебно уреждане на спора, като се сключи споразумение за поверителност, което беше отхвърлено от бившия вътрешен одитор с аргумента за липсата на прозрачност; насърчава Комитета да преразгледа своето предложение, като признае официално бившия вътрешен одитор за добросъвестно лице, сигнализиращо за нередности, и да осигури възможност за публикуване на евентуалното споразумение за помирение, с цел осигуряване на прозрачност;

50. изразява съжаление, че стартирането на процес на посредничество между Комитета и бившия вътрешен одитор, поискано в резолюция (ЕС) 2019/1429[7], все още не е факт и е планирано едва за началото на 2020 г.; освен това изразява съжаление за факта, че са изминали над 20 години, преди Комитетът да започне процес на посредничество с бившия вътрешен одитор; отново посочва силната си подкрепа, изразена в множество резолюции на Парламента, за постигането на справедливо и честно споразумение с бившия вътрешен одитор и за публично извинение на Комитета за неговите нарушения при разглеждането на този случай;

51. отбелязва решението на третата комисия по трудоустрояване, която единодушно потвърждава, че вътрешният одитор е бил инвалидизиран по професионални съображения и е бил подложен на процес на тормоз от страна на Комитета;

52. отбелязва, че на 20 декември 2019 г. Комитетът представи предложение за извънсъдебно уреждане на спора и проект за публично изявление, което беше отхвърлено от бившия вътрешен одитор, като той изрази желание за започване на процес на посредничество, като най-подходящо средство за справедливо разрешаване на случая;

53. приветства определянето на члена на ЕП г-жа София ин'т Велд за посредник по случая с бившия вътрешен одитор, с оглед на постигането на компромисно решение по случая; припомня своето искане при тази медиация да се уреди също така и въпросът за статута на бившия вътрешен одитор като добросъвестно лице, сигнализиращо за нередности (както беше потвърдено от Парламента в неговата резолюция за освобождаване от отговорност от 2004 г.), и да се признае фактът, че той е действал в интерес на Съюза, като е докладвал за неправомерни действия в институциите на ЕС;

54. изисква от комитетите да приемат бързо посредничеството, за да изпълнят решението на третата комисия по трудоустрояване, като предприемат всички необходими мерки, за да отговорят на исканията на Парламента, изразени в негови предходни резолюции;

55. отбелязва, че в контекста на политиката относно „кадровата въртележка между държавния и частния сектор“ Комитетът гарантира, че на всички служители, които напускат работа, и по-специално на ръководните кадри проактивно и систематично се напомня за тяхното задължение да декларират намерението си да упражняват професионална дейност; приветства факта, че Комитетът напомня също така на служителите, които напускат временно работното си място поради ползване на неплатен отпуск или поради инвалидност, за техните задължения по член 16 от Правилника за длъжностните лица и вътрешно решение № 66/2014 на Комитета относно външните дейности и задачи;

56. отбелязва, че Съветът посочи, че от датата, на която оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза породи правно действие, три от 24-те места, понастоящем определени за служители от Обединеното кралство, ще бъдат предоставени на Естония, Кипър и Люксембург; отбелязва, че по този начин броят на местата в Комитета ще бъде намален само с 21 места;

57. подчертава всички резултати, постигнати през последните години в някои области като бюджетирането, основано на изпълнението, етичната рамка с всички свързани с нея правила и процедури, засилените комуникационни дейности и нарастващия брой мерки за подобряване на прозрачността; приветства съществения брой междуинституционални споразумения за нивото на обслужване и за сътрудничество; подчертава значението на сътрудничеството и споделянето на опит между институциите и органите на Съюза; предлага Комитетът да анализира възможностите за формализирани дейности за изграждане на мрежи в различни области с цел споделяне на най-добри практики и разработване на общи решения.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.2.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

József Szájer

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Joachim Kuhs

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

 

7

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

0

 

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : Гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] OВ L 57, 28.2.2018 г.

[2] ОВ C 327, 30.9.2018 г., стр. 1.

[3] ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 1.

[4] ОВ C 340, 8.10.2019 г., стр. 9.

[5] ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

[6] ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[7] Резолюция (ЕС) 2019/1429 на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII – Комитет на регионите (ОВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 123).

Последно осъвременяване: 17 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност