Postup : 2019/2061(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0071/2020

Předložené texty :

A9-0071/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0116

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0071/2020</NoDocSe>
PDF 197kWORD 59k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů</Titre>

<DocRef>(2019/2061(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pro rozpočtovou kontrolu</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů

(2019/2061(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018[1],

 s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9-0056/2019)[2],

 s ohledem na výroční zprávu Výboru regionů orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2018,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi orgánů[3],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[4] týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0071/2020),

1. uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Výboru regionů za plnění rozpočtu Výboru regionů na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Výboru regionů, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).


2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů

(2019/2061(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Výbor regionů,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0071/2020),

A. vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria má orgán příslušný pro udělení absolutoria v úmyslu klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a zodpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2018 uvedl, že u Výboru regionů (dále jen „Výbor“) nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2. vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rok končící dnem 31. prosince 2018 v oblasti správních výdajů Výboru nebyly ve svém celku zatíženy významnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly byly účinné;

3. jako všeobecnou připomínku vyslovuje politování nad tím, že kapitola 10 „Správa“ ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2018 má dosti omezený záběr a závěry, jakkoli je okruh 5 víceletého finančního rámce (VFR) „Správa“ považován za oblast výdajů s nízkým rizikem;

4. poukazuje na to, že Účetní dvůr kontroloval u všech orgánů a institucí Unie vzorek 45 operací spadajících do okruhu 5 VFR; bere na vědomí, že tento vzorek byl zamýšlen jako reprezentativní vzorek pro rozpětí výdajů spadajících do okruhu 5, který představuje 6,3 % rozpočtu Unie; poukazuje na to, že z výsledků práce Účetního dvora vyplývá, že správní výdaje jsou spojeny s nízkým rizikem; domnívá se nicméně, že počet operací vybraných ve vztahu k „ostatním orgánům a institucím“ není dostatečný, a žádá Účetní dvůr, aby počet kontrolovaných operací zvýšil alespoň o 10 %;

5. konstatuje, že v roce 2018 dosahoval rozpočet Výboru výše 96 101 000 EUR ve srovnání s 93 295 000 EUR v roce 2017, což odpovídá zvýšení o 3 %; poukazuje na to, že do konce roku 2018 bylo na závazky přiděleno 99,3 % všech prostředků (ve srovnání s 98 % v roce 2017 a 98,7 % v roce 2016) a že v roce 2018 bylo vyplaceno 91 % prostředků (ve srovnání s 89,9 % v roce 2017 a 89,6 % v roce 2016);

6. vítá skutečnost, že finanční řízení Výboru bylo v rozpočtovém období 2018 celkově obezřetné a řádné; vítá skutečnost, že míra přidělení prostředků u hlavy 1 „Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu“ činila 99,1 % a u hlavy 2 „Budovy, nábytek a různé provozní výdaje“ dosahovala výše 99,6 %;

7. bere na vědomí odpověď Výboru ohledně míry provádění plateb u hlavy 2 rozpočtu (76,9 % v roce 2018, 77,1 % v roce 2017 a 74,5 % v roce 2016); konstatuje, že některé faktury, především za údržbu a spotřebu energie, přicházejí až na počátku následujícího roku; žádá Výbor, aby situaci zlepšil, pokud možno tím, že příslušné smlouvy o poskytování služeb budou obsahovat vyvážené platební podmínky s platbami rozloženými do celého roku;

8. všímá si nevyužitých prostředků v několika rozpočtových položkách, například u kurzů pro členy orgánu (bod 105) – 59,0 %, výdajů na služební cesty (bod 162) – 33,3 %, lékařské služby (bod 1634) – 77,9 % a zařízení prostor (bod 2007) – 92,7 %; připomíná, že je zapotřebí učinit kroky k tomu, aby k nadhodnocení odhadů rozpočtu docházelo co nejméně;

9. zdůrazňuje, že rozpočet Výboru je navzdory jeho politickým aktivitám považován za čistě administrativní a odpovídá 1 % okruhu 5 rozpočtu Unie, který je určen na správu; vítá skutečnost, že se Výbor snaží ve své každodenní činnosti uplatňovat zásady rozpočtu na základě výkonnosti, a jeho ochotu dosahovat společně s ostatními orgány a institucemi Unie dalších zlepšení; poukazuje na úspěšné nástroje, jako jsou přezkumy plnění rozpočtu, jejichž účelem je sledovat míry plnění rozpočtu Výboru a přispívat k jejich zlepšování; celkově vítá přístup Výboru orientovaný na výkonnost;

10. konstatuje, že Výbor vede centrální rejstřík hlášených případů nedodržení interních postupů a nápravných opatření; vítá skutečnost, že celkový počet finančních výjimek se oproti roku 2017 snížil o 6,8 %;

11. vítá skutečnost, že Výbor usiloval o to, aby se průměrná doba, kdy je provedena platba (podle finančního nařízení musí platby proběhnout do 30 dnů), zkrátila v roce 2018 na 16 dnů, což je nejlepší výsledek za 10 let (ve srovnání s 23 dny v roce 2017, 26 dny v roce 2016 a 20 dny v roce 2015); konstatuje, že v roce 2018 nebyl zaznamenán ani jediný případ, kdy by bylo nutné platit úrok z prodlení;

12. poukazuje na to, že Výbor zahájil proces hodnocení 16 standardů vnitřní kontroly (ICS) za pomoci dotazníku, jehož cílem bylo vyhodnotit plnění a účinnost požadavků jednotlivých standardů; poukazuje na to, že hodnocení mělo pozitivní výsledek a vedlo k závěru, že je nutné se výrazně zaměřit na standardy vnitřní kontroly č. 3 (rozdělení zaměstnanců), č. 10 (kontinuita provozu) a č. 12 (informace a komunikace v důsledku budoucích výzev, jako je nový mandát a 25. výročí založení);

13. uvědomuje si, že monitorování funkce vnitřního auditu zajišťuje auditní výbor, v němž zasedá po jednom členu z každé politické skupiny zastoupené v Komisi pro finanční a administrativní záležitosti Výboru a jeden externí poradce na vysoké úrovni; konstatuje, že cíl pro rok 2018, tj. uzavřít 75 % velmi významných doporučení do šesti měsíců, byl splněn z 50 % a že cíl uzavřít 100 % velmi významných doporučení do dvanácti měsíců byl splněn stoprocentně;

14. poukazuje na význam interinstitucionální spolupráce, např. ve formě meziútvarových dohod v oblasti lidských zdrojů a jiných správních dohod; vyzývá Výbor, aby Výboru pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu v příští výroční zprávě o činnosti sdělil, jaké částky byly uhrazeny na základě těchto dohod;

15. zdůrazňuje důležitost podpory zapojení regionálních a místních orgánů vzhledem k jejich úloze při provádění politik Unie; 

16. konstatuje, že dohoda o administrativní spolupráci, kterou uzavřely Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Parlament v roce 2014, vypršela dne 31. prosince 2019; konstatuje, že dohoda z roku 2014 nebyla dosud znovu vyjednána ani rozšířena; je toho názoru, že dohoda z roku 2014 byla velmi nevyvážená vůči Výboru a EHSV (dále jen „výbory“), které přesunuly celkem 60 překladatelů do Parlamentu (36 z EHSV) a na oplátku mohly pouze využívat výzkumnou službu Evropského parlamentu; se znepokojením konstatuje, že v důsledku toho musely výbory přijmout smluvní zaměstnance a zadávat překlady externě; se znepokojením konstatuje, že Parlament jako kompenzaci za snížení počtu překladatelů poskytl výborům dodatečné prostředky (1 200 000 EUR v letech 2015–2016) na pokrytí externího zajištění překladatelských služeb, přičemž tato částka může být přerozdělena na jiné oblasti politiky, pokud není plně využita na externí překlady (EHSV tuto možnost přerozdělení v posledních třech letech využil); je toho názoru, že tyto okolnosti nejsou v souladu s kritérii celkově obezřetného a řádného finančního řízení a v případě prodloužení stávající smlouvy nebo vyjednávání nové dohody by měly být znovu posouzeny; uznává, že z politického hlediska je nutné tuto dohodu aktualizovat s ohledem na dnešní výzvy, jako je např. nový VFR nebo nová pravidla politiky soudržnosti;

17. vítá kampaň „Úvahy o Evropě / Budoucnost Evropy“, v jejímž rámci celkem proběhlo více než 209 akcí (do února 2019); konstatuje, že Výbor navazuje na tento úspěch vývojem modelu permanentních konzultací s evropskými občany spolu s ostatními orgány a institucemi Unie, jehož cílem je propojit diskuse na místní úrovni s mechanismem zpětné vazby, který bude osobám s rozhodovací pravomocí na úrovni Unie poskytovat důležité informace; vyzývá Výbor, aby o výsledcích informoval v příští výroční zprávě o činnosti;

18. z důvodu transparentnosti vítá skutečnost, že výroční zpráva o činnosti obsahuje seznam akcí, které v letech 2017 a 2018 proběhly v rámci kampaně „Úvahy o Evropě / Budoucnost Evropy“; konstatuje, že u akcí jsou uvedena jména zúčastněných členů, název, datum a místo konání a že náklady činily v roce 2018 celkem 41 747,87 EUR (ve srovnání se 45 503,93 EUR v roce 2017);

19. oceňuje úspěch Výboru na sociálních médiích s 12 658 lajky na Facebooku v roce 2018 (ve srovnání s 9 013 lajky v roce 2017) a s 3 727 sledujícími na Twitteru v roce 2018 (ve srovnání s 3 425 v roce 2017); bere na vědomí úspěšné používání mobilní aplikace pro online průzkumy „Have your say on Europe!“ („Vyjádřete svůj názor na Evropu“) v různých částech Unie; blahopřeje Výboru k tomu, že se mu s novou podobou webových stránek podařilo v roce 2018 dosáhnout 101 983 návštěv (ve srovnání s 43 748 v roce 2017); vítá skutečnost, že v lednu 2018 proběhl otevřený on-line kurz (MOOC) pod heslem „jak nejlépe využít prostředky EU ve vašem regionu či městě“ s téměř 15 000 účastníky (ve srovnání s 8 500 v roce 2015 a 5 500 v roce 2016);

20. vítá skutečnost, že Výbor dosáhl svého cíle zvýšit počet publikovaných studií; jejich počet dosáhl 27 a překročil cíl ve výši 15 studií; konstatuje, že všechny tyto studie byly zveřejněny na internetových stránkách Výboru, a jsou tudíž přístupné veřejnosti;

21. poukazuje na to, že dohoda mezi výbory a Komisí týkající se výměny budovy VMA, která patří Komisi, za budovy BEL68/TRE 74, které patří výborům, byla podepsána dne 28. srpna 2019; konstatuje, že výměna nabude účinnosti k 16. září 2022; se znepokojením konstatuje, že hlavní prioritou politiky výborů v oblasti nemovitostí je zeměpisná koncentrace budov; se znepokojením konstatuje, že výsledkem této výměny je úbytek kancelářských prostor o rozloze 10 440 m2, a tudíž nutnost nalézt po této výměně další kanceláře pro přibližně 200 zaměstnanců, což nelze zcela vykompenzovat krátkodobými alternativními opatřeními, jako je zahuštění využívání prostoru v ostatních budovách a větší využívání práce z domova, ale bude to vyžadovat nákup další přilehlé budovy, která toto snížení vykompenzuje; upozorňuje také na nutnost budovu VMA v krátkodobém až střednědobém výhledu renovovat; vyjadřuje znepokojení nad důsledky, které tato dohoda bude mít nejen pro finanční prostředky Výboru, ale také pro pracovní podmínky dotčených zaměstnanců; vyjadřuje politování nad tím, že v záležitosti takového rozsahu a významu pro Výbor nebyla konzultována právní služba;

22. konstatuje, že výbory nedávno zřídily společnou pracovní skupinu, která má vypracovat další analýzu s cílem nalézt adekvátní řešení; konstatuje, že další pracovní skupina se má zabývat novými způsoby práce; zdůrazňuje, že výměna budov nesmí v žádném případě mít negativní dopady na pracovní podmínky zaměstnanců, způsoby práce a pracovní prostory; připomíná požadavek, aby zaměstnanci byli ve věci výměny budov konzultováni a jejich názor zohledněn; vyzývá výbory, aby informovaly parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu a Rozpočtový výbor o veškerých dosažených výsledcích;

23. vyjadřuje vážné znepokojení vzhledem k potvrzení přítomnosti azbestu na kritických místech budovy VMA, včetně parkoviště; důrazně odsuzuje skutečnost, že kontrola provedená specializovaným externím dodavatelem byla uskutečněna v září 2019, pouze měsíc po podpisu dohody s Komisí; odsuzuje skutečnost, že dohoda byla podepsána, aniž by byly všechny zúčastněné strany včas informovány o možné přítomnosti azbestu v budově VMA; rovněž odsuzuje skutečnost, že členové a zaměstnanci nebyli o této situaci informováni, a domnívá se, že nestačí, že informace byla zveřejněna na intranetu EHSV, kde je těžké ji nalézt;

24. konstatuje, že výbory získaly v září 2019 pro budovu VMA certifikát, který uvádí, že budova obsahuje azbest, aniž by to představovalo riziko pro její běžné používání; vzhledem k tomu, že v tomto případě se nebude jednat o běžné používání budovy, ale přestavbu, je hluboce znepokojen ohledně budoucího vývoje této záležitosti;

25. konstatuje, že dopady dlouhodobého a nebezpečného vystavení azbestu na lidské zdraví jsou dobře zdokumentovány a mezi obyvatelstvem obecně vždy vyvolávají obavy a znepokojení; žádá oba výbory, aby prováděly politiku úplné a aktivní transparentnosti a informování o zvládání této situace před skutečným nastěhováním do budovy VMA i po něm, ale zároveň aby se vyhnuly zbytečnému vyvolávání obav;

26. bere na vědomí, že strategie v oblasti nemovitostí, kterou Výbor uplatňuje, byla schválena dne 29. listopadu 2017 a její prioritou je „geografická koncentrace“ a „fyzické propojení“ s hlavní budovou výborů, kterou je budova Jacques Delors, což přinese rozsáhlé finanční i jiné výhody; poukazuje na to, že budova VMA bude vyžadovat drobné úpravy v nejbližším možném termínu (2020–2022) a posléze rozsáhlejší renovaci po roce 2028, kdy se výbory stanou jejími plnými vlastníky; konstatuje, že náklady ponesou výbory podle klíče, který stanovuje dohoda o administrativní spolupráci;

27. vítá veškerá dosud přijatá opatření, která mají zajistit adekvátní (kybernetické) bezpečnostní standardy; konstatuje, že po montáži nového zařízení pro kontrolu vstupu a akcích ohledně bezpečnosti IT dosáhly související bezpečnostní standardy stejné úrovně jako v Parlamentu a Komisi;

28. lituje toho, že Výbor dosud nemá právní rámec pro řešení případů obtěžování týkajících se jeho členů; opakuje výzvu evropského veřejného ochránce práv, aby instituce přijaly pravidla pro obtěžování, která se budou vztahovat na jejich členy; žádá Výbor, aby naléhavě taková pravidla přijal, a to po vzoru rozhodnutí předsednictva EP ze dne 2. července 2018 o stížnostech na obtěžování; vyzývá Výbor, aby následných krocích informoval Parlament;

29. naléhavě žádá Výbor, aby zintenzivnil své úsilí ve věci plánovaného kodexu chování pro své členy, v němž půjde o prevenci a potírání střetů zájmů; žádá Výbor, aby zajistil zveřejnění příslušných pravidel a postupů na svých stránkách;

30. bere na vědomí, že Výbor disponuje spolehlivým mechanismem k řešení případů obtěžování týkajících se pouze zaměstnanců, přičemž tento mechanismus je tvořen vnitřními předpisy provádějícími příslušná ustanovení služebního řádu; vítá skutečnost, že jsou pořádány kurzy pro všechny zaměstnance o prevenci obtěžování, které se zaměřují na platná pravidla, ustanovení a postupy týkající se stížností na obtěžování; konstatuje, že Výbor má dobře fungující tým důvěrných poradců (v současné době je jmenováno šest poradců a dva jsou na rezervním seznamu), kteří byli všichni před nástupem do funkce náležitě proškoleni;

31. poukazuje na to, že v souvislosti s dohodou o spolupráci s Parlamentem a z ní plynoucím snížením stavu překladatelů se zvýšily prostředky na externí překlady; poukazuje na to, že v roce 2018 dosáhla míra externalizace překladů 20,2 %, což je mírně nad cílovou hodnotou 20 %; jednou z příčin byla také částečně vysoká pracovní zátěž (o 21 % více než ve stejném období roku 2017); dále konstatuje, že celkové náklady na externí překlady v roce 2018 činily 3 251 855 EUR oproti 5 263 108 EUR, jež by byly zapotřebí na plně interní zajištění překladů;

32. oceňuje snahy výborů o rozsáhlou reorganizaci v rámci nové strategie nákladově účinnější mnohojazyčnosti; vyjadřuje politování nad tím, že v letech 2014 až 2017 musely být transfery pracovních míst z jazykových služeb do útvarů Parlamentu kompenzovány zvýšeným počtem smluvních zaměstnanců; vyzývá Výbor, aby Parlament pravidelně informoval o vývoji v této věci;

33. poukazuje na to, že hodnotící zpráva o pilotním projektu společného řízení některých překladatelských oddělení dospěla k závěru, že kromě snížení nákladů na řízení lze také dosáhnout dalších synergií v oblasti asistenčních služeb pro překlad, jakmile budou všechna překladatelská oddělení sloučena a budou splněny všechny nezbytné technické podmínky; konstatuje, že předsednictvo Výboru pověřilo generálního tajemníka, aby ve spolupráci s generálním tajemníkem EHSV vypracoval návrh nového plánu pracovních míst; konstatuje, že sloučení pilotních útvarů je potvrzeno a že v roce 2019 má dojít ke sloučení dalších dvou útvarů; vyzývá Výbor, aby informoval o veškerých opatřeních, která přijímá k tomu, aby byl překladatelský výstup udržitelný;

34. poukazuje na snahy o další zjednodušení procesů v oblasti lidských zdrojů, zejména postupným zaváděním bezpapírových pracovních postupů, jako jsou např. faktury, doklady ke služebním cestám a spisy; vyzývá Výbor, aby zintenzivnil své snahy o modernizaci procesů zadávání zakázek na IT nástroje a aby vytvořil elektronický pracovní postup, který umožní používat méně papíru; poukazuje na pokrok, jehož bylo dosaženo při elektronické fakturaci, která je z hlediska informačních technologií nyní plně funkční;

35. konstatuje, že v roce 2018 bylo v plánu pracovních míst 538 pracovníků (ve srovnání s 533 v roce 2017); vítá skutečnost, že podíl neobsazených míst (méně než 2 %) byl v roce 2018 nižší než v roce 2017 (přibližně 2,5 %); vítá skutečnost, že v roce 2018 byl zahájen proces hodnocení pracovní zátěže, jehož výsledkem má být přehled efektivity při využívání lidských zdrojů ve Výboru a zjištění případných nedostatků; konstatuje, že závěrečná zpráva byla předložena na jaře roku 2019; žádá, aby příští výroční zpráva o činnosti obsahovala podrobné informace o vývoji situace;

36. vítá skutečnost, že byl zaveden nový systém hodnocení, který se soustředí na individuální výkony, a nový systém povyšování podle zásluh, přičemž tyto systémy byly v roce 2018 předmětem intenzivního sociálního dialogu; bere na vědomí, že naplňování akčního plánu, který byl vypracován na základě průzkumu spokojenosti zaměstnanců provedeného na konci roku 2016, vedla ke vzniku manažerského programu pro střední a nižší vedení věnovaný tématům spojeným se spokojeností zaměstnanců;

37. vítá skutečnost, že míra absencí se v průběhu let snižuje (z 4,86 % v roce 2015, 4,6 % v roce 2016 a 4,5 % v roce 2017 na 4,29 % v roce 2018); konstatuje však, že v roce 2018 bylo 23 zaměstnanců více než 90 dnů na nemocenské dovolené, včetně tří případů, kdy byli zaměstnanci na nemocenské dovolené po dobu 352, 296,5 a 280,5 dnů, což představuje závažnou nemoc; bere na vědomí komplexní politiku Výboru pro řízení absencí, včetně návazných opatření a uplatňování strukturované politiky návratu do práce;

38. pokud jde o rovné příležitosti, vítá všechna opatření přijatá v oblasti zdravotního postižení, rozmanitosti a genderové vyváženosti, jako je síť místních kontaktních míst pro rovné příležitosti v jednotlivých ředitelstvích, jejichž úkolem je zvyšovat informovanost o této problematice a provádět činnosti v rámci všech útvarů Výboru; vítá činnosti Výboru ve vztahu k pružným pracovním podmínkám s cílem umožnit kolegům obou pohlaví vykonávat manažerské funkce díky lepšímu sladění rodinných a pracovních povinností;

39. se zájmem si všímá, že Výbor zahájil integrovanou strategii řízení talentů, která se dotýká široké škály oblastí, a přijal také politiky, které v konečném důsledku přispějí k výkonnosti pracovníků a jejich motivaci; konstatuje, že úroveň zástupců vedoucích oddělení, vedoucích sektorů a týmových vedoucích byla oficiálně uznána jako nová úroveň managementu a že Výbor uspořádal příslušné interní kurzy odborné přípravy;

40. bere na vědomí snahy Výboru o dosažení geografické vyváženosti svých vedoucích pracovníků, zejména ve vztahu k členským státům přistoupivším k Unii po roce 2014, jejichž zastoupení dosáhlo 22,2 % (ve srovnání s cílem 20 %), což je mírně nad podílem obyvatelstva těchto zemí na celkovém počtu obyvatel Unie;

41. bere na vědomí obtíže, které má Výbor se zvyšováním podílu žen na pozicích středního a vyššího managementu (35,6 % žen na manažerských pozicích); bere na vědomí skutečnost, že Výbor je institucí menší velikosti s relativně mladou skupinou středních manažerů; poukazuje na snahy, jako je například Příručka osvědčených postupů v náborových řízeních, která byla přepracována v pokyny k zajištění služeb a zavádí závazné pravidlo, že při každém výběrovém řízení musí být mezi členy komise muži i ženy; vyzývá Výbor, aby své úsilí zintenzivnil a aby informoval o zlepšeních, jichž se podaří dosáhnout;

42. znovu poukazuje na to, že je třeba racionalizovat a urychlit postup udělování absolutoria; navrhuje tedy, aby byl termín pro předložení výročních zpráv o činnosti stanoven na 31. března roku následujícího po daném účetním období; vítá skutečnost, že Výbor je ochoten se touto osvědčenou praxí řídit a napomoci tak snaze o zkrácení délky postupu udělování absolutoria;

43. vítá skutečnost, že celkové střednědobé hodnocení dokončené na počátku roku 2018 dospělo k závěru, že dohoda o interinstitucionální spolupráci mezi výbory funguje dobře; konstatuje, že společné útvary slouží oběma výborům v oblastech překladu, infrastruktury, logisticky a IT; poukazuje na to, že spolu s příslušnými výdaji souvisejícími s platy přesahuje roční peněžní objem operací společných služeb 100 milionů EUR;

44. konstatuje, že dohoda o spolupráci mezi výbory podepsaná v roce 2016 vytvořila pevný právní rámec pro dlouhodobou, účinnou a účelnou spolupráci a ukazuje, že oba výbory jednají jako partneři a zároveň vzájemně respektují své pravomoci a výsady; konstatuje, že tato dohoda vypršela dne 31. prosince 2019 a že bylo rozhodnuto prodloužit ji o jeden rok, než bude vyjednána nová dohoda; žádá oba výbory, aby vyvinuly nezbytné úsilí k uzavření nové dohody co nejdříve, což umožní další synergie a úspory;

45. připomíná, že oba výbory znovu věnovaly méně než 3 % svého celkového rozpočtu na IT a že projekty a vybavení IT již několik let trpí strukturálním nedostatkem finančních prostředků; se znepokojením bere na vědomí, že oba výbory i nadále používají na konci roku k financování projektů IT sběrné převody, čímž řeší tento nedostatek prostředků na projekty a systémy IT; žádá oba výbory, aby co nejdříve zavedly novou digitální strategii a víceletý plán výdajů na IT;

46. vyzývá Výbor, aby situaci dále analyzoval s cílem zjistit, v jakých dalších oblastech by mohl provozovat s EHSV společné služby; zdůrazňuje, že tato forma interinstitucionální spolupráce by mohla výrazně snížit celkové výdaje Výboru; vyzývá Výbor, aby informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu o veškerých dosažených výsledcích;

47. blahopřeje Výboru k jeho vzdělávání ve formě elektronického učení, které obsahuje samostatnou část o etických otázkách určenou především pro nově příchozí, jež je umístěna na hlavní stránce intranetu Výboru, aby k ní všichni měli snadný přístup; oceňuje, že v zájmu transparentnosti byly na stránkách Výboru zveřejněny politiky, např. postupy pro whistleblowing a politiky pro pracovní aktivity bývalých vysokých úředníků; vybízí Výbor, aby pokračoval ve skutečné politice digitalizace svých služeb;

48. připomíná, že dne 23. srpna 2018 podal bývalý interní auditor orgánu oprávněnému ke jmenování stížnost na Výbor na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu v návaznosti na rozhodnutí Výboru ze dne 24. května 2018, v němž jej Výbor odmítl uznat jako oznamovatele v dobré víře; vyjadřuje hluboké politování nad tímto rozhodnutím Výboru, které je v rozporu s postojem Parlamentu, podle nějž tento interní auditor je oznamovatelem v dobré víře a které bylo potvrzeno v usnesení Parlamentu ze dne 13. ledna 2004; vyzývá Výbor, aby plně uznal status dotyčného interního auditora a aby se veřejně omluvil za své zacházení v tomto případě;

49. konstatuje, že dne 20. prosince 2019 předložil Výbor dotyčnému bývalému internímu auditorovi návrh na mimosoudní vyrovnání pod podmínkou uzavření dohody o mlčenlivosti, což bývalý interní auditor odmítl s odkazem na nedostatek transparentnosti; vybízí Výbor, aby svůj návrh přepracoval, formálně uznal bývalého interního auditora jako oznamovatele v dobré víře a umožnil zveřejnění smírčí dohody v zájmu transparentnosti;

50. vyjadřuje politování nad tím, že stále nebyl zahájen proces mediace mezi Výborem a bývalým interním auditorem požadovaný v usnesení (EU) 2019/1429[7] a že je plánován teprve na začátek roku 2020; dále vyjadřuje politování nad tím, že trvalo více než dvacet let, než Výbor mediaci se svým bývalým interním auditorem zahájil; znovu vyjadřuje svou zásadní podporu, vyjádřenou již v několika usneseních Parlamentu, pro spravedlivé vyrovnání s bývalým interním auditorem a veřejnou omluvu Výboru za jeho špatné chování v tomto případě;

51. bere na vědomí rozhodnutí třetího výboru pro otázky invalidity, který jednomyslně potvrdil, že dotyčný interní auditor musel odejít do invalidního důchodu z důvodů souvisejících s jeho prací a že byl předmětem šikany ze strany Výboru;

52. konstatuje, že dne 20. prosince 2019 předložil Výbor návrh na mimosoudní vyrovnání a návrh veřejného prohlášení, které bývalý interní auditor odmítl a vyjádřil přání, aby byl zahájen proces mediace jakožto nejvhodnější prostředek pro spravedlivé vyřešení tohoto případu;

53. vítá jmenování poslankyně EP Sophie in t'Veldové mediátorkou v případě bývalého interního auditora za účelem dosažení kompromisního vyřešení tohoto případu; připomíná svou žádost, aby se tato mediace zabývala statusem bývalého interního auditora jakožto oznamovatele jednajícího v dobré víře (jak jej Parlament uznal ve svém usnesení o udělení absolutoria za rok 2004) a skutečností, že jeho nahlášení protiprávního jednání v orgánech Unie bylo v zájmu Unie.

54. žádá, aby výbory okamžitě přijaly tuto mediaci, a tak provedly rozhodnutí třetího výboru pro otázky invalidity a přijaly veškerá nezbytná opatření v reakci na žádosti Parlamentu v předchozích usneseních;

55. konstatuje, že Výbor v rámci své politiky pro případy „otáčivých dveří“ dbá na to, aby všichni pracovníci opouštějící službu, zejména vyšší management, byli aktivně a systematicky upozorňováni na povinnost oznámit svůj úmysl vykonávat pracovní činnost; vítá skutečnost, že Výbor připomíná rovněž pracovníkům, kteří dočasně opouštějí službu formou neplaceného volna nebo z důvodu pracovní neschopnosti, jejich povinnosti podle článku 16 služebního řádu a vnitřního rozhodnutí Výboru č. 66/2014 o mimopracovních činnostech a funkcích;

56. konstatuje, že Rada rozhodla, že okamžikem, kdy vystoupení Spojeného království z Unie nabude účinnosti, budou tři z 24 křesel, které má v současné době Spojené království, přidělena Estonsku, Kypru a Lucembursku; konstatuje, že počet křesel ve Výboru se tak sníží jen o 21;

57. vyzdvihuje veškerou práci, která byla vykonána v posledních letech v oblastech, jako je sestavování rozpočtu podle výkonnosti, etický rámec se všemi souvisejícími pravidly a postupy, rozšířené komunikační činnosti a rostoucí počet opatření ke zvýšení transparentnosti; vítá značný počet interinstitucionálních dohod o poskytování služeb a o spolupráci; poukazuje na význam spolupráce a sdílení zkušeností mezi unijními orgány a institucemi; navrhuje, aby Výbor analyzoval možnost formální činnosti vytváření sítí v různých oblastech s cílem sdílet osvědčené postupy a vyvíjet společná řešení.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

19.2.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

József Szájer

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Joachim Kuhs

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

 

7

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

0

 

 

 

 

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. L 57, 28.2.2018.

[2] Úř. věst. C 327, 30.9.2018, s. 1.

[3] Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 1.

[4] Úř. věst. C 340, 8.10.2019, s. 9.

[5] Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[6] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[7] Usnesení Evropského parlamentu (EU) 2019/1429 ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2017, oddíl VII – Výbor regionů (Úř. věst. L 249, 27.9.2019, s. 123).

Poslední aktualizace: 17. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí