Διαδικασία : 2019/2061(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0071/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0071/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0116

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0071/2020</NoDocSe>
PDF 212kWORD 74k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών</Titre>

<DocRef>(2019/2061(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

(2019/2061(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018[1],

 έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0056/2019)[2],

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων[3],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[4] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[5], και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[6], και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0071/2020),

1. χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής των Περιφερειών για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

(2019/2061(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0071/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2018, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις δημόσιες συμβάσεις για την Επιτροπή των Περιφερειών («η ΕτΠ»)·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το σύνολο των πληρωμών όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες της ΕτΠ για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγχου υπήρξαν αποτελεσματικά·

3. εκφράζει τη λύπη του, ως γενική παρατήρηση, διότι το κεφάλαιο 10 «Διοίκηση» της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018 έχει μάλλον περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και συμπεράσματα, παρά το γεγονός ότι ο τομέας 5 «Διοίκηση» του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) θεωρείται ότι είναι χαμηλού κινδύνου·

4. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε δείγμα 45 πράξεων από τον τομέα 5 στο ΠΔΠ όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· σημειώνει ότι το δείγμα σχεδιάστηκε ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών στο πλαίσιο του τομέα 5, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 6,3 % του προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει ότι το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνύει ότι οι διοικητικές δαπάνες είναι χαμηλού κινδύνου· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο αριθμός των πράξεων που επιλέχθηκαν σε σχέση με τα «άλλα θεσμικά όργανα» δεν επαρκεί και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αυξήσει τουλάχιστον κατά 10 % τον αριθμό των προς εξέταση πράξεων·

5. επισημαίνει ότι το 2018 ο προϋπολογισμός της ΕτΠ ανήλθε σε 96 101 000 EUR (έναντι 93 295 000 EUR το 2017), ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση ύψους 3 %· σημειώνει ότι το 99,3 % του συνόλου των πιστώσεων αναλήφθηκε έως το τέλος του 2018 (έναντι 98 % το 2017 και 98,7 % το 2016) και το 91 % καταβλήθηκε το 2018 (έναντι 89,9 % το 2017 και 89,6 % το 2016)·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολικά συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της ΕτΠ κατά τη δημοσιονομική περίοδο του 2018· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων για τον τίτλο 1 «Δαπάνες για τα συνδεόμενα με την ΕτΠ πρόσωπα» ήταν 99,1 % και για τον τίτλο 2 «Κτίρια, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας» 99,6 %·

7. αναγνωρίζει την απάντηση της ΕτΠ σχετικά με τα ποσοστά εκτέλεσης των πληρωμών (76,9 % το 2018, 77,1 % το 2017 και 74,5 % το 2016) για τον τίτλο 2· σημειώνει ότι τα τιμολόγια που αφορούν κυρίως τη συντήρηση και την κατανάλωση ενέργειας φθάνουν μόνο στην αρχή του επόμενου έτους· ζητεί από την ΕτΠ να βελτιώσει την κατάσταση, όπου αυτό είναι δυνατό, με τη διαμόρφωση ισόρροπων όρων πληρωμής κατά τη διάρκεια του έτους στις σχετικές συμβάσεις υπηρεσιών·

8. παρατηρεί τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις για αρκετές γραμμές του προϋπολογισμού, όπως τα μαθήματα για τα μέλη (θέση 105) με ποσοστό 59,0 %, οι αποστολές για το προσωπικό (θέση 162) με 33,3 %, οι ιατρικές υπηρεσίες (θέση 1634) με 77,9 % και ο εξοπλισμός χώρων (θέση 2007) με 92,7 %· υπενθυμίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την ελαχιστοποίηση των υπερεκτιμήσεων του προϋπολογισμού·

9. τονίζει ότι, παρά τις πολιτικές δραστηριότητες της ΕτΠ, ο προϋπολογισμός της θεωρείται ότι έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα και αντιστοιχεί στο 1 % του τομέα 5 «Διοίκηση» στον προϋπολογισμό της Ένωσης· χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕτΠ για την εφαρμογή των αρχών του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στις καθημερινές της δραστηριότητες και την προθυμία της να βελτιωθεί περαιτέρω από κοινού με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης· σημειώνει τα επιτυχημένα εργαλεία, όπως τις αναθεωρήσεις της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, με σκοπό την παρακολούθηση και τη συμβολή στη βελτίωση των ποσοστών εκτέλεσης του προϋπολογισμού στην ΕτΠ· εκφράζει εν γένει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση της ΕτΠ η οποία προσανατολίζεται στις επιδόσεις·

10. σημειώνει ότι η ΕτΠ τηρεί κεντρικό μητρώο για την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά εξαιρέσεις που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση με τις εσωτερικές διαδικασίες και τα διορθωτικά μέτρα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των δημοσιονομικών εξαιρέσεων μειώθηκε κατά 6,8 % σε σύγκριση με το 2017·

11. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕτΠ να μειωθεί ο μέσος χρόνος πληρωμής (σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών) σε 16 ημέρες κατά μέσο όρο το 2018, που είναι ο καλύτερος χρόνος εδώ και 10 έτη (έναντι 23 ημερών το 2017, 26 ημερών το 2016 και 20 ημερών το 2015)· σημειώνει ότι δεν καταγράφηκε καμία περίπτωση καταβολής υποχρεωτικών τόκων υπερημερίας το 2018·

12. σημειώνει ότι η ΕτΠ δρομολόγησε μια διαδικασία για τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο αποσκοπεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας των απαιτήσεων που καθορίζονται για κάθε ICS· σημειώνει τα θετικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα για έντονη εστίαση στο ICS 3, κατανομή προσωπικού, στο ICS 10, επιχειρησιακή συνέχεια, και στο ICS 12, ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω των μελλοντικών προκλήσεων, όπως η νέα θητεία και η επέτειος των 25 ετών της ΕτΠ·

13. αναγνωρίζει ότι η παρακολούθηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου παρέχεται από ελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από ένα μέλος ανά πολιτική ομάδα της επιτροπής δημοσιονομικών και διοικητικών θεμάτων της ΕτΠ και από έναν εξωτερικό σύμβουλο υψηλού επιπέδου· σημειώνει ότι ο στόχος για το 2018 να περατωθεί το 75 % των πολύ σημαντικών συστάσεων έπειτα από έξι μήνες επιτεύχθηκε σε ποσοστό 50 % και ότι ο στόχος περάτωσης των πολύ σημαντικών συστάσεων κατά 100 % έπειτα από 12 μήνες επιτεύχθηκε σε ποσοστό 100 %·

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της διοργανικής συνεργασίας, όπως των συμφωνιών σε επίπεδο υπηρεσιών για τους ανθρώπινους πόρους και άλλων διοικητικών συμφωνιών· καλεί την ΕτΠ να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τα ποσά που καταβλήθηκαν δυνάμει των εν λόγω συμφωνιών στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

15. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, δεδομένου του ρόλου τους στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης· 

16. σημειώνει ότι η συμφωνία διοικητικής συνεργασίας που συνήφθη το 2014 μεταξύ της ΕτΠ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και του Κοινοβουλίου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019· σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, η συμφωνία του 2014 δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης ή παράτασης· φρονεί ότι η συμφωνία του 2014 ήταν εξαιρετικά άνιση σε βάρος της ΕτΠ και της ΕΟΚΕ («οι Επιτροπές»), οι οποίες έστειλαν συνολικά 60 μεταφραστές στο Κοινοβούλιο (36 από την ΕΟΚΕ) και, σε αντάλλαγμα, έλαβαν μόνο το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS)· σημειώνει με ανησυχία ότι, κατά συνέπεια, οι Επιτροπές χρειάστηκε να προσλάβουν συμβασιούχους υπαλλήλους και να αναθέσουν εξωτερικά τις μεταφραστικές υπηρεσίες τους· σημειώνει με ανησυχία ότι, για να αντισταθμίσει την απώλεια μεταφραστικού προσωπικού, το Κοινοβούλιο παρείχε πρόσθετα κονδύλια (1 200 000 EUR από το 2015 με 2016) στις Επιτροπές για την κάλυψη των δαπανών της εξωτερικής ανάθεσης των μεταφραστικών υπηρεσιών και ότι το ποσό αυτό μπορεί να ανακατανεμηθεί σε άλλους τομείς πολιτικής εάν δεν χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την εξωτερική μετάφραση (η ΕΟΚΕ έκανε χρήση αυτής της δυνατότητας ανακατανομής τα τρία τελευταία έτη)· φρονεί ότι παρόμοιες συνθήκες δεν συνάδουν με τα κριτήρια μιας εν γένει συνετής και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το ζήτημα πρέπει να επανεξεταστεί σε περίπτωση παράτασης της παρούσας σύμβασης ή διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας· αναγνωρίζει ότι, από πολιτική άποψη, η συμφωνία πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές προκλήσεις, όπως το νέο ΠΔΠ ή οι νέοι κανόνες της πολιτικής συνοχής·

17. χαιρετίζει την εκστρατεία «Προβληματισμοί για την Ευρώπη/Το μέλλον της Ευρώπης» στην οποία συμπεριλήφθηκαν συνολικά περισσότερες από 209 εκδηλώσεις (έως τον Φεβρουάριο του 2019)· σημειώνει ότι η ΕτΠ δίνει συνέχεια στην επιτυχία αυτή αναπτύσσοντας ένα πρότυπο για μόνιμες διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών από κοινού με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, με στόχο τον συνδυασμό των τοπικών συζητήσεων με έναν μηχανισμό ανατροφοδότησης για την ενημέρωση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ένωσης· ζητεί από την ΕτΠ να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

18. χαιρετίζει για λόγους διαφάνειας μια σειρά εκδηλώσεων για το 2017 και το 2018 στο πλαίσιο της εκστρατείας «Προβληματισμοί για την Ευρώπη/Το μέλλον της Ευρώπης» στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της· σημειώνει τα ονόματα των εμπλεκόμενων μελών της ΕτΠ, τον τίτλο, την ημερομηνία, τον τόπο και το συνολικό κόστος ύψους 41 747,87 EUR το 2018 (έναντι 45 505,93 EUR το 2017)·

19. εκφράζει ικανοποίηση για την επιτυχία της ΕτΠ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 12 658 like στη σελίδα της στο Facebook το 2018 (έναντι 9 013 το 2017) και 3 727 ακολούθους στο Twitter το 2018 (έναντι 3 425 το 2017)· αναγνωρίζει την επιτυχή χρήση της διαδικτυακής έρευνας/εφαρμογής για κινητές συσκευές «Πείτε τη γνώμη σας για την Ευρώπη!» σε ολόκληρη την Ένωση· συγχαίρει την ΕτΠ για τον νέο δικτυακό της τόπο με 101 983 προβολές σελίδων το 2018 (έναντι 43 748 το 2017)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) τον Ιανουάριο του 2018 με τίτλο «Πώς να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους πόρους της ΕΕ για τις περιφέρειες και τους δήμους» με σχεδόν 15 000 συμμετέχοντες (έναντι 8 500 το 2015 και 5 500 το 2016)·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕτΠ κατάφερε να αυξήσει τη δημοσίευση μελετών σε συνολικά 27 και να υπερβεί τον στόχο των 15· σημειώνει ότι όλες αυτές οι μελέτες έχουν δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕτΠ και είναι, επομένως, προσβάσιμες στο κοινό·

21. σημειώνει ότι η συμφωνία μεταξύ των Επιτροπών και της Επιτροπής με θέμα την ανταλλαγή του κτιρίου VMA της Επιτροπής με τα κτίρια BEL 68/TRE 74 των Επιτροπών υπογράφηκε στις 28 Αυγούστου 2019· σημειώνει ότι η ανταλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την 16η Σεπτεμβρίου 2022· σημειώνει με ανησυχία ότι η βασική προτεραιότητα που προσδιορίζεται στην κτιριακή πολιτική των Επιτροπών είναι η γεωγραφική συγκέντρωση των κτιρίων· σημειώνει με ανησυχία ότι η ανταλλαγή αυτή έχει ως αποτέλεσμα απώλεια χώρου γραφείων 10 440 m2 και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξευρεθούν επιπλέον γραφεία για την εγκατάσταση περίπου 200 μελών του προσωπικού μετά την ανταλλαγή, γεγονός που δεν μπορεί να αντισταθμιστεί πλήρως με εναλλακτικά βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπως η πύκνωση της χρήσης του χώρου στα άλλα κτίρια και η αυξημένη τηλεργασία, αλλά θα καταστήσει αναγκαία την αγορά άλλου παρακείμενου κτιρίου για την αντιστάθμιση της μείωσης· επισημαίνει επίσης την ανάγκη ανακαίνισης του κτιρίου VMA σε βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη βάση· ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει η συμφωνία αυτή όχι μόνο στα οικονομικά της ΕτΠ, αλλά και στην ευημερία του οικείου προσωπικού· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της νομικής υπηρεσίας επί ζητήματος τέτοιας εμβέλειας και σημασίας για την ΕτΠ·

22. σημειώνει ότι οι Επιτροπές πρόσφατα συνέστησαν κοινή ομάδα εργασίας με σκοπό να προετοιμάσει περαιτέρω ανάλυση προκειμένου να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις· σημειώνει ότι μια άλλη ομάδα εργασίας έχει στόχο να εξετάσει νέους τρόπους εργασίας· τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπονομευτούν η ευημερία, ο τρόπος εργασίας και ο εργασιακός χώρος του προσωπικού εξαιτίας της αλλαγής κτιρίων· υπενθυμίζει την απαίτηση να ζητείται και να λαμβάνεται υπόψη η σχετική γνώμη του προσωπικού σχετικά με την αλλαγή κτιρίων· καλεί τις Επιτροπές να ενημερώσουν την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου όσον αφορά την επίτευξη τυχόν αποτελεσμάτων·

23. εκφράζει έντονο προβληματισμό για την επιβεβαίωση της παρουσίας αμιάντου σε χώρους ζωτικής σημασίας του κτιρίου VMA, συμπεριλαμβανομένου του χώρου στάθμευσης· εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι πραγματοποιήθηκε απογραφή από εξειδικευμένο εξωτερικό ανάδοχο τον Σεπτέμβριο του 2019, έναν μήνα μόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Επιτροπή· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η συμφωνία υπογράφηκε χωρίς να ενημερωθούν εγκαίρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το ενδεχόμενο ύπαρξης αμιάντου στο κτίριο VMA· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέλη και το προσωπικό δεν ενημερώθηκαν για την κατάσταση και θεωρεί ότι δεν αρκεί η δημοσίευση των πληροφοριών στο ενδοδίκτυο της ΕΟΚΕ, όπου είναι δύσκολο να βρεθούν·

24. σημειώνει ότι η Επιτροπές έλαβαν πιστοποιητικό ασφάλειας αμιάντου για το κτίριο VMA τον Σεπτέμβριο του 2019, όπου διευκρινίζεται ότι το κτίριο περιέχει αμίαντο που δεν ενέχει κίνδυνο κατά τη συνήθη χρήση του κτιρίου· δεδομένου, ειδικότερα, ότι η προσεχής χρήση του κτιρίου δεν θα είναι η συνήθης, καθώς θα εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες, εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι σε σχέση με αυτό το ζήτημα·

25. σημειώνει ότι οι επιπτώσεις της παρατεταμένης και μη ασφαλούς έκθεσης σε αμίαντο για την ανθρώπινη υγεία είναι καλά τεκμηριωμένες και αποτελούν πάντα πηγή ανησυχίας για τον πληθυσμό εν γένει· καλεί και τις δύο Επιτροπές να εφαρμόσουν μια πολιτική πλήρους και προορατικής διαφάνειας και πληροφόρησης όσον αφορά τη διαχείριση της κατάστασης πριν από την πραγματική εγκατάσταση στο κτίριο VMA, αλλά και μετέπειτα, και παράλληλα να αποφύγουν την περιττή κινδυνολογία·

26. αναγνωρίζει την κτιριακή στρατηγική της ΕτΠ που εγκρίθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2017 με προτεραιότητες τη «γεωγραφική εγγύτητα» και την «υλική διασύνδεση» με το κύριο κτίριο των Επιτροπών, το κτίριο Jacques Delors, η οποία παρέχει σημαντικά οικονομικά και μη οφέλη· σημειώνει ότι θα απαιτηθεί μικρή ανανέωση του κτιρίου VMA όσο το δυνατόν νωρίτερα (2020-2022), καθώς και μια πιο διεξοδική ανακαίνιση όταν το κτίριο VMA θα ανήκει πλήρως στις Επιτροπές το 2028· σημειώνει ότι οι δαπάνες θα καλυφθούν από τις Επιτροπές σύμφωνα με την κλείδα κατανομής που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας·

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για όλα τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα για τη διασφάλιση επαρκών προτύπων (κυβερνο)ασφαλείας· σημειώνει ότι, μετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού για τον έλεγχο της πρόσβασης και τις ενέργειες για την ασφάλεια ΤΠ, τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας έχουν φθάσει στο ίδιο επίπεδο με τα πρότυπα του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής·

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕτΠ δεν διαθέτει ακόμη νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υποθέσεων παρενόχλησης στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη της· επαναλαμβάνει την έκκληση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας προς τα θεσμικά όργανα να θεσπίσουν κανόνες για την παρενόχληση οι οποίοι θα ισχύουν για τα μέλη τους· καλεί την ΕτΠ να θεσπίσει επειγόντως τέτοιους κανόνες, σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2018 σχετικά με τις καταγγελίες για παρενόχληση· ζητεί από την ΕτΠ να υποβάλει στοιχεία στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δράσεις με τις οποίες δόθηκε συνέχεια στο θέμα·

29. καλεί επιτακτικά την ΕτΠ να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά τον προγραμματισμένο κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της σύγκρουσης συμφερόντων· ζητεί από την ΕτΠ να μεριμνήσει για τη δημοσίευση στους δικτυακούς τόπους της των σχετικών κανόνων και διαδικασιών·

30. αναγνωρίζει τον αποτελεσματικό μηχανισμό που έχει τεθεί σε ισχύ για την αντιμετώπιση υποθέσεων παρενόχλησης στις οποίες εμπλέκεται μόνο προσωπικό με εσωτερικούς κανόνες που εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την οργάνωση κατάρτισης για όλο το προσωπικό σχετικά με το θέμα της πρόληψης της παρενόχλησης, με έμφαση στους κανόνες, τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις καταγγελίες παρενόχλησης· σημειώνει ότι η ΕτΠ διαθέτει μια λειτουργική ομάδα εμπιστευτικών συμβούλων (επί του παρόντος έχουν διοριστεί έξι, ενώ δύο έχουν εγγραφεί σε εφεδρικό κατάλογο) οι οποίοι έχουν λάβει όλοι εκπαίδευση πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους·

31. σημειώνει ότι οι πιστώσεις για εξωτερική ανάθεση μεταφράσεων αυξήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας που υπογράφηκε με το Κοινοβούλιο και της συνακόλουθης μείωσης του μεταφραστικού προσωπικού· σημειώνει ότι το 2018 η εξωτερική ανάθεση μεταφράσεων ανήλθε σε 20,2 %, ελαφρώς επάνω από τον στόχο του 20 %, επίσης εν μέρει λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας (21 % υψηλότερος σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2017)· σημειώνει περαιτέρω ότι το συνολικό κόστος της εξωτερικής ανάθεσης μεταφράσεων το 2018 ανήλθε σε 3 251 855 EUR, έναντι 5 263 108 EUR, το οποίο υπολογίζεται ότι είναι το συνολικό κόστος της μετάφρασης εντός του οργάνου·

32. αναγνωρίζει τις προσπάθειες των Επιτροπών που είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αναδιοργάνωση στο πλαίσιο νέας στρατηγικής για μια πολυγλωσσία με αποδοτικότερη χρήση των πόρων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, από το 2014 έως το 2017, οι μεταφορές θέσεων από τις γλωσσικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου έπρεπε να αντισταθμίζονται από αυξημένο αριθμό συμβασιούχων υπαλλήλων· καλεί την ΕτΠ να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο για τις σχετικές εξελίξεις·

33. σημειώνει την έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά το πιλοτικό έργο για την κοινή διαχείριση ορισμένων μεταφραστικών μονάδων η οποία εντόπισε, πέραν της μείωσης των γενικών δαπανών διαχείρισης, πρόσθετες συνέργειες στο επίπεδο της μεταφραστικής βοήθειας μετά τη συγχώνευση όλων των μονάδων μετάφρασης και τη δημιουργία όλων των απαραίτητων τεχνικών προϋποθέσεων· σημειώνει ότι το Προεδρείο της ΕτΠ έδωσε εντολή στον Γενικό Γραμματέα να εκπονήσει και να προτείνει νέο πίνακα προσωπικού, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΕ· σημειώνει ότι επιβεβαιώνεται η συγχώνευση των πιλοτικών μονάδων και ότι το 2019 θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμη συγχωνεύσεις· καλεί την ΕτΠ να υποβάλει έκθεση σχετικά με όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να καταστεί βιώσιμη η μεταφραστική παραγωγή·

34. σημειώνει τις προσπάθειες για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, ιδίως μέσω της σταδιακής θέσπισης ροών εργασίας χωρίς τη χρήση χαρτιού, όπως τιμολογίων, αποστολών και φακέλων· καλεί την ΕτΠ να εντείνει τις προσπάθειές της για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που σχετίζονται με εργαλεία ΤΠ, δημιουργώντας μια ηλεκτρονική ροή εργασίας που να επιτρέπει τη διακοπή της χρήσης χαρτιού· σημειώνει την ικανοποιητική πρόοδο που σημειώθηκε με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία είναι πλέον πλήρως λειτουργική από την άποψη της ΤΠ·

35. σημειώνει τον πίνακα προσωπικού των 538 υπαλλήλων το 2018 (σε σύγκριση με 533 το 2017)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το χαμηλότερο ποσοστό κενών θέσεων το 2018 (κάτω από 2 %) σε σχέση με το 2017 (περίπου 2,5 %)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 ξεκίνησε διαδικασία αξιολόγησης του φόρτου εργασίας, ώστε να αποκτηθεί μια γενική εικόνα της αποδοτικής χρήσης των ανθρωπίνων πόρων στην ΕτΠ και να εντοπιστούν πιθανά κενά· σημειώνει ότι η τελική έκθεση υποβλήθηκε την άνοιξη του 2019· ζητεί να γίνει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

36. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης που θα εστιάζει στις προσωπικές επιδόσεις και ενός νέου συστήματος προαγωγών βάσει προσόντων, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εντατικού κοινωνικού διαλόγου το 2018· αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης έπειτα από έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση του προσωπικού που διοργανώθηκε στα τέλη του 2016 είχε ως αποτέλεσμα ένα πρόγραμμα διαχείρισης τόσο για τα μεσαία όσο και για τα κατώτερα διευθυντικά στελέχη, το οποίο καλύπτει θέματα που συνδέονται με την ικανοποίηση του προσωπικού·

37. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό απουσιών μειώθηκε με την πάροδο των ετών (από 4,86 % το 2015, 4,6 % το 2016 και 4,5 % το 2017 σε 4,29 % το 2018)· σημειώνει, ωστόσο, ότι 23 μέλη του προσωπικού βρίσκονταν σε αναρρωτική άδεια για περισσότερες από 90 ημέρες το 2018, συμπεριλαμβανομένων τριών περιπτώσεων που διήρκεσαν 352, 296,5 και 280,5 ημέρες λόγω σοβαρών ασθενειών· αναγνωρίζει τη συνολική πολιτική της ΕτΠ για τη διαχείριση των απουσιών, μεταξύ άλλων την παρακολούθηση των απουσιών και την εφαρμογή μιας διαρθρωμένης πολιτικής για την επιστροφή στην εργασία·

38. επικροτεί το γεγονός ότι όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες όλα τα μέτρα που λαμβάνονται αναφορικά με την αναπηρία, την πολυμορφία και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, όπως το δίκτυο των τοπικών σημείων επαφής για τις ίσες ευκαιρίες στις αντίστοιχες διευθύνσεις, με σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο όλων των τμημάτων της ΕτΠ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της ΕτΠ όσον αφορά τις ευέλικτες συνθήκες εργασίας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους και των δύο φύλων να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα με καλύτερο συνδυασμό των οικογενειακών και επαγγελματικών τους ευθυνών·

39. σημειώνει με ενδιαφέρον ότι η ΕτΠ ενέκρινε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των ταλέντων η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων και πολιτικών με απώτερο σκοπό τη συμβολή στην απόδοση και την αφοσίωση του προσωπικού· σημειώνει ότι το επίπεδο των αναπληρωτών προϊσταμένων μονάδων, των επικεφαλής τομέων και των επικεφαλής ομάδων έχει αναγνωριστεί επίσημα ως νέο επίπεδο διοίκησης και ότι η ΕτΠ διοργάνωσε σχετικά εσωτερικά προγράμματα κατάρτισης·

40. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕτΠ να επιτευχθεί γεωγραφική ισορροπία για τα διευθυντικά στελέχη της, ιδίως όσον αφορά τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά, η οποία έχει φθάσει το 22,2 % (σε σύγκριση με τον στόχο του 20 %), ποσοστό που είναι ελαφρώς υψηλότερο από το ποσοστό του πληθυσμού που αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω χώρες σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό της Ένωσης·

41. λαμβάνει υπό σημείωση τις δυσκολίες της ΕτΠ για την αύξηση της αναλογίας των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις μεσαίου και ανώτερου επιπέδου (35,6 % γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις)· αναγνωρίζει το γεγονός ότι η ΕτΠ είναι θεσμικό όργανο περιορισμένου μεγέθους με σχετικά νεαρή ομάδα διευθυντικών στελεχών μεσαίου επιπέδου· σημειώνει τις προσπάθειες όπως ο οδηγός ορθής πρακτικής σχετικά με τις προσλήψεις, ο οποίος μετουσιώθηκε σε υπηρεσιακή οδηγία και θέσπισε δεσμευτικό κανόνα για τη συμπερίληψη τόσο ανδρών όσο και γυναικών μελών σε κάθε επιτροπή προσλήψεων· καλεί την ΕτΠ να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές της και να υποβάλει έκθεση για τυχόν βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν·

42. επαναλαμβάνει την ανάγκη εξορθολογισμού και επιτάχυνσης της διαδικασίας απαλλαγής· προτείνει για τον σκοπό αυτό να οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του έτους που έπεται της λογιστικής χρήσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της ΕτΠ να τηρήσει αυτήν τη βέλτιστη πρακτική, η οποία αναμένεται να συμβάλει στη στήριξη του αιτήματος για συντόμευση του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας απαλλαγής·

43. χαιρετίζει το γεγονός ότι, συνολικά, η ενδιάμεση αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2018 κατέληξε στο συμπέρασμα πως η συμφωνία διοργανικής συνεργασίας μεταξύ των Επιτροπών λειτουργεί ικανοποιητικά· σημειώνει ότι οι κοινές υπηρεσίες εξυπηρετούν αμφότερες τις Επιτροπές στους τομείς της μετάφρασης, των υποδομών, της διοικητικής μέριμνας και της ΤΠ· σημειώνει ότι, μαζί με τις σχετικές μισθολογικές δαπάνες, η ετήσια οικονομική αξία των λειτουργιών που διεξάγονται από τις κοινές υπηρεσίες υπερβαίνει τα 100 εκατ. EUR·

44. σημειώνει ότι η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των Επιτροπών, η οποία υπογράφηκε το 2016, θεσπίζει ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για μακροπρόθεσμη, αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία, και αποδεικνύει ότι οι δύο Επιτροπές ενεργούν σε βάση σύμπραξης και με πνεύμα σεβασμού των εκατέρωθεν εξουσιών και προνομίων· παρατηρεί ότι η συμφωνία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και ότι έχει αποφασιστεί να παραταθεί για ένα έτος, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία· καλεί τις δύο Επιτροπές να καταβάλουν κάθε αναγκαία προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταστούν δυνατές περαιτέρω συνέργειες και εξοικονομήσεις·

45. υπενθυμίζει ότι για μία ακόμη φορά αμφότερες οι Επιτροπές αφιέρωσαν λιγότερο από το 3 % του συνολικού προϋπολογισμού τους στις ΤΠ και ότι τα προγράμματα και ο εξοπλισμός ΤΠ υφίστανται εδώ και έτη τις αρνητικές συνέπειες της διαρθρωτικής υποχρηματοδότησης· σημειώνει με ανησυχία ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες στα έργα και τα συστήματα ΤΠ, οι δύο Επιτροπές εξακολουθούν να κάνουν χρήση συγκεντρωτικών μεταφορών υπολοίπου στο τέλος του έτους για τη χρηματοδότηση έργων ΤΠ· καλεί και τις δύο Επιτροπές να θέσουν το συντομότερο δυνατόν σε εφαρμογή τη νέα ψηφιακή στρατηγική και το πολυετές σχέδιο δαπανών για τις ΤΠ·

46. καλεί την ΕτΠ να αναλύσει περαιτέρω την κατάσταση, προκειμένου να εντοπίσει πρόσθετους τομείς όπου μπορούν να υπάρξουν κοινές υπηρεσίες με την ΕΟΚΕ· επισημαίνει ότι αυτού του είδους η διοργανική συνεργασία θα μπορούσες να μειώσει σημαντικά τις συνολικές δαπάνες της ΕτΠ· καλεί την ΕτΠ να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με οποιαδήποτε αποτελέσματα έχουν ενδεχομένως επιτευχθεί·

47. συγχαίρει την ΕτΠ για την κατάρτιση που παρέχει μέσω ηλεκτρονικής μάθησης με έναν ειδικό τομέα αφιερωμένο στη δεοντολογία, ο οποίος απευθύνεται κυρίως στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους και διατίθεται στην πρώτη σελίδα του ενδοδικτύου της ΕτΠ, ώστε η πρόσβαση να είναι εύκολη για όλους· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο της διαφάνειας, για τη δημοσίευση πολιτικών, όπως οι διαδικασίες για την καταγγελία δυσλειτουργιών και οι πολιτικές επαγγελματικών δραστηριοτήτων των πρώην ανώτερων υπαλλήλων, στον δικτυακό τόπο της ΕτΠ· ενθαρρύνει την ΕτΠ να συνεχίσει μια πραγματική πολιτική για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της·

48. υπενθυμίζει ότι στις 23 Αυγούστου 2018 ένας πρώην εσωτερικός ελεγκτής υπέβαλε καταγγελία κατά της ΕτΠ στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δυνάμει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, σε συνέχεια της απόφασης της ΕτΠ της 24ης Μαΐου 2018 να μην τον αναγνωρίσει ως καλόπιστο καταγγέλτη δυσλειτουργιών· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απόφαση της ΕτΠ, η οποία προσκρούει στη θέση του Κοινοβουλίου ότι ο εσωτερικός ελεγκτής είναι καταγγέλτης δυσλειτουργιών, όπως επιβεβαιώθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2004· προτρέπει την ΕτΠ να αναγνωρίσει πλήρως το καθεστώς του εσωτερικού ελεγκτή και να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη για τον κακό χειρισμό της υπόθεσής του·

49. σημειώνει ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2019 η ΕτΠ υπέβαλε πρόταση στον πρώην εσωτερικό ελεγκτή για εξωδικαστικό συμβιβασμό που υπόκειται σε συμφωνία τήρησης απορρήτου, την οποία απέρριψε ο πρώην εσωτερικός ελεγκτής με βάση την έλλειψη διαφάνειας· προτρέπει την ΕτΠ να αναθεωρήσει την πρότασή της, προκειμένου να αναγνωρίσει επισήμως τον πρώην εσωτερικό ελεγκτή ως καλόπιστο καταγγέλτη δυσλειτουργιών και να επιτρέψει να δημοσιοποιηθεί οποιαδήποτε συμφωνία συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαφάνειας·

50. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν έχει δρομολογηθεί ακόμη η διαδικασία διαμεσολάβησης μεταξύ της ΕτΠ και του πρώην εσωτερικού ελεγκτή, όπως είχε ζητηθεί στο ψήφισμα (ΕΕ) 2019/1429[7], έχει δε προγραμματιστεί μόνο για τις αρχές του 2020· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι χρειάστηκαν πάνω από 20 έτη για να δρομολογήσει η ΕτΠ διαδικασία διαμεσολάβησης με τον πρώην εσωτερικό ελεγκτή· επαναλαμβάνει την ισχυρή υποστήριξή του, όπως εκφράζεται σε πολυάριθμα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, για τον δίκαιο συμβιβασμό με τον πρώην εσωτερικό ελεγκτή και τη δημόσια συγγνώμη της ΕτΠ για τον από μέρους της κακό χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης·

51. επισημαίνει την απόφαση της τρίτης επιτροπής αναπηρίας, η οποία επιβεβαιώνει ομόφωνα ότι ο εσωτερικός ελεγκτής έπασχε από αναπηρία επαγγελματικής προέλευσης και υπέστη εκφοβισμό από την ΕτΠ·

52. σημειώνει ότι, στις 20 Δεκεμβρίου 2019, η ΕτΠ υπέβαλε πρόταση για εξωδικαστικό συμβιβασμό συνοδευόμενη από σχέδιο δημόσιας δήλωσης, την οποία απέρριψε ο πρώην εσωτερικός ελεγκτής, εξέφρασε δε την επιθυμία να δρομολογηθεί η διαδικασία διαμεσολάβησης ως το πλέον κατάλληλο μέσο για τη δίκαιη επίλυση της υπόθεσης·

53. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό της βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Sophie in ’t Veld ως διαμεσολαβήτριας στην υπόθεση του πρώην εσωτερικού ελεγκτή, με σκοπό την επίτευξη συμβιβαστικού διακανονισμού στην υπόθεση· υπενθυμίζει το αίτημά του ότι μια τέτοια διαμεσολάβηση θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ζήτημα του καθεστώτος του πρώην εσωτερικού ελεγκτή ως καλόπιστου καταγγέλτη δυσλειτουργιών (όπως αναγνωρίστηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή του 2004) και το γεγονός ότι, με την καταγγελία παραπτωμάτων στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ενεργούσε προς το συμφέρον της Ένωσης·

54. καλεί την ΕτΠ να αποδεχθεί αμέσως τη διαμεσολάβηση, προκειμένου να εφαρμόσει την απόφαση της τρίτης επιτροπής αναπηρίας, και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ανταποκριθεί στα αιτήματα που διατυπώθηκαν στα προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου·

55. σημειώνει ότι η ΕτΠ, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη μεταπήδηση από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, διασφαλίζει ότι υπενθυμίζεται προδραστικά και συστηματικά σε όλο το προσωπικό που αποχωρεί από την υπηρεσία, και ιδίως στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, η υποχρέωση να δηλώνουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕτΠ υπενθυμίζει επίσης στο προσωπικό που αποχωρεί προσωρινά από την υπηρεσία με άδεια άνευ αποδοχών ή λόγω αναπηρίας τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και την εσωτερική απόφαση της ΕτΠ αριθ. 66/2014 σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες και εργασίες·

56. σημειώνει ότι το Συμβούλιο όρισε πως από την ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει νομικά η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, τρεις από τις 24 έδρες που αποδίδονται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αποδοθούν στην Εσθονία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο· σημειώνει ότι, ως εκ τούτου, ο αριθμός των εδρών στην ΕτΠ θα μειωθεί μόνο κατά 21·

57. επισημαίνει όλα τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, το δεοντολογικό πλαίσιο με όλους τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες, οι βελτιωμένες επικοινωνιακές δραστηριότητες και ο αυξανόμενος αριθμός μέτρων για τη βελτίωση της διαφάνειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον σημαντικό αριθμό διοργανικών συμφωνιών σε επίπεδο υπηρεσιών και συνεργασίας· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· προτείνει να αναλύσει η ΕτΠ τη δυνατότητα επισημοποιημένων δραστηριοτήτων δικτύωσης σε διάφορους τομείς, για να ανταλλαχθούν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτυχθούν κοινές λύσεις.

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

József Szájer

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Joachim Kuhs

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

 

7

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

0

 

 

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ L 57 της 28.2.2018.

[2] ΕΕ C 327 της 30.9.2018, σ. 1.

[3] ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 1.

[4] ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 9.

[5] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[6] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[7] Ψήφισμα (EE) 2019/1429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕ L 249 της 27.9.2019, σ. 123).

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου