Postupak : 2019/2061(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0071/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0071/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0116

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0071/2020</NoDocSe>
PDF 190kWORD 57k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VII. – Odbor regija</Titre>

<DocRef>(2019/2061(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VII. – Odbor regija

(2019/2061(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018.[1],

 uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2018. (COM(2019)0316 – C9-0056/2019)[2],

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Odbora regija tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2018.,

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2018., s odgovorima institucija[3],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[4] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[5], a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[6], a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0071/2020),

1. daje razrješnicu glavnom tajniku Odbora regija za izvršenje proračuna Odbora regija za financijsku godinu 2018.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 


 

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VII. – Odbor regija

(2019/2061(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VII. – Odbor regija,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0071/2020),

A. budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je osobito važno nastaviti jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna na temelju na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1. sa zadovoljstvom prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2018. nije utvrdio nikakve bitne manjkavosti u područjima u kojima je provedena revizija, a to su upravljanje ljudskim resursima i javna nabava za Odbor regija (dalje u tekstu „Odbor”);

2. pozdravlja zaključak Revizorskog suda da u plaćanjima za administrativne rashode Odbora u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. nije bilo značajnih pogrešaka te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi bili djelotvorni;

3. općenito žali što je 10. poglavlje godišnjeg izvješća Revizorskog suda pod naslovom „Administracija” prilično ograničeno kao što su i njegovi zaključci, iako se naslov 5. „Administracija” VFO-a smatra naslovom niskog rizika;

4. prima na znanje da je Revizorski sud odabrao uzorak od 45 transakcija iz naslova 5. VFO-a za sve institucije i tijela Unije; prima na znanje da je uzorak osmišljen tako da bude reprezentativan za niz rashoda u okviru naslova 5., koji čini 6,3 % proračuna Unije; prima na znanje da je Revizorski sud administrativne rashode okarakterizirao kao niskorizične; međutim smatra da broj transakcija odabranih u odnosu na „ostale institucije” nije dovoljan te od Revizorskog suda traži da poveća broj transakcija koje će se pregledati za najmanje 10 %;

5. prima na znanje da je proračun Odbora 2018. iznosio 96 101 000 EUR, dok je 2017. iznosio 93 295 000 EUR, što predstavlja povećanje od 3 %; prima na znanje da je do kraja 2018. rezervirano 99,3 % svih odobrenih sredstava (u usporedbi s 98 % u 2017. i 98,7 % u 2016.) i da je također 2018. plaćeno 91 % sredstava (u usporedbi s 89,9 % u 2017. i 89,6 % u 2016.);

6. pozdravlja općenito oprezno i dobro financijsko upravljanje Odbora u proračunskom razdoblju 2018. godine; pozdravlja činjenicu da je stopa obveza za glavu 1. „Rashodi za osobe koje rade za Odbor” iznosila 99,1 %, a za glavu 2. „Zgrade, oprema i razni rashodi poslovanja” 99,6 %;

7. prima na znanje odgovor Odbora koji se odnosi na stope izvršenja plaćanja (76,9 % u 2018., 77,1 % u 2017. i 74,5 % u 2016.) za glavu 2.; napominje da se računi za održavanje i potrošnju energije uglavnom obračunavaju tek početkom sljedeće godine; traži od Odbora da poboljša situaciju, po mogućnosti formuliranjem uravnoteženih uvjeta plaćanja tijekom godine u relevantnim ugovorima o pružanju usluga;

8. primjećuje neiskorištena odobrena sredstva u nekoliko proračunskih linija, kao što su tečajevi za članove (stavka 105.) sa stopom od 59,0 %, službena putovanja zaposlenika (stavka 162.) sa stopom od 33,3 %, zdravstvene usluge (stavka 1634.) sa stopom od 77,9 % i opremanje prostora (stavka 2007.) sa stopom od 92,7 %; podsjeća da je potrebno donijeti mjere kako bi se precjenjivanje proračuna svelo na najmanju moguću mjeru;

9. naglašava da se proračun Odbora, unatoč njegovim političkim aktivnostima, smatra isključivo administrativnim i da predstavlja 1 % naslova 5. proračuna Unije („Administracija”); pozdravlja napore koje je Odbor uložio u primjenu proračunskih načela koja se temelje na uspješnosti u svojem svakodnevnom radu i njegovu spremnost na dodatna poboljšanja zajedno s drugim institucijama i tijelima Unije; prima na znanje uspješne instrumente kao što su revizije izvršenja proračuna kako bi se pratile stope izvršenja proračuna Odbora i doprinijelo njihovu poboljšanju; općenito pozdravlja pristup Odbora usmjeren na rezultate;

10. napominje da Odbor održava središnji registar prijavljivanja iznimaka u vezi s nepoštovanjem unutarnjih postupaka i korektivnih mjera; pozdravlja činjenicu da se ukupni broj financijskih izuzeća smanjio za 6,8 % u odnosu na 2017.;

11. pozdravlja napore koje je Odbor uložio kako bi se prosječno vrijeme isplate plaćanja u 2018. smanjilo na 16 dana u prosjeku (u skladu s Financijskom uredbom plaćanja se trebaju izvršiti u roku od 30 dana), što je najbolja stopa u 10 godina (2017.: 23 dana, 2016.: 26 dana, 2015.: 20 dana); prima na znanje da 2018. nije bilo zabilježenih slučajeva plaćanja obveznih zateznih kamata;

12. prima na znanje da je Odbor pokrenuo postupak za 16 standarda unutarnje kontrole s pomoću upitnika čija je svrha ocijeniti usklađenost i djelotvornost zahtjeva određenih za svaki pojedini standard unutarnje kontrole; prima na znanje pozitivne rezultate i zaključak da se treba staviti snažan naglasak na 3. standard unutarnje kontrole koji se odnosi na raspodjelu zaposlenika, 10. standard unutarnje kontrole koji se odnosi na kontinuitet poslovanja i 12. standard unutarnje kontrole koji se odnosi na informacije i komunikaciju u svjetlu budućih izazova kao što su novi mandat i 25. godišnjica osnivanja Odbora;

13. potvrđuje da je za praćenje funkcije unutarnje revizije zadužen odbor za reviziju sastavljen od jednog člana iz svakog kluba zastupnika Povjerenstva Odbora regija za financijske i administrativne poslove i jednog vanjskog savjetnika na visokoj razini; napominje da je stopa ostvarenja cilja da se 2018. 75 % vrlo važnih preporuka zaključi nakon 6 mjeseci bila 50 %, a cilja da se 100 % vrlo važnih preporuka zaključi nakon 12 mjeseci 100 %;

14. ponavlja važnost međuinstitucijske suradnje u obliku sporazuma o razini usluga za ljudske resurse i druge administrativne sporazume; poziva Odbor da u sljedećem godišnjem izvješću o radu obavijesti Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta o iznosima isplaćenima na temelju takvih sporazuma;

15. naglašava važnost promicanja uključivanja regionalnih i lokalnih tijela s obzirom na njihovu ulogu u provedbi politika Unije; 

16. napominje da je sporazum o administrativnoj suradnji sklopljen između Odbora, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i Parlamenta iz 2014. istekao 31. prosinca 2019.; konstatira da sve do sad sporazum iz 2014. nije produžen te se o njemu nisu vodili pregovori; smatra da je sporazum iz 2014. bio vrlo neuravnotežen za Odbor i EGSO („odbori/oba odbora”) koji su ukupno premjestili 60 prevoditelja u Parlament (36 iz EGSO-a), a u zamjenu su dobili samo usluge Službe Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS); sa zabrinutošću napominje da su odbori zbog toga morali zaposliti ugovorno osoblje i eksternalizirati svoje prevoditeljske usluge; sa zabrinutošću primjećuje da je Parlament, kako bi nadoknadio smanjenje broja zaposlenika u prevoditeljskom radu, osigurao dodatna sredstva (1 200 000 EUR od 2015. do 2016.) za oba odbora kako bi se pokrilo eksternaliziranje prevoditeljskih usluga te da se taj iznos može preraspodijeliti na druga područja politike ako se ne iskoristi u potpunosti za eksternaliziranje prijevoda (EGSO je tu mogućnost preraspodjele iskoristio u posljednje tri godine); mišljenja je da te okolnosti nisu u skladu s kriterijima općeg razboritog i dobrog financijskog upravljanja te bi ih trebalo ponovno razmotriti u slučaju produljenja ovog ugovora ili pregovora o novom sporazumu; prepoznaje da se s političkog stajališta taj sporazum mora ažurirati da se njime može odgovoriti na izazove današnjice među kojima su novi višegodišnji financijski okvir i nova pravila kohezijske politike;

17. pozdravlja kampanju „Promišljanje o Europi i budućnosti Europe” koja se ukupno sastojala od više od 209 događanja (do veljače 2019.); prima na znanje da se Odbor oslanja na taj uspjeh kako bi razvio model stalnih savjetovanja s europskim građanima zajedno s drugim institucijama i tijelima Unije u cilju kombiniranja lokalnih rasprava s mehanizmom pružanja povratnih informacija onima koji donose odluke na razini Unije; poziva Odbor da u sljedećem godišnjem izvješću o radu izvijesti o ostvarenim rezultatima;

18. pozdravlja činjenicu što je u godišnjem izvješću o radu radi transparentnosti sastavljen popis događanja za 2017. i 2018. u kontekstu kampanje „Promišljanje o Europi i budućnosti Europe”; prima na znanje imena uključenih članova odbora, naziv, datum, mjesto i ukupni trošak u iznosu od 41 747,87 EUR 2018. (u odnosu na 45 505,93 EUR 2017.);

19. cijeni uspjeh Odbora na društvenim medijima, pri čemu je stranica na Facebooku 2018. 12 658 puta označena sa „sviđa mi se” (u usporedbi s 9013 u 2017.), dok je broj pratitelja na Twitteru 2018. dosegao 3727 ( 2017. bilo ih je 3425); prima na znanje uspjeh internetske ankete/mobilne aplikacije „Iznesite svoje mišljenje o Europi!” diljem Unije; čestita Odboru na novim internetskim stranicama koje su tijekom 2018. posjećene 101 983 puta (u usporedbi s 43 748 posjeta 2017.); pozdravlja otvoreni internetski tečaj (engl. Massive Open Online Course, MOOC) „Kako maksimalno iskoristiti resurse EU-a za svoju regiju ili grad” održan u siječnju 2018. u kojem je sudjelovalo gotovo 15 000 sudionika (radi usporedbe, 2015. je bilo 8500 sudionika, a 2016. 5500);

20. pozdravlja činjenicu da je Odbor uspješno povećao broj objavljenih studija, kojih je sada 27, premašivši cilj od 15; napominje da su sve te studije objavljene na internetskim stranicama Odbora i stoga su dostupne javnosti;

21. napominje da je sporazum između obaju odbora i Komisije o razmjeni zgrade Komisije VMA za zgrade obaju odbora BEL68/TRE 74 potpisan 28. kolovoza 2019.; prima na znanje da će zamjena imati učinak od 16. rujna 2022.; sa zabrinutošću primjećuje da je zemljopisna koncentracija zgrada glavni prioritet politike upravljanja nekretninama obaju odbora; sa zabrinutošću napominje da ta razmjena dovodi do gubitka uredskog prostora od 10 440 m2 te da je stoga potrebno pronaći dodatne urede koji će primiti otprilike 200 članova osoblja nakon razmjene, što se ne može u potpunosti nadoknaditi kratkoročnim alternativnim mjerama, kao što je gušće korištenje prostora u drugim zgradama i veći rad na daljinu, ali će zahtijevati kupnju druge susjedne zgrade kako bi se nadoknadilo to smanjenje; također napominje da je u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju potrebno obnoviti zgradu VMA; boji se posljedica koje će taj sporazum imati ne samo na financije Odbora već i na dobrobit uključenog osoblja; žali zbog toga što nije provedeno savjetovanje s pravnom službom o pitanju takva dalekosežnog značaja za Odbor;

22. prima na znanje da su odbori nedavno osnovali zajedničku radnu skupinu koja će pripremiti daljnju analizu kako bi se pronašla odgovarajuća rješenja; napominje da je druga radna skupina zadužena za promišljanje o novim načinima rada; ističe da se razmjena zgrada ni u kojem slučaju ne smije negativno odraziti na dobrobit zaposlenika, način rada i radni prostor; podsjeća na zahtjev da se od članova osoblja traži mišljenje o razmjeni zgrada i da se ono uzme u obzir; poziva odbore da o postignutim rezultatima obavijeste Odbor za proračunski nadzor i Odbor za proračune Europskog parlamenta;

23. izražava ozbiljnu zabrinutost zbog potvrde prisutnosti azbesta u kritičnim mjestima zgrade VMA, uključujući parkirališta; duboko žali zbog toga što je popisivanje imovine koje je realizirao specijalizirani vanjski izvođač odrađeno tek u rujnu 2019., samo mjesec dana nakon potpisivanja sporazuma s Komisijom; žali zbog činjenice da je sporazum potpisan bez pravodobnog obavješćivanja svih dionika o mogućoj prisutnosti azbesta u zgradi VMA; također izražava žaljenje zbog toga što članovi i osoblje nisu obaviješteni o toj situaciji te smatra da nije dovoljno da su informacije objavljene na intranetu EGSO-a gdje ih je teško pronaći;

24. konstatira da su odbori primili certifikat o sigurnosti azbesta za zgradu VMA u rujnu 2019. te da se u tom certifikatu navodi da zgrada sadrži azbest bez opasnosti za normalnu uporabu zgrade; uzimajući posebno u obzir činjenicu da se zgrada više neće koristiti u uobičajene svrhe, već kao građevinski projekt izgradnje, duboko je zabrinut zbog daljnjeg razvoja događaja u vezi s tim;

25. napominje da su učinci produljene i nesigurne izloženosti azbestu na zdravlje ljudi dobro dokumentirani i uvijek su razlog za zabrinutost i strah među stanovništvom općenito; traži od obaju odbora da provedu politiku potpune i proaktivne transparentnosti i informiranja o upravljanju stanjem prije i nakon stvarnog useljenja zgrade VMA te da istovremeno izbjegnu nepotrebno dizanje uzbune;

26. prima na znanje strategiju Odbora koja se odnosi na zgrade, a usvojena je 29. studenog 2017., i u okviru koje je iznesen prioritet „geografske koncentracije” i „fizičke povezanosti” s glavnom zgradom obaju odbora, nazvanom po Jacquesu Delorsu, što će donijeti znatne financijske i nefinancijske koristi; napominje da će zgrada VMA zahtijevati manju renovaciju, koja će se trebati obaviti u što kraćem roku (2020. – 2022.), ali i temeljitiju obnovu u trenutku kada odbori budu vlasnici zgrade VMA, 2028.; napominje da će troškove snositi odbori prema ključu raspodjele koji će se primjenjivati u skladu sa sporazumom o administrativnoj suradnji;

27. pozdravlja sve mjere koje su dosad provedene kako bi se zajamčili odgovarajući (kiber)sigurnosni standardi; napominje da su nakon postavljanja nove opreme za kontrolu pristupa i poduzimanja sigurnosnih mjera u području IT-a, relevantni sigurnosni standardi dosegnuli istu razinu kao i standardi u Parlamentu i Komisiji;

28. žali što Odbor još nema pravni okvir za rješavanje slučajeva uznemiravanja u koje su uključeni njegovi članovi; ponavlja poziv koji je Europski ombudsman uputio institucijama da donesu pravila o uznemiravanju koja će se primjenjivati na njihove članove; traži od Odbora da hitno donese takva pravila, na tragu odluke Predsjedništva Parlamenta od 2. srpnja 2018. o žalbama zbog uznemiravanja; poziva Odbor da izvijesti Parlament o ostvarenim rezultatima;

29. poziva Odbor da uloži više napora u vezi s planiranim Kodeksom ponašanja za svoje članove u vezi sa sprečavanjem i borbom protiv sukoba interesa; traži od Odbora da se pobrine za objavljivanje relevantnih pravila i postupaka na svojim internetskim stranicama;

30. prima na znanje snažan mehanizam za rješavanje slučajeva uznemiravanja u koje su uključeni zaposlenici samo s pomoću unutarnjih pravila kojima se provode relevantne odredbe Pravilnika o osoblju; pozdravlja organizaciju obuke za sve zaposlenike na temu sprječavanja uznemiravanja s naglaskom na postojećim pravilima, odredbama i postupcima u vezi s prijavama zbog uznemiravanja; napominje da Odbor ima aktivan tim savjetnika od povjerenja (trenutačno ih je šest imenovanih, dok su dva uvrštena na popis uspješnih kandidata) koji su svi prošli osposobljavanje prije preuzimanja funkcije;

31. prima na znanje da su se povećala odobrena sredstva za eksternalizaciju prevođenja u kontekstu sporazuma o suradnji potpisanog s Parlamentom i posljedičnog smanjenja broja zaposlenih prevoditelja; napominje da je eksternalizacija prijevoda 2018. dosegla stopu od 20,2 %, što je neznatno iznad cilja od 20 %, a to je djelomično uzrokovano i velikim radnim opterećenjem (21 % veće opterećenje u usporedbi s istim razdobljem 2017.); nadalje napominje da je ukupni trošak eksternaliziranih prijevoda 2018. iznosio 3 251 855 EUR dok bi ukupni trošak internog prevođenja iznosio 5 263 108 EUR;

32. prepoznaje napore obaju odbora koji su doveli do važne reorganizacije u okviru nove strategije za učinkovitije korištenje resursa za višejezičnost; žali što je od 2014. do 2017. premještanje radnih mjesta iz jezičnih službi u službe Parlamenta bilo potrebno nadoknaditi povećanim brojem ugovornog osoblja; poziva Odbor da redovito obavještava Parlament o daljnjem razvoju situacije;

33. prima na znanje izvješće o evaluaciji pilot-projekta zajedničkog upravljanja nekim prevoditeljskim odjelima u kojem su, osim smanjenja troškova upravljanja, utvrđene dodatne sinergije na razini prevoditeljskih asistenata nakon spajanja svih prevoditeljskih odjela i uspostave svih potrebnih tehničkih uvjeta; napominje da je Predsjedništvo Odbora ovlastilo glavnog tajnika da u suradnji s glavnim tajnikom EGSO-a sastavi i predloži novi plan radnih mjesta; napominje da je spajanje pilot-odjela potvrđeno te da će se 2019. provesti još dva spajanja; poziva Odbor da izvijesti o svim mjerama koje su poduzete kako bi se ostvarila održiva isporuka prijevoda;

34. prima na znanje napore koji se ulažu u daljnje pojednostavnjenje postupaka u vezi s ljudskim resursima, posebno preko postupnog uvođenja rada bez korištenja papira (kao što su računi, dokumenti povezani sa službenim putovanjima i dosjei itd.); poziva Odbor da pojača napore koje ulaže u modernizaciju postupaka javne nabave informatičkih alata i da uspostavi elektronički radni proces u kojem se neće koristiti papir; prima na znanje dobar napredak koji je postignut u pogledu izdavanja e-računa koje je sada potpuno operativno s informatičkog gledišta;

35. prima na znanje plan radnih mjesta s 538 zaposlenih u 2018. (u usporedbi s 533 u 2017.); pozdravlja smanjenu stopu slobodnih radnih mjesta u 2018. (manje od 2 %) u odnosu na 2017. (približno 2,5 %); pozdravlja činjenicu da je 2018. pokrenut postupak procjenjivanja radnog opterećenja kako bi se dobio pregled učinkovite uporabe ljudskih resursa u Odboru i utvrdili mogući nedostaci; napominje da je završno izvješće predano u proljeće 2019.; traži detaljno praćenje stanja u sljedećem godišnjem izvješću o radu;

36. pozdravlja uvođenje novog sustava ocjenjivanja rada zaposlenika usmjerenog na pojedinačne rezultate i novog sustava promaknuća koji se temelji na zaslugama, o čemu se 2018. vodio intenzivni socijalni dijalog; priznaje da je provedba akcijskog plana nakon ankete o zadovoljstvu zaposlenika organizirane krajem 2016. rezultirala programom upravljanja za srednje i niže rukovodstvo koji obuhvaća teme povezane sa zadovoljstvom zaposlenika;

37. pozdravlja činjenicu da se stopa izostajanja s posla smanjila tijekom godina (4,86 % 2015., 4,6 % 2016., 4,5 % 2017. i 4,29 % 2018.); napominje, međutim, da su 23 člana osoblja bila na bolovanju više od 90 dana 2018., uključujući tri slučaja koji su trajali 352, 296,5 i 280,5 dana te su odgovarali teškim bolestima; prima na znanje sveobuhvatnu politiku Odbora o upravljanju izostancima, uključujući praćenje odsutnosti i provedbu strukturirane politike povratka na posao;

38. pozdravlja činjenicu da su sve mjere poduzete u pogledu invaliditeta, raznolikosti i rodne ravnoteže povezane s jednakim mogućnostima, kao što je mreža lokalnih kontaktnih točaka za jednake mogućnosti u odgovarajućim upravama za podizanje svijesti i provedbu mjera unutar svih službi Odbora; pozdravlja napore Odbora u pogledu fleksibilnih uvjeta rada kako bi se kolegama obaju spolova koji obavljaju upravljačke zadaće omogućilo da bolje usklade svoje obiteljske i profesionalne dužnosti;

39. sa zanimanjem konstatira da je Odbor usvojio strategiju integriranog upravljanja talentima koja obuhvaća širok raspon područja i politika kojima se u konačnici doprinosi rezultatima koje zaposlenici postižu i njihovoj predanosti; napominje da je razina zamjenika načelnika odjela, voditelja sektora i voditelja timova službeno priznata kao nova rukovodeća razina i da je Odbor u vezi s tim organizirao interno osposobljavanje;

40. prepoznaje napore koje Odbor ulaže u postizanje geografske ravnoteže među rukovodećim kadrom u Odboru, posebno kad je riječ o državama članicama koje su pristupile Uniji 2014. ili kasnije, čija je stopa dosegla 22,2 % (u usporedbi s ciljem od 20 %), što je neznatno iznad udjela stanovništva tih država u odnosu na ukupno stanovništvo Unije;

41. prima na znanje poteškoće Odbora u nastojanju da se poveća udio žena na srednjim i višim rukovodećim položajima (35,6 % žena na rukovodećim položajima); uzima u obzir činjenicu da je Odbor institucija ograničene veličine s relativno mladom skupinom rukovoditelja srednje razine; prima na znanje nastojanja poput Vodiča za uspješnu praksu pri zapošljavanju, koji je prerađen u upute za službe i kojim je uvedeno obvezujuće pravilo da se u svako povjerenstvo za zapošljavanje uključe i muški i ženski članovi; poziva Odbor da dodatno ojača svoje napore i izvijesti o svim postignutim poboljšanjima;

42. ponavlja potrebu za pojednostavljenjem i ubrzavanjem postupka davanja razrješnice; u tom pogledu predlaže da se kao rok za podnošenje godišnjih izvješća o radu odredi 31. ožujka godine koja slijedi nakon računovodstvene godine; pozdravlja spremnost Odbora da postupa u skladu s tom najboljom praksom, što bi trebalo doprinijeti odgovoru na zahtjev za skraćenje roka za postupak davanja razrješnice;

43. pozdravlja činjenicu da je u ocjenjivanju na sredini razdoblja dovršenom početkom 2018. godine sveukupno zaključeno da međuinstitucijski sporazum o suradnji između obaju odbora dobro funkcionira; prima na znanje da zajedničke službe služe odborima u područjima prevođenja, infrastrukture, logistike i informacijskih tehnologija; napominje da je, zajedno s predmetnim rashodima za plaće, godišnja novčana vrijednost operacija zajedničkih službi veća od 100 milijuna EUR;

44. napominje da je sporazum o suradnji između obaju odbora potpisan 2016., čime je uspostavljen čvrst pravni okvir za dugoročnu, učinkovitu i djelotvornu suradnju te je pokazano da ta dva odbora djeluju u partnerstvu uz istodobno poštovanje pojedinačnih ovlasti i nadležnosti; napominje da je sporazum istekao 31. prosinca 2019. i da je odlučeno da ga se produlji za jednu godinu, dok se pregovara o novom sporazumu; poziva odbore da poduzmu potrebne napore za sklapanje novog sporazuma što je prije moguće kako bi se omogućile daljnje sinergije i uštede;

45. još jednom podsjeća na to da su odbori namijenili manje od 3 % svojih ukupnih proračunskih sredstava za IT, pri čemu se informatički projekti i oprema već nekoliko godina sustavno nedovoljno financiraju; sa zabrinutošću napominje da, kako bi riješili zaostatke u vezi s informatičkim projektima i sustavima, odbori na kraju godine i dalje upotrebljavaju preraspodjelu neiskorištenih sredstava za financiranje informatičkih projekata; traži od obaju odbora da što je prije moguće provedu novu digitalnu strategiju i višegodišnji plan rashoda za IT;

46. poziva Odbor da dodatno analizira stanje kako bi se utvrdila daljnja područja za zajedničke službe s EGSO-om; ističe da takva vrsta međuinstitucijske suradnje može znatno smanjiti ukupne rashode Odbora; poziva Odbor da o postignutim rezultatima obavijesti Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta;

47. čestita Odboru na osposobljavanju u okviru e-učenja s posebnim područjem posvećenim etici koje je osmišljeno uglavnom za nove zaposlenike i postavljeno na prvu stranicu intraneta EGSO-a radi jednostavnijeg pristupa svima; u interesu transparentnosti, cijeni objavljivanje politika, kao što su postupci koji se odnose na zviždače te informacije o profesionalnim aktivnostima bivših viših dužnosnika na internetskim stranicama Odbora; potiče Odbor da donese stvarnu politiku za digitalizaciju svojih usluga;

48. podsjeća da je bivši unutarnji revizor 23. kolovoza 2018. podnio pritužbu tijelu za imenovanje protiv Odbora na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju nakon odluke Odbora od 24. svibnja 2018. da ga odbije priznati kao bona fide zviždača; žali što je ta odluka Odbora u suprotnosti sa stajalištem Parlamenta da je unutarnji revizor bona fide zviždač, koje je potvrđeno u njegovoj rezoluciji od 13. siječnja 2004.; potiče Odbor da u potpunosti prizna status unutarnjeg revizora i javno se ispriča za pogrešno postupanje u njegovu slučaju;

49. napominje da je Odbor 20. prosinca 2019. bivšem unutarnjem revizoru predložio da se predmet riješi izvansudskom nagodbom odnosno potpisivanjem ugovora o neotkrivanju podataka, što je bivši unutarnji revizor odbio na temelju nedostatka transparentnosti; potiče Odbor da revidira svoj prijedlog kako bi se formalno priznao bivši unutarnji revizor kao bona fide zviždač te kako bi se omogućilo da svaki dogovor o mirenju bude javan u interesu transparentnosti;

50. žali zbog toga što pokretanje postupka mirenja između Odbora i bivšeg unutarnjeg revizora, koji se zahtijeva u rezoluciji (EU) 2019/1429[7], još nije provedeno te se planira za početak 2020.; nadalje žali zbog toga što je Odboru trebalo 20 godina da započne proces mirenja s bivšim unutarnjim revizorom; ponavlja svoju snažnu potporu, kako je izraženo u brojnim rezolucijama Parlamenta, za pravedno i pošteno rješavanje spora s bivšim unutarnjim revizorom i javnom isprikom Odbora zbog lošeg postupanja u rješavanju tog slučaja;

51. prima na znanje odluku trećeg odbora za proglašavanje ništavnosti, kojom je jednoglasno potvrđeno da je unutarnji revizor obeštećen na osnovi profesionalnih razloga te da je podvrgnut maltretiranju od strane Odbora;

52. napominje da je 20. prosinca 2019. Odbor predstavio nacrt izvansudske nagodbe i javne izjave koju je bivši unutarnji revizor odbio, izrazivši želju da se postupak mirenja aktivira kao najprikladnije sredstvo za pravedno rješavanje predmeta;

53. pozdravlja imenovanje zastupnice u Europskom parlamentu Sophie in t'Veld kao arbitra u mirenju u slučaju bivšeg unutarnjeg revizora s ciljem postizanja kompromisnog rješenja u tom slučaju; podsjeća na svoj zahtjev da bi se takvim mirenjem trebalo uzeti u obzir i status bona fide zviždača bivšeg unutarnjeg revizora (koji je Parlament prepoznao u svojoj rezoluciji iz 2004.) te činjenicu da je djelovao u interesu Unije priopćavanjem nepravilnosti u institucijama Unije;

54. traži od obaju odbora da odmah prihvate mirenje kako bi proveli odluku trećeg odbora za proglašavanje ništavnosti, poduzimajući sve potrebne mjere za odgovor na zahtjeve iz prethodnih rezolucija Parlamenta;

55. primjećuje da Odbor, u kontekstu svoje politike „rotirajućih vrata”, osigurava da se svi zaposlenici koji napuštaju službu, a posebno viši rukovoditelji, proaktivno i sustavno podsjećaju na njihovu obvezu da prijave svoju namjeru da se uključe u neku profesionalnu aktivnost; pozdravlja činjenicu da Odbor podsjeća i zaposlenike koji privremeno napuštaju službu i odlaze na neplaćeni dopust za osobne potrebe ili zbog invalidnosti na njihove obveze iz članka 16. Pravilnika o osoblju i interne odluke Odbora br. 66/2014 o vanjskim aktivnostima i zadacima;

56. primjećuje da je Vijeće utvrdilo da će se od dana kada povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije postane pravno učinkovito tri od 24 mjesta koja trenutačno pripadaju Ujedinjenoj Kraljevini dodijeliti Estoniji, Cipru i Luksemburgu; napominje da bi se broj mjesta u Odboru tako smanjio za samo 21 mjesto;

57. ističe da se posljednjih godina znatno radilo na područjima kao što su izrada proračuna na temelju uspješnosti, etički okvir sa svim povezanim pravilima i postupcima, pojačane komunikacijske aktivnosti i povećanje broja mjera za poboljšanje transparentnosti; pozdravlja znatan broj međuinstitucijskih sporazuma u području usluga i suradnje; ističe važnost suradnje i razmjene iskustava među institucijama i tijelima Unije; predlaže da Odbor predloži mogućnost formaliziranih aktivnosti umrežavanja u različitim područjima kako bi se razmijenile najbolje prakse i razvila zajednička rješenja.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

19.2.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

József Szájer


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

18

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Joachim Kuhs

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

 

7

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

0

 

 

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 57, 28.2.2018.

[2] SL C 327, 30.9.2017., str. 1.

[3] SL C 340, 8.10.2019., str. 1.

[4] SL C 340, 8.10.2019., str. 9.

[5] SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

[6] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[7]  Rezolucija (EU) Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VII. – Odbor regija (SL L 249, 27.9.2019., str. 123.).

Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti