Procedūra : 2019/2061(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0071/2020

Pateikti tekstai :

A9-0071/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0116

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0071/2020</NoDocSe>
PDF 199kWORD 57k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas</Titre>

<DocRef>(2019/2061(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(2019/2061(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą[1],

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2019)0316 – C9-0056/2019)[2],

 atsižvelgdamas į Regionų komiteto metinę 2018 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais[3],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[5], ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[6], ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0071/2020),

1. patvirtina Regionų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Regionų komiteto 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Regionų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas, dalį

(2019/2061(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0071/2020),

A. kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nori pabrėžti, kad nepaprastai svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1. su pasitenkinimu pažymi, jog Audito Rūmai 2018 m. metinėje ataskaitoje nurodė, kad atlikus Regionų komiteto (toliau – Komitetas) žmogiškųjų išteklių ir viešųjų pirkimų auditą didelių trūkumų nenustatyta;

2. palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad apskritai Komiteto 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų administracinėse išlaidose esminių klaidų nebuvo ir kad tikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

3. apskritai apgailestauja, kad Audito Rūmų 2018 m. metinės ataskaitos 10 skyriaus „Administravimas“ apimtis ir išvados yra gana ribotos, net turint mintyje tai, kad daugiametės finansinės programos (DFP) 5 išlaidų kategorija „Administravimas“ laikoma mažos rizikos kategorija;

4. pažymi, kad Audito Rūmai iš visų Sąjungos institucijų ir įstaigų operacijų, atliktų pagal DFP 5 išlaidų kategoriją, atrinko 45 operacijų imtį; pažymi, kad ši imtis buvo sudaryta taip, kad būtų reprezentatyvi šios DFP išlaidų kategorijos išlaidų, kurios sudaro 6,3 proc. Sąjungos biudžeto, atžvilgiu; pažymi, kad iš Audito Rūmų darbo matyti, jog administracinės išlaidos yra nedidelės rizikos išlaidos; vis dėlto mano, kad atrinktų operacijų, susijusių su kitomis institucijomis, skaičius yra nepakankamas, ir prašo Audito Rūmų bent 10 proc. padidinti tikrintinų operacijų skaičių;

5. pažymi, kad 2018 m. Komiteto biudžetas siekė 96 101 000 EUR (plg. su 93 295 000 EUR 2017 m.), taigi 3 % išaugo; pažymi, kad iki 2018 m. pabaigos įsipareigojimams priskirta 99,3 % visų asignavimų (palyginti su 98 % 2017 m. ir 98,7 % 2016 m.), o 2018 m. išmokėta 91 % asignavimų (palyginti su 89,9 % 2017 m. ir 89,6 % 2016 m.);

6. palankiai vertina Komiteto apskritai apdairų ir patikimą finansų valdymą 2018 m. biudžeto laikotarpiu; palankiai vertina tai, kad įsipareigojimų lygis pagal 1 antraštinę dalį „Su Komitete dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos“ sudarė 99,1 proc. , o pagal 2 antraštinę dalį „Pastatai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos“ – 99,6 proc.;

7. atkreipia dėmesį į Komiteto atsakymą, susijusį su mokėjimų įvykdymo lygiu (76,9 % 2018 m., 77,1 % 2017 m. ir 74,5 % 2016 m.) pagal 2 antraštinę dalį; pažymi, kad sąskaitos faktūros, daugiausia susijusios su priežiūra ir energijos suvartojimu, pateikiamos tik kitų metų pradžioje; prašo Komiteto gerinti padėtį, kai tai įmanoma, susijusiose paslaugų sutartyse nustatant subalansuotus mokėjimo terminus per visus metus;

8. atkreipia dėmesį į pagal kelias biudžeto eilutes nepanaudotus asignavimus, pvz., narių kursams (105 punktas) (59,0 %), darbuotojų komandiruotėms (162 punktas) (33,3 %), medicinos paslaugoms (1634 punktas) (77,9 %) ir patalpų įrengimui (2007 punktas) (92,7 %); primena, kad reikia imtis priemonių siekiant kuo labiau sumažinti per dideles biudžeto sąmatas;

9. pabrėžia, kad, nepaisant Komiteto politinės veiklos, jo biudžetas laikomas tik administraciniu ir sudaro 1 % Sąjungos 5 išlaidų kategorijos „Administravimas“ biudžeto; palankiai vertina Komiteto pastangas savo kasdienėje veikloje taikyti rezultatais grindžiamo biudžeto principus ir norą kartu su kitomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis toliau gerinti padėtį; atkreipia dėmesį į taikomas sėkmingas priemones, pvz., biudžeto vykdymo peržiūras, siekiant stebėti ir padėti gerinti Komiteto biudžeto vykdymo rodiklius; apskritai palankiai vertina į rezultatus orientuotą Komiteto požiūrį;

10. pažymi, kad Komitetas turi centrinį pranešimų apie išimtis, susijusias su vidaus procedūrų ir taisomųjų priemonių nesilaikymu, teikimo registrą; palankiai vertina tai, kad bendras finansinių išimčių skaičius, palyginti su 2017 m., sumažėjo 6,8 %;

11. palankiai vertina Komiteto pastangas sumažinti vidutinį mokėjimo laiką (pagal Finansinį reglamentą mokėjimai turi būti atlikti per 30 dienų) iki vidutiniškai 16 dienų 2018 m., o tai yra geriausias rodiklis per 10 metų (palyginti su 23 dienomis 2017 m., 26 dienomis 2016 m. ir 20 dienų 2015 m.); pažymi, kad 2018 m. nebuvo užregistruota nė vieno privalomų delspinigių mokėjimo atvejo;

12. pažymi, kad Komitetas pradėjo taikyti 16 vidaus kontrolės standartų (VKS), parengdamas klausimyną, kad įvertintų kiekvienam VKS nustatytų reikalavimų laikymąsi ir veiksmingumą; atkreipia dėmesį į teigiamus rezultatus ir išvadas, kad reikia daug dėmesio skirti 3-iam VKS – darbuotojų paskirstymui, 10-am VKS – veiklos tęstinumui ir 12-am VKS – informacijai ir komunikacijai apie būsimus iššūkius, susijusius su naujais įgaliojimais ir Komiteto 25 metų sukaktimi;

13. pripažįsta, kad vidaus audito funkciją vykdo audito komitetas, kurį sudaro po vieną narį iš kiekvienos Komiteto Finansų ir administracinių reikalų komisijos frakcijos ir vienas aukšto lygio išorės patarėjas; pažymi, kad 2018 m. buvo pasiekta 50 % tikslo per 6 mėnesius įgyvendinti 75 % labai svarbių rekomendacijų ir 100 % pasiektas tikslas per 12 mėnesių įgyvendinti 100 % labai svarbių rekomendacijų;

14. pakartoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo, pvz., tarnybų lygmens susitarimų žmogiškųjų išteklių politikos ir kt. srityse ir kitų administracinių susitarimų, svarbą; ragina Komitetą kitoje metinės veiklos ataskaitoje informuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie sumas, išmokėtas pagal tokius susitarimus;

15. pabrėžia, kad svarbu skatinti įsitraukti regionų ir vietos valdžios institucijas, atsižvelgiant į jų vaidmenį įgyvendinant Sąjungos politiką;

16. pažymi, kad 2014 m. Komiteto, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) ir Parlamento sudarytas administracinio bendradarbiavimo susitarimas baigė galioti 2019 m. gruodžio 31 d.; pažymi, kad iki šiol dėl 2014 m. susitarimo nei buvo deramasi iš naujo, nei jis buvo pratęstas; mano, kad 2014 m. susitarimas buvo labai nesubalansuotas Komiteto ir EESRK (toliau – komitetai) atžvilgiu: pagal jį komitetai iš viso į Parlamentą perkėlė 60 vertėjų (36 vertėjus iš Komiteto) ir mainais naudojosi tik Europos Parlamento tyrimų tarnybos (EPRS) paslaugomis; susirūpinęs pažymi, kad dėl to komitetai turėjo samdyti sutartininkus ir naudotis užsakomosiomis vertimo raštu paslaugomis; susirūpinęs pažymi, kad Parlamentas, siekdamas kompensuoti vertimo raštu darbuotojų skaičiaus sumažėjimą, suteikė papildomą sumą (2015–2016 m. – 1 200 000 EUR) komitetams, kad jie galėtų padengti užsakomųjų vertimo raštu paslaugų išlaidas ir kad šios lėšos gali būti perskirtos kitoms politikos sritims, jei jos nėra visiškai panaudojamos užsakomosioms vertimo raštu paslaugoms (EESRK pasinaudojo šia perskirstymo galimybe pastarųjų trejų metų laikotarpiu); mano, kad šios aplinkybės neatitinka bendro apdairaus ir patikimo finansų valdymo kriterijų ir turėtų būti persvarstytos pratęsiant dabartinę sutartį arba derantis dėl naujo susitarimo; pripažįsta, kad politiniu požiūriu susitarimas turi būti atnaujintas atsižvelgiant į šiandienos iššūkius, pavyzdžiui, naują DFP arba naujas sanglaudos politikos taisykles;

17. palankiai vertina kampaniją „Svarstymai apie Europą / Europos ateitį“, kurios metu iš viso surengta daugiau kaip 209 renginiai (iki 2019 m. vasario mėn.); pažymi, kad Komitetas naudojasi šia sėkme ir kartu su kitomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis toliau kuria nuolatinių Europos piliečių konsultacijų modelį, kad vietos lygmens diskusijas būtų galima derinti su grįžtamosios informacijos mechanizmu, siekiant informuoti Sąjungos lygmens sprendimus priimančius asmenis; ragina Komitetą savo kitoje metinės veiklos ataskaitoje pranešti apie pasiektus rezultatus;

18. savo metinės veiklos ataskaitoje palankiai vertina 2017 m. ir 2018 m. renginių, organizuojamų rengiant kampaniją „Svarstymai apie Europą / Europos ateitį“, sąrašo skaidrumą; atkreipia dėmesį į susijusių Komiteto narių vardus ir pavardes, pareigas, datą, vietą ir bendras išlaidas, kurios 2018 m. sudarė 41 747,87 EUR (palyginti su 45 505,93 EUR 2017 m.);

19. vertina Komiteto sėkmę socialinėje žiniasklaidoje: 2018 m. Komiteto „Facebook“ paskyroje buvo 12 658 paspaudimų „Patinka“ (palyginti su 9 013 paspaudimų 2017 m.), o 2018 m. „Twitter“ paskyroje buvo 3 727 sekėjų (palyginti su 3 425 sekėjais 2017 m.); pripažįsta, kad visoje Sąjungoje sėkmingai naudojamasi internetine apklausa ir (arba) mobiliąja programėle „Jūsų nuomonė apie Europą“; sveikina Komitetą su nauja interneto svetaine – 2018 m. buvo 101 983 jos puslapių peržiūros (palyginti su 43 748 puslapių peržiūromis 2017 m.); palankiai vertina 2018 m. sausio mėn. surengtus atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus (MOOC), pavadintus „Geriausiai naudoti ES išteklius savo regione ar mieste“, kuriuose dalyvavo beveik 15 000 dalyvių (palyginti su 8 500 dalyvių 2015 m. ir 5 500 dalyvių 2016 m.);

20. palankiai vertina Komiteto laimėjimus didinant savo skelbiamų tyrimų skaičių, kuris siekia 27 ir viršija 15 tyrimų tikslą; pažymi, kad visi šie tyrimai paskelbti Komiteto interneto svetainėje, taigi visuomenė turi galimybę su jais susipažinti;

21. pažymi, kad 2019 m. rugpjūčio 28 d. buvo pasirašytas komitetų ir Komisijos susitarimas dėl apsikeitimo Komisijos VMA pastatu ir komitetų BEL68 ir TRE 74 pastatais; pažymi, kad apsikeitimas oficialiai pradės galioti 2022 m. rugsėjo 16 d.; susirūpinęs pažymi, kad pagrindinis komitetų pastatų politikos prioritetas yra geografinė pastatų koncentracija; susirūpinęs pažymi, kad dėl šių mainų prarandama 10 440 m2 biuro patalpų, todėl po mainų reikės rasti papildomų kabinetų, kuriuose galėtų dirbti apie 200 darbuotojų, šio trūkumo trumpuoju laikotarpiu neįmanoma visiškai kompensuoti alternatyviomis priemonėmis, pavyzdžiui, tankinant patalpų naudojimą kituose pastatuose ir didinant nuotolinio darbo mastą, – siekiant kompensuoti šį sumažėjimą reikės įsigyti kitą gretimą pastatą; taip pat pažymi, kad trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu reikės renovuoti VMA pastatą; baiminasi, kad šis susitarimas turės įtakos ne tik Komiteto finansams, bet ir susijusių darbuotojų gerovei; apgailestauja, kad su Teisės tarnyba nebuvo konsultuojamasi tokios apimties ir svarbos Komitetui klausimu;

22. pažymi, kad komitetai neseniai įsteigė jungtinę komitetų darbo grupę, kuri turi parengti tolesnę analizę, kad būtų rasti tinkami sprendimai; pažymi, kad kitai darbo grupei pavesta apsvarstyti naujus darbo metodus; pabrėžia, kad darbuotojų gerovė, darbo metodai ir darbo erdvė jokiu būdu neturi nukentėti dėl neigiamų padarinių, susijusių su keitimusi pastatais; primena apie reikalavimą, kad pastatų keitimosi klausimu turi būti konsultuojamasi su darbuotojais ir atsižvelgiama į jų nuomonę; ragina komitetus informuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą ir Biudžeto komitetą apie pasiektus rezultatus;

23. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, jog buvo patvirtinta, kad svarbiausiose VMA pastato vietose, įskaitant automobilių stovėjimo aikštelę, esama asbesto; labai apgailestauja, kad 2019 m. rugsėjo mėn., praėjus tik mėnesiui nuo susitarimo su Komisija pasirašymo, specializuotas išorės rangovas atliko inventorizaciją; apgailestauja dėl to, kad susitarimas buvo pasirašytas laiku neinformavus visų suinteresuotųjų subjektų apie galimą asbesto buvimą VMA pastate; taip pat apgailestauja, kad nariai ir darbuotojai nebuvo informuoti apie padėtį, ir mano, jog nepakanka to, kad informacija buvo paskelbta ESSK intranete, kur ją sunku rasti;

24. pažymi, kad 2019 m. rugsėjo mėn. komitetai gavo VMA pastato saugumo, kiek tai susiję su asbestu, sertifikatą ir kad šiame sertifikate nurodyta, jog pastate esama asbesto, tačiau jis nekelia pavojaus normaliam pastato naudojimui; visų pirma turėdamas omenyje į tai, kad greitu metu pastatas bus nebus naudojamas kaip įprasta, o vyks statybos, yra labai susirūpinęs dėl būsimų pokyčių, susijusių su šiuo klausimu;

25. pažymi, kad ilgalaikis pavojingas asbesto poveikis žmonių sveikatai yra gerai pagrįstas dokumentais ir visada kelia susirūpinimą ir nerimą plačiajai visuomenei; prašo abiejų komitetų vykdyti visiško ir iniciatyvaus skaidrumo politiką ir teikti informaciją apie padėties valdymą prieš pradedant veiksmingai naudoti VMA pastatą ir pradėjus jį naudoti, kartu vengiant panikos kėlimo;

26. pritaria 2017 m. lapkričio 29 d. Komiteto patvirtintai pastatų strategijai, kurioje pirmenybė teikiama „geografinei koncentracijai“ ir „fiziniam sujungimui“ su pagrindiniu Komiteto Jacques Delors pastatu, iš to gaunant didelės finansinės ir nefinansinės naudos; pažymi, kad VMA pastatą reikės kuo anksčiau (2020–2022 m.) šiek tiek atnaujinti, o išsamesnę renovaciją atlikti tuomet, kai 2028 m. VMA pastatas visiškai priklausys Komitetams; pažymi, kad komitetai padengs išlaidas pagal dalijimosi indėlį, taikomą pagal administracinio bendradarbiavimo susitarimą;

27. palankiai vertina visas iki šiol įgyvendintas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamus (kibernetinio) saugumo standartus; pažymi, kad įdiegus naują patekimo kontrolės įrangą ir IT saugumo priemones, atitinkami saugumo standartai pasiekė tokį patį lygį kaip Parlamento ir Komisijos standartai;

28. apgailestauja, kad Komitetas dar neturi teisinio pagrindo, pagal kurį būtų galima nagrinėti su jo nariais susijusių priekabiavimo atvejų; primena Europos ombudsmeno raginimą institucijoms priimti jų nariams taikytinas priekabiavimo taisykles; prašo Komiteto priimti tokias taisykles, atsižvelgiant į 2018 m. liepos 2 d. Parlamento Biuro sprendimą dėl skundų dėl priekabiavimo; ragina Komitetą pranešti Parlamentui apie jo tolesnius veiksmus;

29. ragina Komitetą dėti daugiau pastangų rengiant numatytą savo narių elgesio kodeksą, susijusį su interesų konfliktų prevencija ir kova su jais; prašo Komiteto užtikrinti, kad atitinkamos taisyklės ir procedūros būtų skelbiamos jo interneto svetainėse;

30. pripažįsta, kad sukurtas patikimas mechanizmas remiantis tik vidaus taisyklėmis, kuriomis įgyvendinamos atitinkamos Tarnybos nuostatų nuostatos, – jį taikant sprendžiami priekabiavimo atvejai, susiję su darbuotojais; palankiai vertina tai, kad organizuojami visų darbuotojų mokymai priekabiavimo prevencijos tema, daugiausia dėmesio skiriant galiojančioms taisyklėms, nuostatoms ir procedūroms, susijusioms su skundais dėl priekabiavimo; pažymi, kad Komitetas turi veikiančią darbo grupę, sudarytą iš anoniminių konsultantų (šiuo metu paskirti šeši nariai, o du įtraukti į rezervo sąrašą) – jie visi prieš pradėdami eiti savo pareigas dalyvavo mokymuose;

31. pažymi, kad vertimo raštu užsakomosioms paslaugoms skirti asignavimai padidėjo dėl su Parlamentu pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo ir dėl sumažėjusio vertėjų raštu skaičiaus; pažymi, kad 2018 m. užsakomosios vertimo raštu paslaugos pasiekė 20,2 %, t. y. šiek tiek viršijo 20 % tikslą, be kita ko, iš dalies dėl didelio darbo krūvio (21 % daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m.); taip pat pažymi, kad bendra užsakomųjų vertimo raštu paslaugų kaina 2018 m. buvo 3 251 855 EUR, palyginti su 5 263 108 EUR kaina, kuri būtų buvusi iš viso sumokėta atliekant vertimus institucijos viduje;

32. pripažįsta komitetų pastangas, kurių rezultatas – svarbi reorganizacija pagal naują strategiją, kuria siekiama efektyviau išteklius naudojančios daugiakalbystės; apgailestauja, kad 2014–2017 m. perkėlus etatus iš lingvistinių tarnybų į Parlamento tarnybas darbuotojų praradimą reikėjo kompensuoti padidinant sutartininkų skaičių; ragina Komitetą reguliariai informuoti Parlamentą apie susijusius pokyčius;

33. atkreipia dėmesį į kai kurių vertimo raštu skyrių bendro valdymo bandomojo projekto vertinimo ataskaitą, kurioje, be valdymo išlaidų sumažinimo, nustatyta papildoma sinergija vertimo asistentų lygmeniu, kai visi vertimo raštu skyriai bus sujungti ir įgyvendintos visos būtinos techninės sąlygos; pažymi, kad Komiteto biuras įgaliojo savo generalinį sekretorių bendradarbiaujant su EESRK generaliniu sekretoriumi parengti ir pasiūlyti naują etatų planą; pažymi, kad patvirtintas bandomųjų skyrių susijungimas ir kad 2019 m. įvyks dar du susijungimai; ragina Komitetą pranešti apie visus veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad vertimo rezultatai būtų tvarūs;

34. atkreipia dėmesį į pastangas, kuriomis siekiama toliau paprastinti žmogiškųjų išteklių procesus, visų pirma laipsniškai diegiant bepopierius darbo procesus, pvz., sąskaitas faktūras, komandiruočių dokumentus ir bylas; ragina Komitetą dėti daugiau pastangų modernizuojant savo viešųjų pirkimų procesus, susijusius su IT priemonėmis, ir sukurti elektroninę darbo procedūrą, kad būtų galima taikyti bepopierį režimą; atkreipia dėmesį į didelę pažangą, padarytą e. sąskaitų faktūrų išrašymo srityje, šiuo metu toks išrašymas IT požiūriu veikia visu pajėgumu;

35. atkreipia dėmesį į 538 darbuotojų etatų planą 2018 m. (palyginti su 533 darbuotojais 2017 m.); palankiai vertina tai, kad 2018 m. buvo mažesnis laisvų darbo vietų rodiklis (mažiau nei 2 %) nei 2017 m. (maždaug 2,5 %); palankiai vertina tai, kad 2018 m. buvo pradėtas darbo krūvio vertinimas siekiant apžvelgti, ar veiksmingai naudojami žmogiškieji ištekliai Komitete, ir nustatyti galimas spragas; pažymi, kad galutinė ataskaita buvo pateikta 2019 m. pavasarį; prašo kitoje metinėje veiklos ataskaitoje pateikti išsamius tolesnius veiksmus šiuo atžvilgiu;

36. palankiai vertina tai, kad pradėta taikyti nauja vertinimo sistema, pagal kurią daugiausia dėmesio skiriama individualiems veiklos rezultatams, ir nauja nuopelnais grindžiama paaukštinimo tvarka, dėl kurios 2018 m. vyko intensyvus socialinis dialogas; pripažįsta, kad 2016 m. pabaigoje surengus darbuotojų pasitenkinimo apklausą ir po to įgyvendinus veiksmų planą, buvo parengta vidurinės grandies ir jaunesniųjų vadovų valdymo programa, apimanti su darbuotojų pasitenkinimu susijusius aspektus;

37. pažymi, kad nebuvimo darbe rodiklis metams bėgant sumažėjo (nuo 4,86 % 2015 m., 4,6 % 2016 m. ir 4,5% 2017 m. iki 4,29 % 2018 m.); vis dėlto pažymi, kad 2018 m. 23 darbuotojų buvo laikinojo nedarbingumo atostogose daugiau kaip 90 dienų, įskaitant tris atvejus, kurie truko atitinkamai 352, 296,5 ir 280,5 dienas sunkių ligų atvejais; pripažįsta išsamią Komiteto politiką dėl nebuvimo darbe valdymo, įskaitant tolesnius veiksmus dėl nebuvimo darbe ir struktūruotos grąžinimo į darbą politikos įgyvendinimą;

38. palankiai vertina tai, kad, kalbant apie su lygias galimybes, visos priemones, kurių imtasi negalios, įvairovės ir lyčių pusiausvyros srityse, pvz., vietos lygių galimybių informacijos centrų tinklą atitinkamuose direktoratuose, siekiant didinti informuotumą ir įgyvendinti veiksmus visuose Komiteto departamentuose; palankiai vertina Komiteto pastangas užtikrinti lanksčias darbo sąlygas, kad abiejų lyčių kolegos galėtų vykdyti vadovaujamas pareigas geriau derindami savo šeimos gyvenimą ir profesinę veiklą;

39. su susidomėjimu pažymi, kad Komitetas priėmė integruotą talentų valdymo strategiją, apimančią įvairias sritis ir politiką, kad galiausiai prisidėtų prie darbuotojų veiklos rezultatų ir darbuotojų pasišventimo didinimo; pažymi, kad skyrių vadovų pavaduotojų, sektorių vadovų ir darbo grupių vadovų lygmuo oficialiai pripažintas nauju valdymo lygmeniu ir kad Komitetas surengė su tuo susijusius vidaus mokymo kursus;

40. pripažįsta Komiteto pastangas, kuriomis siekiama užtikrinti Komiteto vadovų geografinę pusiausvyrą, ypač atsižvelgiant į valstybes nares, kurios įstojo į Sąjungą 2014 m. ar vėliau, šiuo atžvilgiu pasiektas 22,2 % lygis (palyginti su tikslu – 20 %), o tai yra šiek tiek didesnis procentas, nei šių šalių gyventojų dalis, palyginti su bendru Sąjungos gyventojų skaičiumi;

41. atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria Komitetas siedamas padidinti vidurinės grandies vadovų ir vyresniųjų vadovų pareigas einančių moterų dalį (35,6 % vadovaujamąsias pareigas einančių moterų); pripažįsta, kad Komitetas yra riboto dydžio institucija, turinti palyginti jauno amžiaus vidurinės grandies vadovų grupę; atkreipia dėmesį į tokias pastangas, kaip, pvz., į Geros įdarbinimo praktikos vadovą, kuris buvo perredaguotas ir tapo tarnybinėmis instrukcijomis, nustatant privalomą taisyklę, pagal kurią į kiekvieną įdarbinimo komisiją įtraukiami ir vyrai, ir moterys; ragina Komitetą toliau dėti daugiau pastangų ir pranešti apie bet kokius įvykdytus patobulinimus;

42. pakartoja, kad reikia supaprastinti ir pagreitinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą; atsižvelgiant į tai, siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą nustatyti metų, kurie eina po finansinių metų, kovo 31 d.; palankiai vertina Komiteto pasirengimą taikyti šią geriausią praktiką, nes tai turėtų padėti vykdyti reikalavimą sutrumpinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštį;

43. palankiai vertina tai, kad 2018 m. pradžioje atlikus bendrą laikotarpio vidurio vertinimą padaryta išvada, kad tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitarimas tarp komitetų veikia gerai; pažymi, kad jungtinės tarnybos teikia paslaugas abiem komitetams vertimo raštu, infrastruktūros, logistikos ir IT srityse; pažymi, kad kartu su išlaidomis, susijusiomis su atlyginimais, metinė jungtinių tarnybų operacijų piniginė vertė viršija 100 mln. EUR;

44. pažymi, kad 2016 m. pasirašytu komitetų bendradarbiavimo susitarimu buvo sukurtas tvirtas teisinis pagrindas ilgalaikiam, veiksmingam ir efektyviam bendradarbiavimui bei parodoma, kad abu komitetai veikia kartu, gerbdami vienas kito galias ir prerogatyvas; pažymi, kad susitarimas nustojo galioti 2019 m. gruodžio 31 d. ir kad buvo nuspręsta jį pratęsti vieneriems metams, kol vyksta derybos dėl naujo susitarimo; prašo abiejų komitetų dėti reikiamas pastangas, kad būtų kuo greičiau sudarytas naujas susitarimas, siekiant užtikrinti tolesnę sąveiką ir sutaupyti lėšų;

45. dar kartą primena, kad abu komitetai IT reikalams skyrė mažiau nei 3 proc. viso savo biudžeto ir kad keletą metų IT projektams ir įrangai struktūriškai trūko finansavimo; susirūpinęs pažymi, kad siekdami išspręsti vėluojančių IT projektų ir sistemų problemą, IT projektams finansuoti abu komitetai toliau naudoja kaupiamuosius perkėlimus metų pabaigoje; prašo abiejų komitetų kuo greičiau įgyvendinti naują skaitmeninę strategiją ir daugiametį IT išlaidų planą;

46. ragina Komitetą toliau analizuoti padėtį siekiant nustatyti papildomas jungtinių Komiteto ir EESRK tarnybų veiklos sritis; pabrėžia, kad toks tarpinstitucinis bendradarbiavimas galėtų gerokai sumažinti bendras Komiteto išlaidas; ragina Komisiją informuoti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą apie pasiektus rezultatus;

47. sveikina Komitetą už e. mokymosi programą, kurioje numatyta konkreti etikai skirta sritis, skirta pirmiausia naujiems darbuotojams, ir kuri pateikiama pirmame Komiteto intraneto puslapyje, kad visi galėtų lengvai ja naudotis; palankiai vertina tai, kad siekiant skaidrumo Komiteto interneto svetainėje skelbiama jo politika, pvz., informavimo apie pažeidimus procedūros ir politika, susijusi su buvusių vyresniųjų pareigūnų profesine veikla; ragina Komitetą toliau įgyvendinti tikrą savo paslaugų skaitmeninimo politiką;

48. primena, kad 2018 m. rugpjūčio 23 d. buvęs vidaus auditorius apskundė Komitetą paskyrimų tarnybai pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, Komitetui 2018 m. gegužės 24 d. priėmus sprendimą atsisakyti pripažinti jį bona fide informatoriumi; labai apgailestauja dėl Komiteto sprendimo, kuris prieštarauja Parlamento pozicijai, jog vidaus auditorius yra bona fide informatorius, patvirtintoje Parlamento 2004 m. sausio 13 d. rezoliucijoje; ragina Komitetą visapusiškai pripažinti vidaus auditoriaus statusą ir viešai atsiprašyti dėl netinkamo jo atvejo nagrinėjimo;

49. pažymi, kad 2019 m. gruodžio 20 d. Komitetas pateikė pasiūlymą buvusiam vidaus auditoriui dėl neteisminio susitarimo su sąlyga, kad bus sudarytas neatskleidimo susitarimas, kurį buvęs vidaus auditorius atmetė dėl nepakankamo skaidrumo; ragina Komitetą persvarstyti savo pasiūlymą siekiant oficialiai pripažinti buvusį vidaus auditorių bona fide informatoriumi ir leisti, kad bet koks taikinimo susitarimas būtų viešas siekiant skaidrumo;

50. apgailestauja, kad tarpininkavimo procesas tarp Komiteto ir buvusio vidaus auditoriaus, kaip reikalaujama Rezoliucijoje (ES) 2019/1429[7], vis dar nepradėtas ir jį planuojama pradėti tik 2020 m. pradžioje; taip pat apgailestauja, kad Komitetui prireikė daugiau kaip 20 metų pradėti tarpininkavimo procesą su buvusiu vidaus auditoriumi; pakartoja savo daugelyje Parlamento rezoliucijų išreikštą tvirtą paramą teisingam ir sąžiningam susitarimui su buvusiu vidaus auditoriumi ir tam, kad Komitetas viešai atsiprašytų už pažeidimus nagrinėjant tą bylą;

51. atkreipia dėmesį į trečiosios neįgalumo nustatymo komisijos sprendimą, kuriame vienbalsiai patvirtinama, kad liga, dėl kurios vidaus auditorius buvo išleistas į pensiją dėl invalidumo, buvo profesinio pobūdžio ir kad jis tapo sistemingų bauginimų Komitete auka;

52. pažymi, kad 2019 m. gruodžio 20 d. Komitetas pateikė pasiūlymą dėl neteisminio ginčo sprendimo ir viešo pareiškimo projektą, kurį atmetė buvęs vidaus auditorius, kuris išreiškė pageidavimą pradėti tarpininkavimo procesą kaip tinkamiausią teisingo bylos sprendimo priemonę;

53. palankiai vertina EP narės Sophie in t’Veld paskyrimą tarpininke buvusio vidaus auditoriaus byloje, siekiant rasti kompromisą šiuo atveju; atkreipia dėmesį į tai, kad toks tarpininkavimas taip pat turėtų apimti buvusio vidaus auditoriaus bona fide informatoriaus statusą (kaip Parlamentas pripažino savo 2004 m. rezoliucijoje) ir tai, kad jis, pranešdamas apie pažeidimus Sąjungos institucijoms, veikė Sąjungos interesais;

54. prašo komitetų nedelsiant pritarti tarpininkavimui, kad būtų įgyvendintas trečiosios neįgalumo nustatymo komisijos sprendimas, imantis visų reikiamų priemonių, kad būtų įvykdyti ankstesnėse Parlamento rezoliucijose pateikti prašymai;

55. pažymi, kad Komitetas, atsižvelgdamas į „sukamųjų durų“ reiškinio politiką, užtikrina, kad visiems tarnybą paliekantiems darbuotojams, ypač vyresniesiems vadovams, būtų aktyviai ir sistemingai primenama apie jų pareigą deklaruoti savo ketinimą užsiimti profesine veikla; palankiai vertina tai, kad Komitetas taip pat primena darbuotojams, laikinai paliekantiems tarnybą dėl nemokamų atostogų arba dėl netekto darbingumo, apie jų pareigas pagal Tarnybos nuostatų 16 straipsnį ir Komiteto vidaus sprendimą Nr. 66/2014 dėl papildomo darbo ir pareigų;

56. pažymi, kad Taryba nustatė, jog nuo tos dienos, kai teisiškai įsigalios Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos, trys iš 24 šiuo metu Jungtinei Karalystei skirtų vietų bus paskirtos Estijai, Kiprui ir Liuksemburgui; pažymi, kad tokiu būdu Komiteto vietų skaičius būtų sumažintas tik 21;

57. atkreipia dėmesį į visus pastaraisiais metais pasiektus rezultatus tokiose srityse, kaip antai rezultatais grindžiamas biudžeto sudarymas, etikos sistema ir visos su ja susijusios taisyklės bei procedūros, intensyvesnė komunikacijos veikla ir vis didėjantis skaidrumo gerinimo priemonių skaičius; palankiai vertina tai, kad sudaryta daug tarpinstitucinių susitarimų dėl paslaugų lygio ir tarpinstitucinių bendradarbiavimo susitarimų; pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjungos institucijos ir įstaigos bendradarbiautų ir dalintųsi patirtimi; Siūlo Komitetui išanalizuoti galimybę oficialiai patvirtinti tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, kad būtų dalijamasi geriausia patirtimi ir rengiami bendri sprendimai.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

19.2.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

József Szájer

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

18

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Joachim Kuhs

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

 

7

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

0

 

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

[1] OL L 57, 2018 2 28.

[2] OL C 327, 2018 9 30, p. 1.

[3] OL C 340, 2019 10 8, p. 1.

[4] OL C 340, 2019 10 8, p. 9.

[5] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[6] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[7] 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2019/1429 su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą jo sprendimo dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto, VII skirsnis – Regionų komitetas, įvykdymo patvirtinimo dalį (OL L 249, 2019 9 27, p. 123).

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 17 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika