Procedură : 2019/2061(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0071/2020

Texte depuse :

A9-0071/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0116

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0071/2020</NoDocSe>
PDF 191kWORD 69k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor</Titre>

<DocRef>(2019/2061(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Comisia pentru control bugetar</Commission>

Raportor: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor

(2019/2061(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018[1],

 având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 (COM(2019)0316 – C9-0056/2019)[2],

 având în vedere Raportul anual al Comitetului Regiunilor către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsurile instituțiilor[3],

 având în vedere declarația de asigurare[4] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002[5] al Consiliului, în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[6], în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0071/2020),

1. acordă Secretarului General al Comitetului Regiunilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Regiunilor aferent exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Regiunilor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor

(2019/2061(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0071/2020),

A. întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane,

1. constată cu satisfacție că în Raportul său anual pe 2018, Curtea de Conturi (în continuare „Curtea”) nu a identificat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele supuse auditului privind resursele umane și procedurile de achiziții ale Comitetului Regiunilor (în continuare „Comitetul”);

2. salută concluzia Curții potrivit căreia plățile totale pentru cheltuielile administrative ale Comitetului aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare și că sistemele de supraveghere și de control examinate au fost eficace;

3. regretă, ca observație generală, faptul că sfera supusă examinării și concluziile capitolului 10 referitor la „Administrație” din Raportul anual pe 2018 al Curții sunt destul de limitate, chiar dacă rubrica 5 („Administrație”) din cadrul financiar multianual este considerată ca prezentând un risc scăzut;

4. ia act de faptul că Curtea a selectat un eșantion de 45 de operațiuni din CFM, rubrica 5 („Administrație”), ale tuturor instituțiilor și organelor Uniunii; constată că eșantionul a fost astfel constituit încât să fie reprezentativ pentru gama de cheltuieli de la rubrica 5, care reprezintă 6,3 % din bugetul Uniunii; ia act de faptul că, conform Curții, riscul asociat cheltuielilor administrative este scăzut; consideră, cu toate acestea, că volumul operațiunilor selectate pentru „alte instituții” nu este suficient și solicită Curții să crească numărul de operațiuni examinate cu cel puțin 10 %;

5. constată că bugetul Comitetului pentru 2018 s-a ridicat la 96 101 000 EUR (față de 93 295 000 EUR în 2017), ceea ce înseamnă o creștere de 3 %; constată că 99,3 % din toate creditele au fost angajate până la sfârșitul anului 2018 (comparativ cu 98 % în 2017 și 98,7 % în 2016), iar 91 % au fost plătite în 2018 (comparativ cu 89,9 % în 2017 și 89,6 % în 2016);

6. salută faptul că, per ansamblu, gestiunea financiară a Comitetului pentru bugetul pe 2018 a fost prudentă și corectă; salută faptul că rata angajamentelor de la titlul 1, „Cheltuieli legate de personalul instituției”, a fost de 99,1 %, iar pentru titlul 2, „Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse”, a fost de 99,6 %;

7. recunoaște răspunsul dat de Comisie cu privire la ratele de execuție a plăților (2018: 76,9 %, 2017: 77,1 % și 2016: 74,5 %) pentru titlul 2 din buget; ia act de faptul că facturile destinate în principal întreținerii și consumului de energie sunt primite doar la începutul anului următor; solicită Comitetului să îmbunătățească situația, acolo unde este posibil, prin formularea unor condiții de plată echilibrate de-a lungul anului în contractele de servicii conexe;

8. observă creditele neutilizate pentru mai multe linii bugetare, cum ar fi cursurile pentru deputați (postul 105) – 59,0 %, misiunile pentru personal (postul 162) – 33,3 %, serviciile medicale (postul 1634) – 77,9 % și lucrările de amenajare (postul 2007) – 92,7 %; reamintește necesitatea de a lua măsuri pentru a reduce la minimum estimările bugetare excesive;

9. subliniază că, în ciuda activităților sale politice, bugetul Comitetului este considerat pur administrativ și reprezintă 1 % din rubrica 5 („Administrație”) din bugetul Uniunii; salută eforturile depuse de Comitet în ceea ce privește aplicarea principiilor bugetului bazat pe performanțe în operațiunile sale zilnice și disponibilitatea sa de a se îmbunătăți în continuare, împreună cu alte instituții și organisme ale Uniunii; ia act de instrumentele încununate de succes, cum ar fi analiza execuției bugetare, pentru a monitoriza și a îmbunătăți ratele de execuție a bugetului Comitetului; salută, în general, abordarea Comitetului orientată către performanță;

10. ia act de faptul că Comitetul ține un registru central al excepțiilor de raportare legate de nerespectarea procedurilor interne și a măsurilor corective; salută faptul că numărul total de excepții financiare a scăzut cu 6,8 % față de 2017;

11. salută eforturile Comitetului de a reduce timpul mediu de plată (în temeiul Regulamentului financiar, plățile trebuie efectuate în termen de 30 de zile) la 16 zile, în medie, în 2018, ceea ce reprezintă cea mai bună rată pe 10 ani (față de 23 de zile în 2017, 26 de zile în 2016 și 20 de zile în 2015); constată că în 2018 nu a fost semnalat niciun caz de plată a dobânzilor de întârziere obligatorii;

12. ia act de faptul că Comitetul a lansat un exercițiu pentru cele 16 standarde de control intern (SCI) prin intermediul unui chestionar pentru evaluarea conformității și eficacității cerințelor specificate pentru fiecare SCI; ia act de rezultatul pozitiv și de concluziile privind accentul puternic asupra SCI 3, alocarea personalului, SCI 10, continuitatea activității și SCI 12, informarea și comunicarea aferente viitoarelor provocări, cum ar fi un nou mandat și aniversarea a 25 de ani de existență a Comitetului;

13. recunoaște că monitorizarea funcției de audit intern este asigurată de un comitet de audit compus din câte un membru din partea fiecărui grup politic din cadrul Comisiei pentru afaceri financiare și administrative a Comitetului și un consilier extern la nivel înalt; constată că obiectivul pentru 2018 ca 75 % dintre recomandările foarte importante să fie închise după 6 luni a fost atins în proporție de 50 %, iar obiectivul ca 100 % dintre recomandările foarte importante să fie închise după 12 luni a fost atins în proporție de 100 %;

14. reiterează importanța cooperării interinstituționale, cum ar fi acordurile privind nivelul serviciilor pentru politicile de resurse umane etc. și alte acorduri administrative; invită Comitetul să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului privind sumele plătite în temeiul acestor acorduri, în următorul raport anual de activitate;

15. subliniază importanța promovării implicării autorităților regionale și locale, având în vedere rolul lor în implementarea politicilor Uniunii; 

16. ia act de faptul că acordul de cooperare administrativă încheiat în 2014 între Comitet, Comitetul Economic și Social European (CESE) și Parlament a expirat la 31 decembrie 2019; constată că, până în prezent, acordul din 2014 nu a fost renegociat sau prelungit; este de părere că acordul din 2014 a fost foarte dezechilibrat pentru Comitet și pentru CESE („comitetele”), care au transferat în total 60 de traducători către Parlament (36 de la CESE), primind în schimb doar dreptul de a utiliza prestațiile Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS); constată cu îngrijorare că, drept urmare, comitetele au trebuit să angajeze personal contractual și să externalizeze serviciile de traducere; ia act cu îngrijorare de faptul că, pentru a compensa reducerea personalului de traducere, Parlamentul le-a oferit comitetelor o sumă suplimentară (1 200 000 EUR între 2015 și 2016) pentru a acoperi externalizarea serviciilor de traducere, sumă care poate fi realocată altor domenii de politică dacă nu este utilizată integral pentru servicii externalizate de traducere (CESE a recurs la această posibilitate de realocare în ultimii trei ani); este de părere că aceste fapte nu respectă criteriile unei gestiuni financiare generale prudente și sănătoase și ar trebui reexaminate dacă se prelungește contractul actual sau se negociază un nou acord; recunoaște că, din punct de vedere politic, acordul trebuie actualizat pentru a răspunde necesităților actuale, cum ar fi noul CFM sau noile norme ale politicii de coeziune;

17. salută campania „Reflecții asupra Europei/Viitorul Europei”, care cuprinde în total peste 209 evenimente (până în februarie 2019); ia act de faptul că Comitetul își valorifică acest succes pentru a dezvolta un model de consultare permanentă a cetățenilor europeni, împreună cu alte instituții și organe ale Uniunii, cu scopul de a combina dezbaterile locale cu un mecanism de transmitere a reacțiilor pentru informarea factorilor de decizie de la nivelul Uniunii; invită Comitetul să revină cu informații privind rezultatele obținute în următorul său raport anual de activitate;

18. salută, din motive de transparență, includerea în raportul său anual de activitate a unei liste de evenimente pentru 2017 și 2018 organizate în contextul campaniei „Reflecții asupra Europei/Viitorul Europei”; ia act de numele membrilor implicați ai Comitetului, de titlul, data, locul și costurile totale, care se ridică la 41 747,87 EUR în 2018 (comparativ cu 45 505,93 EUR în 2017);

19. apreciază succesul înregistrat de Comitet pe platformele de comunicare socială, cu 12 658 de like-uri pe pagina Facebook în 2018 (comparativ cu 9 013 în 2017) și 3 727 de abonați pe Twitter în 2018 (comparativ cu 3 425 în 2017); ia act de utilizarea cu succes în întreaga Uniune a sondajului online/aplicației pentru dispozitive mobile „Spuneți-vă părerea despre Europa!”; felicită Comitetul pentru noul său site internet, care a ajuns la 101 983 de vizualizări în 2018 (comparativ cu 43 748 în 2017); salută cursul online (MOOC) deschis, inițiat în ianuarie 2018, cu titlul „Valorificați la maximum resursele UE pentru regiunea sau orașul dumneavoastră”, cu aproape 15 000 de participanți (față de 8 500 în 2015 și 5 500 în 2016);

20. salută realizările Comitetului în ceea ce privește creșterea numărului de studii publicate, care se ridică la 27 și depășește ținta de 15; observă că toate studiile au fost publicate pe site-ul Comitetului și sunt, prin urmare, accesibile publicului;

21. ia act de faptul că acordul dintre comitete și Comisie privind schimbul clădirii VMA a Comisiei contra clădirilor BEL68/TRE 74 ale Comitetelor a fost semnat la 28 august 2019; ia act de faptul că schimbul va intra în vigoare la 16 septembrie 2022; constată cu îngrijorare că principala prioritate identificată în politica imobiliară a comitetelor este concentrarea geografică a clădirilor; constată cu îngrijorare că acest schimb duce la o pierdere de spațiu de birouri de 10 440 m² și, prin urmare, impune găsirea unor birouri suplimentare după schimb pentru a găzdui aproximativ 200 de membri ai personalului, problemă care nu poate fi soluționată integral prin măsuri alternative pe termen scurt, cum ar fi creșterea densității utilizării spațiului în alte clădiri și a muncii la distanță, ci va necesita achiziționarea unei alte clădiri adiacente pentru a se compensa această reducere; ia act, de asemenea, de necesitatea de a renova clădirea VMA pe termen scurt sau mediu; își exprimă temerea cu privire la consecințele pe care acest acord le va avea nu numai asupra situației financiare a Comitetului, ci și asupra satisfacției personalului în cauză; regretă că serviciul juridic nu a fost consultat cu privire la o chestiune de o asemenea anvergură și importanță pentru Comitet;

22. ia act de faptul că a fost înființat recent un grup de lucru comun al comitetelor, care va efectua o analiză suplimentară pentru a găsi soluții corespunzătoare; ia act de faptul că un alt grup de lucru are sarcina de a examina posibile noi modalități de lucru; subliniază că schimbul de clădiri nu trebuie să afecteze negativ în niciun caz gradul de satisfacție al personalului, modalitățile de lucru și spațiul de lucru; reamintește obligația consultării personalului cu privire la schimbul de clădiri și obligația de a se lua în considerare opinia acestuia; invită comitetele să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în legătură cu rezultatele obținute;

23. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că s-a confirmat prezența azbestului în locuri critice în clădirea VMA, inclusiv în parcări; regretă profund faptul că inventarul realizat de un contractant extern specializat a fost efectuat în septembrie 2019, la doar o lună de la semnarea acordului cu Comisia; regretă faptul că acordul a fost semnat fără ca toate părțile interesate să fie informate în timp util despre posibila prezență a azbestului în clădirea VMA; regretă, de asemenea, că membrii și personalul nu au fost informați despre această situație și consideră că nu este suficient faptul că informația a fost publicată pe intranetul CESE, unde este greu de găsit;

24. ia act de faptul că, în septembrie 2019, comitetele au primit un certificat de siguranță privind azbestul pentru clădirea VMA și că în acest certificat se precizează faptul că clădirea conține azbest fără a prezenta riscuri în condiții normale de utilizare a clădirii; este profund îngrijorat de evoluțiile viitoare legate de această situație, având în vedere în special faptul că următoarea destinație a clădirii nu va fi una de utilizare normală, ci se vor desfășura lucrări de construcție;

25. relevă că efectele asupra sănătății umane ale unei expuneri prelungite și periculoase la azbest sunt bine documentate și constituie întotdeauna, în general, o sursă de preocupare și de îngrijorare în rândul populației; solicită ambelor comitete să ducă o politică de transparență totală și proactivă și de informare cu privire la gestionarea situației înainte și după ocuparea efectivă a clădirii VMA, evitând, în același timp, alarmismul inutil;

26. ia act de strategia imobiliară a Comitetului, aprobată la 29 noiembrie 2017, a cărei prioritate este „concentrarea geografică” și „legătura fizică” cu clădirea principală a comitetelor, Jacques Delors, fapt ce oferă beneficii financiare și nefinanciare semnificative; ia act de faptul că clădirea VMA va necesita o renovare minoră cât mai devreme posibil (2020-2022) și o renovare mai aprofundată atunci când comitetele vor deține integral clădirea VMA în 2028; ia act de faptul că costurile vor fi acoperite de comitete, în conformitate cu algoritmul de repartizare aplicabil în temeiul acordului de cooperare administrativă;

27. salută toate măsurile puse în aplicare până în prezent pentru a asigura standarde corespunzătoare de securitate (informatică); ia act de faptul că, în urma instalării noilor echipamente pentru controlul accesului și pentru acțiunile de securitate informatică, standardele de securitate aferente au atins același nivel ca și standardele Parlamentului și Comisiei;

28. regretă faptul că Comitetul nu dispune încă de un cadru juridic care să se ocupe de cazurile de hărțuire în care sunt implicați membrii săi; reiterează solicitarea adresată de Ombudsmanul European instituțiilor de a adopta norme privind hărțuirea aplicabile membrilor lor; solicită Comitetului să adopte de urgență astfel de norme, în conformitate cu Decizia Biroului Parlamentului din 2 iulie 2018 privind plângerile de hărțuire; invită Comitetul să informeze ulterior Parlamentul cu privire la măsurile luate în acest sens;

29. îndeamnă Comitetul să își intensifice eforturile legate de Codul de conduită prevăzut pentru membrii săi în ceea ce privește prevenirea și combaterea conflictelor de interese; solicită Comitetului să asigure publicarea normelor și a procedurilor în cauză pe site-urile sale de internet;

30. recunoaște existența unui mecanism eficace de combatere a cazurilor de hărțuire în care este implicat personalul, numai pe baza normelor interne prin care sunt puse în aplicare dispozițiile corespunzătoare din Statutul funcționarilor; salută organizarea de cursuri de formare pentru toți membrii personalului pe tema prevenirii hărțuirii, care se axează pe normele, dispozițiile și procedurile în vigoare privind plângerile de hărțuire; ia act de faptul că Comitetul dispune de o echipă funcțională de consilieri confidențiali (în prezent, șase sunt numiți și doi sunt înscriși pe o listă de rezervă), care au beneficiat de formare înainte de a-și prelua funcția;

31. constată că creditele pentru externalizarea traducerilor au crescut în contextul acordului de cooperare semnat cu Parlamentul și al reducerii corespunzătoare a personalului de traducere; constată că, în 2018, externalizarea traducerilor a atins 20,2 %, cu puțin peste obiectivul de 20 %, ceea ce a fost determinat, parțial, de volumul ridicat de muncă (cu 21 % mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017); constată, de asemenea, că costul total al traducerilor externalizate în 2018 a fost de 3 251 855 EUR, în comparație cu 5 263 108 EUR, care ar fi fost costul total al traducerilor efectuate intern;

32. recunoaște eforturile comitetelor care au condus la o reorganizare importantă în cadrul unei noi strategii pentru un multilingvism mai eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor; regretă că, între 2014 și 2017, transferurile de posturi de la serviciile lingvistice către serviciile Parlamentului au necesitat compensarea printr-un număr mai mare de angajați contractuali; invită Comitetul să informeze Parlamentul în mod periodic cu privire la aceste evoluții;

33. ia act de raportul de evaluare a proiectului-pilot privind gestionarea în comun a unor unități de traducere care a identificat, în afară de o reducere a cheltuielilor generale de gestiune, sinergii suplimentare la nivelul asistenței de traducere, odată ce toate unitățile de traducere fuzionează și sunt instituite toate condițiile tehnice necesare; ia act de faptul că Biroul Comitetului a mandatat Secretarul General să elaboreze și să propună o nouă organigramă, în cooperare cu Secretarul General al CESE; ia act de faptul că fuzionarea unităților pilot este confirmată și că în 2019 vor avea loc alte două fuziuni; invită Comitetul să raporteze cu privire la toate acțiunile întreprinse pentru a asigura sustenabilitatea volumului de traduceri;

34. ia act de eforturile de a simplifica și mai mult procesele legate de resurse umane, în special prin introducerea treptată a fluxurilor de lucru informatizate (facturi, misiune și fișiere); invită Comitetul să își intensifice eforturile de modernizare a proceselor sale de achiziții legate de instrumentele informatice, prin crearea unui flux de lucru electronic care să permită un mod de lucru fără utilizarea hârtiei ca suport; ia act de progresele semnificative înregistrate în ceea ce privește facturarea electronică, care este acum pe deplin operațională din punct de vedere informatic;

35. ia act de schema de personal care cuprindea 538 de posturi în 2018 (față de 533 în 2017); salută numărul redus al posturilor vacante în 2018 (mai puțin de 2 %) față de 2017 (aproximativ 2,5 %); salută faptul că în 2018 a fost inițiat un exercițiu de evaluare a volumului de lucru pentru a avea o imagine de ansamblu a utilizării eficiente a resurselor umane în cadrul Comitetului și pentru a identifica eventualele lacune; ia act de faptul că raportul final a fost prezentat în primăvara anului 2019; solicită o prezentare detaliată a situației în următorul său raport anual de activitate;

36. salută introducerea unui nou sistem de evaluare axat pe performanța individuală și a unei noi scheme de promovare bazate pe merit, care au făcut obiectul unui dialog social intens în 2018; recunoaște că implementarea unui plan de acțiune în urma unui sondaj de satisfacție a personalului organizat la sfârșitul anului 2016 a avut ca rezultat un program de gestionare atât pentru cadrele de conducere de nivel mediu, cât și pentru cele debutante, care vizează subiecte legate de gradul de satisfacție a personalului;

37. salută faptul că rata absenteismului a scăzut de-a lungul anilor (de la 4,86 % în 2015 la 4,6 % în 2016, 4,5 % in 2017 și 4,29 % în 2018); constată însă că 23 de membri ai personalului au fost în concediu de boală timp de mai mult de 90 de zile în 2018, inclusiv trei cazuri care au durat 352, 296,5 și, respectiv, 280,5 zile și au corespuns unor afecțiuni grave; ia act de politica cuprinzătoare a Comitetului privind gestionarea absențelor, inclusiv urmărirea absențelor și implementarea unei politici structurate privind întoarcerea la muncă;

38. salută faptul că, în ceea ce privește egalitatea de șanse, au fost luate toate măsurile în ceea ce privește handicapul, diversitatea și echilibrul de gen, cum ar fi rețeaua punctelor de contact la nivel local pentru egalitatea de șanse în direcțiile respective, pentru a crește gradul de sensibilizare și a pune în aplicare acțiuni în cadrul tuturor serviciilor Comitetului; salută eforturile depuse de Comitet în ceea ce privește condițiile de lucru flexibile, pentru a le permite colegilor de ambele sexe să exercite atribuții de conducere, asigurând o mai bună reconciliere a responsabilităților familiale și profesionale ale acestora;

39. ia act cu interes de faptul că Comitetul a adoptat o strategie integrată de gestionare a specialiștilor, care acoperă o gamă largă de domenii și politici și contribuie în cele din urmă la performanțele personalului și la angajamentul personalului; ia act de faptul că nivelul șefilor de unitate adjuncți, al șefilor de sector și al șefilor de echipă a fost recunoscut în mod oficial ca un nou nivel de conducere, iar Comitetul a organizat cursuri de formare conexe;

40. recunoaște efortul depus de Comitet pentru a realiza un echilibru geografic în rândul cadrelor de conducere ale Comitetului, în special în ceea ce privește statele membre care au aderat la Uniune în 2014 sau după această dată, care a ajuns la 22,2 % (ținta fiind de 20 %), ușor peste proporția populației din aceste țări în comparație cu populația totală a Uniunii;

41. ia act de dificultățile cu care se confruntă Comitetul pentru a crește proporția femeilor în posturile de conducere de nivel mediu și superior (35,6 % femei în funcții de conducere); constată că Comitetul este o instituție de dimensiuni limitate, cu un grup relativ tânăr de cadre de conducere de nivel mediu; ia act de eforturile precum Ghidul de bune practici în materie de recrutare, reformulat într-o instrucțiune de serviciu, care introduce o normă obligatorie pentru a include în fiecare comisie de recrutare atât bărbați, cât și femei; invită Comitetul să își intensifice eforturile în acest sens și să raporteze cu privire la îmbunătățirile realizate;

42. reiterează nevoia de a raționaliza și accelera procedura de descărcare de gestiune; propune, în această privință, ca data de 31 martie a anului următor exercițiului financiar să fie stabilită drept data-limită pentru prezentarea raportului anual de activitate; salută disponibilitatea Comitetului de a adopta această bună practică, care ar trebui să contribuie la scurtarea calendarului procedurii de descărcare de gestiune;

43. salută faptul că, în ansamblu, evaluarea intermediară finalizată la începutul anului 2018 a concluzionat că acordul de cooperare interinstituțională dintre comitete funcționează bine; ia act de faptul că serviciile comune deservesc ambele comitete în domeniile traducerii, infrastructurii, logisticii și informaticii; ia act de faptul că, împreună cu cheltuielile aferente salariilor, valoarea monetară anuală a activității serviciilor comune depășește 100 de milioane EUR;

44. constată că acordul de cooperare dintre comitete, semnat în 2016, a stabilit un cadru juridic solid pentru o cooperare pe termen lung, eficientă și eficace și demonstrează că cele două comitete acționează în parteneriat, respectându-și, totodată, competențele și prerogativele; constată că acordul a expirat la 31 decembrie 2019 și că s-a decis prelungirea acestuia cu un an, în paralel cu negocierea unui nou acord; solicită ambelor comitete să depună eforturile necesare pentru încheierea cât mai curând posibil a unui nou acord, pentru a permite realizarea de noi sinergii și economii;

45. reamintește că, din nou, comitetele au alocat mai puțin de 3 % din bugetul lor total pentru informatică și că proiectele și echipamentele informatice au avut de suferit de pe urma finanțării structural insuficiente timp de mai mulți ani; ia act cu îngrijorare de faptul că, pentru a-și recupera restanțele în materie de proiecte și sisteme informatice, cele două comitete continuă să utilizeze transferuri colectoare la sfârșitul anului pentru a finanța proiecte informatice; solicită celor două comitete să pună în aplicare cât mai curând posibil noua strategie digitală și noul plan multianual de cheltuieli în domeniul informatic;

46. solicită Comitetului să analizeze în continuare situația pentru a identifica și alte domenii care ar putea fi utilizate în comun cu CESE; subliniază că acest tip de cooperare interinstituțională poate reduce semnificativ cheltuielile totale ale Comitetului; invită Comitetul să informeze Comisia pentru control bugetar a Parlamentului în legătură cu rezultatele obținute;

47. felicită Comitetul pentru formarea sa în materie de e-learning, cu un capitol dedicat eticii, concepută în principal pentru noii-veniți și situată pe prima pagină a site-ului intranet al Comitetului, pentru a le asigura tuturor un acces facil; apreciază, în interesul transparenței, publicarea pe site-ul internet al Comitetului a politicilor, cum ar fi procedurile de semnalare a neregulilor și politicile privind activitățile profesionale ale foștilor înalți funcționari; încurajează Comitetul să continue cu o veritabilă politică de digitalizare a serviciilor sale;

48. reamintește că, la 23 august 2018, un fost auditor intern a depus la autoritatea împuternicită să facă numiri o plângere împotriva Comitetului pe baza articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, ca urmare a deciziei Comitetului din 24 mai 2018 de a nu-l recunoaște ca avertizor de integritate de bună credință; regretă profund decizia Comitetului, care contravine poziției Parlamentului potrivit căreia auditorul intern este un avertizor de integritate de bună credință, poziție confirmată în Rezoluția Parlamentului din 13 ianuarie 2004; încurajează Comitetul să recunoască pe deplin statutul auditorului intern și să își ceară scuze public pentru că i-a tratat necorespunzător cazul;

49. observă că, la 20 decembrie 2019, Comitetul i-a propus fostului auditor intern o soluționare alternativă a litigiului cu condiția încheierii unui acord de confidențialitate, propunere respinsă de fostul auditor intern pe motiv de lipsă de transparență; încurajează Comitetul să își revizuiască propunerea, pentru a-l recunoaște oficial pe fostul auditor intern drept un avertizor de integritate de bună credință și pentru a permite publicarea oricărui acord de conciliere, în interesul transparenței;

50. regretă faptul că procesul de mediere dintre Comitet și fostul auditor intern, solicitat în Rezoluția (UE) 2019/1429[7], nu a avut încă loc și este planificat abia pentru începutul anului 2020; regretă, de asemenea, faptul că au trecut mai mult de 20 de ani până când Comitetul a început un proces de mediere cu fostul auditor intern; își reiterează sprijinul ferm, astfel cum a fost exprimat în numeroase rezoluții ale Parlamentului, pentru o soluționare justă și echitabilă a situației și pentru exprimarea de către Comitet a scuzelor publice privind modul defectuos în care a gestionat cazul;

51. ia act de decizia celei de a treia comisii de invaliditate care confirmă în unanimitate că auditorul intern a fost declarat inapt din motive profesionale și a făcut obiectul unei intimidări din partea Comitetului;

52. observă că, la 20 decembrie 2019, Comitetul a înaintat o propunere privind o soluționare alternativă a litigiului și o propunere de declarație publică, pe care fostul auditor intern le-a respins, exprimându-și dorința demarării unui proces de mediere ca modalitatea ce mai adecvată pentru o soluționare justă a cazului;

53. salută numirea deputatei în Parlamentul European Sophie in t’Veld în calitate de mediator în cazul fostului auditor intern în vederea găsirii unei soluții de compromis; reamintește cererea sa ca această mediere să abordeze, de asemenea, statutul de avertizor de bună-credință al fostului auditor intern (astfel cum a fost recunoscut de Parlament în rezoluția sa din 2004) și faptul că acesta a acționat în interesul Uniunii prin consemnarea unor nereguli în cadrul instituțiilor UE;

54. solicită comitetelor să accepte prompt medierea, pentru a implementa decizia celei de a treia comisii de invaliditate, luând toate măsurile necesare pentru a răspunde solicitărilor incluse de Parlament în rezoluțiile sale anterioare;

55. ia act de faptul că, în contextul politicii sale privind „ușile turnante”, Comitetul se asigură că toți membrii personalului care părăsesc instituția și, în special, personalul de conducere de nivel superior, sunt informați în mod proactiv și sistematic cu privire la obligația de a-și declara intenția de a desfășura o activitate profesională; salută faptul că Comitetul reamintește, de asemenea, angajaților care părăsesc instituția temporar pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu de invaliditate, că le revin obligații în temeiul articolului 16 din Statutul funcționarilor și al deciziei interne a Comitetului nr. 66/2014 privind activitățile și sarcinile externe;

56. ia act de faptul că Consiliul a stipulat că, de la data la care retragerea Regatului Unit din Uniune produce efecte juridice, trei dintre cele 24 de locuri atribuite în prezent Regatului Unit vor fi atribuite Estoniei, Ciprului și Luxemburgului; ia act de faptul că în cadrul Comitetului ar urma să fie reduse doar 21 de locuri;

57. evidențiază toate realizările din ultimii ani în domenii precum întocmirea bugetului în funcție de performanțe, cadrul etic, cu toate normele și procedurile sale conexe, intensificarea activităților de comunicare și creșterea numărului de măsuri pentru îmbunătățirea transparenței; salută volumul semnificativ de acorduri interinstituționale pentru servicii și de cooperare; subliniază importanța colaborării și a schimbului de experiență între instituțiile și organele Uniunii; propune Comitetului să analizeze posibilitatea de a crea rețele oficiale în diferite domenii, cu scopul de a face schimb de bune practici și de a dezvolta soluții comune.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

19.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

József Szájer

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

18

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Joachim Kuhs

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

 

7

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

0

 

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO L 57, 28.2.2018.

[2] JO C 327, 30.9.2018, p. 1.

[3] JO C 340, 8.10.2019, p. 1.

[4] JO C 340, 8.10.2019, p. 9.

[5] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[6] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[7] Rezoluția (UE) 2019/1429 a Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (JO L 249, 27.9.2019, p. 123).

Ultima actualizare: 17 aprilie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate