Postup : 2019/2061(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0071/2020

Predkladané texty :

A9-0071/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0116

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0071/2020</NoDocSe>
PDF 192kWORD 69k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VII – Výbor regiónov</Titre>

<DocRef>(2019/2061(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pre kontrolu rozpočtu</Commission>

Spravodajca: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VII – Výbor regiónov

(2019/2061(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018[1],

 so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2018 (COM(2019)0316 – C9‑0056/2019)[2],

 so zreteľom na výročnú správu Výboru regiónov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2018 pre orgán udeľujúci absolutórium,

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2018 spolu s odpoveďami inštitúcií[3],

 so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[4] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0071/2020),

1. udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2018;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Výboru regiónov, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

 


 

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VII – Výbor regiónov

(2019/2061(DEC))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VII – Výbor regiónov,

 so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0071/2020),

A. keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória chce orgán udeľujúci absolutórium zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu podľa výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1. s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2018 nezistil žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a obstarávaním vo Výbore regiónov (ďalej len „výbor“);

2. víta záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2018, pokiaľ ide o administratívne výdavky výboru, sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly boli účinné;

3. vo všeobecnosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že kapitola 10 (Administratíva) výročnej správy Dvora audítorov za rok 2018 má pomerne obmedzený rozsah a závery, a to napriek skutočnosti, že okruh 5 (Administratíva) viacročného finančného rámca (VFR) sa považuje za nízkorizikový;

4. berie na vedomie, že Dvor audítorov vybral z okruhu 5 VFR vzorku 45 operácií všetkých inštitúcií a orgánov Únie; konštatuje, že vzorka bola navrhnutá tak, aby bola reprezentatívna pre škálu výdavkov v rámci okruhu 5, ktorý predstavuje 6,3 % rozpočtu Únie; konštatuje, že práca Dvora audítorov uvádza administratívne výdavky ako nízkorizikové; domnieva sa však, že počet operácií vybraných vo vzťahu k „ostatným inštitúciám“ je nedostatočný, a žiada Dvor audítorov, aby zvýšil počet operácií, ktoré sa majú preskúmať, aspoň o 10 %;

5. konštatuje, že v roku 2018 rozpočet výboru predstavoval 96 101 000 EUR v porovnaní s 93 295 000 EUR v roku 2017, čo predstavuje nárast o 3 %; konštatuje, že z celkovej sumy rozpočtových prostriedkov bolo ku koncu roka 2018 viazaných 99,3 % (v porovnaní s 98 % v roku 2017 a 98,7 % v roku 2016) a 91 % bolo v roku 2018 vyplatených (v porovnaní s 89,9 % v roku 2017 a 89,6 % v roku 2016);

6. víta celkovo obozretné a správne finančné riadenie výboru v rozpočtovom roku 2018; víta, že miera viazanosti v hlave 1 „Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii“ bola 99,1 % a v hlave 2 „Budovy, zariadenia a rôzne prevádzkové výdavky“ 99,6 %;

7. berie na vedomie odpoveď výboru týkajúcu sa miery plnenia platieb (76,9 % v roku 2018, 77,1 % v roku 2017 a 74,5 % v roku 2016) v hlave 2; konštatuje, že faktúry, najmä za údržbu a spotrebu energie, prichádzajú až na začiatku nasledujúceho roka; žiada výbor, aby zlepšil situáciu, ak je to možné tak, že v príslušných zmluvách o poskytovaní služieb zakotví vyvážené platobné podmienky s platbami rozloženými v priebehu roka;

8. poukazuje na nevyužité rozpočtové prostriedky v niekoľkých rozpočtových riadkoch, ako sú kurzy pre členov (položka 105) s 59,0 %, služobné cesty zamestnancov (položka 162) s 33,3 %, zdravotnícke služby (položka 1634) so 77,9 % a úpravy priestorov (položka 2007) s 92,7 %; pripomína, že sú potrebné opatrenia s cieľom minimalizovať nadmerné odhady rozpočtu;

9. zdôrazňuje, že rozpočet výboru sa napriek jeho politickým činnostiam považuje za čisto administratívny a predstavuje 1 % administratívneho okruhu 5 v rozpočte Únie; víta úsilie výboru o uplatňovanie zásad rozpočtu založeného na výkonnosti vo svojej každodennej činnosti a jeho ochotu ďalej sa zlepšovať spolu s inými inštitúciami a orgánmi Únie; berie na vedomie úspešné nástroje, ako sú preskúmania plnenia rozpočtu, zamerané na monitorovanie a podporu zlepšovania mier plnenia rozpočtu výboru; celkovo víta prístup výboru orientovaný na výkonnosť;

10. berie na vedomie, že výbor vedie centrálny register správ o výnimkách súvisiacich s nedodržaním vnútorných postupov a nápravných opatrení; víta skutočnosť, že celkový počet finančných výnimiek sa v porovnaní s rokom 2017 znížil o 6,8 %;

11. víta úsilie výboru s cieľom skrátiť priemerný čas na platbu (podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách sa platby musia vykonať do 30 dní) na 16 dní v roku 2018, čo je najlepší údaj za 10 rokov (v porovnaní s 23 dňami v roku 2017, 26 dňami v roku 2016 a 20 dňami v roku 2015); konštatuje, že v roku 2018 nebol zaznamenaný žiadny prípad povinného úroku z omeškania;

12. berie na vedomie, že výbor začal postup týkajúci sa 16 noriem vnútornej kontroly (ICS) prostredníctvom dotazníka, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť dodržiavanie a účinnosť požiadaviek stanovených pre každú ICS; berie na vedomie pozitívny výsledok a závery, že sa treba rozhodne zamerať na ICS 3 – prideľovanie zamestnancov, ICS 10 – kontinuita činností a ICS 12 – informácie a komunikácia, a to v dôsledku budúcich výziev, ako je nový mandát a 25. výročie vzniku výboru;

13. berie na vedomie, že monitorovanie funkcie vnútorného auditu zabezpečuje výbor pre audit zložený z jedného člena z každej politickej skupiny z komisie výboru pre finančné a administratívne záležitosti a jedného externého poradcu na vysokej úrovni; konštatuje, že cieľ stanovený na rok 2018, a to uzavrieť 75 % veľmi dôležitých odporúčaní do 6 mesiacov, sa dosiahol na 50 %, a cieľ uzavrieť 100 % veľmi dôležitých odporúčaní do 12 mesiacov sa dosiahol na 100 %;

14. opätovne zdôrazňuje význam medziinštitucionálnej spolupráce, napríklad dohôd na úrovni útvarov v oblasti ľudských zdrojov a iných administratívnych dohôd; vyzýva výbor, aby informoval parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu o sumách vyplatených v rámci takýchto dohôd v najbližšej výročnej správe o činnosti;

15. zdôrazňuje význam podpory zapojenia regionálnych a miestnych orgánov vzhľadom na ich úlohu pri vykonávaní politík Únie; 

16. konštatuje, že platnosť dohody o administratívnej spolupráci uzavretej medzi výborom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV) a Parlamentom v roku 2014 sa skončila 31. decembra 2019; konštatuje, že dohoda z roku 2014 nebola doteraz opätovne prerokovaná ani predĺžená; zastáva názor, že dohoda z roku 2014 bola veľmi nevyvážená pre výbor a EHSV (ďalej len „výbory“), ktoré presunuli celkom 60 prekladateľov do Parlamentu (z toho 36 EHSV) výmenou len za to, že môžu využívať služby výskumnej služby Európskeho parlamentu (EPRS); so znepokojením konštatuje, že v dôsledku toho museli výbory najímať zmluvných zamestnancov a externalizovať svoje prekladateľské služby; so znepokojením konštatuje, že na kompenzáciu zníženia počtu prekladateľov Parlament poskytol výborom dodatočné finančné prostriedky (1 200 000 EUR od roku 2015 do roku 2016) na pokrytie externalizácie prekladateľských služieb a že táto suma sa môže prerozdeliť do iných oblastí politiky, ak sa plne nevyužije na externý preklad (EHSV využil túto možnosť prerozdelenia v posledných troch rokoch); zastáva názor, že tieto okolnosti nie sú v súlade s kritériami celkového obozretného a správneho finančného riadenia a mali by sa prehodnotiť v prípade predĺženia súčasnej alebo dojednania novej dohody; uznáva, že z politického hľadiska sa táto dohoda musí aktualizovať s cieľom čeliť súčasným výzvam, ako je nový VFR alebo nové pravidlá politiky súdržnosti;

17. víta kampaň Úvahy o Európe/Budúcnosť Európy, ktorá zahŕňala celkovo viac ako 209 podujatí (do februára 2019); konštatuje, že výbor nadväzuje na tento úspech s cieľom vytvoriť model pre stále konzultácie s európskymi občanmi spolu s inými inštitúciami a orgánmi Únie, aby sa spojili miestne diskusie so systémom spätnej väzby v záujme informovania subjektov s rozhodovacími právomocami na úrovni Únie; vyzýva výbor, aby podal správu o dosiahnutých výsledkoch v nasledujúcej výročnej správe o činnosti;

18. víta z dôvodov transparentnosti zoznam podujatí v rokoch 2017 a 2018 v súvislosti s kampaňou Úvahy o Európe/Budúcnosť Európy vo výročnej správe o činnosti; berie na vedomie mená zúčastnených členov výboru, názvy, dátumy, miesta a celkové náklady vo výške 41 747,87 EUR v roku 2018 (v porovnaní so 45 505,93 EUR v roku 2017);

19. oceňuje úspech výboru v sociálnych médiách, keď sa jeho stránka na Facebooku v roku 2018 páčila 12 658 ľuďom (v porovnaní s 9 013 v roku 2017) a jeho účet na Twitteri sledovalo 3 727 osôb (v porovnaní s 3 425 v roku 2017); uznáva úspešné využívanie online prieskumnej/mobilnej aplikácie „Vyjadrite svoj názor na Európu“ v celej Únii; blahoželá výboru k jeho novým webovým stránkam, ktoré v roku 2018 dosiahli 101 983 pozretí (v porovnaní so 43 748 v roku 2017); víta otvorený online kurz (MOOC) z januára 2018 pod názvom Čo najlepšie využite zdroje EÚ pre váš región alebo mesto, na ktorom sa zúčastnilo takmer 15 000 osôb (v porovnaní s 8 500 v roku 2015 a 5 500 v roku 2016);

20. víta, že výbor dosiahol zvýšenie počtu publikovaných štúdií na 27 a prekročil tak cieľový počet 15; konštatuje, že všetky tieto štúdie boli uverejnené na internetovej stránke výboru, a preto sú prístupné verejnosti;

21. berie na vedomie, že 28. augusta 2019 bola podpísaná dohoda medzi výbormi a Komisiou o výmene budovy VMA patriacej Komisii za budovy výborov BEL 68/TRE 74; poznamenáva, že výmena nadobudne účinnosť 16. septembra 2022; so znepokojením konštatuje, že hlavnou prioritou politiky výborov v oblasti nehnuteľností je geografická koncentrácia budov; so znepokojením konštatuje, že táto výmena má za následok stratu kancelárskych priestorov v rozsahu 10 440 m2, a teda potrebu nájsť ďalšie kancelárie na umiestnenie približne 200 zamestnancov po výmene, čo nie je možné úplne kompenzovať alternatívnymi opatreniami v krátkodobom horizonte, ako je napríklad zhustené využívanie priestoru v iných budovách a väčšia miera práce na diaľku, ale bude si to vyžadovať nákup ďalšej priľahlej budovy na kompenzáciu tohto zníženia; berie tiež na vedomie potrebu renovovať budovu VMA v krátko- až strednodobom horizonte; obáva sa dôsledkov, ktoré bude mať táto dohoda nielen na financie výboru, ale aj na blaho príslušných zamestnancov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že o otázke takéhoto rozsahu a významu pre výbor sa nekonzultovalo s právnou službou;

22. poznamenáva, že výbory nedávno zriadili spoločnú pracovnú skupinu na účely prípravy ďalšej analýzy s cieľom nájsť primerané riešenia; konštatuje, že ďalšia pracovná skupina je poverená zamyslieť sa nad novými spôsobmi práce; zdôrazňuje, že v žiadnom prípade nesmú byť blaho zamestnancov, spôsob práce a pracovné priestory negatívne ovplyvnené výmenou budov; pripomína požiadavku, aby sa so zamestnancami konzultovalo o výmene budov a aby sa ich názor zohľadnil; vyzýva výbory, aby informovali parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu a Výbor pre rozpočet o akýchkoľvek dosiahnutých výsledkoch;

23. vyjadruje vážne znepokojenie nad potvrdením prítomnosti azbestu na kritických miestach budovy VMA vrátane parkoviska; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v septembri 2019, len jeden mesiac po podpísaní dohody s Komisiou, bol vykonaný súpis realizovaný špecializovaným externým dodávateľom; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dohoda bola podpísaná bez toho, aby boli všetky zainteresované strany včas informované o možnej prítomnosti azbestu v budove VMA; vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že členovia a zamestnanci neboli informovaní o situácii, a domnieva sa, že nestačí, že sa informácia uverejnila na intranete EHSV, kde je ťažké nájsť ju;

24. poznamenáva, že výbory dostali v septembri 2019 osvedčenie o bezpečnosti budovy VMA z hľadiska azbestu a že v tomto osvedčení sa uvádza, že budova obsahuje azbest bez rizika pre bežné používanie budovy; vzhľadom najmä na skutočnosť, že ďalšie využívanie budovy nebude bežné používanie, ale stavebné práce, je hlboko znepokojený budúcim vývojom v súvislosti s touto otázkou;

25. poznamenáva, že účinky predĺženého a nezabezpečeného vystavenia azbestu na ľudské zdravie sú dobre zdokumentované a sú vždy zdrojom obáv a poplachu medzi obyvateľstvom vo všeobecnosti; žiada oba výbory, aby vykonávali politiku úplnej a aktívnej transparentnosti a informovania o riadení situácie pred a po skutočnom obsadení budovy VMA a zároveň sa vyhli zbytočnému vyvolávaniu paniky;

26. berie na vedomie stratégiu výboru v oblasti nehnuteľností schválenú 29. novembra 2017 s prioritou geografickej koncentrácie a fyzického prepojenia s hlavnou budovou výboru Jacques Delors, čo zabezpečí významné finančné a nefinančné výhody; konštatuje, že budova VMA si bude vyžadovať menšiu obnovu v čo najkratšom čase (2020 – 2022) a dôkladnejšiu renováciu, keď budú výbory v roku 2028 úplne vlastniť budovu VMA; konštatuje, že náklady budú hradiť výbory podľa rozdeľovacieho kľúča uplatniteľného podľa dohody o administratívnej spolupráci;

27. víta všetky opatrenia, ktoré boli doteraz vykonané s cieľom zabezpečiť primerané normy (kybernetickej) bezpečnosti; konštatuje, že v nadväznosti na montáž nových zariadení na kontrolu prístupu a opatrení v oblasti bezpečnosti IT dosiahli súvisiace bezpečnostné normy rovnakú úroveň ako normy Parlamentu a Komisie;

28. vyjadruje poľutovanie nad tým, že výbor zatiaľ nemá právny rámec na riešenie prípadov obťažovania, ktoré sa týkajú jeho členov; pripomína výzvu európskeho ombudsmana adresovanú inštitúciám, aby prijali pravidlá týkajúce sa obťažovania, ktoré sa budú vzťahovať na ich členov; žiada výbor, aby naliehavo prijal takéto pravidlá po vzore rozhodnutia Predsedníctva Parlamentu z 2. júla 2018 o sťažnostiach na obťažovanie; vyzýva výbor, aby informoval Parlament o svojich nadväzných opatreniach;

29. naliehavo žiada výbor, aby posilnil svoje úsilie súvisiace s plánovaným kódexom správania svojich členov v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a boja proti nim; žiada výbor, aby zabezpečil zverejnenie príslušných pravidiel a postupov na svojich webových stránkach;

30. uznáva zavedený spoľahlivý mechanizmus na riešenie prípadov obťažovania týkajúcich sa zamestnancov len prostredníctvom interných pravidiel, ktorými sa vykonávajú príslušné ustanovenia služobného poriadku; víta organizovanie školení pre všetkých zamestnancov na tému prevencie obťažovania so zameraním na pravidlá, ustanovenia a postupy, ktoré sa uplatňujú v súvislosti so sťažnosťami na obťažovanie; konštatuje, že výbor má funkčný tím dôverných poradcov (v súčasnosti ich je šesť vymenovaných a dvaja sú na rezervnom zozname), ktorí absolvovali odbornú prípravu pred nástupom do funkcie;

31. poznamenáva, že rozpočtové prostriedky na outsourcing prekladov sa zvýšili v kontexte dohody o spolupráci podpísanej s Parlamentom a výsledného zníženia počtu prekladateľov; konštatuje, že v roku 2018 outsourcing prekladov dosiahol 20,2 %, čo je mierne nad cieľovými 20 % a čo je čiastočne spôsobené aj vysokým pracovným zaťažením (o 21 % vyššie v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017); ďalej konštatuje, že celkové náklady na externé preklady v roku 2018 predstavovali 3 251 855 EUR v porovnaní s 5 263 108 EUR, čo by boli celkové náklady na interný preklad;

32. uznáva úsilie výborov, ktorého výsledkom je významná reorganizácia v rámci novej stratégie zameranej na viacjazyčnosť, ktorá efektívnejšie využíva zdroje; vyjadruje poľutovanie nad tým, že od roku 2014 do roku 2017 sa presuny pracovných miest z jazykových služieb do služieb Parlamentu museli kompenzovať zvýšeným počtom zmluvných zamestnancov; vyzýva výbor, aby pravidelne informoval Parlament o súvisiacom vývoji;

33. berie na vedomie hodnotiacu správu o pilotnom projekte spoločného riadenia niektorých prekladateľských oddelení, ktorá okrem zníženia režijných nákladov na riadenie identifikovala ďalšie synergie na úrovni podpory prekladu po zlúčení všetkých prekladateľských oddelení a zavedení všetkých potrebných technických podmienok; berie na vedomie, že predsedníctvo výboru poverilo jeho generálneho tajomníka, aby v spolupráci s generálnym tajomníkom EHSV vypracoval a navrhol nový plán pracovných miest; berie na vedomie, že zlúčenie oddelení zapojených do pilotného projektu je potvrdené a že v roku 2019 sa uskutočnia ďalšie dve zlúčenia; vyzýva výbor, aby podal správu o všetkých opatreniach prijatých na zabezpečenie udržateľnosti výstupného objemu prekladov;

34. berie na vedomie úsilie o ďalšie zjednodušenie procesov v oblasti ľudských zdrojov, najmä prostredníctvom postupného zavádzania bezpapierových pracovných postupov, ako sú faktúry, služobné cesty a spisy; vyzýva výbor, aby posilnil úsilie o modernizáciu svojich postupov verejného obstarávania súvisiacich s IT nástrojmi a zriadil elektronický pracovný postup s cieľom umožniť bezpapierovú formu; konštatuje značný pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s elektronickou fakturáciou, ktorá je teraz z hľadiska IT plne funkčná;

35. berie na vedomie plán pracovných miest s 538 zamestnancami v roku 2018 (v porovnaní s 533 v roku 2017); víta nižšiu mieru voľných pracovných miest v roku 2018 (menej ako 2 %) než v roku 2017 (približne 2,5 %); víta skutočnosť, že v roku 2018 sa začalo hodnotenie pracovnej záťaže s cieľom získať prehľad o efektívnom využívaní ľudských zdrojov vo výbore a identifikovať možné nedostatky; berie na vedomie, že záverečná správa bola predložená na jar 2019; žiada o podrobné informácie o situácii v najbližšej výročnej správe o činnosti;

36. víta zavedenie nového systému hodnotenia zameraného na individuálnu výkonnosť a nového systému povyšovania založeného na zásluhách, ktoré boli predmetom intenzívneho sociálneho dialógu v roku 2018; uznáva, že vykonávanie akčného plánu v nadväznosti na prieskum spokojnosti zamestnancov, ktorý sa uskutočnil koncom roka 2016, malo za následok program riadenia pre stredných aj nižších riadiacich pracovníkov, ktorý sa týkal tém spojených so spokojnosťou zamestnancov;

37. víta skutočnosť, že miera neprítomnosti v práci sa v priebehu rokov znižuje (zo 4,86 % v roku 2015 na 4,6 % v roku 2016, 4,5 % v roku 2017 a 4,29 % v roku 2018); konštatuje však, že v roku 2018 bolo 23 zamestnancov práceneschopných viac ako 90 dní, vrátane troch prípadov, ktoré trvali 352, 296,5 a 280,5 dňa a ktoré súviseli s vážnymi chorobami; berie na vedomie komplexnú politiku výboru v oblasti riadenia absencií vrátane následných opatrení a vykonávania štruktúrovanej politiky návratu do práce;

38. víta, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti, všetky opatrenia prijaté v súvislosti so zdravotným postihnutím, rozmanitosťou a rodovou rovnováhou, ako je napríklad sieť miestnych kontaktných miest v oblasti rovnosti príležitostí na príslušných riaditeľstvách s cieľom zvýšiť informovanosť a vykonávať opatrenia v rámci všetkých útvarov výboru; víta úsilie výboru, pokiaľ ide o pružné pracovné podmienky s cieľom umožniť kolegom oboch pohlaví vykonávať riadiace úlohy prostredníctvom lepšieho zosúladenia svojich rodinných a pracovných povinností;

39. so záujmom berie na vedomie, že výbor prijal integrovanú stratégiu riadenia talentov zahŕňajúcu širokú škálu oblastí a politík, ktorá by v konečnom dôsledku mala prispieť k výkonnosti a angažovanosti zamestnancov; berie na vedomie, že úroveň zástupcov vedúcich oddelení, vedúcich odvetví a vedúcich tímov bola oficiálne uznaná ako nová úroveň riadenia a že výbor usporiadal súvisiace interné školenia;

40. uznáva úsilie výboru o dosiahnutie geografickej vyváženosti riadiacich pracovníkov výboru, najmä pokiaľ ide podiel členských štátov, ktoré pristúpili k Únii v roku 2004 alebo neskôr, ktorý dosiahol 22,2 % (v porovnaní s cieľom 20 %), čo je mierne nad podielom obyvateľstva týchto krajín na celkovom obyvateľstve Únie;

41. berie na vedomie ťažkosti výboru so zvyšovaním podielu žien na stredných a vyšších riadiacich pozíciách (35,6 % žien v riadiacich pozíciách); berie na vedomie skutočnosť, že výbor je inštitúcia s obmedzenou veľkosťou a pomerne mladou skupinou stredných riadiacich pracovníkov; berie na vedomie úsilie, ako je príručka osvedčených postupov v súvislosti s prijímaním zamestnancov prepracovaná na služobný pokyn, ktorým sa zavádza záväzné pravidlo, že každá výberová komisia musí mať členov oboch pohlaví; vyzýva výbor, aby ďalej posilňoval svoje úsilie a podával správy o všetkých dosiahnutých zlepšeniach;

42. opakuje, že je potrebné zefektívniť a urýchliť postup udeľovania absolutória; v tejto súvislosti navrhuje stanoviť termín na predkladanie výročných správ o činnosti na 31. marec roka nasledujúceho po účtovnom roku; víta pripravenosť výboru dodržiavať tento najlepší postup, ktorý by mal pomôcť podporiť žiadosť o skrátenie času potrebného na postup udelenia absolutória;

43. víta skutočnosť, že z hodnotenia v polovici obdobia, ktoré bolo dokončené začiatkom roka 2018, celkovo vyplýva, že medziinštitucionálna dohoda o spolupráci medzi výbormi funguje dobre; konštatuje, že spoločné služby slúžia obom výborom v oblasti prekladu, infraštruktúry, logistiky a IT; konštatuje, že spolu s príslušnými výdavkami súvisiacimi s platmi presahuje ročná peňažná hodnota prevádzky spoločných služieb 100 miliónov EUR;

44. poznamenáva, že dohoda o spolupráci medzi výbormi podpísaná v roku 2016 stanovuje pevný právny rámec pre dlhodobú, efektívnu a účinnú spoluprácu a preukazuje, že oba výbory konajú v partnerstve, pričom vzájomne rešpektujú svoje právomoci a výsady; konštatuje, že platnosť dohody sa skončila 31. decembra 2019 a že sa rozhodlo o jej predĺžení o jeden rok, kým sa rokuje o novej dohode; žiada oba výbory, aby vyvinuli potrebné úsilie na čo najskoršie uzavretie novej dohody s cieľom umožniť ďalšie synergie a úspory;

45. pripomína, že oba výbory opäť vyčlenili na IT menej ako 3 % svojho celkového rozpočtu a že IT projekty a vybavenie už niekoľko rokov trpeli štrukturálnym nedostatkom financií; so znepokojením konštatuje, že na riešenie tohto nedostatku v súvislosti s IT projektmi a systémami oba výbory naďalej využívajú zberné presuny prostriedkov na konci roka na financovanie projektov IT; žiada oba výbory, aby čo najskôr implementovali novú digitálnu stratégiu a viacročný plán výdavkov na IT;

46. vyzýva výbor, aby ďalej analyzoval situáciu s cieľom identifikovať ďalšie možné oblasti spoločných služieb s EHSV; zdôrazňuje, že tento druh medziinštitucionálnej spolupráce by mohol výrazne znížiť celkové výdavky výboru; vyzýva výbor, aby informoval parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu o akýchkoľvek dosiahnutých výsledkoch;

47. blahoželá výboru k jeho systému elektronickej odbornej prípravy s osobitnou oblasťou venovanou etike, ktorá je určená najmä pre nových zamestnancov a je umiestnená na prvej stránke intranetu výboru, aby bola všetkým ľahko prístupná; v záujme transparentnosti oceňuje zverejňovanie politík, ako sú postupy v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti a politiky týkajúce sa pracovných činností bývalých vysokých úradníkov, na webovom sídle výboru; nabáda výbor, aby pokračoval v skutočnej politike digitalizácie svojich služieb;

48. pripomína, že 23. augusta 2018 podal bývalý vnútorný audítor menovaciemu orgánu sťažnosť na výbor na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku, a to potom, ako ho výbor rozhodnutím z 24. mája 2018 odmietol uznať za oznamovateľa bona fide; vyjadruje hlbokú ľútosť nad rozhodnutím výboru, ktoré je v rozpore s pozíciou Parlamentu, že vnútorný audítor je oznamovateľom bona fide, ktorá je potvrdená v uznesení Parlamentu z 13. januára 2004; nabáda výbor, aby v plnej miere uznal postavenie vnútorného audítora a verejne sa ospravedlnil za nesprávne zaobchádzanie s jeho prípadom;

49. berie na vedomie, že 20. decembra 2019 výbor predložil bývalému internému audítorovi návrh na mimosúdne urovnanie podmienený dohodou o nezverejňovaní informácií, ktorý bývalý vnútorný audítor zamietol na základe nedostatočnej transparentnosti; nabáda výbor, aby revidoval svoj návrh s cieľom formálne uznať bývalého vnútorného audítora za oznamovateľa bona fide a umožniť, aby bola akákoľvek dohoda o urovnaní v záujme transparentnosti verejná;

50. vyjadruje poľutovanie nad tým, že začatie procesu mediácie medzi výborom a bývalým interným audítorom požadované v uznesení (EÚ) 2019/1429[7] sa ešte neuskutočnilo a plánuje sa len na začiatok roka 2020; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že trvalo viac než 20 rokov, kým výbor začal proces mediácie s bývalým vnútorným audítorom; znova potvrdzuje svoju rozhodnú podporu, ktorú vyjadril v mnohých uzneseniach Parlamentu, pre riadne a spravodlivé urovnanie s bývalým vnútorným audítorom a verejné ospravedlnenie sa zo strany výboru za protiprávne konanie pri riešení tohto prípadu;

51. dáva do pozornosti rozhodnutie tretieho výboru pre invaliditu, ktorý jednohlasne potvrdzuje, že vnútornému audítorovi bola priznaná invalidita z pracovných dôvodov a bol vystavený šikanovaniu zo strany výboru;

52. konštatuje, že 20. decembra 2019 výbor predložil návrh na mimosúdne urovnanie a návrh verejného vyhlásenia, ktorý bývalý vnútorný audítor zamietol, pričom vyjadril želanie, aby sa aktivoval proces mediácie ako najvhodnejší prostriedok na spravodlivé vyriešenie prípadu;

53. víta vymenovanie poslankyne EP Sophie in t’Veldovej za mediátorku v prípade bývalého vnútorného audítora s cieľom dosiahnuť kompromisné urovnanie tohto prípadu; pripomína svoju požiadavku, že takáto mediácia by mala riešiť aj postavenie bývalého vnútorného audítora ako oznamovateľa bona fide (ako ho uznal Parlament vo svojom uznesení o absolutóriu z roku 2004) a skutočnosť, že konal v záujme Únie tým, že oznámil protiprávne konanie v rámci inštitúcií Únie;

54. žiada, aby výbory urýchlene akceptovali mediáciu s cieľom vykonať rozhodnutie tretieho výboru pre invaliditu a prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom reagovať na požiadavky uvedené v predchádzajúcich uzneseniach Parlamentu;

55. berie na vedomie, že výbor v kontexte svojej politiky týkajúcej sa javu otáčavých dverí zabezpečuje, aby sa všetkým odchádzajúcim zamestnancom, a najmä vyšším riadiacim pracovníkom, aktívne a systematicky pripomínala ich povinnosť deklarovať svoj zámer vykonávať pracovnú činnosť; víta skutočnosť, že výbor rovnako pripomína aj zamestnancom, ktorí dočasne odchádzajú na neplatené voľno alebo pre invaliditu, ich povinnosti podľa článku 16 služobného poriadku a vnútorného rozhodnutia výboru č. 66/2014 o vonkajších činnostiach a úlohách;

56. poznamenáva, že Rada stanovila, že od dátumu, keď vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie nadobudne právnu účinnosť, budú tri z 24 kresiel, ktoré sú v súčasnosti pridelené Spojenému kráľovstvu, pridelené Estónsku, Cypru a Luxembursku; konštatuje, že počet kresiel vo výbore by sa tak znížil len o 21;

57. vyzdvihuje všetky výsledky dosiahnuté v posledných rokoch v oblastiach, ako je zostavovanie rozpočtu podľa výkonnosti, etický rámec so všetkými súvisiacimi pravidlami a postupmi, posilnené komunikačné činnosti a zvyšujúce sa množstvo opatrení na zlepšenie transparentnosti; víta významný počet medziinštitucionálnych dohôd o poskytovaní služieb a spolupráci; podčiarkuje význam spolupráce a výmeny skúseností medzi inštitúciami a orgánmi Únie; navrhuje, aby výbor analyzoval možnosť oficiálnych činností podporujúcich vytváranie sietí v rôznych oblastiach s cieľom výmeny najlepších postupov a vývoja spoločných riešení.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

19.2.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Náhradník (čl. 209 ods. 7) prítomný na záverečnom hlasovaní

József Szájer

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Joachim Kuhs

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

 

7

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

0

 

 

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2018.

[2] Ú. v. EÚ C 327, 30.9.2018, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ C 340, 8.10.2019, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ C 340, 8.10.2019, s. 9.

[5] Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

[6] Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

[7] Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2019/1429 z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (Ú. v. EÚ L 249, 27.9.2019, s. 123).

Posledná úprava: 17. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia