Förfarande : 2019/2061(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0071/2020

Ingivna texter :

A9-0071/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0116

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0071/2020</NoDocSe>
PDF 175kWORD 65k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén</Titre>

<DocRef>(2019/2061(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontrollutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén

(2019/2061(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018[1],

 med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2018 (COM(2019)0316 – C9-0056/2019)[2],

 med beaktande av Regionkommitténs årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2018,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2018, med institutionernas svar[3],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[4], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[5], särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[6], särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0071/2020).

1. Europaparlamentet beviljar Regionkommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Regionkommitténs budget för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Regionkommittén, Europeiska rådet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).


 

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén

(2019/2061(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VII – Regionkommittén,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0071/2020), och av följande skäl:

A. I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten att EU-institutionernas demokratiska legitimitet måste förstärkas ytterligare genom ökad transparens och redovisningsskyldighet och genom tillämpning av resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2018 inte fann några allvarliga brister på de granskade områdena personal och upphandling för Regionkommittén (nedan kallad kommittén).

2. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats att betalningarna av kommitténs administrativa utgifter i sin helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2018 inte innehöll några väsentliga fel och att de granskade systemen för övervakning och kontroll var ändamålsenliga.

3. Europaparlamentet beklagar, som en allmän kommentar, att kapitel 10 ”Administration” i revisionsrättens årsrapport för 2018 är av en omfattning som är tämligen begränsad, vilket också gäller för slutsatserna, även om rubrik 5 ”Förvaltning” i den fleråriga budgetramen anses ha låg risk.

4. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten valde ut 45 transaktioner under rubrik 5 i den fleråriga budgetramen för alla unionens institutioner och organ. Urvalet utformades så att det skulle vara representativt för alla utgifter under rubrik 5, som motsvarar 6,3 % av unionsbudgeten. Parlamentet noterar att revisionsrättens arbete visar att förvaltningsutgifterna har låg risk. Parlamentet anser dock att antalet utvalda transaktioner för ”övriga institutioner” inte är tillräckligt stort, och uppmanar revisionsrätten att öka antalet granskade transaktioner med minst 10 %.

5. Europaparlamentet noterar att kommitténs budget för 2018 uppgick till 96 101 000 EUR (jämfört med 93 295 000 EUR 2017), vilket motsvarar en ökning med 3 %. Parlamentet noterar att åtaganden hade gjorts för 99,3 % av alla anslag vid utgången av 2018 (jämfört med 98 % 2017 och 98,7 % 2016) och att 91 % hade betalats ut under 2018 (jämfört med 89,9 % 2017 och 89,6 % 2016).

6. Europaparlamentet välkomnar kommitténs generellt försiktiga och sunda ekonomiska förvaltning under budgetåret 2018. Parlamentet välkomnar att åtagandegraden för avdelning 1 (Utgifter för personer som är knutna till institutionen) var 99,1 % och för avdelning 2 (Fastigheter, utrustning och diverse driftsutgifter) 99,6 %.

7. Europaparlamentet noterar kommitténs svar i fråga om genomförandenivån för betalningsbemyndiganden (76,9 % för 2018, 77,1 % för 2017 och 74,5 % för 2016) under avdelning 2. Parlamentet noterar att fakturor främst för underhålls- och energianvändning kommer först i början av nästa år. Parlamentet uppmanar kommittén att åtgärda denna situation genom att, där så är möjligt, utarbeta regelbundna betalningsfrister under året för de berörda tjänsteavtalen.

8. Europaparlamentet noterar de outnyttjade anslagen för flera budgetposter, till exempel 59,0 % för kurser för institutionens ledamöter (punkt 1 0 5), 33,3 % för tjänsteresor (punkt 1 6 2), 77,9 % för hälsovård (punkt 1 6 3 4) och 92,7 % för inredning av lokaler (punkt 2 0 0 7). Parlamentet påminner om att åtgärder behövs för att minimera budgetöverskattningar.

9. Europaparlamentet betonar att trots kommitténs politiska verksamhet så anses dess budget vara rent administrativ, och utgör 1 % av rubrik 5 ”Förvaltning” i unionsbudgeten. Parlamentet välkomnar kommitténs insatser för att tillämpa resultatbaserade budgetprinciper i sin dagliga verksamhet och dess vilja att bli ännu bättre i samarbete med övriga EU-institutioner och EU-organ. Parlamentet noterar de verktyg som används med framgång, såsom översyner av budgetgenomförandet, för att övervaka och bidra till att förbättra kommitténs budgetgenomförande. På det stora hela välkomnar parlamentet kommitténs resultatinriktade strategi.

10. Europaparlamentet noterar att kommittén för ett centralt register över rapporteringsundantag i samband med bristande efterlevnad av interna förfaranden och korrigerande åtgärder. Parlamentet ser positivt på att det totala antalet finansiella undantag minskade med 6,8 % jämfört med 2017.

11. Europaparlamentet välkomnar kommitténs insatser för att minska den genomsnittliga tiden för betalningar (enligt budgetförordningen ska betalningar ske inom 30 dagar) till i genomsnitt 16 dagar för 2018, vilket är den bästa siffran på 10 år (jämfört med 23 dagar för 2017, 26 dagar för 2016 och 20 dagar för 2015). Parlamentet noterar att inga betalningar av obligatoriska dröjsmålsräntor registrerades 2018.

12. Europaparlamentet noterar att kommittén inledde ett förfarande för de 16 normerna för internkontroll med hjälp av ett frågeformulär, utformat för att utvärdera efterlevnaden av och ändamålsenligheten hos de krav som har fastställts för varje norm. Parlamentet konstaterar att resultatet var positivt och att slutsatserna är att man bör fokusera starkt på norm 3 (personalens fördelning), norm 10 (driftskontinuitet) och norm 12 (information och kommunikation) till följd av framtida utmaningar, såsom ett nytt mandat och kommitténs 25-årsjubileum.

13. Europaparlamentet är medvetet om att övervakningen av funktionen för intern revision tillhandahålls av en revisionskommitté som består av en medlem från varje politisk grupp i Regionkommitténs kommitté för administrativa och finansiella frågor samt en extern högnivårådgivare. Parlamentet konstaterar att målet för 2018 att avsluta 75 % av mycket viktiga rekommendationer efter 6 månader uppnåddes till 50 %, och att målet att avsluta 100 % av mycket viktiga rekommendationer efter 12 månader uppnåddes till 100 %.

14. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är med interinstitutionellt samarbete i form av tjänstenivåavtal för till exempel personal och andra administrativa avtal. Parlamentet uppmanar kommittén att informera parlamentets budgetkontrollutskott om vilka belopp som betalas inom ramen för sådana avtal i sin nästa årliga verksamhetsrapport.

15. Parlamentet betonar att man bör sträva efter ett större deltagande från regionala och lokala myndigheter med tanke på deras roll i genomförandet av unionens politik. 

16. Europaparlamentet noterar att det avtal om administrativt samarbete som ingicks mellan kommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och parlamentet 2014 löpte ut den 31 december 2019. Parlamentet konstaterar att 2014 års avtal hittills inte har omförhandlats eller förlängts. Parlamentet anser att 2014 års avtal inte var till fördel för kommittén och EESK (nedan kallade kommittéerna), som överförde totalt 60 översättare till parlamentet (36 stycken från EESK) och i utbyte enbart fick tillgång till tjänsterna inom Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS). Parlamentet noterar med oro att kommittéerna till följd av detta var tvungna att anställa kontraktsanställda och lägga ut sina översättningstjänster på frilans. Parlamentet noterar med oro att som kompensation för den minskade översättningspersonalen har parlamentet gett ytterligare medel (1 200 000 EUR mellan 2015 och 2016) till kommittéerna för att täcka utkontrakteringen av översättningstjänster, och att detta belopp kan omfördelas till andra politikområden om det inte används till fullo för frilansöversättningar (EESK har utnyttjat denna möjlighet till omfördelning under de senaste tre åren). Parlamentet anser inte att dessa omständigheter överensstämmer med kriterierna för en generellt försiktig och sund ekonomisk förvaltning, och att de bör omprövas i händelse av en förlängning av det nuvarande avtalet eller förhandlingar om ett nytt avtal. Parlamentet är medvetet om att avtalet av politiska skäl måste uppdateras för att kunna möta dagens utmaningar, till exempel den nya fleråriga budgetramen eller de nya reglerna för sammanhållningspolitiken.

17. Europaparlamentet välkomnar kampanjen ”Reflektioner om Europa/Europas framtid”, som fram till februari 2019 hade anordnat fler än 209 evenemang. Parlamentet noterar att kommittén följer upp denna framgång med att ta fram en modell för permanenta samråd med EU:s invånare tillsammans med andra EU-institutioner och EU-organ, i syfte att kombinera lokala debatter med en återkopplingsmekanism för att informera beslutsfattare på EU-nivå. Parlamentet uppmanar kommittén att rapportera om uppnådda resultat i nästa årliga verksamhetsrapport.

18. Europaparlamentet välkomnar av öppenhetsskäl en förteckning i den årliga verksamhetsrapporten över evenemang för 2017 och 2018 inom ramen för kampanjen ”Reflektioner om Europa/Europas framtid”. Parlamentet noterar namnen på de deltagande kommittéledamöterna, titel, datum och plats samt den totala kostnaden på 41 747,87 EUR för 2018 (jämfört med 45 505,93 EUR för 2017).

19. Europaparlamentet ser positivt på kommitténs framgångar på sociala medier med 12 658 nya gilla-markeringar på Facebook 2018 (jämfört med 9 013 stycken 2017) och 3 727 Twitter-följare 2018 (jämfört med 3 425 stycken 2017). Online-enkäten/mobilappen ”Säg din mening om Europa” har rönt framgång i hela EU. Parlamentet gratulerar kommittén till dess nya webbplats, som hade 101 983 sidvisningar 2018 (jämfört med 43 748 stycken 2017). Parlamentet välkomnar den öppna nätkursen (MOOC) som sedan januari 2018 finns tillgänglig under rubriken ”Att utnyttja EU-medel på bästa sätt i regioner och kommuner”, och som hade nästan 15 000 deltagare (jämfört med 8 500 stycken 2015 och 5 500 stycken 2016).

20. Europaparlamentet ser positivt på att kommittén lyckades offentliggöra fler studier, 27 stycken, vilket överträffade målet på 15 studier. Parlamentet noterar att alla dessa studier har offentliggjorts på kommitténs webbplats och därför är tillgängliga för allmänheten.

21. Europaparlamentet noterar att avtalet mellan kommittéerna och kommissionen om ett byte av kommissionens VMA-byggnad mot kommittéernas BEL68-/TRE74-byggnader undertecknades den 28 augusti 2019. Utbytet kommer att inledas den 16 september 2022. Parlamentet noterar med oro att den främsta prioriteten i kommittéernas fastighetspolitik är att byggnaderna ska ligga nära varandra. Parlamentet noterar med oro att detta utbyte leder till en minskning av kontorsutrymmet med 10 4402 m, och att man efter utbytet därför behöver få fram extra kontor för cirka 200 anställda, vilket på kort sikt inte till fullo kan lösas genom alternativa åtgärder, såsom optimerad användning av utrymmen i de andra byggnaderna och utökat distansarbete; man kommer att behöva köpa en annan intilliggande byggnad för att kompensera för det minskade utrymmet. Parlamentet konstaterar dessutom att VMA-byggnaden behöver renoveras på kort till medellång sikt. Parlamentet fruktar att detta avtal inte bara kommer att få konsekvenser för kommitténs finanser utan även för den berörda personalens välbefinnande. Parlamentet beklagar att inga samråd har hållits med rättstjänsten om en fråga som är av sådan omfattning och betydelse för kommittén.

22. Europaparlamentet konstaterar att kommittéerna nyligen inrättade en gemensam arbetsgrupp som ska förbereda ytterligare en analys för att finna lämpliga lösningar. Parlamentet konstaterar att en annan arbetsgrupp har fått i uppdrag att titta på nya arbetssätt. Parlamentet betonar att personalens välbefinnande, arbete och arbetsutrymmen inte under några omständigheter får påverkas negativt av bytet av byggnader. Parlamentet påminner om kravet på samråd med personalen om bytet av byggnader och om att deras åsikter ska beaktas. Kommittéerna uppmanas att informera parlamentets budgetkontrollutskott och budgetutskott om resultatet.

23. Europaparlamentet är allvarligt oroat över bekräftelsen att det finns asbest på kritiska platser i VMA-byggnaden, inklusive vid parkeringen. Parlamentet beklagar djupt att en inventering som genomfördes av en specialiserad extern uppdragstagare genomfördes i september 2019, endast en månad efter undertecknandet av avtalet med kommissionen. Parlamentet beklagar djupt att avtalet undertecknades utan att alla berörda parter hade informerats i tid om eventuell förekomst av asbest i VMA-byggnaden. Parlamentet beklagar också djupt att ledamöter och personal inte har informerats om situationen, och anser att det inte är tillräckligt att informationen har offentliggjorts på EESK:s intranät, där den är svår att hitta.

24. Europaparlamentet noterar att kommittéerna i september 2019 erhöll ett säkerhetsintyg för VMA-byggnaden, enligt vilket byggnaden innehåller asbest men att den är ofarlig så länge byggnaden används på normalt sätt. Med tanke på att användningen av byggnaden inte kommer att vara normal härnäst, eftersom byggnadsarbeten ska genomföras, är parlamentet djupt oroat över den framtida utvecklingen i frågan.

25. Europaparlamentet konstaterar att effekterna av långvarig och farlig asbestexponering på människors hälsa är väldokumenterade och alltid en källa till oro och farhågor bland befolkningen i allmänhet. Parlamentet uppmanar båda kommittéerna att bedriva en politik som karaktäriseras av total och proaktiv transparens och information om hanteringen av situationen före och efter flytten till VMA-byggnaden, samtidigt som man undviker onödig panikspridning.

26. Europaparlamentet noterar kommitténs fastighetsstrategi, som godkändes den 29 november 2017, och som prioriterar ”geografisk koncentration” och ”fysisk koppling” till kommitténs huvudbyggnad, Jaques Delors, vilket ger avsevärda ekonomiska och andra fördelar. Parlamentet noterar att VMA-byggnaden kommer att kräva en mindre renovering så fort som möjligt (2020–2022) och en grundligare renovering när kommittéerna står som ägare för hela VMA-byggnaden 2028. Kostnaderna kommer att täckas av kommittéerna enligt fördelningsnyckeln i avtalet om administrativt samarbete.

27. Europaparlamentet välkomnar alla åtgärder som har genomförts hittills för att säkerställa lämpliga (it-)säkerhetsstandarder. Nu när den nya utrustningen för kontroll av in- och utpasserande och it-säkerhetsåtgärderna är på plats ligger de tillhörande säkerhetsstandarderna på samma nivå som för parlamentet och kommissionen.

28. Europaparlamentet beklagar att kommittén ännu inte har någon rättslig ram för att hantera fall av trakasserier som rör dess ledamöter. Parlamentet upprepar Europeiska ombudsmannens uppmaning till institutionerna att anta regler för trakasserier som är tillämpliga på deras ledamöter. Parlamentet uppmanar kommittén att snarast anta sådana regler, i linje med parlamentets presidiums beslut av den 2 juli om klagomål om trakasserier. Parlamentet efterfrågar återkoppling från kommittén om uppföljande åtgärder.

29. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommittén att öka sina ansträngningar i fråga om den planerade uppförandekoden för ledamöterna med avseende på förebyggande och bekämpning av intressekonflikter. Kommittén uppmanas att se till att reglerna och förfarandena i fråga offentliggörs på dess webbplatser.

30. Europaparlamentet är medvetet om den robusta mekanism som har inrättats för att endast med interna regler, som genomför de relevanta bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna, hantera fall av trakasserier som rör personal. Parlamentet välkomnar anordnandet av kurser för all personal om förebyggande av trakasserier, där man fokuserar på gällande regler, föreskrifter och förfaranden för klagomål om trakasserier. Parlamentet noterar att kommittén har en verksam grupp konfidentiella rådgivare (för närvarande har sex stycken utsetts och två finns på en reservlista) som alla fick utbildning innan de tillträdde sin funktion.

31. Europaparlamentet noterar att anslagen för att lägga ut översättningar på frilans ökade inom ramen för det samarbetsavtal som undertecknades med parlamentet och den därpå följande minskningen av översättningspersonalen. År 2018 lades 20,2 % av översättningarna ut på frilans, vilket är något högre än målet på 20 %, också delvis på grund av den stora arbetsbördan (21 % högre än under samma period 2017). Parlamentet noterar vidare att den totala kostnaden för frilansöversättningar under 2018 uppgick till 3 251 855 EUR, jämfört med 5 263 108 EUR, vilket skulle ha varit den totala kostnaden för intern översättning.

32. Europaparlamentet noterar kommittéernas insatser som resulterade i en stor omorganisering enligt en ny strategi för en mer resurseffektiv flerspråkighet. Parlamentet beklagar att överföringen av tjänster från språkavdelningarna till parlamentets avdelningar mellan 2014 och 2017 behövde kompenseras med ett större antal kontraktsanställda. Kommittén uppmanas att regelbundet informera parlamentet om hur situationen utvecklas.

33. Europaparlamentet tar del av utvärderingsrapporten om pilotprojektet med gemensam förvaltning av vissa översättningsenheter, som, utöver minskade förvaltningskostnader, visar att ytterligare samverkanseffekter kan göras på området för översättningsstöd när alla översättningsenheter väl har slagits samman och alla nödvändiga tekniska hjälpmedel har införts. Kommitténs presidium gav kommitténs generalsekreterare i uppdrag att utarbeta och lägga fram en ny tjänsteförteckning i samarbete med EESK:s generalsekreterare. Hopslagningen av pilotenheterna har bekräftats, och ytterligare två sammanslagningar skulle äga rum 2019. Kommittén uppmanas att rapportera om alla åtgärder som vidtas för att göra översättningsvolymen hållbar.

34. Europaparlamentet noterar insatserna för att ytterligare förenkla personaladministrativa processer, särskilt genom ett successivt införande av papperslösa arbetsflöden, till exempel fakturor, tjänsteresor och ärenden. Parlamentet uppmanar kommittén att öka sina ansträngningar för att modernisera sina upphandlingsprocesser för it-verktyg genom att inrätta ett elektroniskt arbetsflöde för att möjliggöra ett papperslöst arbetssätt. Parlamentet noterar de stora framsteg som har gjorts med e-fakturering, som nu är fullt fungerande ur ett it-perspektiv.

35. Europaparlamentet tar del av tjänsteförteckningen med 538 anställda 2018 (jämfört med 533 under 2017). Parlamentet välkomnar det lägre antalet vakanta tjänster 2018 (mindre än 2 %) jämfört med 2017 (cirka 2,5 %). Parlamentet välkomnar den utvärdering av arbetsbördan som inleddes 2018 för att få en överblick över hur effektivt personalresurserna används i kommittén och för att identifiera eventuella luckor. Parlamentet noterar att slutrapporten lades fram våren 2019. Parlamentet begär en detaljerad uppföljning av situationen i nästa årliga verksamhetsrapport.

36. Europaparlamentet välkomnar införandet av ett nytt bedömningssystem med inriktning på enskilda prestationer och ett nytt system för befordran på grundval av meriter som var föremål för en intensiv social dialog under 2018. Genomförandet av en åtgärdsplan till följd av en enkät om personalens tillfredsställelse i slutet av 2016 resulterade i ett förvaltningsprogram för chefer på både mellannivå och lägre nivå som omfattar ämnen som hör samman med personalens tillfredsställelse.

37. Parlamentet ser positivt på att frånvaron har gått ner de senaste åren (4,86 % 2015, 4,6 % 2016, 5 % 2017 och 4,29 % 2018). Parlamentet noterar dock att 23 anställda var sjukskrivna i över 90 dagar 2018, och att sjukskrivningarna i 3 fall varade 352, 296,5 respektive 280,5 dagar till följd av allvarliga sjukdomar. Parlamentet noterar kommitténs övergripande policy för frånvarohantering, inbegripet uppföljningen av frånvaro och genomförandet av en strukturerad politik för återgång till arbetet.

38. I fråga om lika möjligheter välkomnar Europaparlamentet alla åtgärder som har vidtagits med avseende på funktionsnedsättning, mångfald och balans mellan könen, såsom nätverket för lokala kontaktpunkter för lika möjligheter vid de olika direktoraten, för att öka medvetenheten och genomföra åtgärder inom kommitténs alla avdelningar. Parlamentet välkomnar kommitténs arbete för flexibla arbetsvillkor i syfte att ge både manlig och kvinnlig personal möjlighet att utföra ledningsuppgifter genom att ge dem bättre förutsättningar att förena familje- och yrkesansvar.

39. Europaparlamentet noterar med intresse att kommittén har antagit en integrerad strategi för talanghantering som omfattar ett stort antal områden och politikområden för att i slutändan bidra till personalens prestationer och engagemang. Parlamentet noterar att nivån för biträdande enhetschefer, sektorschefer och gruppledare nu är officiellt erkänd som en ny ledningsnivå, och att kommittén har organiserat interna utbildningskurser för denna nivå.

40. Europaparlamentet noterar kommitténs insatser för att uppnå en geografisk balans för kommitténs chefer, särskilt när det gäller de medlemsstater som anslöt sig till EU 2014 eller senare, som nu ligger på 22,2 % (jämfört med målet på 20 %), vilket är något högre än dessa länders befolkningsandel i förhållande till unionens totala befolkning.

41. Europaparlamentet noterar kommitténs svårigheter att öka andelen kvinnor i ledande befattningar på mellannivå och hög nivå (andelen kvinnor i ledande befattningar är 35,6 %). Parlamentet är medvetet om att kommitténs storlek är begränsad och att cheferna på mellannivå är relativt unga. Parlamentet noterar sådana insatser som Riktlinjerna för god praxis vid rekrytering, som har omarbetats till tjänsteanvisningar, med en bindande regel om att inkludera både manliga och kvinnliga panelmedlemmar i varje rekryteringspanel. Kommittén uppmanas att ytterligare intensifiera detta arbete och rapportera om eventuella förbättringar.

42. Europaparlamentet upprepar att ansvarsfrihetsförfarandet behöver effektiviseras och påskyndas. Parlamentet föreslår i detta avseende att en tidsfrist för inlämnande av årliga verksamhetsrapporter ska fastställas till den 31 mars det år som följer på räkenskapsåret. Parlamentet välkomnar kommitténs goda vilja att följa denna bästa praxis, som bör bidra till att förkorta ansvarsfrihetsförfarande.

43. Europaparlamentet välkomnar de allmänna slutsatserna från den halvtidsutvärdering som slutfördes i början av 2018 om att det interinstitutionella samarbetsavtalet mellan kommittéerna fungerar bra. Parlamentet noterar att samfunktionerna bistår båda kommittéerna i fråga om översättning, infrastruktur, logistik och it. Tillsammans med de lönerelaterade utgifterna i fråga uppgår samfunktionernas verksamhet till ett årligt monetärt värde av mer än 100 miljoner EUR.

44. Europaparlamentet konstaterar att samarbetsavtalet mellan kommittéerna, som undertecknades 2016, fastställer en fast rättslig ram för ett långsiktigt, effektivt och ändamålsenligt samarbete, och visar att de båda kommittéerna agerar i partnerskap samtidigt som de respekterar varandras befogenheter och rättigheter. Parlamentet noterar att avtalet löpte ut den 31 december 2019 och att man har beslutat att förlänga det med ett år medan ett nytt avtal förhandlas fram. Parlamentet uppmanar båda kommittéerna att göra de ansträngningar som krävs för att ingå ett nytt avtal så snart som möjligt i syfte att möjliggöra ytterligare synergier och besparingar.

45. Europaparlamentet påminner om att båda kommittéerna återigen avsatte mindre än 3 % av sin totala budget till it, och att it-projekt och it-utrustning har lidit av strukturell underfinansiering i flera år. Parlamentet noterar med oro att de två kommittéerna fortsätter att använda uppsamlingsförfaranden i slutet av året för att finansiera it-projekt i syfte att åtgärda eftersläpningen i it-projekt och it-system. Parlamentet uppmanar de båda kommittéerna att så snart som möjligt genomföra den nya digitala strategin och den fleråriga it-utgiftsplanen.

46. Europaparlamentet uppmanar kommittén att fortsätta se över om det finns ytterligare områden som skulle lämpa sig för samfunktioner med EESK. Parlamentet betonar att denna typ av interinstitutionellt samarbete avsevärt skulle kunna minska kommitténs totala utgifter. Kommittén uppmanas att informera parlamentets budgetkontrollutskott om eventuella resultat.

47. Europaparlamentet gratulerar kommittén för dess e-utbildning, som innehåller ett särskilt område för etik som i huvudsak riktar sig till nyanställda, och som finns på första sidan av kommitténs intranät, vilket gör den lättåtkomlig för alla. Av transparensskäl ser parlamentet positivt på att kommittén på sin webbplats har offentliggjort bland annat förfaranden för visselblåsning och regler för yrkesverksamhet som bedrivs av före detta högre tjänstemän. Parlamentet uppmuntrar kommittén att på ett strukturerat sätt fortsätta att digitalisera sina tjänster.

48. Europaparlamentet påminner om att en tidigare internrevisor den 23 augusti 2018 ingav ett klagomål till tillsättningsmyndigheten mot kommittén på grundval av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, till följd av kommitténs beslut av den 24 maj 2018 om att vägra erkänna att han var en visselblåsare i god tro. Parlamentet beklagar djupt kommitténs beslut, som strider mot parlamentets ståndpunkt att internrevisorn är en visselblåsare i god tro, vilket bekräftas i parlamentets resolution av den 13 januari 2004. Parlamentet uppmuntrar kommittén att fullt ut erkänna internrevisorns status och offentligt be om ursäkt för den felaktiga hanteringen av hans ärende.

49. Europaparlamentet noterar att kommittén den 20 december 2019 lade fram ett förslag för den tidigare internrevisorn om en förlikning som omfattas av ett sekretessavtal, vilket förkastades av den tidigare internrevisorn på grund av bristande transparens. Parlamentet uppmuntrar kommittén att se över sitt förslag för att formellt erkänna den tidigare internrevisorn som en visselblåsare i god tro och möjliggöra att alla förlikningsöverenskommelser offentliggörs av transparensskäl.

50. Europaparlamentet beklagar att man hittills inte har följt parlamentets uppmaning i resolution (EU) 2019/1429[7] om att inleda ett medlingsförfarande mellan kommittén och den tidigare internrevisorn, och att ett sådant förfarande enligt planerna ska inledas först i början av 2020. Parlamentet beklagar vidare att det har tagit mer än 20 år för kommittén att inleda ett medlingsförfarande med den tidigare internrevisorn. Parlamentet bekräftar sitt starka stöd, som har uttryckts i flera av parlamentets tidigare resolutioner, för en rättvis lösning av tvisten med den tidigare internrevisorn och en offentlig ursäkt från kommittén för dess felaktiga hantering av ärendet.

51. Europaparlamentet tar del av beslutet från den tredje invaliditetskommittén, som enhälligt bekräftar att internrevisorn sjukpensionerades av yrkesmässiga skäl och utsattes för mobbning av kommittén.

52. Europaparlamentet noterar att kommittén den 20 december 2019 lade fram ett förslag till förlikning och ett offentligt uttalande, som förkastades av den tidigare internrevisorn, som uttryckte en önskan om att inleda ett medlingsförfarande som det lämpligaste verktyget för en rättvis lösning av tvisten.

53. Europaparlamentet välkomnar utnämningen av parlamentsledamoten Sophie in t’Veld till medlare i ärendet med den tidigare internrevisorn i syfte att nå en kompromisslösning. Parlamentet påminner om sin begäran att en sådan medling även bör omfatta den tidigare internrevisorns status som visselblåsare i god tro (som parlamentet erkände i sin ansvarsfrihetsresolution från 2004) och det faktum att han handlade i unionens intresse genom att rapportera om missförhållanden i unionens institutioner.

54. Europaparlamentet begär att kommittéerna omgående ska gå med på medling i syfte att genomföra beslutet från den tredje invaliditetskommittén, samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla begärandena i parlamentets tidigare resolutioner.

55. Europaparlamentet noterar att kommittén i enlighet med sin ”svängdörrspolicy” ser till att all personal som lämnar sin tjänst, särskilt personer i ledande ställning, proaktivt och systematiskt påminns om att de är skyldiga att deklarera sin avsikt att bedriva yrkesverksamhet. Parlamentet välkomnar kommitténs påminnelse även till personal som tar tjänstledigt eller som slutar på grund av funktionsnedsättning om att de har vissa skyldigheter enligt artikel 16 i tjänsteföreskrifterna och kommitténs interna beslut nr 66/2014 om bisysslor och externa uppdrag.

56. Europaparlamentet noterar att rådet har fastställt att 3 av de 24 platser som för närvarande är tilldelade Förenade kungariket kommer att tilldelas Estland, Cypern och Luxemburg från och med den dag då Förenade kungarikets utträde ur unionen får rättsverkan. Antalet ledamöter i kommittén kommer således endast att minskas med 21.

57. Europaparlamentet framhåller alla resultat som har uppnåtts under de senaste åren, bland annat inom resultatbaserad budgetering, den etiska ramen med alla sina tillhörande regler och förfaranden, den utökade kommunikationsverksamheten och allt fler åtgärder för att öka transparensen. Parlamentet välkomnar det stora antalet interinstitutionella tjänste- och samarbetsavtal. Parlamentet understryker hur viktigt det är att EU:s institutioner och organ samarbetar och utbyter erfarenheter. Parlamentet föreslår att kommittén undersöker om det är möjligt att formalisera nätverksarbetet på olika områden för att sprida bästa praxis och ta fram gemensamma lösningar.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

19.2.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

József Szájer

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ECR

Ryszard Czarnecki

ID

Joachim Kuhs

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

 

7

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

0

 

 

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT L 57, 28.2.2018.

[2] EUT C 327, 30.9.2018, s. 1.

[3] EUT C 340, 8.10.2019, s. 1.

[4] EUT C 340, 8.10.2019, s. 9.

[5] EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[6] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[7] Europaparlamentets resolution (EU) 2019/1429 av den 26 mars 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII - Regionkommittén (EUT L 249, 27.9.2019, s. 123).

Senaste uppdatering: 17 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy