Postupak : 2019/2083(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0072/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0072/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0117

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0072/2020</NoDocSe>
PDF 218kWORD 64k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018.</Titre>

<DocRef>(2019/2083(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018.

(2019/2083(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018.,

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija[1],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-00050/2020),

 uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[3], a posebno njezin članak 208.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br.  1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[4], a posebno njezin članak 70.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ[5], a posebno njezin članak 76.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624[6], a posebno njezin članak 116.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[7], a posebno njezin članak 108.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća[8], a posebno njezin članak 105.,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0072/2020),

1. daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2018.;

2. iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 


 

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018.

(2019/2083(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018.,

 uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o agencijama EU-a za financijsku godinu 2018., kojemu su priloženi odgovori agencija[9],

 uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[10] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018. (05761/2020 – C9-00050/2020),

 uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[11], a posebno njezin članak 208.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[12], a posebno njezin članak 70.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ[13], a posebno njezin članak 76.,

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624[14], a posebno njezin članak 116.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[15], a posebno njezin članak 108.,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća[16], a posebno njezin članak 105.,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0072/2020),

1. odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018.;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

 


 

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018.

(2019/2083(DEC))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018.,

 uzimajući u obzir tematsko izvješće Revizorskog suda br. 24/2019: „Azil, premještanje i vraćanje migranata: vrijeme je da se poduzmu odlučnije mjere za usklađivanje ciljeva i rezultata”,

 uzimajući u obzir članak 100. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0072/2020),

A. budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima[17] Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”) za financijsku godinu 2018. njezin konačni proračun iznosio 288 663 520 EUR, što predstavlja povećanje od 2,89 % u odnosu na 2017. godinu; budući da se proračun Agencije uglavnom financira iz proračuna Unije;

B. budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2018. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je primio razumno jamstvo da su temeljne transakcije godišnje računovodstvene dokumentacije Agencije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1. napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2018. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,37 %, što predstavlja neznatno povećanje od 0,74 % u odnosu na 2017.; sa zabrinutošću primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila niskih 69,69 %, što je povećanje od 3,27 % u odnosu na 2017.;

2. u svjetlu primjedbi i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s obveznom financijskom operativnom pričuvom za pokretanje brzih intervencija na granicama i intervencija vraćanja, napominje da su suzakonodavci, iako Agencija u skladu sa zakonodavstvom ima obvezu svake godine odvojiti unaprijed utvrđena proračunska sredstva za pokrivanje eventualnih brzih intervencija na granicama, tijekom preispitivanja Uredbe (EU) br. 2016/1624[18] raspravljali o njezinim negativnim nuspojavama; konstatira da se, nakon stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 2019/1896[19], operativna pričuva može osloboditi svaki mjesec i upotrijebiti u operativne svrhe, a ne samo za brze intervencije ili intervencije vraćanja; 

3. na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da je Agencija 2018. sa zemljama suradnicama sklopila sporazume o financiranju operativnih aktivnosti, što je predstavljalo 59 % proračuna Agencije; prima na znanje pokretanje novog pojednostavljenog sustava financiranja koji se uglavnom temelji na jediničnim troškovima za rashode povezane s raspoređivanjem ljudskih resursa, novi sustav ex post kontrola koji je pokrenut 2018. i obuhvaća sve vrste rashoda, kao i prilagodbu njezina sustava ex ante provjera integriranih u financijske tokove; ističe da Revizorski sud naglašava da se nadoknada troškova za opremu i dalje temelji na stvarnim troškovima te da je projekt prelaska na nadoknade na temelju jediničnih troškova i dalje neuspješan; nadalje, sa zabrinutošću napominje da je Revizorski sud primijetio da su od 2014. dokazi o stvarnim troškovima za opremu koje prijave zemlje suradnice i dalje nedostatni te da su ex ante provjere tih troškova koje provodi Agencija neučinkovite ako nisu potkrijepljene popratnom dokumentacijom; napominje da Agencija nije provodila ex post provjere nadoknada troškova, čime se dodatno povećava rizik od neopravdanih nadoknada; sa zabrinutošću primjećuje da je Agencija dopustila nekoliko nadoknada troškova koje su tražile zemlje suradnice unatoč tome što nisu dostavile dokaze koje je Agencija navela i zatražila; na temelju odgovora Agencije prima na znanje da su predmetne zemlje suradnice podnijele popratne dokumente u kojima se navode detaljni troškovi; poziva Agenciju da u budućnosti jasno navede vrstu popratnih dokumenata koje prihvaća kao potrebne dokaze; nadalje, poziva Agenciju da nadoknadi samo pravno opravdane rashode; očekuje od Agencije da čim prije uvede pouzdane ex post provjere nadoknada te da o napretku u vezi s time najkasnije do lipnja 2020. obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice; 

4. na temelju izvješća Revizorskog suda prima na znanje da su prijenosi iz proračuna Agencije u 2019. godinu iznosili 83 000 000 EUR (29 %), što je nešto niži postotak nego u prethodnoj godini; napominje da je stopa poništenih prijenosa u 2018. godinu iznosila 11 000 000 EUR (12 %), što je nešto niže u relativnom smislu nego prethodne godine; napominje da su glavni razlozi za prijenose i njihova poništenja bili izazovi popunjavanja radnih mjesta u pogledu broja i profila djelatnika, kašnjenja u pokretanju građevinskog projekta za nove poslovne prostore Agencije, višegodišnja narav informacijskih i telekomunikacijskih projekata te činjenica da zemlje suradnice precjenjuju razmjere i troškove aktivnosti; prima na znanje odgovor Agencije prema kojemu su 2018. operativni rashodi uglavnom bili u obliku bespovratnih sredstava, što obuhvaća radni ciklus od veljače N do siječnja N+1, kao i rashode iz ugovora s plaćanjima u N+1; poziva Agenciju da zajedno sa zemljama suradnicama teži izradi preciznijih procjena troškova i proračunskih prognoza; 

5. poziva Agenciju da u natječajnoj dokumentaciji iznosi realističnije procjene svojih potreba za uslugama i da na ugovore primjenjuje strogo financijsko upravljanje; podsjeća Agenciju da iz okvirnih ugovora ne proizlazi obveza da se pri nabavi mora dosegnuti najveća vrijednost ugovora te da bi osjetna razlika između najveće vrijednosti ugovora u jednom postupku javne nabave iz 2018. (8 milijuna eura) i odabrane ponude (5 milijuna eura) mogla dovesti do znatnog rizika za dobro financijsko upravljanje;

Uspješnost

6. napominje da je, nakon što je Upravni odbor 2017. odobrio reorganizaciju struktura Agencije, što je utjecalo na dodjelu sredstava, 2018. usvojena ažurirana struktura koja je upotpunjena novim internim poslovnikom, a usvojena je delegiranjem i daljnjim delegiranjem, koji su formalizirani odlukom izvršnog direktora;

7. ističe važnu ulogu Agencije u promicanju, koordinaciji i razvoju europskog integriranog upravljanja granicama uz potpuno poštovanje temeljnih prava;

8. prima na znanje da se u kontekstu europskog integriranog upravljanja granicama najsveobuhvatnijim operativnim aktivnostima smatra 12 zajedničkih operacija na vanjskim kopnenim, zračnim i morskim granicama, dok je glavni operativni fokus 2018. bio na središnjim, istočnim i zapadnim sredozemnim područjima, gdje je migracijski pritisak bio najjači; nadalje, pozdravlja tijesnu međuagencijsku suradnju, posebno u području funkcije obalne straže, ali i u području carinske i policijske suradnje; traži od Agencije da radi ubrzano i osigura kvalitetan rad na utvrđivanju konkretnih kvantitativnih ciljeva i specifičnih ciljnih vrijednosti za zajedničke operacije koje bi trebale biti obuhvaćene jedinstvenim programskim dokumentom za razdoblje 2021. – 2023.; 

9. sa zabrinutošću primjećuje da je Revizorski sud u svojem tematskom izvješću br. 24/2019 utvrdio da duga razdoblja obrade, uska grla i nedostatak pravosudnog kapaciteta i dalje utječu na provedbu postupaka azila, posebno u Grčkoj i Italiji; traži od Agencije da, u skladu s preporukama Revizorskog suda, nastoji surađivati s Europskim potpornim uredom za azil, Fondom za azil, migracije i integraciju te s Komisijom;

10. u tom kontekstu podsjeća Agenciju da iz okvirnih ugovora ne proizlazi obveza da se pri nabavi mora dosegnuti najveća vrijednost ugovora te da bi osjetna razlika između najveće vrijednosti ugovora u jednom postupku javne nabave iz 2018. (8 milijuna EUR) i odabrane ponude (5,8 milijuna EUR) mogla dovesti do znatnog rizika za dobro financijsko upravljanje;

11. poziva Agenciju da čim prije poduzme mjere u vezi s preostalom preporukom o e-nabavi, odnosno o uvođenju e-podnošenja ponuda;

12. prima na znanje manjak informacija o rodnoj ravnoteži među osobljem Agencije; ponovno naglašava da u Upravnom odboru Agencije i dalje postoji izražena rodna neravnoteža; traži da se ta neravnoteža što prije ispravi; poziva stoga Agenciju da djeluje proaktivno i podsjeti države članice na važnost rodne ravnoteže, a države članice poziva da pri predlaganju svojih članova Upravnog odbora Agencije zajamče rodnu ravnotežu; 

13. ponavlja svoj poziv Agenciji da bude transparentnija u pogledu svojih aktivnosti; pozdravlja stvaranje novog odjeljka na internetskoj stranici Agencije preko kojeg javnost može pristupiti dokumentima; poziva Agenciju da izradi registar dokumenata koji je pravno obavezna posjedovati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001[20];

14. smatra da bi Agencija trebala biti proaktivna i pružati informacije o svojim operativnim aktivnostima; poziva Agenciju da pred parlamentarnim Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove ispuni svoje specifične dužnosti izvješćivanja prema zastupnicima u Europskom parlamentu dostavljajući redovita iscrpna izvješća; poziva Agenciju da na raspolaganje stavi izvješće o praktičnoj primjeni Uredbe (EU) No 656/2014[21][22]za 2018. jer je na to zakonski obvezna te da u buduće pruža više konkretnih informacija kako bi se aktivnosti Agencije na moru mogle ispravno ocijeniti; 

Kadrovska politika

15. žali zbog toga što je 31. prosinca 2018. bilo popunjeno samo 72,49 % plana radnih mjesta, tj. što su imenovana 303 od 418 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 352 odobrena radna mjesta u 2017.); napominje da je 2018. za Agenciju radilo i 187 ugovornih djelatnika te 153 upućena nacionalna stručnjaka;

16. nadalje, iz izvješća Revizorskog suda prima na znanje da, iako je nastavila raditi na zapošljavanju i tijekom 2018. povećala broj djelatnika s 526 na 630, Agencija još nije dosegnula brojku od 760 članova osoblja, koliko ih je odobreno planom radnih mjesta za 2018.; prima na znanje odgovor Agencije da je popunjeno ukupno 187 slobodnih radnih mjesta, ali da je zbog visoke stope unutarnjeg i vanjskog smjenjivanja osoblja neto povećanje broja zaposlenih 2018. u odnosu na 2017. iznosilo 117 jer su se brojna radna mjesta oslobodila tijekom godine; nadalje napominje da se Agencija suočava s izazovima u privlačenju većeg broja prikladnih vanjskih kandidata i osiguravanju dobre zemljopisne ravnoteže uglavnom zbog niskog korekcijskog koeficijenta, koji je najniži među svim agencijama Unije; naglašava da bi agencije koje se nalaze u zemljama u kojima se primjenjuje niski korekcijski koeficijent trebale primati dodatnu potporu Komisije u provedbi dodatnih mjera kojima bi ih se učinilo atraktivnijima za sadašnje i buduće osoblje; poziva Komisiju da procijeni utjecaj i održivost primjene korekcijskog koeficijenta plaća u budućnosti; napominje da Agencija i dalje ima poteškoća s održavanjem željene dobre zemljopisne ravnoteže osoblja; 

17. napominje da je 2018. bila treća godina petogodišnjeg plana rasta nakon donošenja Uredbe (EU) 2016/1624, kojom su se znatno povećali resursi u području proračuna i osoblja; napominje da bi, nakon proširenja svojeg mandata, Agencija do 2020. trebala imati 1000 članova osoblja; u svjetlu primjedbi i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u kojima se ističe da će zbog planiranog povećanja broja članova osoblja biti potrebni dodatni uredski prostori, napominje da je u pripremi analiza za utvrđivanje optimalne strategije u pogledu nekretnina;

18. prima na znanje da Agencija od travnja 2018. koristi revidirani obvezujući kodeks ponašanja za operacije i intervencije vraćanja; prima na znanje da službenik za temeljna prava Agencije kontinuirano iznosi zapažanja i preporuke o svim operativnim planovima i izvješćima o evaluaciji kako bi ih operativni odjeli mogli razmotriti;

19. žali zbog toga što, unatoč opetovanim pozivima Parlamenta i znatnom povećanju broja osoblja Agencije, službenik za temeljna prava i dalje ne raspolaže odgovarajućim ljudskim resursima te mu je stoga vidljivo otežano pravilno obavljanje zadaća koje su mu povjerene; potiče Agenciju da svojem službeniku za temeljna prava osigura primjerene resurse i osoblje, osobito za uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi te daljnji razvoj i provedbu strategije Agencije za praćenje i zaštitu temeljnih prava; podsjeća Agenciju na važnost poštovanja Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, koji su utvrđeni u Uredbi (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68[23];

20. u svjetlu primjedbi i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s potrebom da se razvije sveobuhvatan plan kontinuiteta poslovanja, napominje da je 2018. imenovan službenik za kontinuitet poslovanja;

21. napominje da je Revizorski sud u svim agencijama utvrdio horizontalni trend u korištenju vanjskih suradnika zaposlenih u ulogama savjetnika za IT; poziva da se u tom važnom i osjetljivom području u što većoj mjeri smanji ovisnost o vanjskom zapošljavanju kako bi se ograničili mogući rizici;

22. sa zabrinutošću primjećuje da je rodna ravnoteža u Upravnom odboru za 2018., o kojoj je Agencija izvijestila, izrazito neujednačena (50 muških članova i 8 ženskih članova);

Javna nabava

23. u svjetlu primjedbi i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s potrebom da se pojednostavi cijeli financijski sustav Agencije, napominje da je Agencija 2018. uvela revidirani financijski sustav za zajedničke operacije i vraćanja, koji se temelji na pojednostavnjenim sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava s državama članicama i koristi standardizirane jedinične troškove za ljudske resurse;

24. sa zadovoljstvom napominje da Agencija aktivno sudjeluje u međuinstitucijskim natječajima koje predvode druge institucije te da u postupcima javne nabave u području pomorskog nadzora nastoji surađivati s agencijama Unije sa sličnim aktivnostima i u skladu s tim priprema opće uvjete; nadalje, napominje da je Agencija 2018. vodila svoj prvi međuinstitucijski postupak javne nabave s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva; snažno potiče Agenciju da aktivno nastoji produbiti i proširiti suradnju sa svim agencijama Unije; 

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

25. prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i postupanja u slučaju sukoba interesa te zaštite zviždača; napominje da je 18. srpnja 2019. usvojena politika o zviždačima; pozdravlja činjenicu da Agencija osoblju omogućuje pristup povjerljivim savjetnicima kao i osposobljavanje u vezi s postupcima za zviždače; nadalje, napominje da je u cilju veće transparentnosti Agencija pokrenula višejezičnu verziju svojih internetskih stranica na sva 24 službena jezika Unije; međutim, žali što Agencija objavljuje izjave o obvezi kojima se utvrđuje nepostojanje sukoba interesa za članove Upravnog odbora, izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, no ne i izjave o financijskim interesima; ponavlja da članovi upravnog odbora, izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora nisu dužni izjaviti da nisu u sukobu interesa; poziva Agenciju da u cilju povećanja transparentnosti do lipnja 2020. objavi životopise i izjave o financijskim interesima svih članova svojeg Upravnog odbora, izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora; 

Unutarnja kontrola

26. u svjetlu primjedbi i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi sa znatnim povećanjem izdataka Agencije za bespovratna sredstva, primjećuje da su poduzete mjere za smanjenje utvrđenih rizika te da su konkretno 2018. provjere jediničnih troškova provedene za Španjolsku, Grčku i Italiju, da je 2018. donesena politika ex post kontrole, da je donesen i revidirat će se godišnji plan ex post kontrola koje se temelje na procjeni rizika te da su dovršene ex post kontrole za Portugal i Estoniju;

27. sa zabrinutošću napominje da prema izvješću Revizorskog suda Agencija nema politiku za osjetljiva radna mjesta na temelju koje bi se osjetljive funkcije utvrdile i ažurirale te bi se definirale odgovarajuće mjere za smanjenje rizika u vezi s osobnim interesima; poziva Agenciju da donese i provede takvu politiku te da ona bude skladu sa standardima unutarnje kontrole Agencije; na temelju odgovora Agencije prima na znanje da je Agencija krajem 2019. dovršila postupak donošenja politike za osjetljiva radna mjesta; 

28. prima na znanje da je nakon nedavne revizije svojeg okvira za unutarnju kontrolu Agencija osigurala da se sve odluke o zaobilaženju kontrole ili odstupanjima od ustaljenih procesa i postupaka dokumentiraju, propisno odobre i centralno zabilježe;

Ostale primjedbe

29. pozdravlja činjenicu da su, u svjetlu primjedbi i zapažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s izgradnjom nove zgrade sjedišta i osnivanjem europske škole u Varšavi, poljska nadležna tijela 2019. Agenciji dodijelila odgovarajuću zemljišnu česticu i da je do kraja 2024. planirana izgradnja namjenskih prostora za sjedište Agencije te napominje da poljske vlasti u jesen 2019. Upravnom odboru europskih škola trebaju podnijeti prijedlog o akreditaciji Varšavske pridružene europske škole tipa II, koja bi djelomično bila u funkciji od akademske godine 2020./2021.;

30. poziva Agenciju da se usredotoči na to da javnosti prenese rezultate svojih istraživanja te da komunicira s javnošću preko društvenih mreža i drugih medija;

o

o  o

31. u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... ožujka 2020.[24] o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (21.1.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za proračunski nadzor</CommissionInt>


<Titre>o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu za financijsku godinu 2018.</Titre>

<DocRef>(2019/2083(DEC))</DocRef>

Izvjestiteljica za mišljenje <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. ističe važnu ulogu Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”), poznate i kao Frontex, u promicanju, koordinaciji i razvoju europskog integriranog upravljanja granicama uz potpuno poštovanje temeljnih prava;

2. pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2018. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima te da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2018. objektivno prikazano;

3. prima na znanje blago povećanje proračuna Agencije na 289 milijuna EUR (povećanje od 2 %), od čega je 171 milijuna EUR odnosno 59 % dodijeljeno za sporazume o financiranju operativnih aktivnosti zemalja suradnica; podsjeća da je upravni odbor smanjio početni proračun za 2018. za 31,5 milijuna EUR na temelju dviju izmjena proračuna kako bi se odgovorilo na smanjene potrebe povezane s problemima zapošljavanja, kao i na potrebu za uštedama u pogledu povrata i operativnih odgovora; podsjeća na činjenicu da je cilj sigurnih granica u Uniji ključan za sigurnost građana Unije i građana trećih zemalja;

4. naglašava činjenicu da je Agencija 2018. uspjela znatno povećati broj osoblja s 526 na 630 (povećanje od 20 %); međutim, žali zbog toga što nije dostignut broj od 760 radnih mjesta odobrenih u planu radnih mjesta za 2018.; izražava zabrinutost zbog čestih promjena zaposlenika i trajnih poteškoća koje Agencija ima u pronalaženju prikladnih kandidata; potvrđuje da niski koeficijent plaća pridonosi tom problemu te stoga pozdravlja namjeru Agencije o razmatranju socijalnih mjera kako bi se riješio taj problem; podsjeća Agenciju na važnost pridržavanja Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije koji sadržavaju odredbe o fleksibilnosti za prilagodbu uvjetima koji prevladavaju na tržištu rada u Uniji, a koje se uzimaju u obzir prilikom zapošljavanja dužnosnika kako bi se ispunile specifične potrebe institucija; napominje da je također, nakon opetovanih poziva Parlamenta, povećan broj službenika za temeljna prava te je predviđeno dodatno zapošljavanje; stoga snažno potiče Agenciju da se službeniku za temeljna prava osiguraju primjereni resursi i osoblje, osobito za uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi te daljnji razvoj i provedbu strategije Agencije za praćenje i zaštitu temeljnih prava; napominje da je Revizorski sud utvrdio horizontalni trend u svim agencijama koji se odnosi na upotrebu vanjskih suradnika zaposlenih u ulogama savjetnika za IT; traži da se raspravi pitanje te ovisnosti o vanjskom zapošljavanju u tom važnom području; prima na znanje napore Agencije da slobodna radna mjesta oglašava na internetu te traži od Agencije da oglase o slobodnim radnim mjestima objavljuje na stranicama Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećala vidljivost;

5. prima na znanje trajno visoku razinu prijenosa u 2019. (83 milijuna EUR ili 29 %) i otkazane prijenose iz proračuna (11 milijuna EUR ili 12 %), što je bilo povezano s izazovima u pogledu popunjavanja radnih mjesta, kašnjenjem s izgradnjom nove zgrade i višegodišnjom prirodom informatičkih projekata te precjenjivanjem razmjera i troškova aktivnosti zemalja suradnica; izražava zabrinutost zbog dijela proračuna koji Agencija nije mogla iskoristiti zbog prilagodbi u operativnim raspoređivanjima do kojih je došlo krajem financijske godine 2018.; očekuje da će se tim rizikom bolje upravljati kada na snagu stupi Uredba (EU) br. 2019/1896[25]; očekuje od Agencije i zemalja suradnica da poboljšaju svoje procjene proračuna kako bi se 2019. smanjili prijenosi; pozdravlja činjenicu da je Agencija donijela nova pravila o zviždačima, pokrenula novi pojednostavljeni sustav financiranja, uvela sustav ex post kontrole koji obuhvaća sve vrste rashoda i izmijenila svoj sustav ex ante provjera; žali, međutim, što Revizorski sud od 2014. stalno izvješćuje o tome kako rashodi koje su prijavile zemlje suradnice nisu uvijek potkrijepljeni računima ili drugim dokazima, ali se svejedno nadoknađuju; prima na znanje korake koje je Agencija poduzela kako bi se to pitanje riješilo, ali poziva Agenciju da na odgovarajući način odgovori na primjedbe Revizorskog suda o zakonitosti i pravilnosti transakcija s obzirom na to da su rashodi koji se odnose na opremu iznosili 60 milijuna EUR odnosno 35 % operativnih rashoda Agencije 2018.;

6. poziva Agenciju da postroži financijsko upravljanje ugovorima, uključujući povećane ex ante provjere i da ponovno uvede ex post provjere kako bi se zajamčilo da se nadoknađuju samo utemeljeni troškovi kako bi se izbjeglo razbacivanje financijskim sredstvima dodijeljenima u okviru proračuna Unije; podsjeća Agenciju, u tom kontekstu, da iz okvirnih ugovora ne proizlazi obveza da se pri nabavi mora dosegnuti najveća vrijednost ugovora te da bi osjetna razlika između najveće vrijednosti ugovora u jednom postupku javne nabave iz 2018. (8 milijuna EUR) i odabrane ponude (5,8 milijuna EUR) mogla dovesti do znatnog rizika za dobro financijsko upravljanje;

7. poziva Agenciju da poduzme korektivne mjere u pogledu svih neriješenih primjedbi Revizorskog suda, uključujući donošenje i provedbu politike za osjetljiva radna mjesta u skladu sa svojim standardima unutarnje kontrole;

8. podsjeća na opažanje Suda iz 2015. prema kojem postoji rizik dvostrukog financiranja sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost, kojime upravlja Komisija, i sredstvima Agencije; poziva u tu svrhu na hitnu provedbu korektivnih mjera;

9. poziva Agenciju da poduzme mjere u vezi s preostalom preporukom o e-nabavi, odnosno o uvođenju e-podnošenja ponuda bez odlaganja;

10. prima na znanje manjak informacija o rodnoj ravnoteži među osobljem Agencije; ponavlja da u upravnom odboru Agencije i dalje postoji izražena rodna neravnoteža; poziva da se ta neravnoteža što prije ispravi; poziva stoga Agenciju da proaktivno podsjeti države članice o važnosti rodne ravnoteže, a države članice poziva da pri predlaganju svojih članova upravnog odbora Agencije zajamče rodnu ravnotežu;

11. ponavlja svoj poziv Agenciji da bude transparentnija u pogledu svojih aktivnosti; pozdravlja stvaranje novog odjeljka na internetskoj stranici Agencije preko kojeg javnost može pristupiti dokumentima; poziva Agenciju da izradi registar dokumenata koji je pravno obavezna imati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001[26];

12. smatra da bi Agencija trebala proaktivno pružati informacije o svojim operativnim aktivnostima; poziva Agenciju da pred Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove ispuni svoje specifične dužnosti o izvješćivanju prema zastupnicima u Europskom parlamentu dostavljajući redovita iscrpna izvješća; poziva Agenciju da na raspolaganje stavi izvješće o praktičnoj primjeni Uredbe (EU) No 656/2014[27] za 2018. jer je na to zakonski obvezna te da u buduće pruža više konkretnih informacija kako bi se aktivnosti Agencije na moru mogle ispravno ocijeniti;


INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

13.1.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

8

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Axel Voss, Maria Walsh

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Lukas Mandl

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

47

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Robert Roos

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

2

0

ECR

Nicola Procaccini

GUE/NGL

Cornelia Ernst

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

19.2.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Peter Pollák, József Szájer

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

 

1

0

 

 

ID

Joachim Kuhs

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL C 417, 11.12.2019., str. 1.

[2] SL C 417, 11.12.2019., str. 158.

[3] SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

[4] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[5] SL L 251, 16.9.2016., str. 1.

[6] SL L 295, 14.11.2019., str. 1.

[7] SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

[8] SL L 122, 10.5.2019., str. 1.

[9] SL C 417, 11.12.2019., str. 1.

[10] SL C 417, 11.12.2019., str. 158.

[11] SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

[12] SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

[13] SL L 251, 16.9.2016., str. 1.

[14] SL L 295, 14.11.2019., str. 1.

[15] SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

[16] SL L 122, 10.5.2019., str. 1.

[17]   SL C 120, 29.3.2019., str. 103.

[18]  Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ(SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

[19]  Uredba (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 (SL L 295, 14.11.2019., str. 1.).

[20] Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

[21] Uredba (EU) br. 656/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 189, 27.6.2014., str. 93.).

 

[23]   SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

[24] Usvojeni tekstovi od tog datuma, P9_TA(2020)0000.

[25] Uredba (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 (OJ L 295, 14.11.2019., str. 1.).

[26] Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

[27] Uredba (EU) br. 656/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 189, 27.6.2014., str. 93.).

Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti