Förfarande : 2019/2083(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0072/2020

Ingivna texter :

A9-0072/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0117

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0072/2020</NoDocSe>
PDF 210kWORD 64k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2083(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontrollutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018

(2019/2083(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar[1],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[2], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9‑00050/2020),

 med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 208,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[4], särskilt artikel 70,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG[5], särskilt artikel 76,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1896 av den 13 november 2019 om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och om upphävande av förordning (EU) nr 1052/2013 och (EU) nr 2016/1624[6], särskilt artikel 116,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[7], särskilt artikel 108,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046[8], särskilt artikel 105,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0072/2020).

1. Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 


 

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018

(2019/2083(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar[9],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[10], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9‑0050/2020),

 med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[11], särskilt artikel 208,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[12], särskilt artikel 70,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG[13], särskilt artikel 76,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1896 av den 13 november 2019 om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och om upphävande av förordning (EU) nr 1052/2013 och (EU) nr 2016/1624[14], särskilt artikel 116,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[15], särskilt artikel 108,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046[16], särskilt artikel 105,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0072/2020).

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 


 

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018

(2019/2083(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018,

 med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 24/2019: Asyl, omplacering och återvändande när det gäller migranter: dags att intensifiera åtgärderna för att få bukt med skillnaderna mellan mål och resultat,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0072/2020), och av följande skäl:

A. Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen[17] för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2018 till 288 663 520 EUR, vilket är en ökning med 2,89 % jämfört med 2017. Byråns budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

B. I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2018 förklarade revisionsrätten att den hade uppnått rimlig säkerhet om att de transaktioner som ligger till grund för byråns redovisning var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1. Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,37 %, vilket innebär en liten ökning med 0,74 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar med oro att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena bara var 69,69 %, vilket dock innebär en ökning med 3,27 % jämfört med 2017.

2. Europaparlamentet noterar, i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten avseende den lagstadgade ekonomiska operativa reserven för finansiering av insättandet av snabba gränsinsatser och återvändandeinterventioner, att även om avsättandet av en på förhand fastställd budget för att täcka eventuella snabba gränsinsatser är ett lagstiftningskrav för byrån, har medlagstiftarna tagit upp dess negativa biverkningar i samband med översynen av förordning (EU) nr 2016/1624[18]. Parlamentet noterar att genom ikraftträdandet av förordning (EU) nr 2019/1896[19] kan den operativa reserven frigöras varje månad och användas för operativa ändamål, och inte enbart för snabba insatser eller återvändandeinterventioner.

3. Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att byrån under 2018 hade finansieringsöverenskommelser med samarbetsländer om operativ verksamhet, vilkas andel utgjorde 59 % av byråns budget. Parlamentet noterar att det infördes ett nytt förenklat finansieringssystem, som i stor utsträckning bygger på enhetskostnader för kostnader i samband med utplacering av personal, och att det i slutet av 2018 infördes ett nytt system för efterhandskontroll, som omfattar såväl alla typer av kostnader som en ändring av systemet för förhandskontroll, som är inbyggt i ekonomihanteringsprocesserna. Parlamentet framhäver revisionsrättens tonvikt på att ersättning för utrustningsrelaterade utgifter även i fortsättningen baseras på faktiska kostnader, och att projektet för att övergå till enhetsbaserad ersättning av utgifter fortfarande inte har varit framgångsrikt. Parlamentet noterar vidare med oro revisionsrättens iakttagelse att bevisen för de faktiska utrustningsrelaterade kostnader som samarbetsländerna begärt ersättning för fortfarande är otillräckliga, och att byråns förhandskontroller av dessa kostnader är ineffektiva om de inte underbyggs av styrkande handlingar. Parlamentet noterar att byrån inte gjort några efterhandskontroller av ersättningar, vilket ytterligare ökar risken för att kostnader utan verifierade underlag ersätts. Parlamentet noterar med oro att byrån har tillåtit flera ersättningar av utgifter som samarbetsländerna har begärt, trots att dessa inte har lämnat de styrkande handlingar som byrån angett och begärt. Parlamentet konstaterar utifrån byråns svar att samarbetsländerna i fråga lämnade styrkande handlingar med detaljerade kostnader. Byrån uppmanas att i framtiden tydligt ange vilken typ av styrkande handlingar den godtar som nödvändig bevisning. Parlamentet uppmanar vidare byrån att ersätta endast rättsligt motiverade utgifter. Parlamentet förväntar sig att byrån snabbt genomför grundliga efterhandskontroller av ersättningar och senast i juni 2020 rapporterar till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts i detta avseende.

4. Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att byråns budgetöverföringar till 2019 uppgick till 83 000 000 EUR (29 %), vilket är en något lägre procentandel än föregående år. Parlamentet noterar att andelen förfallna överföringar till 2018 utgjorde 11 000 000 EUR (12 %), vilket relativt sett är något lägre än föregående år. Parlamentet noterar att den främsta anledningen till överförda eller förfallna anslag var svårigheter i anslutning till tjänsteförteckningen när det gäller det planerade antalet anställda med korrekta profiler, den försenade byggstarten för byråns nya lokaler, IKT-projektens fleråriga karaktär samt samarbetsländernas överskattning av verksamhetens omfattning och kostnader. Parlamentet noterar byråns svar, enligt vilket de operativa utgifterna under 2018 huvudsakligen förekom i form av bidrag, vilka omfattade det operativa förfarandet från februari N till januari år N+1 samt utgifter som är knutna till kontrakt för vilka betalningar kommer att äga rum år N+1. Byrån uppmanas med kraft att tillsammans med samarbetsländerna sträva efter att få fram mer exakta kostnadsberäkningar och budgetprognoser.

5. Europaparlamentet uppmanar byrån att inbegripa mer realistiska uppskattningar av sina behov av tjänster i upphandlingsdokumenten och att sörja för en strikt ekonomisk förvaltning av avtalen. Parlamentet påminner byrån om att även om ramavtal inte innebär ett krav på att hela avtalsbeloppet ska upphandlas skulle den väsentliga skillnaden mellan avtalets maximala värde i ett upphandlingsförfarande från 2018 (8 miljoner EUR) och det vinnande anbudet (5,8 miljoner EUR) kunna innebära en stor risk för en sund ekonomisk förvaltning.

Verksamhetsresultat

6. Europaparlamentet noterar att efter styrelsens godkännande av omorganisationen av byråns strukturer 2017, som påverkade tilldelningen av resurser, antogs en uppdaterad struktur 2018, som kompletterades med nya interna förfaranderegler och antogs genom delegeringar och vidaredelegeringar, vilka formaliserades genom den verkställande direktörens beslut.

7. Europaparlamentet betonar byråns viktiga roll när det gäller att främja, samordna och utveckla en europeisk integrerad gränsförvaltning som samtidigt fullt ut respekterar de grundläggande rättigheterna.

8. Europaparlamentet konstaterar att den största operativa verksamheten inom ramen för den europeiska integrerade gränsförvaltningen utgjordes av de 12 gemensamma insatserna vid de yttre land-, luft- och sjögränserna, medan den huvudsakliga operativa verksamheten under 2018 inriktades på de centrala, östra och västra Medelhavsområdena, där migrationstrycket var som störst. Parlamentet välkomnar vidare det nära samarbetet mellan byråerna, särskilt inom kustbevakningen, men även på området för tull- och brottsbekämpningssamarbete. Parlamentet uppmanar med kraft byrån att agera snabbt och säkerställa kvaliteten på sitt arbete för att fastställa lämpliga kvantitativa mål och specifika målvärden för de gemensamma insatser som förväntas ingå i det samlade programdokumentet för 2021–2023.

9. Europaparlamentet noterar med oro att revisionsrätten i sin särskilda rapport nr 24/2019 konstaterade att genomförandet av asylförfaranden, särskilt i Grekland och Italien, fortsätter att präglas av långa handläggningstider, flaskhalsar och bristande rättslig kapacitet. Parlamentet uppmanar byrån att söka samarbete med Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Asyl-, migrations- och integrationsfonden och kommissionen, i enlighet med revisionsrättens rekommendationer.

10. Europaparlamentet påminner byrån om att även om ramavtal inte innebär att hela avtalsbeloppet ska upphandlas skulle den väsentliga skillnaden mellan avtalets maximala värde i ett upphandlingsförfarande från 2018 (8 miljoner EUR) och det vinnande anbudet (5,8 miljoner EUR) kunna innebära en stor risk avseende sund ekonomisk förvaltning.

11. Europaparlamentet uppmanar byrån att utan dröjsmål följa upp genomförandet av den kvarstående rekommendationen om e-upphandling, dvs. införandet av elektronisk inlämning av anbud.

12. Europaparlamentet noterar att det saknas information om könsfördelningen bland byråns personal. Parlamentet betonar återigen att könsfördelningen i byråns styrelse fortfarande är ojämn. Denna obalans bör åtgärdas så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar därför byrån att proaktivt påminna medlemsstaterna om vikten av en jämn könsfördelning och uppmanar medlemsstaterna att säkerställa en jämn könsfördelning när de utser byråns styrelseledamöter.

13. Europaparlamentet upprepar att byrån måste vara mer transparent i fråga om sin verksamhet. Parlamentet välkomnar att byrån på sin webbplats har upprättat ett avsnitt om allmänhetens tillgång till handlingar. Parlamentet uppmanar byrån att upprätta ett register över handlingar, vilket är en rättslig förpliktelse enligt förordning (EG) nr 1049/2001[20].

14. Europaparlamentet anser att byrån proaktivt bör upplysa om sin operativa verksamhet. Parlamentet uppmanar byrån att inställa sig inför LIBE-utskottet för att fullgöra sina specifika rapporteringsskyldigheter gentemot Europaparlamentets ledamöter genom att regelbundet hålla detaljerade genomgångar. Byrån uppmanas att göra rapporten om den praktiska tillämpningen av förordning (EU) nr 656/2014[21] för 2018 tillgänglig, så som den enligt lag är skyldig att göra, och att i framtiden tillhandahålla mer konkret information, som gör det möjligt att på lämpligt sätt bedöma byråns verksamhet till havs.

Personalpolitik

15. Europaparlamentet beklagar att endast 72,49 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 418 tillfälliga tjänster som får tillsättas enligt unionsbudgeten (352 beviljade tjänster 2017) hade 303 tillsatts. Parlamentet noterar att ytterligare 187 kontraktsanställda och 153 utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2018.

16. Europaparlamentet noterar dessutom på basis av revisionsrättens rapport att även om byrån fortsatte med att rekrytera ytterligare, och ökade antalet anställda från 526 till 630 under 2018, uppnådde den fortfarande inte antalet 760 anställda, som godkänts i tjänsteförteckningen för 2018. Parlamentet noterar byråns svar att totalt 187 lediga tjänster tillsattes, men att på grund av den höga interna och externa omsättningen uppgick nettoökningen av antalet anställda under 2018 jämfört med föregående år till 117, eftersom många tjänster hade blivit lediga under året. Parlamentet noterar vidare att byrån har svårt att locka till sig ett större antal lämpliga externa kandidater och uppnå en god geografisk balans, huvudsakligen på grund av den låga korrigeringskoefficienten, vilken är den lägsta bland alla EU-byråer. Byråer som ligger i länder med en låg korrigeringskoefficient bör få ytterligare stöd från kommissionen vid vidtagandet av de kompletterande åtgärder som krävs för att göra dem mer attraktiva för befintlig och framtida personal. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma genomförbarheten för tillämpning av lönekorrigeringskoefficienter i framtiden, samt följderna av detta. Parlamentet noterar att byrån fortsätter att ha svårigheter med att upprätthålla en önskvärd och god geografisk balans när det gäller personal som utplacerats.

17. Europaparlamentet konstaterar att 2018 var det tredje året av den femåriga tillväxtplanen efter antagandet av förordning (EU) 2016/1624, vilket avsevärt ökade budget- och personalresurserna. Efter utvidgningen av byråns uppdrag kommer personalen att uppgå till 1 000 anställda 2020. Parlamentet noterar i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, där det betonades att den planerade personalökningen skulle kräva ytterligare kontorsutrymmen, att en analys för att fastställa den optimala fastighetsstrategin är under utarbetning.

18. Europaparlamentet konstaterar att byrån sedan april 2018 har använt den reviderade bindande uppförandekoden för återsändandeinsatser och återsändandeinterventioner. Parlamentet noterar att byråns ombud för grundläggande rättigheter fortlöpande tillhandahåller iakttagelser och rekommendationer rörande alla operativa planer och utvärderingsrapporter, som de operativa enheterna kan ta i beaktande.

19. Europaparlamentet beklagar att ombudet för grundläggande rättigheter, trots upprepade krav från parlamentet och en betydande övergripande personalökning för byrån, fortfarande inte har tillräckliga personalresurser och därför klart hindras i sina ansträngningar att på ett korrekt sätt utföra sina tilldelade uppgifter. Parlamentet uppmanar med kraft byrån att ge sitt ombud för grundläggande rättigheter tillräckligt med resurser och personal, i synnerhet när det gäller att vidareutveckla och genomföra byråns strategi för att övervaka och säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheterna. Byrån påminns om vikten av att iaktta tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68[22].

20. Europaparlamentet noterar, i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, att en övergripande plan för verksamhetens kontinuitet behöver utarbetas, och konstaterar att en tjänsteman med ansvar för verksamhetens kontinuitet utsågs 2018.

21. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har identifierat en horisontell trend att anlita extern personal för it-konsulttjänster. Parlamentet kräver att beroendet av extern rekrytering inom detta viktiga och känsliga område minskas så mycket som möjligt för att begränsa eventuella risker.

22. Europaparlamentet noterar med oro att den rapporterade könsbalansen inom styrelsen för 2018 (50 manliga ledamöter och 8 kvinnliga ledamöter) var mycket ojämn.

Upphandling

23. Europaparlamentet noterar, i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten att det finns ett behov av att förenkla byråns hela finansieringssystem, att byrån 2018 införde ett reviderat system för finansiering av gemensamma insatser och återvändande, som bygger på förenklade bidragsöverenskommelser med medlemsstater som använder standardiserade enhetskostnader för personalresurser.

24. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån aktivt deltar i interinstitutionella anbudsförfaranden som leds av andra institutioner, och att byrån i samband med förfarandena för upphandling för sjöbevakningsområdet eftersträvar samarbete med EU-byråer med liknande verksamhet och att den utarbetar mandatet i enlighet med detta. Parlamentet noterar vidare att byrån under 2018 hanterade sitt första interinstitutionella anbudsförfarande under ledning av Europeiska fiskerikontrollbyrån. Parlamentet uppmanar med eftertryck byrån att aktivt arbeta för att hitta nya och mer omfattande former av samarbete med alla unionens byråer.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

25. Europaparlamentet uppskattar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet noterar att politiken om visselblåsning antogs den 18 juli 2019. Parlamentet välkomnar att byrån ger personalen tillgång till konfidentiella rådgivare och utbildning i visselblåsningsförfaranden. Parlamentet noterar vidare att byrån i syfte att öka transparensen har lanserat en flerspråkig version av sin webbplats på unionens samtliga 24 officiella språk. Parlamentet beklagar dock att byrån inte offentliggör några intresseförklaringar, utan i stället åtagandeförklaringar med förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter för styrelseledamöterna, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören. Parlamentet påminner om att det inte är upp till styrelseledamöterna, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören att förklara att det inte föreligger några intressekonflikter. För att öka transparensen uppmanas byrån att senast i juni 2020 offentliggöra meritförteckningarna och intresseförklaringarna för samtliga styrelseledamöter, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören.

Internkontroll

26. Europaparlamentet noterar, i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den avsevärda ökningen av byråns bidragsutgifter, att åtgärder har vidtagits för att minska de risker som identifierats, och att det i synnerhet 2018 utfördes kontroller av enhetskostnader för Spanien, Grekland och Italien, att policyn för efterhandskontroll antogs 2018, att den riskbaserade årliga efterhandskontrollplanen upprättades och kommer att revideras, och att efterhandskontrollerna för Portugal och Estland har slutförts.

27. Europaparlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport saknar byrån en policy för känsliga befattningar genom vilken känsliga arbetsuppgifter identifieras och hålls uppdaterade, där man utformar lämpliga åtgärder för att motverka risken för att egenintressen gynnas. Parlamentet uppmanar byrån att anta och genomföra en sådan politik för att leva upp till byråns egna normer för internkontroll. Parlamentet konstaterar utifrån byråns svar att byrån i slutet av 2019 höll på att slutföra förfarandet med att anta en policy för känsliga befattningar.

28. Europaparlamentet noterar att byrån efter den senaste översynen av sin ram för internkontroll har säkerställt att alla beslut om att åsidosätta kontroller eller avvikelser från etablerade processer och förfaranden är dokumenterade, vederbörligen godkända och registrerade centralt.

Övriga kommentarer

29. Europaparlamentet välkomnar, i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om uppförandet av ett nytt huvudkontor och inrättandet av en Europaskola i Warszawa, att de polska myndigheterna tilldelade byrån en lämplig tomt 2019, och att planeringen har inletts för att uppföra skräddarsydda lokaler för byråns huvudkontor före utgången av 2024, och att de polska myndigheterna hösten 2019 skulle föreslå för Europaskolornas styrelse att den skulle överväga att ackreditera en associerad Europaskola av typ II i Warszawa, som skulle kunna inleda en del av verksamheten från och med läsåret 2020–2021.

30. Europaparlamentet uppmanar byrån att inrikta sig på att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till denna via sociala medier och andra medier.

o

o  o

31. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... mars 2020[23] om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR (21.1.2020)

<CommissionInt>till budgetkontrollutskottet</CommissionInt>


<Titre>över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2083(DEC))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, vanligen kallad Frontex, spelar när det gäller att främja, samordna och utveckla den europeiska integrerade gränsförvaltningen, med full respekt för de grundläggande rättigheterna.

2. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för byråns årliga räkenskaper för budgetåret 2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2018 återges på ett rättvisande sätt.

3. Europaparlamentet noterar att byråns budget ökat något till 289 miljoner EUR (vilket är en ökning med 2 %), varav 171 miljoner EUR eller 59 % användes till att finansiera avtal med samarbetsländer för operativ verksamhet. Parlamentet påminner om att styrelsen minskade den ursprungliga budgeten för 2018 med 31,5 miljoner EUR genom två ändringsbudgetar för att ta hänsyn till de minskade behoven till följd av rekryteringssvårigheter samt besparingar inom områdena återvändande och operativa insatser. Målet om säkrare gränser i unionen är mycket viktigt för att säkerställa unionsmedborgares och tredjelandsmedborgares säkerhet.

4. Europaparlamentet framhåller att byrån lyckades öka sin personal betydligt från 526 till 630 (vilket är en ökning med 20 %) under 2018. Parlamentet beklagar dock att man inte nådde upp till de 760 som godkänts i tjänsteförteckningen för 2018. Parlamentet uttrycker sin oro över den höga personalomsättningen och byråns ihållande svårigheter att hitta lämpliga kandidater. Parlamentet erkänner att den låga lönekorrigeringskoefficienten bidrar till problemet och välkomnar därför byråns avsikt att överväga sociala åtgärder för att komma till rätta med problemet. Parlamentet påminner byrån om vikten av att hålla sig till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda i unionen, som erbjuder den flexibilitet som krävs för att de förhållanden som råder på arbetsmarknaden i unionen ska kunna beaktas vid rekryteringen av tjänstemän i syfte att tillgodose institutionernas specifika behov. Parlamentet noterar att ombudet för grundläggande rättigheter, också efter upprepade krav från parlamentet, har fått mer personal och att ytterligare rekrytering planeras. Parlamentet uppmanar byrån att säkerställa att ombudet för grundläggande rättigheter har tillräckligt med resurser och personal, i synnerhet för att vidareutveckla och genomföra byråns strategi för att övervaka och säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheterna. Revisionsrätten har konstaterat att det inom byråerna finns en övergripande tendens att anlita extern personal för it-konsulttjänster. Detta beroende av extern rekrytering på detta viktiga område bör åtgärdas. Parlamentet noterar att byrån satsat på att marknadsföra sina jobberbjudanden via kommunikationskanaler på nätet och uppmanar byrån att offentliggöra sina meddelanden om lediga tjänster på Europeiska rekryteringsbyråns (Epsos) webbplats så att de blir mer synliga.

5. Europaparlamentet noterar den fortsatt höga nivån av överföringar till 2019 (83 miljoner EUR eller 29 %) och av överförda budgetanslag som förfallit (11 miljoner EUR eller 12 %), kopplade till svårigheterna med att uppfylla tjänsteförteckningen, den försenade byggstarten för byråns nya lokaler, IKT-projektens fleråriga karaktär samt samarbetsländernas överskattning av verksamhetens omfattning och kostnader. Parlamentet uttrycker oro över att byrån inte kunnat utnyttja en del av budgeten på grund av justeringen av de operativa insatserna i slutet av budgetåret 2018, och förväntar sig att denna risk hanteras bättre genom att förordning (EU) 2019/1896[24] träder i kraft. Parlamentet förväntar sig att byrån och samarbetsländerna förbättrar sina budgetberäkningar i syfte att minska överföringarna 2019. Parlamentet välkomnar att byrån har antagit nya bestämmelser om whistleblowing, infört ett nytt förenklat finansieringssystem, infört ett system för efterhandskontroller som omfattar alla typer av utgifter och ändrat sitt system för förhandskontroller. Parlamentet beklagar dock att revisionsrätten konsekvent sedan 2014 har rapporterat om att utgifter som samarbetsländerna begär ersättning för inte alltid styrks av fakturor eller andra bevishandlingar, men trots det ersätts. Parlamentet noterar de åtgärder som byrån har vidtagit för att lösa detta problem, men uppmanar byrån att reagera på lämpligt sätt på revisionsrättens iakttagelser om transaktionernas laglighet och korrekthet, eftersom utrustningsrelaterade utgifter uppgick till 60 miljoner EUR eller 35 % av byråns driftsutgifter 2018.

6. Europaparlamentet uppmanar byrån att ha en strikt ekonomisk förvaltning av avtal och bl.a. stärka förhandskontrollerna och återinföra efterhandskontroller för att säkra att endast styrkta kostnader ersätts för att förhindra förskingring av unionens budgetmedel. Även om ramavtal inte innebär att hela avtalsbeloppet ska upphandlas skulle den väsentliga skillnaden mellan avtalets maximala värde i ett upphandlingsförfarande 2018 (8 miljoner euro) och det vinnande anbudet (5,8 miljoner euro) kunna innebära en stor risk avseende sund ekonomisk förvaltning.

7. Europaparlamentet uppmanar byrån att vidta korrigerande åtgärder med avseende på alla kvarstående iakttagelser från revisionsrätten, inbegripet antagandet och genomförandet av en policy för känsliga befattningar i enlighet med byråns egna normer för internkontroll.

8. Europaparlamentet påminner om revisionsrättens iakttagelse att det sedan 2015 finns en risk för dubbelfinansiering från fonden för inre säkerhet, som förvaltas av kommissionen, och finansiering från byrån, och att denna risk inte har åtgärdats. Korrigerande åtgärder bör därför vidtas utan dröjsmål.

9. Europaparlamentet uppmanar byrån att utan dröjsmål följa upp den kvarstående rekommendationen om e-upphandling, dvs. införandet av elektronisk inlämning av anbud.

10. Europaparlamentet noterar att det saknas information om könsfördelningen bland byråns personal. Parlamentet upprepar att könsfördelningen i byråns styrelse fortfarande är ojämn. Denna obalans bör åtgärdas så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar därför byrån att påminna medlemsstaterna proaktivt om vikten av jämn könsfördelning och uppmanar medlemsstaterna att säkerställa könsfördelningen när de utser byråns styrelseledamöter.

11. Europaparlamentet upprepar att byrån måste vara mer transparent i fråga om sin verksamhet. Parlamentet välkomnar att byrån på sin webbplats har upprättat ett avsnitt om allmänhetens tillgång till handlingar. Parlamentet uppmanar byrån att upprätta ett register över handlingar, som den enligt lag är skyldig att ha enligt förordning (EG) nr 1049/2001[25].

12. Europaparlamentet anser att byrån proaktivt bör upplysa om sin operativa verksamhet. Parlamentet uppmanar byrån att komma till LIBE-utskottet för att fullgöra sina specifika rapporteringsskyldigheter gentemot Europaparlamentets ledamöter genom att regelbundet hålla detaljerade genomgångar. Byrån uppmanas att göra rapporten om den praktiska tillämpningen av förordning (EU) nr 656/2014[26] för 2018 tillgänglig, så som den enligt lag är skyldig att göra, och att i framtiden tillhandahålla mer konkret information, som gör det möjligt att på lämpligt sätt bedöma byråns verksamhet till havs.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

13.1.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

8

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Axel Voss, Maria Walsh

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Lukas Mandl

 


 

 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

47

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Robert Roos

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

2

0

ECR

Nicola Procaccini

GUE/NGL

Cornelia Ernst

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 


 

 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

19.2.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Matteo Adinolfi, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Peter Pollák, József Szájer

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

3

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh

 

1

0

 

 

ID

Joachim Kuhs

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.

[2] EUT C 417, 11.12.2019, s. 158.

[3] EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[4] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[5] EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.

[6] EUT L 295, 14.11.2019, s. 1.

[7] EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

[8] EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.

[9] EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.

[10] EUT C 417, 11.12.2019, s. 158.

[11] EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[12] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[13] EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.

[14] EUT L 295, 14.11.2019, s. 1.

[15] EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

[16] EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.

[17] EUT C 120, 29.3.2019, s. 103.

[18] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

[19] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 (EUT L 295, 14.11.2019, s. 1).

[20] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

[21] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 189, 27.6.2014, s. 93).

[22] EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

[23] Antagna texter från detta sammanträde, P9_TA(2020)0000.

[24] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 (EUT L 295, 14.11.2019, s. 1).

[25] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

[26] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (EUT L 189, 27.6.2014, s. 93).

Senaste uppdatering: 17 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy