Procedură : 2019/2088(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0075/2020

Texte depuse :

A9-0075/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0118

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0075/2020</NoDocSe>
PDF 204kWORD 75k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2088(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Comisia pentru control bugetar</Commission>

Raportor: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL   ÎN COMISIA COMPETENTĂ

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2018

(2019/2088(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsul Agenției[1],

 având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0055/2020),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[4], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului[5], în special articolul 60,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[6], în special articolul 108,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[7], în special articolul 105,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0075/2020),

1. acordă directoarei executive a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directoarei executive a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


 

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018

(2019/2088(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018,

 având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018, însoțit de răspunsul Agenției[8],

 având în vedere declarația de asigurare[9] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2020 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2018 (05761/2020 – C9-0055/2020),

 având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[10], în special articolul 208,

 având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012[11], în special articolul 70,

 având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului[12], în special articolul 60,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[13], în special articolul 108,

 având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[14], în special articolul 105,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0075/2020),

1. aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directoarei executive a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

 


3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2018

(2019/2088(DEC))

Parlamentul European,

 având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2018,

 având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

 având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0075/2020),

A. întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale[15], bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 135 737 021 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 13,84 % față de 2017; întrucât această creștere s-a datorat sarcinilor suplimentare care s-au adăugat la mandatul său; întrucât bugetul Agenției provine în principal de la bugetul Uniunii;

B. întrucât, în raportul său anual privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1. constată că eforturile de monitorizare a bugetului din cursul exercițiului financiar 2018 au dus la o rată de execuție bugetară de 96,10 %, reprezentând o ușoară scădere de 3,62 % față de 2017; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 86,92 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,09 % în comparație cu 2017;

2. mulțumește Agenției pentru informațiile furnizate cu privire la sarcinile și implicațiile bugetare ale Unității UE de semnalare a conținutului ilegal online (EU IRU); reține că bugetul alocat pentru planul de management pe activități pentru EU IRU a fost de 4 860 000 EUR în 2019, repartizat astfel: (a) 3 710 000 EUR pentru cheltuielile legate de personalul direct (care cuprinde 38 de membri ai personalului: 26 de agenți temporari, 4 agenți contractuali și 8 experți naționali detașați, (b) 1 150 000 EUR care acoperă cheltuieli operaționale, costuri de funcționare și un grant de 510 000 EUR în 2019 (din care sunt finanțate 7 posturi de agenți contractuali suplimentare, personalul afectat EU IRU totalizând astfel 45 de membri); remarcă că aceste cifre nu includ costurile separate pentru dezvoltarea sistemelor operaționale TIC la nivel organizațional;

Performanța

3. remarcă cu satisfacție că Agenția și-a monitorizat performanța prin 38 de indicatori-cheie de performanță, alți 51 de indicatori de performanță și implementarea a aproximativ 170 de acțiuni specifice planificate în programul său de lucru, cadrul de raportare a performanțelor urmărind în general să evalueze valoarea adăugată a activităților Agenției și să optimizeze execuția bugetului;

4. ia act de faptul că Agenția a atins 78 % din obiectivele stabilite pentru indicatorii de performanță și că a înregistrat progrese în punerea în aplicare a 79 % din acțiunile cuprinse în programul de lucru pentru 2018 (comparativ cu 80 % în 2017);

5. observă că Agenția a continuat să se axeze pe analiza operațională și pe viteza de reacție în prima linie, inclusiv pe prelucrarea contribuțiilor, și să acorde, în același timp, un sprijin proactiv pentru anchete de mare vizibilitate în cele trei domenii care reprezintă o amenințare permanentă la adresa securității interne a Uniunii, și anume criminalitatea informatică, criminalitatea gravă și organizată și terorismul;

6. încurajează Agenția să își digitalizeze și mai mult serviciile;

7. constată cu satisfacție că, în 2018, Agenția a continuat să desfășoare activități comune sau servicii partajate cu alte agenții ale Uniunii, inclusiv cu Eurojust, cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, cu Biroul European de Sprijin pentru Azil și cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie, precum și că Agenția a participat la zece proceduri interinstituționale și la o procedură de achiziții publice interagenții; consideră că Agenția trebuie să dezvolte și de acum înainte legături strânse cu alte instituții relevante ale Uniunii; încurajează Agenția să se gândească la modalități de a pune în comun cu alte agenții care desfășoară activități similare sau cu agenții care se află în proximitatea Agenției resursele sau personalul, sau ambele, alocate unor sarcini care se suprapun cu sarcinile agențiilor respective;

8. constată că, în urma cooperării sale operaționale continue cu alte agenții din domeniul justiției și afacerilor interne (JAI), Agenția a preluat președinția rețelei de agenții JAI în 2019, care se ocupă de eforturile de intensificare a cooperării între agențiile JAI, inclusiv de elementele de interoperabilitate a sistemelor de informații ale Uniunii, inovare, buna gestiune (inclusiv un sondaj privind cele mai bune practici de avertizare a neregulilor la agențiile JAI), diversitate și incluziune, precum și interacțiunea cu agențiile din afara JAI și domeniile unde se poate intensifica și mai mult cooperarea;

9. roagă Comisia să facă un studiu de fezabilitate pentru a evalua posibilitatea, dacă nu a unei fuzionări complete, cel puțin a creării de sinergii comune cu Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL); invită Comisia să evalueze ambele scenarii mutarea Agenției la sediul CEPOL de la Budapesta și mutarea CEPOL la sediul Agenției de la Haga; observă că un astfel de demers ar însemna să se folosească în comun serviciile corporative și de suport și să administreze împreună sediul comun, precum și infrastructurile TIC, de telecomunicații și bazate pe internet, economisind astfel sume imense care ar putea fi utilizate pentru finanțarea suplimentară a ambelor agenții;

10. constată că numărul operațiunilor sprijinite de Europol a crescut de la 1 496, în 2017, la 1 748, în 2018, (ceea ce reprezintă o creștere de 16,8 %) și că numărul reuniunilor operaționale finanțate de Europol a crescut de la 403, în 2017, la 427, în 2018, (o creștere de 5,9 %); subliniază importanța și valoarea adăugată a Agenției, în special a echipelor comune de anchetă, în lupta împotriva criminalității organizate în întreaga Europă; observă, în acest sens, că numărul echipelor comune de anchetă sprijinite de Agenție a crescut de la 64, în 2017, la 93, în 2018 (adică o creștere de 45 %), în cazul a 27 dintre ele fiind nevoie de coordonare între peste 20 de țări[16]; observă că majorarea bugetului Europol corespunde cu o intensificare a tuturor operațiunilor sale, inclusiv sprijinirea cooperării în combaterea criminalității informatice și a terorismului online; subliniază că este important să se acorde finanțare și resurse adecvate echipelor comune de anchetă, în pas cu creșterea bruscă a volumului lor de activitate;

11. solicită Agenției să pună la dispoziție, în măsura posibilului, resurse financiare pentru traduceri și îndeamnă autoritatea bugetară să furnizeze suficiente resurse financiare pentru a permite traducerea rapoartelor oficiale ale Europol în toate limbile oficiale ale Uniunii, având în vedere importanța muncii sale pentru cetățenii Uniunii, obligația de a asigura transparența propriilor activități și necesitatea de a asigura condiții propice pentru ca Grupul mixt de control parlamentar compus din deputați naționali și europeni din toate statele membre să își poată face treaba bine; invită Comisia și Agenția să stabilească un cadru de cooperare cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, pentru a reduce sarcina financiară aferentă traducerilor;

Politica de personal

12. constată că la 31 decembrie 2018 schema de personal era completată în proporție de 96,35 %, fiind ocupate 555 din cele 576 de posturi de agenți temporari autorizate de bugetul Uniunii (față de 550 de posturi autorizate în 2017); constată că, în plus, în 2018, la Agenție au mai lucrat 201 agenți contractuali și 153 de experți naționali detașați;

13. ia act de reprezentarea dezechilibrată între femei și bărbați raportată în 2018 pentru cadrele de conducere superioară (145 de bărbați și 27 de femei) și în Consiliul de administrație (43 de bărbați și 10 femei);

14. constată cu satisfacție că Agenția a identificat tendințe pozitive în efortul de a asigura o reprezentare echilibrată a femeilor și a bărbaților;

Achiziții publice

15. constată cu îngrijorare că, potrivit raportului Curții, Agenția a prelungit neregulamentar durata unui contract-cadru pentru furnizarea de servicii de călătorie în interes de serviciu prin semnarea modificării nr. 2 după expirarea contractului și că, prin aceeași modificare, Agenția a introdus, de asemenea, noi elemente de preț care nu au făcut obiectul procedurii de achiziții publice competitive, ceea ce a făcut ca modificarea nr. 2 și plățile aferente din 2018 să fie neconforme; ia la cunoștință răspunsul Agenției că prelungirea contractului-cadru a fost inițiată cu mult înainte să expire și că s-a făcut cu întârziere pentru că s-a aplicat principiul bunei gestiuni financiare; invită Agenția în consecință să gestioneze contractele și să aplice controalele ex ante cu mai multă strictețe;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16. ia act de măsurile aplicate și de eforturile constante depuse de Agenție pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și protecția avertizorilor de nereguli; ia act de posibilul caz de conflict de interese identificat în legătură cu o procedură de recrutare în 2018; ia act de faptul că nu au fost necesare acțiuni ulterioare, deoarece consilierul vizat s-a retras; felicită Agenția pentru că a publicat între timp pe site-ul său de internet, pe baza noului său model de formular, declarațiile de interese atât pentru directorul (directorii) executiv(i) (adjunct/adjuncți), cât și pentru membrii Consiliului de administrație;

17. regretă, că potrivit unui studiu comparativ recent, realizat de Comisia pentru petiții a Parlamentului European[17], politicile Agenției privind conflictele de interese sunt „mai puțin detaliate față de cele ale celorlalte agenții”; recunoaște că acest lucru se întâmplă în special deoarece Europol nu are în componența sa comitete sau grupuri științifice; regretă, cu toate acestea, că Agenția nu utilizează niciun sistem de clasificare a nivelurilor de interese și nici o „listă neagră”;

Controalele interne

18. reține că, în mai 2017, Serviciul de audit intern al Comisiei, sprijinit de structura de audit intern, a efectuat o evaluare a riscurilor fără ca vreuna din cele 36 de clase de procese analizate să primească calificativul „de îmbunătățit atenuarea riscurilor”;

19. ia act de faptul că Serviciul de audit intern al Comisiei a publicat un raport de audit privind „Gestionarea resurselor umane și etica la Europol” și a elaborat un plan de acțiune pentru a lua în vizor toate sectoarele susceptibile de a fi îmbunătățite; invită Agenția să îi comunice autorității care acordă descărcarea de gestiune cum evoluează situația în această privință;

20. invită Agenția să își concentreze atenția asupra difuzării rezultatelor cercetărilor sale în rândul populației, adresându-i-se prin rețelele de socializare și alte mijloace de informare în masă;

21. felicită Agenția pentru că nu are nicio recomandare restantă dintre cele care trebuiau implementate în concordanță cu rapoartele de audit ale Curții pentru exercițiile financiare anterioare; de la momentul respectiv, Agenția a dat curs observației unice a Curții pentru exercițiul financiar 2017 despre publicarea anunțurilor de posturi vacante pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO);

o

o 

22. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... martie 2020[18] referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE (13.1.2020)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru control bugetar</CommissionInt>


<Titre>referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) aferent exercițiului financiar 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2088(DEC))</DocRef>

Raportoare pentru aviz: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii („Europol” sau „Agenția”) joacă un rol important, sprijinind statele membre în anchetele penale; evidențiază, de asemenea, extinderea sarcinilor Europol și rolul său tot mai important în prevenirea și combaterea criminalității grave și organizate și a terorismului în întreaga Europă;

2. salută faptul că Curtea de Conturi („Curtea”) a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Europol pentru exercițiul financiar 2018 sub toate aspectele semnificative, iar situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este prezentată în mod corect; subliniază faptul că bugetul Agenției a crescut de la 118 milioane EUR la 137 milioane EUR (ceea ce reprezintă o majorare cu 16 %), iar personalul său a crescut de la 804 la 826 de angajați (ceea ce reprezintă o creștere de 2,7 %);

3. ia act de faptul că ponderea actuală a femeilor în Consiliul de administrație al Europol este de 11 din 55 (20 %); solicită Agenției să ia măsuri pentru a asigura un mai bun echilibru de gen în cadrul conducerii sale superioare;

4. ia act de faptul că numărul operațiunilor sprijinite de Europol a crescut de la 1 496, în 2017, la 1 748, în 2018, (ceea ce reprezintă o creștere de 16,8 %) și că numărul reuniunilor operaționale finanțate de Europol au crescut de la 403, în 2017, la 427, în 2018, (ceea ce reprezintă o creștere de 5,9 %); subliniază importanța și valoarea adăugată a Europol, în special a echipelor comune de anchetă, în lupta împotriva criminalității organizate în întreaga Europă; ia act, în acest sens, de faptul că numărul echipelor comune de anchetă sprijinite de Europol a crescut de la 64, în 2017, la 93, în 2018 (ceea ce reprezintă o creștere de 45 %), 27 dintre acestea necesitând coordonarea între peste 20 de țări[19]; ia act de faptul că majorarea bugetului Europol corespunde unei intensificări a tuturor operațiunilor sale, inclusiv sprijinirea cooperării în domeniul criminalității informatice și al combaterii terorismului online; subliniază importanța de a acorda o finanțare și resurse adecvate echipelor comune de anchetă, având în vedere creșterea considerabilă a nivelurilor lor de activitate;

5. regretă faptul că Curtea a constatat că există deficiențe în ceea ce privește gestionarea contractelor și controalele ex ante legate de faptul că Agenția a prelungit în mod ilegal durata unui contract-cadru pentru prestarea de servicii de călătorie în interes de serviciu, semnând un act adițional după expirarea contractului; ia act de faptul că modificarea a introdus noi dispoziții legate de prețuri, care nu au făcut obiectul procedurii concurențiale de achiziții publice, și că plățile necuvenite legate de contract s-au ridicat la 22 188 EUR în 2018; ia act de constatarea Curții referitoare la gestionarea contractelor și controalele ex ante, precum și de răspunsul Europol, potrivit căruia aceasta a dat dovadă de diligența necesară și a respectat principiul bunei gestiuni financiare extinzând contractul-cadru pentru a reduce costurile; invită Agenția să respecte Regulamentul financiar pentru a consolida controalele sale interne de gestiune financiară în consecință, cu scopul a evita neregulile pe viitor;

6. salută încheierea raportului de audit al Serviciului de Audit Intern al Comisiei privind gestionarea resurselor umane și etica în cadrul EUROPOL, faptul că procesele Agenției de gestionare a politicilor și procedurilor privind drepturile omului și combaterea fraudei sunt concepute în mod corespunzător și eficace și că respectă cadrul juridic și de reglementare existent; salută pregătirea de către Agenție a unui plan de acțiune care urmărește să îmbunătățească aspectele identificate în acest raport; invită Agenția să prezinte un raport Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului cu privire la problemele identificate și măsurile ulterioare corespunzătoare;

7.  observă că Curtea a identificat o tendință orizontală a agențiilor de a angaja personal extern pe poziții de consultanță în domeniul informatic; solicită să se ia măsuri pentru diminuarea dependenței de serviciile de consultanță în acest domeniu important; încurajează Agenția să ia act de observațiile Curții și să dea curs recomandării sale de a publica posturile sale vacante pe site-ul de internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului; încurajează ferm Europol să dezvolte în continuare cooperarea dintre celelalte instituții, agenții, oficii și organe ale Uniunii în vederea internalizării rolurilor în domeniul justiției și afacerilor interne;

8. solicită Agenției să pună la dispoziție, în măsura posibilului, resurse financiare pentru traducere și îndeamnă autoritatea bugetară să furnizeze suficiente resurse financiare pentru a permite traducerea rapoartelor oficiale ale Europol în toate limbile oficiale ale Uniunii, având în vedere importanța activității sale pentru cetățenii Uniunii, obligația de a asigura transparența cu privire la activitățile sale și faptul că Grupul mixt de control parlamentar specializat compus din deputați naționali și europeni din toate statele membre ar trebui să își poată desfășura activitatea în mod corespunzător; invită Comisia și Europol să stabilească un cadru de cooperare cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, pentru a reduce sarcina financiară legată de traducere.

 


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

13.1.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva

Membri supleanți prezenți la votul final

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Lukas Mandl

 

 

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

43

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Michal Šimečka

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

 

5

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Robert Roos

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 


 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

19.2.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Matteo Adinolfi, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Katalin Cseh, Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Peter Pollák, József Szájer

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL   ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO C 417, 11.12.2019, p. 150.

[2] JO C 417, 11.12.2019, p. 150.

[3] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[4] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[5] JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

[6] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[7] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.

[8] JO C 417, 11.12.2019, p. 150.

[9] JO C 417, 11.12.2019, p. 150.

[10] JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

[11] JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

[12] JO L 135, 24.5.2016, p. 53.

[13] JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

[14] JO L 122, 10.5.2019, p. 1.

[15] JO C 416, 15.11.2018, p.46.

[16]  https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf

[17]  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf

[18] Texte adoptate, P9_TA(2020)0000.

[19]  https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europolinbrief2019.pdf

Ultima actualizare: 18 martie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate