Postup : 2019/2096(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0077/2020

Předložené texty :

A9-0077/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0083

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0077/2020</NoDocSe>
PDF 231kWORD 67k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Výbor pro rozpočtovou kontrolu</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018

(2019/2096(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur[1],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[2] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

 s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[4], a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu[5], a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046[7], a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0077/2020),

1. uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 


 

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018

(2019/2096(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018,

 s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 spolu s odpověďmi agentur[8],

 s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[9] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

 s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[10], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[11], a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu[12], a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[13], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046[14], a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0077/2020),

1. schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

 


 

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018

(2019/2096(DEC))

Evropský parlament,

 s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018,

 s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

 s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

 s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0077/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle výkazů příjmů a výdajů[15] Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2018 celkem 97 665 322 EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje zvýšení o 12,52 %; vzhledem k tomu, že toto zvýšení bylo spojeno s rozšířením operační činnosti; vzhledem k tomu, že rozpočet úřadu se odvíjí převážně od rozpočtu Unie[16];

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá, a že získal dostatečně průkazné informace o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se účetní závěrka zakládá; vzhledem k tomu, že však Účetní dvůr vydal s ohledem na svá zjištění uvedená ohledně rozpočtového roku 2016 a 2017, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných plateb, východisko pro výrok s výhradou;  vzhledem k tomu, že s výhradou vlivu rozpočtového roku 2016 a 2017 se Účetní dvůr domnívá, že platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rok, který skončil dne 31. prosince 2018, jsou ve všech podstatných ohledech legální a správné;

Opatření v návaznosti na zprávu o udělení absolutoria na rok 2017

1. bere na vědomí rozhodnutí správní rady úřadu ze dne 6. června 2018 o okamžitém propuštění předchozího výkonného ředitele; konstatuje, že dne 6. června 2018 byl jmenován dočasný výkonný ředitel a dne 16. června 2019 byla jmenována nová výkonná ředitelka; vítá zprávu úřadu navazující na připomínky Parlamentu k rozpočtovému roku 2017, zejména pak nápravná opatření přijatá správní radou úřadu, dočasným výkonným ředitelem a následně novou výkonnou ředitelkou s cílem zlepšit řídící strukturu a efektivitu úřadu, obnovit transparentnost a vybudovat důvěru; podporuje a oceňuje opatření uvedená v akčním plánu řízení úřadu na rok 2019; bere na vědomí pozitivní informace a příslib budoucí úzké spolupráce, které nová výkonná ředitelka poskytla v průběhu svého veřejného slyšení dne 4. září 2019 a slyšení agentur, které se konalo dne 4. prosince 2019 ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP;

Výsledky šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

2. vyjadřuje politování nad nesrovnalostmi, které odhalil úřad OLAF v souvislostí s porušením pravidel zadávacích řízení, zneužitím prostředků Unie, špatným řízením, zneužitím funkce při řízení lidských zdrojů, porušením pravidel pro ochranu údajů, obtěžováním a nevhodným chováním vůči zaměstnancům v průběhu roku 2017; opakuje svůj požadavek, aby úřad informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o postupu přijatém v návaznosti na opatření navržená úřadem OLAF; chápe žádost úřadu, aby mohl podrobnější informace poskytnout ve vhodném rámci s ohledem na důvěrnou povahu a ochranu údajů;

3. bere na vědomí rozhodnutí správní rady úřadu ze dne 6. června 2018 o okamžitém propuštění výkonného ředitele z funkce; nicméně zdůrazňuje, že rozpočet na rozpočtový rok 2017 byl čerpán pod dohledem předcházejícího vedení úřadu; zdůrazňuje, že tato zpráva se týká postupu udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017; oceňuje závazek nové výkonné ředitelky k provedení rozsáhlých reforem, které zajistí pevné řízení;

Východisko pro záporný výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2017

4. s ohledem na připomínky a poznámky orgánu udělujícího absolutorium ohledně vysoké závislosti úřadu na dostatečných zdrojích, především na odbornících poskytovaných členskými státy, konstatuje, že členské státy i Komise byly informovány o nedostatku odborníků na různých úrovních; dále konstatuje, že aby bylo možné vynahradit nedostatek odborníků jmenovaných a vysílaných členskými státy, rozhodl se úřad nabírat více dočasných zaměstnanců na místě, a že v roce 2018 byly jeho operační potřeby pokryty pouze z 26 % národními odborníky; poukazuje na skutečnost, že úřad by bez dočasných zaměstnanců nebyl schopen zajišťovat kritickou podporu vnitrostátních azylových systémů; bere na vědomí návrh úřadu ustavit rezervní skupinu pro otázky azylu, kterou by tvořilo 500 odborníků z členských států; vyzývá členské státy a Komisi, aby tento návrh bezodkladně posoudily;

Rozpočtové a finanční řízení

5. s politováním konstatuje, že omezené roční rozpočty a absence prostředků na nepředvídané výdaje v rozpočtu úřadu, z nichž by se pokrylo financování neplánovaných naléhavých operačních potřeb, vede k rozpočtové nejistotě a znesnadňuje plánování pro případ mimořádných situací; bere na vědomí, že úřad vede nepřetržitě dialog s Komisí a rozpočtovými orgány o otázkách operačního plánování a přidělování zdrojů; shledává, že úřad částečně využívá příspěvky přidružených zemí jako mimořádnou rezervu na pokrytí operačních výdajů, zejména na řešení neplánovaných žádostí členských států o podporu; vyzývá úřad, aby rozpočtová omezení řešil v úzké spolupráci s Komisí a rozpočtovými orgány;

6. upozorňuje na skutečnost, že navržené rozpočtové škrty mohou úřadu znemožnit, aby pokračoval v řádném plnění svých úkolů souvisejících s podporou členských států, které mu byly svěřeny v rámci jeho mandátu; připomíná, že posílení mandátu úřadu a zvýšení objemu práce by mělo být spojeno s přidělením adekvátních rozpočtových zdrojů;

7. vítá novou strategii spolupráce společné správní rady úřadu a agentury Frontex; dále s uspokojením konstatuje, že úřad se v rámci sítě agentur aktivně podílí na zefektivňování společné činnosti, jako jsou výzvy k náboru důvěrných poradců, účast na společných postupech zadávání veřejných zakázek pro rámcové smlouvy a programy mobility zaměstnanců; důrazně úřad vybízí, aby aktivně usiloval o rozšiřování a prohlubování spolupráce se všemi agenturami Unie; upozorňuje na doporučení Účetního dvora uvedená ve zvláštní zprávě o řízení migrace, aby úřad zajistil doplňkovou a lepší koordinaci s Azylovým a migračním a integračním fondem; naléhavě úřad vybízí, aby pracoval na koncepci sdílení zdrojů v případě úkolů, které se překrývají s úkoly jiných agentur s podobnými oblastmi činnosti;

Výkonnost

8. bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 68,22 %, přičemž ze 214 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 155 povolenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 146; dále konstatuje, že v roce 2018 kromě nich pro úřad pracovalo 61 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci; s uspokojením konstatuje, že plán pracovních míst úřadu na rok 2020 počítá s 500 zaměstnanci;

9. všímá si nedostatku vedoucích pracovníků ve správním oddělení, kdy čtyři z pěti vedoucích míst byla buď neobsazena, nebo příslušní zaměstnanci byli z dané pozice odvoláni, avšak bere na vědomí odpověď úřadu, že v prvním čtvrtletí roku 2020 bude zveřejněna nabídka na volnou pozici vedoucího oddělení pro lidské zdroje a bezpečnost; dále bere na vědomí, že s ohledem na reorganizaci úřadu právě probíhá přijímací řízení na post vedoucího oddělení  pro finance a zadávání veřejných zakázek a že v roce 2019 do funkce nastoupil nový vedoucí oddělení IKT; vyzývá úřad, aby ve spolupráci s Komisí a členskými státy intenzivněji usiloval o zaplnění neobsazených míst a pravidelně informoval orgán udělující absolutorium o přijatých nápravných opatřeních, která mají toto riziko omezit;

10. s politováním konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se situace úřadu v oblasti lidských zdrojů od konce roku 2017 výrazně zhoršila; bere na vědomí, že na konci roku 2018 měl úřad 216 zaměstnanců, odeslal 89 dopisů s nabídkou pracovního místa a podepsal 60 pracovních smluv; konstatuje však, že na konci roku 2018 stále bylo neobsazeno 78 pracovních míst; vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že tato situace značně ohrožuje další fungování úřadu v současném rozsahu;  bere na vědomí, že se výkonné vedení zavázalo k transparentnímu a efektivnímu zaplnění plánu pracovních míst úřadu;

11. se znepokojením konstatuje, že v roce 2018 zastávali vrcholné řídící funkce pouze muži (devět členů), ale že se tento genderový nepoměr v roce 2019 změnil jmenováním výkonné ředitelky; s uspokojením bere na vědomí, že bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a mužů ve správní radě (16 mužů a 15 žen);

12. bere na vědomí nové organizační schéma úřadu, které dne 26. listopadu 2019 představila výkonná ředitelka správní radě; domnívá se, že personální reorganizace by měla přispět k posílení interní kontroly, zajištění větší kvality a lepšímu řízení rizik a měla by pomoci provést opatření požadovaná Účetním dvorem a útvarem interního auditu Komise;

Personální politika

13. se znepokojením bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 68,22 %, přičemž z 214 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 155 povolenými místy v roce 2017) jich bylo jmenováno 146; dále konstatuje, že v roce 2018 kromě nich pro úřad pracovalo 61 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

14. s uspokojením bere na vědomí, že úřad v zájmu ubytování azylových podpůrných týmů a ostatních pracovníků úřadu v členských státech (např. pokud jde o výsady a imunity vlastních zaměstnanců úřadu, odborníků členských států a najatých odborníků) podepsal v červenci 2019 hostitelskou dohodu s Kyprem, v lednu 2020 podepíše stejnou dohodu s Řeckem a připravuje uzavření nové dohody s Itálií, tak aby byla v plném souladu s nařízením (EU) č. 439/2010[17] a dalšími hostitelskými dohodami úřadu; vyzývá úřad, aby s podporou Komise pokračoval spolu s členskými státy v hledání účinného řešení ubytování azylových podpůrných týmů a ostatních pracovníků úřadu;

15. všímá si odpovědí úřadu na připomínky Účetního dvora a úsilí o jejich vyřešení pod vedením nové výkonné ředitelky, mimo jiné kladením důrazu na uzavření hostitelských dohod s Itálií, Řeckem a Kyprem o umístění azylových podpůrných týmů a ostatních sil úřadu v členských státech, zvyšováním transparentnosti postupů přijímání nových zaměstnanců a posílením právního oddělení úřadu v průběhu roku 2019;

16. konstatuje, že Účetní dvůr zjistil napříč agenturami trend využívání externích pracovníků pro poradenské služby v oblasti IT; vyzývá k co největšímu snížení závislosti na externích poskytovatelích této důležité a citlivé služby aby se omezila veškerá případná rizika;

17. na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že v roce 2018 úřad zahájil otevřené zadávací řízení pro rámcové smlouvy na poskytování služeb dočasných pracovníků v Itálii; konstatuje, že úřad tento postup přerušil, jelikož obdržel jedinou nabídku, kterou považoval za nepřijatelnou, protože finanční nabídka přesahovala odhadovaný maximální rozpočet; podotýká, že podle zjištění Účetního dvora obsahovaly zadávací podmínky závažnou chybu ve výši 25 000 000 EUR; konstatuje však, že úřad tato zjištění akceptoval a přijal a provedl opravná opatření, mimo jiné: ukončil rámcovou smlouvu na poskytování služeb dočasných pracovníků v Itálii; zahájil nové zadávací řízení na poskytování služeb dočasných pracovníků v Itálii; zveřejnil dodatečnou výzvu k vyslání odborníků z členských států a kde je to možné, používá pro vysílání odborníků alternativní řešení, dokud nevstoupí v platnost nová rámcová smlouva; po přechodnou dobu výrazně snižuje počet dočasných pracovníků úřadu v Itálii a společně s italskými orgány zajišťuje kontinuální provádění základních podpůrných opatření; dále konstatuje, že bylo uzavřeno nové zadávací řízení a v prosinci 2019 byla uzavřena nová rámcová smlouva, takže v průběhu řízení je zajištěna kontinuita činnosti; vyzývá úřad, aby důsledně uplatňoval pravidla Unie pro zadávání veřejných zakázek;

18. podotýká, že úřad využívá smlouvy o poskytování služeb se společnostmi IT formulované tak, že to může v praxi vést k přidělování dočasných agenturních pracovníků namísto poskytování jasně definovaných služeb či produktů v oblasti IT; připomíná, že najímání dočasných agenturních pracovníků k plnění konkrétních úkolů po stanovenou dobu se řídí směrnicí 2018/104/ES[18] a zvláštními předpisy členských států; konstatuje, že využívání smluv o dodávání služeb IT k poskytování pracovníků není v souladu se služebním řádem úředníků Unie a předpisy Unie upravujícími sociální zabezpečení a zaměstnávání; s uspokojením bere na vědomí, že úřad přepracoval vzorové smlouvy zohledňující odpracovanou dobu a využité zdroje tak, aby každá smlouva obsahovala seznam výstupů, které mají být podle smlouvy zajištěny; vyzývá úřad, aby nadále těmto smlouvám věnoval velkou pozornost a zajistil, aby jejich znění vylučovalo veškeré nejasnosti ohledně toho, zda se jedná o pořízení služeb IT, nebo o poskytnutí dočasných pracovníků;

Zadávání veřejných zakázek

19. bere na vědomí informace úřadu o tom, že v roce 2018 začal uplatňovat rozhodnutí Komise týkající se whistleblowingu a vypracoval praktického průvodce pro řešení a prevenci střetu zájmů, který by měla správní rada schválit do konce třetího čtvrtletí 2019, a také pravidla pro ochranu oznamovatelů; oceňuje, že úřad uspořádal sérii školení pro zaměstnance o etice, které věnovaly zvláštní pozornost prevenci střetu zájmů, a zvláštní modul uzpůsobený potřebám manažerů; s uspokojením konstatuje, že pravidla týkající se střetu zájmů se promítla i do standardních operačních postupů a politik; vyzývá úřad, aby i nadále věnoval náležitou pozornost problematice střetu zájmů a řádnému uplatňování pravidel a postupů pro whistleblowing;

20. se znepokojením konstatuje, že ačkoli úřad na svých internetových stránkách zveřejňuje prohlášení o zájmech a životopisy členů správní rady, nezveřejňuje tato prohlášení v případě svého vrcholného vedení; žádá úřad, aby v tomto ohledu přijal náležitá opatření;

Prevence a řešení střetu zájmů a transparentnost

21. bere na vědomí, že úřad na konci roku 2018 neměl oddělení interního auditu a že od ledna 2018 nebyly vypracovány a vydány žádné ucelené zprávy o interním auditu; dále konstatuje, že zavádění následných kontrol k ověření legality a správnosti operací bylo ve svých úplných počátcích; vítá odpověď úřadu, že se dohodl na nápravných opatřeních týkajících se systémů interní kontroly, včetně vytvoření auditního oddělení do konce čtvrtého čtvrtletí 2019 a oddělení následné interní kontroly do konce třetího čtvrtletí 2019, a tato opatření zdokumentoval; s uspokojením bere na vědomí, že úřad buduje oddělení následné kontroly, přičemž v posledním čtvrtletí roku 2019 byl přijat první úředník odpovědný za kontroly ex post a další mají být jmenováni během prvního pololetí roku 2020; bere na vědomí, že úřad v současnosti vede dialog o budování oddělení interního auditu s další agenturou Unie, která má této oblasti  bohaté zkušenosti, ve snaze určit nejvhodnější model; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních přijatých v této souvislosti;

Interní kontroly

22. vítá skutečnost, že úřad podle výroční zprávy Účetního dvora o agenturách Unie za rok 2018 přijal konkrétní a pozitivní kroky ke zlepšení organizační správy; všímá si, že v době, kdy Účetní dvůr vypracovával svůj audit, bylo dokončeno 48 z 61 opatření uvedených v akčním plánu a že realizace 13 opatření právě probíhala;

23. vítá, že úřad v září 2019 přijal politiku pro citlivá pracovní místa, v jejímž rámci poskytl vedoucím pracovníkům pokyny a kritéria pro hodnocení rizik a určování a zdokumentování citlivých pozic v úřadu společně se schválenými kontrolami na zmírnění rizik a dále pro posouzení citlivých funkcí a dokumentaci kontrol zmírňování rizik v prvním čtvrtletí roku 2020;

24. připomíná skutečnost, že na konci roku 2017 úřad neměl vlastní právní oddělení a že za vedení předchozího ředitele využíval služby celé řady právnických společností; konstatuje však, že v roce 2018 úřad vytvořil seznam všech smluv, které využívá k zajištění právního poradenství, že v roce 2019 nastoupila do funkce nová hlavní právní poradkyně, že byla podepsána nová rámcová smlouva o poskytování právního poradenství, která má nahradit předchozí smlouvy, a že v roce 2020 mají být přijati další právní poradci; shledává však, že v roce 2018 stále ještě nebyla prováděna systematická kontrola právních dokumentů a že v postupech zadávání veřejných zakázek v roce 2018 byla zjištěna celá řada nesrovnalostí v souvislosti s právními aspekty; vyzývá úřad, aby zabezpečil silné právní poradenství a účinnou správu právních řízení; s uspokojením bere na vědomí, že si úřad předsevzal vytvořit rámec pro řízení a interní kontroly, což obnáší mimo jiné vytvoření úseku pro právní poradenství a ochranu údajů a úseku pro vnitřní kontroly a řízení rizik, aby se do budoucna zajistil systematický přezkum právních dokumentů, včetně podkladů k zadávacím řízením; vítá rovněž iniciativu úřadu vytvořit oddělení interního auditu a dále společné oddělení auditu s Agenturou Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva;

25. s politováním konstatuje, že úřad stále nemá strategii pro citlivé pracovní pozice, což je v rozporu s jeho normami interní kontroly, podle nichž je třeba citlivé funkce jasně definovat, zaznamenat a vést jejich aktuální evidenci; bere na vědomí odpověď úřadu, že politika pro citlivé pracovní pozice se právě dokončuje a podle předpokladů bude schválena do konce třetího čtvrtletí roku 2019 a že začne být uplatňována do konce čtvrtého čtvrtletí roku 2019; žádá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace v této záležitosti;

26. uznává pokrok, kterého bylo dosaženo při zavádění systémů interních kontrol, včetně kontrol operací v oblasti zadávání veřejných zakázek a výdajů; podporuje rozhodnutí omezit a rychle ukončit využívání externího právního poradenství a zřídit interní právní službu; podporuje připomínky Účetního dvora, že je třeba přijmout další nápravná opatření;

27. s ohledem na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria ohledně toho, že úřad je jednou z několika agentur Unie s více pracovišti a že na několika pracovištích podepsal nájemní smlouvy bez náležité analýzy trhu, konstatuje, že pokud jde o kancelář v Římě, bude v dohledné době zahájeno nové výběrové řízení, jemuž bude předcházet řádná analýza trhu s kancelářskými prostorami, aby byla stávající situace vyřešena v souladu s právními předpisy; dále shledává, že nájemní smlouva kanceláře v Aténách vypršela v lednu 2020 a že se v současnosti připravuje nové výběrové řízení, které zahrnuje řádnou analýzu trhu; dále konstatuje, že zajišťovací zařízení v Pagani na Lesbu přestěhovalo svá operační pracoviště mimo hotspoty, kde byla umístěna doposud; dále konstatuje, že pokud jde o kancelář na Kypru, v polovině roku 2018 byla po výběrovém řízení, jež bylo vypsáno s cílem zajistit soulad původní smlouvy s předpisy, podepsána s majitelem budovy nová smlouva, která umožňuje její prodloužení, pokud by to bylo nutné; vítá nové standardní pracovní postupy pro zadávací řízení přijaté dne 15. února 2019, které poskytují vodítko pro citlivé aspekty postupů pro zadávacích řízení a řízení zakázek, včetně podrobných ustanovení o průzkumu trhu; bere na vědomí, že úřad se v zájmu posílení transparentnosti a soutěže snaží sladit své postupy zadávacích řízení s „Metodikou útvarů Komise pro hledání budov a příslušná jednání“ a zveřejňovat oznámeni o průzkumu trhu v případě všech plánovaných smluv o nemovitostech;

28. se znepokojením konstatuje, že nejasně vymezené povinnosti a role v souvislosti se správou pronajímaných prostor a souvisejícími službami a pracemi může bránit účinnému zmírňování rizik spojených s nemovitostmi; vyzývá úřad, aby vypracoval účinné postupy pro správu pronajatých prostor a řízení příslušných služeb;

Další připomínky

29. vítá skutečnost, že s ohledem na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria, které se týkají jmenování nového dočasného výkonného ředitele, jenž se ujal funkce dne 6. června 2018, se zajištění transparentnosti dostává od nového vedení  nejvyšší pozornosti a stalo se hlavní zásadou akčního plánu řízení úřadu a že nová výkonná ředitelka je odhodlána se tímto přístupem řídit i v budoucnu;

30. vyzývá úřad, aby se zaměřil na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s veřejností komunikoval prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích prostředků;

31. s ohledem na poznámky a připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria, které se týkají rozšíření kancelářských prostor úřadu na Maltě o další blok v budově, kde již jsou umístěny jeho kanceláře, bere na vědomí, že s cílem obsadit celý komplex dokončil úřad v říjnu 2018 vypracování nájemní smlouvy, jejíž náklady jsou plně hrazeny z jeho rozpočtu;

o

o  o

32. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne … 2020[19] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.


 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI (21.1.2020)

<CommissionInt>pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu</CommissionInt>


<Titre>k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>

Zpravodajka: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná význam Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „EASO“ nebo „úřad“) pro vytvoření společného evropského azylového systému a zdůrazňuje, že úřad přispívá k posílení praktické spolupráce členských států v azylové oblasti v Evropě, poskytuje pomoc členským státům při plnění jejich povinností a slouží jako středisko odborných znalostí o azylové problematice; zdůrazňuje, že úřad by měl při výkonu svých činností vždy respektovat svrchovanost členských států;

2. připomíná nesrovnalosti v úřadu, o nichž podal zprávu Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) v roce 2017, a doporučení úřadu OLAF správní radě úřadu EASO, aby zahájil disciplinární řízení, rozhodnutí správní rady úřadu ze dne 6. června 2018, kterým byl s okamžitou platnosti zbaven funkce výkonný ředitel, jmenování prozatímního ředitele dne 6. června 2018 a jmenování nové výkonné ředitelky dne 16. června 2019;

3. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka úřadu EASO za rozpočtový rok 2018, jsou ve všech významných ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci úřadu ke dni 31. prosince 2018; pokazuje nicméně na to, že Účetní dvůr vydal („čistý“) výrok s výhradou týkající se legality a správnosti plateb; všímá si vysvětlení Účetního dvora, že výrok s výhradou byl vydán v souvislosti s pomalým zlepšováním neuspokojivé situace, která byla zjištěna v roce 2017 a týkala se systému řízení a vnitřních kontrol v úřadu, což se odrazilo i v dalším velkém zadávacím řízení, kdy nebyly dodrženy předpisy a postupy, a dále legality a správnosti transakcí;

4. zdůrazňuje, že úřad musí vytvořit interní oddělení auditu a zavedl účinnou politiku ověřování ex-post, aby zajistil legalitu a správnost všech operací;

5. všímá si, že rozpočet EASO byl výrazně navýšen ze 79 milionů EUR na 98 milionů EUR (tzn. navýšení o 24 %), zatímco počet zaměstnanců vzrostl pouze z 200 na 207 (tzn. navýšení o 3,5 %); vyjadřuje znepokojení nad zjištěním Účetního dvora, že v rozpočtu EASO chyběly prostředky na nepředvídané výdaje, z nichž by se pokrylo financování neplánovaných a naléhavých operačních potřeb; žádá úřad, aby posílil dialog s Komisí a rozpočtovým orgánem o svém plánování operačních činností a přidělování zdrojů, zejména s ohledem na charakter svých operačních činností; vítá, že Účetní dvůr ve své zprávě konstatoval, že z 61 opatření uvedených v akčním plánu jich bylo 30 provedeno a že 31 opatření mělo status „probíhající“; zdůrazňuje, že účinné, spravedlivé a humánní vyřizování žádostí o azyl patří k prioritám Unie; v této souvislosti vítá, že EASO má v úmyslu zavést řádné postupy a včasné plánování pro nepředvídané situace;

6. je velmi znepokojen zjištěním Účetního dvora o prudkém zhoršení personální situace v úřadu, k němuž došlo do konce roku 2017, a tím, že většina volných pracovních míst, zejména řídících postů v administrativním oddělení, nebyla stále do konce roku 2018 obsazena; s politováním konstatuje, že úřad už minimálně dva po sobě následující roky nedokázal vyřešit personální situaci; naléhá na úřad, aby začal neprodleně hledat trvalé a udržitelné řešení této situace; důrazně vyzývá úřad, aby volná pracovní místa středního managementu přednostně zaplňoval vysoce kvalifikovanými stálými zaměstnanci, kteří by měli řádně proškolit ostatní nové zaměstnance;

7. vyjadřuje politování nad tím, že úřad EASO je silně závislý na práci dočasných zaměstnanců, kteří mají kompenzovat nedostatek národních odborníků, jež mají členské státy povinnost vysílat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010; konstatuje, že se může stát, že EASO nebude schopen poskytnout azylovým systémům členských států klíčovou podporu, protože se namísto velmi potřebných odborníků vysílaných členskými státy musí spoléhat na dočasné pracovníky; vyzývá členské státy, aby plnily své povinnosti týkající se vysílání pracovníků; vybízí úřad, aby se řídil doporučením Účetního dvora a aby provedl společně s rozpočtovými orgány analýzu nákladové efektivity externích zaměstnanců ve srovnání se statutárními zaměstnanci a toho, zda je plně dodržován právní rámec, zejména v souvislosti s pracovními podmínkami; domnívá se, že je třeba v každém případě zvýšit počet zaměstnanců úřadu EASO, aby mohl řádně plnit svěřené povinnosti; v této souvislosti vítá ambiciózní plán pro přijímání nových zaměstnanců, který byl mezitím přijat, a jeho pozitivní dopad na obsazení volných míst;

8. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že podle zjištění Účetního dvora vedlo plnění cíle 5% snížení počtu zaměstnanců k nedostatku pracovníků v oblasti IT v Řecku a Itálii; se znepokojením si všímá skutečnosti, že úřad využívá smlouvy o poskytování IT služeb a dalších konzultantských služeb, které byly formulovaný tak, že by mohly spíše než poskytování jasně definovaných služeb nebo produktů znamenat přidělení dočasných pracovníků; uznává, že povaha operací úřadu ztěžuje možnost předvídat časování a dobu trvání příslušných smluv, avšak současně úřad žádá o zajištění toho, aby byly smlouvy formulovány tak, aby se zabránilo jakýmkoli nejasnostem ohledně toho, zda se jedná o zadávací řízení na IT služby nebo na dočasné zaměstnance;

9. všímá si odpovědí úřadu EASO na připomínky Účetního dvora a úsilí o jejich vyřešení pod vedením nové výkonné ředitelky, mimo jiné kladením důrazu na uzavření hostitelských dohod s Itálií, Řeckem a Kyprem o umístění azylových podpůrných týmů a ostatních sil EASO v členských státech, zvyšováním transparentnosti postupů přijímání nových zaměstnanců a posílením právního oddělení v EASO v průběhu roku 2019;

10. vítá konkrétní pozitivní kroky úřadu při reformě svého organizačního řízení na základě akčního plánu řízení EASO schváleného správou v roce 2018; konstatuje, že asi polovina nápravných opatření zahájených vedením úřadu dosud nebyla dokončena; vítá zejména nápravná opatření, která byla zavedena v souvislosti se standardy vnitřní kontroly; žádá úřad EASO, aby dále zlepšil své procesy vnitřní kontroly tím, že bude věnovat mimořádnou pozornost vytvoření „politiky po citlivé posty“, včetně zmírnění kontrolních mechanismů a mobility zaměstnanců, s cílem lépe řídit rizika spojená s citlivými úkoly;

11. bere na vědomí, že dne 26. listopadu 2019 představila výkonná ředitelka správní radě nové organizační schéma úřadu; domnívá se, že by personální reorganizace měla přispět k posílení interní kontroly, zajištění větší kvality a zlepšení řízení rizik a měla by pomoci provést opatření požadovaná Účetním dvorem a útvarem interního auditu Komise.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

13.1.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

8

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Axel Voss, Maria Walsh

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Lukas Mandl

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

48

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Robert Roos

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

2

0

ECR

Nicola Procaccini

GUE/NGL

Cornelia Ernst

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

19.2.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

József Szájer

 


 

 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

2

0

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

[1] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s.1.

[2] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.

[3] Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[4] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[5] Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

[6] Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

[7] Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

[8] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s.1.

[9] Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.

[10] Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[11] Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

[12] Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

[13] Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

[14] Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

[15] Úř. věst. C 306/2, 30.8.2018, s. 6.

[16] Úř. věst. C 306/2, 30.8.2018, s.5

[17] Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11).

[18] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 9).

[19] Přijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0000.

Poslední aktualizace: 17. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí