Διαδικασία : 2019/2096(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0077/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0077/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0083

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0077/2020</NoDocSe>
PDF 241kWORD 85k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2096(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[1],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0063/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και ιδίως το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[4], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο[5], και ιδίως το άρθρο 36,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0077/2020),

1. χορηγεί απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2096(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[8],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[9] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05761/2020 – C9‑0063/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[10], και ιδίως το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[11], και ιδίως το άρθρο 70,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο[12], και ιδίως το άρθρο 36,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[13], και ιδίως το άρθρο 108,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[14], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0077/2020),

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018

(2019/2096(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0077/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της[15], ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 97 665 322 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 12,52 % σε σύγκριση με το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή αφορούσε την ενίσχυση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης[16]·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι συγκέντρωσε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε στοιχεία για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη σε σχέση με τις διαπιστώσεις που ανέφερε για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιρουμένων των συνεπειών των οικονομικών ετών 2016 και 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι της γνώμης ότι οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στη διαδικασία απαλλαγής για το 2017

1. σημειώνει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας, της 6ης Ιουνίου 2018, να απαλλάξει τον προηγούμενο εκτελεστικό διευθυντή από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ· σημειώνει τον διορισμό προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή στις 6 Ιουνίου 2018 και τον διορισμό νέας εκτελεστικής διευθύντριας στις 16 Ιουνίου 2019· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση παρακολούθησης της Υπηρεσίας σχετικά με τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017, ειδικότερα δε για τη λήψη διορθωτικών μέτρων από το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας, τον προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή και τη νέα εκτελεστική διευθύντρια, προκειμένου να βελτιωθεί η δομή διακυβέρνησης και η αποδοτικότητα της Υπηρεσίας, να αποκατασταθεί η διαφάνεια και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη· υποστηρίζει και επιδοκιμάζει τα μέτρα που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης για τη διακυβέρνηση της EASO για το 2019· σημειώνει το θετικό μήνυμα και την πρόθεση για μελλοντική στενή συνεργασία που εξέφρασε η νέα εκτελεστική διευθύντρια στη δημόσια ακρόαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2019 και στην ακρόαση των οργανισμών από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 4 Δεκεμβρίου 2019·

Η έκβαση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

2. εκφράζει τη λύπη του για τις διαπιστώσεις της OLAF όσον αφορά παρατυπίες που σχετίζονται με παραβίαση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, κατάχρηση ενωσιακών κονδυλίων, κακοδιαχείριση, κατάχρηση εξουσίας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, παραβιάσεις κανόνων για την προστασία των δεδομένων, παρενόχληση και απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε μέλη του προσωπικού το 2017· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα μέτρα που πρότεινε η OLAF· κατανοεί το αίτημα της Υπηρεσίας να υποβάλει πιο λεπτομερή έκθεση εντός του ενδεδειγμένου πλαισίου, λόγω ζητημάτων εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων·

3. σημειώνει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας, της 6ης Ιουνίου 2018, να απαλλάξει τον εκτελεστικό διευθυντή από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ· τονίζει, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2017 εκτελέστηκε υπό την εποπτεία της προηγούμενης διοίκησης της Υπηρεσίας· επισημαίνει ότι η παρούσα έκθεση αφορά τη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017· επισημαίνει τη δέσμευση της νέας εκτελεστικής διευθύντριας να υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν συμπαγή διακυβέρνηση·

Στοιχεία για τη θεμελίωση αρνητικής γνώμης σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2017

4. σημειώνει, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με την υψηλή εξάρτηση της Υπηρεσίας από επαρκείς πόρους, κυρίως σε ό,τι αφορά εμπειρογνώμονες που διατίθενται από τα κράτη μέλη, ότι οι ελλείψεις εμπειρογνωμόνων αναφέρονται στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σε διαφορετικά επίπεδα· σημειώνει ακόμη ότι, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά τους διορισμούς και την τοποθέτηση υπαλλήλων από τα κράτη μέλη, η Υπηρεσία έχει αυξήσει την τοποθέτηση προσωρινού προσωπικού που προσλαμβάνεται σε τοπικό επίπεδο και ότι, το 2018, μόνο το 26 % των τοποθετήσεων για επιχειρησιακές ανάγκες καλύφθηκαν από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών· επισημαίνει ότι η Υπηρεσία δεν θα μπορούσε να παρέχει σημαντική στήριξη στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών χωρίς τη χρήση έκτακτων υπαλλήλων· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Υπηρεσίας για εφεδρική ομάδα 500 εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ασύλου από τα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιολογήσουν και να εξετάσουν επειγόντως την εν λόγω πρόταση·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

5. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι περιορισμένοι ετήσιοι προϋπολογισμοί, σε συνδυασμό με τη μερική απουσία αποθεματικού για απρόβλεπτα στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας προκειμένου να καλυφθούν τυχόν απρόβλεπτες επείγουσες επιχειρησιακές ανάγκες, συνεπάγονται δημοσιονομική αβεβαιότητα και αποτελούν πρόσκομμα για τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης· σημειώνει ότι η Υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την Επιτροπή και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές όσον αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της και την κατανομή των πόρων· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιεί εν μέρει τις συνεισφορές των συνδεδεμένων χωρών ως αποθεματικό για έκτακτες επιχειρησιακές δαπάνες, ιδίως για να ανταποκρίνεται σε μη προγραμματισμένα αιτήματα στήριξης από τα κράτη μέλη· καλεί την Υπηρεσία να συνεχίσει την προσπάθεια αντιμετώπισης των εν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές·

6. επισημαίνει ότι οι προτεινόμενες δημοσιονομικές περικοπές ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ικανότητα της Υπηρεσίας να συνεχίσει να εκπληρώνει δεόντως τα καθήκοντά της παρέχοντας την αναγκαία στήριξη στα κράτη μέλη, όπως της έχει ανατεθεί μέσω της εντολής της· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της εντολής της Υπηρεσίας και η αύξηση του φόρτου εργασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανανεωμένη στρατηγική συνεργασίας του κοινού διοικητικού συμβουλίου EASO-Frontex· σημειώνει επιπλέον με ικανοποίηση ότι, στο πλαίσιο του δικτύου των οργανισμών, η Υπηρεσία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον εξορθολογισμό των κοινών δράσεων, όπως είναι η πρόσληψη εμπιστευτικών συμβούλων, η συμμετοχή σε κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για συμβάσεις-πλαίσιο, και τα προγράμματα κινητικότητας του προσωπικού· προτρέπει σθεναρά την Υπηρεσία να επιδιώξει ενεργά την επέκταση και διεύρυνση της συνεργασίας με όλους τους οργανισμούς της Ένωσης· επισημαίνει τη σύσταση, την οποία διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης, να εξασφαλιστεί συμπληρωματικότητα και καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στο Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και την Υπηρεσία· παροτρύνει την Υπηρεσία να επεξεργαστεί την ιδέα του επιμερισμού πόρων με άλλους οργανισμούς με παρόμοιες δραστηριότητες όσον αφορά αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα·

Επιδόσεις

8. επισημαίνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν σε μόλις 68,22 %, και ότι είχαν καλυφθεί 146 από τις 214 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 155 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2018 εργάστηκαν για την Υπηρεσία 61 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 3 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το σχέδιο προσλήψεων της Υπηρεσίας προβλέπει 500 υπαλλήλους έως το 2020·

9. σημειώνει την έλλειψη στελεχών στις διοικητικές υπηρεσίες, καθώς τέσσερις από τις πέντε θέσεις διοικητικών στελεχών είτε παρέμεναν κενές είτε τα πρόσωπα που τις κατείχαν είχαν ανακληθεί από τα καθήκοντά τους· λαμβάνει, ωστόσο, υπόψη του την απάντηση της Υπηρεσίας ότι η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου της μονάδας Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας θα δημοσιευτεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020· σημειώνει επίσης ότι, λόγω της αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας, η διαδικασία πρόσληψης προϊσταμένου της μονάδας Οικονομικών και Προμηθειών βρίσκεται σε εξέλιξη και η θέση προϊσταμένου της μονάδας ΤΠΕ καλύφθηκε το 2019· καλεί την Υπηρεσία να καταβάλει πρόσθετες προσπάθειες για την πλήρωση των κενών θέσεων, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και να κρατά ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνει για τον περιορισμό αυτού του κινδύνου·

10. σημειώνει με λύπη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τα τέλη του 2017 η κατάσταση όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στην Υπηρεσία έχει σημειώσει ραγδαία επιδείνωση· σημειώνει ότι, έως το τέλος του 2018, η Υπηρεσία είχε 216 υπαλλήλους, είχαν αποσταλεί 89 επιστολές προσφοράς εργασίας και είχαν υπογραφεί 60 συμβάσεις· παρατηρεί, ωστόσο, ότι 78 θέσεις παρέμεναν προς πλήρωση στα τέλη του 2018· εκφράζει σοβαρή ανησυχία ότι η κατάσταση αυτή ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας στη σημερινή κλίμακά τους·  σημειώνει τη δέσμευση που ανέλαβε η εκτελεστική ηγεσία για διαφανή και αποδοτική εκτέλεση του σχεδίου προσλήψεων της Υπηρεσίας·

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, το 2018, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ήταν μόνο άνδρες (εννέα μέλη), αλλά ότι το αρνητικό ισοζύγιο στην εκπροσώπηση των φύλων άλλαξε το 2019 με τον διορισμό γυναίκας στη θέση της εκτελεστικής διευθύντριας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι επιτεύχθηκε καλή ισορροπία μεταξύ των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο (16 άνδρες και 15 γυναίκες)·

12. σημειώνει ότι, στις 26 Νοεμβρίου 2019, η εκτελεστική διευθύντρια παρουσίασε νέο οργανόγραμμα στο διοικητικό συμβούλιο· θεωρεί ότι μια αναδιοργάνωση του προσωπικού θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διασφάλισης ποιότητας και της διαχείρισης κινδύνου και στη συμμόρφωση με τα μέτρα που ζητούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής·

Πολιτική προσωπικού

13. σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ποσοστό εκτέλεσης του πίνακα προσωπικού ανερχόταν σε μόλις 68,22 %, και ότι είχαν καλυφθεί 146 από τις 214 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 155 εγκεκριμένες θέσεις το 2017)· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2018 εργάστηκαν για την Υπηρεσία 61 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 3 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες·

14. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τη στέγαση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των λοιπών δυνάμεων της Υπηρεσίας στα κράτη μέλη (π.χ. όσον αφορά τα προνόμια και τις ασυλίες των υπαλλήλων της ίδιας της Υπηρεσίας, των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων), η Υπηρεσία υπέγραψε συμφωνία φιλοξενίας με την Κύπρο τον Ιούλιο του 2019, θα υπογράψει συμφωνία φιλοξενίας με την Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2020 και βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης νέας συμφωνίας με την Ιταλία, με πλήρη σεβασμό των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010[17] και σε αρμονία με άλλες συμφωνίες φιλοξενίας της Υπηρεσίας· καλεί την Υπηρεσία, από κοινού με την Επιτροπή, να εξακολουθήσει να επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσματικών ρυθμίσεων με τα κράτη μέλη για τη στέγαση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των λοιπών δυνάμεων της Υπηρεσίας·

15. σημειώνει τις απαντήσεις της Υπηρεσίας στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις προσπάθειές της να επιλύσει τα σχετικά ζητήματα υπό τη νέα εκτελεστική διευθύντρια, μεταξύ άλλων δίνοντας προτεραιότητα στη σύναψη συμφωνιών φιλοξενίας με την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο για τη στέγαση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των λοιπών δυνάμεων της Υπηρεσίας στα κράτη μέλη, αυξάνοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης και ενισχύοντας τη νομική υπηρεσία της εντός του 2019·

16. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια οριζόντια τάση σε όλους τους οργανισμούς όσον αφορά τη χρήση εξωτερικού προσωπικού που προσλαμβάνεται με καθήκοντα παροχής συμβουλών σε θέματα ΤΠ· ζητεί να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εξάρτηση από εξωτερικές προσλήψεις σε έναν τόσο σημαντικό και ευαίσθητο τομέα, προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι·

17. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2018 η Υπηρεσία κίνησε ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης στην Ιταλία· σημειώνει ότι η Υπηρεσία διέκοψε τη διαδικασία λόγω του ότι ελήφθη μόνο μία προσφορά, την οποία μάλιστα η Υπηρεσία έκρινε απαράδεκτη, διότι το οικονομικό σκέλος της υπερέβαινε τον εκτιμώμενο μέγιστο προϋπολογισμό· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η συγγραφή υποχρεώσεων περιείχε σημαντικό σφάλμα ύψους 25 000 000 EUR· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Υπηρεσία έχει λάβει υπόψη της τα εν λόγω πορίσματα και έχει εγκρίνει και εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα, στα οποία συγκαταλέγονται: η καταγγελία της σύμβασης-πλαισίου για τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης στην Ιταλία· η κίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης στην Ιταλία· η δημοσίευση πρόσθετης πρόσκλησης για εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και, εφόσον είναι δυνατή, η χρήση εναλλακτικών ρυθμίσεων με στόχο την τοποθέτηση εμπειρογνωμόνων για την περίοδο που μεσολαβεί έως την έναρξη ισχύος της νέας σύμβασης-πλαισίου· η προσωρινή σημαντική μείωση του αριθμού εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην Ιταλία και, από κοινού με τις ιταλικές αρχές, η διατήρηση του επιπέδου συνέχειας των δραστηριοτήτων για τα βασικά μέτρα στήριξης· σημειώνει επίσης ότι ολοκληρώθηκε η νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και ότι η νέα σύμβαση-πλαίσιο ανατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας· καλεί την Υπηρεσία να εφαρμόζει αυστηρά τους κανόνες της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις·

18. σημειώνει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιεί συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με εταιρείες ΤΠ, των οποίων η διατύπωση είναι τέτοια που θα μπορούσε να σημαίνει την παραχώρηση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και όχι την παροχή σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών ή προϊόντων ΤΠ· υπενθυμίζει ότι η παραχώρηση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα διέπεται από την οδηγία 2008/104/ΕΚ[18] και από τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζουν τα κράτη μέλη· σημειώνει ότι η χρήση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΤΠ για την παραχώρηση εργατικού δυναμικού δεν συνάδει με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ ούτε με την κοινωνική και εργατική νομοθεσία της ΕΕ· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία αναθεώρησε την τυποποιημένη σύμβασή της βάσει τιμής ανά ανθρωποώρα, προκειμένου να συμπεριλάβει σε κάθε σύμβαση έναν κατάλογο των παραδοτέων που πρέπει να εκτελεστούν στο πλαίσιο της σύμβασης· καλεί την Υπηρεσία να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τη δέουσα επιμέλεια και να εξασφαλίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται οι συμβάσεις δεν αφήνει περιθώριο σύγχυσης μεταξύ της παροχής υπηρεσιών ΤΠ και της παραχώρησης προσωρινά απασχολουμένων·

Σύναψη συμβάσεων

19. λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία άρχισε το 2018 να εφαρμόζει την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών και ανέπτυξε πρακτικό οδηγό για τη διαχείριση και την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, με χρονοδιάγραμμα έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο έως το τρίτο τρίμηνο του 2019, καθώς και κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των καταγγελτών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία έχει οργανώσει σειρά μαθημάτων ειδικά για την κατάρτιση του προσωπικού σε ζητήματα δεοντολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και με ειδικά διαμορφωμένη ενότητα για τα διοικητικά στελέχη· σημειώνει με ικανοποίηση ότι συναφείς κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων έχουν επίσης ενσωματωθεί στις σχετικές τυποποιημένες διαδικασίες και πολιτικές λειτουργίας· καλεί την Υπηρεσία να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και στην ορθή εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών·

20. σημειώνει με ανησυχία ότι, παρόλο που η Υπηρεσία δημοσιεύει τις δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού της συμβουλίου στον ιστότοπο της, δεν δημοσιεύει τις δηλώσεις συμφερόντων των ανώτερων διοικητικών στελεχών, και καλεί την Υπηρεσία να λάβει αμέσως σχετικά μέτρα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

21. γνωρίζει ότι, στα τέλη του 2018, η Υπηρεσία δεν διέθετε κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου, ενώ αναλυτική έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου έχει να δημοσιευθεί από τον Ιανουάριο του 2018· σημειώνει επιπλέον ότι η καθιέρωση κατασταλτικών ελέγχων για την επαλήθευση της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων βρισκόταν στα σπάργανα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απάντηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία συμφώνησε και έχει λάβει τεκμηριωμένα διορθωτικά μέτρα σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ικανότητας εσωτερικού ελέγχου έως το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και ικανότητας εκ των υστέρων εσωτερικού ελέγχου έως το τρίτο τρίμηνο του 2019· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία αναπτύσσει την ικανότητά της για εκ των υστέρων ελέγχους και ότι ο πρώτος υπάλληλος με αρμοδιότητα διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων προσλήφθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ενώ επιπλέον υπάλληλοι θα προσληφθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020· αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης ικανότητας εσωτερικού ελέγχου και διεξάγει επί του παρόντος συνομιλίες με άλλον οργανισμό της ΕΕ που διαθέτει εκτεταμένη πείρα στον τομέα, προκειμένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο μοντέλο για την Υπηρεσία· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά·

Εσωτερικοί έλεγχοι

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, έχει λάβει απτά και θετικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της οργανωτικής διακυβέρνησης· σημειώνει ότι, κατά τον χρόνο του ελέγχου που πραγματοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τα 61 μέτρα του σχεδίου δράσης τα 48 είχαν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα 13 βρίσκονταν σε εξέλιξη·

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, τον Σεπτέμβριο του 2019, εγκρίθηκε η νέα πολιτική της Υπηρεσίας για τις ευαίσθητες θέσεις, η οποία παρέχει στη διοίκηση τις κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια για την εφαρμογή εκτιμήσεων επικινδυνότητας, τον προσδιορισμό και την καταγραφή των ευαίσθητων καθηκόντων στην Υπηρεσία, καθώς και των συμφωνηθέντων ελέγχων μετριασμού της επικινδυνότητας, και, επιπλέον, για την εκτίμηση των ευαίσθητων καθηκόντων και την καταγραφή των ελέγχων μετριασμού της επικινδυνότητας έως το πρώτο τρίμηνο του 2020·

24. υπενθυμίζει ότι, στα τέλη του 2017, η Υπηρεσία δεν διέθετε εσωτερική νομική υπηρεσία και ότι προσέφευγε στις υπηρεσίες πολλών και διαφόρων δικηγορικών εταιρειών με τις οποίες είχε συνάψει συμβάσεις ο προηγούμενος εκτελεστικός διευθυντής· παρατηρεί, ωστόσο, ότι το 2018 η Υπηρεσία συνέταξε κατάλογο του συνόλου των συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για την παροχή νομικών συμβουλών, και ότι το 2019 ανέλαβε καθήκοντα στην Υπηρεσία νέα ανώτερη νομική σύμβουλος και υπογράφηκε η νέα σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή νομικών συμβουλών, η οποία αντικαθιστά τις προηγούμενες συμβάσεις, ενώ πρόκειται να προσληφθούν και αρκετοί άλλοι νομικοί σύμβουλοι εντός του 2020· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα νομικά έγγραφα δεν υποβάλλονταν συστηματικά σε εσωτερική εξέταση, ενώ εντοπίστηκε πληθώρα ασυνεπειών στις νομικές πτυχές των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων το 2018· καλεί την Υπηρεσία να εξασφαλίσει ισχυρή νομική υπηρεσία και αποτελεσματική διαχείριση των νομικών διαδικασιών· σημειώνει με ικανοποίηση τον στόχο της Υπηρεσίας να δημιουργήσει το πλαίσιο διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου με τη σύσταση, μεταξύ άλλων, ενός τομέα νομικών θεμάτων και προστασίας των δεδομένων και ενός τομέα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέλλον η συστηματική επανεξέταση των νομικών εγγράφων, μεταξύ άλλων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων· επικροτεί επίσης την πρωτοβουλία της Υπηρεσίας να δημιουργήσει ικανότητα εσωτερικού ελέγχου εντός της Υπηρεσίας, οργανώνοντας παράλληλα κοινή ικανότητα ελέγχου με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

25. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει ακόμη πολιτική για τις ευαίσθητες θέσεις, γεγονός που δεν συνάδει με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας, βάσει των οποίων τα ευαίσθητα καθήκοντα πρέπει να ορίζονται σαφώς, να καταγράφονται και ο σχετικός κατάλογος να επικαιροποιείται τακτικά· σημειώνει την απάντηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η πολιτική της για τις ευαίσθητες θέσεις βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης και αναμένεται να εγκριθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2019 και να εφαρμοστεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2019· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο ζήτημα αυτό·

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων σχετικά με τις πράξεις ανάθεσης συμβάσεων και τις πράξεις δαπανών· στηρίζει την απόφαση για μείωση και ταχεία κατάργηση της ανάθεσης της παροχής νομικών συμβουλών σε εξωτερικούς συνεργάτες και για δημιουργία εσωτερικής νομικής υπηρεσίας· συμμερίζεται τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω διορθωτικών ενεργειών·

27. σημειώνει, με βάση τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με το γεγονός ότι η Υπηρεσία είναι ένας από τους λίγους οργανισμούς της Ένωσης που διατηρεί γραφεία σε περισσότερες από μία τοποθεσίες και ότι η Υπηρεσία συνήψε συμβάσεις μίσθωσης σε αρκετές τοποθεσίες χωρίς να διενεργήσει κατάλληλη ανάλυση της τοπικής αγοράς, ότι, όσον αφορά το γραφείο στη Ρώμη, σύντομα θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός, αφού πρώτα διενεργηθεί κατάλληλη ανάλυση της αγοράς για τη μίσθωση γραφείου, ώστε να ρυθμιστεί η τρέχουσα κατάσταση· παρατηρεί επίσης ότι, όσον αφορά το γραφείο στην Αθήνα, η ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης έληξε τον Ιανουάριο του 2020 και ότι επί του παρόντος προετοιμάζεται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει κατάλληλη ανάλυση της αγοράς· σημειώνει επιπλέον ότι το κέντρο επεξεργασίας στην Παγανή της Λέσβου μετέφερε εκτός των ΚΥΤ τους επιχειρησιακούς χώρους εργασίας· σημειώνει ότι, όσον αφορά το γραφείο της Κύπρου, στα μέσα του 2018 υπογράφηκε νέα σύμβαση με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, έπειτα από διαγωνισμό που είχε ως στόχο να ρυθμίσει την αρχική συμφωνία και να συμπεριλάβει τη δυνατότητα επέκτασης αν προκύψουν περαιτέρω ανάγκες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με ευαίσθητες πτυχές της διαδικασίας σύναψης και διαχείρισης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών διατάξεων για έρευνες αγοράς· σημειώνει την προσπάθεια της Υπηρεσίας να ευθυγραμμίσει τις διαδικασίες της για τη σύναψη συμβάσεων με τη «Μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής για την αναζήτηση κτιρίων και τις σχετικές διαπραγματεύσεις» και να δημοσιεύει ανακοινώσεις περί έρευνας αγοράς για όλες τις σχεδιαζόμενες συμβάσεις ακινήτων, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός·

28. σημειώνει με ανησυχία ότι η απουσία σαφών αρμοδιοτήτων και ρόλων όσον αφορά τη διαχείριση των μισθωμένων εγκαταστάσεων και των σχετικών υπηρεσιών και εργασιών μπορεί να δυσχεράνει τον αποδοτικό μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις· καλεί την Υπηρεσία να καταρτίσει αποτελεσματική πολιτική για τη διαχείριση των μισθωμένων εγκαταστάσεων και των σχετικών υπηρεσιών·

Λοιπά σχόλια

29. εκφράζει την ικανοποίησή του, υπό το φως των σχολίων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τον διορισμό του νέου προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή που ανέλαβε καθήκοντα στις 6 Ιουνίου 2018, για το γεγονός ότι, από τότε που σημειώθηκε αυτή η αλλαγή στη διοίκηση, δίνεται ύψιστη προτεραιότητα στη διαφάνεια, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή του σχεδίου δράσης για τη διακυβέρνηση υπό την ηγεσία της νέας εκτελεστικής διευθύντριας της Υπηρεσίας, που έχει δεσμευθεί να ακολουθεί την προσέγγιση αυτή και στο μέλλον·

30. καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

31. σημειώνει, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με το γεγονός ότι η Υπηρεσία επεξέτεινε το γραφείο της στη Μάλτα σε επιπλέον τμήμα του κτιρίου που φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις της, ότι τον Οκτώβριο του 2018 η Υπηρεσία οριστικοποίησε σύμβαση μίσθωσης, το κόστος της οποίας καλύπτεται πλήρως από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, με σκοπό να καταλάβει όλο το συγκρότημα·

o

o  o

32. παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2020[19] σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (21.1.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2018</Titre>

 

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο («EASO» ή «η Υπηρεσία») για την ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και τονίζει ότι η Υπηρεσία συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας των κρατών μελών για το άσυλο στην Ευρώπη, βοηθά τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την παροχή προστασίας στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωσίας σε θέματα ασύλου· τονίζει ότι η Υπηρεσία θα πρέπει πάντα να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της·

2. υπενθυμίζει τις παρατυπίες στην Υπηρεσία που αναφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) το 2017 και τις συστάσεις της OLAF προς το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας σχετικά με πειθαρχική δράση, την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας της 6ης Ιουνίου 2018 για την απαλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ, τον διορισμό προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή στις 6 Ιουνίου 2018 και τον διορισμό νέας εκτελεστικής διευθύντριας στις 16 Ιουνίου 2019·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε νόμιμες και κανονικές, από κάθε ουσιώδη πλευρά, τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών της EASO για το οικονομικό έτος 2018, και ότι η δημοσιονομική της κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε θετική ελεγκτική γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών· σημειώνει την εξήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία η γνώμη με επιφύλαξη εκδόθηκε σε σχέση με τη βραδεία βελτίωση της μη ικανοποιητικής κατάστασης που αναφέρθηκε για το 2017 όσον αφορά τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας, που αντικατοπτρίζονται σε άλλη σημαντική παράτυπη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων·

4. τονίζει ότι είναι απαραίτητο για την Υπηρεσία να συστήσει κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου, σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική πολιτική εκ των υστέρων επαληθεύσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

5. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της EASO αυξήθηκε σημαντικά από 79 εκατομμύρια EUR σε 98 εκατομμύρια EUR (ποσό που συνιστά αύξηση κατά 24%), ενώ τα μέλη του προσωπικού αυξήθηκαν από 200 σε 207 μόνο (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 3,5 %)· εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν υπήρχε αποθεματικό για απρόβλεπτα στον προϋπολογισμό της EASO, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών· καλεί την Υπηρεσία να ενισχύσει τον διάλογο με την Επιτροπή και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όσον αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων, ιδίως μέσα από το πρίσμα του χαρακτήρα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της EASO· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε ότι, 30 από τα 61 μέτρα του σχεδίου δράσης είχαν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα 31 βρίσκονταν σε εξέλιξη· τονίζει ότι η αποτελεσματική, δίκαιη και ανθρώπινη αντιμετώπιση των αιτήσεων ασύλου αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την πρόθεση της EASO να θεσπίσει ορθές διαδικασίες και να διαθέτει έγκαιρο σχεδιασμό για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

6. έχει θορυβηθεί από τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η κατάσταση σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό στην Υπηρεσία σημείωσε ραγδαία επιδείνωση από το τέλος του 2017 και μετά και ότι στην πλειονότητά τους οι κενές θέσεις, κυρίως για τα διευθυντικά στελέχη στο τμήμα διοίκησης, δεν είχαν καλυφθεί ακόμη στο τέλος του 2018· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εδώ και τουλάχιστον δύο συναπτά έτη δεν έχει επιλυθεί η κατάσταση σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό στην Υπηρεσία· καλεί επιτακτικά την Υπηρεσία να λάβει άμεσα μέτρα για την εξεύρεση μόνιμης και βιώσιμης λύσης στο θέμα αυτό· καλεί επιτακτικά την Υπηρεσία να δώσει προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών θέσεων για μεσαία διευθυντικά στελέχη με μόνιμο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, προκειμένου τα στελέχη αυτά να εκπαιδεύσουν τα υπόλοιπα νέα μέλη του προσωπικού·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η EASO στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους προσωρινούς εργαζομένους για να αντισταθμίσει την έλλειψη εθνικών εμπειρογνωμόνων, των οποίων την απόσπαση υποχρεούνται να δρομολογούν τα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· σημειώνει ότι η EASO, στηριζόμενη με τον τρόπο αυτό στους προσωρινούς εργαζομένους, αντί να στηρίζεται στην απαραίτητη τοποθέτηση εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, μπορεί να καταλήξει να μην είναι σε θέση να παράσχει ζωτικής σημασίας στήριξη στα κράτη μέλη για τα συστήματα ασύλου τους· καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την απόσπαση προσωπικού· ενθαρρύνει την Υπηρεσία να δώσει συνέχεια στη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ανάλυση, μαζί με τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, της οικονομικής αποδοτικότητας των εξωτερικών συνεργατών σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό και του κατά πόσον τηρείται πλήρως το ισχύον νομικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας· θεωρεί, σε κάθε περίπτωση, ότι η στελέχωση της EASO θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να έχει η Υπηρεσία τη δυνατότητα να εκτελεί ορθά τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για το φιλόδοξο σχέδιο προσλήψεων που τέθηκε σε εφαρμογή εν τω μεταξύ και για τον θετικό αντίκτυπο που έχει στην πλήρωση κενών θέσεων·

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η προσήλωση της Υπηρεσίας στον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % έχει οδηγήσει σε ελλείψεις στον τομέα των υπηρεσιών ΤΠ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία· σημειώνει με ανησυχία ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιεί συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες ΤΠ και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν καταρτιστεί κατά τέτοιον τρόπο που θα μπορούσαν να συνεπάγονται την τοποθέτηση προσωρινών εργαζομένων αντί για την παροχή σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών ή προϊόντων· αναγνωρίζει ότι η φύση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας δυσχεραίνει την πρόβλεψη του χρονοδιαγράμματος και της διάρκειας των σχετικών συμβάσεων, αλλά καλεί την Υπηρεσία να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις καταρτίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών ΤΠ και των προσωρινών εργαζομένων·

9. σημειώνει τις απαντήσεις της EASO στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων υπό τη νέα εκτελεστική διευθύντρια, μεταξύ άλλων δίνοντας προτεραιότητα στη σύναψη συμφωνιών υποδοχής με την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο για τη στέγαση των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των λοιπών δυνάμεων της EASO στα κράτη μέλη, ενισχύοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης και βελτιώνοντας τη νομική υπηρεσία της EASO εντός του 2019·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συγκεκριμένα και θετικά μέτρα που έχει λάβει η Υπηρεσία για τη μεταρρύθμιση της οργανωτικής διακυβέρνησής της μέσω του σχεδίου δράσης για τη διακυβέρνηση της EASO, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το 2018· σημειώνει ότι περίπου τα μισά διορθωτικά μέτρα που δρομολογήθηκαν από τη διοίκηση της Υπηρεσίας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί· επιδοκιμάζει ειδικότερα τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόζονται όσον αφορά τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου· καλεί την EASO να βελτιώσει περαιτέρω τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου με ιδιαίτερη προσοχή στην καθιέρωση «πολιτικής για τις ευαίσθητες θέσεις», συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των μηχανισμών ελέγχου και της κινητικότητας του προσωπικού, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με ευαίσθητα καθήκοντα·

11. σημειώνει ότι, στις 26 Νοεμβρίου 2019, η εκτελεστική διευθύντρια παρουσίασε το νέο οργανόγραμμα στο διοικητικό συμβούλιο· θεωρεί ότι μια αναδιοργάνωση προσωπικού θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διασφάλισης ποιότητας και της διαχείρισης κινδύνου και στη συμμόρφωση με τα μέτρα που ζητούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Axel Voss, Maria Walsh

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lukas Mandl

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Robert Roos

NI

Κώστας Παπαδάκης, Ann Widdecombe

 

2

0

ECR

Nicola Procaccini

GUE/NGL

Cornelia Ernst

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

 

 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

József Szájer

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

2

0

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ.1.

[2] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ.1.

[3] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[4] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[5] ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

[6] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[7] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[8] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ.1.

[9] ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ.1.

[10] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[11] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[12] ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

[13] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[14] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[15] EE C 306/2 της 30.8.2018, σ. 6.

[16] ΕΕ C 306/2 της 30.8.2018, σ. 5.

[17] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).

[18] Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).

[19] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA-PROV(2020)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου