Procedūra : 2019/2096(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0077/2020

Pateikti tekstai :

A9-0077/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0083

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0077/2020</NoDocSe>
PDF 231kWORD 67k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Biudžeto kontrolės komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2019/2096(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais[1],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0063/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[4], ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro[5] įsteigimo, ypač į jo 36 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[6] 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje[7], ypač į jo 105 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0077/2020),

1. patvirtina Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajai direktorei, kad Biuro 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2019/2096(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais[8],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[9],

 atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0063/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[10], ypač į jo 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[11], ypač į jo 70 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro[12] įsteigimo, ypač į jo 36 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[13] 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje[14], ypač į jo 105 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0077/2020),

1. pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

 


 

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2019/2096(DEC))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0077/2020),

A. kadangi pagal pajamų ir išlaidų suvestinę[15] galutinis Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – Biuras) 2018 finansinių metų biudžetas buvo 97 665 322 EUR, t. y. 12,52 proc. didesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi padidėjimas buvo susijęs su operatyvinės veiklos stiprinimu; kadangi Biuro biudžetą daugiausia sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto[16];

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Biuro metinės ataskaitos yra patikimos, ir jog jie gavo pakankamų audito įrodymų dėl jose nurodytų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo; kadangi vis dėlto Audito Rūmai pateikė sąlyginės nuomonės dėl Audito Rūmų pateiktų faktų dėl 2016 ir 2017 finansinių metų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindą; kadangi, išskyrus 2016 ir 2017 finansinių metų poveikį, Audito Rūmai mano, kad 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinėse ataskaitose atspindimi mokėjimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi;

Tolesnės priemonės, kurių imtasi priėmus 2017 m. pranešimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo

1. atkreipia dėmesį į Biuro administracinės valdybos 2018 m. birželio 6 d. sprendimą atleisti iš pareigų ankstesnį vykdomąjį direktorių, kuris įsigaliojo tą pačią dieną; pažymi, kad 2018 m. birželio 6 d. paskirtas laikinasis vykdomasis direktorius ir 2019 m. birželio 16 d. paskirta nauja vykdomoji direktorė; teigiamai vertina Biuro tolesnių veiksmų ataskaitą dėl Parlamento pastabų dėl 2017 finansinių metų, visų pirma taisomąsias priemones, kurių ėmėsi Biuro administracinė valdyba, laikinasis vykdomasis direktorius ir nauja vykdomoji direktorė, kad būtų pagerinta Biuro valdymo struktūra ir veiksmingumas, atkurtas skaidrumas ir sustiprintas pasitikėjimas; pritaria 2019 m. EASO valdymo veiksmų plane nurodytoms priemonėms ir vertina jas teigiamai; atkreipia dėmesį į šią teigiamą žinią ir ketinimą ateityje glaudžiai bendradarbiauti, kaip per 2019 m. rugsėjo 4 d. viešąjį klausymą ir 2019 m. gruodžio 4 d. agentūrų klausymą Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitete pareiškė naujoji vykdomoji direktorė;

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimo rezultatai

2. apgailestauja dėl OLAF nustatytų faktų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimais, Sąjungos lėšų pasisavinimu, netinkamu valdymu, piktnaudžiavimu tarnyba žmogiškųjų išteklių klausimais, duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais, priekabiavimu ir netinkamu elgesiu darbuotojų atžvilgiu 2017 m.; dar kartą ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi dėl OLAF pasiūlytų priemonių; supranta Biuro prašymą dėl išsamesnės informacijos pateikimo tinkamomis sąlygomis, atsižvelgiant į konfidencialumo ir duomenų apsaugos klausimus;

3. atkreipia dėmesį į Biuro administracinės valdybos 2018 m. birželio 6 d. sprendimą atleisti iš pareigų vykdomąjį direktorių, kuris įsigaliojo tą pačią dieną; tačiau pabrėžia, kad 2017 finansinių metų biudžetas buvo įvykdytas prižiūrint ankstesnei Biuro vadovybei; pabrėžia, kad šis pranešimas susijęs su 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra; atkreipia dėmesį į naujosios vykdomosios direktorės įsipareigojimą vykdyti svarbias reformas, kuriomis būtų užtikrintas patikimas valdymas;

Neigiamos nuomonės dėl 2017 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindas

4. atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos komentarus ir pastabas, susijusias su tuo, kad Biuras labai priklauso nuo to, kad turėtų pakankamų išteklių, daugiausia nuo valstybių narių paskirtų ekspertų, pažymi, kad apie ekspertų trūkumą valstybėms narėms ir Komisijai pranešama įvairiais lygmenimis; be to, pažymi, kad siekdamas kompensuoti trūkumus, su kuriais susidūrė valstybės narės skirdamos ir siųsdamos darbuotojus, Biuras padidino vietoje įdarbintų laikinųjų darbuotojų skaičių ir kad 2018 m. tik 26 proc. operatyvinės veiklos poreikių patenkino valstybių narių atsiųsti ekspertai; pažymi, kad be laikinųjų darbuotojų Biuras negalėtų teikti labai svarbios pagalbos valstybių narių prieglobsčio sistemoms; atkreipia dėmesį į Biuro pasiūlymą sukurti  prieglobsčio pagalbos rezervą, kurį sudarytų 500 valstybių narių ekspertų; ragina valstybes nares ir Komisiją skubiai įvertinti šį pasiūlymą ir dėl jo imtis veiksmų;

Biudžeto ir finansų valdymas

5. apgailestauja, kad riboti pradiniai metiniai biudžetai ir dalies nenumatytiems atvejams skirtų lėšų, skirtų padengti nenumatytų skubių veiklos poreikių finansavimą, neturėjimas Biuro biudžete lemia netikrumą dėl biudžeto ir trukdo vykdyti ekstremaliųjų situacijų planavimą; pažymi, kad Biuras nuolat palaiko dialogą su Komisija ir biudžeto valdymo institucijomis dėl jo veiklos planavimo ir išteklių paskirstymo. atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras nenumatytoms veiklos išlaidoms padengti, visų pirma neplanuotiems valstybių narių prašymams dėl paramos patenkinti, iš dalies naudoja asocijuotųjų šalių įnašus; ragina Biurą toliau spręsti biudžeto apribojimų klausimą glaudžiai konsultuojantis su Komisija ir biudžeto valdymo institucijomis;

6. pabrėžia, kad siūlomas biudžeto mažinimas gali pakenkti Biuro gebėjimams tinkamai vykdyti savo funkcijas ir valstybėms narėms teikti reikiamą paramą, kaip jam patikėta pagal jo įgaliojimus; primena, kad stiprinant Biuro įgaliojimus ir didinant darbo krūvį jam turėtų būti skiriami tinkami biudžeto asignavimai;

7. palankiai vertina atnaujintą bendros EASO ir FRONTEX valdančiosios tarybos bendradarbiavimo strategiją; taip pat pažymi, vertina tai, kad Biuras atlieka aktyvų vaidmenį agentūrų tinkle racionalizuodamas bendrus veiksmus, pvz., kvietimą įdarbinti konfidencialius patarėjus, dalyvavimą bendrosiose viešųjų pirkimų procedūrose sudarant preliminariąsias sutartis, ir darbuotojų judumo programas; primygtinai ragina Biurą aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje dėl migracijos valdymo pateiktą rekomendaciją užtikrinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Biuro papildomumą ir geresnį koordinavimą;  primygtinai ragina Biurą kurti dalijimosi ištekliais su kitomis panašią veiklą vykdančiomis agentūromis vykdant sutampančias užduotis koncepciją;

Veiklos rezultatai

8. pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas tik 68,22 proc., t. y. į pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų 214 laikinųjų darbuotojų etatų paskirti 146 laikinieji darbuotojai (palyginti su 2017 m. patvirtintais 155 etatais); pažymi, kad, be to, 2018 m. Biure dirbo 61 sutartininkas ir 3 deleguotieji nacionaliniai ekspertai; su pasitenkinimu pažymi, kad Biuro įdarbinimo plane numatyta iki 2020 m. įdarbinti 500 darbuotojų.

9. pažymi, kad administracijos skyriuje trūksta vadovų, nes keturios iš penkių vadovų darbo vietų buvo laisvos arba jas užimantys asmenys buvo nušalinti nuo pareigų, tačiau atkreipia dėmesį į Biuro reakciją ir tai, kad 2020 m. pirmajame ketvirtyje bus paskelbtas skelbimas užimti laisvą Žmogiškųjų išteklių ir saugumo skyriaus vadovo vietą; taip pat pažymi, kad dėl to, kad Biurą paveikė reorganizacija, šiuo metu vyksta Finansų ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovo įdarbinimas, o IRT skyriaus vadovas buvo įdarbintas 2019 m.; ragina Biurą, bendradarbiaujant su Komisija ir valstybėmis narėmis, dėti daugiau pastangų siekiant užpildyti laisvas darbo vietas ir nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie taisomąsias priemones, kurių imtasi šiai rizikai sumažinti;

10. apgailestaudamas pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, nuo 2017 m. pabaigos Biuro žmogiškųjų išteklių padėtis eksponentiškai pablogėjo: pažymi, kad 2018 m. pabaigoje Biure dirbo 216 darbuotojų, buvo išsiųsti 89 pasiūlymų raštai ir buvo pasirašyta 60 sutarčių; tačiau pažymi, kad iki 2018 m. pabaigos vis dar buvo neužimtos 78 laisvos darbo vietos; reiškia didelį susirūpinimą, kad ši padėtis kelia didelę riziką Biuro operacijų tęstinumui dabartiniu mastu.  pažymi vykdomosios vadovybės įsipareigojimą skaidriai ir efektyviai įgyvendinti Biuro įdarbinimo planą;

11. su susirūpinimu pažymi, kad 2018 m. vyresniąją vadovybę sudarė tik vyrai (devyni nariai), tačiau neigiama lyčių pusiausvyra pasikeitė, kai 2019 m. vykdomąja direktore buvo paskirta moteris; su pasitenkinimu pažymi, kad buvo pasiekta administracinės valdybos narių lyčių pusiausvyra (16 vyrų ir 15 moterų);

12. pažymi, kad 2019 m. lapkričio 26 d. vykdomoji direktorė administracinei valdybai pristatė naują organizacinę schemą; mano, kad darbuotojų reorganizacija turėtų prisidėti prie griežtesnės vidaus kontrolės, kokybės užtikrinimo ir rizikos valdymo, taip pat padėti įgyvendinti Audito Rūmų ir Komisijos vidaus audito tarnybos prašomus veiksmus.

Personalo politika

13. su susirūpinimu pažymi, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas tik 68,22 proc., t. y. į pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų 214 laikinųjų darbuotojų etatų paskirti 146 laikinieji darbuotojai (2017 m. patvirtinti 155 etatai); pažymi, kad, be to, 2018 m. Biure dirbo 61 sutartininkas ir 3 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

14. su pasitenkinimu pažymi, kad dėl prieglobsčio paramos grupių ir kitų Biuro pajėgų apgyvendinimo valstybėse narėse (t. y. Biuro darbuotojų, valstybių narių ekspertų ir pagal sutartis įdarbintų ekspertų privilegijų ir imunitetų klausimu) Biuras 2019 m. su Kipru ir Italija pasirašė priėmimo susitarimą, su Graikija jį pasirašys 2020 m. sausio mėn. ir šiuo metu rengiasi sudaryti naują susitarimą su Italija, kuris visiškai atitiks Reglamentą (ES) Nr. 439/2010[17] ir kitus Biuro sudarytus priėmimo susitarimus; ragina Biurą kartu su Komisija toliau siekti sudaryti veiksmingus susitarimus su valstybėmis narėmis dėl prieglobsčio paramos grupių ir kitų Biuro pajėgų apgyvendinimo;

15. atkreipia dėmesį į Biuro atsakymus į Audito Rūmų pastabas ir pastangas į jas atsižvelgti vadovaujant naujajai vykdomajai direktorei, t. y., be kita ko, 2019 m. teikiant pirmenybę priėmimo susitarimų sudarymui su Italija, Graikija ir Kipru dėl prieglobsčio paramos grupių ir kitų Biuro pajėgų apgyvendinimo valstybėse narėse, didinant įdarbinimo procedūrų skaidrumą ir stiprinant savo teisės tarnybos pajėgumus;

16. pažymi, kad Audito Rūmai aptiko agentūroms būdingą horizontalią tendenciją konsultacijoms IT klausimais naudoti samdomus išorės darbuotojus; ragina kuo labiau sumažinti priklausomybę nuo išorės darbuotojų įdarbinimo tokioje svarbioje ir jautrioje srityje, kad būtų kai įmanoma labiau apribota bet kokia galima rizika;

17. pažymi, kad, pasak Audito Rūmų ataskaitos, 2018 m. Biuras pradėjo atvirą viešųjų pirkimų procedūrą, siekdamas sudaryti preliminariąsias sutartis dėl laikinųjų darbuotojų paslaugų teikimo Italijoje; pažymi, kad Biuras nutraukė šią procedūrą, nes buvo gautas tik vienas pasiūlymas, ir Biuras nusprendė, kad šis pasiūlymas nepriimtinas, nes finansinis pasiūlymas viršijo numatytą didžiausią biudžetą; pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, kad konkurso specifikacijose buvo didelė 25 000 000 EUR vertės klaida; tačiau pažymi, kad biuras šioms išvadoms neprieštaravo ir priėmė ir įgyvendino tokius taisomuosius veiksmus: nutraukė preliminariąją sutartį dėl laikinųjų darbuotojų paslaugų Italijoje; pradėjo naują laikinųjų darbuotojų paslaugų Italijoje viešųjų pirkimų procedūrą; paskelbė papildomą valstybių narių ekspertų kvietimą, kai įmanoma, naudodamas alternatyvią ekspertų siuntimo tvarką, siekiant jų turėti laikotarpiu iki naujos preliminariosios sutarties įsigaliojimo; laikinai labai sumažino per laikinojo įdarbinimo įmones Italijoje įdarbintų darbuotojų skaičių ir, kartu su Italijos valdžios institucijomis išlaikė svarbiausių paramos priemonių veiklos tęstinumo lygį; taip pat pažymi, kad buvo užbaigta nauja viešųjų pirkimų procedūra ir 2019 m. gruodžio mėn. buvo sudaryta nauja preliminarioji sutartis, siekiant per procedūrą užtikrinti veiklos tęstinumą; ragina Biurą griežtai taikyti Sąjungos viešųjų pirkimų taisykles;

18. pažymi, kad Biuras naudoja paslaugų sutartis su IT bendrovėmis, suformuluotas taip, kad galėtų reikšti laikinųjų darbuotojų paskyrimą, o ne aiškiai apibrėžtų IT paslaugų ar produktų teikimą; primena, kad laikinojo įdarbinimo įmonių darbuotojams, kurie tam tikrą laikotarpį atlieka tam tikras konkrečias užduotis, taikoma Direktyva 2018/104/EB[18] ir konkrečios valstybių narių priimtos taisyklės; pažymi, kad IT paslaugų sutarčių naudojimas darbo jėgai suteikti neatitinka Sąjungos tarnybos nuostatų ir Sąjungos socialinių ir užimtumo taisyklių; su pasitenkinimu pažymi, kad Biuras peržiūrėjo savo laiko ir priemonių sutarčių šabloną, kad į kiekvieną sutartį būtų įtrauktas rezultatų, kurie turi būti pasiekti pagal sutartį, sąrašas; ragina Biurą toliau būti rūpestingam ir užtikrinti, kad sutarčių tekstas būtų suformuluotas taip, kad nebūtų painiojamas IT paslaugų pirkimas su laikinųjų darbuotojų samdymu;

Viešieji pirkimai

19. remdamasis Biuro pateikta informacija pripažįsta, kad 2018 m. Biuras pradėjo įgyvendinti Komisijos sprendimą dėl informavimo apie pažeidimus ir parengė interesų konfliktų valdymo ir prevencijos praktinį vadovą, kurį administracinė valdyba turėjo priimti iki 2019 m. trečiojo ketvirčio, ir informatorių apsaugos taisykles; su džiaugsmu pažymi, kad Biuras surengė darbuotojams skirtų etikos mokymų kursą, kuriame ypatingas dėmesys buvo skiriamas interesų konfliktų prevencijai ir kuriame buvo specialiai vadovams pritaikytas modulis; su pasitenkinimu pažymi, kad į atitinkamas standartines veiklos procedūras ir politiką taip pat buvo perkeltos taisyklės dėl interesų konfliktų; ragina Biurą ir toliau ypatingą dėmesį skirti interesų konfliktų prevencijai ir tinkamam informavimo apie pažeidimus taisyklių ir procedūrų įgyvendinimui

20. susirūpinęs pažymi, kad, nors Biuras savo interneto svetainėje skelbia savo administracinės valdybos narių interesų deklaracijas ir gyvenimo aprašymus, jis neskelbia vyresniosios vadovybės interesų deklaracijų, ir ragina Biurą šiuo klausimu nedelsiant imtis veiksmų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

21. supranta, kad, kad 2018 m. pabaigoje Biuras neturėjo vidaus audito pajėgumų ir kad nuo 2018 m. sausio mėn. nebuvo paskelbta jokių išsamių vidaus audito tarnybos audito ataskaitų; be to, pažymi, kad ex post kontrolės, kuria siekiama patikrinti operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, kūrimas buvo ankstyvojoje stadijoje. palankiai vertina Biuro atsakymą, kad jis sutiko su taisomosiomis priemonėmis, susijusiomis su vidaus kontrolės sistemomis, įskaitant audito pajėgumų sukūrimą iki 2019 m. ketvirtojo ketvirčio ir ex post vidaus kontrolės pajėgumų sukūrimą iki 2019 m. trečiojo ketvirčio, ir tas priemones įtvirtino dokumentuose; su pasitenkinimu pažymi, kad Biuras stiprina savo ex post kontrolės pajėgumus – pirmasis ex post kontrolės pareigūnas įdarbintas 2019 m. ketvirtajame ketvirtyje, o per pirmąjį 2020 m. pusmetį bus įdarbinti papildomi pareigūnai; pripažįsta, kad Biuras šiuo metu kuria vidaus audito pajėgumus ir tariasi su kita Sąjungos agentūra, kuri turi daug patirties šioje srityje, kad nustatytų geriausią Biurui tinkantį modelį; ragina Biurą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti ataskaitą apie priemones, kurių buvo imtasi šiuo klausimu;

Vidaus kontrolė

22. palankiai vertina tai, kad, pasak Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinės ataskaitos dėl Sąjungos agentūrų, Biuras ėmėsi konkrečių ir teigiamų veiksmų, kuriais siekiama pagerinti organizacinį valdymą; pažymi, kad  tuo metu, kai Audito Rūmai atliko auditą, iš 61 veiksmų plane numatytos priemonės 48 buvo užbaigtos, o 13 priemonių statusas buvo „vykdoma“;

23. palankiai vertina tai, kad 2019 m. rugsėjo mėn. buvo priimta nauja Biuro itin svarbių pareigybių politika, pagal kurią nustatytos gairės ir kriterijai, kuriais vadovaudamasi vadovybė įgyvendino rizikos vertinimus, nustatė ir dokumentavo itin svarbias pareigybes Biure ir  taikė rizikos pažinimo kontrolės priemones, taip pat iki 2020 m. pirmojo ketvirčio vertino itin svarbioms pareigybėms ir dokumentams kylančios rizikos mažinimo priemones;

24. primena, kad 2017 m. pabaigoje Biure dar nebuvo vidaus teisės tarnybos ir kad kontroliuojant ankstesniam vykdomajam direktoriui buvo pasamdyta daugybė teisės įmonių. vis dėlto pažymi, kad 2018 m. Biuras sudarė visų teisinių konsultacijų sutarčių sąrašą ir kad 2019 m. Biure pradėjo eiti pareigas naujas vyresnysis patarėjas teisės klausimais ir buvo pasirašyta nauja preliminarioji teisinių konsultacijų sutartis, pakeisianti ankstesnes sutartis, o 2020 m. bus įdarbinti keli kiti patarėjai teisės klausimais; tačiau pažymi, kad vis dar nebuvo įdiegta sisteminga teisinių dokumentų vidaus peržiūra ir buvo pastebėta daug 2018 m. viešųjų pirkimų procedūrų teisinių aspektų neatitikimų; ragina Biurą užtikrinti, kad jis turėtų stiprią teisinės tarnybą ir vykdytų veiksmingą teisinių procedūrų valdymą; su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Biuro tikslą sukurti valdymo ir vidaus kontrolės sistemą sukuriant, be kita ko, teisės ir duomenų apsaugos skyrių ir vidaus kontrolės ir rizikos valdymo skyrių, siekiant ateityje užtikrinti sistemingą teisinių dokumentų, įskaitant viešųjų pirkimų dokumentus, peržiūrą; taip pat palankiai vertina Biuro iniciatyvą sukurti Biuro vidaus Biuro iniciatyvą sukurti Biuro vidaus audito pajėgumus ir susitarti dėl bendrų audito pajėgumų su Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra;

25. apgailestauja, kad Biure vis dar nenustatyta politika dėl itin svarbių pareigybių, o tai neatitinka Biuro vidaus kontrolės standartų, pagal kuriuos itin svarbios pareigybės turi būti aiškiai apibrėžtos, dokumentuotos ir nuolat atnaujinamos; atkreipia dėmesį į Biuro atsakymą, kad itin svarbių pareigybių politika šiuo metu baigiama rengti ir tikimasi, kad ji bus patvirtinta iki 2019 m. trečiojo ketvirčio ir įgyvendinta iki 2019 m. ketvirtojo ketvirčio; prašo Biuro informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tai, kaip šis klausimas sprendžiamas;

26. palankiai vertina tai, kad padaryta pažanga įgyvendinant vidaus kontrolės sistemas, įskaitant viešųjų pirkimų ir išlaidų operacijų kontrolę; pritaria sprendimui sumažinti užsakomųjų teisinių konsultacijų mastą, greitai tokių konsultacijų atsisakyti ir sukurti vidaus teisės tarnybą; pritaria Audito Rūmų pastaboms dėl poreikio imtis tolesnių taisomųjų veiksmų;

27. atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos komentarus ir pastabas, susijusias su tuo, kad Biuras yra viena iš kelių keliose vietose veikiančių Sąjungos agentūrų ir kad Biuras  keliose vietose nuomos sutartis sudarė neatlikęs tinkamos vietos rinkos analizės, pažymi, kad, kalbant apie biurą Romoje, netrukus bus paskelbtas naujas konkursas, prieš tai atlikus tinkamą rinkos analizę dėl biuro nuomos, siekiant ištaisyti dabartinę padėtį; be to, pažymi, kad biuro Atėnuose atveju dabartinė nuomos sutartis baigė galioti 2020 m. sausio mėn. ir kad šiuo metu rengiama nauja viešųjų pirkimų procedūra, į kurią įtraukta tinkama rinkos analizė; be to, pažymi, kad Paganio (Lesbas) paraiškų tvarkymo biuras operatyvines darbo vietas iš migrantų antplūdžio valdymo centruose perkėlė už jų ribų; pažymi, kad Kipro biuro atveju 2018 m. viduryje buvo pasirašyta nauja sutartis su pastato savininku po konkurso, kurio tikslas buvo sureguliuoti pradinę sutartį ir įtraukti galimybę plėstis, jei atsirastų papildomų poreikių; palankiai vertina 2019 m. vasario 15 d. priimtas naujas standartines viešųjų pirkimų vykdymo procedūras, kuriose pateikiamos gairės dėl jautrių viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo procedūros aspektų, įskaitant išsamias nuostatas dėl rinkos tyrimų; atkreipia dėmesį į Biuro pastangas savo viešųjų pirkimų procedūras suderinti su metodika, kurios turi laikytis Komisijos tarnybos, ieškodamos pastatų ir derėdamosi dėl jų, ir, siekiant didinti skaidrumą ir konkurenciją, skelbti pranešimus apie rinkos tyrimus, susijusius su visomis sutartimis;

28. su susirūpinimu pažymi, kad tai, kad trūko aiškių įgaliojimų ir vaidmenų dėl patalpų nuomos ir susijusių paslaugų bei darbų valdymo, gali trukdyti atlikti efektyvų su patalpomis susijusios rizikos mažinimą; ragina Biurą nustatyti veiksmingą nuomojamų patalpų ir susijusių paslaugų valdymo politiką;

Kitos pastabos

29. atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas, susijusias su naujo laikinojo vykdomojo direktoriaus, kuris pradėjo eiti pareigas 2018 m. birželio 6 d., paskyrimu, palankiai vertina tai, kad, pasikeitus vadovybei, skaidrumui, kaip pagrindiniam valdymo veiksmų plano principui, teikiamas didžiausias prioritetas, vadovaujant naujajai vykdomajai direktorei, kuri yra įsipareigojusi ir toliau laikytis šio požiūrio ateityje;

30. ragina Biurą sutelkti dėmesį į savo tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir užmegzti ryšius su visuomene per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

31. atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos komentarus ir pastabas, susijusias su tuo, kad Biuras išplėtė savo biuro patalpas Maltoje į papildomą pastato, kuriame yra jo patalpos, sparną, pažymi, kad Biuras 2018 m. spalio mėn. sudarė nuomos sutartį, kurios išlaidos visiškai padengiamos iš Biuro biudžeto, kad galėtų užimti visą pastato kompleksą;

o

o  o

32. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės[19].


 

 

PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (21.1.2020)

<CommissionInt>pateikta Biudžeto kontrolės komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo</Titre>

 

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>

Nuomonės referentė: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

PRANEŠIMAS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena apie Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – EASO arba Biuras) svarbą plėtojant bendrą Europos prieglobsčio sistemą, ir pabrėžia, kad Biuras teigiamai prisideda stiprinant praktinį valstybių narių bendradarbiavimą prieglobsčio klausimu Europoje, padeda valstybėms narėms vykdyti savo įsipareigojimus dėl apsaugos suteikimo asmenims, kuriems reikalinga pagalba, ir atlieka ekspertų centro prieglobsčio srityje funkciją; pabrėžia, kad Biuras, vykdydamas savo veiklą, turėtų visada gerbti valstybių narių suverenumą;

2. primena apie 2017 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) praneštus Biure nustatytus pažeidimus ir OLAF rekomendacijas dėl drausminių priemonių, taikytinų EASO administracinei valdybai, 2018 m. birželio 6 d. EASO administracinės valdybos sprendimą atleisti iš pareigų vykdomąjį direktorių, kuris įsigaliojo tą pačią dieną, ir tai, kad 2018 m. birželio 6 d. paskirtas laikinasis vykdomasis direktorius, o 2019 m. birželio 16 d. – naujas vykdomasis direktorius;

3. džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad EASO 2018 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jo 2018 m. gruodžio 31 dienos finansinė padėtis nurodyta teisingai; tačiau pažymi, kad Audito Rūmai pateikė sąlyginę (teigiamą) audito nuomonę dėl mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų paaiškinimą, kad sąlyginė nuomonė pateikta dėl to, kad lėtai gerėja nepatenkinama 2017 m. konstatuota padėtis Biuro valdymo ir vidaus kontrolės tvarkos srityje (ji buvo matoma ir per kitus didelius viešuosius pirkimus, per kuriuos padaryta pažeidimų) ir operacijų teisėtumo ir tvarkingumo srityje;

4. pabrėžia, kad Biuras turi nustatyti vidaus audito pajėgumus ir veiksmingą ex post patikrinimo politiką, kad užtikrintų visų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą;

5. pažymi, kad EASO biudžetas buvo labai padidintas: nuo 79 mln. EUR iki 98 mln. EUR (išaugo + 24%), tačiau darbuotojų skaičius padidėjo tik nuo 200 iki 207 (+ 3,5 %); yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvados, kad EASO biudžete nėra nenumatytiems atvejams skirtų lėšų, kuriomis būtų dengiami nenumatyti arba skubūs veiklos poreikiai; ragina Biurą stiprinti dialogą su Komisija ir biudžeto valdymo institucija dėl operacinės veiklos planavimo ir išteklių skirstymo, ypač atsižvelgiant į EASO operatyvinės veiklos pobūdį; palankiai vertina tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje pripažinta, kad iš veiksmų plane nurodytos 61 priemonės įgyvendinta 30, o 31 tebevykdoma; pabrėžia, kad Sąjunga teikia pirmenybę veiksmingam, sąžiningam ir humaniškam prieglobsčio prašymų nagrinėjimui; todėl palankiai vertina EASO ketinimą nustatyti patikimus procesus ir laiku vykdyti su nenumatytais atvejais susijusį planavimą;

6. yra sunerimęs dėl Audito Rūmų išvados, kad Biuro žmogiškųjų išteklių padėtis nuo 2017 m. pabaigos eksponentiškai blogėjo ir kad 2018 m. pabaigoje dauguma laisvų darbo vietų, visų pirma, numatytų administracijos padalinio vadovams, vis dar buvo neužpildytos; apgailestauja dėl to, kad jau mažiausiai dvejus metus iš eilės neišspręstas Biuro žmogiškųjų išteklių padėties klausimas; primygtinai ragina Biurą nedelsiant imtis veiksmų ieškant ilgalaikio ir tvaraus šio klausimo sprendimo; primygtinai ragina Biurą pirmenybę teikti laisvų vidurinės grandies vadovų darbo vietų, kuriose dirbtų aukštos kvalifikacijos nuolatiniai darbuotojai, užpildymui, kad būtų galima apmokyti kitus naujus darbuotojus;

7. apgailestauja dėl to, kad EASO, siekdamas kompensuoti deleguotųjų nacionalinių ekspertų, kuriuos valstybės narės turi siųsti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010, trūkumą, labai priklauso nuo laikinųjų darbuotojų; pažymi, kad dėl tokios priklausomybės nuo laikinųjų darbuotojų, atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės nesiunčia reikalingų ekspertų, gali susidaryti padėtis, kai EASO negalės teikti labai svarbios pagalbos valstybių narių prieglobsčio sistemoms; ragina valstybes nares vykdyti savo su darbuotojų delegavimu susijusias prievoles; ragina Biurą laikytis Audito Rūmų rekomendacijos ir kartu su biudžeto valdymo institucijomis išnagrinėti su išorės darbuotojais, palyginti su statutiniais darbuotojais, susijusių išlaidų veiksmingumą ir tai, ar visapusiškai laikomasi taikomos teisinės sistemos, visų pirma darbo sąlygų srityje; bet kokiu atveju mano, kad EASO darbuotojų skaičius turėtų būti padidintas siekiant sudaryti sąlygas Biurui tinkamai atlikti jam patikėtas pareigas; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina šiuo metu įgyvendinamą plataus užmojo įdarbinimo planą ir jo teigiamą poveikį užpildant laisvas darbo vietas;

8. apgailestauja dėl Audito Rūmų išvados, kad tai, jog Biuras laikėsi darbuotojų skaičiaus mažinimo 5 % tikslo, lėmė IT paslaugų srities darbuotojų trūkumą Graikijoje ir Italijoje; susirūpinęs pažymi, kad Biuras, siekdamas gauti IT ir kitas konsultavimo paslaugas, naudojasi paslaugų sutartimis, kurios buvo suformuluotos taip, kad galėtų reikšti laikinųjų darbuotojų paskyrimą, o ne aiškiai apibrėžtų paslaugų teikimą arba produktų tiekimą; pripažįsta, kad dėl Biuro veiklos pobūdžio sudėtinga numatyti atitinkamų sutarčių laiką ir trukmę, tačiau ragina Biurą užtikrinti, jog sutartys būtų formuluojamos taip, kad būtų išvengta IT paslaugų pirkimo ir laikinųjų darbuotojų samdymo painiojimo;

9. atkreipia dėmesį į EASO atsakymus į Audito Rūmų pastabas ir pastangas į jas atsižvelgti vadovaujant naujajam vykdomajam direktoriui, t. y., be kita ko, 2019 m. teikiant pirmenybę priėmimo susitarimų sudarymui su Italija, Graikija ir Kipru dėl prieglobsčio paramos grupių ir kitų EASO pajėgų apgyvendinimo valstybėse narėse, didinant įdarbinimo procedūrų skaidrumą ir stiprinant EASO teisės funkcijos pajėgumus;

10. palankiai vertina konkrečias ir teigiamas Biuro priemones reformuojant savo organizacinį valdymą pasitelkus EASO valdymo veiksmų planą, kurį 2018 m. patvirtino administracinė valdyba; pažymi, kad vis dar reikia baigti vykdyti maždaug pusę Biuro vadovybės pradėtų taisomųjų veiksmų; ypač teigiamai vertina nustatytus taisomuosius veiksmus vidaus kontrolės standartų srityje; ragina EASO toliau tobulinti savo vidaus kontrolės procesus, ypač daug dėmesio skiriant vadinamosios jautrių pareigybių politikos taikymui, įskaitant rizikos mažinimo ir kontrolės mechanizmus bei darbuotojų judumą, kad būtų geriau valdoma su vadinamosiomis jautriomis funkcijomis susijusi rizika;

11. pažymi, kad 2019 m. lapkričio 26 d. vykdomasis direktorius administracinei valdybai pristatė naują organizacinę schemą; mano, kad darbuotojų reorganizacija turėtų prisidėti prie griežtesnės vidaus kontrolės, kokybės užtikrinimo ir rizikos valdymo, taip pat padėti įgyvendinti Audito Rūmų ir Komisijos vidaus audito tarnybos prašomus veiksmus.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

13.1.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

8

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Axel Voss, Maria Walsh

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Lukas Mandl

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

48

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Robert Roos

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

2

0

ECR

Nicola Procaccini

GUE/NGL

Cornelia Ernst

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 


 

 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

19.2.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

József Szájer

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

2

0

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[2] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[3] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[4] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[5] OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

[6] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[7] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[8] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[9] OL C 417, 2019 12 11, p. 1.

[10] OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

[11] OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

[12] OL L 132, 2010 5 29, p. 11.

[13] OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

[14] OL L 122, 2019 5 10, p. 1.

[15] OL C 306/2, 2018 8 30, p. 6.

[16] OL C 306/2, 2018 8 30, p. 5.

[17] 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL L 132, 2010 5 29, p. 11).

[18] 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (OL L 327, 2008 12 5, p. 9).

[19] Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0000.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika