Procedura : 2019/2096(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0077/2020

Teksty złożone :

A9-0077/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0083

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0077/2020</NoDocSe>
PDF 232kWORD 80k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Komisja Kontroli Budżetowej</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018

(2019/2096(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji[1],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności[2] sprawozdania finansowego oraz legalności i prawidłowości operacji leżących u jego podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

 uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 208,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[4], w szczególności jego art. 70,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu[5], w szczególności jego art. 36,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[6], w szczególności jego art. 108,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046[7], w szczególności jego art. 105,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0077/2020),

1. udziela dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2018;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


 

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018

(2019/2096(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018,

 uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2018 wraz z odpowiedziami agencji[8],

 uwzględniając poświadczenie wiarygodności[9] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając zalecenie Rady z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

 uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[10], w szczególności jego art. 208,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[11], w szczególności jego art. 70,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu[12], w szczególności jego art. 36,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[13], w szczególności jego art. 108,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046[14], w szczególności jego art. 105,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0077/2020),

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

 


 

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018

(2019/2096(DEC))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018,

 uwzględniając art. 100 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0077/2020),

A. mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków[15] ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 97 665 322 EUR, co stanowi wzrost o 12,52 % w porównaniu z 2017 r.; mając na uwadze, że wzrost ten był związany ze wzmocnieniem działań operacyjnych; mając na uwadze, że budżet Urzędu pochodzi głównie z budżetu Unii[16];

B. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne, oraz wystarczające dowody kontroli potwierdzające, że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe; mając jednak na uwadze, że Trybunał wydał uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniem z uwagi na swoje ustalenia za lata budżetowe 2016 i 2017 dotyczące legalności i prawidłowości płatności; mając na uwadze, że z wyjątkiem wyników w latach budżetowych 2016 i 2017 Trybunał jest zdania, iż płatności leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

Działania w następstwie absolutorium za rok 2017

1. odnotowuje decyzję zarządu Urzędu z 6 czerwca 2018 r. o zwolnieniu ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym poprzedniego dyrektora wykonawczego; odnotowuje desygnowanie 6 czerwca 2018 r. tymczasowego dyrektora wykonawczego oraz mianowanie 16 czerwca 2019 r. nowej dyrektor wykonawczej; z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Urzędu z działań następczych dotyczące uwag Parlamentu za rok budżetowy 2017, w szczególności środki naprawcze podjęte przez zarząd Urzędu, tymczasowego dyrektora wykonawczego i nową dyrektor wykonawczą w celu poprawy struktury zarządzania Urzędem oraz jego skuteczności, przywrócenia przejrzystości i budowania zaufania; popiera i docenia środki nakreślone w planie działania Urzędu w zakresie zarządzania na rok 2019; zauważa pozytywne przesłanie i zamiar ścisłej współpracy w przyszłości, wyrażone przez nową dyrektor wykonawczą 4 września 2019 r. podczas wysłuchania publicznego oraz 4 grudnia 2019 r. podczas wysłuchania przedstawicieli agencji w komisji CONT;

Wyniki dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

2. wyraża ubolewanie z powodu ustaleń OLAF-u dotyczących nieprawidłowości w postaci naruszenia procedur udzielania zamówień, sprzeniewierzenia środków unijnych, złego zarządzania, nadużywania stanowiska w kwestiach dotyczących zasobów ludzkich, naruszania przepisów o ochronie danych, nękania i niewłaściwego zachowania wobec pracowników w 2017 r.; ponownie wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o działaniach następczych w zakresie środków zaproponowanych przez OLAF; wyraża zrozumienie dla wniosku Urzędu o przedstawienie bardziej szczegółowego sprawozdania w odpowiednich ramach ze względu na kwestie poufności i ochrony danych;

3. odnotowuje decyzję zarządu Urzędu z 6 czerwca 2018 r. o zwolnieniu dyrektora wykonawczego z jego obowiązków ze skutkiem natychmiastowym; podkreśla jednak, że budżet za rok budżetowy 2017 wykonano pod nadzorem poprzedniego kierownictwa Urzędu; podkreśla, że niniejsze sprawozdanie dotyczy procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2017; dostrzega zaangażowanie nowej dyrektor wykonawczej w przeprowadzenie ważnych reform zapewniających solidne zarządzanie;

Uzasadnienie wydania negatywnej opinii na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń za rok budżetowy 2017

4. zauważa – w świetle uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących silnej zależności Urzędu od wystarczających zasobów, w szczególności udostępniania przez państwa członkowskie ekspertów – że niedobór ekspertów jest zgłaszany na różnych szczeblach państwom członkowskim i Komisji; zauważa również, że aby zrekompensować niedobory kandydatów i możliwości rozmieszczenia personelu w państwach członkowskich, Urząd zwiększył rozmieszczenie miejscowych pracowników tymczasowych, oraz że w 2018 r. eksperci z państw członkowskich pokryli jedynie 26 % zapotrzebowania operacyjnego; zwraca uwagę na fakt, że Urząd nie byłby w stanie udzielić kluczowego wsparcia systemom azylowym państw członkowskich bez zatrudniania pracowników tymczasowych; odnotowuje propozycję Urzędu dotyczącą stworzenia interwencyjnej rezerwy ekspertów ds. azylu obejmującej 500 ekspertów z państw członkowskich; wzywa państwa członkowskie i Komisję do oceny i rozpatrzenia tej propozycji w trybie pilnym;

Zarządzanie budżetem i finansami

5. ubolewa, że ograniczona roczna pula środków budżetowych i częściowy brak funduszy rezerwowych w budżecie Urzędu na pokrycie nieprzewidzianych nagłych potrzeb finansowych są źródłem niepewności budżetowej i utrudniają planowanie kryzysowe; odnotowuje, że Urząd prowadzi stały dialog z Komisją i organami budżetowymi w kwestiach dotyczących planowania operacyjnego i przydziału zasobów; zauważa, że Urząd korzysta częściowo z wkładu krajów stowarzyszonych jako rezerwy na wydatki operacyjne, w szczególności aby zajmować się nieplanowanymi wnioskami o wsparcie ze strony państw członkowskich; wzywa Urząd, aby w ścisłej konsultacji z Komisją i władzami budżetowymi nadal dążył do wyeliminowania ograniczeń budżetowych;

6. podkreśla fakt, że proponowane cięcia budżetowe mogą utrudnić Urzędowi dalsze właściwe wypełnianie powierzonych mu w ramach mandatu zadań polegających na udzielaniu niezbędnego wsparcia państwom członkowskim; przypomina, że wzmocnieniu mandatu Urzędu i zwiększeniu obciążenia pracą powinny towarzyszyć odpowiednie środki budżetowe;

7. przyjmuje z zadowoleniem odnowioną strategię współpracy wspólnego zarządu EASO i Frontexu; zauważa ponadto z uznaniem, że Urząd odgrywa w sieci agencji aktywną rolę w usprawnianiu wspólnych działań, takich jak zatrudnianie zaufanych doradców, udział we wspólnych procedurach udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do umów ramowych oraz programy mobilności pracowników; zdecydowanie zachęca Urząd do aktywnego poszukiwania dalszych i szerszych płaszczyzn współpracy ze wszystkimi agencjami Unii; zwraca uwagę na zalecenie zawarte w sprawozdaniu specjalnym Trybunału w sprawie zarządzania migracjami dotyczące zadbania o komplementarność i lepszą koordynację między Funduszem Azylu, Migracji i Integracji a Urzędem; wzywa Urząd, aby pracował nad koncepcją wspólnego wykorzystywania zasobów w przypadku pokrywających się zadań wraz z innymi agencjami prowadzącymi podobną działalność;

Wyniki

8. zauważa, że na 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano jedynie w 68,22 %: przyjęto 146 pracowników na czas określony, przy czym budżet Unii przewidywał 214 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 155 zatwierdzonymi stanowiskami w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. dla Urzędu pracowało również 61 pracowników kontraktowych i 3 oddelegowanych ekspertów krajowych; z zadowoleniem odnotowuje, że plan naboru Urzędu przewiduje 500 pracowników do 2020 r.;

9. odnotowuje brak kadry kierowniczej w dziale administracji, ponieważ cztery z pięciu stanowisk kierowniczych były nieobsadzone bądź osoby je zajmujące zawieszono w wykonywaniu obowiązków, lecz uznaje odpowiedź udzieloną przez Urząd, że ogłoszenie o naborze kierownika Działu ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa zostanie opublikowane w pierwszym kwartale 2020 r.; zauważa również, że z uwagi na fakt, iż Urząd uległ reorganizacji, trwa obecnie rekrutacja kierownika Działu ds. Finansów i Zamówień Publicznych, a stanowisko kierownika Działu ICT obsadzono w 2019 r.; wzywa Urząd do podjęcia – we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi – dodatkowych starań w celu obsadzenia wakatów oraz do informowania organu udzielającego absolutorium o środkach naprawczych podejmowanych z myślą o ograniczeniu tych zagrożeń;

10. ubolewa nad gwałtownym pogorszeniem sytuacji kadrowej, jakie według sprawozdania Trybunału nastąpiło w Urzędzie od końca 2017 r.; zauważa, że do końca 2018 r. Urząd zatrudniał 216 pracowników, wysłał 89 propozycji podjęcia pracy i podpisał 60 umów o pracę; zauważa jednak, że pod koniec 2018 r. 78 wakatów nadal nie było obsadzonych; wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że taka sytuacja poważnie zagraża ciągłości prowadzenia przez Urząd działalności na obecną skalę;  zauważa podjęte przez kierownictwo wykonawcze zobowiązanie do przejrzystego i efektywnego wykonania planu naboru Urzędu;

11. zauważa z zaniepokojeniem, że w 2018 r. kadra kierownicza wyższego szczebla składała się wyłącznie z mężczyzn (9 osób), lecz że mianowanie kobiety na stanowisko dyrektora wykonawczego w 2019 r. zmieniło tę niekorzystną proporcję; zauważa z zadowoleniem, że osiągnięto właściwą równowagę płci w zarządzie (16 mężczyzn i 15 kobiet);

12. przyjmuje do wiadomości, że 26 listopada 2019 r. dyrektor wykonawcza przedstawiła zarządowi nowy schemat organizacyjny; uważa, że reorganizacja personelu powinna przyczynić się do wzmocnienia kontroli wewnętrznej, zapewnienia jakości i zarządzania ryzykiem oraz do zrealizowania działań wymaganych przez Trybunał Obrachunkowy i Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji.

Polityka kadrowa

13. z niepokojem zauważa, że na 31 grudnia 2018 r. plan zatrudnienia zrealizowano jedynie w 68,22 % i choć budżet Unii przewidywał 214 stanowisk dla pracowników na czas określony, przyjęto tylko 146 osób (155 zatwierdzonych stanowisk w 2017 r.); zauważa, że w 2018 r. dla Urzędu pracowało również 61 pracowników kontraktowych i 3 oddelegowanych ekspertów krajowych;

14. z zadowoleniem zauważa, że jeśli chodzi o zasady dotyczące zakwaterowania zespołów wsparcia ds. azylu i innych służb Urzędu w państwach członkowskich (np. przywileje i immunitety przysługujące pracownikom Urzędu, ekspertom z państw członkowskich i ekspertom zewnętrznym), w lipcu 2019 r. Urząd podpisał zasady przyjmowania z Cyprem, w styczniu 2020 r. podpisze zasady przyjmowania z Grecją, a także finalizuje właśnie proces zawierania nowej umowy z Włochami, aby w pełni przestrzegać przepisów rozporządzenia (UE) nr 439/2010[17] oraz innych zasad przyjmowania zawartych przez EASO; wzywa Urząd, aby – wspólnie z Komisją – nadal dążył do osiągnięcia skutecznych porozumień z państwami członkowskimi dotyczących zakwaterowania zespołów wsparcia ds. azylu i innych służb Urzędu;

15. przyjmuje do wiadomości odpowiedzi Urzędu na uwagi Trybunału oraz wysiłki na rzecz rozwiązania – pod kierownictwem nowej dyrektor wykonawczej – problemów zgłoszonych w tych uwagach, między innymi przez nadanie priorytetowego znaczenia ustaleniu z Włochami, Grecją i Cyprem zasad przyjmowania dotyczących zakwaterowania zespołów wsparcia ds. azylu i innych służb Urzędu w państwach członkowskich, przez zwiększenie przejrzystości procedur rekrutacyjnych oraz wzmocnienie służb prawnych Urzędu w 2019 r.;

16. zauważa, że Trybunał stwierdził ogólną tendencję we wszystkich agencjach, jeśli chodzi o korzystanie z pracowników zewnętrznych zatrudnianych jako doradcy w dziedzinie IT; wzywa do ograniczenia w jak największym stopniu zależności od zewnętrznej rekrutacji w tak ważnym i wrażliwym obszarze, aby ograniczyć wszelkie potencjalne zagrożenia;

17. zauważa – zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału – że w 2018 r. Urząd ogłosił otwartą procedurę udzielania zamówień publicznych w celu podpisania umów ramowych o świadczenie usług z pracownikami na czas określony we Włoszech; zauważa, że Urząd zawiesił tę procedurę, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, którą Urząd uznał za niemożliwą do przyjęcia, gdyż oferta finansowa przekraczała szacunkowy maksymalny budżet; zauważa, że Trybunał stwierdził, iż w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia wystąpił poważny błąd na kwotę 25 000 000 euro; zauważa jednak, że Urząd zaakceptował te ustalenia oraz przyjął i wdrożył działania naprawcze obejmujące: rozwiązanie umów ramowych o świadczenie usług z pracownikami agencji pracy tymczasowej we Włoszech; ogłoszenie nowej procedury udzielania zamówień na świadczenie usług z pracownikami agencji pracy tymczasowej we Włoszech; ogłoszenie dodatkowego zaproszenia do składania wniosków dotyczących ekspertów z państw członkowskich i w miarę możliwości stosowanie alternatywnych uzgodnień dotyczących oddelegowania ekspertów do czasu wejścia w życie nowej umowy ramowej, chwilowo ograniczenie w znacznym stopniu liczby pracowników agencji pracy tymczasowej Urzędu zatrudnionych we Włoszech, a także – we współpracy z władzami włoskimi – utrzymanie ciągłości działania w odniesieniu do niezbędnych środków wsparcia; zauważa również, że nowe postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone i w grudniu 2019 r. zawarto nową umowę ramową, w związku z czym przez cały czas trwania procedury zapewniona jest ciągłość działania; wzywa Urząd do rygorystycznego stosowania unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych;

18. zauważa, że Urząd zawiera umowy o świadczenie usług z przedsiębiorstwami z branży IT sformułowane w taki sposób, iż stosunek pracy można postrzegać jako oddelegowanie pracowników agencji pracy tymczasowej, a nie uzyskanie ściśle określonych usług bądź produktów informatycznych; przypomina, że wykonywanie przez pracowników agencji pracy tymczasowej konkretnych zadań przez określony czas podlega przepisom dyrektywy 2008/104/WE[18] oraz szczegółowym przepisom przyjętym przez państwa członkowskie; zauważa, że wykorzystanie umów o świadczenie usług informatycznych w celu uzyskania świadczenia pracy jest niezgodne z regulaminem pracowniczym UE oraz unijnymi przepisami socjalnymi i unijnymi przepisami prawa pracy; z zadowoleniem odnotowuje przeprowadzoną przez Urząd rewizję szablonu umowy uwzględniającej przepracowany czas i wykorzystane środki w celu ujęcia w każdej umowie listy działań do realizacji w jej ramach; wzywa Urząd, aby nadal był skrupulatny i dopilnował, by sposób, w jaki formułowane są umowy, umożliwiał wyraźne rozróżnienie zamówień na usługi informatyczne od zamówień dotyczących pracowników na czas określony;

Zamówienia

19. na podstawie informacji przekazanych przez Urząd stwierdza, że w 2018 r. zaczął on wdrażać decyzję Komisji w sprawie sygnalizowania nieprawidłowości oraz opracował praktyczny przewodnik dotyczący zarządzania konfliktami interesów i zapobiegania im, czemu towarzyszyło przyjęcie przez zarząd kalendarza do trzeciego kwartału 2019 r. oraz przepisy dotyczące ochrony sygnalistów; zauważa z uznaniem, że Urząd zorganizował szereg specjalnych szkoleń dla pracowników na temat etyki, kładących szczególny nacisk na zapobieganie konfliktom interesów oraz zawierających specjalny moduł przeznaczony dla kadry kierowniczej; z zadowoleniem zauważa, że do odpowiednich standardowych procedur operacyjnych i polityki przetransponowano także odpowiednie przepisy dotyczące konfliktów interesów; wzywa Urząd, aby nadal zwracał szczególną uwagę na zapobieganie konfliktom interesów oraz na właściwe wdrażanie zasad i procedur dotyczących informowania o nieprawidłowościach;

20. z niepokojem zauważa, że choć Urząd publikuje na swojej stronie internetowej oświadczenia o braku konfliktu interesów i życiorysy członków zarządu, wciąż nie publikuje oświadczeń o braku konfliktu interesów kierownictwa wyższego szczebla, oraz wzywa Urząd, aby niezwłocznie podjął kroki w tym kierunku;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

21. zdaje sobie sprawę, że według stanu na koniec 2018 r. Urząd nie posiadał własnego pionu audytu wewnętrznego oraz że od stycznia 2018 r. Służba Audytu Wewnętrznego nie wydała żadnego kompleksowego sprawozdania z audytu; zauważa ponadto, że mechanizmy kontroli ex post na potrzeby weryfikowania prawidłowości i legalności transakcji znajdowały się na wczesnym etapie tworzenia; z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź Urzędu, zgodnie z którą uzgodnił on i udokumentował działania naprawcze w zakresie systemów kontroli wewnętrznej, w tym utworzenie pionu audytu do ostatniego kwartału 2019 r. oraz pionu kontroli wewnętrznej ex post do trzeciego kwartału 2019 r.; zauważa z uznaniem, że Urząd tworzy pion kontroli ex post: w ostatnim kwartale 2019 r. zatrudnił pierwszego urzędnika ds. kontroli ex post, a kolejni urzędnicy powinni zostać zatrudnieni w pierwszej połowie 2020 r.; uważa, że Urząd tworzy właśnie pion audytu wewnętrznego i prowadzi obecnie rozmowy z inną agencją Unii, która posiada rozległe doświadczenie w tej dziedzinie, w celu określenia najlepszego modelu dla Urzędu; wzywa Urząd, aby informował organ udzielający absolutorium o podjętych w związku z tym krokach;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

22. z zadowoleniem odnotowuje, że według sprawozdania rocznego Trybunału dotyczącego agencji Unii za rok budżetowy 2018 Urząd podjął konkretne i pozytywne działania mające na celu poprawę ładu organizacyjnego; zauważa, że w chwili przeprowadzania kontroli przez Trybunał 48 z 61 działań przewidzianych w planie działania zostało ukończonych, a 13 miało status „w trakcie wdrażania”;

23. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie we wrześniu 2019 r. nowej strategii Urzędu dotyczącej newralgicznych stanowisk, która obejmuje wytyczne i kryteria dla zespołu menedżerskiego w celu wdrożenia ocen ryzyka, identyfikacji i dokumentacji newralgicznych stanowisk w Urzędzie wraz z uzgodnionymi mechanizmami kontrolnymi niwelującymi ryzyko, a także - dodatkowo - przeprowadzenia oceny newralgicznych stanowisk i udokumentowania mechanizmów kontrolnych do pierwszego kwartału 2020 r.;

24. przypomina, że pod koniec 2017 r. Urząd nie posiadał własnych służb prawnych oraz że zatrudniono wiele kancelarii prawnych, które pracowały pod nadzorem poprzedniego dyrektora wykonawczego; zauważa jednak, że w 2018 r. Urząd sporządził wykaz wszystkich umów dotyczących doradztwa prawnego, a w 2019 r. nowy starszy radca prawny rozpoczął pełnienie obowiązków w Urzędzie i podpisano nową umowę ramową na doradztwo prawne, aby zastąpić wcześniej zawarte umowy; ponadto planuje się zatrudnienie kilku dalszych radców prawnych w 2020 r.; zauważa jednak, że Urząd wciąż nie prowadzi systematycznego wewnętrznego przeglądu dokumentów prawnych, a w procedurach udzielania zamówienia publicznego w 2018 r. odnotowano szereg niespójności natury prawnej; wzywa Urząd do powołania właściwych służb prawnych oraz do zapewnienia skutecznego zarządzania procedurami prawnymi; z zadowoleniem odnotowuje cel Urzędu polegający na opracowaniu ram zarządzania i kontroli wewnętrznej wraz z utworzeniem m. in. pionu prawnego i ochrony danych oraz pionu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia w przyszłości systematycznego przeglądu dokumentów prawnych, w tym dokumentów dotyczących zamówień publicznych; z zadowoleniem przyjmuje również inicjatywę Urzędu dotyczącą utworzenia pionu audytu wewnętrznego w Urzędzie przy jednoczesnym zapewnieniu wspólnego pionu audytu wraz z Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości;

25. ubolewa, że Urząd nadal nie dysponuje strategią dotyczącą stanowisk newralgicznych, co jest niezgodne ze standardami kontroli wewnętrznej Urzędu, w myśl których należy w jasny sposób zdefiniować newralgiczne stanowiska, prowadzić ich ewidencję i aktualizować je; odnotowuje odpowiedź Urzędu, zgodnie z którą strategia dotycząca stanowisk newralgicznych jest obecnie finalizowana, powinna zostać zatwierdzona do trzeciego kwartału 2019 r. i wdrożona do czwartego kwartału 2019 r.; wzywa Urząd, aby informował organ udzielający absolutorium o poczynionych w tym zakresie postępach;

26. docenia postępy poczynione w zakresie wdrażania systemów kontroli wewnętrznej, w tym kontroli operacji związanych z udzielaniem zamówień i wydatkami; popiera decyzję o ograniczeniu i szybkim zaprzestaniu outsourcingu doradztwa prawnego i utworzeniu wewnętrznej służby prawnej; popiera uwagi Trybunału dotyczące potrzeby podjęcia dalszych działań naprawczych;

27. zauważa – w świetle uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących faktu, że Urząd jest jedną z niewielu agencji Unii posiadających kilka siedzib i zawarł umowy najmu w kilku miejscach bez przeprowadzenia odpowiedniej analizy lokalnego rynku – iż, jeżeli chodzi o biuro w Rzymie, wkrótce przedstawiona zostanie nowa oferta, poprzedzona odpowiednią analizą rynku dotyczącą najmu biura, w celu uregulowania obecnej sytuacji; w odniesieniu do biura w Atenach zauważa ponadto, że obecna umowa najmu zakończyła się w styczniu 2020 r. oraz że trwają obecnie przygotowania do nowej procedury przetargowej, która obejmuje odpowiednią analizę rynku; zauważa też, że jednostka rozpatrująca wnioski w Pagani (Lesbos) przeniosła operacyjne miejsca pracy zlokalizowane na terenie hotspotów poza ośrodki; w odniesieniu do biura na Cyprze zauważa, że w połowie 2018 r. podpisano nową umowę z właścicielem budynku w wyniku przetargu mającego na celu uregulowanie pierwotnego porozumienia oraz umożliwienie rozszerzenia umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba; z zadowoleniem przyjmuje przyjęte 15 lutego 2019 r. nowe standardowe procedury operacyjne dotyczące zamówień publicznych zawierające wytyczne dotyczące newralgicznych aspektów procedury udzielania zamówień i zarządzania umowami, w tym szczegółowe przepisy dotyczące badań rynku; odnotowuje wysiłki Urzędu podejmowane w celu dostosowania procedur udzielania zamówień do „Metodologii stosowanej przez służby Komisji w zakresie poszukiwania nieruchomości i prowadzenia odnośnych negocjacji” oraz publikowania ogłoszeń o badaniach rynku w odniesieniu do wszystkich planowanych umów dotyczących nieruchomości w celu zwiększenia przejrzystości i konkurencyjności;

28. z zaniepokojeniem zauważa, że brak jasno zdefiniowanych zadań i obowiązków w zakresie zarządzania wynajmowanymi budynkami oraz powiązanymi usługami i pracami może utrudniać skuteczne ograniczanie ryzyka w tym obszarze; wzywa Urząd do opracowania skutecznej strategii zarządzania wynajmowanymi budynkami i powiązanymi usługami;

Inne uwagi

29. z zadowoleniem przyjmuje fakt – w świetle uwag organu udzielającego absolutorium dotyczących powołania nowego tymczasowego dyrektora wykonawczego, który objął funkcję 6 czerwca 2018 r. – że od chwili tej zmiany w zarządzaniu najwyższy priorytet nadano przejrzystości jako naczelnej zasadzie planu działania w zakresie zarządzania pod kierownictwem nowej dyrektor wykonawczej, która zobowiązała się do stosowania tego podejścia w przyszłości;

30. wzywa Urząd, aby położył nacisk na rozpowszechnianie wyników swoich badań wśród ogółu społeczeństwa oraz docierał do obywateli za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych narzędzi komunikacji;

31. zauważa – w świetle uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących faktu, że Urząd powiększył przestrzeń biurową na Malcie o dodatkową część budynku, w którym mieści się jego siedziba – iż Urząd sfinalizował w październiku 2018 r. umowę najmu, której koszty pokrywane są w pełni z budżetu Urzędu, z zamiarem zajęcia całego kompleksu;

o

o  o

32. w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2020 r. [19]w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.


 

 

OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH (21.1.2020)

<CommissionInt>dla Komisji Kontroli Budżetowej</CommissionInt>


<Titre>w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina o znaczeniu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (zwanego dalej „EASO” lub „Urzędem”) dla rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego i podkreśla pozytywny wkład Urzędu w zacieśnianie praktycznej współpracy państw członkowskich w dziedzinie azylu w Europie, wspieranie państw członkowskich w wypełnianiu ich obowiązków związanych z udzielaniem ochrony osobom jej potrzebującym, a także jako ośrodka wiedzy specjalistycznej w dziedzinie azylu; podkreśla, że wykonując swoje działania, Urząd powinien zawsze szanować suwerenność państw członkowskich;

2. przypomina o nieprawidłowościach w Urzędzie zgłoszonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w 2017 r. oraz o skierowanych do zarządu EASO zaleceniach OLAF dotyczących środków dyscyplinarnych, o decyzji zarządu EASO z 6 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia dyrektora wykonawczego ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym, wyznaczenia tymczasowego dyrektora wykonawczego 6 czerwca 2018 r. oraz mianowania nowego dyrektora wykonawczego 16 czerwca 2019 r.;

3. wyraża zadowolenie, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego EASO za rok budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach oraz że jego sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. została należycie przedstawiona; podkreśla jednak, że Trybunał wydał (pozytywną) opinię z zastrzeżeniem w odniesieniu do legalności i prawidłowości płatności; zwraca uwagę na wyjaśnienie Trybunału, że opinia z zastrzeżeniem została wydana w związku z opieszałą poprawą niezadowalającej sytuacji zgłoszonej w 2017 r. w odniesieniu do stosowanych przez Urząd mechanizmów zarządzania i kontroli wewnętrznej, o czym świadczą inne poważne nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, a także w odniesieniu do legalności i prawidłowości transakcji;

4. podkreśla konieczność ustanowienia przez Urząd jednostki audytu wewnętrznego oraz opracowania skutecznej polityki kontroli ex post w celu zagwarantowania legalności i prawidłowości wszystkich operacji;

5. odnotowuje, że budżet EASO został znacznie zwiększony z 79 mln EUR do 98 mln EUR (co stanowi wzrost o 24 %), podczas gdy liczba pracowników wzrosła jedynie z 200 do 207 (co odpowiada wzrostowi o 3,5 %); jest zaniepokojony faktem, że Trybunał stwierdził brak rezerwy w budżecie EASO na pokrycie nieprzewidzianych i pilnych potrzeb operacyjnych; wzywa Urząd do pogłębienia dialogu z Komisją i z organami władzy budżetowej w odniesieniu do planowania operacyjnego i alokacji zasobów, zwłaszcza mając na względzie charakter działalności operacyjnej EASO; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w sprawozdaniu Trybunału uznano, iż spośród 61 środków przewidzianych w planie działania 30 środków zostało zakończonych, natomiast 31 miało status „w trakcie wdrażania”; podkreśla, że skuteczne, sprawiedliwe i humanitarne rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o azyl jest priorytetem w Unii; w związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje zamiar EASO ustanowienia należytych procedur i terminowego planowania w sytuacjach awaryjnych;

6. jest zaniepokojony ustaleniem Trybunału, że stan zasobów ludzkich w Urzędzie znacznie się pogorszył na koniec 2017 r. i że większość wolnych stanowisk, zwłaszcza na szczeblu kadry kierowniczej w dziale administracji, nadal nie została obsadzona na koniec 2018 r.; ubolewa, że przez co najmniej ostatnie dwa lata z rzędu sytuacja kadrowa Urzędu nie została uregulowana; wzywa Urząd do podjęcia natychmiastowych działań w celu znalezienia trwałego i zrównoważonego rozwiązania tego problemu; apeluje do Urzędu, aby w pierwszej kolejności obsadził wolne stanowiska kierownicze średniego szczebla wysoko wykwalifikowanymi pracownikami stałymi w celu przeszkolenia pozostałych nowych pracowników;

7. ubolewa, że EASO zależy w dużej mierze od pracowników tymczasowych, aby zrekompensować brak oddelegowanych ekspertów krajowych, których państwa członkowskie są zobowiązane wysłać na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010; zwraca uwagę, że ta zależność od pracowników tymczasowych, w przeciwieństwie do tak potrzebnego oddelegowania ekspertów przez państwa członkowskie, może prowadzić do tego, że EASO nie będzie w stanie zapewnić państwom członkowskim kluczowego wsparcia ich systemów azylowych; wzywa państwa członkowskie do wywiązywania się ze spoczywających na nich zobowiązań związanych z oddelegowaniem personelu; zachęca Urząd do podjęcia działań w odpowiedzi na zalecenie Trybunału, aby przeanalizować wraz z władzami budżetowymi, czy zatrudnianie personelu zewnętrznego przynosi oszczędności w stosunku do zatrudniania personelu statutowego oraz czy obowiązujące ramy prawne są w pełni przestrzegane, zwłaszcza w odniesieniu do warunków pracy; uważa, że w każdym razie należy zwiększyć liczbę personelu EASO, aby umożliwić Urzędowi właściwe wykonywanie powierzonych mu zadań; w związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje wprowadzony w międzyczasie ambitny plan zatrudnienia i jego pozytywny wpływ na obsadzanie wolnych stanowisk;

8. wyraża ubolewanie w związku z ustaleniem Trybunału, że przestrzeganie przez Urząd celu ograniczenia zatrudnienia o 5 % doprowadziło do niedoborów w dziedzinie usług informatycznych zarówno w Grecji, jak i we Włoszech; odnotowuje z niepokojem, że Urząd korzysta z umów o świadczenie usług informatycznych i innych usług doradczych, które zostały zredagowane w sposób mogący oznaczać oddelegowanie pracowników agencji pracy tymczasowej zamiast świadczenia jasno określonych usług lub dostarczania konkretnych produktów; przyznaje, że charakter działalności Urzędu sprawia, iż trudno jest przewidzieć harmonogram i czas obowiązywania odpowiednich umów, lecz wzywa EASO do dopilnowania, by umowy były redagowane w sposób uniemożliwiający pomylenie zamówień na usługi informatyczne z umowami dotyczącymi pracowników tymczasowych;

9. przyjmuje do wiadomości odpowiedzi EASO na uwagi Trybunału oraz wysiłki na rzecz rozwiązania – pod kierownictwem nowego dyrektora wykonawczego – problemów zgłoszonych w tych uwagach, między innymi przez nadanie priorytetowego znaczenia ustaleniu z Włochami, Grecją i Cyprem zasad przyjmowania dotyczących zakwaterowania zespołów wsparcia ds. azylu i innych służb EASO w państwach członkowskich, przez zwiększenie przejrzystości procedur rekrutacyjnych oraz wzmocnienie służb prawnych EASO w 2019 r.;

10. z zadowoleniem przyjmuje konkretne i pozytywne działania, jakie podjął Urząd w celu zreformowania organizacyjnych struktur zarządzania za pośrednictwem planu działania EASO w zakresie zarządzania, zatwierdzonego przez Zarząd w 2018 r.; zwraca uwagę, że niemal połowa działań naprawczych podjętych przez kierownictwo Urzędu nie została jeszcze zakończona; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności działania naprawcze wprowadzone w odniesieniu do standardów kontroli wewnętrznej; wzywa EASO do dalszej poprawy procedur kontroli wewnętrznej przez poświęcenie szczególnej uwagi wprowadzeniu „strategii dotyczącej stanowisk newralgicznych”, w tym ograniczenie mechanizmów kontroli i mobilności pracowników w celu lepszego zarządzania ryzykiem związanym z funkcjami newralgicznymi;

11. przyjmuje do wiadomości, że 26 listopada 2019 r. dyrektor wykonawczy przedstawił zarządowi nowy schemat organizacyjny; uważa, że reorganizacja personelu powinna przyczynić się do wzmocnienia kontroli wewnętrznej, zapewnienia jakości i zarządzania ryzykiem oraz do zrealizowania działań wymaganych przez Trybunał Obrachunkowy i Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU
PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

13.1.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

8

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Axel Voss, Maria Walsh

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Lukas Mandl

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

48

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Robert Roos

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

2

0

ECR

Nicola Procaccini

GUE/NGL

Cornelia Ernst

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 


 

 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

19.2.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

József Szájer

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

2

0

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.

[2] Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.

[3] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

[4] Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[5] Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

[6] Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

[7] Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

[8] Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.

[9] Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.

[10] Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

[11] Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

[12] Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

[13] Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

[14] Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1.

[15] Dz.U. C 306/2 z 30.8.2018, s. 6.

[16] Dz.U. C 306/2 z 30.8.2018, s. 5.

[17] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11).

[18] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 9).

[19] Teksty przyjęte, P9_TA-PROV(2020)0000.

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności