Postopek : 2019/2096(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0077/2020

Predložena besedila :

A9-0077/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0083

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0077/2020</NoDocSe>
PDF 221kWORD 64k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Poročevalec: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018

(2019/2096(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018, skupaj z odgovori agencij[1],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3] in zlasti člena 208,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[4] in zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada[5] in zlasti člena 36,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[6] in zlasti člena 108,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[7] in zlasti člena 105,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0077/2020),

1. podeli razrešnico izvršni direktorici Evropskega azilnega podpornega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni direktorici Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018

(2019/2096(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018, skupaj z odgovori agencij[8],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[9] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 18. februarja 2020 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 (05761/2020 – C9-0063/2020),

 ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[10] in zlasti člena 208,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[11] in zlasti člena 70,

 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada[12] in zlasti člena 36,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[13] in zlasti člena 108,

 ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta[14] in zlasti člena 105,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0077/2020),

1. odobri zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2018;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2018

(2019/2096(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2018,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0077/2020),

A. ker poročilo o prihodkih in odhodkih[15] Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljnjem besedilu: urad) kaže, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2018 znašal 97.665.322 EUR, kar je 12,52 % več kot leta 2017; ker je bilo povečanje povezano s krepitvijo operativnih dejavnosti; ker proračun urada izvira predvsem iz proračuna Unije[16];

B. ker Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa urada in da je pridobilo zadostne revizijske dokaze o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom; ker je Računsko sodišče izdalo mnenje s pridržkom v zvezi s svojimi ugotovitvami za proračunski leti 2016 in 2017 v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo plačil; ker razen učinkov proračunskih let 2016 in 2017 Računsko sodišče meni, da so plačila, povezana z letnimi računovodskimi izkazi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2018, v vseh pomembnih vidikih zakonita in pravilna;

Nadaljnje ukrepanje na podlagi poročila o razrešnici za leto 2017

1. je seznanjen z odločitvijo upravnega odbora urada z dne 6. junija 2018, da s tem dnem razreši odgovornosti prejšnjega izvršnega direktorja; je seznanjen z imenovanjem vršilca dolžnosti izvršnega direktorja dne 6. junija 2018 in imenovanjem nove izvršne direktorice dne 16. junija 2019; pozdravlja poročilo urada o ukrepih, ki jih je sprejel na osnovi ugotovitev Parlamenta za proračunsko leto 2017, zlasti o popravnih ukrepih, ki so jih sprejeli upravni odbor, vršilec dolžnosti izvršnega direktorja in nova izvršna direktorica, da bi izboljšali upravljavsko strukturo in učinkovitost urada, obnovili preglednost in povrnili zaupanje; podpira in ceni ukrepe, opisane v akcijskem načrtu za upravljanje urada za leto 2019; je seznanjen s pozitivnim sporočilom in namero za prihodnje tesno sodelovanje, ki ju je izrazila nova izvršna direktorica na javni predstavitvi 4. septembra 2019 ter na predstavitvi agencij pred Odborom Evropskega parlamenta za proračunski nadzor 4. decembra 2019;

Rezultat preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

2. obžaluje ugotovitve urada OLAF o kršitvi postopkov javnih naročil, poneverbi sredstev Unije, slabem upravljanju, zlorabi položaja v kadrovskih zadevah, o kršitvah pravil o varstvu podatkov, nadlegovanju in neustreznem ravnanju z uslužbenci v letu 2017; znova poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju ukrepov, ki jih je predlagal urad OLAF; razume prošnjo urada, da želi zaradi zaupnosti in varstva podatkov podrobneje poročati v ustreznih okoliščinah;

3. je seznanjen z odločitvijo upravnega odbora urada z dne 6. junija 2018, da s tem dnem razreši odgovornosti izvršnega direktorja; vseeno poudarja, da je predhodna uprava urada izvrševala proračun za proračunsko leto 2017; poudarja, da se to poročilo nanaša na postopek razrešnice za proračunsko leto 2017; priznava zavezo nove izvršne direktorice, da bo uresničila pomembne reforme, ki bodo zagotovile dobro upravljanje;

Podlaga za negativno mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom za proračunsko leto 2017

4. v zvezi z ugotovitvami in pripombami organa za podelitev razrešnice, povezanih z visoko odvisnostjo urada od zadostnih virov, zlasti strokovnjakov, ki jih napotijo države članice, ugotavlja, da so bile države članice in Komisija na različnih ravneh obveščene o pomanjkanju strokovnjakov; poleg tega ugotavlja, da je urad, zato da bi izravnal primanjkljaje, s katerimi se soočajo države članice pri imenovanjih in napotitvah, povečal število začasnih uslužbencev, zaposlenih na lokalni ravni, in da je bilo leta 2018 le 26 % operativnih potreb pokritih s strokovnjaki iz držav članic; poudarja, da urad brez začasnih uslužbencev ne bi mogel državam članicam zagotavljati kritične podpore za njihove azilne sisteme; je seznanjen s predlogom urada o oblikovanju rezervne sestave 500 strokovnjakov za področje azila iz držav članic; poziva države članice in Komisijo, naj ta predlog nujno ocenijo in obravnavajo;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

5. obžaluje, da omejeni letni proračuni in to, da v proračunu urada deloma primanjkuje sredstev za nepredvidljive dogodke, s katerimi bi se krilo financiranje nepredvidenih nujnih operativnih potreb, povzročajo proračunske negotovosti in ovirajo načrtovanje za izredne razmere; je seznanjen, da je urad v stalnem dialogu s Komisijo in proračunskimi organi o svojem operativnem načrtovanju in dodeljevanju sredstev; priznava, da urad delno uporablja prispevke pridruženih držav kot rezervo za nepredvidene odhodke iz poslovanja, zlasti za obravnavo nepredvidenih zahtev za podporo iz držav članic; poziva urad, naj proračunske omejitve še naprej obravnava v tesnem posvetovanju s Komisijo in proračunskimi organi;

6. poudarja, da utegnejo predlagana zmanjšanja proračunskih sredstev ovirati zmožnost urada, da še naprej ustrezno opravlja svoje naloge pri zagotavljanju potrebne podpore državam članicam, kot mu jih nalaga njegov mandat; opozarja, da bi bilo treba okrepitev mandata urada in povečanje delovne obremenitve pospremiti z dodelitvijo ustreznih proračunskih sredstev;

7. pozdravlja prenovljeno strategijo sodelovanja skupnega upravnega odbora urada in agencije Frontex; poleg tega z zadovoljstvom ugotavlja, da ima urad dejavno vlogo v mreži agencij pri racionalizaciji skupnih ukrepov, kot so razpis za zaposlovanje zaupnih svetovalcev, sodelovanje v skupnih postopkih javnih naročil za okvirne pogodbe in programi za mobilnost osebja; odločno spodbuja urad, naj dejavno išče možnosti za nadaljnje in tesnejše sodelovanje z vsemi agencijami Unije; opozarja na priporočilo iz posebnega poročila Računskega sodišča o upravljanju migracij, da je treba zagotoviti dopolnjevanje in boljše usklajevanje med Skladom za azil, migracije in vključevanje ter uradom; poziva urad, naj se posveti konceptu skupne uporabe virov za prekrivajoče se naloge z drugimi agencijami, ki opravljajo podobne dejavnosti;

Uspešnost

8. ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2018 uresničen le 68,22-odstotno, saj je urad zaposloval 146 od 214 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2017 je bilo odobrenih 155 delovnih mest); ugotavlja, da je za urad leta 2018 delalo še 61 pogodbenih uslužbencev in trije napoteni nacionalni strokovnjaki; z zadovoljstvom ugotavlja, da načrt zaposlovanja urada predvideva 500 zaposlenih do leta 2020;

9. je seznanjen s primanjkljajem vodstvenih delavcev v upravnem oddelku, saj štirje od petih vodstvenih položajev bodisi niso bili zasedeni bodisi so bile osebe, ki so jih zasedale, začasno odstavljene, vseeno potrjuje odgovor urada, da bo razpis za prosto delovno mesto vodje oddelka za človeške vire in varnost objavljen v prvem četrtletju leta 2020; ugotavlja tudi, da zaradi reorganizacije urada še vedno poteka postopek zaposlitve vodje oddelka za finance in javna naročila, mesto vodje oddelka za IKT pa je bilo zapolnjeno v letu 2019; poziva urad, naj si dodatno prizadeva zapolniti prosta delovna mesta v sodelovanju s Komisijo in državami članicami ter naj obvešča organ za podelitev razrešnice o popravnih ukrepih, sprejetih za zmanjšanje tega tveganja;

10. z obžalovanjem ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu navaja, da se je od konca leta 2017 stanje na področju človeških virov v uradu izrazito poslabšalo; ugotavlja, da je imel ob koncu leta 2018 urad 216 zaposlenih, poslanih je bilo 89 ponudb za zaposlitev in podpisanih je bilo 60 pogodb; vseeno ugotavlja, da je bilo konec leta 2018 še vedno prostih 78 delovnih mest; je zelo zaskrbljen, saj takšne razmere pomenijo veliko tveganje za nadaljevanje operacij urada v sedanjem obsegu; je seznanjen z zavezo izvršnega vodstva, da bo pregledno in učinkovito uresničilo načrt zaposlovanja urada;

11. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so v letu 2018 višje vodstvo sestavljali samo moški (devet članov), a se je negativno ravnotežje med spoloma spremenilo z imenovanjem izvršne direktorice leta 2019; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila v upravnem odboru dosežena dobra uravnoteženost pri zastopanosti spolov (16 moških in 15 žensk);

12. je seznanjen, da je izvršna direktorica 26. novembra 2019 upravnemu odboru predstavila novo organizacijsko shemo; meni, da bi morala reorganizacija osebja prispevati k okrepitvi notranjega nadzora, zagotavljanja kakovosti in upravljanja tveganj, pa tudi k izpolnitvi ukrepov, ki jih zahtevata Računsko sodišče in služba Komisije za notranjo revizijo;

Kadrovska politika

13. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2018 uresničen le 68,22-odstotno, saj je urad zaposloval 146 od 214 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2017 je bilo odobrenih 155 delovnih mest); ugotavlja, da je za urad leta 2018 delalo še 61 pogodbenih uslužbencev in trije napoteni nacionalni strokovnjaki;

14. z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad, kar zadeva ureditev namestitve podpornih skupin za azil in drugih predstavnikov urada v državah članicah (npr. v zvezi s privilegiji in imunitetami zaposlenih v uradu, strokovnjakov iz držav članic ter pogodbenih strokovnjakov), julija 2019 podpisal sporazum o gostovanju s Ciprom, januarja 2020 bo podpisal sporazum o gostovanju z Grčijo in je v postopku sklenitve novega sporazuma z Italijo, da bi se v celoti upoštevala Uredba (EU) št. 439/2010[17] in v skladu z drugimi ureditvami gostovanja urada; poziva urad, naj s Komisijo še naprej išče uspešne ureditve z državami članicami glede namestitve podpornih skupin za azil in drugih uslužbencev urada;

15. je seznanjen z odgovori urada na ugotovitve Računskega sodišča in njegovimi prizadevanji, da jih obravnava pod vodstvom nove izvršne direktorice, med drugim s čimprejšnjo sklenitvijo dogovorov o gostovanju z Italijo, Grčijo in Ciprom, ki bodo zadevali namestitev podpornih skupin za azil in drugih predstavnikov urada v državah članicah, s povečanjem preglednosti postopkov zaposlovanja urada in z okrepitvijo njegove pravne službe v letu 2019;

16. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da vse agencije za svetovanje na področju informacijske tehnologije zaposlujejo zunanje osebje; poziva, naj se odvisnost od zaposlovanja zunanjega osebja na tako pomembnem in občutljivem področju čim bolj zmanjša, da bi omejili morebitna tveganja;

17. na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je urad leta 2018 začel odprt postopek za oddajo javnega naročila za sklenitev okvirnih pogodb za zagotavljanje storitev začasnih delavcev v Italiji; ugotavlja, da je urad prekinil postopek, ker je prejel le eno ponudbo, saj je menil, da je nesprejemljiva, ker je finančna ponudba presegala ocenjeni največji možni proračun; opaža, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so razpisne zahteve vsebovale pomembno napako v znesku 25.000.000 EUR; vseeno ugotavlja, da je urad pristal na te ugotovitve ter sprejel in izvedel popravne ukrepe, ki vključujejo: končanje okvirne pogodbe za storitve začasnih agencijskih delavcev v Italiji; začetek novega postopka javnega naročila za storitve začasnih agencijskih delavcev v Italiji; objavo dodatnega razpisa za strokovnjake iz držav članic in, kjer je to mogoče, uporabo alternativnih ureditev za napotitev strokovnjakov v obdobju do začetka veljavnosti nove okvirne pogodbe; začasno znatno zmanjšanje števila začasnih agencijskih delavcev urada, napotenih v Italijo, ter – skupaj z italijanskimi organi – ohranitev ravni neprekinjenega poslovanja za bistvene podporne ukrepe; ugotavlja tudi, da je bil zaključen novi postopek javnega naročanja in da je bila decembra 2019 sklenjena nova okvirna pogodba, da je skozi celoten postopek zagotovljeno neprekinjeno poslovanje; poziva urad, naj dosledno uporablja pravila Unije za javno naročanje;

18. ugotavlja, da urad uporablja pogodbe za opravljanje storitev s podjetji IT, ki so bile ubesedene tako, da bi lahko pomenile napotitev začasnih agencijskih delavcev namesto jasno opredeljenih storitev ali proizvodov IT; opozarja, da zagotavljanje začasnih agencijskih delavcev za opravljanje natančno določenih nalog za določen čas urejajo Direktiva 2008/104/ES[18] ter specifična pravila, ki so jih sprejele države članice; ugotavlja, da uporaba pogodb za storitve IT za zagotavljanje delovne sile ni skladna s kadrovskimi predpisi Unije ter socialnimi in delovnopravnimi predpisi Unije; se z zadovoljstvom seznanja, da je urad revidiral svoje obrazce za pogodbe na podlagi porabljenega časa in sredstev, da se v vsako pogodbo vključi seznam končnih rezultatov, ki jih je treba doseči v skladu s pogodbo; poziva urad, naj bo še naprej skrben in naj zagotovi, da bodo pogodbe oblikovane tako, da bodo preprečevale vsako zmedo med javnim naročanjem storitev IT in najemanjem začasnih delavcev;

Javno naročanje

19. na podlagi navedb urada priznava, da je ta leta 2018 začel izvajati sklep Komisije o prijavljanju nepravilnosti ter oblikoval praktična navodila za obvladovanje in preprečevanje navzkrižja interesov, ki naj bi jih upravni odbor sprejel do tretjega četrtletja 2019, in pravila za zaščito prijaviteljev nepravilnosti; z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad organiziral vrsto usposabljanj o etiki, namenjenih zaposlenim, s posebnim poudarkom na preprečevanju navzkrižja interesov in s posebnim prilagojenim programom za vodstvene delavce; z zadovoljstvom ugotavlja, da so bila ustrezna pravila o navzkrižju interesov prenesena tudi v ustrezne standardne operativne postopke in politike; poziva urad, naj še naprej posveča posebno pozornost preprečevanju navzkrižja interesov in ustreznemu izvajanju pravil in postopkov v zvezi s prijavljanjem nepravilnosti;

20. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da urad na svojem spletnem mestu sicer objavlja izjave o interesih in življenjepise članov upravnega odbora, še vedno pa ne objavlja izjav o interesih višjih vodstvenih delavcev, ter poziva urad, naj glede tega nemudoma ukrepa;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

21. je seznanjen, da urad konec leta 2018 ni imel skupine za notranjo revizijo in da od januarja 2018 ni bilo objavljeno nobeno izčrpno revizijsko poročilo službe za notranjo revizijo; poleg tega ugotavlja, da je bilo vzpostavljanje naknadnih kontrol za preverjanje zakonitosti in pravilnosti transakcij šele v začetni fazi; pozdravlja odgovor urada, da je sprejel in evidentiral popravne ukrepe v zvezi s sistemi notranje kontrole, vključno z vzpostavitvijo skupine za revizijo do četrtega četrtletja 2019 in skupine za naknadne notranje kontrole do tretjega četrtletja 2019; z zadovoljstvom ugotavlja, da urad vzpostavlja skupino za naknadni nadzor, saj je bil prvi uradnik za naknadni nadzor zaposlen v četrtem četrtletju leta 2019, dodatni uradniki pa naj bi bili zaposleni v prvi polovici leta 2020; priznava, da je urad v postopku vzpostavljanja skupine za notranjo revizijo in da se trenutno pogovarja z drugo agencijo Unije, ki ima obsežne izkušnje na tem področju, da bi opredelila najboljši model za urad; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

Notranje kontrole

22. pozdravlja dejstvo, da je urad v skladu z letnim poročilom Računskega sodišča o agencijah Unije za proračunsko leto 2018 sprejel konkretne in pozitivne ukrepe za izboljšanje organizacijskega upravljanja; ugotavlja, da je bilo v času revizije Računskega sodišča zaključenih 48 od 61 ukrepov iz akcijskega načrta, 13 pa se jih je še izvajalo;

23. pozdravlja, da je urad septembra 2019 sprejel novo politiko urada glede občutljivih delovnih mest, ki določa smernice in merila, na podlagi katerih skupina za upravljanje pripravi ocene tveganja, opredeli in evidentira občutljive funkcije v uradu, skupaj z dogovorjenimi olajševalnimi kontrolami, ter poleg tega oceni občutljivo funkcijo in evidentira kontrole za zmanjšanje tveganja do prvega četrtletja 2020;

24. opozarja, da urad ob koncu leta 2017 ni imel notranje pravne službe in da so se pod nadzorom prejšnjega izvršnega direktorja najemale storitve številnih odvetniških pisarn; vendar ugotavlja, da je urad v letu 2018 pripravil seznam vseh pogodb, ki se uporabljajo za pravno svetovanje, in da je leta 2019 novi višji pravni svetovalec začel opravljati svoje naloge v uradu, da je bila podpisana nova okvirna pogodba za pravno svetovanje, ki naj bi nadomestila prejšnje pogodbe, in da naj bi urad v letu 2020 zaposlil več drugih pravnih svetovalcev; vendar ugotavlja, da še vedno ni bilo sistematičnega notranjega pregleda veljavnih pravnih dokumentov, ugotovljenih pa je bilo več nedoslednosti v zvezi s pravnimi vidiki postopkov javnega naročanja v letu 2018; poziva urad, naj zagotovi močno pravno službo in učinkovito upravljanje pravnih postopkov; se z zadovoljstvom seznanja s ciljem urada, da vzpostavi okvir za upravljanje in notranjo kontrolo, med drugim z vzpostavitvijo sektorja za pravne zadeve in varstvo podatkov ter sektorja za notranjo kontrolo in upravljanje tveganj, da bi v prihodnosti zagotovil sistematičen pregled pravnih dokumentov, tudi za javna naročila; pozdravlja tudi pobudo urada, da oblikuje skupino za notranjo revizijo v okviru urada ter obenem vzpostavi skupno revizijsko skupino z Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice;

25. obžaluje, da urad še vedno nima politike o občutljivih delovnih mestih, kar ni v skladu s standardi notranje kontrole urada, na podlagi katerih je treba občutljive funkcije jasno opredeliti, evidentirati in posodabljati; je seznanjen z odgovorom urada, da dokončuje oblikovanje politike o občutljivih delovnih mestih, ki bo predvidoma odobrena do tretjega četrtletja 2019 in se bo začela izvajati do četrtega četrtletja 2019; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o razvoju dogodkov v zvezi s tem;

26. ceni doseženi napredek pri uvajanju sistema notranjih kontrol, vključno s kontrolami javnih naročil in izvrševanja odhodkov; podpira odločitev, da se zmanjša in hitro preneha zunanje izvajanje pravnega svetovanja ter ustanovi notranja pravna služba; podpira ugotovitev Računskega sodišča, da je treba sprejeti dodatne popravne ukrepe;

27. v zvezi z ugotovitvami in pripombami organa za podelitev razrešnice, povezanih z dejstvom, da je urad ena redkih agencij Unije, ki deluje na več lokacijah, in da je urad sklenil najemne pogodbe na več lokacijah, ne da bi izvedel ustrezno analizo lokalnega trga, ugotavlja, da bo, kar zadeva urad v Rimu, kmalu objavljen nov javni razpis, pred tem pa bo opravljena ustrezna analiza trga za najem pisarne, da se uredi trenutno stanje; poleg tega ugotavlja, da se je v primeru pisarne v Atenah veljavna najemna pogodba iztekla januarja 2020 in da se trenutno pripravlja nov postopek javnega naročanja, ki vključuje ustrezno analizo trga; poleg tega ugotavlja, da je enota za sprejem v Paganiju (Lezbos) preselil operativne delovne prostore, ki so se nahajali na žariščnih točkah zunaj centrov; ugotavlja, da je bila sredi leta 2018 v zvezi s ciprskim uradom podpisana nova pogodba z lastnikom stavbe na podlagi razpisa, namenjenega ureditvi prvotnega sporazuma, vključno z možnostjo razširitve, če bi se pojavile nove potrebe; pozdravlja nove standardne operativne postopke za javna naročila, ki so bili sprejeti 15. februarja 2019 in nudijo navodila za občutljive vidike postopka javnega naročanja in upravljanja pogodb, vključno s podrobnimi določbami o raziskavah trga; je seznanjen s prizadevanji urada, da bi uskladil svoje postopke javnih naročil z „metodologijo, ki jo morajo upoštevati službe Komisije za iskanje in pogajanje za stavbe“ ter objavil obvestila o možnostih na trgu za vse načrtovane pogodbe o nepremičninah, da bi povečal preglednost in konkurenco;

28. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da lahko pomanjkanje jasnih odgovornosti in vlog v zvezi z upravljanjem najetih prostorov ter z njimi povezanih storitev in del ovira učinkovito zmanjševanje tveganj, povezanih s prostori; poziva urad, naj vzpostavi učinkovito politiko za upravljanje najetih prostorov in z njimi povezanih storitev;

Druge pripombe

29. v zvezi s pripombami organa za podelitev razrešnice, povezanimi z imenovanjem novega začasnega izvršnega direktorja, ki je nastopil funkcijo 6. junija 2018, pozdravlja, da je bila od te spremembe vodstva absolutna prednost namenjena preglednosti kot temeljnemu načelu akcijskega načrta za upravljanje pod vodstvom nove izvršne direktorice, ki se je zavezala, da bo v prihodnosti nadaljevala s tem pristopom;

30. poziva urad, naj se osredotoči na razširjanje rezultatov svojih raziskav v javnosti in naj bo javnosti dostopen prek družbenih medijev in drugih medijskih kanalov;

31. v zvezi z ugotovitvami in pripombami organa za podelitev razrešnice, povezanih z dejstvom, da je urad na Malti razširil svoje pisarniške prostore v dodaten del stavbe, v kateri ima sicer prostore, ugotavlja, da je urad oktobra 2018 sklenil najemno pogodbo, katere stroški se v celoti krijejo iz proračuna urada, da bi tako zasedel celotno stavbo;

o

o  o

32. sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2020[19] o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.


 

MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE (21.1.2020)

<CommissionInt>za Odbor za proračunski nadzor</CommissionInt>


<Titre>o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2018</Titre>

 

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>

Pripravljavka mnenja: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na pomen Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljnjem besedilu: EASO ali urad) za razvoj skupnega evropskega azilnega sistema in poudarja pozitivni prispevek urada k boljšemu praktičnemu sodelovanju med državami članicami na področju azila v Evropi, njegovo pomoč državam članicam pri izpolnjevanju obveznosti glede zagotavljanja zaščite za ljudi, ki jo potrebujejo, ter njegovo vlogo kot središče za strokovno znanje in izkušnje na področju azila; poudarja, da bi moral urad pri izvajanju svojih dejavnosti vedno spoštovati suverenost držav članic;

2. želi spomniti na nepravilnosti v uradu, o katerih je poročal Evropski urad za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: urad OLAF) leta 2017, in na priporočila urada OLAF o disciplinskih ukrepih zoper upravni odbor urada, na odločitev upravnega odbora urada z dne 6. junija 2018, da izvršnega direktorja s takojšnjim učinkom razreši dolžnosti, na imenovanje začasnega izvršnega direktorja 6. junija 2018 in na imenovanje nove izvršne direktorice 16. junija 2019;

3. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnim zaključnim računom urada EASO za proračunsko leto 2018, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne ter da je njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2018 pošteno predstavljen; pri tem poudarja, da je Računsko sodišče izdalo revizijsko mnenje s pridržki o zakonitosti in pravilnosti plačil; je seznanjen s pojasnilom Računskega sodišča, da je mnenje s pridržki izdalo, ker se nezadovoljiv položaj v zvezi z upravljanjem urada, notranjimi kontrolami ter zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, o katerem se je poročalo za leto 2017, le počasi izboljšuje, kar je bilo opaziti na primeru še enega nepravilno izpeljanega obsežnega javnega naročila;

4. poudarja, da mora urad ustanoviti skupino za notranjo revizijo ter sprejeti učinkovito politiko naknadnega preverjanja, da bi zagotovil zakonitost in pravilnost vseh transakcij;

5. je seznanjen, da se je proračun urada EASO znatno povečal, in sicer z 79 milijonov EUR na 98 milijonov EUR (24 %), število zaposlenih pa se je povečalo le z 200 na 207 (3,5 %); je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče ugotovilo, da v proračunu urada EASO ni sredstev za nepredvidljive dogodke, s katerimi bi se krilo financiranje nepredvidenih nujnih operativnih potreb; poziva urad, naj okrepi dialog s Komisijo in proračunskim organom, kar zadeva njegovo operativno načrtovanje in dodeljevanje sredstev, zlasti glede na naravo njegovih operativnih dejavnosti; pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da je bilo 30 od 61 ukrepov iz akcijskega načrta dokončanih, 31 ukrepov pa se še izvaja; poudarja, da je učinkovito, pravično in humano obravnavanje vlog prosilcev za azil prednostna naloga Unije; v zvezi s tem pozdravlja namero urada EASO, da vzpostavi ustrezne postopke in pravočasno načrtovanje za krizne razmere;

6. je zelo zaskrbljen, ker je Računsko sodišče ugotovilo, da so se razmere na področju kadrovskih virov v uradu od konca leta 2017 bistveno poslabšale in da večina prostih delovnih mest, še zlasti vodstvenih položajev v upravnem oddelku, konec leta 2018 še vedno ni bila zapolnjena; obžaluje, da te razmere ostajajo nerešene že vsaj dve leti zapored; poziva urad, naj nemudoma ukrepa, da bi našel trajno in vzdržno rešitev tega vprašanja; poziva ga, naj srednje vodstvene položaje prednostno zapolni z visoko kvalificiranimi stalnimi uslužbenci, ki bodo usposobili druge nove uslužbence;

7. obžaluje, da se urad EASO močno zanaša na začasne delavce, ker nima dovolj nacionalnih strokovnjakov, ki jih morajo države članice napotiti v skladu z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta; ugotavlja, da utegne to opiranje na začasno zaposlene, namesto da bi napotili strokovnjake iz držav članic, ki so nujno potrebni, privesti do tega, da urad EASO državam članicam ne bo mogel zagotoviti nujne podpore za njihove azilne sisteme; poziva države članice, naj izpolnijo svoje obveznosti v zvezi z napotitvijo uslužbencev; spodbuja urad, naj upošteva priporočilo Računskega sodišča ter skupaj s proračunskima organoma analizira, ali so zunanji uslužbenci stroškovno učinkoviti v primerjavi z redno zaposlenimi uslužbenci in ali je zagotovljena popolna skladnost z veljavnim pravnim okvirom, zlasti glede delovnih pogojev; meni, da je treba v vsakem primeru povečati število zaposlenih v uradu EASO, da bo lahko ustrezno izvajal naloge, ki so mu dodeljene; v zvezi s tem pozdravlja ambiciozni načrt zaposlovanja, ki ga je urad medtem sprejel, in njegov pozitivni učinek na zapolnjevanje prostih delovnih mest;

8. obžaluje ugotovitev Računskega sodišča, da se urad zaradi uresničitve cilja petodstotnega zmanjšanja števila zaposlenih sooča s premajhnim številom uslužbencev na področju storitev IT v Grčiji in Italiji; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je urad sklenil pogodbe o storitvah IT in drugih svetovalnih storitvah, ki so sestavljene tako, da bi lahko dopuščale napotitev začasnih delavcev, ne le opravljanja jasno določenih storitev ali dostave blaga; priznava, da urad zaradi narave operacij težko predvidi časovni okvir in trajanje teh pogodb, vendar ga poziva, naj poskrbi, da bodo pogodbe sestavljene tako, da se prepreči morebitna zmeda, ali gre za opravljanje storitev IT ali najemanje začasnih delavcev;

9. je seznanjen z odgovori urada EASO na ugotovitve Računskega sodišča in prizadevanji, da jih pod vodstvom nove izvršne direktorice obravnava, med drugim s čimprejšnjo sklenitvijo dogovorov o gostovanju z Italijo, Grčijo in Ciprom, ki bodo zadevali namestitev podpornih skupin za azil in drugih predstavnikov urada EASO v državah članicah, s povečanjem preglednosti postopkov zaposlovanja in z okrepitvijo pravne službe EASO v letu 2019;

10. pozdravlja konkretne in pozitivne korake urada pri reformi organizacijskega upravljanja z akcijskim načrtom za upravljanje, ki ga je potrdil upravni odbor leta 2018; ugotavlja, da je približno polovico popravljalnih ukrepov, ki jih je začelo vodstvo urada, treba še dokončati; pozdravlja zlasti popravljalne ukrepe, uvedene v zvezi s standardi notranje kontrole; poziva urad EASO, naj dodatno izboljša svoje postopke notranje kontrole tako, da nameni posebno pozornost uvedbi politike za občutljiva delovna mesta, vključno z omilitvijo mehanizmov za nadzor in mobilnosti osebja, da bi bolje obvladoval tveganja, povezana z občutljivimi položaji.

11. je seznanjen, da je izvršna direktorica 26. novembra 2019 upravnemu odboru predstavila novo organizacijsko shemo; meni, da bi morala reorganizacija osebja prispevati k okrepitvi notranjega nadzora, zagotavljanja kakovosti in upravljanja tveganj, pa tudi k izpolnitvi ukrepov, ki jih zahtevata Računsko sodišče in služba Komisije za notranjo revizijo.


 

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

13.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

8

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Axel Voss, Maria Walsh

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Lukas Mandl

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

48

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Robert Roos

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

2

0

ECR

Nicola Procaccini

GUE/NGL

Cornelia Ernst

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 


 

 

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

19.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

József Szájer

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

2

0

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL C 417, 11.12.2019, str. 1.

[2] UL C 417, 11.12.2019, str. 1.

[3] UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

[4] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[5] UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

[6] UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

[7] UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

[8] UL C 417, 11.12.2019, str. 1.

[9] UL C 417, 11.12.2019, str. 1.

[10] UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

[11] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[12] UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

[13] UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

[14] UL L 122, 10.5.2019, str. 1.

[15] UL C 306/2, 30.8.2018, str. 6.

[16] UL C 306/2, 30.8.2018, str. 6.

[17] Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada (UL L 132, 29.5.2010, str. 11).

[18] Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (UL L 327, 5.12.2008, str. 9).

[19] Sprejeta besedila, P9_TA-PROV(2020)0000.

Zadnja posodobitev: 17. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov