Förfarande : 2019/2096(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0077/2020

Ingivna texter :

A9-0077/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0083

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0077/2020</NoDocSe>
PDF 218kWORD 67k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Budgetkontrollutskottet</Commission>

Föredragande: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018

(2019/2096(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar[1],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[2], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9‑0063/2020),

 med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 208,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[4], särskilt artikel 70,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor[5], särskilt artikel 36,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[6], särskilt artikel 108,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046[7], särskilt artikel 105,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0077/2020).

1. Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ansvarsfrihet för genomförandet av kontorets budget för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 


 

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018

(2019/2096(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018,

 med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med byråernas svar[8],

 med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[9], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05761/2020 – C9‑0063/2020),

 med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[10], särskilt artikel 208,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[11], särskilt artikel 70,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor[12], särskilt artikel 36,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[13], särskilt artikel 108,

 med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF‑fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046[14], särskilt artikel 105,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0077/2020).

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten, och att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

 


 

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018

(2019/2096(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018,

 med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0077/2020) och av följande skäl:

A. Enligt Europeiska stödkontoret för asylfrågors (nedan kallat stödkontoret) sammanställning över inkomster och utgifter[15] uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2018 till 97 665 322 EUR, vilket är en ökning med 12,52 % jämfört med 2017. Ökningen hängde samman med ett stärkande av den operativa verksamheten. Stödkontorets budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten[16].

B. I sin rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018 anger revisionsrätten att man har uppnått rimlig säkerhet om att stödkontorets årsredovisning är tillförlitlig, och att man genom granskningen har kunnat få fram tillräckliga bevis för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Revisionsrätten har dock utarbetat underlag för ett uttalande med reservation med hänvisning till sina rapporterade iakttagelser för budgetåren 2016 och 2017 om lagligheten och korrektheten i betalningarna. Med undantag för effekterna av budgetåren 2016 och 2017 anser revisionsrätten att de betalningar som ligger till grund för årsredovisningen för det år som slutade den 31 december 2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsbetänkandet för år 2017

1. Europaparlamentet noterar att stödkontorets styrelse den 6 juni 2018 fattade beslut om att avskeda den före detta verkställande direktören med omedelbar verkan. Parlamentet noterar att en tillförordnad verkställande direktör utsågs den 6 juni 2018 och att ny verkställande direktör utsågs den 16 juni 2019. Parlamentet välkomnar stödkontorets rapport om uppföljningen av parlamentets iakttagelser för budgetåret 2017, särskilt de korrigeringsåtgärder som vidtagits av stödkontorets styrelse, den tillförordnade verkställande direktören och den nya verkställande direktören för att förbättra stödkontorets förvaltningsstruktur och effektivitet, återupprätta transparensen och skapa förtroende. Parlamentet stöder och uppskattar de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen för styrningen av stödkontoret för 2019, och noterar att den nya verkställande direktören vid den offentliga utfrågningen den 4 september 2019 och vid byråutfrågningen i parlamentets budgetkontrollutskott den 4 december 2019 uttalade sig positivt och aviserade ett framtida nära samarbete.

Resultatet av den undersökning som gjorts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

2. Europaparlamentet beklagar de oriktigheter som Olaf har upptäckt beträffande överträdelser av regler om upphandlingsförfaranden, felaktig användning av EU-medel, bristfällig förvaltning, missbruk av ställning i personalfrågor, brott mot bestämmelserna om uppgiftsskydd, trakasserier och olämpligt beteende gentemot de anställda 2017. Stödkontoret uppmanas på nytt att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om uppföljningen av de åtgärder som Olaf föreslagit. Parlamentet uttrycker förståelse för stödkontorets begäran att få rapportera mer ingående under lämpliga former, av sekretess- och dataskyddsskäl.

3. Europaparlamentet noterar att stödkontorets styrelse den 6 juni 2018 fattade beslut om att avskeda verkställande direktören med omedelbar verkan. Parlamentet betonar dock att budgeten för budgetåret 2017 genomfördes under stödkontorets tidigare ledning. Detta betänkande handlar om förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet för budgetåret 2017. Parlamentet erkänner den nya verkställande direktörens åtagande att genomföra betydande reformer som ska säkerställa en fast styrning.

Grund för ett uttalande med avvikande mening om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för budgetåret 2017

4. I ljuset av synpunkterna och kommentarerna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om stödkontorets stora beroende av tillräckliga resurser, främst experter som görs tillgängliga av medlemsstaterna, noterar Europaparlamentet att det till medlemsstaterna och kommissionen rapporteras om en brist på experter på olika nivåer. Parlamentet noterar vidare att stödkontoret, i syfte att kompensera för de underskott som uppstått i medlemsstaternas nomineringar och utplaceringar, har ökat användningen av lokalt rekryterad tillfällig personal och att endast 26 % av utplaceringarna för operativa behov under 2018 täcktes av experter från medlemsstaterna. Parlamentet påpekar att stödkontoret inte skulle vara i stånd att ge medlemsstaterna viktigt stöd till deras asylsystem utan att använda sig av tillfälligt anställda. Parlamentet noterar stödkontorets förslag om en reserv för asylinsatser på 500 experter från medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att snarast göra en bedömning av och behandla detta förslag.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

5. Europaparlamentet beklagar att begränsade årsbudgetar och den partiella avsaknaden – i stödkontorets budget – av reserver för finansiering av oförutsedda brådskande operativa behov leder till budgetosäkerhet och hindrar krisplaneringen. Parlamentet noterar att stödkontoret för en kontinuerlig dialog med kommissionen och budgetmyndigheten angående sin operativa planering och resursfördelning. Parlamentet konstaterar att stödkontoret till viss del använder medel från de associerade länderna som reserver för operativa utgifter, i synnerhet för att hantera oplanerade förfrågningar om stöd från medlemsstaterna. Stödkontoret uppmanas att i nära samråd med kommissionen och budgetmyndigheten fortsatt åtgärda budgetbegränsningar.

6. Europaparlamentet betonar att föreslagna budgetnedskärningar kan göra det svårare för stödkontoret att fortsatt fullgöra sina uppgifter på ett korrekt sätt när det gäller att tillhandahålla nödvändigt stöd till medlemsstaterna, i enlighet med sitt mandat. Parlamentet påminner om att stödkontorets stärkta mandat och ökningen av arbetsbördan bör åtföljas av tillräckliga budgetanslag.

7. Europaparlamentet välkomnar den förnyade samarbetsstrategin för den gemensamma styrelsen för Easo–Frontex. Parlamentet noterar också med tillfredsställelse att stödkontoret spelar en aktiv roll i EU-byråernas nätverk för att rationalisera gemensamma åtgärder såsom krav på rekrytering av konfidentiella rådgivare, deltagande i gemensamma upphandlingsförfaranden för ramavtal och program för omflyttning av personal. Parlamentet uppmuntrar eftertryckligen stödkontoret att aktivt arbeta för att hitta nya och mer omfattande former av samarbete med alla unionens byråer. Parlamentet framhåller rekommendationen i revisionsrättens särskilda rapport om migrationshantering om att säkerställa komplementaritet och bättre samordning mellan Asyl-, migrations- och integrationsfonden och stödkontoret. Parlamentet uppmanar eftertryckligen stödkontoret att arbeta med tanken om resursdelning för överlappande uppgifter bland andra byråer med liknande verksamhet.

Verksamhetsresultat

8. Europaparlamentet noterar att bara 68,22 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 214 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 155 tillåtna tjänster 2017) hade 146 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 61 kontraktsanställda och tre utstationerade nationella experter arbetade för stödkontoret 2018. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att stödkontorets rekryteringsplan omfattar 500 anställda senast 2020.

9. Europaparlamentet noterar att det saknas chefer på administrationsavdelningen, eftersom fyra av fem chefstjänster var vakanta eller så hade personer som hade haft tjänsten suspenderats, men erkänner samtidigt stödkontorets svar att meddelandet om den lediga tjänsten som chef för personal- och säkerhetsenheten kommer att offentliggöras under första kvartalet 2020. Parlamentet noterar också att rekryteringen av chefen för finans- och upphandlingsenheten pågår och att chefen för IKT-enheten tillsattes 2019, till följd av att stödkontoret genomgick en omorganisation. Parlamentet uppmanar stödkontoret att, i samarbete med kommissionen och medlemsstaterna, göra ytterligare ansträngningar för att tillsätta de lediga tjänsterna, och att hålla den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten informerad om de korrigerande åtgärder som vidtagits för att minska denna risk.

10. Europaparlamentet beklagar uppgifterna i revisionsrättens rapport om att personalsituationen vid stödkontoret har försämrats exponentiellt från slutet av 2017. Parlamentet konstaterar att stödkontoret hade 219 anställda vid utgången av 2018. Man hade skickat 89 brev med anställningserbjudande och 60 kontrakt hade undertecknats. Parlamentet noterar dock att det fortfarande fanns 78 lediga tjänster vid utgången av 2018. Parlamentet ger uttryck för stor oro över att denna situation innebär en väsentlig risk för att stödkontoret inte ska kunna fortsätta verksamheten i nuvarande omfattning.  Parlamentet noterar den verkställande ledningens åtagande att se till att stödkontorets rekryteringsplan genomförs på ett öppet och effektivt sätt.

11. Europaparlamentet noterar med oro att den verkställande ledningen bestod uteslutande av män (nio personer) 2018, men att den negativa könsbalansen ändrades genom att en kvinna utsågs till verkställande direktör 2019. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att en god könsbalans uppnåddes i fråga om styrelsen (16 män och 15 kvinnor).

12. Europaparlamentet noterar att den verkställande direktören presenterade en ny organisationsplan för styrelsen den 26 november 2019. En omorganisation av personalen bör bidra till stärkt intern kontroll, kvalitetssäkring och riskhantering och till att man vidtar de åtgärder som revisionsrätten och kommissionens internrevisionstjänst har krävt.

Personalpolitik

13. Europaparlamentet noterar med oro att bara 68,22 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2018. Av de 214 tjänster för tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (155 tillåtna tjänster 2017) hade 146 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 61 kontraktsanställda och tre utstationerade nationella experter arbetade för stödkontoret 2018.

14. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att stödkontoret – med avseende på boendearrangemang när det gäller inkvarteringen av asylstödgrupper och andra grupper från stödkontoret i medlemsstaterna (t.ex. i fråga om privilegier och immunitet för stödkontorets egen personal, experter från medlemsstaterna och kontrakterade experter) – undertecknade ett mottagningsavtal med Cypern i juli 2019, kommer att underteckna ett mottagningsavtal med Grekland i januari 2020 och håller på att ingå ett nytt avtal med Italien i syfte att fullt ut följa bestämmelserna i förordning (EU) nr 439/2010[17], i linje med andra Easo-mottagningsarrangemang. Parlamentet uppmanar stödkontoret att tillsammans med kommissionen fortsätta försöka få till stånd ändamålsenliga arrangemang med medlemsstaterna när det gäller inkvarteringen av asylstödgrupper och andra grupper från stödkontoret.

15. Europaparlamentet noterar stödkontorets svar på revisionsrättens iakttagelser och dess ansträngningar att agera i enlighet med dessa under den nya verkställande direktören. Bland annat har ingåendet av mottagningsavtal med Italien, Grekland och Cypern när det gäller inkvarteringen av asylstödgrupper och andra grupper från stödkontoret i medlemsstaterna prioriterats, insynen i rekryteringsförfarandena ökat och stödkontorets rättsliga funktion stärkts under 2019.

16. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har identifierat en övergripande trend inom byråerna när det gäller användningen av extern personal för tillhandahållande av it‑konsulttjänster. Parlamentet begär att beroendet av extern rekrytering inom detta viktiga och känsliga område minskas så mycket som möjligt för att begränsa eventuella risker.

17. Europaparlamentet noterar att stödkontoret, enligt revisionsrättens rapport, inledde ett öppet förfarande för offentlig upphandling 2018 i syfte att upprätta ramavtal i Italien om tillhandahållande av tjänster från tillfälliga arbetstagare. Parlamentet noterar att stödkontoret avbröt förfarandet eftersom endast ett anbud lämnats in och stödkontoret ansåg att anbudet var oacceptabelt eftersom det ekonomiska anbudet var högre än den maximala budgeten. Parlamentet noterar att revisionsrätten fann att kravspecifikationerna innehöll ett stort fel på 25 miljoner EUR. Parlamentet noterar dock att stödkontoret har godtagit dessa iakttagelser och har vidtagit och genomfört korrigerande åtgärder som omfattar uppsägning av ramavtalet för tillhandahållande av tjänster från personal från bemanningsföretag i Italien, inledande av ett nytt upphandlingsförfarande för tillhandahållande av tjänster från personal från bemanningsföretag i Italien, inledande av ytterligare en ansökningsomgång för experter från medlemsstaterna och, om möjligt, tillämpning av alternativa arrangemang för utplacering av experter för att täcka perioden fram till ikraftträdandet av ett nytt ramavtal samt tillfällig, avsevärd minskning av mängden personal hos stödkontoret som hyrs ut av bemanningsföretag i Italien och – i samarbete med de italienska myndigheterna – upprätthållande av kontinuiteten i arbetet med nödvändiga stödåtgärder. Parlamentet noterar också att det nya upphandlingsförfarandet avslutades och det nya ramavtalet tilldelades i december 2019, så att kontinuiteten i arbetet garanteras under hela förfarandet. Stödkontoret uppmanas att strikt tillämpa unionens regler för offentlig upphandling.

18. Europaparlamentet noterar att stödkontoret använder tjänstekontrakt med it-företag som har formulerats på ett sätt som skulle kunna innebära att personal från bemanningsföretag ställs till förfogande, och inte att tydligt definierade it-tjänster eller it-produkter tillhandahålls. Parlamentet påminner om att tillhandahållande av personal från bemanningsföretag (tillfälliga arbetstagare) för att under en fastställd tidsperiod utföra specificerade uppgifter ska ske i enlighet med direktiv 2008/104/EG[18] och de specifika regler som medlemsstaterna antagit. Parlamentet noterar att användning av it‑tjänstekontrakt för tillhandahållande av arbetskraft inte överensstämmer med unionens tjänsteföreskrifter och unionens sociala och arbetsrättsliga bestämmelser. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att stödkontoret sett över sin förlaga till kontrakt baserade på tids- och materialåtgång för att se till att varje kontrakt innehåller en förteckning över vilka resultat som ska uppnås inom ramen för kontraktet. Stödkontoret uppmanas att med fortsatt noggrannhet se till att kontrakten är formulerade på ett sätt som förebygger oklarheter när det gäller upphandling av it-tjänster respektive tillfällig arbetskraft.

Upphandling

19. Europaparlamentet konstaterar att stödkontoret enligt egen utsago under 2018 började genomföra kommissionens beslut om visselblåsare och tog fram en praktisk vägledning för hantering och förebyggande av intressekonflikter – med en tidsplan för antagande av styrelsen senast under tredje kvartalet 2019 – samt regler för skydd av visselblåsare. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att stödkontoret har anordnat en rad personalutbildningar om etik, med särskild tonvikt på förebyggande av intressekonflikter och med en specialanpassad modul för chefer. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att relevanta bestämmelser om intressekonflikter också har införlivats i de berörda standardrutinerna och strategierna. Stödkontoret uppmanas att fortsatt ägna särskild uppmärksamhet åt förebyggande av intressekonflikter och ett korrekt genomförande av regler och förfaranden för visselblåsning.

20. Visserligen offentliggör stödkontoret styrelseledamöternas intresseförklaringar och meritförteckningar på sin webbplats, men Europaparlamentet noterar med oro att intresseförklaringarna från den verkställande ledningen fortfarande inte offentliggörs. Stödkontoret uppmanas att omedelbart vidta åtgärder i detta avseende.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

21. Europaparlamentet är medvetet om att stödkontoret i slutet av 2018 inte hade någon internrevisionsfunktion och att kommissionens tjänst för internrevision inte har utfärdat någon heltäckande granskningsrapport sedan januari 2018. Parlamentet noterar vidare att arbetet med att inrätta efterhandskontroller för kontroll av transaktioners laglighet och korrekthet precis påbörjats. Parlamentet välkomnar stödkontorets svar att det har gått med på och dokumenterat korrigerande åtgärder beträffande systemen för internkontroll, inbegripet skapande av en internrevisionsfunktion senast under sista kvartalet 2019 och en funktion för interna efterhandskontroller under tredje kvartalet 2019. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att stödkontoret arbetar med att bygga upp sin kapacitet för efterhandskontroller, med en första tjänsteman med ansvar för efterhandskontroller som rekryterades under sista kvartalet 2019 och med ytterligare tjänstemän som kommer att rekryteras under första halvåret 2020. Parlamentet är medvetet om att stödkontoret håller på att bygga upp en internrevisionsfunktion och att det för närvarande för en dialog med en annan unionsbyrå som har omfattande erfarenhet på området för att fastställa den bästa modellen för stödkontoret. Stödkontoret uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits i detta syfte.

Internkontroller

22. Europaparlamentet välkomnar att stödkontoret enligt revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018 har vidtagit konkreta och positiva åtgärder i syfte att förbättra den organisatoriska styrningen. Parlamentet noterar att 48 av de 61 åtgärderna i handlingsplanen hade genomförts medan 13 fortfarande pågick när revisionsrätten gjorde revisionen.

23. Europaparlamentet välkomnar den nya policy för känsliga befattningar som stödkontoret antog i september 2019 och som omfattar riktlinjer och kriterier som förvaltningsgruppen ska tillämpa vid genomförandet av riskbedömningar samt vid fastställandet och dokumenteringen av känsliga funktioner hos stödkontoret, tillsammans med de förebyggande kontroller man enats om, och dessutom vid bedömningen av den känsliga funktionen och dokumenteringen av de förebyggande kontrollerna senast under första kvartalet 2020.

24. Europaparlamentet påminner om att stödkontoret vid utgången av 2017 inte hade någon intern juridisk avdelning och att ett flertal advokatbyråer hade engagerats av den tidigare verkställande direktören. Parlamentet noterar dock att stödkontoret 2018 upprättade en förteckning över alla kontrakt som används för juridisk rådgivning, att en ny hög juridisk rådgivare tillträdde sin tjänst vid stödkontoret 2019 och att det nya ramavtalet om juridisk rådgivning – vilket ska ersätta de tidigare kontrakten – undertecknades 2019, med ett antal ytterligare juridiska rådgivare som kommer att rekryteras under 2020. Parlamentet noterar emellertid att det fortfarande inte görs någon systematisk intern genomgång av juridiska dokument, samtidigt som flera inkonsekvenser noterades i de juridiska aspekterna av förfaranden för offentlig upphandling under 2018. Stödkontoret uppmanas att se till att den juridiska avdelningen är stark och att juridiska förfaranden förvaltas ändamålsenligt. Parlamentet noterar med tillfredsställelse stödkontorets mål att bygga upp ramen för styrning och intern kontroll genom att bland annat inrätta en avdelning för rättsliga frågor och dataskydd samt en avdelning för intern kontroll och riskhantering för att framöver säkerställa systematisk kontroll av juridiska dokument, även vid upphandling. Parlamentet välkomnar också stödkontorets initiativ att inrätta en internrevisionsfunktion inom stödkontoret och samtidigt få till stånd en gemensam revisionsfunktion med Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa.

25. Europaparlamentet beklagar att stödkontoret fortfarande inte har någon policy för känsliga befattningar, vilket inte överensstämmer med stödkontorets normer för interkontroll, som anger att känsliga funktioner ska definieras tydligt, registreras och hållas uppdaterade. Parlamentet noterar stödkontorets svar att en policy för känsliga befattningar håller på att färdigställas och förväntas godkännas under tredje kvartalet 2019 för att sedan genomföras under sista kvartalet samma år. Stödkontoret uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga utvecklas.

26. Europaparlamentet uppskattar de framsteg som gjorts med att införa interna kontrollsystem, inklusive kontroller av upphandling och utgifter. Parlamentet stöder beslutet att minska och inom en snar framtid upphöra med utkontraktering av juridisk rådgivning samt inrättandet av en intern juridisk avdelning. Parlamentet stöder revisionsrättens iakttagelser i fråga om behovet att vidta ytterligare korrigerande åtgärder.

27. Med anledning av kommentarerna och synpunkterna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om att stödkontoret är en av få EU-byråer med kontor på flera platser och att stödkontoret ingått hyresavtal på flera platser utan att ha gjort en lämplig analys av den lokala marknaden, noterar Europaparlamentet, vad gäller kontoret i Rom, att ett nytt anbudsförfarande kommer att inledas inom kort, efter en grundlig marknadsanalys, för att hyra ett kontor och därigenom åtgärda den nuvarande situationen. Parlamentet noterar vidare, när det gäller kontoret i Aten, att det nuvarande hyreskontraktet löpte ut i januari 2020 och att ett nytt upphandlingsförfarande för närvarande håller på att utarbetas, vilket inbegriper en grundlig marknadsanalys. Parlamentet noterar dessutom att man i mottagningsanläggningen i Pagani (Lesbos) beslutat att flytta de operativa arbetsplatserna till områden utanför mottagningscentrumen. När det gäller kontoret på Cypern noterar parlamentet att man i mitten av 2018 – efter ett anbudsförfarande – undertecknade ett nytt kontrakt med ägaren till byggnaden i syfte att reglera det ursprungliga avtalet och inbegripa möjligheten till expansion om ytterligare behov uppstår. Parlamentet välkomnar de nya standardrutiner för upphandling som antogs den 15 februari 2019 och som ger vägledning om känsliga aspekter av upphandlingsförfarandet och kontraktsförvaltningen, inbegripet närmare bestämmelser om marknadsundersökningar. Parlamentet noterar stödkontorets arbete när det gäller att anpassa upphandlingsförfarandena till den metod som ska tillämpas av kommissionens avdelningar för prospekteringar och förhandlingar i fråga om byggnader, samt att offentliggöra tillkännagivanden om marknadsutsikterna för alla planerade fastighetskontrakt i syfte att öka transparensen och konkurrensen.

28. Europaparlamentet noterar med oro att otydliga ansvarsområden och roller när det gäller förvaltningen av hyrda lokaler och tillhörande tjänster och arbeten kan innebära att lokalrelaterade risker inte motverkas på ett effektivt sätt. Stödkontoret uppmanas att fastställa en ändamålsenlig policy för förvaltningen av hyrda lokaler och tillhörande tjänster.

Övriga kommentarer

29. I ljuset av kommentarerna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utnämningen av den nya, tillförordnade verkställande direktören, som tillträdde den 6 juni 2018, välkomnar Europaparlamentet att stödkontorets nya verkställande direktör, sedan denna ändring i ledningen, har gett transparens högsta prioritet som grundläggande princip i handlingsplanen för styrningen och åtagit sig att fortsatt tillämpa denna strategi framöver.

30. Europaparlamentet uppmanar stödkontoret att inrikta sig på att sprida resultaten av sin forskning till allmänheten och att nå ut till allmänheten via sociala och andra medier.

31. I ljuset av kommentarerna och synpunkterna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om att stödkontoret – i syfte att utnyttja hela komplexet – utvidgat sina kontorslokaler i Malta till en ytterligare del av den byggnad där dess lokaler är belägna, noterar Europaparlamentet att stödkontoret färdigställde ett hyresavtal i oktober 2018, vars kostnader helt täcks av stödkontorets budget.

o

o  o

32. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2020[19] om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.


 

 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR (21.1.2020)

<CommissionInt>till budgetkontrollutskottet</CommissionInt>


<Titre>om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2018</Titre>

 

<DocRef>(2019/2096(DEC))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) är viktigt för utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet och att stödkontoret på ett positivt sätt bidrar till ett ökat praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna om asyl i Europa, hjälper medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter när det gäller att ge behövande skydd och fungerar som ett expertcentrum för asylfrågor. Stödkontoret bör i sin verksamhet alltid respektera medlemsstaternas suveränitet.

2. Europaparlamentet påminner om de oriktigheter vid stödkontoret som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) rapporterade om 2017 och Olafs rekommendationer till stödkontorets styrelse om disciplinåtgärder, det beslut som stödkontorets styrelse fattade den 6 juni 2018 om att med omedelbar verkan avskeda den verkställande direktören, utnämningen av en tillförordnad verkställande direktör den 6 juni 2018 och utnämningen av en ny verkställande direktör den 16 juni 2019.

3. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för Easos årliga räkenskaper för budgetåret 2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2018 återges på ett rättvisande sätt. Parlamentet påpekar dock att revisionsrätten gjort ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i betalningarna. Parlamentet noterar revisionsrättens förklaring att uttalandet med reservation gjordes med avseende på en endast långsam förbättring av den otillfredsställande situation som rapporterades för 2017, vad gäller stödkontorets styrning och internkontrollsystem, återspeglat i ännu en stor oriktig offentlig upphandling, samt lagligheten och korrektheten i transaktionerna.

4. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att stödkontoret inrättar en internrevisionsfunktion och gör effektiva efterhandskontroller för att säkerställa att alla transaktioner är lagliga och korrekta.

5. Europaparlamentet noterar att Easos budget ökades betydligt från 79 miljoner EUR till 98 miljoner EUR (vilket är en ökning med 24 %), medan personalstyrkan endast ökade från 200 till 207 (vilket är en ökning med 3,5 %). Parlamentet är bekymrat över revisionsrättens iakttagelse att Easos budget saknar reserver för att finansiera oförutsedda brådskande operativa behov. Parlamentet uppmanar stödkontoret att stärka dialogen med kommissionen och budgetmyndigheten avseende dess verksamhetsplanering och resursfördelning, särskilt mot bakgrund av karaktären på Easos operativa verksamhet. Det är glädjande att revisionsrätten konstaterar att av de 61 åtgärderna i handlingsplanen hade 30 genomförts och 31 pågick fortfarande. Parlamentet betonar att en effektiv, rättvis och mänsklig behandling av asylansökningar är en unionsprioritering. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att Easo har för avsikt att inrätta sunda processer och planering i god tid för oförutsedda händelser.

6. Europaparlamentet är oroat över revisionsrättens iakttagelse att personalsituationen vid stödkontoret försämrats exponentiellt från slutet av 2017, och att merparten av de lediga tjänsterna, särskilt för chefer inom administrationsavdelningen, fortfarande inte tillsatts i slutet av 2018. Parlamentet beklagar att det nu är minst andra året i rad som stödkontoret inte har löst sin personalsituation. Parlamentet uppmanar stödkontoret att omedelbart vidta åtgärder för att finna en stadigvarande och hållbar lösning på detta problem. Parlamentet uppmanar stödkontoret att prioritera tillsättning av vakanta mellanchefstjänster med högt kvalificerad fast anställd personal, så att dessa i sin tur kan lära upp annan ny personal.

7. Europaparlamentet beklagar att Easo i hög grad förlitar sig på tillfällig arbetskraft för att kompensera för bristen på utstationerade nationella experter som medlemsstaterna är skyldiga att skicka enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr 439/2010. Parlamentet noterar att detta beroende av tillfälliga arbetstagare kan leda till att Easo inte kan bistå medlemsstaternas asylsystem med viktigt stöd, till skillnad från om experter från medlemsstaterna sänds ut, något som är högst nödvändigt. Medlemsstaterna uppmanas att fullgöra sina skyldigheter avseende utstationering av personal. Parlamentet uppmanar stödkontoret att följa upp revisionsrättens rekommendation att tillsammans med budgetmyndigheterna analysera den externa personalens kostnadseffektivitet i förhållande till fast personal och huruvida det tillämpliga regelverket efterlevs fullt ut, särskilt när det gäller arbetsvillkoren. Parlamentet anser under alla omständigheter att Easo bör få mer personal för att kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang den ambitiösa rekryteringsplan som införts sedan dess och dess positiva inverkan på tillsättningen av lediga tjänster.

8. Europaparlamentet beklagar revisionsrättens iakttagelse att stödkontorets iakttagande av målet att minska personalen med 5 % har lett till bristande it-tjänster i både Grekland och Italien. Parlamentet noterar med oro att de tjänstekontrakt för tillhandahållande av it‑tjänster och andra konsulttjänster som stödkontoret använder är utformade på ett sätt som kan innebära att tillfällig arbetskraft anlitas i stället för att tydligt definierade tjänster eller produkter tillhandahålls. Parlamentet erkänner att karaktären på stödkontorets verksamhet gör det svårt att förutsäga tidpunkt och varaktighet för relevanta kontrakt, men uppmanar stödkontoret att se till att kontrakten för tillhandahållande av it-tjänster och tillfällig arbetskraft är formulerade på ett sätt som förebygger oklarheter.

9. Europaparlamentet noterar Easos svar på revisionsrättens iakttagelser och de ansträngningar som gjorts för att åtgärda dessa under den nya verkställande direktören. Bland annat har ingåendet av värdavtal med Italien, Grekland och Cypern när det gäller inkvarteringen av asylstödgrupper och andra Easo-grupper i medlemsstaterna prioriterats, insynen i rekryteringsförfarandena ökat och Easos rättsliga funktion stärkts under 2019.

10. Europaparlamentet välkomnar de konkreta och positiva åtgärder som stödkontoret vidtagit för att reformera sin organisatoriska styrning genom den handlingsplan för styrningen av Easo som styrelsen godkände 2018. Parlamentet noterar att ungefär hälften av de korrigerande åtgärder som stödkontorets ledning tagit initiativ till ännu inte slutförts. Parlamentet välkomnar särskilt de korrigerande åtgärder som vidtagits i fråga om normer för intern kontroll. Parlamentet uppmanar Easo att ytterligare förbättra sina förfaranden för intern kontroll med särskilt fokus på införandet av en policy för känsliga befattningar, inklusive en minskning av kontrollmekanismer och personalrörlighet för att bättre kunna hantera risker förknippade med känsliga funktioner.

11. Europaparlamentet noterar att den verkställande direktören presenterade en ny organisationsplan för styrelsen den 26 november 2019. En omorganisation av personalen bör bidra till stärkt intern kontroll, kvalitetssäkring och riskhantering och till att man vidtar de åtgärder som revisionsrätten och kommissionens internrevisionstjänst har krävt.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

13.1.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

8

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monika Hohlmeier, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Axel Voss, Maria Walsh

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Lukas Mandl

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

48

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Axel Voss, Maria Walsh, Javier Zarzalejos

S&D

Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Robert Roos

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

2

0

ECR

Nicola Procaccini

GUE/NGL

Cornelia Ernst

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 


 

 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

19.2.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

József Szájer

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

2

0

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT C 417, 11.12.2019, s.1.

[2] EUT C 417, 11.12.2019, s.1.

[3] EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[4] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[5] EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

[6] EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

[7] EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.

[8] EUT C 417, 11.12.2019, s.1.

[9] EUT C 417, 11.12.2019, s.1.

[10] EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[11] EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

[12] EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

[13] EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

[14] EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.

[15] EUT C 306/2, 30.8.2018, s.6.

[16] EUT C 306/2, 30.8.2018, s.5.

[17] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor (EUT L 132, 29.5.2010, s. 11).

[18] Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (EUT L 327, 5.12.2008, s. 9).

[19] Antagna texter, P9_TA-PROV(2020)0000.

Senaste uppdatering: 17 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy