Διαδικασία : 2019/2060(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0078/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0078/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0120

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0078/2020</NoDocSe>
PDF 223kWORD 80k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή</Titre>

<DocRef>(2019/2060(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2019/2060(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018[1],

 έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)[2],

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων[3],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[4] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[5], και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[6] και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0078/2020),

1. αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2019/2060(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

 έχοντας υπόψη την παρουσίαση που πραγματοποίησε κεκλεισμένων των θυρών η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στις 3 Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τα συμπεράσματα έρευνας της OLAF για την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με θέμα την αξιοπρέπεια στην εργασία στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ: SI/2/2018/AMF,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0078/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχουν η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, και η εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το σύνολο των πληρωμών όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής («ΕΟΚΕ») για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγχου υπήρξαν αποτελεσματικά·

2. παρατηρεί ότι, μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έγινε αποδέκτης καταγγελιών για παρενόχληση, με φερόμενο δράστη εξέχον μέλος της ΕΟΚΕ, τον πρόεδρο της ομάδας των εργοδοτών (Ομάδα Ι) από τον Απρίλιο του 2013, προερχόμενες από πέντε διαφορετικές πηγές, και ότι, στις 6 Νοεμβρίου 2018, η OLAF αποφάσισε να κινήσει έρευνα·

3. σημειώνει ότι το 2018 καταγγέλθηκε μία περίπτωση εικαζόμενης παρενόχλησης μέσω της επίσημης διαδικασίας (άρθρο 24 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και άρθρο 12 παράγραφος 1 της απόφασης της ΕΟΚΕ για την πρόληψη της παρενόχλησης)· υπενθυμίζει ότι ολοκληρώθηκε η διοικητική έρευνα και ότι επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή στο πρόσωπο που κατηγορήθηκε· σημειώνει ότι το 2018 καταγγέλθηκαν άλλες τρεις εικαζόμενες περιπτώσεις παρενόχλησης, σχετιζόμενες σε κάποιο βαθμό η μία με την άλλη, μέσω επτά εκθέσεων για την καταγγελία δυσλειτουργιών· λαμβάνει υπό σημείωση ότι κινήθηκαν δύο διοικητικές έρευνες και ότι τον Ιανουάριο του 2019 οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην OLAF·

4. παρατηρεί ότι στις 17 Ιανουαρίου 2020 η OLAF απέστειλε την έκθεση και τις συστάσεις της στον πρόεδρο της ΕΟΚΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΟΚΕ και OLAF· εκφράζει την ανησυχία του διότι η OLAF διαπίστωσε περιστατικά παρενόχλησης εις βάρος δύο μελών του προσωπικού, περιπτώσεις ανάρμοστης διαγωγής («σοβαρό παράπτωμα») εις βάρος ενός μέλους του προσωπικού και ενός μέλους της ΕΟΚΕ, και δείγματα ανάρμοστης συμπεριφοράς έναντι άλλων μελών του προσωπικού, και αποφάσισε επίσης να παραπέμψει το θέμα στις βελγικές αρχές·

5. εκφράζει τη λύπη του για τα ευρήματα της OLAF ως προς τα περιστατικά ηθικής παρενόχλησης, τα σοβαρά παραπτώματα και την ανάρμοστη συμπεριφορά του προέδρου της Ομάδας Ι προς τους υφισταμένους του μεταξύ του 2013 και του 2018· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, η παρενόχληση συνιστά ποινικό αδίκημα· παρατηρεί εξάλλου ότι έχει παραβιαστεί το άρθρο 4 του κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της ΕΟΚΕ περί αξιοπρέπειας και ότι αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν συνάδει με τις αξίες της Ένωσης για σεβασμό και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την ΕΟΚΕ να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις της OLAF·

6. αναμένει από την ΕΟΚΕ να ενημερώσει δεόντως την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, πριν από τον Σεπτέμβριο του 2020, σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις της OLAF και για να αποκατασταθούν οποιαδήποτε παραπτώματα·

7. καλεί την ΕΟΚΕ να εφαρμόσει με συνέπεια και χωρίς χρονοτριβή το άρθρο 8 του κώδικα δεοντολογίας της, ξεκινώντας συγκεκριμένα τις αναγκαίες διαδικασίες εναντίον των φερόμενων ως αυτουργών και παραπέμποντας παρόμοια ζητήματα στη συμβουλευτική επιτροπή χωρίς χρονοτριβή·

8. τονίζει την ανησυχία του για το σημερινό εργασιακό περιβάλλον στους κόλπους της ΕΟΚΕ και δη στην Ομάδα Ι, και ζητεί από την ΕΟΚΕ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση του κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης που απαιτείται για την προσωπική ευημερία και την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού· υπενθυμίζει επίσης στην ΕΟΚΕ ότι το κακό εργασιακό περιβάλλον προκαλεί αναποτελεσματικότητα, άγχος και μειωμένη παραγωγικότητα·

9. σημειώνει ότι στις 22 Ιανουαρίου 2020 η Ομάδα Ι όρισε τον σημερινό της πρόεδρο υποψήφιο για την προεδρία της ΕΟΚΕ από τον Οκτώβριο του 2020, όταν η προεδρία της ΕΟΚΕ θα ασκηθεί από την Ομάδα Ι για δυόμισι έτη·

10. υπενθυμίζει την έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με θέμα την αξιοπρέπεια στην εργασία στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (SI/2/2018/AMF), στην οποία δηλώνεται σε σχέση με το υψηλόβαθμο προσωπικό ότι τα άτομα είναι ιδιαιτέρως απροστάτευτα απέναντι στην παρενόχληση οποτεδήποτε υπάρχει διαφορά ισχύος μεταξύ των μερών. Αυτό μπορεί να μετριαστεί εάν υπάρξουν αυστηρότεροι κανόνες για το υψηλόβαθμο προσωπικό που δεν καλύπτεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, όπως είναι οι επίτροποι, οι δικαστές, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κλπ. Οι κανόνες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αυστηρότατες πειθαρχικές κυρώσεις, όπως η αναγκαστική συνταξιοδότηση ή η αφαίρεση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Τα υψηλόβαθμα στελέχη πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με όλους τους κανόνες και τις πρακτικές κατά της παρενόχλησης στην αρχή της θητείας τους, ολοκληρωμένα, και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα·

11. ζητεί από την ΕΟΚΕ να καταρτίσει και να υλοποιήσει σχέδιο δράσης για την ενεργό πρόληψη και πάταξη της παρενόχλησης στο περιβάλλον εργασίας, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την παρενόχληση και για την καλλιέργεια νοοτροπίας μηδενικής ανοχής όσον αφορά την παρενόχληση·

12. καλεί την ΕΟΚΕ να λάβει βελτιωμένα μέτρα ώστε να μπορεί το προσωπικό να υποβάλει επίσημες καταγγελίες για παρενόχληση, να διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατάρτιση για έμπιστους συμβούλους και να συγκροτήσει ομάδα ανεξάρτητων ερευνητών την οποία θα μπορεί να καλεί όταν διεξάγονται επίσημες έρευνες για παρενόχληση·

13. σημειώνει με ικανοποίηση τα πρότυπα ορθής πρακτικής που περιέχει η πολιτική καταπολέμησης της παρενόχλησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία προβλέπει αυστηρά πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των ενόχων, όπως η αναγκαστική συνταξιοδότηση ή η αφαίρεση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, και καλεί την ΕΟΚΕ να εφαρμόσει αυτά τα πρότυπα·

14. εκφράζει τη λύπη του, ως γενική παρατήρηση, διότι τόσο το πεδίο εφαρμογής όσο και τα συμπεράσματα του κεφαλαίου 10 «Διοίκηση» της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι μάλλον περιορισμένης εμβέλειας, ακόμη και αν ο τομέας 5 «Διοίκηση» του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) θεωρείται ότι είναι χαμηλού κινδύνου·

15. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε δείγμα 45 πράξεων από τον τομέα 5 «Διοίκηση» στο ΠΔΠ όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· σημειώνει ότι το δείγμα σχεδιάστηκε ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών στο πλαίσιο του τομέα 5, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 6,3 % του προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει ότι το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνύει ότι οι διοικητικές δαπάνες είναι χαμηλού κινδύνου· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο αριθμός των πράξεων που επιλέχθηκαν σε σχέση με τα «άλλα θεσμικά όργανα» δεν επαρκεί και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αυξήσει τουλάχιστον κατά 10 % τον αριθμό των προς εξέταση πράξεων·

16. επισημαίνει ότι το 2018 ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ ανήλθε σε 135 630 905 EUR, έναντι 133 807 338 EUR το 2017, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,36 %· σημειώνει ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης ήταν 98,66 % (έναντι 96,5 % το 2017 και 97,2 % το 2016)·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για την συνολικά συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της ΕΟΚΕ κατά τη δημοσιονομική περίοδο του 2018· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων για τον τίτλο 1 «Δαπάνες για τα συνδεόμενα με την ΕΟΚΕ πρόσωπα» ήταν 98,94 % και για τον τίτλο 2 «Κτίρια, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας» 97,97 %·

18. παρατηρεί με ανησυχία ότι οι τελικές πιστώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τα μέλη αυξάνονται ελαφρά σε 20 247 625 EUR το 2018 (έναντι 19 819 612 EUR το 2017 και 19 561 194 EUR το 2016) παρά τη μείωση του αριθμού των συνεδριάσεων· αναγνωρίζει ότι οι σχετικές μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις ανέρχονται μόνο σε 1,05 %·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση αριθ. 2018/C 466/02 της ΕΟΚΕ, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με την οποία στα μέλη της ΕΟΚΕ επιστρέφεται το πραγματικό κόστος των ταξιδιωτικών εισιτηρίων με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων, με ανώτατο όριο τον μειωμένο αεροπορικό ναύλο διακεκριμένης θέσης (κατά προτίμηση οικονομικής θέσης ή παρόμοιας)· σημειώνει ότι το ισχύον σύστημα, το οποίο βασίζεται στο πραγματικό κόστος, συνάδει τόσο με την απόφαση του Συμβουλίου όσο και με το ισχύον σύστημα στο Κοινοβούλιο· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τις κοινές μεταφορικές λύσεις, όπως τη χρήση δημόσιων λεωφορείων και τον συνεπιβατισμό στα ΙΧ οχήματα, καθώς και τη μίσθωση πούλμαν, όταν αυτό είναι αποδεδειγμένα η πλέον αποδοτική από άποψη κόστους λύση·

20. παρατηρεί ότι το 2018 η ομάδα προϋπολογισμού της ΕΟΚΕ έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση του τρόπου ελέγχου των δαπανών και της βελτίωσης των προβλέψεων για τη θέση του προϋπολογισμού που καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των μελών και ότι, ως εκ τούτου, προκήρυξε τον Οκτώβριο του 2018 διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών όσον αφορά την ανάλυση και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης του τρέχοντος συστήματος προβλέψεων σχετικά με την επιστροφή εξόδων των μελών, των εκπροσώπων και των εμπειρογνωμόνων της ΕΟΚΕ· καλεί την ΕΟΚΕ να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για οποιαδήποτε αποτελέσματα έχουν ενδεχομένως επιτευχθεί·

21. παρατηρεί ότι οι μεταφερθείσες πιστώσεις (8 204 796 EUR) από το 2018 στο 2019 (έναντι 9 232 069 EUR από το 2017 στο 2018) ανέρχονται σε 6,05 % των συνολικών πιστώσεων, γεγονός που οφείλεται ξανά κυρίως στις γραμμές του προϋπολογισμού «μέλη του θεσμικού οργάνου και εκπρόσωποι», «κτίρια» και «επεξεργασία δεδομένων»· εκφράζει τη λύπη του διότι πολλές πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτόματα από το 2017 στο 2018 ήταν ιδιαίτερα υπερεκτιμημένες· υπενθυμίζει στην ΕΟΚΕ την ουσιαστική χρησιμότητα μιας ρεαλιστικής προσαρμογής του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες· υπενθυμίζει ότι η υπερβολική υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση είναι ένδειξη ανεπαρκούς δημοσιονομικού σχεδιασμού και επιβαρύνει αρνητικά κάθε προσπάθεια χρηστής και συνετής οικονομικής διαχείρισης·

22. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα· σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ αξιολόγησε τον τρόπο εφαρμογής των αρχών της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων μόνο στις διοικητικές πιστώσεις· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ΕΟΚΕ να συνεργαστεί με άλλα θεσμικά όργανα για τον καθορισμό ενός συνόλου διοργανικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων για τα θεσμικά όργανα που έχουν μόνο διοικητικές δαπάνες·

23. αναγνωρίζει ότι το 2018 η απόφαση για τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου επικαιροποιήθηκε, με επισημοποίηση της ύπαρξης διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου στην ΕΟΚΕ, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού συντονιστή εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ δρομολόγησε διαδικασία για τη συμμόρφωση με τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου μέσω ειδικού ερωτηματολογίου και, στη συνέχεια, έκθεσης, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη λήψη απόφασης από τον διατάκτη σχετικά με κατάλογο μέτρων για το 2019 με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προγράμματα κατάρτισης και τις δράσεις ευαισθητοποίησης που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο αυτό·

24. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι μισθοί αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του προϋπολογισμού της ΕΟΚΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον εσωτερικό έλεγχο σχετικά με την καταβολή των μισθών, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2018, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες είχαν βελτιωθεί μετά τη διενέργεια ελέγχου το 2010· σημειώνει ότι από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως η διαδικασία καταβολής των μισθών είναι σταθερή και ότι δεν ενέχει αδικαιολόγητους κινδύνους· λαμβάνει υπό σημείωση το συμφωνηθέν σχέδιο δράσης το οποίο ήδη εφαρμοζόταν εν μέρει στα τέλη του 2018, με όλα τα άλλα στοιχεία να έχουν προγραμματιστεί για εφαρμογή έως το τέλος του 2019·

25. παρατηρεί ότι το 2018 η ΕΟΚΕ ενέκρινε συνολικά 215 γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις (έναντι 155 το 2017)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν ώστε να αυξηθεί η συνολική αποδοτικότητά της· χαιρετίζει ιδιαιτέρως όλες τις προσπάθειες, ιδίως το 2018, οι οποίες οδήγησαν σε ένα όραμα για τη διαμόρφωση του μελλοντικού περιβάλλοντος ΤΠ της ΕΟΚΕ, ώστε να είναι συμβατό με τη σύγχρονη διοίκηση και να προβλέπει μια ψηφιακά μετασχηματισμένη, εστιασμένη στους χρήστες και βασιζόμενη σε δεδομένα ΕΟΚΕ για τα επόμενα 10 έτη· σημειώνει ότι επί του παρόντος μόνο το 3 % του προϋπολογισμού της ΕΟΚΕ αφορά προϊόντα ΤΠ· σημειώνει ότι η εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΟΚΕ θα χρειαστεί επιπλέον πόρους·

26. αντιλαμβάνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) θα αλλάξει την αγορά εργασίας και θα εκτοπίσει μεγάλο ποσοστό των υφιστάμενων θέσεων εργασίας· παροτρύνει την ΕΟΚΕ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το ζήτημα αυτό· υποστηρίζει όσα έχει πράξει η ΕΟΚΕ στο πεδίο της ΤΝ, εκδίδοντας γνωμοδότηση και διοργανώνοντας μια πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου των ενδιαφερόμενων μερών για την ΤΝ, τον Ιούνιο του 2018, με την Επιτροπή, προκειμένου να επισημανθεί πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσει η Ένωση ότι η ΤΝ θα είναι ασφαλής, ουδέτερη και ευθυγραμμισμένη με τις αξίες της Ένωσης·

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της ΕΟΚΕ να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της ΕΟΚΕ· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-EU) και για την ενεργό συμμετοχή στην υποομάδα της διοργανικής επιτροπής πληροφορικής (CII) για την ασφάλεια·

28. τονίζει ότι η συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΟΚΕ για τους ανθρώπινους πόρους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, συνήφθη το 2018 και έχει αυξήσει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των δαπανών που σχετίζονται με την κατάρτιση στον τομέα ΤΠ, όπως απαιτείται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή του 2017[7]· σημειώνει με ανησυχία, ωστόσο, ότι το πλεονέκτημα της αυξημένης διαφάνειας υποσκελίζεται εν μέρει από τη σημαντική αύξηση των τιμών που χρεώνει η Επιτροπή και ζητεί από την ΕΟΚΕ να αναλύσει την κατάσταση από κοινού με την Επιτροπή με σκοπό τον εντοπισμό βελτιώσεων·

29. επισημαίνει ότι ο πίνακας προσωπικού που εγκρίθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό αυξήθηκε από 665 θέσεις το 2017 σε 668 το 2018 (έναντι 727 το 2013)· αναγνωρίζει ότι η μείωση κατά 5 % που εφαρμόζεται σε σχετικά μικρό πίνακα προσωπικού είναι πολύ πιο δύσκολο να εκτελεστεί λόγω της ανάγκης διατήρησης ορισμένων βασικών λειτουργιών όσον αφορά την επιχειρησιακή συνέχεια και ότι ένα τέτοιο συνολικό ποσοστό μείωσης απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τα μικρότερα θεσμικά όργανα·

30. σημειώνει τα μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης για την καταγγελία δυσλειτουργιών του 2016, όπως την έγκριση εσωτερικής απόφασης σχετικά με συμβούλους δεοντολογίας· αναγνωρίζει ότι το 2018 επιλέχθηκαν τρία επιπλέον μέλη του προσωπικού για να συμμετάσχουν στην ενεργό ομάδα εκπαιδευμένων συμβούλων· σημειώνει τον ρόλο των συμβούλων δεοντολογίας να παρέχουν συμβουλές και βοήθεια στα μέλη του προσωπικού, προκειμένου να τα βοηθούν να εκπληρώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταγγελία σοβαρών παραπτωμάτων (καταγγελία δυσλειτουργιών), όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή για το 2016[8]·

31. παρατηρεί με ανησυχία ότι τα αιτήματα συνδρομής προς τους συμβούλους δεοντολογίας αυξήθηκαν από 25 το 2017 σε 42 το 2018 και επισημαίνει ιδιαιτέρως ανήσυχο ότι 33 από τα αιτήματα αυτά προέρχονταν από γυναίκες, ενώ ο αριθμός των αιτημάτων των ανδρών παρέμεινε σταθερός στα εννέα·

32. σημειώνει όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής κατά της παρενόχλησης, όπως την κατάρτιση σε συγκεκριμένα θέματα, τη δικτύωση των εμπιστευτικών συμβούλων και την τακτική εποπτεία από εξωτερικό σύμβουλο· σημειώνει ότι είναι υπό εξέταση η αναθεώρηση της τρέχουσας απόφασης για παρενόχληση, προκειμένου να διασφαλιστούν καλύτερες συνέργειες με άλλους σχετικούς κανονισμούς, όπως αυτόν για την καταγγελία των δυσλειτουργιών· σημειώνει την κατάρτιση σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα η οποία είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό και καλύπτει τα πρότυπα συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης και της αντιμετώπισής της· εκφράζει τη βαθιά του λύπη διότι όλα αυτά τα μέτρα απέτυχαν να αποτρέψουν τα σχετικά κρούσματα παρενόχλησης και να προστατεύσουν τα θύματα· υπενθυμίζει στην ΕΟΚΕ ότι μια προορατική, γνήσια και επείγουσα προστασία (ενάντια σε απειλές, εκβιασμούς και απόπειρες εξαγοράς μεταξύ άλλων) των θυμάτων και των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες πρέπει να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες αυτών των μέτρων· καλεί την ΕΟΚΕ να ενισχύσει και να βελτιώσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και, πάνω από όλα, να προστατεύσει αποτελεσματικά τα θύματα· ζητεί από την ΕΟΚΕ να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

 33. σημειώνει με ικανοποίηση τη συνεργασία μεταξύ ΕΟΚΕ και OLAF· παρατηρεί ότι τα δύο όργανα το 2016 υπέγραψαν διοικητικούς διακανονισμούς που καθορίζουν τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται στον χειρισμό των υποθέσεων απάτης· σημειώνει περαιτέρω ότι, τον Ιούλιο του 2019, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚΕ συνάντησαν τον Γενικό Διευθυντή της OLAF, προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερες συνέργειες και να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών·

34. σημειώνει ότι ο νέος κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη, ο οποίος προσαρτάται στον νέο εσωτερικό κανονισμό της ΕΟΚΕ που τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2019, προβλέπει για πρώτη φορά κυρώσεις για τα μέλη που εμπλέκονται σε καταστάσεις όπου ένα μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας· εκφράζει τη λύπη του διότι οι κυρώσεις αυτές δεν είναι αρκετά αυστηρές και δεν ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας· υπενθυμίζει ότι η χρήση κονδυλίων της Ένωσης για την υπεράσπιση της θεσμικής υπόληψης ή των μελών που υπόκεινται σε καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Δικαστήριο») ή από δικαστήρια των κρατών μελών συνιστά κατάχρηση δημόσιων πόρων και υπενθυμίζει ότι οι νομικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων χρησιμοποιούνται για την υπεράσπιση μόνο του θεσμικού οργάνου και όχι για την υπεράσπιση ατομικών συμφερόντων· ζητεί από την ΕΟΚΕ να ενισχύσει επειγόντως τον κώδικα δεοντολογίας των μελών και δη με την προσθήκη κυρώσεων ενδεχομένως αποτελεσματικότερων και πιο αποτρεπτικών· σημειώνει ότι έχει συσταθεί συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των μελών και ότι η εν λόγω επιτροπή θα παρέχει σε κάθε μέλος που το ζητεί καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας, συμβουλεύοντας τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ σχετικά με τα πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν και σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας· τάσσεται αναφανδόν υπέρ της προσφοράς κύκλου κατάρτισης σχετικά με την παρενόχληση σε όλα τα μέλη, όπως ισχύει στο Κοινοβούλιο από την αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

35. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου ζήτησε τακτικές επικαιροποιήσεις του πλαισίου δεοντολογίας και ακεραιότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 άρχισαν οι προετοιμασίες για την εκστρατεία με τίτλο «Respect@work», με σκοπό την προώθηση του σεβασμού των εργασιακών σχέσεων για όλους, η οποία μεταξύ άλλων δράσεων θα τροφοδοτήσει με στοιχεία την αναθεώρηση του πλαισίου δεοντολογίας και ακεραιότητας το 2019· ζητεί από την ΕΟΚΕ να υποβάλει σχετικά στοιχεία στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

36. υπενθυμίζει ότι η νομική υπηρεσία της ΕΟΚΕ είχε αποδυναμωθεί σοβαρά επί μία τετραετία από τον Μάρτιο του 2010, όταν ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας είχε απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ, έχοντας καταγγείλει σοβαρές παρατυπίες και παράνομες πιέσεις από τον Γενικό Γραμματέα της εποχής· υπενθυμίζει επίσης ότι η θέση αυτή έμεινε κενή για τρεισήμισι χρόνια, ότι το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την ΕΟΚΕ στην εν λόγω υπόθεση (απόφαση F-41/10 RENV, Bermejo Garde κατά ΕΟΚΕ), ότι η ΕΟΚΕ χρειάστηκε να καταβάλει πάνω από 100 000 EUR και ότι μόλις το 2014 διορίστηκε τελικά νέος προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας και ενισχύθηκε η υπηρεσία με πέντε δικηγόρους·

37. εκφράζει πολύ σοβαρές ανησυχίες για τις πρόσφατες αλλαγές που ενδέχεται και πάλι να αποδυναμώσουν τη νομική υπηρεσία της ΕΟΚΕ, διότι αυτή, μεταξύ άλλων, υπάγεται από 1ης Ιανουαρίου 2020 απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, κάτι που δεν συμβαίνει με καμία άλλη νομική υπηρεσία θεσμικού οργάνου της Ένωσης, διότι από τον Σεπτέμβριο του 2019 έχει χάσει έναν από τους πέντε μόνιμους δικηγόρους της, διότι ορισμένοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου του προϊσταμένου της μονάδας, έχουν συμπεριληφθεί στην κινητικότητα αντί να θεωρούνται ειδικευμένο προσωπικό όπως στα άλλα θεσμικά όργανα και διότι έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των επίσημων γνωμοδοτήσεων που της ζητούνται·

38. έχει υπόψη ότι από τότε που υπάρχουν, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν αποκτήσει εσωτερική νομική υπηρεσία με κύρια καθήκοντα την παροχή νομικών συμβουλών και την εκπροσώπηση και υπεράσπιση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τονίζει τη σημασία που έχει η ύπαρξη μιας ισχυρής και ανεξάρτητης νομικής υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, ζητεί από την ΕΟΚΕ να μεριμνήσει ώστε η νομική υπηρεσία της να είναι επαρκώς στελεχωμένη ούτως ώστε να εκτελεί τα καθήκοντά της και να είναι σε θέση να προασπίζει την ανεξαρτησία της· ζητεί από την ΕΟΚΕ να εξαλείψει όλα όσα θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη νομική υπηρεσία κατά τη διεκπεραίωση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων και λειτουργιών της· υπενθυμίζει επίσης στην ΕΟΚΕ ότι έχει μεγάλη σημασία να ζητεί τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας σχετικά με τις αποφάσεις της, για να είναι σίγουρο ότι αυτές συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και για να αποφεύγονται οποιαδήποτε σοβαρά σφάλματα και οι επακόλουθες νομικές χρονοβόρες και επαχθείς διαδικασίες·

39. εκφράζει πλήρως τη λύπη του για τους υπαινιγμούς που διατυπώνονται δημοσίως εξαιτίας της διαδικασίας πρόσληψης για τον νέο Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΕ· σημειώνει τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο Γενικός Γραμματέας απαντώντας στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή του2018· τονίζει πόσο σημαντική είναι η αυστηρή διασφάλιση της ολοκλήρωσης με πλήρη διαφάνεια όλων των σταδίων ανεξαιρέτως του συνόλου της διαδικασίας (δημοσίευση, επιλογή, διορισμός και μονιμοποίηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της ΕΟΚΕ και στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, προκειμένου να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος προσβολής της υπόληψης, όχι μόνο για την ΕΟΚΕ αλλά για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

40. επικροτεί τις προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν για την αύξηση της προβολής της ΕΟΚΕ, τόσο με την ενίσχυση των σχέσεών της με τα μέσα ενημέρωσης όσο και με την εστίαση της προσοχής στη διαδικτυακή επικοινωνία προκειμένου να εξαλειφθούν τόσο οι γλωσσικού χαρακτήρα όσο και οι σχετικοί με την αναπηρία φραγμοί· επισημαίνει, σε σχέση με την επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη συνοδευτική πολιτική κατάρτισης και τις κατά παραγγελία προσαρμοσμένες συνεδρίες καθοδήγησης τόσο για τα μέλη όσο και για το προσωπικό της ΕΟΚΕ· σημειώνει την ελαφρά μείωση του αριθμού των δελτίων Τύπου το 2018 (περίπου 60 έναντι 70 το 2017) στο πλαίσιο της στρατηγικής με στόχο την ανάπτυξη μιας μορφής «διαδικτυακών αφηγήσεων», προκειμένου να υπάρξει μια πιο εστιασμένη επικοινωνία σχετικά με τα σημαντικότερα θέματα της ΕΟΚΕ· ζητεί από την ΕΟΚΕ να ενημερώσει σχετικά με την εμπειρία που αποκόμισε στο πλαίσιο αυτό·

41. σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ υλοποίησε ένα ευρύ φάσμα επικοινωνιακών δραστηριοτήτων τον Μάιο του 2018 για τον εορτασμό της 60ής επετείου της· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ υποδέχτηκε 9 419 επισκέπτες το 2018 (έναντι 7 820 το 2017) και ότι η παραδοσιακή Ημέρα Γνωριμίας στις 5 Μαΐου προσέλκυσε περίπου 2 888 επιπλέον επισκέπτες (έναντι 2 700 το 2017)· σημειώνει ότι οι συνεδριάσεις της ολομέλειας της ΕΟΚΕ που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου μπορούν να έχουν απήχηση σε τρία έως οκτώ εκατομμύρια άτομα· σημειώνει ότι έχει αυξηθεί η συνολική διαδικτυακή αλληλεπίδραση, όπως τα retweet, τα like και οι απαντήσεις, ενώ ανά σύνοδο ολομέλειας γίνονται από 680 έως 1 840 αναφορές·

42. σημειώνει ότι οι πιστώσεις για εξωτερική ανάθεση μεταφράσεων αυξήθηκαν (20,2 % το 2018, ελαφρώς πάνω από τον στόχο του 20 %, έναντι 17,1 % το 2017 και 16,61 % το 2016) στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας που υπογράφηκε με το Κοινοβούλιο και της συνακόλουθης μείωσης του μεταφραστικού προσωπικού· σημειώνει περαιτέρω ότι το συνολικό κόστος της εξωτερικής ανάθεσης μεταφράσεων το 2018 ανήλθε σε 4 417 613 EUR, έναντι 7 208 710 EUR που υπολογίζεται ότι είναι το συνολικό κόστος της μετάφρασης εντός του οργάνου·

43. καλεί την ΕΟΚΕ να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα εξορθολογισμού στον τομέα της μετάφρασης·

44. σημειώνει ότι η συμφωνία διοικητικής συνεργασίας που υπέγραψαν η ΕΟΚΕ, η Επιτροπή των Περιφερειών και το Κοινοβούλιο, το 2014, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019· σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, η συμφωνία του 2014 δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης ή παράτασης· συντάσσεται με την άποψη ότι η συμφωνία του 2014 ήταν εξαιρετικά άνιση εις βάρος της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής Περιφερειών («οι Επιτροπές») που έστειλαν συνολικά 60 μεταφραστές στο Κοινοβούλιο (36 από την ΕΟΚΕ) και, σε αντάλλαγμα, έλαβαν μόνο το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS)· σημειώνει με ανησυχία ότι, κατά συνέπεια, οι Επιτροπές χρειάστηκε να προσλάβουν συμβασιούχους υπαλλήλους και να καλύψουν μεταφραστικές ανάγκες με εξωτερική ανάθεση· σημειώνει με ανησυχία ότι, για να αντισταθμίσει την απώλεια μεταφραστικού προσωπικού, το Κοινοβούλιο παρέχει ένα πρόσθετο ποσό (1 200 000 EUR από το 2015 έως το 2016) στις Επιτροπές για την κάλυψη των δαπανών της εξωτερικής ανάθεσης των μεταφραστικών υπηρεσιών, το οποίο ποσό μπορεί να ανακατανεμηθεί σε άλλους τομείς πολιτικής εάν δεν χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την εξωτερική ανάθεση μετάφρασης (η ΕΟΚΕ έκανε χρήση αυτής της δυνατότητας ανακατανομής τα τρία τελευταία έτη)· συντάσσεται με την άποψη ότι παρόμοιες συνθήκες δεν συνάδουν με τα κριτήρια μιας εν γένει συνετής και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι το ζήτημα θα πρέπει να επανεξεταστεί σε περίπτωση παράτασης της παρούσας σύμβασης ή διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας· αναγνωρίζει ότι, από πολιτική άποψη, η συμφωνία πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές προκλήσεις, όπως το νέο ΠΔΠ ή οι νέοι κανόνες της πολιτικής συνοχής· αναγνωρίζει την καλή συνεργασία της ΕΟΚΕ στο ζήτημα της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·

45. αναγνωρίζει τη συνέχεια που δόθηκε στην έρευνα του 2016 στο προσωπικό της ΕΟΚΕ σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, με τη δρομολόγηση διάφορων πρωτοβουλιών, όπως εργαστηρίων για τα διοικητικά στελέχη σχετικά με τη διαχείριση των απουσιών, τη διαχείριση των συγκρούσεων και τον τρόπο χειρισμού των κακών επιδόσεων· επικροτεί επίσης το σύστημα καθοδήγησης για νέους συναδέλφους και τις δράσεις για την ενίσχυση της ευημερίας και της αφοσίωσης του προσωπικού· σημειώνει ότι τα ποσοστά των απουσιών του προσωπικού φαίνεται να κορυφώθηκαν το 2017 (5,5 %), και ότι μειώθηκαν ελαφρά στο 5,35 % το 2018 (έναντι 4 % το 2015)· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία την αύξηση των μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών σε επίπεδο προϊσταμένων μονάδας της ΕΟΚΕ· καλεί την ΕΟΚΕ να ενημερώσει σχετικά με όλα τα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί για τη μείωση των ποσοστών απουσιών του προσωπικού·

46. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη γεωγραφικής ισορροπίας για τα διοικητικά στελέχη της ΕΟΚΕ, ιδίως όσον αφορά τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά· σημειώνει, όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, ότι η ΕΟΚΕ έχει σήμερα υψηλότερο ποσοστό γυναικών από ό,τι ανδρών διοικητικών στελεχών (52 % το 2018, 41,4 % το 2017 και 37,5 % το 2016)· σημειώνει ότι το 80 % των συναδέλφων που ζήτησαν να εργαστούν με μερική απασχόληση το 2018 ήταν γυναίκες, παρά το γεγονός ότι το δικαίωμα αυτό είναι το ίδιο για τους άνδρες και τις γυναίκες· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ ενημερώνει τακτικά σχετικά με τις διαθέσιμες μορφές εργασίας·

47. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της ΕΟΚΕ να οικοδομήσει ένα πιο ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον και μια αντίστοιχη νοοτροπία λαμβάνοντας μέτρα υπέρ των ατόμων με αναπηρία, όπως είναι η προσπάθεια να καταστούν το ενδοδίκτυο και ο δικτυακός τόπος ψηφιακώς προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα όρασης, η δημοσίευση φυλλαδίου με τίτλο «Access Able Brussels» και με σκοπό την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών για νεοφερμένους με αναπηρίες που μετακομίζουν στις Βρυξέλλες, και η διοργάνωση της διάσκεψης Inter COPEC με αποκλειστικό θέμα την αναπηρία·

48. υπενθυμίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους το οποίο προωθεί τα θέματα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου, της δια βίου καθοδήγησης και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας, της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της τηλεργασίας, της μη εισαγωγής διακρίσεων, της γεωγραφικής ισορροπίας και της πρόσληψης και ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία·

49. αναγνωρίζει ότι, μέσω της συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας, οι Επιτροπές έχουν θεσπίσει μεγάλο αριθμό διαδικασιών για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών τους και έχουν επίσης δημιουργήσει και οργανώσει κοινές υπηρεσίες στο πλαίσιο των οποίων συνδυάζονται ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι και από τις δύο Επιτροπές (συγκεκριμένα τη μεταφραστική υπηρεσία και την υπηρεσία διοικητικής μέριμνας)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου των δύο Επιτροπών συνεργάζονται στενά όσον αφορά τις κοινές υπηρεσίες βάσει των διατάξεων της συμφωνίας συνεργασίας· παροτρύνει την ΕΟΚΕ να παρατείνει τη συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών και μετά το 2019·

50. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 11,8 εκατ. EUR όσον αφορά τις υποδομές και σε 0,72 εκατ. EUR όσον αφορά τη μίσθωση, τη συντήρηση, τα αναλώσιμα και το προσωπικό, λόγω του ότι οι δύο Επιτροπές μοιράζονται πόρους μεταξύ τους σε αυτούς τους τομείς· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ετήσια εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων στον τομέα ΤΠ λόγω της συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιτροπών ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια EUR και για τις δύο Επιτροπές· σημειώνει ότι ένα άλλο παράδειγμα σαφούς συνέργειας μέσω της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο, το οποίο οδηγεί σε εξοικονόμηση δαπανών για το προσωπικό που ανέρχεται σε 3,3 εκατομμύρια EUR (σε επίπεδα μισθών 2016), είναι η χρήση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις Επιτροπές (36 θέσεις της ΕΟΚΕ μεταφέρθηκαν στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον σκοπό αυτό)·

51. καλεί την ΕΟΚΕ να αναλύσει περαιτέρω την κατάσταση, προκειμένου να εντοπίσει πρόσθετους τομείς όπου μπορούν να υπάρξουν κοινές υπηρεσίες με την Επιτροπή των Περιφερειών· επισημαίνει ότι αυτού του είδους η διοργανική συνεργασία μπορεί να μειώσει σημαντικά τις συνολικές δαπάνες της ΕΟΚΕ· καλεί την ΕΟΚΕ να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για οποιαδήποτε αποτελέσματα έχουν ενδεχομένως επιτευχθεί·

52. παρατηρεί ότι η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΟΚΕ και Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία υπογράφηκε το 2016, θέσπισε ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για μακροπρόθεσμη, αποδοτική και αποτελεσματική συνεργασία, και αποδεικνύει ότι οι δύο Επιτροπές ενεργούν σε βάση σύμπραξης και με πνεύμα σεβασμού των εκατέρωθεν εξουσιών και προνομίων· παρατηρεί ότι η συμφωνία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και ότι έχει αποφασιστεί να παραταθεί για ένα έτος, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία· καλεί αμφότερες τις Επιτροπές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν και για να καταστούν δυνατές περαιτέρω συνέργειες και εξοικονομήσεις·

53. υπενθυμίζει ότι για μία ακόμη φορά οι Επιτροπές αφιέρωσαν λιγότερο από το 3 % του συνολικού προϋπολογισμού τους στις ΤΠ και ότι τα προγράμματα και ο εξοπλισμός ΤΠ υφίστανται εδώ και έτη τις αρνητικές συνέπειες της διαρθρωτικής υποχρηματοδότησης· σημειώνει με ανησυχία ότι, για να αντιμετωπίσουν τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες στα έργα και τα συστήματα ΤΠ, οι δύο Επιτροπές εξακολουθούν να κάνουν χρήση συγκεντρωτικών μεταφορών υπολοίπου στο τέλος του έτους για να χρηματοδοτήσουν έργα ΤΠ· ζητεί από τις δύο Επιτροπές να θέσουν το συντομότερο δυνατόν σε εφαρμογή τη νέα ψηφιακή στρατηγική και το πολυετές σχέδιο δαπανών για τις ΤΠ·

54. σημειώνει ότι η μετακίνηση από τα κτίρια Β 68 και TR 74 στο κτίριο VMA θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια χώρου γραφείων και, ως εκ τούτου, σημειώνει την ανάγκη εξεύρεσης επιπλέον γραφείων για την εγκατάσταση περίπου 200 μελών του προσωπικού μετά τη μετακίνηση· σημειώνει ότι πρόσφατα συστάθηκε ομάδα εργασίας της ΕΟΚΕ, η οποία θα προβεί σε περαιτέρω ανάλυση προκειμένου να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διοίκηση τηρεί ενήμερα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω συνεδριάσεων του προσωπικού και της διαχείρισης των σχετικών υπηρεσιών, και θα λάβει υπόψη τους προβληματισμούς και τις προτάσεις που θα υποβληθούν·

55. σημειώνει ότι η συμφωνία μεταξύ ΕΟΚΕ, Επιτροπής των Περιφερειών και Επιτροπής με θέμα την ανταλλαγή του κτιρίου VMA της Επιτροπής με τα κτίρια BEL 68/TRE 74 των Επιτροπών υπογράφηκε στις 28 Αυγούστου 2019· σημειώνει ότι η ανταλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την 16η Σεπτεμβρίου 2022· σημειώνει με ανησυχία ότι η βασική προτεραιότητα που προσδιορίζεται στην κτιριακή πολιτική των Επιτροπών είναι η γεωγραφική συγκέντρωση των κτιρίων· σημειώνει με ανησυχία ότι η μετακίνηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα απώλεια χώρου γραφείων 10 440 m2 και, ως εκ τούτου, σημειώνει την ανάγκη εξεύρεσης επιπλέον γραφείων για την εγκατάσταση περίπου 200 μελών του προσωπικού μετά τη μετακίνηση, γεγονός που δεν μπορεί να αντισταθμιστεί πλήρως με εναλλακτικά βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπως η πύκνωση της χρήσης του χώρου στα άλλα κτίρια και η αυξημένη τηλεργασία, αλλά θα καταστήσει αναγκαία την αγορά άλλου παρακείμενου κτιρίου για την αντιστάθμιση αυτής της μείωσης· επισημαίνει επίσης την ανάγκη ανακαίνισης του κτιρίου VMA σε βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη βάση· ανησυχεί για τις επιπτώσεις που η συμφωνία αυτή θα έχει όχι μόνο στα οικονομικά της ΕΟΚΕ, αλλά και στην ευημερία του σχετικού προσωπικού· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της νομικής υπηρεσίας επί ζητήματος τέτοιας εμβέλειας και σημασίας για την ΕΟΚΕ·

56. σημειώνει ότι πρόσφατα συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας των Επιτροπών, η οποία θα προβεί σε περαιτέρω ανάλυση προκειμένου να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις· σημειώνει ότι θα χρειαστεί άλλη μια ομάδα εργασίας επίσης, για να εξετάσει νέους τρόπους εργασίας· τονίζει ότι δεν πρέπει να υπονομευτούν σε καμία περίπτωση η ευημερία του προσωπικού, ο τρόπος εργασίας του και ο εργασιακός του χώρος εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργεί η ανταλλαγή κτιρίων· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ζητείται και να λαμβάνεται υπόψη η σχετική γνώμη των μελών του προσωπικού· καλεί την ΕΟΚΕ να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου για οποιαδήποτε αποτελέσματα έχουν ενδεχομένως επιτευχθεί·

57. εκφράζει έντονο προβληματισμό σχετικά με την επιβεβαίωση της παρουσίας αμιάντου σε χώρους ζωτικής σημασίας του κτιρίου VMA, συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης· εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι πραγματοποιήθηκε απογραφή από εξειδικευμένο εξωτερικό ανάδοχο τον Σεπτέμβριο του 2019, έναν μόνο μήνα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Επιτροπή· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η συμφωνία υπογράφηκε χωρίς να ενημερωθούν εγκαίρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το ενδεχόμενο ύπαρξης αμιάντου στο κτίριο VMA· θεωρεί επίσης λυπηρό το γεγονός ότι τα μέλη και το προσωπικό δεν έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση και ζητεί από την ΕΟΚΕ να επανορθώσει με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο·

58. σημειώνει ότι οι Επιτροπές έλαβαν πιστοποιητικό ασφαλούς αμιάντου για το κτίριο VMA τον Σεπτέμβριο του 2019, το οποίο πιστοποιητικό διευκρινίζει ότι το κτίριο περιέχει αμίαντο που δεν ενέχει κίνδυνο κατά τη συνήθη χρήση του κτιρίου· δεδομένου εντούτοις ότι η προσεχής χρήση του κτιρίου δεν θα είναι η συνήθης αφού θα εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες, εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά·

59. δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της παρατεταμένης και μη ασφαλούς έκθεσης στον αμίαντο για την ανθρώπινη υγεία είναι καλά τεκμηριωμένες και προξενούν πάντα ανησυχία και άγχος στην κοινή γνώμη, ζητεί και από τις δύο Επιτροπές να εφαρμόσουν πολιτική πλήρους και προορατικής διαφάνειας, και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της κατάστασης πριν και μετά την έναρξη της πραγματικής χρήσης του κτιρίου VMA, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την περιττή κινδυνολογία·

60. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 19,56 % (2 835) των πληρωμών με χρόνο πληρωμής 30 ημερών καθυστέρησε (με μέση καθυστέρηση πληρωμών 46,12 ημέρες)· καλεί την ΕΟΚΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για τήρηση των προθεσμιών πληρωμής οι οποίες ορίζονται στους δημοσιονομικούς κανονισμούς που ισχύουν για τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

61. χαιρετίζει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μειώθηκε το ποσοστό των χρονοθυρίδων διερμηνείας που παρέμενε αχρησιμοποίητο (2,61 % το 2018, 3,6 % το 2017 και 4,38 % το 2016)· αναγνωρίζει τα μέτρα που εφαρμόστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 και ενθαρρύνει την ΕΟΚΕ να διατηρήσει τη θετική τάση προς την κατεύθυνση λιγότερων ακυρώσεων υπηρεσιών διερμηνείας·

62. επικροτεί την πρόθεση της ΕΟΚΕ να βελτιώσει περαιτέρω τη διαφάνεια και να διευκολύνει την πρόσβαση στα έγγραφά της βάσει της διοργανικής συνεδρίασης για τη διαφάνεια που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Σεπτεμβρίου 2018· σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ έχει δρομολογήσει διαδικασία για την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με αποτέλεσμα το 2019 να δρομολογηθεί σχέδιο δράσης που θα καλύπτει θέματα όπως ο εσωτερικός κανονισμός, ο κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη, η δημιουργία μητρώων διαφάνειας και η πρόσβαση σε έγγραφα·

63. σημειώνει ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε σύσταση το 2017 σχετικά με την εικαζόμενη παράλειψη της ΕΟΚΕ να διασφαλίσει ότι τα μέλη θα δήλωναν όλα τα σχετικά συμφέροντά τους, με αποτέλεσμα η ΕΟΚΕ να τροποποιήσει τον εσωτερικό της κανονισμό προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές που ζητήθηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια με τον τροποποιημένο εσωτερικό κανονισμό που τέθηκε σε ισχύ την 15η Μαρτίου 2019· σημειώνει ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια κατέληξε στο συμπέρασμα απουσίας κακοδιοίκησης στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με καταγγελία που αφορούσε διαδικασία επιλογής το 2018·

64. σημειώνει ότι οι δηλώσεις συμφερόντων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της ΕΟΚΕ είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες στις ιστοσελίδες των μελών της ΕΟΚΕ· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον τροποποιημένο εσωτερικό κανονισμό, κατά τον διορισμό τους τα μέλη πρέπει να συντάσσουν δήλωση οιουδήποτε συμφέροντος, οικονομικού ή άλλου, που θα μπορούσε να επηρεάσει το έργο τους στην ΕΟΚΕ· σημειώνει ότι οι δηλώσεις αυτές διατίθενται επίσης στο ευρύ κοινό μέσω του δικτυακού τόπου της ΕΟΚΕ· σημειώνει ότι τα μέλη πρέπει να επιβεβαιώνουν ρητά την εγκυρότητα του περιεχομένου τους τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και να τις αναθεωρούν μόλις επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάστασή τους·

65. σημειώνει ότι τα μέλη δεν υποχρεούνται να δηλώνουν τη διεύθυνση του οργανισμού ή της εταιρείας από τους οποίους αμείβονται· σημειώνει, ωστόσο, ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και σε περίπτωση τυχόν αλλαγών απαιτείται από τα μέλη να συμπληρώνουν και να υπογράφουν δήλωση συμφερόντων· σημειώνει ότι εικοσιπέντε μέλη υπέβαλαν στη διοίκηση επίσημη διεύθυνση στο Βέλγιο·

66. σημειώνει την προθυμία της ΕΟΚΕ να βελτιώσει τις μεθόδους εργασίας της μετατρέποντας το σύστημα απαίτησης μίας υπογραφής για την επιβεβαίωση της παρουσίας των μελών στις συνεδριάσεις σε σύστημα που απαιτεί δύο υπογραφές, μία κατά την έναρξη και μία κατά τη λήξη της συνεδρίασης· σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ θα μελετήσει περαιτέρω πρακτικές και εμπειρίες στο Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης σχετικά με την τήρηση παρουσιών και θα συγκρίνει τις βέλτιστες πρακτικές· ζητεί από την ΕΟΚΕ να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τυχόν επιτεύγματα στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

67. σημειώνει το έργο της ΕΟΚΕ σε σχέση με την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην υπόθεση 1306/2014/OV για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στον χώρο εργασίας με σκοπό την παροχή καθοδήγησης σε περιπτώσεις όπου τα μέλη του προσωπικού πρέπει να εκτελούν αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα όταν χειρίζονται ένα θέμα, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα σε σχέση με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης του προσωπικού·

68. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική που ακολουθεί η ΕΟΚΕ σχετικά με τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα, η οποία περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εξωτερικών δραστηριοτήτων των πρώην ανώτερων υπαλλήλων της· σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ δημοσιεύει σχετική έκθεση κάθε χρόνο·

69. σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ συνέστησε το 2017 μια ομάδα προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου για αποχώρηση από την Ένωση και να αξιολογεί την ανάγκη για αντιδράσεις ή θέσεις της ΕΟΚΕ· σημειώνει ότι, υπό την παραδοχή ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα λάβει χώρα, αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό του 2019 συνολικό ποσό 318 600 EUR και ένα πρόσθετο ποσό 173 062 EUR από τον προϋπολογισμό του 2020, ώστε να αντικατοπτριστούν οι «προφανείς αλλαγές» στα έξοδα ταξιδίου των μελών και στη συγχρηματοδότηση του εξοπλισμού ΤΠ για τα μέλη·

 70. επαναλαμβάνει την ανάγκη εξορθολογισμού, επιτάχυνσης και βελτίωσης της διαδικασίας απαλλαγής· προτείνει για τον σκοπό αυτό να οριστεί ως προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του έτους που έπεται της λογιστικής χρήσης· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν τηρήθηκε η προθεσμία αυτή για την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2018 όπως είχε ζητηθεί στο ψήφισμα περί απαλλαγής του 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της ΕΟΚΕ να τηρήσει αυτήν τη βέλτιστη πρακτική, η οποία αναμένεται να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή χρόνο ώστε να εφαρμοστεί ενδελεχέστερα και καλύτερα η διαδικασία απαλλαγής·

71. σημειώνει ότι η δεύτερη ειδική ομάδα για το μέλλον της ΕΟΚΕ, με έμφαση στον εξορθολογισμό των εσωτερικών οργάνων της ΕΟΚΕ, παρουσίασε τη σχετική έκθεση παρακολούθησης στα τέλη του 2017· σημειώνει ότι το Προεδρείο της ΕΟΚΕ αποφάσισε, τον Ιανουάριο του 2018, να μειώσει τον αριθμό των μελών που βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό εσωτερικών οργάνων της ΕΟΚΕ και να περιορίσει τον αριθμό των συνεδριάσεών τους κάθε χρόνο· σημειώνει ότι το Προεδρείο αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει τις αρμοδιότητες ορισμένων από τις δομές της ΕΟΚΕ· ζητεί από την ΕΟΚΕ να παράσχει στο Κοινοβούλιο διευκρινίσεις σχετικά με την εξοικονόμηση που συνδέεται με τον εν λόγω εκσυγχρονισμό, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία·

72. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της ΕΟΚΕ να προωθήσει την κυκλική οικονομία μέσω της γνωμοδότησής της και, σε συνεργασία με την Επιτροπή, μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών για την κυκλική οικονομία η οποία θα συγκεντρώνει πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές·

73. υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΟΚΕ για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος· σημειώνει με ικανοποίηση την ελαφρά μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (3 %), της χρήσης χαρτιού (17 %) και των απορριμμάτων γραφείου (3 %)· παρατηρεί εντούτοις αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου (5 %) και νερού (17 %) εξαιτίας της εγκατάστασης νέου θερμαντήρα αερίου και των διαρροών νερού που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών·

74. επισημαίνει όλο το έργο που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, το δεοντολογικό πλαίσιο με όλους τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες, οι βελτιωμένες επικοινωνιακές δραστηριότητες και ο αυξανόμενος αριθμός μέτρων για τη βελτίωση της διαφάνειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον σημαντικό αριθμό διοργανικών συμφωνιών σε επίπεδο υπηρεσιών και συνεργασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών· προτείνει να αναλυθεί η δυνατότητα επισημοποιημένων δραστηριοτήτων δικτύωσης σε διάφορους τομείς, προκειμένου να ανταλλαχθούν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτυχθούν κοινές λύσεις·

75. επισημαίνει τη σημασία του πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΕΟΚΕ και Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε χρήσιμη συνεισφορά της ΕΟΚΕ θα μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο του Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει κατ’ αυτήν την έννοια το αίτημά του για συνέχιση των σύντονων προσπαθειών εδραίωσης της πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών θεσμικών οργάνων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

József Szájer

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

-

 

 

 

1

0

ECR

Ryszard Czarnecki

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

[1] ΕΕ L 57 της 28.2.2018.

[2] ΕΕ C 327 της 30.9.2018, σ. 1.

[3] ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 1.

[4] ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 9.

[5] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[6] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[7] ΕΕ L 249 της 27.9.2019, σ. 118.

[8] ΕΕ L 248 της 3.10.2018, σ. 134.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου