Postopek : 2019/2060(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0078/2020

Predložena besedila :

A9-0078/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/05/2020 - 20
PV 14/05/2020 - 10
PV 14/05/2020 - 17
CRE 14/05/2020 - 10
CRE 14/05/2020 - 17

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0120

<Date>{04/03/2020}4.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0078/2020</NoDocSe>
PDF 188kWORD 60k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor</Titre>

<DocRef>(2019/2060(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Poročevalec: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

(2019/2060(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018[1],

 ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2018 (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)[2],

 ob upoštevanju letnega poročila Evropskega ekonomsko-socialnega odbora organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2018 (00000/2019),

 ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 z odgovori institucij[3],

 ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[4] računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2018 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

 ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[5] in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

 ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[6] in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0078/2020),

1. odloži podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora glede izvrševanja proračuna Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za proračunsko leto 2018;

2. navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

 


 

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

(2019/2060(DEC))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor,

 ob upoštevanju za javnost zaprte predstavitve, ki jo je imel Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) v parlamentarnem Odboru za proračunski nadzor 3. februarja 2020 in na kateri je predstavil rezultate svoje preiskave;

 ob upoštevanju poročila evropske varuhinje človekovih pravic o dostojanstvu pri delu v institucijah in agencijah EU: SI/2/2018/AMF,

 ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0078/2020),

A. ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

1. pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da pri plačilih za upravne odhodke Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (v nadaljevanju: odbor) v letu, ki se je končalo 31. decembra 2018, ni bilo pomembnih napak in da so bili pregledani nadzorni in kontrolni sistemi učinkoviti;

2. je seznanjen, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) med julijem in novembrom 2018 od petih virov prejel obtožbe o nadlegovanju zoper višjega člana odbora, predsednika skupine delodajalcev (skupine I) od aprila 2013, in da je 6. novembra 2018 sklenil sprožiti preiskavo;

3. je seznanjen, da je bil v letu 2018 po uradnem postopku (člen 24 kadrovskih predpisov in člen 12(1) sklepa odbora o preprečevanju nadlegovanja) prijavljen en primer domnevnega nadlegovanja; spominja, da je bila upravna preiskava zaključena in da so bili zoper obtoženo osebo sprejeti disciplinski ukrepi; je seznanjen, da so v letu 2018 žvižgači vložili še sedem prijav o treh primerih domnevnega nadlegovanja, ki so do neke mere povezani med seboj; ugotavlja, da sta bili sproženi dve upravni preiskavi in da sta bili zadevi januarja 2019 posredovani uradu OLAF;

4. ugotavlja, da je urad OLAF 17. januarja 2020 svoje poročilo in priporočila posredoval predsedniku odbora, kot je predvideno v sporazumu o sodelovanju med odborom in uradom OLAF; je zaskrbljen, ker je OLAF ugotovil, da je res prišlo do nadlegovanja dveh uslužbencev, neprimernega vedenja (hude kršitve) do enega uslužbenca in člana odbora ter kršitev zoper druge uslužbence, in celo sklenil, da bo zadevo posredoval belgijskim oblastem;

5. obžaluje ugotovitve urada OLAF o psihičnem nasilju, hudih kršitvah in neprimernem vedenju predsednika skupine 1 v odnosih do podrejenih med letoma 2013 in 2018; ugotavlja, da je nadlegovanje po belgijski zakonodaji kaznivo dejanje; ugotavlja tudi, da je bil kršen člen 4 kodeksa ravnanja za člane odbora, ki govori o dostojanstvu, in da takšno vedenje ni v skladu z vrednotami Unije, namreč spoštovanjem in zaščito človeškega dostojanstva na delovnem mestu, kot določa Listina Evropske unije o temeljnih pravicah; poziva odbor, naj organu za podelitev razrešnice pravočasno poroča o tem, kako je ukrepal na podlagi priporočil urada OLAF;

6. pričakuje, da bo odbor organ za podelitev razrešnice do septembra 2020 obvestil o ukrepih, ki jih je sprejel na priporočilo urada OLAF, in da bo odpravil nepravilnosti;

7. poziva odbor, naj dosledno in brez odlašanja upošteva člen 8 svojega kodeksa ravnanja, namreč da sproži postopek zoper ustrezne osebe in takšne zadeve nemudoma preda svetovalnemu odboru;

8. je zaskrbljen zaradi delovnega ozračja v odboru, zlasti v skupini I, in odbor poziva, naj sprejme potrebne ukrepe, da bi znova vzpostavil spoštljivo in zaupanja vredno okolje, ki je nujno za dobro počutje posameznikov in poklicni razvoj zaposlenih; odbor opominja tudi na to, da slabo delovno okolje povzroča neučinkovitost, stres in premajhno storilnost;

9. ugotavlja, da je skupina I 22. januarja 2020 svojega sedanjega predsednika izvolila za kandidata za predsednika odbora od oktobra 2020, ko bo predsedstvo te institucije za dve leti in pol prevzela skupina I;

10. opominja na poročilo evropske varuhinje človekovih pravic o dostojanstvu pri delu v institucijah in agencijah EU (SI/2/2018/AMF), v katerem je o uslužbencih na najvišjih položajih zapisala naslednje: „Posamezniki so še posebej izpostavljeni nadlegovanju, kadar med udeleženci ni ravnovesja moči. To situacijo je mogoče ublažiti s strožjimi pravili za kadre na najvišjih položajih, za katere ne veljajo kadrovski predpisi, kot so komisarji, sodniki, računski sodniki, člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora itd. Ta pravila bi lahko vključevala stroge disciplinske ukrepe, na primer obvezno upokojitev ali izgubo pokojninskih pravic. Visoki uradniki bi morali biti ob nastopu funkcije in nato v rednih intervalih izčrpno seznanjeni z vsemi pravili in politikami proti nadlegovanju.“;

11. od odbora zahteva, da sprejme in izvaja akcijski načrt za dejavno preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu, boj proti njemu in ozaveščanje o njem ter goji kulturo ničelne tolerance do nadlegovanja;

12. poziva odbor, naj dopolni ukrepe, ki uslužbencem omogočajo vložiti uradno pritožbo zaradi nadlegovanja, organizira redno usposabljanje za zaupne svetovalce in ustanovi skupino neodvisnih preiskovalcev, ki jih bo lahko poklical v uradnih preiskavah nadlegovanja;

13. se z zadovoljstvom seznanja s primeri dobre prakse iz politike proti nadlegovanju Sodišča Evropske unije, ki je uvedlo stroge disciplinske ukrepe za člane, ki se jim dokaže krivda, na primer obvezno upokojitev ali izgubo pokojninskih pravic, in odbor poziva, naj se zgleduje po tem;

14. v splošnem obžaluje, da je deseto poglavje o upravi v poročilu Računskega sodišča za leto 2018 dokaj omejeno tako po obsegu kot po ugotovitvah, čeprav se razdelek 5 večletnega finančnega okvira, namenjen upravi, obravnava kot razdelek z majhnim tveganjem;

15. ugotavlja, da je Računsko sodišče za vse institucije in organe Unije izbralo vzorec 45 transakcij v razdelku 5, ki je v večletnem finančnem okviru namenjen upravi; ugotavlja, da je bil vzorec izbran tako, da je reprezentativen za porabo v razdelku 5, ki predstavlja 6,3 % proračuna Unije; ugotavlja, da je Računsko sodišče upravne odhodke uvrstilo med odhodke z nizkim tveganjem; vseeno meni, da za sklop „druge institucije“ ni bilo izbranih dovolj transakcij, zato Računsko sodišče poziva, naj število transakcij, ki jih bo pregledalo, poveča vsaj za 10 %;

16. ugotavlja, da je proračun odbora v letu 2018 znašal 135.630.905 EUR, kar je 1,36 % več kot v letu 2017 (133.807.338 EUR); ugotavlja, da je skupna stopnja izvrševanja znašala 98,66 % (v primerjavi s 96,5 % v letu 2017 in 97,2 % v letu 2016);

17. pozdravlja v splošnem preudarno in dobro finančno poslovodenje odbora v proračunskem letu 2018; pozdravlja tudi dejstvo, da je stopnja izvrševanja obveznosti v naslovu 1 – „Odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“ znašala 98,94 %, v naslovu 2 – „Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki“ pa 97,97 %;

18. ugotavlja, da je bil končni proračun za potne stroške in dnevnice članov v letu 2018 nekoliko večji, in sicer je znašal 20.247.625 EUR (v primerjavi z 19.819.612 EUR v letu 2017 in 19.561.194 EUR v letu 2016), čeprav je bilo število sej manjše; je seznanjen, da so s tem povezana neporabljena proračunska sredstva znašala samo 1,05 %;

19. pozdravlja sklep odbora št. 2018/C 466/02 z dne 10. decembra 2018, po katerem člani na osnovi dokazil dobijo povrnjene dejanske potne stroške, ki ne smejo preseči cene letalske vozovnice v poslovnem razredu (zaželeno je potovanje v ekonomskem ali podobnem razredu); je seznanjen, da je ta sistem, v katerem se upoštevajo dejanski stroški, v skladu tako s sklepom Sveta kot z ureditvijo, ki velja v Parlamentu; ceni dejstvo, da odbor spodbuja skupinski prevoz, na primer javne avtobuse, souporabo avtomobilov in tudi najem avtobusov, kadar se to izkaže za cenovno najugodnejšo rešitev;

20. ugotavlja, da se je skupina odbora za proračun v letu 2018 osredotočila predvsem na to, kako nadzirati porabo in izboljšati proračunske ocene za postavko, namenjeno potnim stroškom in dnevnicam članov, zato je oktobra 2018 objavila razpis za analizo in predloge za izboljšave sistema za predvidevanje povračila stroškov članov, delegatov in strokovnjakov odbora; poziva odbor, naj parlamentarni Odbor za proračunski nadzor obvešča o morebitnih rezultatih;

21. ugotavlja, da so proračunska sredstva, prenesena iz leta 2018 v leto 2019 (8.204.796 EUR) predstavljala 6,05 % celotnega proračuna (iz leta 2017 v leto 2018 je bilo prenesenih 9.232.069 EUR), razlog za ta prenos pa so predvsem proračunske vrstice za člane institucije in delegate, nepremičnine in obdelavo podatkov; obžaluje, so bili številni proračunski zneski, samodejno preneseni iz leta 2017 v leto 2018, še posebej precenjeni; odbor opozarja, da je treba proračun prilagoditi resničnim potrebam; opominja, da so zelo precenjene ali podcenjene potrebe znamenje slabega proračunskega načrtovanja ter škodujejo dobremu in preudarnemu finančnemu poslovodenju;

22. poudarja, da je proračun odbora povsem upravne narave; ugotavlja, da je odbor ocenil, kako načela priprave proračuna glede na uspešnost uporabiti samo za upravne odhodke; pozdravlja njegovo pobudo, da bi v sodelovanju z drugimi institucijami opredelili medinstitucionalne smernice o oblikovanju proračuna glede na uspešnost v institucijah, ki imajo samo upravne odhodke;

23. je seznanjen, da je bil v letu 2018 sklep o standardih notranje kontrole posodobljen, s čimer je bil formaliziran postopek notranjih kontrol v odboru, vključno z imenovanjem koordinatorja za notranje kontrole; ugotavlja, da je odbor začel postopek za uskladitev s 16 standardi notranje kontrole, in sicer je najprej pripravil vprašalnik in nato še poročilo, na podlagi tega pa je odredbodajalec izbral sklop ukrepov za leto 2019, ki naj bi še povečali skladnost s temi standardi; pozdravlja usposabljanje in ozaveščanje v zvezi s tem;

24. ugotavlja, da plače predstavljajo približno polovico proračuna odbora; pozdravlja notranjo revizijo izplačila plač, ki je bila končana leta 2018 in je pokazala, da so se postopki po reviziji, opravljeni leta 2010, izboljšali; ugotavlja, da se je pri reviziji izkazalo tudi, da je postopek izplačila plač zanesljiv in da ne povzroča pretiranih tveganj; je seznanjen z dogovorjenim akcijskim načrtom, ki je bil konec leta 2018 že delno uresničen, preostali elementi pa naj bi bili uvedeni do izteka leta 2019;

25. ugotavlja, da je odbor v letu 2018 sprejel 215 mnenj in poročil (v primerjavi s 155 v letu 2017); pozdravlja prizadevanja za večjo splošno učinkovitost; še zlasti pozdravlja ves trud, predvsem v letu 2018, ki je odboru omogočil oblikovati vizijo za okolje IT, primerno za sodobno upravo, ter za digitalno preoblikovano, na uporabnika osredotočeno in na podatkih temelječo institucijo v prihodnjih 10 letih; ugotavlja, da odbor trenutno informacijski tehnologiji namenja samo 3 % svojega proračuna; ugotavlja, da bo uresničitev digitalne strategije odbora zahtevala dodatne vire;

26. se strinja, da bo umetna inteligenca spremenila trg dela in da zaradi nje velik del sedanjih delovnih mest ne bo več potrebnih; spodbuja odbor, naj situacijo pozorno spremlja; podpira delo odbora v zvezi z umetno inteligenco, saj je pripravil mnenje in junija 2018 skupaj s Komisijo organiziral prvi vrh deležnikov o umetni inteligenci, na katerem je bilo poudarjeno, da mora Unija poskrbeti, da bo umetna inteligenca varna, nepristranska in v skladu z vrednotami Unije;

27. pozdravlja prizadevanja odbora, da bi izboljšal varnost podatkov in kibernetsko varnost v instituciji; pozdravlja tudi njegovo sodelovanje s skupino za odzivanje na računalniške grožnje za evropske institucije, organe in agencije (CERT-EU) in dejavno udeležbo v podskupini za varnost pri medinstitucionalnem odboru za informatiko;

28. poudarja, da sta Komisija in odbor v letu 2018 sklenila pogodbo o storitvah v zvezi s kadrovskimi viri, vključno z usposabljanjem, ki je prispevala k preglednosti in predvidljivosti stroškov za usposabljanje o informacijski tehnologiji, kot je Parlament zahteval v resoluciji o razrešnici za leto 2017[7]; kljub temu ugotavlja, da je prednosti večje preglednosti delno zasenčila precejšnja podražitev storitev, ki jih izvaja Komisija, in poziva odbor, naj skupaj s Komisijo preuči stanje in ga poskuša izboljšati;

29. poudarja, da se je število delovnih mest v kadrovskem načrtu, ki ga je potrdil proračunski organ, povečalo s 665 v letu 2017 na 668 v letu 2018 (v letu 2013 pa je na primer znašalo 727); se zaveda, da je 5-odstotno zmanjšanje razmeroma majhnega kadrovskega načrta veliko bolj problematično, saj je treba zaradi neprekinjenega poslovanja ohraniti nekatere ključne funkcije, in da takšna splošna stopnja od manjših institucij zahteva več truda;

30. je seznanjen z ukrepi za izvajanje sklepa o žvižgaštvu iz leta 2016, kot je na primer interna odločitev o svetovalcih za etična vprašanja; je tudi seznanjen, da so se v letu 2018 aktivni skupini usposobljenih svetovalcev pridružili dodatni trije uslužbenci; ugotavlja, da je naloga svetovalcev za etiko svetovati in pomagati uslužbencem pri čim boljšem izpolnjevanju obveznosti glede prijavljanja hudih nepravilnosti (žvižgaštva), kot je zapisal Parlament v resoluciji o razrešnici za leto 2016[8];

31. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je število prošenj za pomoč etičnih svetovalcev povečalo s 25 v letu 2017 na 42 v letu 2018, še bolj pa je zaskrbljen zato, ker so kar 33 prošenj vložile ženske, moški pa devet, enako kot leto prej;

32. je seznanjen s sprejetimi ukrepi za večjo učinkovitost politike zoper nadlegovanje, kot so usposabljanje o posebnih temah, mreženje s strani zaupnih svetovalcev in reden nadzor s strani zunanjega svetovalca; ugotavlja, da odbor trenutno razmišlja o reviziji sklepa o boju proti nadlegovanju, tudi zato, da bi dosegel boljše sinergije z drugimi pomembnimi pravili, na primer tistimi o žvižgaštvu; je seznanjen, da se morajo vsi zaposleni obvezno udeležiti tečaja o etiki in integriteti, na katerem so predstavljeni standardi vedenja na delovnem mestu, pa tudi nadlegovanje in načini spopadanja z njim; močno obžaluje, da vsi ti ukrepi niso preprečili prej omenjenih primerov nadlegovanja in zaščitili žrtev; opominja odbor, da mora biti proaktivna, dejanska in takojšnja zaščita žrtev in žvižgačev (tudi pred grožnjami, izsiljevanjem in poskusi podkupovanja) ena od prednostnih nalog teh ukrepov; poziva odbor, naj izboljša in poostri ukrepe, ki jih je sprejel doslej, ter predvsem učinkovito zaščiti žrtve; poziva ga, naj o tem poroča parlamentarnemu Odboru za proračunski nadzor;

 33. je zadovoljen s sodelovanjem med odborom in uradom OLAF; ugotavlja, da sta instituciji leta 2016 podpisali dogovor o upravnem sodelovanju, ki določa postopek za obravnavo goljufij; ugotavlja tudi, da sta se julija 2019 predsednik in generalni sekretar odbora srečala z generalnim direktorjem urada OLAF, da bi poiskali nadaljnje sinergije in zagotovili učinkovitejšo izmenjavo informacij;

34. ugotavlja, da novi kodeks ravnanja za člane, priložen novemu poslovniku odbora, ki je začel veljati marca 2019, prvič vsebuje sankcije za člane, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz kodeksa; obžaluje, da te sankcije niso dovolj stroge in da niso v skladu s priporočili evropske varuhinje človekovih pravic; opozarja, da je obramba ugleda ali članov institucije po obsodbi Sodišča Evropske unije ali sodišča države članice z denarjem Unije zloraba javnih sredstev in da so pravne službe institucij namenjene samo obrambi teh institucij, ne pa interesov posameznikov; poziva odbor, naj nemudoma popravi kodeks ravnanja za člane, predvsem vključi učinkovitejše in odvračilne sankcije; ugotavlja, da je bil ustanovljen svetovalni odbor za ravnanje članov, ki bo slednjim na zahtevo svetoval o vsebini in izvajanju kodeksa, predsedniku odbora pa o možnih korakih v primeru domnevnih kršitev kodeksa; toplo priporoča, da se usposabljanje o nadlegovanju ponudi vsem članom, podobno kot v Parlamentu od začetka tega zakonodajnega obdobja;

35. spominja, da je parlamentarni Odbor za proračunski nadzor zahteval redno poročanje o okviru etike in integritete; pozdravlja, da so se v letu 2018 začele priprave na kampanjo Respect@work, ki naj bi spodbudila bolj spoštljive delovne odnose med zaposlenimi ter poleg drugih ukrepov prispevala k reviziji okvira etike in integritete v letu 2019; poziva odbor, naj o tej zadevi poroča v naslednjem letnem poročilu o dejavnostih;

36. spominja, da je bila pravna služba odbora štiri leta precej oslabljena, potem ko je bil njen vodja marca 2010 odpuščen, ker je poročal o hudih nepravilnostih in nezakonitih pritiskih takratnega generalnega sekretarja; spominja tudi, da je to mesto ostalo nezapolnjeno tri leta in pol, da je evropsko sodišče za uslužbence v tej zadevi obsodilo odbor (sodba F-41/10 RENV, Bermejo Garde proti EESO), da je moral odbor plačati več kot 100.000 EUR odškodnine in da je bil novi vodja pravne službe imenovan šele leta 2014, zaposlenih pa je bilo tudi pet pravnikov;

37. je zelo zaskrbljen zaradi nedavnih sprememb, ki bi lahko znova oslabile pravno službo odbora, med drugim to, da je od 1. januarja 2020 neposredno podrejena generalnemu sekretarju, kar je izjema med institucijami Unije, da je septembra 2019 izgubila enega stalno zaposlenega pravnika, da so bili nekateri od njenih uslužbencev, med njimi vodja oddelka, vključeni v obvezno mobilnost, namesto da bi se jih obravnavalo kot specializirano osebje, tako kot v drugih institucijah, in da se je število uradnih posvetov korenito zmanjšalo;

38. glede na to, da imajo institucije Unije že od svoje ustanovitve interne pravne službe, katerih glavna naloga je pravno svetovanje ter zastopanje in obramba na Sodišču Evropske unije, poudarja, kako pomembno je, da je pravna služba močna in neodvisna, zato odbor poziva, naj poskrbi, da bo imela pravna služba dovolj zaposlenih, da bo lahko opravljala svoje naloge in ohranila svojo neodvisnost; odbor še poziva, naj prekliče vse ukrepe, ki bi ga lahko ovirali pri opravljanju njegovih dejavnosti in nalog; opozarja ga tudi na to, da se mora o svojih odločitvah posvetovati s pravno službo, da bodo skladne z zakonodajo in da ne bo prihajalo do hudih napak, ki bi lahko privedle do dolgih in težavnih pravnih postopkov;

39. močno obžaluje javne obtožbe, ki jih je sprožil postopek zaposlitve novega generalnega sekretarja odbora; je seznanjen z argumenti generalnega sekretarja v odgovor na vprašanja Parlamenta v postopku razrešnice za leto 2018; poudarja, da je treba nujno zagotoviti popolno preglednost vseh faz postopka brez izjeme (objava, izbor, imenovanje in zaposlitev), kot je določeno v poslovniku odbora in kadrovskih predpisih, da bi preprečili tveganje za ugled, ne le ugled odbora, temveč vseh institucij Unije;

40. pozdravlja prizadevanja za večjo prepoznavnost odbora, tako s poglabljanjem odnosov z mediji kot s poudarkom na spletnem komuniciranju v želji, da se še zmanjšajo jezikovne ovire in ovire za invalide; v povezavi s komuniciranjem prek družbenih medijev opozarja na spremljajočo politiko usposabljanja in prilagojene inštrukcije na zahtevo tako za člane kot za uslužbence odbora; je seznanjen, da se je število sporočil za javnost v letu 2018 nekoliko zmanjšalo (približno 60 v primerjavi s 70 v letu 2017) v skladu s strategijo, da se razvije oblika spletnih zgodb, da bi bila sporočila o najpomembnejših temah odbora bolj osredotočena; poziva odbor, naj poroča o izkušnjah v zvezi s tem;

41. ugotavlja, da je odbor ob svoji 60. obletnici maja 2019 organiziral različne komunikacijske dejavnosti; pozdravlja, da je v letu 2018 gostil 9.419 obiskovalcev (v primerjavi s 7.820 v letu 2017) in da je tradicionalni dan odprtih vrat 5. maja pritegnil še dodatnih 2.888 obiskovalcev (v primerjavi z 2.700 v letu 2017); ugotavlja, da bi lahko zasedanja odbora, ki se prenašajo prek spleta, dosegla od tri do osem milijonov ljudi; ugotavlja, da se je število spletnih odzivov, kot so deljenje tvitov, všečki in odgovori, povečevalo in da je doseglo od 680 do 1.840 omemb na zasedanje;

42. ugotavlja, da so se proračunska sredstva za zunanje prevajanje povečala (20,2 % v letu 2018, kar je nekoliko več kot 20-odstotni cilj, v primerjavi s 17,1 % v letu 2017 in 16,61 % v letu 2016), to pa je posledica sporazuma o sodelovanju s Parlamentom in posledičnega zmanjšanja števila zaposlenih prevajalcev; ugotavlja tudi, da so skupni stroški zunanjega prevajanja v letu 2018 znašali 4.417.613 EUR, če bi bili ti prevodi opravljeni interno, pa bi stroški znašali 7.208.710 EUR;

43. poziva odbor, naj nadaljuje racionalizacijo na področju prevajanja;

44. ugotavlja, da se je sporazum o upravnem sodelovanju, ki ga je odbor leta 2014 sklenil z Odborom regij in Parlamentom, 31. decembra 2019 iztekel; ugotavlja, da doslej še ni bilo novih pogajanj in da sporazum prav tako ni bil podaljšan; meni, da je bil ta sporazum zelo neuravnotežen in v škodo odboru in Odboru regij, saj je bilo 60 njunih prevajalcev premeščenih v Parlament (36 iz odbora), v zameno pa sta dobila možnost, da uporabljata storitve Službe Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS); z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta morala zato odbora najeti pogodbene prevajalce in prevode pošiljati tudi zunanjim prevajalcem; je zaskrbljen tudi zato, ker je Parlament kot kompenzacijo za zmanjšanje števila prevajalcev Odboru regij v letih 2015 in 2016 izplačal 1.200.000 EUR za kritje zunanjih prevajalskih storitev, pri čemer je bilo mogoče neporabljeni znesek prerazporediti na druga področja politik (odbor je to možnost prerazporeditve izkoristil v zadnjih treh letih); meni, da to ni bilo v skladu z merili preudarnega in dobrega finančnega poslovodenja in da bi bilo treba v primeru, da bo obstoječi sporazum podaljšan ali da se bodo začela pogajanja o novem, to možnost znova pretehtati; se zaveda, da je treba iz političnega zornega kota sporazum dopolniti, da bo kos dandanašnjim izzivom, na primer novemu večletnemu finančnemu okviru ali novim pravilom kohezijske politike; priznava, da je odbor uspešno sodeloval pri spodbujanju udeležbe državljanov na evropskih volitvah v letu 2019;

45. izraža pohvalo odboru, da se je na anketo med zaposlenimi o psiholoških tveganjih na delovnem mestu iz leta 2016 odzval z več pobudami, na primer z delavnicami za vodstvo o upravljanju odsotnosti, reševanju konfliktov ter ravnanju v primeru slabih rezultatov; pozdravlja tudi sistem mentorstva za nove sodelavce ter ukrepe za izboljšanje počutja in predanosti zaposlenih; ugotavlja, da je odsotnost zaposlenih v letu 2017 dosegla vrhunec (5,5 %) in se v letu 2018 nekoliko zmanjšala na 5,35 % (v primerjavi s 4 % v letu 2015); vseeno z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je med vodji oddelkov na odboru več dolgotrajnih bolniških odsotnosti; poziva odbor, naj poroča o vseh dosežkih pri zmanjševanju stopnje odsotnosti;

46. pozdravlja stalno izboljševanje geografske uravnoteženosti med vodstvenimi kadri v odboru, zlasti kar zadeva države članice, ki so se Uniji pridružile v letu 2004 ali pozneje; v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov ugotavlja, da ima odbor na vodstvenih položajih zdaj več žensk kot moških (52 % v letu 2018, 41,4 % v letu 2017 in 37,5 % v letu 2016); ugotavlja, da je bilo 80 % vseh uslužbencev, ki so prosili za skrajšani delovni čas, žensk, čeprav imajo moški do te ugodnosti enake pravice; pozdravlja dejstvo, da odbor zaposlene redno obvešča o razpoložljivih delovnih urnikih;

47. pozdravlja prizadevanja odbora, da bi ustvaril bolj raznoliko in vključujoče delovno okolje in kulturo z ukrepi v korist invalidov, na primer z digitalno dostopnostjo interneta in svojega spletnega mesta za osebe z okvarami vida, z objavo brošure z naslovom Dostopni Bruselj, ki vsebuje vse informacije za invalide, ki se preselijo v Bruselj, in organizacijo konference Inter COPEC, posvečene izključno vprašanjem invalidnosti;

48. opozarja, da je treba oblikovati dolgoročno kadrovsko politiko, ki bo spodbujala ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, vseživljenjsko usmerjanje in poklicni razvoj, uravnoteženo zastopanost spolov, delo na daljavo, nediskriminacijo, geografsko uravnoteženost ter zaposlovanje in vključevanje invalidov;

49. se zaveda, da sta odbor in Odbor regij v sporazumu o upravnem sodelovanju določila številne postopke za sodelovanje med svojimi službami ter ustanovila in organizirala skupni službi za prevajanje in logistiko, ki uporabljata njune skupne kadrovske in finančne vire; pozdravlja dejstvo, da službi za notranjo revizijo iz obeh odborov tesno sodelujeta, ko gre za skupni službi, in pri tem upoštevata določbe iz sporazuma o sodelovanju; poziva odbor, naj sporazum o upravnem sodelovanju z Odborom regij, ki se je iztekel leta 2019, podaljša;

50. pozdravlja letni prihranek v znesku 11,8 milijona EUR pri infrastrukturi in v znesku 0,72 milijona EUR pri najemnini, vzdrževanju, potrošnem materialu in zaposlenih, ker odbora souporabljata vire na teh področjih; pozdravlja tudi dejstvo, da sta odbora zaradi sodelovanja v letnem proračunu za informacijsko tehnologijo skupaj prihranila 5 milijonov EUR; je seznanjen še z enim primerom očitne sinergije, ki je nastala zaradi sodelovanja s Parlamentom in ustvarila prihranek pri stroških zaposlenih v višini 3,3 milijona EUR (v plačah iz leta 2016), in sicer gre za to, da lahko odbor uporablja storitve parlamentarne službe za raziskave EPRS (v ta namen je bilo iz odbora v EPRS preseljenih 36 delovnih mest);

51. poziva odbor, naj stanje podrobneje preuči in opredeli dodatna področja, kjer bi lahko imel skupne službe z Odborom regij; poudarja, da lahko tovrstno medinstitucionalno sodelovanje občutno zmanjša skupne stroške odbora; poziva odbor, naj parlamentarni Odbor za proračunski nadzor obvešča o morebitnih rezultatih;

52. ugotavlja, da je sporazum o sodelovanju med odborom in Odborom regij, podpisan leta 2016, vzpostavil trden pravni okvir za dolgoročno, učinkovito in uspešno sodelovanje in potrdil, da sta odbora sklenila partnerstvo, vendar spoštujeta pooblastila in pristojnosti drug drugega; ugotavlja, da se je ta sporazum 31. decembra 2019 iztekel in da je bila sprejeta odločitev, da bo podaljšan za eno leto, medtem pa se bodo začela pogajanja o novem sporazumu; poziva oba odbora, naj naredita vse potrebno, da bi sporazum sklenila čim prej, da bi omogočila dodatne sinergije in prihranke;

53. znova opozarja, da odbor za informacijsko tehnologijo namenja manj kot 3 % svojega proračuna in da informacijski projekti in oprema že več let trpijo zaradi strukturnega pomanjkanja finančnih sredstev; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da odbora še naprej zbirata neporabljena sredstva ob koncu leta, da bi financirala projekte in sisteme informacijske tehnologije in tako odpravila zaostanek na tem področju; poziva ju, naj čim prej sprejmeta novo digitalno strategijo in večletni načrt odhodkov za informacijsko tehnologijo;

54. ugotavlja, da bodo pisarniški prostori zaradi zamenjave poslopij B 68 in TR 74 za stavbo VMA manjši in da bo treba poiskati dodatne pisarne za približno 200 zaposlenih; ugotavlja, da je bila nedavno ustanovljena delovna skupina odborov, ki bo izvedla podrobnejšo analizo in poskušala poiskati primerno rešitev; pozdravlja dejstvo, da uprava vse deležnike redno obvešča na zborih delavcev in med vodenjem služb, ki bodo preseljene, ter da bo upoštevala vse izražene pomisleke in predloge;

55. je seznanjen, da je bil 28. avgusta 2019 podpisan sporazum med odborom, Odborom regij in Komisijo o zamenjavi stavbe VMA, ki jo uporablja Komisija, za stavbi BEL 68 in TRE 74, kjer imata prostore odbora; ugotavlja, da bodo stavbe izmenjane 16. septembra 2022; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je glavna prednostna naloga, ki sta jo odbora opredelila v svoji nepremičninski politiki, koncentracija stavb na bližnjih lokacijah; je zaskrbljen tudi zato, ker sta zaradi te izmenjave izgubila 10.440 m2 pisarniških prostorov in da morata zato poiskati dodatne pisarne za približno 200 uslužbencev, saj kratkoročni alternativni ukrepi, na primer boljši izkoristek prostorov v drugih stavbah in večji obseg dela na daljavo, ne zadostujejo in bo potreben nakup sosednje stavbe; ugotavlja tudi, da bo treba stavbo VMA v kratko- ali srednjeročnem obdobju obnoviti; se boji, da bo imela ta zamenjava posledice ne le za finančno stanje odbora, temveč tudi za dobro počutje zaposlenih; obžaluje, da se odbor o tej zadevi, ki ima tako velike posledice in je tako zelo pomembna, ni posvetoval s pravno službo;

56. ugotavlja, da je bila nedavno ustanovljena skupna delovna skupina odborov, ki bo izvedla podrobnejšo analizo in poskušala poiskati primerno rešitev; ugotavlja, da bi morala podobna delovna skupina preučiti tudi nove načine dela; poudarja, da dobro počutje zaposlenih, načini dela in delovni prostor v nobenem primeru ne smejo utrpeti negativnih posledic pomanjkljivosti, do katerih je prišlo zaradi zamenjave stavb; opominja, da se je treba o tem posvetovati z zaposlenimi in upoštevati njihovo mnenje; poziva odbora, naj parlamentarnima odboroma za proračunski nadzor in proračun poročata o morebitnih rezultatih;

57. je zelo zaskrbljen, ker je bila potrjena vsebnost azbesta na ključnih mestih v stavbi VMA, med drugim na parkirišču; globoko obžaluje, da je specializirani zunanji izvajalec opravil inventuro septembra 2019, le mesec dni po podpisu sporazuma s Komisijo; obžaluje, da je bil sporazum podpisan, ne da bi bili vsi deležniki pravočasno obveščeni o morebitni vsebnosti azbesta v stavbi VMA; obžaluje tudi, da člani in zaposleni niso bili obveščeni o tej situaciji, in odbor poziva, naj razmere učinkovito in ustrezno uredi;

58. ugotavlja, da je Komisija za stavbo VMA septembra 2019 prejela potrdilo, da ne vsebuje nevarnih količin azbesta in da jo je mogoče brez tveganja uporabljati za običajne namene; glede na to, da uporaba stavbe ne bo običajna, ampak se bo začela gradnja, je zelo zaskrbljen, kaj se utegne zgoditi;

59. glede na to, da so posledice dolgotrajne in nevarne izpostavljenosti azbestu za človekovo zdravje potrjene in so vedno znova razlog za skrb in preplah v splošni javnosti, poziva odbora, naj že vnaprej ravnata povsem transparentno in obveščata o svojih ukrepih pred vselitvijo v stavbo VMA in po njej, pri tem pa skušata preprečiti nepotrebno paniko;

60. je zaskrbljen, ker so pri 19,56 % (2.835) plačil s 30-dnevnim plačilnim rokom nastale zamude (povprečna zamuda pri izplačilu je bila 46,12 dneva); poziva odbor, naj si bolj prizadeva spoštovati roke iz finančne uredbe, ki se uporablja za proračun Unije;

61. pozdravlja, da se je delež neizkoriščenih časovnih blokov za tolmačenje v zadnjih letih zmanjševal (2,61 % v letu 2018, 3,6 % v letu 2017 in 4,38 % v letu 2016); je seznanjen z ukrepi, ki jih je odbor uvedel v letu 2018, in ga spodbuja, naj ohrani pozitivni trend manj pogostih odpovedi tolmaških storitev;

62. ceni namero odbora, da bo po medinstitucionalnem srečanju o preglednosti, ki je potekalo v Luxembourgu 25. septembra 2018, še povečal preglednost in olajšal dostop do svojih dokumentov; ugotavlja, da je sklenil izkoristiti najboljšo prakso drugih institucij in organov Unije ter v ta namen sprejel akcijski načrt, ki naj bi ga začel izvajati leta 2019 in ki se med drugim nanaša na poslovnik, kodeks ravnanja za člane, uvedbo registra za preglednost in dostop do dokumentov;

63. ugotavlja, da je evropska varuhinja človekovih pravic v letu 2017 izdala priporočilo, ker odbor domnevno ni poskrbel za to, da bi eden od njegovih članov prijavil vse pomembne interese, na podlagi tega priporočila pa je odbor v svoj poslovnik vključil spremembe, ki jih je zahtevala varuhinja in ki so začele veljati 15. marca 2019; je seznanjen, da varuhinja v preiskavi, ki je bila sprožena na osnovi pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom v letu 2018, ni odkrila nepravilnosti;

64. ugotavlja, da so izjave o interesih predsednika in podpredsednikov odbora objavljene in dostopne na spletnih straneh članov odbora; je seznanjen, da morajo v skladu s spremenjenim poslovnikom člani po imenovanju predložiti izjavo o finančnih in drugih interesih, ki bi lahko vplivali na njihovo delo v odboru; ugotavlja, da so te izjave objavljene na spletišču odbora in tako na voljo tudi splošni javnosti; je seznanjen, da morajo člani vsebino teh izjav vsako leto izrecno potrditi oziroma popraviti, takoj ko se njihova situacija spremeni;

65. ugotavlja, da člani niso obvezani razkriti naslova organizacije ali podjetja, ki jih plačuje; je pa seznanjen, da morajo ob prevzemu funkcije in ob vsaki spremembi izpolniti in podpisati izjavo o interesih; ugotavlja, da je petindvajset članov upravi posredovalo registriran naslov v Belgiji;

66. je seznanjen, da je odbor pripravljen izboljšati svoje delovne metode, in sicer namesto enega podpisa, ki potrjuje navzočnost člana na sejah, zahtevati dva podpisa, prvega na začetku in drugega na koncu seje; ugotavlja, da bo odbor še nadalje preučeval prakso in izkušnje Parlamenta ter drugih institucij in organov Unije v zvezi z evidenco navzočnosti in kot merilo uporabil najboljše zglede; poziva ga, naj o morebitnih dosežkih poroča v naslednjem letnem poročilu o dejavnostih;

67. je seznanjen, da je odbor na osnovi sklepa evropske varuhinje človekovih pravic v zadevi 1306/2014/OV pripravil smernice za obvladovanje nasprotij interesov na delovnem mestu, da bi pomagal uslužbencem, katerih funkcije se pri reševanju določenih vprašanj prekrivajo, kar se dogaja zlasti pri zastopanju uslužbencev;

68. pozdravlja politiko odbora o izmeničnem zaposlovanju v javnem in zasebnem sektorju, ki predvideva tudi spremljanje zunanjih dejavnosti nekdanjih višjih uradnikov; ugotavlja, da odbor vsako leto objavi poročilo v zvezi s tem;

69. ugotavlja, da je odbor leta 2017 ustanovil skupino za spremljanje dogajanja v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije in da ocenjuje, ali mora ukrepati oziroma sprejeti stališče; ugotavlja, da je bil zaradi predvidenega izstopa Združenega kraljestva proračun za leto 2019 zmanjšan za 318.600 EUR, proračun za leto 2020 pa za 173.062 EUR, češ da bodo potni stroški članov in prispevki za njihovo opremo IT očitno drugačni;

70. znova poudarja, da je treba postopek razrešnice poenostaviti, pospešiti in izboljšati; v zvezi s tem predlaga, da se kot rok za predložitev letnih poročil o dejavnostih določi 31. marec v letu, ki sledi obračunskemu letu; obžaluje, da ta rok ni bil spoštovan pri oddaji letnih poročil o dejavnostih za leto 2018, kot je zahteval v resoluciji o razrešnici za leto 2017; pozdravlja pripravljenost odbora, da tej dobri praksi sledi, saj bo imela tako institucija za podelitev razrešnice več časa za bolj poglobljen in bolje voden postopek razrešnice;

71. ugotavlja, da je druga ad hoc skupina za prihodnost odbora, ki se je posvetila racionalizaciji internih organov te institucije, svoje poročilo o spremljanju predstavila konec leta 2017; je seznanjen z odločitvijo predsedstva odbora iz januarja 2018, da zmanjša število članov v večini internih organov odbora, pa tudi število sej, ki jih imajo vsako leto; ugotavlja, da se je predsedstvo tudi odločilo, da bo spremenilo pristojnosti nekaterih struktur v odboru; poziva odbor, naj Parlamentu posreduje pojasnilo o prihrankih na račun te modernizacije, da bi povečali preglednost in odgovornost;

72. pozdravlja prizadevanja odbora, da bi se zavzemal za krožno gospodarstvo tako v svojih mnenjih kot z zbiranjem pobud in dobre prakse v sodelovanju s Komisijo prek evropske platforme deležnikov krožnega gospodarstva;

73. podpira prizadevanja odbora, da bi zmanjšal svoj okoljski odtis; z zadovoljstvom ugotavlja, da se je nekoliko zmanjšala poraba električne energije (3 %) in papirja (17 %), pa tudi količina pisarniških odpadkov (3 %); vseeno pa ugotavlja, da se je povečala poraba plina (5 %) in vode (17 %) zaradi vgradnje novega grelnika na plin in puščanja vode med gradbenimi deli;

74. želi izpostaviti dosežke zadnjih let na področjih, kot so priprava proračuna na podlagi uspešnosti, etični okvir z vsemi povezanimi pravili in postopki, izboljšane komunikacijske dejavnosti in številnejši ukrepi za večjo preglednost; pozdravlja, da je bilo sklenjenih precej medinstitucionalnih sporazumov o storitvah in sodelovanju; poudarja, kako pomembno je, da evropske institucije in organi med seboj sodelujejo in si izmenjujejo izkušnje; predlaga, da se preuči možnost formaliziranih dejavnosti mreženja na različnih področjih, da bi omogočili izmenjavo primerov najboljše prakse in razvoj skupnih rešitev;

75. opozarja na pomen političnega dialoga med odborom in Parlamentom, da bo mogoče dragoceni prispevek odbora vključiti v parlamentarno delo; s tem v zvezi znova zahteva, da se za poglobitev političnega sodelovanja med institucijama naredi vse, kar je mogoče.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

19.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Grapini, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

József Szájer

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

24

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, Marian-Jean Marinescu, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

0

-

 

 

 

1

0

ECR

Ryszard Czarnecki

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL L 57, 28.2.2018.

[2] UL C 327, 30.9.2018, str. 1.

[3] UL C 340, 8.10.2019, str. 1.

[4] UL C 340, 8.10.2019, str. 9.

[5] UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

[6] UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

[7] UL L 249, 27.9.2019, str. 118.

[8] UL L 248, 3.10.2018, str. 134.

Zadnja posodobitev: 18. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov