Процедура : 2019/2098(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0079/2020

Внесени текстове :

A9-0079/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0121

<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0079/2020</NoDocSe>
PDF 274kWORD 95k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол</Titre>

<DocRef>(2019/2098(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Комисия по бюджетен контрол</Commission>

Докладчик: <Depute>Ришард Чарнецки</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2019/2098(DEC))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите решения относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година,

 като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2017 година (COM(2019)0334),

 като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно годишните отчети на агенциите за финансовата 2018 година, придружен от отговорите на агенциите[1],

 като взе предвид Бърз преглед на конкретен казус „Практиката на докладване за устойчиво развитие — прилага ли се от институциите и агенциите на ЕС?“, изготвен от Европейската сметна палата;

 като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[2], и по-специално член 1, параграф 2 и член 208 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[3], и по-специално членове 68 и 70 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[4], и по-специално член 110 от него,

 като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета[5], и по-специално член 105 от него,

 като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0079/2020),

 

A. като има предвид, че настоящата резолюция съдържа по отношение на всеки орган по смисъла на член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и по член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 хоризонтални забележки, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и член 3 от приложение V към Правилника за дейността на Европейския парламент;

Б. като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава значението на по-нататъшното укрепване на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, на отчетността на институциите на Съюза и на доброто управление на човешките ресурси;

1. подчертава, че дейността на агенциите оказва съществено влияние върху политиките и вземането на решения, както и върху изпълнението на програмите в някои области от жизненоважно значение за европейските граждани, като например сигурност, безопасност, здравеопазване, научни изследвания, икономически въпроси, свобода и правосъдие; посочва отново значението на задачите, изпълнявани от агенциите, както и тяхното пряко въздействие върху ежедневието на гражданите на Съюза; изтъква отново значението на автономността на агенциите, по-специално на автономността на регулаторните агенции и на агенциите, които имат функцията да извършват независимо събиране на информация; припомня, че агенциите са създадени основно за осигуряване на функционирането на системите на Съюза, улесняването на прилагането на единния европейски пазар и извършването на независими технически или научни оценки; във връзка с това приветства ефективното цялостно функциониране на агенциите;

2. приветства видимия напредък, постигнат от агенциите в техните усилия да отговорят на исканията и препоръките, изразени в рамките на годишните процедури по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; отбелязва със задоволство, че според годишния доклад на Европейската сметна палата („Палатата“) относно агенциите на Съюза за финансовата 2018 година („доклада на Палатата“) Палатата е издала одитно становище без резерви относно надеждността и точността на отчетите на всички агенции; отбелязва освен това, че Палатата е изразила становище без резерви относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите на всички агенции; отбелязва, че Палатата е изразила становище без резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания за всички агенции, с изключение на случая с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO); отбелязва, че за EASO Палатата издаде основание за становище с резерви във връзка със своите констатации за финансовите 2016 и 2017 г. относно законосъобразността и редовността на плащанията, но че с изключение на последиците от финансовите години 2016 и 2017 Палатата счита, че плащанията на EASO, свързани с годишните отчети за годината, приключила на 31 декември 2018 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; признава продължаващия напредък, постигнат от EASO при изпълнението на реформите и на плановете за корективни действия;

3. отбелязва, че бюджетите за 2018 г. на 32-те децентрализирани агенции на Съюза са възлизали на около 2 590 000 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения, което представлява увеличение с около 10,22% в сравнение с 2017 г., и на 2 360 000 000 EUR в бюджетни кредити за плащания, което показва увеличение с 5,13% в сравнение с 2017 г.; отбелязва освен това, че от общо 2 360 000 000 EUR около 1 700 000 000 EUR са били финансирани от общия бюджет на Съюза, което представлява 72,16% от общото финансиране на агенциите през 2018 г. (72,08% през 2017 г.); признава освен това, че около 657 000 000 EUR  са били финансирани от такси и от преки вноски от участващите държави;

4. припомня своето искане за рационализиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност с оглед вземането на решения за освобождаване от отговорност през годината, която следва непосредствено годината, за която е предоставено освобождаването, и приключването на процедурата в рамките на годината, която следва въпросната счетоводна година; във връзка с това приветства положените положителни усилия и доброто сътрудничество с мрежата на агенциите на Европейския съюз („Мрежата“) и отделните агенции, както и по-специално с Палатата, което показва ясен потенциал за рационализиране и ускоряване на процедурата от тяхна страна; оценява постигнатия до момента напредък и приканва всички заинтересовани участници да продължат да полагат усилия за по-нататъшно развитие на процедурата;

Основни рискове и препоръки, установени от Палатата

5. отбелязва със задоволство, че в своя доклад Палатата счита, че цялостният риск по отношение на надеждността на отчетите на агенциите, основани на международни счетоводни стандарти, е нисък, и че в миналото са възникнали само няколко съществени грешки; въпреки това отбелязва, че нарастващият брой на споразуменията за делегиране, сключени с Комисията, с които на агенциите се възлагат специфични допълнителни задачи и се предоставят допълнителни приходи, представлява предизвикателство от гледна точка на последователността и прозрачността при третирането на отчетите на агенциите;

6. отбелязва, че според доклада на Палатата тя счита, че цялостният риск за законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите на агенциите, е нисък за по-голямата част от агенциите, и че този риск е среден за частично самофинансиращите се агенции в случаите, когато са приложими специални правила за налагането и събирането на такси и вноски от икономически оператори или от сътрудничещи държави; отбелязва, че Палатата счита общия риск за законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите на агенциите, за среден, като той варира от нисък до висок за отделни бюджетни дялове; отбелязва, че рискът по дял I (разходи за персонал) като цяло е нисък, за дял II (административни разходи) рискът се счита за среден, а за дял III (оперативни разходи) рискът се счита за нисък до висок в зависимост от съответната агенция и естеството на нейните оперативни разходи; посочва, че източниците на висок риск обикновено произтичат от плащания по обществени поръчки и отпускане на безвъзмездни средства, което следва да бъде взето предвид, когато Палатата взима решение относно извадка от бъдещи проверки и одити;

7. отбелязва, че според доклада на Палатата рискът за доброто финансово управление е среден и се идентифицира главно в областта на информационните технологии и обществените поръчки; изразява съжаление, че информационните технологии и обществените поръчки продължават да бъдат области, които са податливи на грешки; отново призовава Комисията да осигури допълнително обучение и обмен на добри практики за екипите на агенциите, осъществяващи възлагане на обществени поръчки;

8. подчертава, че необходимостта от отделни административни структури и процедури за всяка агенция представлява присъщ риск от административна неефективност, и настоятелно призовава агенциите да засилят тематичното групиране и сътрудничеството в съответствие с техните области на политиката, за да се гарантира хармонизиране и ефикасно споделяне на ресурсите; призовава агенциите да положат допълнителни усилия, насочени към разширяване на обхвата на споделените си услуги, като по този начин подобрят ефикасността и икономическата ефективност на своите процедури;

9. подчертава проблема във връзка с факта, че наличието на двойна централа - оперативна и административна, не предлага оперативна добавена стойност за агенциите, и насърчава по-нататъшни действия за ограничаване на неефикасността; насърчава агенциите за установяване на съвместни седалища, като съсредоточат вниманието си върху своите конкретни области на политиката; отбелязва, че Комисията е компетентна за представянето на предложения относно възможни сливания, закривания и/или прехвърляне на задачи;

10. отбелязва, че според доклада на Палатата вследствие на забележките, направени през предходните години, както и поради известните промени в политиката на Съюза в някои области, установеният риск във връзка със степента на сътрудничество на държавите членки е висок при някои агенции, а именно Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европейската агенция по химикали (ECHA); отново призовава Комисията да включи тези въпроси в дневния ред на Съвета, за да се подпомогне засилването на сътрудничеството между държавите членки;

11. признава, че ефективната, ефикасна и безпогрешна работа на агенциите е тясно свързана с подходящо равнище на финансиране, необходимо за обезпечаване на техните оперативни и административни дейности;

Бюджетно и финансово управление

12. отбелязва отговора на Мрежата в подкрепа на поканата на Парламента да бъде предоставена на институциите на Съюза конструктивна обратна информация в рамките на преговорите по многогодишната финансова рамка за периода за периода след 2020 г., и че всяка агенция е била приканена да направи анализ на предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.;

13. отбелязва, че нивото на детайлност на одитираните отчети за изпълнение на бюджета на някои агенции е различно от това на отчетите на повечето други агенции, което показва необходимостта от ясни насоки относно отчитането на бюджетното изпълнение от страна на агенциите; отбелязва положените усилия за гарантиране на последователност при начина на представяне и докладване във връзка с отчетите; отбелязва и през тази година несъответствия в някои данни и документи, оповестени от агенциите, особено по отношение на данните за персонала, включително в докладите относно щатното разписание (заети длъжности или максимален брой длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза); отбелязва отговора на Мрежата, че тя следва насоките на Комисията, които в момента се преразглеждат в светлината на новия Финансов рамков регламент и се очакват преди края на 2019 г.; освен това призовава Комисията през следващите години да предоставя автоматично на органа по освобождаване от отговорност официалния бюджет (в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания) и данните за персонала (щатно разписание, договорно наети служители и командировани национални експерти към 31 декември на въпросната година) на 32-те децентрализирани агенции;

Резултати от изпълнението

14. насърчава агенциите и Комисията да продължат развитието и прилагането на принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, последователно да търсят най-ефективните начини за осигуряване на добавена стойност и допълнително да проучат възможните подобрения на ефикасността по отношение на управлението на ресурсите; отбелязва предложението на Палатата, че публикуването на бюджетите на агенциите по дейности би позволило обвързване на ресурсите с дейностите, за които те се използват, и би спомогнало за по-лесно разпределение на бюджета, за ефикасност и за ограничаване на ненужните разходи;

15. отбелязва със задоволство, че Мрежата е изградена от агенциите като платформа за сътрудничество между тях и има за цел да подобри информираността за дейността на агенциите, да открива и насърчава потенциалните възможности за подобряване на ефикасността и да създава добавена стойност; признава добавената стойност на Мрежата в сътрудничеството ѝ с Парламента и приветства нейните усилия за координиране, събиране и консолидиране на действия и информация в полза на институциите на Съюза; освен това оценява насоките, предоставени от Мрежата на агенциите в техните усилия за оптимизиране на капацитета им за планиране, наблюдение и докладване на резултатите, бюджета и използваните ресурси;

16. отбелязва със задоволство, че някои агенции си сътрудничат ефективно в рамките на своето тематично групиране (като например агенциите, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи[6], и европейските надзорни органи[7]); насърчава другите агенции също да засилят сътрудничеството помежду си, когато това е възможно, не само във връзка със споделеното използване на услуги и полезни взаимодействия, а и в общите за тях области на политиката; отбелязва, че по-голямата част от агенциите поставят акцент и се стремят към по-нататъшно засилване на полезните взаимодействия и на споделянето на ресурси; отбелязва, че Мрежата е изготвила онлайн каталог на споделени услуги (главно в областта на информационните технологии), и че през 2018 г. е разработен пилотен проект за мониторинг на използването и ползите от споделените услуги, който беше удължен през 2019 г. за всички споделени услуги;

17. отбелязва, че според доклада на Палатата през 2018 г. е постигнат известен напредък по отношение на въвеждането на SYSPER II (разработен от Комисията инструмент за управление на човешките ресурси), като през 2018 г. още пет агенции са заявили интерес да ползват инструмента; отбелязва обаче, че напредъкът по прилагането на инструмента варира, тъй като проектът е сложен и всяка агенция има своите особености; поради това приканва Комисията да съдейства за гарантиране на доброто използване на инструмента; отбелязва също така, че е постигнат добър напредък във връзка с въвеждането на електронни обществени поръчки; отбелязва обаче, въпреки това редица агенции все още са в процес на въвеждане на инструментите за електронно фактуриране, разработени от Комисията;

18. изразява загриженост, че само една агенция на Съюза — Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост — публикува доклад за устойчивото развитие; призовава всички агенции да включат изцяло аспекта на устойчивостта в предоставяната от тях информация, да публикуват доклади за устойчивостта, обхващащи функционирането на организацията и на извършените операции, както и да гарантират надеждността на докладването по отношение на устойчивостта чрез одит;

19. подчертава, че при извършването на своите дейности агенциите на Съюза трябва да обръщат особено внимание на гарантирането на съвместимост с правото на Съюза, зачитането на принципа на пропорционалност и спазването на основните принципи на вътрешния пазар;

20. насърчава агенциите да продължат развитието на съгласувана политика за цифровизацията на своите услуги;

Политика относно персонала

21. отбелязва, че през 2018 г. в 32-те децентрализирани агенции са работили 7 626 длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти (7 324 през 2017 г.), което представлява увеличение с 3,74% в сравнение с предходната година;

22. отбелязва, че през 2018 г. на равнището на висшето ръководство е постигнат дори баланс между половете от 6 агенции, а добър баланс — от 4 агенции, но в 14 агенции е съществувало небалансирано представителство (в една от тях е имало представителство само на мъже); призовава агенциите да положат повече усилия за по-добър баланс между половете сред ръководния персонал;

23. отбелязва освен това, че през 2018 г. на равнището на управителните съвети е съществувал дори баланс между половете за 3 агенции, а добър баланс — за 6 агенции, но в 21 агенции е съществувало небалансирано представителство (в една от тях е имало представителство само на мъже); призовава държавите членки и съответните организации, които участват в управителните съвети, да обмислят осигуряването на по-добър баланс между половете при номинирането на своите представители в тези органи;

24. отбелязва, че само една агенция - ЕОЦКП - е докладвала за балансирано представителство между половете както сред висшето ръководство, така и в управителния съвет; приветства това постижение и насърчава другите агенции да последват този добър пример;

25. отбелязва информацията, предоставена от агенциите относно баланса между половете сред висшето ръководство и в управителните съвети, както и забележките на някои агенции, че нямат висше ръководство извън изпълнителния директор; в тази връзка изисква от агенциите в бъдеще да представят данни за всички категории управленски състав;

26. насърчава агенциите да разработят дългосрочна рамка за политика в областта на човешките ресурси, която да има за цел решаването на въпросите във връзка с постигането на баланс между професионалния и личния живот на техните служители, професионалното ориентиране и професионалното развитие през целия живот, баланса между половете, работата от разстояние, недискриминацията, географския баланс и назначаването и интегрирането на лица с увреждания;

27. отбелязва заключението в доклада на Палатата, че в отговор на изготвения от нея бърз преглед на конкретен казус през 2017 г. на това как се изпълнява поетият от страна на агенциите ангажимент за намаляване с 5% на бройките в щатните разписания за периода 2014—2018 г. е била изпълнена целта за намаляване с 5%, макар и с известни закъснения;

28. отбелязва, че някои агенции са изправени пред предизвикателството, свързано с недостиг на персонал, особено когато се възлагат нови задачи, без да се предвижда допълнителен персонал за тяхното изпълнение; органът по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е особено загрижен във връзка с трудностите, които някои агенции срещат при наемането на квалифициран персонал на определени степени, което възпрепятства цялостното функциониране на агенциите и прави необходима заетостта на външни участници;

29. признава стъпките, предприети от агенциите за създаване на среда без тормоз, като например допълнителното обучение за персонала и ръководството, както и въвеждането на поверителни съветници; насърчава агенциите, които все още не са въвели такива стъпки, да направят това; и насърчава агенциите, които са получили жалби за тормоз, да ги разглеждат като приоритет;

30. отбелязва, че агенциите непрекъснато наблюдават и оценяват числеността на персонала и потребностите си по отношение на допълнителни човешки и финансови ресурси и че те отправят съответни искания, когато това е необходимо; признава, че подобни искания следва да бъдат предмет на по-широк междуинституционален процес, така че равнището на ресурсите да отговаря на задачите и отговорностите на агенциите;

31. подчертава значението на политиката в областта на благосъстоянието на персонала; подчертава, че агенциите следва да осигурят достойни, висококачествени условия на труд за целия персонал;

32. отбелязва, че според доклада на Палатата плащанията в нейните одитни извадки показват тенденция към компенсиране на недостига на щатни служители с външен персонал (по-специално на консултанти в областта на информационните технологии), които работят на място в офисите на агенциите по договори със заплащане на базата на изработено време и използвани ресурси, с договорно наети служители и с временни служители; отбелязва, че пет агенции са използвали временни служители, осигурени от регистрирани агенции за временна заетост, но не са спазили всички правила по Директива 2018/104/EО[8] и по съответното национално законодателство (например по отношение на условията на труд за временните служители; отбелязва, че три агенции са използвали договори за предоставяне на информационни технологии и други консултантски услуги, формулирани и/или изпълнени така, че на практика биха могли да доведат до наемане („mise à disposition“) на работници, предоставени от агенции за временна заетост, вместо до предоставяне на ясно определени услуги или продукти, както се изисква от Директива 2008/104/ЕО[9] и от Правилника за длъжностните лица на ЕС и правилата на ЕС по отношение на социалните въпроси и заетостта, и по този начин излага агенциите на правни рискове и рискове за репутацията; призовава Мрежата да въведе обща политика, изключваща заместването на постоянния персонал с по-скъпоструващи външни консултанти;

33. отбелязва със загриженост констатациите на Палатата, че в някои агенции временните работници работят при по-лоши условия на труд от служителите, наети пряко от агенцията; припомня, че съгласно Директива 2008/104/ЕО и националното трудовото законодателство на няколко държави временните работници следва да работят при същите условия на труд като работниците, наети пряко от съответното предприятие ползвател; призовава съответните агенции да анализират условията на труд на своите временни работници и да гарантират, че тези условия съответстват на трудовото законодателство на Съюза и на националното трудово законодателство;

34. отбелязва много малкия брой на лицата, подаващи сигнали за нередности, в агенциите на Съюза, което поражда опасения, че персоналът не е бил запознат със съществуващите правила, или че липсва доверие в системата; призовава за привеждане на политиките за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, във всички агенции на Съюза в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1937[10]; настоятелно призовава агенциите да използват ефективно своите установени вътрешни правила или насоки относно подаването на сигнали за нередности; и призовава агенциите, които все още са в процес на приемане на такива правила, да го направят без ненужно забавяне;

 

35. призовава всички агенции да разкрият нивото на годишно текучество на своя персонал и средната продължителност на отсъствие от работа поради отпуск по болест и ясно да посочат заетите длъжности към 31 декември на съответната година, за да се гарантира съпоставимост между агенциите;

36. отново призовава Комисията да направи преглед на начина, по който се изчислява коефициентът на заплащане за персонала, работещ в различни държави членки, с цел да се осигури по-добър географски баланс на персонала в агенциите;

37. отбелязва със загриженост, че ниските корекционни коефициенти, прилагани към заплатите на персонала, създават трудни ситуации, които могат да попречат на способността на дадена агенция да изпълнява ефективно своите ежедневни задачи и могат да доведат до високо ниво на текучество на персонала; подчертава, че агенциите, установени в държави, за които се прилага нисък корекционен коефициент, следва да получат допълнителна подкрепа от Комисията при прилагането на допълнителни мерки, за да станат те по-привлекателни за настоящите и бъдещите служители, като например създаването на европейски училища и други учреждения; призовава Комисията да направи оценка на въздействието и жизнеспособността на прилагането на корекционните коефициенти към възнагражденията в бъдеще;

38. отбелязва, че повечето агенции не публикуват обявления за своите свободни работни места на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO); отбелязва загрижеността по отношение на високите разходи за писмен превод; в това отношение приветства общата платформа за работни места между агенциите, стартирана и поддържана от Мрежата, и приканва всички агенции да се възползват от платформата;

39. насърчава агенциите на Съюза, които нямат стратегия за основните права, да обмислят приемането на такава, която да включва и позоваване на основните права в кодекс за поведение, който да определя задълженията на техните служители, както и за обучението на персонала; препоръчва прилагане на ефикасни политики за превенция и намиране на ефективни процедури за решаване на проблемите във връзка със случаите на тормоз;

Обществени поръчки

40. отбелязва със загриженост, че според доклада на Палатата са констатирани недостатъци, свързани с прекомерна зависимост от изпълнители, външни консултанти и наети от агенции временни работници, използване на неподходящи критерии за избор на изпълнител и сключване на договори с оференти с нереалистично ниски цени при липса на разумна обосновка; отбелязва, че няколко агенции са възложили на външен изпълнител голям обем от своите редовни дейности и понякога основни дейности, което води до отслабване на вътрешния експертен опит и контрола върху изпълнението на договорите и слабости в процеса на възлагане на обществени поръчки, които могат да се отразят отрицателно върху лоялната конкуренция и сключването на договори с най-добро съотношение между цена и качество при възлагането на обществени поръчки; препоръчва подходящо съотношение между цена и качество при възлагането на обществени поръчки, оптимално планиране на рамковите договори, аргументирани посреднически услуги и използване на подробни рамкови договори; отбелязва, че за шест агенции условията на рамковите споразумения за предоставяне и поддръжка на оборудване за информационните технологии не са били достатъчно ясни, доколкото са позволили закупуването на артикули, които не са били конкретно посочени в него и не са били в обхвата на първоначалната състезателна процедура, и също така са позволили на изпълнителя да поставя надценка върху цените на артикулите, закупени от други доставчици; отбелязва, че въпреки че агенциите нямат право да променят основните договорни разпоредби, техният предварителен контрол невинаги проверява дали изпълнителят правилно е изчислил точния размер на своята надценка; призовава всички агенции и органи на Съюза стриктно да спазват правилата за възлагане на обществени поръчки; подчертава, че цифровизацията е чудесна възможност за агенциите да повишат ефективността и прозрачността, включително в областта на обществените поръчки; поради това призовава всички агенции и органи бързо да финализират и приложат електронни обществени поръчки, електронно подаване на оферти, електронно фактуриране и електронни формуляри за обществени поръчки; отправя искане към Комисията и агенциите спешно да предприемат мерки във връзка с необходимите подобрения в екипите за възлагане на обществени поръчки, като вземат предвид, че проблемът е постоянен и трябва да бъде преодолян системно;

41. счита, че агенциите, органите и институциите на Съюза трябва да дават пример по отношение на прозрачността; поради това призовава за публикуване на пълните списъци на обществените поръчки, възложени чрез процедури за възлагане на обществени поръчки, включително и на тези под законоустановения праг от 15 000 EUR;

42. отбелязва, че децентрализираните агенции и други органи, заедно с осемте съвместни предприятия на Съюза настояват за по-голяма административна ефикасност и икономии от мащаба чрез засилено използване на съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки; отбелязва обаче, че въпреки обещаващата тенденция опитите за съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки невинаги са били успешни, например поради неточен анализ на пазара;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

43. отбелязва, че на 2 април 2019 г. по искане на комисията по петиции на Парламента беше организиран семинар на тема „Конфликти на интереси: Почтеност, отчетност и прозрачност в институциите и агенциите на ЕС“, в хода на който бяха представени предварителните констатации от проучване относно „Конфликти на интереси и агенциите на ЕС“; изразява съжаление, че проучването, чиято дата на представяне трябваше да бъде през юли 2019 г., беше публикувано едва през януари 2020 г.; отбелязва, че проучването дава цялостен преглед и анализ на политиките за избягване на конфликти на интереси в различните агенции и че в това проучване се отправят препоръки във връзка с подобряването на контрола на политиките в областта на конфликтите на интереси в агенциите; призовава Мрежата да докладва на органа по освобождаването от отговорност относно развитието във връзка с прилагането на и възможните промени в правилата и политиките относно конфликтите на интереси;

44. отбелязва със загриженост, че не всички агенции и органи на Съюза са публикували на своите уебсайтове декларациите за интереси на членовете на управителните съвети, изпълнителните директори и командированите експерти; изразява съжаление, че някои агенции все още публикуват декларации за липса на конфликт на интереси; подчертава, че членовете на управителните съвет и изпълнителните директори не могат сами да декларират липса на конфликт на интереси по отношение на самите тях; призовава за единен модел на декларациите за интереси, който да бъде прилаган от всички агенции; подчертава, че е важно да се създаде независим орган по етика за оценка на ситуациите на конфликт на интереси и „кадрова въртележка“ между държавния и частния сектор в институциите, агенциите и другите органи на Съюза; настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че всички командировани експерти публикуват своите декларации за интереси и автобиографии на уебсайтовете на съответните агенции;

45. отново заявява, че недостатъчно подробна политика относно конфликтите на интереси може да доведе до загуба на доверие в дадена агенция; потвърждава, че отправната точка за всички тези политики е представянето на редовни и достатъчно подробни декларации за интереси; подчертава в тази връзка, че преминаването към положителни декларации за интереси вместо декларации за липса на интереси би дало възможност за по-всеобхватен контрол; подчертава, че в допълнение към това агенциите на Съюза следва да имат механизъм за наблюдение за конфликт на интереси, който да е пропорционален на големината и функциите на съответната агенция;

46. призовава всички агенции да участват в междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност за представителите на интереси, който е предмет на преговори между Комисията, Съвета и Парламента;

47. изразява съжаление, че все още липсват ясни насоки и че липсва уеднаквена политика по проблема за „кадровата въртележка“ между държавния и частния сектор; подчертава факта, че този въпрос е от ключово значение, особено в случая на агенциите, работещи с предприятията от съответните сектори; призовава Комисията да осигури по-строги правила, по-добър контрол и по-ясни насоки относно периода на прекъсване при напускането на членове на персонала, както и относно други мерки за противодействие на случаите на „кадрова въртележка“;

48. приветства факта, че повечето агенции, с изключение на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) и Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), разполагат с насоки за предоставяне на публичен достъп до документи; отбелязва обаче, че CdT предвижда да разполага с насоки и че eu-LISA ще разработи вътрешни правила относно реда за разглеждане на заявления за достъп до официални документи и че полага усилия за приемането им през 2020 г.;

49. отново изразява своята загриженост, че агенциите, които получават голяма част от своите приходи от такси, заплащани от предприятията в съответния сектор, са по-податливи на риск от конфликт на интереси и на риск за професионалната им независимост; призовава агенциите и Комисията да намалят зависимостта от такси, заплащани от предприятията от съответните сектори;

50. отново призовава агенциите да прилагат всеобхватна и хоризонтална политика относно избягването на конфликти на интереси и да използват политиката за независимост, прилагана от Европейската агенция по химикали (ECHA), като най-добра практика и образцова система за наблюдение и предотвратяване на конфликти на интереси; насърчава агенциите да създадат консултативен комитет по въпросите на конфликтите на интереси;

Вътрешен контрол

51. отбелязва забележката на Палатата, че когато използват междуинституционални рамкови споразумения, агенциите продължават да бъдат отговорни за спазването на принципите, валидни при процедурите за обществени поръчки, по отношение на своите конкретни поръчки, и че вътрешният контрол на агенциите трябва да следи за тяхното спазване;

52. отбелязва, че в края на 2018 г. управителните съвети на 29 агенции са приели одобрената от Комисията преразгледана Рамка за вътрешен контрол и че 15 агенции също са докладвали за прилагането ѝ; призовава за приемането и прилагането на рамката за вътрешен контрол от всички агенции, за да се приведат стандартите за вътрешен контрол в съответствие с най-високите международни стандарти и за да се гарантира, че проверките за вътрешен контрол допринасят за вземането на решения по ефективен и ефикасен начин;

53. отбелязва, че съгласно доклада на Палатата пет агенции не са въвели политики, в които да се определят чувствителните длъжности и свързаните с тях проверки за ограничаване на риска (които имат за цел да сведат до приемливо равнище риска от злоупотреба от страна на служителите с делегираните им правомощия и следва да бъде стандартен елемент от проверката за вътрешен контрол); ето защо настоятелно призовава тези агенции да приемат такива политики;

Други коментари

54. отбелязва, че съгласно доклада на Палатата агенциите с предишно седалище в Лондон (Европейският банков орган (ЕБО) и Европейската агенция по лекарствата (EMA), са преместени от Обединеното кралство през 2019 г. и в техните отчети са включени провизии за свързаните с преместването им разходи; отбелязва освен това, че в случая на ЕМА Палатата се е позовала на събитията след договора за наем, сключен от Агенцията, и решението на Върховния съд на Англия и Уелс; отбелязва условното задължение в размер на 465 000 000 EUR след сключването на новия договор за преотдаване под наем, и несигурността относно общата загуба на персонал след преместването; освен това отбелязва със загриженост, че и за двете агенции Палатата посочва вероятност от намаляване на приходите вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза;

55. приветства Бърз преглед на конкретен казус „Практиката на докладване за устойчиво развитие — прилага ли се от институциите и агенциите на ЕС?“, изготвен от Палатата; потвърждава констатацията си, че събраната или публикувана информация е свързана главно с начина, по който функционирането на организацията се отразява върху устойчивото развитие (например вътрешната употреба на хартия или вода), а не с начина, по който тя е взела под внимание аспекта на устойчивото развитие в своята цялостна стратегия и дейност; подчертава, че това докладване, фокусирано върху вътрешните аспекти, не обхваща най-съществените проблеми пред една организация; призовава всички агенции да направят преглед на неблагоприятните въздействия върху устойчивото развитие, предизвикани от техните дейности, и да включат този въпрос по структуриран начин в докладите си относно устойчивото развитие;

56. силно насърчава агенциите да изпълнят препоръките на Палатата;

57. подчертава спешната необходимост агенциите да насочат вниманието си към разпространение на резултатите от техните научни изследвания и работа сред широката общественост, както и към достигане до обществеността чрез социални медии и други медии с цел повишаване на осведомеността за техните дейности; припомня общата липса на осведоменост на гражданите относно агенциите, дори и в държавите, в които те извършват дейността си; призовава агенциите да достигат до хората по-ефективно и по-често;

 58. подчертава възможните отрицателни последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз за организацията, дейностите и сметките на агенциите, особено когато става въпрос за намаляване на преките вноски; настоятелно призовава Комисията да действа изключително внимателно, когато предприема мерки за предотвратяване и намаляване на рисковете за агенциите;

59. приветства създаването на Европейския орган по труда (ЕОТ),  който започна работа през октомври 2019 г., след като регламентът за неговото учредяване започна да се прилага от март 2018 г.; подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчно финансови средства за неговото утвърждаване; настоява, че финансирането не може да бъде осъществено чрез преразпределяне на финансови средства от другите агенции и другите бюджетни редове в областта на заетостта и социалните въпроси и че за ЕОТ като нов орган се изискват нови ресурси, за да работи той безпроблемно; подчертава по-специално, че създаването на ЕОТ не следва да води до намаляване на ресурсите и капацитета на мрежата на Европейските служби по заетостта (EURES), която играе основна роля за улесняване на трудовата мобилност на гражданите на Съюза и предлага услуги и партньорства за търсещите работа лица и работодателите, публичните служби по заетостта, социалните партньори и местните органи; поради това подчертава необходимостта от запазване на ясни и отделни бюджетни редове за ЕОТ и за EURES;

60. посочва, че ЕОТ ще помогне да се гарантира, че правилата на Съюза относно трудовата мобилност и координацията на системите за социална сигурност се прилагат ефективно и справедливо, ще съдейства на националните органи да си сътрудничат за прилагането на тези правила и ще направи по-лесно за гражданите и предприятията да се възползват от вътрешния пазар; счита, че макар дейността на четирите агенции (Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейската фондация за обучение (ETF) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) да е насочена предимно към научни изследвания, те биха могли да успешно да подкрепят и да допринасят за работата на ЕОТ;

61. подчертава, че прозрачността и осведомеността на гражданите относно съществуването на агенциите са съществени за тяхната демократична отчетност; счита, че лесното използване на ресурсите и данните на агенциите са от първостепенно значение; следователно призовава да се направи оценка на сегашното представяне и предоставяне на данните и ресурсите и на това до каква степен гражданите могат лесно да ги откриват, разпознават и използват;

62. препоръчва всички агенции да съсредоточат вниманието си върху комуникацията с обществеността и популяризирането, тъй като тяхното съществуване и техните дейности често не са разпознавани от гражданите;

63. насърчава агенциите на Съюза да обмислят приемането на стратегия за основните права, включваща позоваване на основните права в кодекс за поведение, който да определя задълженията на техните служители и обучението на персонала; насърчава създаването на механизми, които да гарантират, че всяко нарушение на основните права ще бъде разкрито и докладвано и че основните органи на съответната агенция ще бъдат своевременно уведомявани за рисковете от такива нарушения; насърчава създаването, когато е уместно, на длъжността „служител по въпросите на основните права“, който докладва пряко пред управителния съвет (за да се осигури известна степен на независимост спрямо другите служители), с оглед гарантиране на незабавно отстраняване на заплахи за основните права и непрекъснато подобряване на политиката в областта на основните права в рамките на организацията; насърчава развитието на редовен диалог с организациите на гражданското общество и съответните международни организации по въпросите на основните права; насърчава превръщането на зачитането на основните права в централен елемент от мандата за сътрудничество на агенциите с външни участници, включително по-специално с представители на националните администрации, с които те си взаимодействат на оперативно равнище;

64. насърчава всички агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи да обмислят регистрация по Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS), за да подобрят екологичните си резултати;

o

o  o

65. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

 


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ (23.1.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджетен контрол</CommissionInt>


<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол</Titre>

<DocRef>(2019/2098(DEC))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Томаш Здеховски</Depute>

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава важната роля на агенциите за изготвянето и изпълнението на политиките на Съюза, особено по отношение на задачите от техническо, научно, оперативно и/или регулаторно естество; оценява в този контекст значението и качеството на работата, извършена от четирите агенции в сферата на компетентност на комисията по заетост и социални въпроси (Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейската фондация за обучение (ETF));

2. изразява задоволство, че в Годишния доклад на Европейската сметна палата относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година Сметната палата изразява одитни становища без резерви относно надеждността на отчетите на всички агенции; отбелязва, че Палатата изразява одитни становища без резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите приходи за всички агенции; отбелязва освен това, че Палатата изразява становища без резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания за всички агенции с изключение на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO);

3. приветства доклада на Комисията (публикуван през 2019 г.) за оценка на агенциите на ЕС, работещи в областта на политиката по заетостта и социалните въпроси (Eurofound, Cedefop, ETF и EU-OSHA), относно целесъобразността, ефективността, съгласуваността и европейската добавена стойност на агенциите; подчертава, че Комисията набелязва няколко области за подобрение, но като цяло докладът ѝ за оценка е много положителен и посочва, че агенциите са изпълнили своите задачи с висока добавена стойност и икономическа ефективност, както и че тяхната работа е била целесъобразна и полезна за техните заинтересовани лица;

4. приветства и насърчава сътрудничеството между агенциите във и отвъд рамките на мрежата от агенции на ЕС с важна роля за откриването и насърчаването на потенциални възможности за повишаване на ефективността, за създаването на добавена стойност и за осигуряването на ефективна комуникация между агенциите и съответните заинтересовани лица; оценява и насърчава тясното сътрудничество между агенциите в сферата на компетентност на комисията по заетост и социални въпроси с цел осигуряване на полезни взаимодействия, взаимно допълване и съвместно използване на ресурсите;

5. признава в този контекст напредъка, постигнат от агенциите по отношение на обмена на информация и сътрудничеството, и подчертава необходимостта от допълнителни мерки и подобрено сътрудничество, за да се спомогне за намаляване на разходите, повишаване на ефективността и постигане на по-силно взаимодействие между тях; оценява факта, че всички агенции в рамките на правомощията на комисията по заетост и социални въпроси са постигнали своите цели и са изпълнили работните си програми, и подчертава, че е важно да се осигурят достатъчно персонал и финансови ресурси, за да могат те да продължат да осъществяват своите работни програми с много висока степен на изпълнение; призовава мрежата от агенции на ЕС да разработи обща политика да не се заместват постоянните служители с по-скъпоструващи външни консултанти;

6. препоръчва всички агенции да приемат и прилагат рамката за вътрешен контрол на Комисията, която ще осигури привеждането на стандартите за вътрешен контрол в съответствие с най-високите международни стандарти;

7. отбелязва, че повечето констатации на Палатата, посочени в годишния ѝ доклад относно агенциите на ЕС за финансовата 2018 година, се отнасят за недостатъци в процедурите за възлагане на обществени поръчки, какъвто беше случаят и през предходните години; насърчава агенциите да усъвършенстват допълнително своите процедури за обществени поръчки, така че да осигурят пълно спазване на приложимите правила и да сключват договори с най-добро съотношение между цена и качество; отбелязва, че по отношение на доброто финансово управление в констатациите на Палатата се посочва прекомерна зависимост от изпълнители, външни консултанти и временни работници;

8. признава напредъка, постигнат от агенциите по отношение на въвеждането на електронни процедури за обществени поръчки;

9. подкрепя заключенията на Палатата, че използването на рамкови договори не трябва да възпрепятства провеждането на справедливи и конкурентни процедури за възлагане на обществени поръчки и че конкуренцията по отношение на цената трябва да отчита всички основни ценови елементи; счита, че съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки или междуинституционалните рамкови договори, основаващи се на анализ на пазара и на доказателства за осъществимост за съвместната процедура, биха могли да спомогнат за повишаване на ефикасността и за икономии от мащаба за агенциите и биха могли да бъдат особено полезни за новосъздадените агенции, като Европейския орган по труда (ЕОТ);

10. приветства създаването на ЕОТ, чийто учредителен регламент беше представен през март 2018 г. и който започна работа през октомври 2019 г.; подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчно финансови средства за неговото установяване; настоява, че финансирането не може да бъде осъществено чрез преразпределяне на финансови средства от другите агенции и другите бюджетни редове в областта на заетостта и социалните въпроси и че за ЕОТ, като нов орган, се изискват свежи ресурси, за да работи той безпроблемно; подчертава по-специално, че създаването на ЕОТ не следва да води до намаляване на ресурсите и капацитета на Европейския портал за професионална мобилност (EURES), който играе основна роля за улесняване на трудовата мобилност на гражданите на Съюза и предлага услуги и партньорства за търсещите работа лица и работодателите, публичните служби по заетостта, социалните партньори и местните органи; поради това подчертава необходимостта от запазване на ясни и отделни бюджетни редове за ЕОТ и за EURES;

11. посочва, че ЕОТ ще помогне да се гарантира, че правилата на ЕС относно трудовата мобилност и координацията на системите за социална сигурност се прилагат ефективно и справедливо, ще съдейства на националните органи да си сътрудничат за прилагането на тези правила и ще направи по-лесно за гражданите и предприятията да се възползват от вътрешния пазар; счита, че въпреки че четирите агенции (Eurofound, Cedefop, ETF и EU-OSHA) са насочени предимно към изследванията, те биха могли успешно да подкрепят и да допринасят за работата на ЕОТ;

12. подчертава, че прозрачността и осведомеността на гражданите относно съществуването на агенциите са от съществено значение за тяхната демократична отчетност; счита, че използваемостта и лесното оползотворяване на ресурсите и данните на агенциите са от първостепенно значение; следователно призовава за оценяване на начините за представяне и предоставяне на данни и ресурси понастоящем, както и до каква степен според гражданите е лесно те да бъдат откривани, разпознавани и използвани;

13. препоръчва всички агенции да съсредоточат вниманието си върху комуникацията с обществеността и популяризирането, тъй като тяхното съществуване и техните дейности често не са разпознавани от гражданите;

14. насърчава агенциите на ЕС да обмислят приемането на стратегия за основните права, включваща позоваване на основните права в кодекс за поведение, който да определя задълженията на техните служители и обучението на персонала; създаване на механизми, които да гарантират, че всяко нарушение на основните права ще бъде открито и докладвано и че основните органи на съответната агенция ще бъдат своевременно уведомявани за рисковете от такива нарушения; създаване, по целесъобразност, на длъжност „служител по въпросите на основните права“, който да се отчита пряко пред управителния съвет, за да се осигури известна степен на независимост спрямо другите служители, с оглед на гарантиране на незабавно отстраняване на заплахите за основните права и непрекъснато подобряване на политиката в областта на основните права в рамките на организацията; развитието на редовен диалог с организациите на гражданското общество и съответните международни организации по въпросите на основните права; утвърждаването на зачитането на основните права като централен елемент от мандата за сътрудничество на съответните агенции с външни организации, включително по-специално представители на националните администрации, с които те си взаимодействат на оперативно равнище.

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Monica Semedo, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Alex Agius Saliba, Marc Botenga, Antonius Manders, Bill Newton Dunn, Sara Skyttedal, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Zalewska

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

GUE/NGL

Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

NI

Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Antonius Manders, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tatjana Ždanoka

 

6

-

ID

Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

1

0

NI

Matthew Patten

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ (21.1.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по бюджетен контрол</CommissionInt>


<Titre>относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол</Titre>

<DocRef>(2019/2098(DEC))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Роберта Мецола</Depute>

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява общото си задоволство от работата на осемте децентрализирани агенции (CEPOL, EASO, EMCDDA, eu-LISA, Евроюст, Европол, FRA, FRONTEX) в обхвата на компетентността си, които изпълняват оперативни, аналитични или управленски задачи и по този начин подпомагат институциите на Съюза, както и държавите членки при изпълнението на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР), както и от начина, по който се изпълняват техните бюджети; припомня важната роля на агенциите в областта на ПВР за подкрепата и консултирането на държавите членки в областта на сигурността, правосъдието и основните права; отново изтъква необходимостта да се гарантира предоставянето на адекватна финансова подкрепа за агенциите в областта на ПВР, за да изпълнят мандатите си по напълно прозрачен начин и при пълно зачитане на основните права;

2. приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) е сертифицирала законосъобразността и редовността на годишните отчети на всички агенции в областта на ПВР, както и приходите, свързани с тези отчети, за годината, приключила на 31 декември 2018 г.;

3. отбелязва, че Палатата е установила, че свързаните с отчетите плащания са законосъобразни и редовни за всички агенции с изключение на EASO, за която е изразено становище с резерви поради нередности във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки и свързаните с тях плащания; отбелязва, че предприетите от EASO корективни действия в отговор на констатациите на Палатата за 2017 г. във връзка с нейните механизми за управление и вътрешен контрол все още не са приключили към края на 2018 г.; подчертава по-специално, че повечето от обявените през 2017 г. свободни работни места остават незапълнени към края на 2018 г.; изразява съжаление относно факта, че законосъобразността и редовността на плащанията се е подобрила съвсем бавно през 2018 г. поради липса на подходящо внимание към тяхното управление; изразява съжаление, че отново има нередности в основна процедура за възлагане на обществени поръчки (50 милиона евро), която е била проведена от EASO през 2018 г., поради съществени процедурни слабости; признава, че новият изпълнителен директор вече е предприел действия за подобряване на управлението на EASO и показва твърд ангажимент за приоритетно справяне с организационните недостатъци в Службата; настоятелно призовава EASO да спази този ангажимент и да докладва редовно на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи;

4. счита, че чувствителността на информацията, обработвана от агенциите в областта на ПВР, изисква строга политика на поверителност, по-специално по отношение на набирането и управлението на персонала; в тази връзка приветства факта, че агенциите на Съюза все по-често наемат на работа срочно наети, а не договорно наети служители; отбелязва обаче, че Палатата е установила хоризонтална тенденция сред агенциите на Съюза да се прибягва до наемането на външен персонал за предоставянето на консултантски услуги в областта на информационните технологии; призовава тази зависимост от наемане на външен персонал в областта на ПВР да бъде намалена, а услугите в областта на информационните технологии да бъдат интернализирани във възможно най‑голяма степен, с оглед на сериозния риск за защитата на чувствителни лични данни, произтичащ от прекомерното възлагане на външни изпълнители;

5. отбелязва, че Палатата не е разгледала „обръщането на внимание“ на агенциите в областта на ПВР, с изключение на FRONTEX; отбелязва, че FRONTEX е възстановила 60 милиона евро разходи за оборудване без подходящи предварителни проверки; подчертава, че предварителните проверки стават неефективни, ако разходите се възстановяват без предварителна проверка на тяхната основателност; отбелязва също така, че FRONTEX не е извършила последващи проверки, за да компенсира слабостите в предварителната си процедура; счита, че този начин на действие е проблематичен, и призовава за незабавни действия за решаване на този проблем и за предотвратяване на възникването му в бъдеще, особено с оглед на значителното увеличение на бюджета за FRONTEX през следващите години; настоятелно призовава FRONTEX да преразгледа схемата си за финансиране на разходите за оборудване и да засили значително вътрешния си контрол, за да гарантира, че се отпускат възстановявания за действително направени разходи;

6. отбелязва, че обществените поръчки продължават да бъдат най-засегнатата от грешки област за всички децентрализирани агенции на Съюза, включително тези в областта на ПВР; подчертава по-специално незаконното удължаване на срока на договорите, финансовите несъответствия между рамковите споразумения и конкретните договори, прекомерната зависимост от конкретни изпълнители и необоснованото използване на процедури на договаряне за възлагане на обществени поръчки; подчертава, че тъй като агенциите разчитат на публично финансиране, всяка слабост при управлението на обществените поръчки в крайна сметка е в ущърб на тяхната ефективност и постигането на техните цели; поради това призовава засегнатите агенции в областта на ПВР, т.е. CEPOL, EASO, EMCDDA, eu-LISA, Евроюст, Европол и FRONTEX, да подобрят процедурите си за възлагане на обществени поръчки с оглед на спазването на приложимите правила и в резултат на това постигането на икономически най-изгодните покупки, като същевременно спазват принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране и недискриминация;

7. насърчава всички агенции в областта на ПВР да разгледат възможността за регистрацията си по EMAS с цел подобряване на екологичните си резултати;

8. отбелязва със загриженост, че няколко агенции имат сериозни пропуски по отношение на баланса между половете; подчертава значението на коригирането на това положение и призовава всички агенции в областта на ПВР да се стремят да постигнат баланса и целите, определени от Комисията в нейния „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.“, т.е. равнище от най-малко 40% на по-слабо представения пол;

9. настоятелно призовава всички агенции в областта на ПВР да прилагат ясна политика за борба с тормоза, за да предотвратят всяко подобно поведение в рамките на техните организации и да го осъдят категорично, когато възниква.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.1.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Lukas Mandl

 

  

 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Michal Šimečka

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

 

5

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Robert Roos

NI

Kostas Papadakis, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.2.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini, Niclas Herbst, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

József Szájer

 


 

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 1.

[2] OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

[3] ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

[4] ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

[5] ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.

[6] Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Европейски институт за равенство между половете (EIGE), Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA), Европейски полицейски колеж (CEPOL), Европейска полицейска служба (Европол), Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст).

[7] Европейски банков орган (ЕБО), Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

[8] Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).

[9] Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 9).

[10] Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).

Последно осъвременяване: 17 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност