Διαδικασία : 2019/2098(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0079/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0079/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0121

<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0079/2020</NoDocSe>
PDF 271kWORD 98k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος</Titre>

<DocRef>(2019/2098(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος

(2019/2098(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2019)0334),

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργανισμών[1],

 έχοντας υπόψη την συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αναφορά στοιχείων για τη βιωσιμότητα: απολογισμός σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ»,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[2], και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 208,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[3] , και ιδίως τα άρθρα 68 και 70,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4], και ιδίως το άρθρο 110,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕE) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5], και ιδίως το άρθρο 105,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0079/2020),

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει, για κάθε οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και του άρθρου 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, τις οριζόντιες παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 110 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 και το άρθρο 3 του παραρτήματος V του Κανονισμού του Κοινοβουλίου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει τη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1. τονίζει ότι οι οργανισμοί επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως οι τομείς της προστασίας, της ασφάλειας, της υγείας, της έρευνας, των οικονομικών υποθέσεων, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης· επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί επιτελούν σημαντικό έργο και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ένωσης· επαναλαμβάνει, επίσης, τη σημασία που έχει η αυτονομία των οργανισμών, ιδίως η αυτονομία των ρυθμιστικών οργανισμών και των οργανισμών που επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης συλλογής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί συστάθηκαν κατά κύριο λόγο προκειμένου να διαχειρίζονται τα συστήματα της Ένωσης, να διευκολύνουν την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και να διενεργούν ανεξάρτητες τεχνικές ή επιστημονικές αξιολογήσεις· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις αποτελεσματικές συνολικές επιδόσεις των οργανισμών·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ορατή πρόοδο που σημείωσαν οι οργανισμοί στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις συστάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών απαλλαγής· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε ελεγκτική γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών όλων των οργανισμών· σημειώνει ακόμη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους οργανισμούς· παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους οργανισμούς, πλην της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)· σημειώνει ότι, όσον αφορά την EASO, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε στοιχεία για τη θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη, σε σχέση με τα πορίσματά για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών, αλλά ότι, εκτός από τις επιπτώσεις των οικονομικών ετών 2016 και 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι της γνώμης ότι οι πληρωμές της EASO στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές· αναγνωρίζει τη συνεχή πρόοδο που σημείωσε η EASO όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και σχεδίων διορθωτικών μέτρων·

3. σημειώνει ότι, όσον αφορά τους 32 αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, οι προϋπολογισμοί για το 2018 ανήλθαν σε περίπου 2 590 000 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 10,22 % περίπου σε σύγκριση με το 2017, και σε 2 360 000 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,13 % σε σύγκριση με το 2017· σημειώνει, επιπλέον, ότι από τα 2 360 000 000 EUR, περίπου 1 700 000 000 EUR προέρχονταν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ποσό που αντιστοιχεί στο 72,16 % της συνολικής χρηματοδότησης των οργανισμών για το 2018 (έναντι 72,08 % το 2017)· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι περίπου 657 000 000 EUR προέρχονταν από τέλη και επιβαρύνσεις, καθώς και από άμεσες εισφορές των συμμετεχουσών χωρών·

4. υπενθυμίζει το αίτημά του για εξορθολογισμό και επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής, με στόχο να λαμβάνεται η απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής εντός του έτους που έπεται του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή και να περατώνεται η διαδικασία εντός του έτους που έπεται της υπό εξέταση λογιστικής χρήσης· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για τις θετικές προσπάθειες που καταβάλλονται και για την καλή συνεργασία με το Δίκτυο των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Δίκτυο») και τους μεμονωμένους οργανισμούς, και ιδίως με το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο της οποίας υπάρχουν σαφείς δυνατότητες για εξορθολογισμό και επιτάχυνση της διαδικασίας από την πλευρά τους· εκτιμά την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και καλεί όλους τους σχετικούς παράγοντες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας·

Κύριοι κίνδυνοι και συστάσεις που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο

5. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι ο συνολικός κίνδυνος για την αξιοπιστία των λογαριασμών των οργανισμών, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, είναι χαμηλός και ότι στο παρελθόν σημειώθηκαν μόνο λίγα ουσιώδη σφάλματα· σημειώνει, ωστόσο, ότι ο αυξανόμενος αριθμός συμφωνιών ανάθεσης με την Επιτροπή, με τις οποίες ανατίθενται σε οργανισμούς ειδικά πρόσθετα καθήκοντα και έσοδα, συνιστούν πρόκληση όσον αφορά τη συνέπεια και τη διαφάνεια της μεταχείρισης των λογαριασμών των οργανισμών·

6. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί των οργανισμών είναι χαμηλός για την πλειονότητα των οργανισμών, και μέτριος για τους μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς όπου ισχύουν ειδικοί κανονισμοί για τη χρέωση και τη συλλογή τελών και εισφορών από οικονομικούς φορείς ή από συνεργαζόμενες χώρες· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί των οργανισμών είναι μέτριος, με διακυμάνσεις από χαμηλό έως υψηλό κίνδυνο για συγκεκριμένους τίτλους του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι ο κίνδυνος για τον τίτλο I (δαπάνες προσωπικού) είναι γενικά χαμηλός, για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ο κίνδυνος θεωρείται μέτριος, και για τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες) ο κίνδυνος θεωρείται χαμηλός έως υψηλός, ανάλογα με τον εν λόγω οργανισμό και τη φύση των επιχειρησιακών δαπανών του· επισημαίνει ότι οι πηγές υψηλού κινδύνου εντοπίζονται συνήθως στις δημόσιες συμβάσεις και τις πληρωμές επιχορηγήσεων, πράγμα που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν το Συνέδριο αποφασίζει σχετικά με τα δείγματα μελλοντικών λογιστικών και άλλων ελέγχων·

7. παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κίνδυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι μέτριος και εντοπίζεται κυρίως στους τομείς της πληροφορικής και των δημόσιων συμβάσεων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι τομείς της πληροφορικής και των δημόσιων συμβάσεων εξακολουθούν να ενέχουν κίνδυνο σφάλματος· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προβλέψει πρόσθετη κατάρτιση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τις ομάδες δημόσιων συμβάσεων των οργανισμών·

8. τονίζει ότι η ανάγκη ύπαρξης χωριστών διοικητικών δομών και διαδικασιών για κάθε οργανισμό συνιστά εγγενή κίνδυνο για τη διοικητική αποτελεσματικότητα και παροτρύνει τους οργανισμούς να ενισχύσουν τη θεματική ομαδοποίηση και τη συνεργασία τους σύμφωνα με τους τομείς πολιτικής τους για να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση και η αποτελεσματική κατανομή των πόρων· καλεί τους οργανισμούς να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για τη διεύρυνση του πεδίου των κοινών υπηρεσιών τους, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των διαδικασιών τους·

9. επισημαίνει το πρόβλημα που συνίσταται στο γεγονός ότι η διπλή επιχειρησιακή και διοικητική έδρας δεν προσφέρει λειτουργική προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς και ενθαρρύνει την ανάληψη περαιτέρω δράσης για τον περιορισμό της αναποτελεσματικότητας· ενθαρρύνει τους οργανισμούς να συστεγαστούν εστιάζοντας παράλληλα στους ειδικούς τομείς πολιτικής τους· σημειώνει ότι η Επιτροπή είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων σχετικά με ενδεχόμενες συγχωνεύσεις, παύσεις λειτουργίας και/ή μεταφορές καθηκόντων·

10. σημειώνει, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, σύμφωνα με παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν τα προηγούμενα έτη και λόγω γνωστών εξελίξεων της πολιτικής της Ένωσης σε ορισμένους τομείς, ο κίνδυνος που εντοπίζεται σε σχέση με το επίπεδο συνεργασίας των κρατών μελών είναι υψηλός για ορισμένους οργανισμούς, συγκεκριμένα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), την EASO και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εντάξει τα ζητήματα αυτά στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών·

11. αναγνωρίζει ότι το αποτελεσματικό, αποδοτικό και χωρίς σφάλματα έργο των οργανισμών συνδέεται στενά με ένα κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης για την κάλυψη των επιχειρησιακών και διοικητικών δραστηριοτήτων τους·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

12. σημειώνει την απάντηση του Δικτύου που υποστηρίζει την πρόσκληση του Κοινοβουλίου για παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης στα ενωσιακά θεσμικά όργανα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, και ότι κάθε οργανισμός κλήθηκε να διενεργήσει ανάλυση της πρότασης της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027·

13. σημειώνει ότι ο βαθμός λεπτομέρειας που παρέχεται στις ελεγχθείσες εκθέσεις ορισμένων οργανισμών σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαφέρει από αυτόν που χαρακτηρίζει τις αντίστοιχες εκθέσεις των περισσότερων οργανισμών, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση δημοσιονομικών εκθέσεων από τους οργανισμούς· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια ως προς την παρουσίαση των λογαριασμών και την υποβολή εκθέσεων· παρατηρεί, και φέτος, ανακολουθίες σε πληροφορίες και έγγραφα που γνωστοποιήθηκαν από τους οργανισμούς, ιδίως όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, μεταξύ άλλων και σε εκθέσεις για τον πίνακα προσωπικού (όσον αφορά τις θέσεις που έχουν καλυφθεί ή τον μέγιστο αριθμό θέσεων που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης)· σημειώνει την απάντηση του Δικτύου ότι ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, οι οποίες αυτή την περίοδο αναθεωρούνται σύμφωνα με τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο και αναμένονται πριν από το τέλος του 2019· επιπλέον, επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την Επιτροπή, τα επόμενα έτη, να παρέχει αυτομάτως στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τον επίσημο προϋπολογισμό (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών) και τα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό (πίνακας προσωπικού, συμβασιούχοι υπάλληλοι και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες στις 31 Δεκεμβρίου του υπό εξέταση έτους) των 32 αποκεντρωμένων οργανισμών·

Επιδόσεις

14. ενθαρρύνει τους οργανισμούς και την Επιτροπή να αναπτύξουν περαιτέρω και να εφαρμόσουν την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, να αναζητούν με συνέπεια τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας και να διερευνούν δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων· σημειώνει την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η δημοσίευση των προϋπολογισμών των οργανισμών ανά δραστηριότητα, θα επέτρεπε τη σύνδεση των πόρων με τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιούνται και θα συνέβαλε στην ευκολότερη κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού, την αποδοτικότητα και τον περιορισμό των περιττών δαπανών·

15. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Δίκτυο συστάθηκε από τους οργανισμούς ως πλατφόρμα διοργανικής συνεργασίας, με σκοπό την ενίσχυση της προβολής τους, τον εντοπισμό και την προώθηση βελτιώσεων της αποδοτικότητας και την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας· αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία του Δικτύου όσον αφορά τη συνεργασία του με το Κοινοβούλιο, και χαιρετίζει τις προσπάθειές του για τον συντονισμό, τη συγκέντρωση και την ενοποίηση δράσεων και πληροφοριών προς όφελος των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την καθοδήγηση που παρέχεται από το Δίκτυο στους οργανισμούς όσον αφορά τις προσπάθειές τους να βελτιστοποιήσουν τις ικανότητές τους στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα, τον προϋπολογισμό και τους πόρους που χρησιμοποιούνται·

16. σημειώνει με ικανοποίηση ότι ορισμένοι οργανισμοί συνεργάζονται με αποδοτικό τρόπο ανάλογα με τη θεματική τους ομαδοποίηση (για παράδειγμα οι οργανισμοί του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων[6] και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές[7])· παροτρύνει τους λοιπούς οργανισμούς να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, όπου είναι δυνατό, όχι μόνο για τη δημιουργία κοινόχρηστων υπηρεσιών και συνεργειών, αλλά και στους κοινούς, μεταξύ τους, τομείς πολιτικής· σημειώνει ότι η πλειονότητα των οργανισμών εστιάζουν και καταβάλλουν προσπάθειες για την ενίσχυση των συνεργειών και την κοινή χρήση πόρων· σημειώνει ότι το Δίκτυο έχει καταρτίσει επιγραμμικό κατάλογο κοινόχρηστων υπηρεσιών (κυρίως υπηρεσιών ΤΠ), και ότι, το 2018, αναπτύχθηκε δοκιμαστικό σχέδιο για την παρακολούθηση της χρήσης και του οφέλους των εν λόγω υπηρεσιών που επεκτάθηκε το 2019 σε όλες τις κοινόχρηστες υπηρεσίες·

17. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2018, σημειώθηκε κάποια πρόοδος σε σχέση με την εισαγωγή του SYSPER II (του εργαλείου διαχείρισης ανθρώπινων πόρων που ανέπτυξε η Επιτροπή) με την υιοθέτησή του από πέντε επιπλέον οργανισμούς το 2018· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του ποικίλλει, δεδομένου ότι το έργο είναι περίπλοκο και ότι κάθε οργανισμός έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να συμβάλει στη διασφάλιση της ορθής χρήσης του εν λόγω εργαλείου· επισημαίνει περαιτέρω ότι σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά την εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (e-procurement). σημειώνει, ωστόσο, ότι ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία εισαγωγής των εργαλείων της ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή·

18. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μόνο ένας οργανισμός της Ένωσης, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύει έκθεση βιωσιμότητας· καλεί όλους τους οργανισμούς να ενσωματώσουν πλήρως τη βιωσιμότητα στις πληροφορίες που παρέχουν στις εκθέσεις τους, να δημοσιεύουν εκθέσεις βιωσιμότητας που να καλύπτουν τόσο τη λειτουργία του οργανισμού όσο και τις πράξεις που εκτελούνται, και να διασφαλίζουν την αξιοπιστία των εκθέσεων για τη βιωσιμότητα μέσω ελέγχων·

19. υπογραμμίζει ότι οι οργανισμοί της Ένωσης, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης, στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς·

20. ενθαρρύνει τους οργανισμούς να συνεχίσουν να αναπτύσσουν μια συνεκτική πολιτική για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους·

Πολιτική προσωπικού

21. σημειώνει ότι, το 2018, οι 32 αποκεντρωμένοι οργανισμοί απασχολούσαν συνολικά 7 626 μόνιμους, έκτακτους και συμβασιούχους υπαλλήλους και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (7 324 το 2017), αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 3,74 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

22. σημειώνει ότι, το 2018, σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών, επιτεύχθηκε ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων από 6 οργανισμούς, ικανοποιητική ισορροπία από 4 οργανισμούς και ότι καταγράφηκε, όμως, έλλειψη ισορροπίας σε 14 οργανισμούς (σε έναν από αυτούς εκπροσωπούνται μόνο οι άνδρες)· καλεί τους οργανισμούς να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών·

23. σημειώνει, επιπλέον, ότι, το 2018, υπήρξε ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε 3 οργανισμούς, ικανοποιητική ισορροπία σε 6 οργανισμούς, όμως καταγράφηκε έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά την εκπροσώπηση σε 21 οργανισμούς (σε έναν από αυτούς εκπροσωπούνται μόνο οι άνδρες)· ζητεί από τα κράτη μέλη και τους σχετικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια να συνεκτιμούν την ανάγκη για καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων κατά τον διορισμό των εκπροσώπων τους σε αυτούς τους φορείς·

24. παρατηρεί ότι μόνο η ESMA έχει αναφέρει ότι έχει επιτύχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων όσον αφορά τόσο τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη όσο και το διοικητικό συμβούλιο· εκφράζει επιδοκιμασία για το επίτευγμα αυτό και ενθαρρύνει τους άλλους οργανισμούς να ακολουθήσουν αυτό το καλό παράδειγμα·

25. σημειώνει τις πληροφορίες που παρείχαν οι οργανισμοί σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων διοικητικών στελεχών και στα διοικητικά συμβούλια καθώς και τις παρατηρήσεις ορισμένων οργανισμών ότι δεν έχουν άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη εκτός από τον εκτελεστικό διευθυντή· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τους οργανισμούς να υποβάλλουν στο μέλλον στοιχεία για όλες τις κατηγορίες διοικητικών στελεχών·

26. ενθαρρύνει τους οργανισμούς να διαμορφώσει ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους το οποίο θα αντιμετωπίζει τα θέματα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου του προσωπικού της, της δια βίου καθοδήγησης και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας, της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της τηλεργασίας, της μη εισαγωγής διακρίσεων, της γεωγραφικής ισορροπίας και της πρόσληψης και ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία·

27. σημειώνει το συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά τη συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση το 2017 σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί υλοποίησαν τη δέσμευση για μείωση του 5 % του προσωπικού στους πίνακες προσωπικού τους κατά την περίοδο 2014-2018, ότι η μείωση κατά 5 % είχε εφαρμοστεί, αν και με κάποιες καθυστερήσεις·

28. σημειώνει ότι ορισμένοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν την πρόκληση της έλλειψης προσωπικού, ιδίως όταν ανατίθενται νέα καθήκοντα χωρίς να προβλέπεται πρόσθετο προσωπικό για την εκτέλεσή τους· η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ανησυχεί συγκεκριμένα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι οργανισμοί όσον αφορά την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού σε συγκεκριμένους βαθμούς, γεγονός που εμποδίζει τη συνολική επίδοση των οργανισμών και καθιστά αναγκαία την απασχόληση εξωτερικών φορέων·

29. αναγνωρίζει τα μέτρα που θεσπίζουν οι οργανισμοί για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον χωρίς παρενοχλήσεις, όπως η πρόσθετη κατάρτιση για το προσωπικό και τη διοίκηση, καθώς και η καθιέρωση των εμπιστευτικών συμβούλων· ενθαρρύνει τους οργανισμούς που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει τέτοια μέτρα να το πράξουν· και ενθαρρύνει τους οργανισμούς που έχουν λάβει καταγγελίες για περιπτώσεις παρενόχλησης να τις αντιμετωπίσουν ως ζήτημα προτεραιότητας·

30. σημειώνει ότι οι οργανισμοί παρακολουθούν και αξιολογούν συνεχώς τα επίπεδα προσωπικού και τις ανάγκες τους όσον αφορά τους πρόσθετους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, και υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται· αναγνωρίζει ότι τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να υπόκεινται σε ευρύτερη διοργανική διαδικασία, ώστε το επίπεδο των πόρων να αντιστοιχεί στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των οργανισμών·

31. τονίζει τη σημασία μιας πολιτικής για την ευημερία του προσωπικού· τονίζει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν αξιοπρεπείς και υψηλής ποιότητας συνθήκες εργασίας για όλο το προσωπικό·

32. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πληρωμές στα δείγματα ελέγχου δείχνουν μια τάση για αντιστάθμιση των ελλείψεων μόνιμου προσωπικού με εξωτερικό προσωπικό (ιδίως συμβούλους σε θέματα ΤΠ) που εργάζονται στις εγκαταστάσεις των οργανισμών κατά καιρούς, και συνεπάγεται τη χρήση συμβασιούχων και προσωρινών υπαλλήλων· σημειώνει ότι πέντε οργανισμοί προχώρησαν στη χρήση προσωρινά απασχολούμενων μέσω εγγεγραμμένων στα σχετικά μητρώα εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, χωρίς ωστόσο να τηρούν όλους τους κανόνες που θέτουν τόσο η οδηγία 2008/104/ΕΚ[8] όσο και η σχετική εθνική νομοθεσία (παραδείγματος χάριν όσον αφορά τους όρους εργασίας των προσωρινά απασχολούμενων)· σημειώνει ότι τρεις οργανισμοί χρησιμοποίησαν συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες διατυπώθηκαν και/ή εκτελέστηκαν κατά τρόπο που, στην πράξη, θα μπορούσε να συνιστά παραχώρηση προσωρινά απασχολούμενων και όχι παροχή σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών ή προϊόντων και όπως απαιτείται από την οδηγία 2008/104/ΕΚ[9], τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τους κοινωνικούς και εργασιακούς κανόνες, εκθέτοντας τους οργανισμούς αυτούς σε νομικούς κινδύνους και σε κινδύνους προσβολής της φήμης τους· καλεί το Δίκτυο να θεσπίσει μια γενική πολιτική που δεν θα επιτρέπει την αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού με εξωτερικούς συμβούλους που κοστίζουν περισσότερο·

33. σημειώνει με ανησυχία τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία σε ορισμένους οργανισμούς, οι προσωρινοί εργαζόμενοι έχουν χειρότερες συνθήκες εργασίας σε σύγκριση με τους εργαζόμενους που απασχολούνται απευθείας από τον οργανισμό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2008/104/ΕΚ και με αρκετές εργατικές νομοθεσίες, οι προσωρινά απασχολούμενοι θα πρέπει να εργάζονται υπό τους ίδιους εργασιακούς όρους με τους εργαζομένους που απασχολούνται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη· καλεί τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς να αναλύσουν τους εργασιακούς όρους των προσωρινά απασχολουμένων τους και να διασφαλίσουν τη συμβατότητα αυτών των όρων με το ενωσιακό και το εθνικό εργατικό δίκαιο·

34. σημειώνει τον πολύ χαμηλό αριθμό υποθέσεων μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε οργανισμούς της Ένωσης, γεγονός που εγείρει ανησυχίες ότι είτε το προσωπικό δεν γνωρίζει τους υφιστάμενους κανόνες είτε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύστημα· ζητεί να εναρμονιστούν οι πολιτικές προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος όλων των οργανισμών της Ένωσης με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1937[10]· παροτρύνει τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν με αποδοτικό τρόπο τους καθιερωμένους εσωτερικούς κανόνες ή τις κατευθυντήριες γραμμές τους σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών· και καλεί τους οργανισμούς που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της έγκρισης των κανόνων αυτών να το πράξουν χωρίς περιττή καθυστέρηση·

 

35. καλεί όλους τους οργανισμούς να δημοσιοποιούν το επίπεδο της ετήσιας εναλλαγής του προσωπικού τους και τα μέσα επίπεδα απουσιών από την εργασία λόγω αναρρωτικής άδειας και να αναφέρουν με σαφήνεια τις θέσεις που έχουν όντως καλυφθεί στις 31 Δεκεμβρίου του σχετικού οικονομικού έτους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα μεταξύ των οργανισμών·

36. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής μισθού για το προσωπικό που εργάζεται σε διάφορα κράτη μέλη, με στόχο να εξασφαλιστεί καλύτερη γεωγραφική ισορροπία του προσωπικού στους οργανισμούς·

37. σημειώνει με ανησυχία ότι οι χαμηλοί διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στους μισθούς του προσωπικού δημιουργούν δύσκολες καταστάσεις που ενδεχομένως παρεμποδίζουν την ικανότητα ενός οργανισμού να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθημερινά καθήκοντά του και έχουν ως αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα εναλλαγής προσωπικού· τονίζει ότι οι οργανισμοί που βρίσκονται σε χώρες στις οποίες εφαρμόζεται χαμηλός διορθωτικός συντελεστής θα πρέπει να λαμβάνουν περαιτέρω στήριξη από την Επιτροπή για την εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων, όπως η ίδρυση ευρωπαϊκών σχολείων και η δημιουργία άλλων διευκολύνσεων, προκειμένου να καταστούν ελκυστικότεροι για το εν ενεργεία και το μελλοντικό προσωπικό· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα της εφαρμογής διορθωτικών συντελεστών στις αποδοχές στο μέλλον·

38. σημειώνει ότι οι περισσότεροι οργανισμοί δεν δημοσιεύουν τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας τους στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)· σημειώνει τις ανησυχίες σχετικά με το υψηλό κόστος μετάφρασης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τον κοινό πίνακα θέσεων των οργανισμών που δημιουργήθηκε και διατηρείται από το Δίκτυο, και καλεί όλους τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα·

39. ενθαρρύνει τους οργανισμούς της Ένωσης που δεν διαθέτουν στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης μιας στρατηγικής αυτού του είδους, που θα περιλαμβάνει αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο ενός κώδικα δεοντολογίας ο οποίος θα μπορούσε να καθορίζει τα καθήκοντα και την κατάρτιση του προσωπικού τους· συνιστά να εφαρμοστούν αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και να βρεθούν αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων παρενόχλησης·

Σύναψη συμβάσεων

40. σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες σε σχέση με την υπερβολική εξάρτηση από αναδόχους, εξωτερικούς συμβούλους και προσωρινά απασχολούμενους, τη χρήση ακατάλληλων κριτηρίων ανάθεσης και τη σύναψη συμβάσεων με προσφέροντες των οποίων η προσφορά ήταν ασυνήθιστα χαμηλή χωρίς εύλογη αιτιολόγηση· σημειώνει ότι διάφοροι οργανισμοί έχουν αναθέσει σε εξωτερικούς φορείς, σε μεγάλο βαθμό, τακτικές και, περιστασιακά, βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, γεγονός που αποδυναμώνει την εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη και τον έλεγχο επί της εκτέλεσης των συμβάσεων, με ορισμένες αδυναμίες στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό και την επίτευξη της καλύτερης σχέσης ποιότητας/τιμής στις συμβάσεις· συνιστά να υπάρχει κατάλληλη αναλογία μεταξύ τιμής και ποιότητας κατά την σύναψη συμβάσεων, βέλτιστος σχεδιασμός των συμβάσεων-πλαισίων και δικαιολογημένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης και να χρησιμοποιούνται λεπτομερείς συμβάσεις-πλαίσια και σημειώνει ότι, για έξι οργανισμούς, οι όροι της σύμβασης-πλαισίου για την παροχή εξοπλισμού ΤΠ και της συντήρησής του ήταν αδύναμοι, δεδομένου ότι επέτρεψαν την αγορά ειδών που δεν αναφέρονται ρητά σε αυτή και δεν αποτέλεσαν αντικείμενο μιας αρχικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, και επέτρεψε επίσης στον αντισυμβαλλόμενο να προσαυξάνει τις τιμές των στοιχείων που αγόραζε από άλλους προμηθευτές σημειώνει ότι μολονότι οι οργανισμοί δεν έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν τις βασικές συμβατικές ρυθμίσεις, οι σχετικοί εκ των προτέρων έλεγχοί τους δεν επαλήθευσαν την ακρίβεια των προσαυξήσεων που χρέωνε ο αντισυμβαλλόμενος· καλεί όλα τα λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης να τηρούν αυστηρά τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις· υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να αυξήσουν οι οργανισμοί την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, μεταξύ άλλων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· καλεί, επομένως, όλα τα λοιπά όργανα και οργανισμούς να ολοκληρώσουν και να εφαρμόσουν ταχέως την ηλεκτρονική δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών, την ηλεκτρονική υποβολή, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ηλεκτρονικά έντυπα για τις δημόσιες συμβάσεις· ζητεί από την Επιτροπή και τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν επειγόντως τις αναγκαίες βελτιώσεις στις ομάδες δημόσιων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για πρόβλημα που επιμένει και πρέπει να αντιμετωπιστεί συστημικά·

41. θεωρεί ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να δώσουν το παράδειγμα όσον αφορά τη διαφάνεια· ζητεί, για τον λόγο αυτό, να δημοσιεύονται όλοι οι κατάλογοι των συμβάσεων που συνάπτονται μέσω διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται κάτω από το όριο των 15,000 EUR που απαιτείται από τη νομοθεσία·

42. σημειώνει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και άλλοι φορείς, από κοινού με τις οκτώ κοινές επιχειρήσεις της Ένωσης, επιδιώκουν αυξημένη διοικητική αποδοτικότητα και οικονομίες κλίμακας μέσω της αυξημένης χρήσης κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι, παρά την πολλά υποσχόμενη τάση, οι απόπειρες κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν ήταν πάντοτε επιτυχείς, παραδείγματος χάριν λόγω ανεπαρκούς ανάλυσης της αγοράς·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

43. σημειώνει ότι, στις 2 Απριλίου 2019, διοργανώθηκε εργαστήριο κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου με θέμα «Σύγκρουση συμφερόντων: ακεραιότητα, λογοδοσία και διαφάνεια στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ» κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα προκαταρκτικά πορίσματα μιας επικείμενης μελέτης με τίτλο «Συγκρούσεις συμφερόντων και οργανισμοί της ΕΕ»· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μελέτη δημοσιεύτηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2020, ενώ η ημερομηνία παρουσίασης της προβλεπόταν να είναι τον Ιούλιο του 2019· σημειώνει ότι η μελέτη παρέχει μια συνολική επισκόπηση και ανάλυση των πολιτικών για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων στους διάφορους οργανισμούς και, επίσης, ότι προβαίνει σε συστάσεις όσον αφορά τον καλύτερο έλεγχο των πολιτικών για τη σύγκρουση συμφερόντων στους οργανισμούς· καλεί το Δίκτυο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή των κανονισμών και των πολιτικών για τη σύγκρουση συμφερόντων, και τις πιθανές αλλαγές στους εν λόγω κανονισμούς και πολιτικές·

44. σημειώνει με ανησυχία ότι δεν έχουν δημοσιεύσει όλα τα λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους τους τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών των διοικητικών συμβουλίων, των εκτελεστικών διευθυντών και των αποσπασμένων εμπειρογνωμόνων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να δημοσιεύουν δηλώσεις απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· τονίζει ότι δεν εναπόκειται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους εκτελεστικούς διευθυντές να δηλώνουν εαυτούς απαλλαγμένους από συγκρούσεις συμφερόντων· ζητεί να εφαρμοστεί από όλους τους οργανισμούς ένα ενοποιημένο μοντέλο δηλώσεων συμφερόντων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συσταθεί ένας ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας για να αξιολογεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι αποσπασμένοι εμπειρογνώμονες θα δημοσιεύουν τις αντίστοιχες δηλώσεις συμφερόντων και τα βιογραφικά σημειώματά τους στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους των οργανισμών·

45. επαναλαμβάνει ότι μια ανεπαρκώς λεπτομερής πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια της αξιοπιστίας ενός οργανισμού· υποστηρίζει ότι η αφετηρία όλων αυτών των πολιτικών είναι η υποβολή τακτικών και επαρκώς λεπτομερών δηλώσεων συμφερόντων· τονίζει εν προκειμένω ότι η μετάβαση σε θετικές δηλώσεις συμφερόντων αντί για δηλώσεις απουσίας συμφερόντων θα επέτρεπε τη διενέργεια πιο ολοκληρωμένων ελέγχων· τονίζει ότι, επιπροσθέτως, οι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να διαθέτουν έναν μηχανισμό ελέγχου των συγκρούσεων συμφερόντων, ανάλογο του μεγέθους και της λειτουργίας του κάθε οργανισμού·

46. καλεί όλους τους οργανισμούς να συμμετάσχουν στη διοργανική συμφωνία σχετικά με το μητρώο διαφάνειας για τους εκπροσώπους συμφερόντων η οποία τελεί υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

47. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμη ούτε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ούτε μια ενοποιημένη πολιτική για το ζήτημα της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα· τονίζει το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό έχει καίρια σημασία, ιδίως στην περίπτωση των οργανισμών που συνεργάζονται με τις βιομηχανίες· καλεί την Επιτροπή να παράσχει αυστηρότερους κανόνες, καλύτερους ελέγχους και σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις περιόδους αναμονής για το προσωπικό που αποχωρεί καθώς και άλλα μέτρα που σχετίζονται με την μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα·

48. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι περισσότεροι οργανισμοί, εκτός του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση δημόσιας πρόσβασης σε έγγραφα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το CdT προβλέπει ότι θα διαθέτει κατευθυντήριες γραμμές και ο eu-LISA πρόκειται να θεσπίσει εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τον τρόπο διεκπεραίωσης των αιτήσεων πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και θα καταβάλει προσπάθειες για την έγκρισή τους το 2020·

49. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι οργανισμοί που εισπράττουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους ως τέλη που καταβάλλει η βιομηχανία είναι πιο επιρρεπείς στον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων και σε κινδύνους που απειλούν την επαγγελματική ανεξαρτησία τους· καλεί τους οργανισμούς και την Επιτροπή να μειώσουν την εξάρτηση από τα τέλη της βιομηχανίας·

50. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τους οργανισμούς να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη και οριζόντια πολιτική για την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων και να χρησιμοποιήσουν την πολιτική ανεξαρτησίας του ECHA ως πρότυπο βέλτιστης πρακτικής και υποδειγματικό σύστημα παρακολούθησης και πρόληψης τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων· ενθαρρύνει όλους τους οργανισμούς να συγκροτήσουν συμβουλευτική επιτροπή για τις συγκρούσεις συμφερόντων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

51. αναγνωρίζει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, κατά τη χρήση διοργανικών συμβάσεων, οι οργανισμοί παραμένουν υπεύθυνοι για την εφαρμογή των αρχών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις για τις συγκεκριμένες αγορές τους, και ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι των οργανισμών πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των εν λόγω αρχών·

52. σημειώνει ότι, στο τέλος του 2018, τα διοικητικά συμβούλια 29 οργανισμών είχαν εγκρίνει το αναθεωρημένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής, ενώ 15 οργανισμοί ανέφεραν επίσης την εφαρμογή του· ζητεί την έγκριση και εφαρμογή του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου από όλους τους οργανισμούς ώστε να ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα ελέγχου με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, και να διασφαλιστεί ότι οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο·

53. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ορισμένοι οργανισμοί δεν διαθέτουν πολιτικές που να καθορίζουν τα ευαίσθητα καθήκοντα και τις σχετικές δικλίδες μετριασμού του κινδύνου (οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου κατάχρησης των εξουσιών που ανατίθενται στο προσωπικό και θα πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου)· προτρέπει συνεπώς τους εν λόγω οργανισμούς να υιοθετήσουν τέτοιες πολιτικές·

Λοιπές παρατηρήσεις

54. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οργανισμοί που μέχρι πρότινος είχαν την έδρα τους στο Λονδίνο (δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ)), μετεγκαταστάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο σε άλλες χώρες το 2019 και ότι οι λογαριασμοί τους περιλαμβάνουν προβλέψεις για τα σχετικά έξοδα μετακόμισης· σημειώνει, επιπλέον, στην περίπτωση του EMA, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρθηκε στις εξελίξεις που ακολούθησαν τη συμφωνία μίσθωσης του οργανισμού και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας και της Ουαλίας· σημειώνει την ενδεχόμενη υποχρέωση ύψους 465 000 000 EUR που απομένει μετά τη σύναψη της νέας συμφωνίας υπομίσθωσης και την αβεβαιότητα σχετικά με τη συνολική απώλεια προσωπικού μετά τη μετεγκατάσταση του οργανισμού· επιπλέον, σημειώνει με ανησυχία ότι, και για τους δύο οργανισμούς, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρθηκε επίσης σε πιθανές μειώσεις των εσόδων μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

55. εκφράζει επιδοκιμασία για τη συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αναφορά στοιχείων για τη βιωσιμότητα: απολογισμός σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ»· επαναλαμβάνει τα πορίσματά του, σύμφωνα με τα οποία οι πληροφορίες που συλλέγονται ή δημοσιεύονται αφορούν κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία του οργανισμού επηρεάζει τη βιωσιμότητα (όπως η εσωτερική χρήση χαρτιού ή νερού) και όχι τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα στη συνολική στρατηγική και τις δραστηριότητές του· τονίζει ότι μια τέτοια αναφορά στοιχείων που εστιάζει στην εσωτερική λειτουργία δεν αποτυπώνει τα πλέον ουσιώδη ζητήματα για έναν οργανισμό· καλεί όλους τους οργανισμούς να προβούν σε απολογισμό των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους και να συμπεριλάβουν σε διαρθρωτικό επίπεδο την παράμετρο αυτή στις εκθέσεις τους σχετικά με τη βιωσιμότητα.

56. παροτρύνει έντονα τους οργανισμούς να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

57. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να προσανατολιστεί η προσοχή των οργανισμών στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των εργασιών τους στο ευρύ κοινό και στην προσέγγιση του κοινού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μέσων ενημέρωσης για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δραστηριότητές τους· υπενθυμίζει τη γενική άγνοια των πολιτών σχετικά με τους οργανισμούς ακόμη και στο εσωτερικό της χώρας όπου λειτουργούν· απευθύνει έκκληση στους οργανισμούς να προσεγγίζουν τους πολίτες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συχνότητα·

 58. τονίζει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οργάνωση, τις πράξεις και τους λογαριασμούς των οργανισμών, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των άμεσων συνεισφορών· παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργεί με ιδιαίτερη επιμέλεια όταν χειρίζεται την πρόληψη των κινδύνων και τον μετριασμό των κινδύνων για τους οργανισμούς·

59. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA), της οποίας ο ιδρυτικός κανονισμός τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2018 και η οποία άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2019· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών πόρων για την οργάνωσή της· επιμένει ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί με ανακατανομή κονδυλίων από τους άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων και από τις γραμμές του προϋπολογισμού, και ότι η ELA, ως νέο όργανο, απαιτεί νέους πόρους για την ομαλή λειτουργία της· τονίζει, ιδίως, ότι η θέσπιση της ELA δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των πόρων και των ικανοτήτων των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της κινητικότητας του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και παρέχει υπηρεσίες και εταιρικές σχέσεις για όσους αναζητούν απασχόληση, για τους εργοδότες, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές αρχές· ως εκ τούτου, επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν σαφή και χωριστά κονδύλια του προϋπολογισμού για την ELA και για το δίκτυο EURES·

60. επισημαίνει ότι η ELA θα συμβάλει στην αποτελεσματική και δίκαιη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να συνεργαστούν με σκοπό την εφαρμογή αυτών των κανόνων και θα διευκολύνει την άντληση οφελών από την εσωτερική αγορά τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις· είναι της άποψης ότι, αν και οι τέσσερις οργανισμοί (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) και Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)) είναι κατά κύριο λόγο επικεντρωμένοι στην έρευνα, θα μπορούσαν να στηρίξουν και να συμβάλουν με χρήσιμο τρόπο στο έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

61. τονίζει ότι η διαφάνεια και η ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς την ύπαρξη των οργανισμών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημοκρατική λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η ευχρηστία των πόρων και των δεδομένων των οργανισμών είναι κεφαλαιώδους σημασίας· ζητεί, συνεπώς, να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται και διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι πόροι και ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες θεωρούν εύκολο τον εντοπισμό, την αναγνώριση και τη χρήση τους·

62. συνιστά σε όλους τους οργανισμούς να στρέψουν την προσοχή τους στη δημόσια επικοινωνία και στη δημοσιότητα διότι συχνά η ύπαρξη και οι δραστηριότητές τους δεν αναγνωρίζονται από τους πολίτες·

63. ενθαρρύνει τους οργανισμούς της Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν μια στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, που θα περιλαμβάνει αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο ενός κώδικα δεοντολογίας ο οποίος θα μπορούσε να καθορίζει τα καθήκοντα και την κατάρτιση του προσωπικού τους· ενθαρρύνει τη δημιουργία μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι θα εντοπίζεται και θα αναφέρεται κάθε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ότι τα κύρια όργανα του εκάστοτε οργανισμού θα ενημερώνονται ταχέως σχετικά με τυχόν κινδύνους τέτοιων παραβιάσεων· ενθαρρύνει τη θέσπιση, κατά περίπτωση, της θέσης του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο (προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας βαθμός ανεξαρτησίας έναντι του λοιπού προσωπικού), με στόχο να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση των απειλών κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η διαρκής αναβάθμιση της πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του οργανισμού· ενθαρρύνει την ανάπτυξη τακτικού διαλόγου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την ανάδειξη της συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα ως κεντρικής συνιστώσας των όρων αναφοράς στο πλαίσιο της συνεργασίας του εκάστοτε οργανισμού με εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μελών εθνικών διοικήσεων με τα οποία αλληλεπιδρούν σε επιχειρησιακό επίπεδο.

64. παροτρύνει όλους τους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ), να εξετάσουν το ενδεχόμενο καταχώρισης τους στο πλαίσιο του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) προκειμένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους.

o

o  o

65. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους οργανισμούς που υπόκεινται στην τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (23.1.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος</Titre>

<DocRef>(2019/2098(DEC))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που έχουν αναλάβει οι οργανισμοί σε σχέση με τη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, εκτελώντας ιδίως καθήκοντα τεχνικής, επιστημονικής, επιχειρησιακής ή/και ρυθμιστικής φύσης· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για την σημασία και την ποιότητα του έργου που επιτελούν οι τέσσερις οργανισμοί που υπάγονται στο πεδίο ευθύνης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA και ETF)·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών όλων των οργανισμών· παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί για όλους τους οργανισμούς· παρατηρεί επιπλέον ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για τους οργανισμούς, εξαιρουμένης της EASO·

3. χαιρετίζει την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής (που δημοσιεύτηκε το 2019) για τους οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις (EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, και EU-OSHA), η οποία αφορά την συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι οργανισμοί στην ΕΕ· τονίζει ότι, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει διάφορους τομείς που επιδέχονται βελτίωση, η έκθεση αξιολόγησής της είναι σε γενικές γραμμές πολύ θετική, δεδομένου ότι αναφέρει ότι οι οργανισμοί έχουν εκπληρώσει τα καθήκοντά τους με υψηλή προστιθέμενη αξία και οικονομική αποδοτικότητα, και ότι το έργο τους είναι συναφές και χρήσιμο για τα ενδιαφερόμενα μέρη·

4. επικροτεί και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών, τόσο εντός όσο και πέραν του πλαισίου του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (EUAN), του οποίου ο σημαντικός ρόλος συνίσταται στον εντοπισμό και στην προαγωγή πιθανών τρόπων βελτίωσης της αποδοτικότητας, στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και στη διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ οργανισμών και ενδιαφερόμενων μερών· εκφράζει την ικανοποίησή του και ενθαρρύνει την εκ του σύνεγγυς συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που υπάγονται στο πεδίο ευθύνης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τούτο προκειμένου να εξασφαλιστούν συνέργειες, συμπληρωματικότητα και κοινή χρήση πόρων·

5. αναγνωρίζει επ᾽αυτού την πρόοδο που έχουν επιτύχει οι οργανισμοί όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία και τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα και βελτιωμένη συνεργασία προκειμένου να μειωθεί το κόστος, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να επιτευχθούν ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των οργανισμών· εκτιμά το γεγονός ότι όλοι οι οργανισμοί που υπάγονται στο πεδίο ευθύνης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν υλοποιήσει τους στόχους τους και τα προγράμματα εργασίας τους και τονίζει τη μεγάλη σημασία εκείνης της επαρκούς στελέχωσης και χρηματοδότησης που επιτρέπει στους οργανισμούς να συνεχίσουν να υλοποιούν τα προγράμματα εργασίας τους με πολύ υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων τους· καλεί το EUAN να αναπτύξει μια γενική πολιτική στο πλαίσιο της οποίας δεν θα αντικαθίστανται μόνιμοι υπάλληλοι από εξωτερικούς συμβούλους που κοστίζουν περισσότερο·

6. συνιστά σε όλους τους οργανισμούς να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής, το οποίο διασφαλίζει την ευθυγράμμιση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα·

7. παρατηρεί ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια έκθεσή του για τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018 αφορούν ελλείψεις στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, όπως συνέβη και τα προηγούμενα έτη· προτρέπει τους οργανισμούς να βελτιώσουν περαιτέρω τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που εφαρμόζουν, μεριμνώντας για την πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους· παρατηρεί, όσον αφορά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ότι οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επικεντρώνονται στην υπερβολική εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες, εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και προσωρινό προσωπικό·

8. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν πραγματοποιήσει οι οργανισμοί όσον αφορά την καθιέρωση των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων·

9. συντάσσεται με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία η χρήση των συμβάσεων-πλαίσιο δεν πρέπει να εμποδίζει τη διεξαγωγή δίκαιων και ανταγωνιστικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, καθώς και ότι ο ανταγωνισμός για τις τιμές πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα μείζονα στοιχεία των τιμών· συντάσσεται με την άποψη ότι οι κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή οι διοργανικές συμβάσεις-πλαίσιο, με βάση ανάλυση της αγοράς και απόδειξη της σκοπιμότητας της κοινής διαδικασίας, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη βελτιώσεων της αποτελεσματικότητας και οικονομιών κλίμακας για τους οργανισμούς και θα μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες για τους νεοσύστατους οργανισμούς, όπως η ELA·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA), της οποίας ο ιδρυτικός κανονισμός δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο 2018 και η οποία άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο 2019· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών πόρων για την οργάνωσή της· επιμένει ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί με ανακατανομή κονδυλίων από τους άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων και από τις γραμμές του προϋπολογισμού, και ότι η ELA, ως νέο όργανο, απαιτεί νέους πόρους για την ομαλή λειτουργία της· τονίζει, ιδίως, ότι η θέσπιση της ELA δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των πόρων και των ικανοτήτων του EURES, που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της κινητικότητας του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και παρέχει υπηρεσίες και εταιρικές σχέσεις για όσους αναζητούν απασχόληση, για τους εργοδότες, τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές αρχές· ως εκ τούτου, επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν σαφή και χωριστά κονδύλια του προϋπολογισμού για την ELA και για το EURES·

11. επισημαίνει ότι η ELA θα συμβάλει στην αποτελεσματική και δίκαιη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να συνεργαστούν με σκοπό την εφαρμογή αυτών των κανόνων και θα διευκολύνει την άντληση οφελών από την εσωτερική αγορά τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις· είναι της άποψης ότι οι τέσσερις οργανισμοί (EUROFOUND, CEDEFOP, ETF και EU-OSHA), αν και προσανατολίζονται κυρίως στην έρευνα, μπορούν εντούτοις να στηρίξουν και να συμβάλουν εποικοδομητικά στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας·

12. τονίζει ότι η διαφάνεια και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ύπαρξη των οργανισμών έχει ουσιαστική σημασία για τη δημοκρατική λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η χρηστικότητα και η ευκολία χρήσης των πόρων και των δεδομένων των οργανισμών έχουν τεράστια σημασία· ζητεί, ως εκ τούτου, να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται και διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι πόροι, καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες θεωρούν ότι είναι εύκολο να εντοπιστούν, να αναγνωριστούν και να χρησιμοποιηθούν·

13. συνιστά σε όλους τους οργανισμούς να στρέψουν την προσοχή τους στη δημόσια επικοινωνία και στη δημοσιότητα διότι συχνά η ύπαρξη και οι δραστηριότητές τους δεν αναγνωρίζονται από τους πολίτες·

14. παροτρύνει τους οργανισμούς της Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο εκπόνησης στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της μνείας στα θεμελιώδη δικαιώματα σε κώδικα δεοντολογίας που θα διέπει ενδεχομένως τα καθήκοντα και την κατάρτιση του προσωπικού τους· να δημιουργήσουν μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι θα εντοπίζεται και θα αναφέρεται κάθε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ότι τα κύρια όργανα του εκάστοτε οργανισμού θα ενημερώνονται ταχέως σχετικά με τυχόν κινδύνους τέτοιων παραβιάσεων· να θεσπίσουν, οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιμο, θέση υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας βαθμός ανεξαρτησίας έναντι του λοιπού προσωπικού, με στόχο να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση των απειλών κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η διαρκής αναβάθμιση της πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του οργανισμού· να αναπτύξουν τακτικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· να καταστήσουν τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα κεντρική συνιστώσα των όρων αναφοράς στο πλαίσιο της συνεργασίας του εκάστοτε οργανισμού με εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μελών εθνικών διοικήσεων με τα οποία αλληλεπιδρούν σε επιχειρησιακό επίπεδο.

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nicolaus Fest, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Matthew Patten, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Monica Semedo, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, Marc Botenga, Antonius Manders, Bill Newton Dunn, Sara Skyttedal, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Zalewska

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

GUE/NGL

Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

NI

Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Antonius Manders, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tatjana Ždanoka

 

6

-

ID

Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

 

1

0

NI

Matthew Patten

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (21.1.2020)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος</Titre>

<DocRef>(2019/2098(DEC))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Roberta Metsola</Depute>

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη συνολική ικανοποίησή του για το έργο των οκτώ αποκεντρωμένων οργανισμών (CEPOL, EASO, EMCDDA, eu-LISA, Eurojust, Ευρωπόλ, FRA, FRONTEX) που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του, οι οποίοι ασκούν επιχειρησιακά, αναλυτικά ή διαχειριστικά καθήκοντα και, ως εκ τούτου, στηρίζουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη στην εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ), καθώς και για τον τρόπο εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανισμών ΔΕΥ ως προς την υποστήριξη και την παροχή συμβουλών στα κράτη μέλη στους τομείς της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η παροχή επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης στους οργανισμούς ΔΕΥ προκειμένου να εκπληρώνουν την εντολή τους με πλήρη διαφάνεια και σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

2. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει πιστοποιήσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των ετήσιων λογαριασμών όλων των οργανισμών ΔΕΥ και τα έσοδα στα οποία βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018·

3. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί ήταν νόμιμες και κανονικές για όλους τους οργανισμούς, πλην της EASO, για την οποία εκδόθηκε γνώμη με επιφύλαξη λόγω παρατυπιών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και στις σχετικές πληρωμές· σημειώνει ότι τα διορθωτικά μέτρα που δρομολόγησε η EASO σε απάντηση στις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2017 σχετικά με τη διακυβέρνησή της και τις ρυθμίσεις εσωτερικού ελέγχου ήταν πάντα σε εξέλιξη στο τέλος του 2018· επισημαίνει ιδίως ότι η πλειονότητα των κενών θέσεων το 2017 εξακολουθούσαν να μην έχουν καλυφθεί στο τέλος του 2018· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι ρυθμοί βελτίωσης της νομιμότητας και της κανονικότητας των πληρωμών το 2018 ήταν βραδείς, λόγω του ότι δεν υπήρξε η δέουσα προσοχή ως προς τη διαχείρισή τους· εκφράζει και πάλι τη λύπη του για το γεγονός ότι υπήρξαν παρατυπίες σε μια σημαντική διαδικασία σύναψης σύμβασης (ύψους 50 εκατομμυρίων EUR) που διοργάνωσε η EASO το 2018, λόγω σοβαρών διαδικαστικών αδυναμιών· λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο νέος εκτελεστικός διευθυντής έχει ήδη λάβει μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης της EASO και επιδεικνύει ισχυρή προσήλωση στην αντιμετώπιση των οργανωτικών προβλημάτων της EASO ως ζήτημα προτεραιότητας· παροτρύνει την EASO να τηρήσει αυτή τη δέσμευση και να υποβάλλει σε τακτική βάση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων εκθέσεις για το θέμα αυτό·

4. θεωρεί ότι ο ευαίσθητος χαρακτήρας των πληροφοριών τις οποίες επεξεργάζονται οι οργανισμοί ΔΕΥ επιτάσσει αυστηρή πολιτική εμπιστευτικότητας, ιδίως όσον αφορά την πρόσληψη και τη διαχείριση του προσωπικού· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι οργανισμοί της Ένωσης προσλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο έκτακτους υπαλλήλους αντί συμβασιούχων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια οριζόντια τάση σε όλους τους οργανισμούς της Ένωσης όσον αφορά τη στροφή στην πρόσληψη εξωτερικού προσωπικού σε καθήκοντα παροχής συμβουλών για θέματα ΤΠ· ζητεί να μειωθεί αυτή η εξάρτηση από τις εξωτερικές προσλήψεις στον τομέα ΔΕΥ και να υπάρξει η μέγιστη δυνατή εσωτερική ανάθεση των υπηρεσιών ΤΠ, λόγω του σοβαρού κινδύνου που ενέχει η υπέρμετρη εξωτερική ανάθεση όσον αφορά την προστασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

5. σημειώνει ότι δεν δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο «έμφαση επί του θέματος» όσον αφορά τους οργανισμούς ΔΕΥ, με εξαίρεση τον FRONTEX· σημειώνει ότι ο FRONTEX εξόφλησε δαπάνες για εξοπλισμό ύψους 60 εκατομμυρίων EUR χωρίς τους κατάλληλους εκ των προτέρων ελέγχους· τονίζει ότι οι εκ των προτέρων έλεγχοι καθίστανται αναποτελεσματικοί εάν οι δαπάνες επιστρέφονται χωρίς να επαληθεύεται προηγουμένως κατά πόσον είναι δικαιολογημένες· σημειώνει επίσης ότι ο FRONTEX δεν διενήργησε εκ των υστέρων επαληθεύσεις για να αντισταθμίσει την αδυναμία της εκ των προτέρων διαδικασίας του· θεωρεί ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι ιδιαίτερα προβληματικός και ζητεί να αναληφθεί αμέσως δράση για την επίλυση του προβλήματος και την αποφυγή του στο μέλλον, ιδίως ενόψει της σημαντικής αύξησης του προϋπολογισμού του FRONTEX τα επόμενα έτη· παροτρύνει τον FRONTEX να επανεξετάσει το καθεστώς χρηματοδότησης των δαπανών που συνδέονται με τον εξοπλισμό και να ενισχύσει σημαντικά τους εσωτερικούς ελέγχους του προκειμένου να διασφαλίζεται η επιστροφή για δαπάνες οι οποία έχουν πράγματι καταβληθεί·

6. σημειώνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις παραμένουν ο πλέον επιρρεπής σε σφάλματα τομέας για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ· επισημαίνει ειδικότερα την παράνομη παράταση της διάρκειας συμβάσεων, χρηματοοικονομικές ασυνέπειες μεταξύ συμβάσεων πλαισίου και ειδικών συμβάσεων, υπέρμετρη εξάρτηση από συγκεκριμένους αναδόχους και αδικαιολόγητη χρήση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση· τονίζει ότι, επειδή οι οργανισμοί βασίζονται σε δημόσια χρηματοδότηση, οιαδήποτε αδυναμία διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων είναι εντέλει επιζήμια για την αποτελεσματικότητά τους και την επίτευξη των στόχων τους· καλεί, ως εκ τούτου, τους οργανισμούς ΔΕΥ, ήτοι τον CEPOL, την EASO, το EMCDDA, τον eu-LISA, τη Eurojust, την Ευρωπόλ και τον FRONTEX, να βελτιώσουν τις οικείες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προκειμένου να συμμορφωθούν προς τους ισχύοντες κανόνες και να επιτυγχάνουν, με τον τρόπο αυτό, τις πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη αγορές, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων·

7. ενθαρρύνει όλους τους οργανισμούς ΔΕΥ να εξετάσουν το ενδεχόμενο καταχώρισής τους στο EMAS, προκειμένου να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση·

8. σημειώνει με ανησυχία ότι αρκετοί οργανισμοί παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων· τονίζει τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και καλεί όλους τους οργανισμούς ΔΕΥ να καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξη της ισορροπίας και των στόχων που έθεσε η Επιτροπή στη «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019», δηλαδή ποσοστό τουλάχιστον 40 % για το υποεκπροσωπούμενο φύλο·

9. προτρέπει όλους τους οργανισμούς ΔΕΥ να εφαρμόσουν σαφή πολιτική κατά της παρενόχλησης για να αποτρέπουν κάθε τέτοια συμπεριφορά στο πλαίσιο της οργάνωσής τους και να την καταδικάζουν απερίφραστα όταν συμβαίνει.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malik Azmani, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Damien Carême, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Alice Kuhnke, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Javier Moreno Sánchez, Κώστας Παπαδάκης, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ann Widdecombe, Elena Yoncheva

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Beata Kempa, Ondřej Kovařík, Kris Peeters, Robert Roos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lukas Mandl

 

 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

PPE

Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lukas Mandl, Roberta Metsola, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

S&D

Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Ondřej Kovařík, Michal Šimečka

VERTS/ALE

Damian Boeselager, Patrick Breyer, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Tineke Strik

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Nicola Procaccini

GUE/NGL

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Clare Daly, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

 

5

-

ID

Nicolas Bay, Tom Vandendriessche

ECR

Robert Roos

NI

Κώστας Παπαδάκης, Ann Widdecombe

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Niclas Herbst, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

József Szájer

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ C  417 της 11.12.2019, σ. 1.

[2] ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[3] ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

[4] ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

[5] ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.

[6] Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)

[7] Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

[8] Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).

[9] Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).

[10] Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου