<Date>{10/03/2020}10.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0080/2020</NoDocSe>
PDF 328kWORD 109k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

Докладчик: <Depute>Никос Андрулакис</Depute>

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ
 ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0125),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 196, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0114/2019),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 юни 2019 г.[1],

 след консултация с Комитета на регионите,

 като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда[2],

 като взе предвид Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015–2030 г.,

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по развитие,

 като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

 като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A9-0080/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 1 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) като има предвид, че изменението на климата води до увеличаване на честотата, интензивността и сложността на природните бедствия по света; при това особено уязвими са развиващите се държави, по-специално най-слабо развитите държави и развиващите се малки островни държави – от една страна поради ограничената им способност да се приспособяват към последиците от изменението на климата и да ги смекчават, както и да реагират на свързани с климата бедствия, а от друга страна – поради географската си експозиция на наводнения, засушавания и горски пожари.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „Предложението на Комисията за Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС има за цел да укрепи колективната способност за готовност и реагиране при бедствия, като увеличи възможностите, които се предлагат по линия на Европейския резерв за гражданска защита. Това е свързано със създаването на резерв от капацитет за гражданска защита, който да се използва в операции на Съюза, („rescEU“) и засилването на мерките, приложими в областта на превенцията.

(2) Предложението на Комисията за Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС има за цел да укрепи колективната способност за готовност и подходящо и бързо реагиране при бедствия, като увеличи възможностите, които се предлагат по линия на Европейския резерв за гражданска защита. Това е свързано със създаването на резерв от капацитет за гражданска защита, който да се използва в операции на Съюза, („rescEU“) и засилването на мерките, приложими в областта на превенцията, на готовността и на реагирането в случай на природни или причинени от човека бедствия и хуманитарни кризи.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 2 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Всяка година Европа е засегната от горски пожари, които унищожават хиляди хектари гори и отнемат животи. През 2017 г. Механизмът за гражданска защита на Съюза бе задействан 18 пъти в отговор на извънредни ситуации с горски пожари в Европа. Португалия, Италия, Черна гора, Франция и Албания получиха помощ за борба с горските пожари чрез механизма. Той бе активиран също и по искане на чилийското правителство. Европейският съюз допринесе за справянето с един от най-тежките горски пожари в историята на Чили чрез подкрепа от Португалия, Испания и Франция, заедно с екип на ЕС за гражданска защита, съставен от девет експерти. През 2019 г. Механизмът за гражданска защита на Съюза беше задействан пет пъти за борба с горски пожари в Европа. Бяха отправени две искания от Швеция и по едно от Португалия, Гърция и Латвия. Реакцията на Съюза включваше общо 5 самолета, 6 хеликоптера, над 400 пожарникари и членове на екипажи и 69 превозни средства.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 2 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Механизмът за гражданска защита на Съюза и държавите членки следва да използва инфраструктури на Съюза, като например „Галилео“. „Галилео“ е първата глобална инфраструктура за спътникова навигация и позициониране, проектирана специално за граждански цели, в Европа и в света, която може да бъде използвана и в други области, като например управление при извънредни ситуации, включително системите за ранно предупреждение. В това отношение „Галилео“ предлага услуга при извънредни ситуации, при която чрез излъчване на сигнали ще се разпространяват предупреждения за природни бедствия или други извънредни ситуации в определени райони. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват тази услуга, тъй като тя би могла да допринесе за по-добрата защита на гражданите. В случай че решат да използват тази услуга, с цел валидирането на системата държавите членки следва да определят и съобщят на Комисията националните органи, упълномощени да използват въпросната услуга за извънредни ситуации.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 2 в (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2в) Горските пожари не само застрашават или унищожават живота, поминъка и биологичното разнообразие, но също са причина за изпускане на големи количества въглеродни емисии и за намаляване на капацитета на планетата за поглъщане на въглерод, като по този начин допълнително обострят изменението на климата. Особено тревожни са случаите, в които девствени гори се унищожават поради пожари, какъвто наскоро беше случаят в определени екваториални региони. Нарастването на свързаните с климата бедствия, включително горските пожари, изисква да бъдат укрепени операциите на Механизма за гражданска защита на Съюза, които се осъществяват извън него.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 3 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Необходимо е засилване на превенцията и подготовката от страна на участващите държави, включително чрез насърчаване на подобряването на научните изследвания в областта на предотвратяването на бедствия и готовността за реакция срещу тях и подобряването на качеството на наличната информация за бедствията и достъпността на тази информация.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>7</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 3 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Сигурността на водните ресурси е от съществено значение за устойчивостта по отношение на изменението на климата. Държавите членки следва да картографират съществуващите водни ресурси, за да улеснят адаптирането им към изменението на климата и да повишат устойчивостта на своето население по отношение на свързаните с климата заплахи като суши, пожари или наводнения.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 3 в (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) Съюзът и неговите държави членки следва да могат да предоставят помощ винаги, когато това е необходимо за защитата на човешкия живот и природните ресурси. Ето защо, за да подкрепи държавите членки в предоставянето на такава помощ, Европейският резерв за гражданска защита следва да бъде допълнително засилен чрез съфинансиране на оперативните разходи за капацитета, за който е поето задължение, при същите правила за разполагане както в рамките на Съюза, така и извън него.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>9</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Необходими са подходящи финансови бюджетни средства за създаването, разполагането и функционирането на rescEU.

(4) Необходими са подходящи финансови бюджетни средства за създаването, разполагането и функционирането на rescEU. Предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз и териториалните ограничения на най-отдалечените региони на Съюза, следва да се обърне специално внимание на сумата от rescEU по финансови задължения, предназначена за тези региони, за да им се помогне да закупят оборудване.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>10</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 4 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Създаването на специален резерв от способности за реагиране обединява редица екипи за спешно реагиране, експерти и оборудване, които държавите членки винаги държат в готовност за мисии на Съюза в областта на гражданската защита. Тези екипи трябва да отговарят на стриктни критерии за качество и надеждност, които позволяват оперативна съвместимост. 

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>11</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 5 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) На Съюза следва да се позволи да засили способността си за справяне със заплахите от все по-чести екстремни метеорологични явления, предсказани от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) в нейния доклад „The European environment – state and outlook 2020“ („Европейската околна среда — състояние и перспективи, 2020 г.“) („SOER 2020“). От съществено значение е финансовите ресурси да се използват по оптимален и прозрачен начин.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Финансовият пакет, определен в член 19 от Решение № 1313/2013/ЕС, трябва да бъде актуализиран и заменен с новите суми, предвидени в предложението на Комисията за многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.11.

(6) За да се позволи продължаването на финансирането на Механизма за гражданска защита на Съюза за периода, обхванат от следващата многогодишна финансова рамка, финансовият пакет, определен в член 19 от Решение № 1313/2013/ЕС, следва да бъде актуализиран и заменен с новите суми, предвидени в предложението на Комисията за многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.11

_________________

_________________

11 COM(2018) 321 окончателен.

11 COM(2018) 321 окончателен.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 7 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) С цел да се увеличи гъвкавостта и да се постигне оптимално изпълнение на бюджета, в настоящото решение следва да се предвиди непрякото управление да се използва като метод за изпълнение на бюджета, когато това е оправдано от естеството и съдържанието на съответното действие.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>14</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 7 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Съюзът следва да може да подкрепя държавите членки чрез съвместно финансиране на изграждането на капацитета на rescEU, включително чрез наемане, лизинг или закупуване. Това би увеличило значително ефективността на Механизма за гражданска защита на Съюза чрез осигуряване на наличен капацитет в случаите, в които иначе не би било гарантирано ефективно реагиране при бедствия, по-конкретно при бедствия с широкообхватно въздействие, които засягат значителен брой държави членки. Съвместното възлагане на обществени поръчки за капацитет следва да даде възможност за постигане на икономии от мащаба и по-добра координация при реагирането при бедствия. Когато организира и провежда съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки в полза на държавите членки, самата Комисия не придобива право на собственост върху капацитета, който е предмет на съвместно възлагане.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Приложение I към Решение № 1313/2013/ЕС не позволява достатъчна гъвкавост, за да позволи на Съюза да адаптира по подходящ начин инвестициите в превенция, готовност и реагиране. Равнищата на инвестициите, които да бъдат разпределени между различните фази на цикъла на управление на риска от бедствия, трябва да бъдат предварително определени. Това не позволява на Съюза да бъде в състояние да реагира на непредвидимия характер на управлението на бедствия.

заличава се

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 8 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) За да има функциониращи способности на rescEU, бяха предоставени допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза. Важно е да се предостави необходимата гъвкавост на Съюза, за да може той да реагира ефективно на непредвидимия характер на бедствията, като в същото време се запази известна предвидимост на изпълнението на целите, определени в настоящото решение. Важно е да се постигне необходимият баланс за постигането на тези цели. С цел актуализиране на процентите, посочени в приложение I, в съответствие с приоритетите на реформирания Механизъм за гражданска защита на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 8 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Следва да се отпуснат значителни средства за действия за превенция и готовност, за да гарантират непрекъснати инвестиции, повишени усилия и дългосрочна устойчивост на тези фази на цикъла на управление при бедствия.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>18</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 9 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) Механизмът за гражданска защита на Съюза се основава на насърчаването на солидарността между държавите членки. В случай на непредсказуеми бедствия, свързани с изменението на климата, механизмът предвижда управление на средствата с цел справяне с оперативните предизвикателства и изисквания. Следователно новият специален резерв от капацитет за реагиране и оперативните му бази ще трябва да бъдат децентрализирани в различни държави членки, в зависимост от нуждите и от типа на бедствията, на които те са изложени в най-голяма степен. С други думи, държавите членки, които са най-силно засегнати от изменението на климата и следователно от увеличаването на честотата и интензивността на бедствията, следва да бъдат на преден план при вземането на решения относно местонахождението на тези резерви, като по този начин се осигури по-ефективна и по-бърза реакция.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 9 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Съюзът като член на Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (КПР към ОИСР) следва да продължи да спазва правилата на КПР към ОИСР относно официалната помощ за развитие, включително когато извършва съответни дейности чрез Механизма за гражданска защита на Съюза;

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>20</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 10 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Държавите членки следва да засилят общия резерв от ресурси, организиран в рамките на Европейския медицински корпус, за да бъдат в състояние да реагират при случаи на масови изгаряния.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>21</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 3 – алинея 1 – буква г a (нова)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) В член 3, параграф 1 се вмъква следната буква:

 

„(га) да оптимизира дейностите по време на състояние на повишено внимание, на предалармено и алармено състояние и на състояние на извънредна ситуация в съответствие с най-добрите практики за управление на риска;“

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>22</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – алинея 1 – точка -1 а (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 4 –параграф 1 – точка 10 a (нова)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a) В член 4 се добавя следната буква:

 

„10а. „Екипи за първа помощ“ означава специалисти, които първи проникват в зоната на бедствие, за да окажат незабавна помощ по време на операции за реагиране и възстановяване, и включват, но не се ограничават само до: лица, управляващи извънредни ситуации, служители в областта на общественото здраве, пожарникари и служители от публичния сектор;“

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 9 - параграф 9 а (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б) В член 9 се добавя следният параграф:

 

“9a. Когато „Галилео“ започне да предоставя услугата за извънредни ситуации, тя може да бъде използвана от всяка държава членка.

 

В случай че държава членка реши да използва услугата за извънредни ситуации, посочена в първата алинея, тя определя и съобщава на Комисията националния орган, упълномощен да използват тази услуга за извънредни ситуации.“

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка -1 в (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 9 - параграф 10 а (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1в)  В член 9 се добавя следният параграф:

 

„10а. Държавите членки предприемат подходящи действия, за да гарантират, че екипите за първа помощ са подходящо оборудвани и подготвени да реагират на всяка от бедствените ситуации, посочени в член 1.“

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Ако екипите, оказващи първа помощ, не са защитени, самите те могат да станат жертва на бедствие и/или атаки и да не са в състояние да помагат адекватно на хората, които се нуждаят от помощ.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>25</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка -1 г (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 12 – параграф 3– алинея 1</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1г) В член 12, параграф 3, алинея 1 се заменя със следното:

Способностите на rescEU се закупуват, наемат или получават по договор за лизинг от държавите членки. За тази цел Комисията може да отпуска на държавите членки безвъзмездни средства директно, без покана за представяне на предложения. Когато Комисията осигурява способности за rescEU от името на държавите членки, се прилага процедурата за съвместно възлагане на обществени поръчки. Финансовата помощ от Съюза се отпуска в съответствие с финансовите правила на Съюза.

„Способностите на rescEU се закупуват, наемат или получават по договор за лизинг от държавите членки. За тази цел Комисията може да отпуска на държавите членки безвъзмездни средства директно, без покана за представяне на предложения. Финансовата помощ от Съюза се отпуска в съответствие с финансовите правила на Съюза. С оглед на правото на Комисията да взема решение за разгръщането и демобилизацията на способностите на rescEU съгласно параграф 6 от настоящия член, разпоредбите относно съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки, посочени в член 165 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета*, се прилагат по аналогия.

 

_____________

 

* Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).“

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>26</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка -1 д (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 12 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1д) В член 12, параграф 3 след първа алинея се вмъква следната алинея:

 

„При прилагането на съвместната процедура за възлагане на обществени поръчки самата Комисия не е длъжна да придобива или отдава под наем или на лизинг капацитетите, които са предмет на съвместно възлагане.“

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>27</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка -1 е (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 12 – параграф 3– алинея 2</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1е) В член 12, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

Способностите на rescEU са базирани в държавите членки, които закупуват, наемат или получават по договор за лизинг тези способности. В случай на съвместно възлагане на обществени поръчки способностите на rescEU са базирани в държавите членки, от чието име те се осигуряват.

„Способностите на rescEU са базирани в държавите членки, които закупуват, наемат или получават по договор за лизинг тези способности. Когато се прилага съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, способностите на rescEU са базирани в държавите членки, в чиято полза те се осигуряват.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>28</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка -1 ж (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 13 – параграф 1 – буква e a (нова)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1ж) В член 13, параграф 1 се вмъква следната точка:

 

„eа) създава капацитет, свързан със специфична експертна способност за реакция, който може да се използва в случай на бедствия, засягащи културното наследство.“

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Поставяне на по-силен акцент върху опазването на културното наследство по време на бедствия. Културните обекти и паметници се нуждаят от специализирани грижи; в противен случай има риск повече да се навреди, отколкото да се помогне в случай на намеса при извънредна ситуация. Мрежата следва да гарантира, че в обученията и действията за готовност са включени и специалисти в областта на културното наследство.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 19 – параграф 1</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) параграф 1 се заменя със следното:

заличава се

“1. Финансовият пакет за изпълнението на Механизма на Съюза за периода 2021—2027 г. е 1 400 000 000 EUR по текущи цени.“

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а a (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 19 - параграф 1 а (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) вмъква се следният параграф:

 

“1a. Финансовият пакет за изпълнението на Механизма на Съюза за периода 2021—2027 г. е 1 400 000 000 EUR по текущи цени.“

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а б (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 19 – параграф 3– алинея 1</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

aб) в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:

Финансовите средства, посочени в параграф 1, могат да покриват и разходите, свързани с дейности за подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Механизма на Съюза и постигането на неговите цели.

Финансовите средства, посочени в параграфи 1 и 1а, могат да покриват и разходите, свързани с дейности за подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Механизма на Съюза и постигането на неговите цели.“

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 19 – параграф 4, 5 и 6</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) параграфи 4, 5 и 6 се заличават.

заличава се

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а б (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 19 – параграф 4</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

бa) параграф 4 се заменя със следното:

4. Финансовият пакет, посочен в параграф 1, се отпуска за периода 2014—2020 г. съгласно процентите и принципите, определени в приложение I.

“4. Финансовият пакет, посочен в параграф 1, се отпуска за периода 2014—2020 г. съгласно процентите, определени в точка 1 от приложение I, и принципите, определени в точка 3 отсъщото приложение.“

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б б (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 19 – параграф 4 а (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) вмъква се следният параграф:

 

“4a. Финансовият пакет, посочен в параграф 1а, се отпуска за периода 2021—2020 г. съгласно процентите, определени в точка 1 от приложение I, и принципите, определени в точка 3 от същото приложение.“

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б в (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 19 – параграф 5</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

бв) параграф 5 се заменя със следното:

5. Комисията прави преглед на разбивката в приложение I в контекста на резултатите от междинната оценка, посочена в член 34, параграф 2, буква а). Комисията се оправомощава да приема, когато е необходимо, с оглед резултатите от тази оценка, делегирани актове, в съответствие с член 30, за коригиране на посочените в приложение I стойности с над 8 процентни пункта и с не повече от 16 процентни пункта. Тези делегирани актове се приемат до 30 юни 2017 г.

“5. Комисията прави преглед на разбивката в приложение I в контекста на резултатите от междинната оценка, посочена в член 34, параграф 3. На Комисията се предоставя правомощието да приема, когато това е необходимо в контекста на непредвидени събития, засягащи изпълнението на бюджета, или с оглед на създаването на способности на rescEU, делегирани актове в съответствие с член 30 с цел изменение на приложение I, за коригиране на всяка от посочените стойности в точки 1 и 2 от приложение I с над 10 процентни пункта.“

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б г (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 19 – параграф 6</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

бг) параграф 6 се заменя със следното:

6. Когато обосновани наложителни причини за спешност налагат да се преработят бюджетните средства за действия за реагиране, Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове за коригиране на посочените в приложение I стойности с над 8 процентни пункта и с не повече от 16 процентни пункта, в рамките на наличните бюджетни средства и в съответствие с предвидената в член 31 процедура.

“6. Когато обосновани наложителни причини за спешност налагат да се преработят бюджетните средства за действия за реагиране, Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове в съответствие с член 30 с цел изменение на приложение I за коригиране на всяка от посочените стойности в точка 1 и 2 с над 10 процентни пункта, в рамките на наличните бюджетни средства и в съответствие с предвидената в член 31 процедура.“

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>37</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 20a – параграф 2 – алинея 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията разработва комуникационна стратегия с цел осезаемите резултати от действията, предприети в рамките на Механизма на Съюза, да станат видими за гражданите.

Комисията разработва комуникационна стратегия с цел осезаемите резултати от действията, предприети в рамките на Механизма на Съюза, да станат видими за гражданите. Комисията разработва и мерки заедно с местните органи, като взема под внимание събирането на информация с цел подобряване на дейностите по Механизма на Съюза.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>38</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 20а – параграф 2a (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Комисията, в партньорство с държавите членки и в координация с местните органи, предприема мерки за повишаване на осведомеността и превенция в полза на местното население. Тези дейности се извършват редовно, така че населението да придобие знания и умения за незабавно реагиране в случай на бедствие.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2 а (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 23 – параграф 2</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(2a) в член 23 параграф 2 се заменя със следното:

2. Размерът на финансовата помощ от Съюза за способностите, които са предварително заделени за Европейския резерв за гражданска защита, не надвишава 75% от разходите за експлоатацията на способностите, включително превоз, в случай на бедствие или непосредствена заплаха от бедствие в Съюза или в участваща държава.

"2. Размерът на финансовата помощ от Съюза за способностите, които са предварително заделени за Европейския резерв за гражданска защита, не надвишава 75% от разходите за експлоатацията на способностите, включително превоз, в случай на бедствие или непосредствена заплаха от бедствие в Съюза или извън него, или в участваща държава, в т.ч. в отвъдморските страни и територии.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 23 – параграф 3</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) В член 23 параграф 3 се заличава.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Изменение 5 е необходимо, за да се избегне каквото и да било несъответствие, произтичащо от евентуалното приемане на изменение 4 относно финансовата помощ за способностите, които са предварително заделени за Европейския резерв за гражданска защита в случай на бедствие извън територията на Съюза.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>41</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 25 – параграф 1</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(2в) В член 25 параграф 1 се заменя със следното:

1. Комисията отпуска финансовата помощ на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

"1. Комисията отпуска финансовата помощ на Съюза при пряко управление в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 или при непряко управление с органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в) от същия регламент. При избора на начина на изпълнение на финансовата подкрепа се дава приоритет на прякото управление. Комисията може да използва непряко управление, когато това е оправдано от естеството и съдържанието на съответното действие. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30, за да определя действията, извършвани в рамките на Механизма на Съюза, които могат да бъдат прилагани при непряко управление.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 30 – параграф 2</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) параграф 2 се заличава.

заличава се

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а a (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 30 – параграф 2</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

aa) параграф 2 се заменя със следното:

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, параграфи 5 и 6, се предоставя на Комисията до 31 декември 2020 г.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, параграфи 5 и 6, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.

</Amend>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>44</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 30 – параграф 4</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Европейският парламент или Съветът може по всяко време да оттегли делегирането на правомощия, посочено в член 21, параграф 3. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегирани актове, които вече са в сила.

4. Европейският парламент или Съветът могат по всяко време да оттеглят делегирането на правомощия, посочено в член 19, параграфи 5 и 6, член 21, параграф 3 и член 25, параграф 1. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегирани актове, които вече са в сила.

</AmendB>

<AmendB>Изменение  <NumAmB>45</NumAmB>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 30 – параграф 7</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Делегиран акт, приет съгласно член 21, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Делегиран акт, приет съгласно член 19, параграфи 5 и 6, член 21, параграф 3 и член 25, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

</AmendB>

<Amend>Изменение  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1– алинея 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Приложение I се заличава.

заличава се

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 4 а (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Приложение I</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(4a) Приложение I се заменя със следното:

Приложение I

„Приложение I

 

Проценти и принципи за разпределение на финансовия пакет за изпълнението на Механизма на Съюза, посочен в член 19, параграфи 1 и 1а.

То се прилага от 1 януари 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ I Разпределение (в проценти) на финансовия пакет за изпълнението на Механизма на Съюза, предвиден в член 19, параграф 1

1. Принципи за разпределение на финансовия пакет за изпълнението на Механизма на Съюза, посочен в член 19, параграф 1 за периода 2014—2020 г.

Предотвратяване: 20% +/- 8 процентни пункта

Предотвратяване: 10 % +/- 10 процентни пункта

Готовност: 50% +/- 8 процентни пункта

Готовност: 65 % +/- 10 процентни пункта

Реакция: 30% +/- 8 процентни пункта

Реакция: 25 % +/- 10 процентни пункта

 

2. Принципи за разпределение на финансовия пакет за изпълнението на Механизма на Съюза, посочен в член 19, параграф 1а за периода 2021—2027 г.

 

Предотвратяване: 8 % +/- 10 процентни пункта

 

Готовност: 80 % +/- 10 процентни пункта

 

Реакция: 12 % +/- 10 процентни пункта

Принципи

3. Принципи

При изпълнението на настоящото решение Комисията дава приоритет на действията, за които решението определя срок в рамките на периода до изтичане на този срок, с оглед спазването на съответния срок.

При изпълнението на настоящото решение Комисията дава приоритет на действията, за които решението определя срок в рамките на периода до изтичане на този срок, с оглед спазването на съответния срок.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Една от най-очевидните прояви на изменението на климата е нарастващата честота на екстремните метеорологични явления с последици, които допреди няколко години биха били немислими и които всяка година отнемат живота на много хора.

Наводненията в Европа, които в миналото се случваха по веднъж на столетие, днес настъпват на всеки десет години или дори още по-често. Горските пожари са унищожили стотици хиляди хектари земя в Южна Европа, а през 2017 г. и 2018 г. са отнели над 200 живота в Португалия и Гърция. Проблемът обаче вече не е ограничен само до южните страни. През 2018 г. масова суша в Северна Европа причини горски пожари в балтийските държави, Швеция и Германия, което представлява относително безпрецедентен феномен. Много региони на света пострадаха от урагани, включително отвъдморските територии на някои държави членки.

Европейският съюз не остана безучастен пред тези заплахи. През 2013 г. той създаде Европейския механизъм за гражданска защита, за да помогне на държавите членки да се справят с все по-честите природни бедствия. Неговата функция бе главно да координира ресурсите на държавите членки, нуждаещи се от помощ, с тези на държавите членки, способни да предоставят хора и оборудване чрез доброволния резерв.

Той обаче разполага с ограничени ресурси и ограничен капацитет за реагиране на конкретни видове природни бедствия. Основният проблем оставаше, че нито една държава не бе склонна да вложи пари в много скъпо оборудване и материали, необходими единствено за реагиране в относително редки случаи. Същевременно, по отношение на бедствия като летни горски пожари или наводнения, които обикновено зависят от атмосферните условия и е вероятно да се случат в повече от една държава членка, нуждите обикновено надвишават наличните ресурси.

Лятото на 2017 г. показа, че механизмът в сегашния си вариант не е адекватен за реагиране на възникващите предизвикателства. Както обяви председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза през септември 2017 г., Комисията съответно предложи значително подобрен механизъм, който да гарантира, че „Европа може ефективно да защитава своите граждани, а не просто да предлага съболезнования на жертвите“.

В съответствие с новите разпоредби на правната рамка от март 2019 г., в допълнение към доброволния резерв от национални ресурси ние създадохме rescEU: общоевропейски резерв от противопожарни самолети и хеликоптери, специализирани медицински материали, оборудване и други ресурси. Те ще бъдат придобити от държавите членки, като Комисията покрива между 80 % и 90 % от общите разходи за тяхното закупуване и поддръжка. В някои случаи финансирането може да достигне до 100 %. Държавите членки ще могат свободно да използват тези ресурси за свои собствени цели, но няма да им бъде позволено да ги задържат, ако са необходими другаде в Европа, за да се помогне на други нуждаещи се страни.

С цел превенция все още се изисква съобщаването на основните точки от доклада за националната оценка на риска и националния капацитет за реагиране на рискове. Освен това Комисията ще има право внимателно да разгледа плановете за превенция на държавите, които често прибягват до механизма, и при необходимост да предлага промени или допълнителни мерки.

В това законодателно предложение докладчикът се стреми да гарантира, че механизмът, инструмент за солидарност между държавите членки, разполага с необходимото финансиране и институционална рамка, за да функционира ефективно в следващата МФР от 2021 г. до 2027 г.

За да се постигне това, докладчикът счита, че финансирането следва да бъде най-малко равно на първоначално предложената от Комисията сума от 1,4 милиарда евро. През този период ще бъде придобито цялото ново оборудване, материали и ресурси по линия на rescEU, голяма част от които са изключително скъпи. Освен противопожарните самолети и хеликоптерите беше взето решение за закупуването на специално медицинско оборудване, 100 % от разходите за което ще се поемат от бюджета на ЕС. Механизмът трябва също да е в състояние да реагира както на природни бедствия, така и на катастрофи, причинени от човека. Поради тези причини финансирането, предложено за новия програмен период, следва да се запази на настоящите равнища.

С цел по-голямата прозрачност при използването на това финансиране докладчикът предлага да се възстанови приложението, в чиито разпоредби се посочват процентите, които трябва да бъдат разпределени за предотвратяване, готовност и реагиране. Въпреки това, като се има предвид голямата промяна, отразена в миналогодишния преглед, и факта, че проектите за предотвратяване на природни бедствия като наводнения и горски пожари се финансират главно от други инструменти на ЕС, се предлага финансирането да се преразпредели, като се насочи значително по-голяма сума към готовност, включително закупуването на активи на rescEU. Освен това то предоставя на Комисията по-голяма гъвкавост за извършване на всички необходими промени през следващите седем години.

Докладчикът също така е съгласен, че едни и същи правила за финансиране следва да се прилагат по отношение на използването на активи от доброволния резерв както в рамките на Съюза, така и извън него. Изменението на климата е глобално предизвикателство и последиците от него се наблюдават навсякъде. Европа трябва също така да е в състояние да оказва помощ на трети държави винаги, когато това се налага, и да допринася за справяне с щетите от урагани или с унищожаването на тропическите гори, които имат последици за цялата планета.

Докладчикът също така счита, че е необходимо да се използват всички ресурси, с които разполага Европейският съюз, за да се защитят гражданите на всяка държава членка, в т.ч. сателитната система „Галилео“ за уведомяване при извънредни ситуации, ако има животозастрашаващи обстоятелства. Държавите членки не бива да позволяват тази възможност да бъде изгубена. Изпращането на информация и насоки чрез системата „Галилео“ може да бъде от решаващо значение за предотвратяване или ограничаване на загубата на човешки животи.

В заключение, докладчикът би искал да подчертае, че финансирането за Европейския механизъм за гражданска защита и rescEU е инвестиция за бъдещето, която спомага да се гарантира, че Европейският съюз и неговите държави членки са готови и способни да се справят ефективно с последиците от изменението на климата и по-екстремните метеорологични явления.

 


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ (19.2.2020)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</CommissionInt>


<Titre>относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0125 – C8‑0114/2019 – 2019/0070(COD))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Лукас Мандл</Depute> 

КРАТКА ОБОСНОВКА

След Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2019 г., с което съществено се изменя Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза, настоящият проект на становище на комисията по развитие има ограничен обхват. Той цели да изтъкне три важни аспекта на механизма по време на следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., свързани с неговото задействане извън Съюза и в контекста на хуманитарните кризи.

 

Първо, в проекта на становище се подчертава необходимостта капацитетът на механизма да бъде укрепен по отношение на свързаните с климата природни бедствия, по-специално горските пожари, към които развиващите се държави са особено уязвими.

 

Второ, предложението има за цел да увеличи финансовата помощ на Съюза за способностите, които са предварително заделени за Европейския резерв за гражданска защита, когато се използват за реагиране при бедствия извън Съюза. В съответствие с позицията на Съвета и проекта за доклад на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните се предлага до 75% от разходите за експлоатация на капацитета, включително транспортът, да се финансират от Съюза – същото равнище, както при активирането в рамките на Съюза.

 

Трето, въвежда се изискване за консултация с хуманитарни участници преди операции при причинени от човека бедствия или в сложни извънредни ситуации.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 1 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) като има предвид, че изменението на климата води до увеличаване на честотата, интензивността и сложността на природните бедствия по света; при това особено уязвими са развиващите се държави, по-специално най-слабо развитите държави и развиващите се малки островни държави – от една страна поради ограничената им способност да се приспособяват към последиците от изменението на климата и да ги смекчават, както и да реагират на свързани с климата бедствия, а от друга страна – поради географската си експозиция на наводнения, засушавания и горски пожари.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Предложението на Комисията за Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС има за цел да укрепи колективната способност за готовност и реагиране при бедствия, като увеличи възможностите, които се предлагат по линия на Европейския резерв за гражданска защита. Това е свързано със създаването на резерв от капацитет за гражданска защита, който да се използва в операции на Съюза, („rescEU“) и засилването на мерките, приложими в областта на превенцията.

(2) Предложението на Комисията за Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС има за цел да укрепи колективната способност за готовност и подходящо и бързо реагиране при бедствия, като увеличи възможностите, които се предлагат по линия на Европейския резерв за гражданска защита. Това е свързано със създаването на резерв от капацитет за гражданска защита, който да се използва в операции на Съюза, („rescEU“) и засилването на мерките, приложими в областта на превенцията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 2 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Горските пожари не само застрашават или унищожават живота, поминъка и биологичното разнообразие, но също са причина за изпускане на големи количества въглеродни емисии и за намаляване на капацитета на планетата за поглъщане на въглерод, като по този начин допълнително обострят изменението на климата. Особено тревожни са ситуациите, в които девствени гори се унищожават поради пожари, какъвто наскоро беше случаят в определени екваториални региони. Нарастването на свързаните с климата бедствия, включително горските пожари, изисква да бъдат укрепени операциите на Механизма за гражданска защита на Съюза, които се осъществяват извън него.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 9 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9а) С цел постигане на максимална прозрачност и отчетност за гражданите на Съюза, включително що се отнася до измерването на напредъка на Съюза по отношение на целта от 0,7% официална помощ за развитие (ОПР), Комисията следва да представи насоки относно съотношението на разходите, които би препоръчала да бъдат осъществени чрез изменения Механизъм за гражданска защита на Съюза и които следва да се определят като ОПР. Тези насоки следва да отразяват точно и да бъдат в пълно съответствие с правилата на Комитета за подпомагане на развитието (КПР) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно ОПР, както и да посочват дали следва да се използват методологии като стандарта на Международната инициатива за прозрачност на помощта (IATI);

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Съображение 9 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) Съюзът като член на КПР към ОИСР следва да продължи да спазва правилата на КПР към ОИСР относно ОПР, включително когато извършва съответни дейности чрез Механизма за гражданска защита на Съюза;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 16 – параграф 2</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1) в член 16 параграф 2 се заменя със следното:

2. Операциите по смисъла на настоящия член могат да се провеждат или като самостоятелни операции за оказване на помощ, или като подпомагане на операция, ръководена от международна организация. Координацията на Съюза се вписва изцяло в общата координация, осигурена от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), като се спазва нейната ръководна роля. В случай на причинени от човека бедствия или сложни извънредни ситуации Комисията гарантира съгласуваност с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ (*) и зачитането на хуманитарните принципи.

2. Операциите по смисъла на настоящия член могат да се провеждат или като самостоятелни операции за оказване на помощ, или като подпомагане на операция, ръководена от международна организация. Координацията на Съюза се вписва изцяло в общата координация, осигурена от Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности (OCHA), като се спазва нейната ръководна роля. В случай на причинени от човека бедствия или сложни извънредни ситуации Комисията провежда консултации с хуманитарни участници преди операциите и гарантира съгласуваност с Европейския консенсус относно хуманитарната помощ (*) и зачитането на хуманитарните принципи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 23 – параграф 2</Article2>

 

Текст в сила

Изменение

 

(2а) В член 23 параграф 2 се заменя със следното:

2. Размерът на финансовата помощ от Съюза за способностите, които са предварително заделени за Европейския резерв за гражданска защита, не надвишава 75% от разходите за експлоатацията на способностите, включително превоз, в случай на бедствие или непосредствена заплаха от бедствие в Съюза или в участваща държава.

2. Размерът на финансовата помощ от Съюза за способностите, които са предварително заделени за Европейския резерв за гражданска защита, не надвишава 75% от разходите за експлоатацията на способностите, включително превоз, в случай на бедствие или непосредствена заплаха от бедствие на територията на Съюза или извън нея.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за решение</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)</Article>

<DocAmend2>Решение № 1313/2013/ЕС</DocAmend2>

<Article2>Член 23 – параграф 3</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) В член 23 параграф 3 се заличава.

<TitreJust>Обосновка</TitreJust>

Изменение 5 е необходимо, за да се избегне каквото и да било несъответствие, произтичащо от евентуалното приемане на изменение 4 относно финансовата помощ за способностите, които са предварително заделени за Европейския резерв за гражданска защита в случай на бедствие извън територията на Съюза.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

Позовавания

COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.3.2019

 

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

DEVE

14.3.2019

Докладчик по становище:

 Дата на назначаване

Lukas Mandl

20.12.2019

Разглеждане в комисия

23.1.2020

 

 

 

Дата на приемане

18.2.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caroline Roose

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Lukas Mandl, László Trócsányi

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Gianna Gancia

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Tomas Tobé, László Trócsányi

RENEW

Catherine Chabaud, Charles Goerens

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose

 

0

-

 

 

 

3

0

ECR

Beata Kempa

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Паскал Канфен

Председател

Комисия по околна среда,

обществено здраве и безопасност на храните

БРЮКСЕЛ


Относно: <Titre>Становище относно предложението за резолюция на Юнус Омаржи относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (2019/0070 (COD)) – C8‑0114/2019, съгласно член 143</Titre>

Уважаеми господин Канфен,

комисията по регионално развитие беше призована да представи становище до Вашата комисия във връзка с горепосоченото предложение. Комисията реши да представи становището си под формата на писмо. Становището беше прието на заседанието на комисията от 21 януари 2020 г. с 35 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 „въздържал се“[3].

Предложението на Комисията е от техническо естество и се ограничава до бюджетните разпоредби, съдържащи се в член 9 от Решение № 1313/2013/ЕС, който трябва да бъде актуализиран и заменен с новите суми, предвидени в многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Всички бюджетни последици са в съответствие с измененията, предложени от комисията REGI в нейното становище от 26 април 2018 г. По-специално, нашата комисия подкрепя целта за укрепване на капацитета на държавите членки и на ЕС за реагиране при бедствия чрез създаване на специален резерв от способности за реагиране (rescEU) чрез създаване на мрежа за знания в областта на гражданската защита и чрез укрепване на сътрудничеството със съседните държави.

Поради това, като взема предвид значението на механизма на Съюза за гражданска защита за управлението на риска от бедствия и необходимостта от укрепване на механизма за програмния период 2021—2027 г., комисията по регионално развитие не се противопоставя на предложението на Комисията, което предоставя необходимите бюджетни средства в подкрепа на механизма.

С уважение,

Юнус ОМАРЖИ


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

Позовавания

COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Дата на представяне на ЕП

7.3.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.3.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AFET

14.3.2019

DEVE

14.3.2019

BUDG

14.3.2019

REGI

14.3.2019

Недадени становища

 Дата на решението

AFET

6.11.2019

BUDG

23.7.2019

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Nikos Androulakis

10.9.2019

 

 

 

Дата на приемане

5.3.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

60

2

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bartosz Arłukowicz, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Malin Björk, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Javi López, César Luena, Tilly Metz, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Michael Bloss, Milan Brglez, Asger Christensen, Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Mairead McGuinness, Dace Melbārde, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Susana Solís Pérez, Annalisa Tardino, Inese Vaidere, Nikolaj Villumsen, Lucia Vuolo

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Ciarán Cuffe, Gwendoline Delbos-Corfield, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Andreas Schieder

Дата на внасяне

10.3.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

60

+

ECR

Derk Jan Eppink, Joanna Kopcińska, Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Agnès Evren, Christophe Hansen, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Pernille Weiss, Michal Wiezik

RENEW

Pascal Canfin, Asger Christensen, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Ulrike Müller, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Ismail Ertug, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Gwendoline Delbos-Corfield, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

2

-

ID

Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari

 

7

0

GUE/NGL

Malin Björk, Nikolaj Villumsen

ID

Marco Dreosto, Catherine Griset, Vincenzo Sofo, Annalisa Tardino, Lucia Vuolo

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] Все още непубликувано в Официален вестник.

[2] Приети текстове, P9_TA(2019)0078.

[3] В гласуването участваха следните членове на ЕП: Франсоа Алфонси, Матилд Андруе, Паскал Аримон, Адриан‑Драгош Беня, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Стефан Бижу, Франц Богович, Даниел Буда, Андреа  Коцолино, Корина Крецу, Джозиан Кутаяр, Роза Д'Амато, Тамаш Дойч, Франческа Донато, Джил Еванс, Рафаеле Фито, Кристиан Гиня, Мирча‑Георге Хава, Кшищоф Хетман, Джон Хауърт, Манолис Кефалоянис, Констанце Крел, Елжбета Крук, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Педру Маркеш, Анджелика Анна Можджановска, Андрей Новаков, Юнус Омаржи, Алесандро Панца, Цветелина Пенкова, Каролин Роз, Бронис Ропе, Андре Руже, Томислав Сокол, Сусана Солис Перес.

Последно осъвременяване: 24 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност