<Date>{10/03/2020}10.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0080/2020</NoDocSe>
PDF 268kWORD 103k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Nikos Androulakis</Depute>

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT
 LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta

(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2019)0125),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 196(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0114/2019),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Meitheamh 2019[1],

 tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

 ag féachaint dá rún an 28 Samhain 2019 maidir leis an éigeandáil aeráide agus chomhshaoil[2],

 ag féachaint do Chreat Sendai maidir le Laghdú Rioscaí Tubaiste 2015-2030;

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Fhorbairt,

 ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A9-0080/2020),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a) De bhrí go bhfuil méadú ar mhinicíocht, ar dhéine agus ar chastacht na dtubaistí nádúrtha ar fud an domhain mar gheall ar an athrú aeráide agus go bhfuil tíortha i mbéal forbartha, go háirithe na tíortha is lú forbairt agus na stáit oileánacha bheaga i mbéal forbartha, an-leochaileach, ar thaobh amháin, mar gheall ar an gcumas teoranta atá acu oiriúnú d’iarmhairtí an athraithe aeráide agus iad a mhaolú, agus freagairt do thubaistí a bhaineann leis an aeráid, agus ar an taobh eile, dá nochtadh geografach do thuilte, do thriomaigh agus do dhóiteáin foraoise.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) Tá sé d’aidhm leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE, an cumas coiteann i dtaobh ullmhacht agus freagairt maidir le tubaistí a fheabhsú trí chur leis na deiseanna atá ar fáil tríd an Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta. Chuige sin, bunófar cúltaca d’acmhainneachtaí cosanta sibhialta lena n-úsáid in oibríochtaí de chuid an Aontais (“rescEU”) agus neartófar na bearta is infheidhme i réimse na cosanta.

(2) Tá sé d’aidhm leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE, an cumas coiteann i dtaobh ullmhacht agus freagairt leormhaith agus phras maidir le tubaistí a fheabhsú trí chur leis na deiseanna atá ar fáil tríd an Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta. Chuige sin, bunófar cúltaca d’acmhainneachtaí cosanta sibhialta lena n-úsáid in oibríochtaí de chuid an Aontais (“rescEU”) agus neartófar na bearta is infheidhme i réimsí na cosanta, na hullmhachta agus na freagartha i gcás tubaistí agus géarchéimeanna daonnúla nádúrtha agus de dhéanamh an duine.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a) Gach bliain déanann dóiteáin foraoise slad ar an Eoraip agus scriosann siad na mílte heicteár d’fhoraoisí agus na mílte beatha. In 2017, rinneadh an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta a ghníomhachtú 18 n-uaire mar fhreagairt ar éigeandálaí dóiteán foraoise san Eoraip. Fuair an Phortaingéil, an Iodáil, Montainéagró, an Fhrainc agus an Albáin cúnamh le dul i ngleic le dóiteáin foraoise tríd an sásra. Rinneadh é a ghníomhachtú freisin tar éis iarraidh ó Rialtas na Síle. Bhí an tAontas in ann cabhrú leis an tSíle dul i ngleic le ceann de na dóiteáin foraoise is measa i stair na tíre trí bhíthin tacaíocht ón bPortaingéil, ón Spáinn agus ón bhFrainc, mar aon le foireann um chosaint shibhialta de chuid an Aontais a bhí comhdhéanta de naonúr saineolaithe. In 2019, rinneadh an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta a ghníomhachtú cúig huaire chun comhrac i gcoinne dóiteáin foraoise san Eoraip. Tháinig dhá iarraidh ón tSualainn agus ceann in aghaidh na tíre ón bPortaingéil, ón nGréig agus ón Laitvia. Ar an iomlán, bhí 5 eitleán, 6 héileacaptar, níos mó ná 400 comhraiceoirí tine agus criú agus 69 bhfeithicil san áireamh i bhfreagairt an Aontais.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 2 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2b) Ba cheart don Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta agus do na Ballstáit úsáid a bhaint as bonneagair Aontais amhail Galileo. Is é Galileo an chéad bhonneagar domhanda loingseoireachta agus suite satailíte a dearadh go sonrach chun críoch sibhialta san Eoraip agus ar fud an domhain, agus féadtar é a úsáid i réimsí eile amhail bainistiú éigeandála, lena n-áirítear gníomhaíochtaí réamhrabhaidh. Áireofar i measc sheirbhísí ábhartha Galileo seirbhís éigeandála, a dhéanann craoladh, trí chomharthaí a astú, ar rabhaidh i ndáil le tubaistí nádúrtha nó éigeandálaí eile i limistéir ar leith. Ba cheart na Ballstáit a spreagadh chun an tseirbhís sin a úsáid mar go bhféadfadh an tseirbhís rannchuidiú le cosaint níos fearr a thabhairt dá saoránaigh. I gcás ina gcinnfidh siad an tseirbhís a úsáid, chun an córas a bhailíochtú, ba cheart dóibh na húdaráis náisiúnta atá údaraithe an tseirbhís éigeandála sin a úsáid a shainaithint agus fógra a thabhairt don Choimisiún ina leith.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 2 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2c) Ní hamháin go gcuireann dóiteáin foraoise saol daoine, slite beatha agus bithéagsúlacht i mbaol agus go gcuireann siad deireadh leo, bíonn méideanna móra astaíochtaí carbóin scaoilte mar thoradh orthu freisin agus fágann siad go laghdaítear cumas ionsúite carbóin an phláinéid, agus géaraítear an t-athrú aeráide ar an gcaoi sin. Is cúis imní ar leith iad na cásanna ina mbíonn foraois phríomhúil scriosta ag an dóiteán, mar a tharla le déanaí i réigiúin mheánchiorclacha áirithe. Leis an méadú ar líon na dtubaistí a bhaineann leis an aeráid, dóiteáin foraoise san áireamh, is gá oibríochtaí an tSásra Aontais um Chosaint Shibhialta lasmuigh den Aontas a neartú.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a) Tá gá ann borradh a chur faoi iarrachtaí coisc agus ullmhachta ar pháirt na Stát Rannpháirteach, lena n-áirítear trí dhreasú a dhéanamh ar fheabhsú an taighde maidir le tubaistí a chosc agus ullmhú dóibh agus feabhas a chur ar cháilíocht na faisnéise atá ar fáil maidir le tubaistí agus inrochtaineacht na faisnéise sin.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>7</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 3 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3b) Tá slándáil na n-acmhainní uisce bunriachtanach i gcomhair athléimneacht in aghaidh an athraithe aeráide. Ba cheart do na Ballstáit na hacmhainní uisce atá ann cheana a mhapáil chun a n-oiriúnú don athrú aeráide a éascú agus athléimneacht a ndaonra a mhéadú i ndáil le dul i ngleic le bagairtí a bhaineann le cúrsaí aeráide amhail triomaigh, tinte nó tuilte.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 3 c (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3c) Ba cheart don Aontas agus dá Bhallstáit a bheith in ann cúnamh a sholáthar cibé áit a bhfuil gá leis chun beatha daoine agus acmhainní nádúrtha a chosaint. Dá bhrí sin, chun tacú leis na Ballstáit an cúnamh sin a sholáthar, ba cheart an Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta a athneartú tuilleadh trí chostais oibríochtúla na n-acmhainneachtaí tiomanta a chómhaoiniú faoi na rialacha céanna dá n-úsáid laistigh agus lasmuigh den Aontas araon.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>9</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Tá gá le leithreasuithe airgeadais leordhóthanacha chun acmhainneachtaí rescEU a bhunú, a chur in úsáid agus a oibriú.

(4) Tá gá le leithreasuithe airgeadais leordhóthanacha chun acmhainneachtaí rescEU a bhunú, a chur in úsáid agus a oibriú. Ag féachaint d’Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus i bhfianaise srianta críochacha réigiúin is forimeallaí an Aontais, ba cheart aird ar leith a thabhairt do mhéid ghealltanais airgeadais rescEU arna gcur ar leataobh do na réigiúin sin chun cuidiú leo trealamh a cheannach.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>10</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 4 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a) Trí chúltaca sonrach a chur ar bun d’acmhainneachtaí freagartha, tugtar le chéile roinnt foirne éigeandála, saineolaithe agus trealamh a choimeádann na Ballstáit ar fuireachas i gcónaí le haghaidh mhisin an Aontais um chosaint shibhialta. Ní mór do na foirne sin na critéir cháilíochta agus iontaofachta is déine a chomhlíonadh, lena gcumasaítear idir-inoibritheacht. 

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>11</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 5 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a) Ba cheart go mbeadh an tAontas in ann neart a chur lena chumas bainistiú a dhéanamh ar na bagairtí ón méadú i minicíocht eachtraí adhaimsire arna dtuar ag an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) ina tuarascáil ‘Comhshaol na hEorpa - staid agus ionchas 2020’ (SOER 2020). Tá sé bunriachtanach go n-úsáidfí acmhainní airgeadais ar bhealach optamach agus trédhearcach.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 6</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Ní mór an t-imchlúdach airgeadais a luaitear in Airteagal 19 de Chinneadh Uimh. 1313/2013/AE a nuashonrú agus na figiúirí nua dá bhforáiltear i dtogra an Choimisiúin do chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 a chur ina áit11.

(6) Chun go mbeifear in ann leanúint ar aghaidh le maoiniú don Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta don tréimhse a chumhdaítear leis an gcéad creat airgeadais ilbhliantúil eile, ba cheart an t-imchlúdach airgeadais a luaitear in Airteagal 19 de Chinneadh Uimh. 1313/2013/AE a nuashonrú agus na figiúirí nua dá bhforáiltear i dtogra an Choimisiúin do chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 a chur ina áit11.

_________________

_________________

11 COM(2018) 321 final.

11 COM(2018) 321 final.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 7 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a) Chun solúbthacht a mhéadú agus chun cur chun feidhme optamach den bhuiséad a bhaint amach, ba cheart go ndéanfaí foráil leis an gCinneadh seo maidir le bainistiú indíreach a úsáid mar mhodh forghníomhaithe buiséid, i gcás ina bhfuil údar cuí leis mar thoradh ar nádúr agus ábhar na gníomhaíochta lena mbaineann.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>14</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 7 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7b) Ba cheart don Aontas a bheith in ann tacú leis na Ballstáit trí chómhaoiniú a dhéanamh ar fhorbairt acmhainneachtaí rescEU, lena n-áirítear na hacmhainneachtaí sin a fháil ar cíos, a léasú nó a fháil. Ar an gcuma sin, thiocfadh méadú suntasach ar éifeachtacht an tSásra Aontais um Chosaint Shibhialta, trína áirithiú go mbeadh acmhainneachtaí ar fáil i gcás nach ndéanfaí freagairt éifeachtach do thubaistí a ráthú seachas sin, go háirithe maidir le tubaistí ar mó go mór a n-iarmhairtí do líon mór Ballstát. Le soláthar comhpháirteach acmhainneachtaí, ba cheart go mbeifí in ann barainneacht scála a bhaint amach chomh maith le comhordú níos fearr nuair a bhítear ag freagairt ar thubaistí. Agus nós imeachta um sholáthar comhpháirteach á eagrú agus á sheoladh, ar nós imeacht é a théann chun tairbhe do na Ballstáit, ní fhaigheann an Coimisiún féin úinéireacht dhlíthiúil ar na hacmhainneachtaí atá á soláthar go comhpháirteach.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 8</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) Níl Iarscríbhinn I a ghabhann le Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE solúbtha a dóthain le go mbeidh an tAontas in ann infheistíochtaí i gcosc, ullmhachta agus freagairt a choigeartú go cuí. Ní mór na leibhéil infheistíochta atá le leithdháileadh ar chéimeanna éagsúla na timthrialla bainistithe riosca tubaiste a chinneadh roimh ré. Ní bhíonn an tAontas in ann freagairt chuí a thabhairt ar an mbainistiú tubaistí, rud nach féidir a thuar, i ngeall air sin.

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 8 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8a) Chun go mbeadh acmhainneachtaí rescEU ag feidhmiú, cuireadh leithreasuithe airgeadais breise ar fáil chun bearta faoin Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta a mhaoiniú. Tá sé tábhachtach an tsolúbthacht is gá a thabhairt don Aontas chun go mbeidh sé in ann freagairt go héifeachtach do thubaistí nádúrtha toisc nach féidir iad a thuar, agus ag an am céanna intuarthacht áirithe a choinneáil i gcomhlíonadh na gcuspóirí a leagtar amach sa Chinneadh seo. Tá sé tábhachtach an chothromaíocht riachtanach a ghnóthú i gcomhlíonadh na gcuspóirí sin. Chun na céatadáin a leagtar amach in Iarscríbhinn I a nuashonrú, i gcomhréir le tosaíochtaí Shásra athchóirithe an Aontais um Chosaint Shibhialta, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 8 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8b) Ba cheart cistí suntasacha a leithdháileadh ar bhearta coisctheacha agus ullmhachta chun leanúnachas na n-infheistíochtaí, iarrachtaí méadaithe agus inbhuanaitheacht fhadtéarmach a ráthú sna céimeanna sin den timthriall bainistithe tubaistí.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>18</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 9 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9a) Tá an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta fréamhaithe i gcur chun cinn na dlúthpháirtíochta i measc na mBallstát. I gcás ina dtarlaíonn tubaistí gan choinne atá bainteach leis an athrú aeráide, déantar foráil leis an sásra maidir le meáin a riar chun dul i gleic le dúshláin agus ceanglais oibríochta. Dá bhrí sin, beidh gá ann an cúltaca sonrach nua d’acmhainneachtaí freagartha agus a mbunáiteanna oibríochta a dhílárú i mBallstáit éagsúla, de réir na riachtanas agus na dtubaistí is mó a nochtar na Ballstáit sin dóibh. I bhfocail eile, maidir leis na Ballstáit a ndéanann an t-athrú aeráide an difear is mó dóibh agus, dá bhrí sin, a ndéanann an méadú ar mhinicíocht agus déine na dtubaistí difear dóibh, ba cheart go smaoineofar orthu ar dtús nuair a dhéanfar cinntí maidir leis an áit ar cheart na cúltacaí sin a lonnú, rud a fhágfaidh go n-áiritheofaí freagairt níos éifeachtaí agus níos tapúla.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 9 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9b) Mar chomhalta de Choiste Cúnaimh Forbartha na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD DAC), ba cheart don Aontas leanúint de bheith ag comhlíonadh rialacha OECD DAC maidir le Cúnamh Forbartha Oifigiúil, lena n-áirítear nuair a bhíonn gníomhaíochtaí ábhartha ar bun tríd an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta;

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>20</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 10 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10a) Ba cheart do na Ballstáit neart a chur leis an díorma comhchoiteann acmhainní, arna eagrú faoi chuimsiú an Chóir Liachta Eorpaigh, chun dul i ngleic le líonta móra taismeach dóiteán.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>21</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 3 – mír 1 – pointe d a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1) In Airteagal 3(1), cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

 

“(da) chun gníomhaíochtaí a bharrfheabhsú le linn chéimeanna na hairde, an réamh-aláraim, an aláraim agus na héigeandála i gcomhréir leis an gcleachtadh bainistithe riosca is fearr;”

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>22</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 a (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1 – pointe 10 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1a) In Airteagal 4, cuirtear an pointe seo a leanas leis:

 

“10a. ciallaíonn ‘céad fhreagróirí’ na gairmithe a théann isteach i láthair thubaiste ar dtús chun seirbhísí tacaíochta a sholáthar láithreach le linn oibríochtaí freagartha agus téarnaimh, agus a chumhdaíonn pearsanra bainistithe géarchéime, sláinte poiblí, sábháilteachta poiblí, comhraiceoirí tine agus oibrithe poiblí, gan a bheith teoranta dóibh sin;”

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 b (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 9 – mír 9 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1b) In Airteagal 9, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

 

“9a. A luaithe a bheidh an tseirbhís éigeandála arna soláthar ag Galileo ar fáil, féadfaidh gach Ballstát í a úsáid.

 

I gcás ina gcinnfidh Ballstát an tseirbhís éigeandála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a úsáid, déanfaidh sé na húdaráis náisiúnta atá údaraithe an tseirbhís éigeandála sin a úsáid a shainaithint agus tabharfaidh sé fógra don Choimisiún ina leith.”

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 c (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 9 – mír 10 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1c)  In Airteagal 9, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

 

“10a. Déanfaidh na Ballstáit gníomhaíochtaí iomchuí chun a áirithiú go mbeidh an trealamh agus an t-ullmhú cuí ag na chéad fhreagróirí chun freagairt ar chás tubaiste de chineál ar bith, amhail dá dtagraítear in Airteagal 1.”

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Mura gcosnaítear na chéad fhreagróirí, fágfar go mbeidh siad ina n-íospartaigh de thubaiste agus/nó ionsaithe, rud a d’fhéadfadh cur isteach ar a gcumas caitheamh leis na híospartaigh.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>25</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 d (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 1</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-1d) in Airteagal 12(3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 1:

Is iad na Ballstáit a dhéanfaidh acmhainneachtaí rescEU a fháil, a fháil ar cíos nó a léasú. Chun na críche sin, féadfaidh an Coimisiún deontais dhíreacha a dhámhachtain ar Bhallstáit gan glao ar thograí. I gcás ina soláthraíonn an Coimisiún acmhainneachtaí rescEU thar ceann na mBallstát, beidh feidhm ag an nós imeachta i ndáil le soláthar comhpháirteach. Deonófar cúnamh airgeadais ón Aontas i gcomhréir le rialacha airgeadais an Aontais.

“Is iad na Ballstáit a dhéanfaidh acmhainneachtaí rescEU a fháil, a fháil ar cíos nó a léasú. Chun na críche sin, féadfaidh an Coimisiún deontais dhíreacha a dhámhachtain ar Bhallstáit gan glao ar thograí. Deonófar cúnamh airgeadais ón Aontas i gcomhréir le rialacha airgeadais an Aontais. I bhfianaise cheart an Choimisiúin chun cinntí a dhéanamh maidir le himlonnú agus díshlógadh acmhainneachtaí rescEU de bhun mhír 6 den Airteagal seo, beidh feidhm de réir análaí ag na forálacha maidir le nósanna imeachta um sholáthar comhpháirteach atá in Airteagal 165 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*.

 

_____________

 

* Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n‑aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).”

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>26</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 e (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 1 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1e) in Airteagal 12(3), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach tar éis na chéad fhomhíre:

 

“Agus an nós imeachta um sholáthar comhpháirteach á chur i bhfeidhm aige, níl sé de cheangal ar an gCoimisiún féin na hacmhainneachtaí atá á soláthar go comhpháirteach a fháil, a fháil ar cíos nó a léasú.”

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>27</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 f (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 2</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-1f) in Airteagal 12(3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

Beidh na hacmhainneachtaí rescEU á n-óstáil ag na Ballstáit a fhaigheann na hacmhainneachtaí sin, a fhaigheann ar cíos iad, nó a léasaíonn iad. I gcás soláthar comhpháirteach, is iad na Ballstáit sin a ndéantar na hacmhainneachtaí a sholáthar thar a gceann a dhéanfaidh na hacmhainneachtaí rescEU a óstáil.

“Beidh na hacmhainneachtaí rescEU á n-óstáil ag na Ballstáit a fhaigheann na hacmhainneachtaí sin, a fhaigheann ar cíos iad, nó a léasaíonn iad. I gcás ina gcuirtear an nós imeachta um sholáthar comhpháirteach i bhfeidhm, is iad na Ballstáit sin a ndéantar na hacmhainneachtaí a sholáthar ar mhaithe leo a dhéanfaidh na hacmhainneachtaí rescEU a óstáil.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>28</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 g (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 13 – mír 1 – pointe f a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-1g) In Airteagal 13(1), cuirtear an pointe seo a leanas leis:

 

“(fa) acmhainneachtaí de shaineolas sonrach freagartha a chruthú, ar féidir iad a úsáid i gcás tubaistí a dhéanann difear don oidhreacht chultúrtha.”

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Díriú níos mó ar chosaint na hoidhreachta cultúrtha le linn tubaistí. Tá gá le cóireáil speisialta i gcás láithreáin oidhreachta cultúrtha agus séadchomharthaí; murach sin, tá riosca ann go ndéanfar níos mó dochair ná maitheasa le linn idirghabháil éigeandála. Ba cheart don líonra a chinntiú go n-áireofar speisialtóirí oidhreachta sna cúrsaí oiliúna agus sna gníomhaíochtaí ullmhachta.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe a</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 19 – mír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

scriosta

“1. Is é EUR 1 400 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an tSásra Aontais don tréimhse 2021 go 2027.”

 

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe a a (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 19 – mír 1 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

 

“1a. Is é EUR 1 400 000 000 i bpraghsanna reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an tSásra Aontais don tréimhse 2021 go 2027.”

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe a b (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 19 – mír 3 – fomhír 1</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(ab) i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

Féadfaidh an leithdháileadh airgeadais dá dtagraítear i mír 1 speansais a chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta agus meastóireachta, arna gceangal chun an Sásra Aontais a bhainistiú agus chun a chuspóirí a ghnóthú.

“Féadfaidh an leithdháileadh airgeadais dá dtagraítear i míreanna 1 agus 1a speansais a chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta agus meastóireachta, arna gceangal chun an Sásra Aontais a bhainistiú agus chun a chuspóirí a ghnóthú.”

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 19 – míreanna 4, 5 agus 6</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) scriostar míreanna 4, 5 agus 6.

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b a (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 19 – mír 4</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(ba) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

4. Déanfar an t-imchlúdach airgeadais dá dtagraítear i mír 1 a leithdháileadh, thar an tréimhse 2014-2020, i gcomhréir leis na céatadáin agus na prionsabail a leagtar amach in Iarscríbhinn I.

“4. Déanfar an t-imchlúdach airgeadais dá dtagraítear i mír 1 a leithdháileadh, thar an tréimhse 2014-2020, i gcomhréir leis na céatadáin a leagtar amach ibpointe 1 d’Iarscríbhinn I agus leis na prionsabail a leagtar amach i bpointe 3 den Iarscríbhinn sin.”

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b b (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 19 – mír 4 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(bb) Cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

 

“4a. Déanfar an t-imchlúdach airgeadais dá dtagraítear i mír 1a a leithdháileadh, thar an tréimhse 2021-2027, i gcomhréir leis na céatadáin a leagtar amach i bpointe 2 d’Iarscríbhinn I agus leis na prionsabail a leagtar amach i bpointe 3 den Iarscríbhinn sin.”

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b c (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 19 – mír 5</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(bc) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

5. Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an miondealú a leagtar amach in Iarscríbhinn I i bhfianaise thoradh na meastóireachta eatramhaí dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 34(2). Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh, i gcás inar gá i bhfianaise thorthaí na meastóireachta sin, i gcomhréir le hAirteagal 30chun coigeartú a dhéanamh ar gach figiúr in Iarscríbhinn I faoi níos mó ná 8 bpointe céatadáin agus suas go 16 phointe céatadáin. Glacfar na gníomhartha tarmligthe sin faoin 30 Meitheamh 2017.

“5. Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an miondealú a leagtar amach in Iarscríbhinn I i bhfianaise thoradh na meastóireachta dá dtagraítear in Airteagal 34(3). Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh, i gcás inar gá i bhfianaise imeachtaí gan choinne a dhéanann difear d’fhorghníomhú an bhuiséid nó i bhfianaise bhunú acmhainneachtaí rescEU, i gcomhréir le hAirteagal 30 chun leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn I chun coigeartú a dheanamh ar na figiúirí i bpointí 1 agus 2 d’Iarscríbhinn I faoi bhreis is 10 bpointe céatadáin.”

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b d (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 19 – mír 6</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(bd) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

6. Más rud é, i gcás athbhreithniú riachtanach ar na hacmhainní buiséadacha atá ar fáil le tacú le gníomhaíochtaí freagartha, go n-éilítear é sin ar mhórchúiseanna práinne, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun coigeartú a dhéanamh ar na figiúirí a leagtar amach san Iarscríbhinn I le níos mó ná 8 bpointe céatadáin agus suas go dtí 16 phointe céatadáin, laistigh de na leithdháiltí buiséadacha atá ar fáil agus i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 31.

“6. Más rud é, i gcás athbhreithniú riachtanach ar na hacmhainní buiséadacha atá ar fáil chun tacú le gníomhaíochtaí freagartha, go n-éilítear é sin ar mhórchúiseanna práinne, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 30 chun leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn I chun coigeartú a dhéanamh ar na figiúirí i bpointí 1 agus 2 d’Iarscríbhinn I faoi bhreis is 10 bpointe céatadáin, laistigh de na leithdháiltí buiséadacha atá ar fáil agus i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 31.”

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>37</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 20a – mír 2 – fomhír 2</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Forbróidh an Coimisiún straitéis cumarsáide chun go mbeidh saoránaigh in ann torthaí nithiúla na ngníomhaíochtaí a rinneadh faoin Sásra Aontais a fheiceáil.

Forbróidh an Coimisiún straitéis chumarsáide chun go mbeidh saoránaigh in ann torthaí nithiúla na ngníomhaíochtaí a rinneadh faoin Sásra Aontais a fheiceáil. Forbróidh an Coimisiún bearta freisin i gcomhar le húdaráis áitiúla, agus bailiú ionchuir á chur san áireamh chun gníomhaíochtaí an tSásra Aontais a fheabhsú.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>38</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 20a – mír 2 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhpháirt leis na Ballstáit agus i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, bearta múscailte feasachta agus coisc ar mhaithe le pobail áitiúla. Déanfar na gníomhaíochtaí sin go tráthrialta d’fhonn pobail a chumasú chun freagairt láithreach i gcás tubaiste.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 a (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 23 – mír 2</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(2a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 23, mír 2:

2. Ní bheidh méid an chúnaimh airgeadais ón Aontas i gcomhair acmhainneachtaí atá réamhgheallta don Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta os cionn 75 % de na costais a bhaineann leis na hacmhainneachtaí a oibriú, lena n-áirítear iompar, i gcás tubaiste nó i gcás tubaiste atá ar tí tarlú laistigh den Aontas nó i stát rannpháirteach.

2. Ní bheidh méid an chúnaimh airgeadais ón Aontas i gcomhair acmhainneachtaí atá réamhgheallta don Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta os cionn 75 % de na costais a bhaineann leis na hacmhainneachtaí a oibriú, lena n-áirítear iompar, i gcás tubaiste nó i gcás tubaiste atá ar tí tarlú laistigh nó lasmuigh den Aontas nó i stát rannpháirteach, lena n-áirítear Tíortha agus Críocha thar Lear (OCTanna).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 b (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 23 – mír 3</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2b) in Airteagal 23, scriostar mír 3.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá gá le leasú 5 chun aon neamhréireacht  a sheachaint a dhíorthaíonn ó ghlacadh féideartha leasú 4 maidir le cúnamh airgeadais d’acmhainneachtaí atá réamhgheallta don Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta i gcás tubaistí lasmuigh den Aontas.

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>41</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 c (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 25 – mír 1</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(2c) in Airteagal 25, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

1. Déanfaidh an Coimisiún tacaíocht airgeadais an Aontais a chur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012.

“1. Déanfaidh an Coimisiún tacaíocht airgeadais an Aontais a chur chun feidhme i mbainistiú díreach i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 nó i mbainistiú indíreach leis na comhlachtaí dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 62(1) den Rialachán sin. Agus an modh lena gcuirfear an tacaíocht airgeadais chun feidhme á roghnú, ba cheart tús áite a thabhairt do bhainistiú díreach. I gcás ina bhfuil údar cuí ann de bharr chineál agus ábhar na gníomhaíochta lena mbaineann, féadfaidh an Coimisiún bainistiú indíreach a úsáid. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 30 chun gníomhaíochtaí a dhéanfar faoin Sásra Aontais a leagan síos, a fhéadfar a chur chun feidhme trí bhainistiú indíreach.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 30 – mír 2</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) scriostar mír 2.

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a a (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 30 – mír 2</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(aa) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 19(5) agus (6) a thabhairt don Choimisiún go dtí  an 31 Nollaig 2020..

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 19(5) agus (6) a thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2027..

</Amend>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>44</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe b</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 30 – mír 4</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 21(3) a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 19(5) agus (6), Airteagal 21(3) agus Airteagal 25(1) a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an Chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

</AmendB>

<AmendB>Leasú  <NumAmB>45</NumAmB>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 30 – mír 7</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 21(3) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 19(5) agus (6) , Airteagal 21(3) agus Airteagal 25(1) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

</AmendB>

<Amend>Leasú  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) Scriostar Iarscríbhinn I.

scriosta

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 a (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Iarscríbhinn I</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4a) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn I:

Iarscríbhinn I

“Iarscríbhinn I

 

Céatadáin agus prionsabail le haghaidh leithdháileadh an imchlúdaigh airgeadais do chur chun feidhme an tSásra Aontais dá dtagraítear in Airteagal 19(1) agus (1a)

Céatadáin le haghaidh leithdháileadh an imchlúdaigh airgeadais do chur chun feidhme an tSásra Aontais dá dtagraítear in Airteagal 19(1).

1. Céatadáin le haghaidh leithdháileadh an imchlúdaigh airgeadais do chur chun feidhme an tSásra Aontais dá dtagraítear in Airteagal 19(1) don tréimhse 2014 go 2020

Cosc: 20 % +/- 8 bpointe céatadáin

Cosc: 10 % +/- 10 bpointe céatadáin

Ullmhacht: 50 % +/- 8 bpointe céatadáin

Ullmhacht: 65 % +/- 10 bpointe céatadáin

Freagairt: 30 % +/- 8 bpointe céatadáin

Freagairt: 25 % +/- 10 bpointe céatadáin

 

2. Céatadáin le haghaidh leithdháileadh an imchlúdaigh airgeadais do chur chun feidhme an tSásra Aontais dá dtagraítear in Airteagal 19(1a) don tréimhse 2021 go 2027

 

Cosc: 8 % +/- 10 bpointe céatadáin

 

Ullmhacht: 80 % +/- 10 bpointe céatadáin

 

Freagairt: 12 % +/- 10 bpointe céatadáin

Prionsabail

3. Prionsabail

Agus an Cinneadh seo á chur chun feidhme, tabharfaidh an Coimisiún tús áite do ghníomhartha a leagann an Cinneadh seo spriocdháta síos ina leith laistigh den tréimhse suas go dtí éag an spriocdháta sin, agus mar chuspóir leis an spriocdháta i dtrácht a chomhlíonadh.

Agus an Cinneadh seo á chur chun feidhme, tabharfaidh an Coimisiún tús áite do ghníomhaíochtaí a leagann an Cinneadh seo spriocdháta síos ina leith laistigh den tréimhse suas go dtí dul in éag an spriocdháta sin, agus é mar chuspóir leis sin an spriocdháta i dtrácht a chomhlíonadh.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Ar cheann de na léirithe is follasaí ar an athrú aeráide tá imeachtaí adhaimsire ag tarlú níos minice anois a bhfuil iarmhairtí ag gabháil leo nach bhféadtaí a shamhlú go dtí cúpla bliain ó shin, agus tá a lán daoine básaithe dá bharr.

San Eoraip, tá na tuilte, nár tharla roimhe seo ach uair sa chéad, ag tarlú gach deich mbliana nó fiú níos minice. Tá dóiteáin foraoise tar éis na mílte heicteár talún a scriosadh i ndeisceart na hEorpa agus, in 2017 agus 2018, mharaigh na dóiteáin sin 200 duine sa Phortaingéil agus sa Ghréig. Níl an fhadhb teoranta do thíortha sa deisceart a thuilleadh, áfach. In 2018, mar thoradh ar thriomach forleathan i dtuaisceart na hEorpa tharla dóiteáin foraoise gan fasach sna tíortha Baltacha, sa tSualainn agus sa Ghearmáin. Tharla damáiste forleathan ó hairicíní in go leor áiteanna ar domhan, lena n-áirítear críocha thar lear Ballstát áirithe.

Níor fhan an tAontas Eorpach neamhghníomhach i leith na bagartha sin. In 2013, bhunaigh sé an Sásra Eorpach um Chosaint Shibhialta chun cuidiú le Ballstáit déileáil le tubaistí nádúrtha atá ag tarlú níos minice. An phríomhfheidhm a bhí ag an Sásra ná comhordú a dhéanamh ar acmhainní na mBallstát a raibh gá acu le cúnamh agus na mBallstát a bhí in ann daonchumhacht agus trealamh a sholáthar tríd an díorma deonach.

Bhí a acmhainní teoranta agus a acmhainneacht srianta, áfach, chun freagairt do chineálacha sonracha tubaistí nádúrtha. An phríomhfhadhb ná nach raibh aon tír toilteanach airgead a sholáthar don trealamh agus ábhar an-chostasach atá riachtanach chun freagairt do tharluithe áirithe atá sách neamhchoitianta. Ag an am céanna, de ghnáth d’imigh na riachtanais thar na hacmhainní a bhí ar fáil chun déileáil le tubaistí amhail dóiteáin foraoise samhraidh nó tuilte, atá coinníollaithe ag an aimsir de ghnáth agus ar dóichí iad a bheith ag tarlú i níos mó ná Ballstát amháin ag aon am amháin.

Tar éis shamhradh 2017, tháinig sé chun solais nach raibh an sásra, ina fhoirm reatha, in ann do na dúshláin a bhí ag teacht chun cinn. Mar a bhí fógartha ag an Uachtarán Juncker cheana féin ina aitheasc maidir le Staid an Aontais i mí Mheán Fómhair 2017, mhol an Coimisiún dá réir sin sásra a bhí uasghrádaithe go substaintiúil chun a áirithiú go bhféadfadh an ‘Eoraip a shaoránaigh a chosaint go héifeachtach seachas comhbhrón amháin a dhéanamh leis na híospartaigh’.

I gcomhréir le forálacha an chreata dhlíthiúil nua ó mhí Márta 2019, sa bhreis ar an díorma deonach d’acmhainní náisiúnta, chruthaíomar rescEU, cúltaca uile-Eorpach d’eitleáin agus héileacaptair comhraic dóiteáin, soláthairtí agus trealamh speisialaithe leighis agus acmhainní eile. Gheobhaidh na Ballstáit iad, agus seasfaidh an Coimisiún idir 80% agus 90% de na costais cheannacháin agus chothabhála iomlána. I gcásanna áirithe, féadfar maoiniú suas le 100% a fháil. Beidh saorchead ag na Ballstáit na hacmhainní sin a úsáid ar mhaithe leo féin ach ní bheidh cead acu iad a choinneáil siar i gcás ina bhfuil gá leo in áit éigin eile san Eoraip chun cuidiú le tíortha eile i ngátar.

Chun críocha an choisc, ceanglóimid i gcónaí go gcuirfear in iúl na príomhphointí sa Mheasúnú Riosca Náisiúnta agus sa Tuarascáil Náisiúnta um Acmhainn Freagartha Rioscaí. Chomh maith leis sin, beidh an Coimisiún i dteideal grinnscrúdú a dhéanamh ar phleananna coisc na dtíortha a iarrann cúnamh go minic ón sásra agus, más gá, athruithe nó bearta breise a mholadh.

Sa togra reachtach, tá an rapóirtéir ag féachaint lena áirithiú go mbeidh an maoiniú agus an creat institiúideach riachtanach ar fáil don sásra, uirlis dlúthpháirtíochta idir na Ballstáit, chun go mbeidh sé in ann feidhmiú go héifeachtach laistigh den chéad CAI eile ó 2021 go 2027.

Chun é sin a bhaint amach, tá an rapóirtéir den tuairim gur cheart don maoiniú a bheith ar a laghad cothrom leis an méid de EUR 1.4 billiún a mhol an Coimisiún ag an tús. Thar an tréimhse sin, déanfar trealamh, ábhair agus acmhainní nua uile rescEU a fháil, a bhfuil a bhformhór an-chostasach. Seachas na heitleáin agus na héileacaptair comhraic dóiteáin, cinneadh trealamh speisialaithe leighis a cheannach, agus seasfar 100 % den chostas sin as buiséad AE. Is gá don sásra a bheith ina ann freagairt do thubaistí nádúrtha agus do thubaistí de dhéantús an duine araon. Ar na cúiseanna sin go léir, ba cheart an cistiú go léir atá molta don tréimhse chlársceidealaithe nua a choinneáil ag na leibhéil reatha.

Ar mhaithe le trédhearcacht níos fearr i ndáil le húsáid an chistiúcháin sin, tá do rapóirtéir ag moladh an ndéanfaí an iarscríbhinn a athbhunú, a sonraíonn a forálacha na céatadáin atá le leithdháileadh don chosc, don ullmhacht agus don fhreagairt. I bhfianaise an athraithe mhóir atá léirithe in athbhreithniú na bliana seo caite, áfach agus i bhfianaise go ndéantar tionscadail um chosc tubaistí nádúrtha amhail tuilte agus dóiteáin foraoise a chistiú go príomha trí ionstraimí eile AE, moladh athdháileadh a dhéanamh ar an gcistiú, agus sciar i bhfad níos mó a úsáid don ullmhacht, lena n-áirítear sócmhainní rescEU a cheannach. Tugann sé níos mo solúbthachta don Choimisiún freisin chun aon athruithe riachtanacha a dhéanamh thar an gcéad seacht mbliana eile.

Aontaíonn an rapóirtéir freisin gur cheart na rialacha céanna cistiúcháin a chur i bhfeidhm i ndáil le himscaradh sócmhainní ón díorma deonach d’úsáid laistigh nó lasmuigh den Aontas. Is dúshlán domhanda é an t-athrú aeráide agus tá a éifeachtaí le sonrú i ngach áit. Ní mór don Eoraip a bheith in ann cuidiú le tríú tíortha freisin cibé uair a iarrtar uirthi é sin a dhéanamh nó cuidiú déileáil le damáiste ó hairicíní nó le scrios foraoisí tropaiceacha a bhfuil impleachtaí aige sin don phláinéad iomlán.

Tá an rapóirtéir den tuairim freisin go bhfuil gá ann úsáid a bhaint as na hacmhainní go léir atá ar fáil don Aontas Eorpach chun daoine den phobal in aon Bhallstát a chosaint, agus as córas satailíte Galileo d’fhógraí éigeandála má tá beatha daoine i mbaol. Níor cheart do na Ballstáit an deis seo a scaoileadh tharstu. Féadfaidh seoladh faisnéise agus treorach trí chóras Galileo a bheith riachtanach chun bás a chosc agus chun daoine a choinneáil ina mbeatha.

Mar fhocal scoir, is mian leis an rapóirtéir a chur i bhfáth go bhfuil cistiúchán don Sásra Eorpach um Chosaint Shibhialta agus rescEU ina infheistíocht don todhchaí, ag cuidiú linn a áirithiú go mbeidh an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit ullamh agus in ann déileáil go héifeachtach le hiarmhairtí an athraithe aeráide agus le himeachtaí adhaimsire.

 


TUAIRIM ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT (19.2.2020)

<CommissionInt>chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia</CommissionInt>


<Titre>ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0125 – C8‑0114/2019 – 2019/0070(COD))</DocRef>

Rapóirtéir don tuairim: <Depute>Lukas Mandl</Depute>

 

 

RÉASÚNÚ GEARR

Tar éis Chinneadh (AE) 2019/420 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2019, lenar leasaíodh Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta go suntasach, tá raon feidhme teoranta ag an dréacht-tuairim seo ón gCoiste um Fhorbairt. Féachtar léi aird a tharraingt ar trí ghné thábhachtacha don Sásra sa chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, don tréimhse 2021-2027, maidir lena ghníomhachtú lasmuigh den Aontas agus i gcomhthéacs géarchéimeanna daonnúla.

 

Ar an gcéad dul síos, leagtar béim sa dréacht-tuairim ar an ngá le hacmhainneacht an tSásra a neartú maidir le tubaistí nádúrtha a bhaineann leis an aeráid, go háirithe dóiteáin foraoise, agus a bhfuil tíortha i mbéal forbartha an-leochaileach ina leith.

 

Ar an dara dul síos, féachtar leis an togra cúnamh airgeadais ón Aontas i gcomhair acmhainneachtaí atá réamhgheallta don Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta a mhéadú nuair a úsáidtear an Sásra chun freagairt do thubaistí lasmuigh den Aontas. Moltar, i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle agus leis an dréacht-tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, go maoineoidh an tAontas suas go dtí 75% de na costais a bhaineann leis na hacmhainneachtaí a oibriú, lena n-áirítear iompar – an leibhéal céanna le gníomhaíochtaí laistigh den Aontas.

 

Ar an triú dul síos, tugtar ceanglas isteach le dul i gcomhairle leis na gníomhaithe daonnúla roimh idirghabhálacha i dtubaistí de dhéantús an duine nó in éigeandálaí casta.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 1 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(1a) De bhrí go bhfuil méadú ar mhinicíocht, ar dhéine agus ar chastacht na dtubaistí nádúrtha ar fud an domhain mar gheall ar an athrú aeráide agus go bhfuil tíortha i mbéal forbartha, go háirithe na tíortha is lú forbairt agus na stáit oileánacha bheaga i mbéal forbartha, an-leochaileach, ar thaobh amháin, mar gheall ar an gcumas teoranta atá acu oiriúnú d’iarmhairtí an athraithe aeráide agus iad a mhaolú, agus freagairt do thubaistí a bhaineann leis an aeráid, agus ar an taobh eile, dá nochtadh geografach do thuilte, do thriomaigh agus do dhóiteáin foraoise.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) Tá sé d’aidhm leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE, an cumas coiteann i dtaobh ullmhacht agus freagairt maidir le tubaistí a fheabhsú trí chur leis na deiseanna atá ar fáil tríd an Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta. Chuige sin, bunófar cúltaca d’acmhainneachtaí cosanta sibhialta lena n-úsáid in oibríochtaí de chuid an Aontais (“rescEU”) agus neartófar na bearta is infheidhme i réimse na cosanta.

(2) Tá sé d’aidhm leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE, an cumas coiteann i dtaobh ullmhacht agus freagairt leormhaith agus phras maidir le tubaistí a fheabhsú trí chur leis na deiseanna atá ar fáil tríd an Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta. Chuige sin, bunófar cúltaca d’acmhainneachtaí cosanta sibhialta lena n-úsáid in oibríochtaí de chuid an Aontais (“rescEU”) agus neartófar na bearta is infheidhme i réimse na cosanta.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 2 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a) Ní hamháin go gcuireann dóiteáin foraoise saol daoine, slite beatha agus bithéagsúlacht i mbaol agus go gcuireann siad deireadh leo, bíonn méideanna móra astaíochtaí carbóin scaoilte mar thoradh orthu freisin agus fágann siad go laghdaítear cumas ionsúite carbóin an phláinéid, agus géaraítear an t-athrú aeráide ar an gcaoi sin. Is cúis imní ar leith iad na cásanna ina mbíonn foraois phríomhúil scriosta ag an dóiteán, mar a tharla le déanaí i réigiúin mheánchiorclacha áirithe. Leis an méadú ar líon na dtubaistí a bhaineann leis an aeráid, dóiteáin foraoise san áireamh, is gá oibríochtaí an tSásra Aontais um Chosaint Shibhialta lasmuigh den Aontas a neartú.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 9 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9 a) Chun trédhearcacht agus cuntasacht a uasmhéadú do shaoránaigh an Aontais, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le dul chun cinn an Aontais a thomhas i dtreo sprioc 0,7 de Chúnamh Oifigiúil um Fhorbairt (ODA) a bhaint amach, ba cheart don Choimisiún treorú a thabhairt chun tosaigh maidir leis an sciar caiteachais a mholfadh sé a dhéanamh le linn an tsásra Aontais um chosaint shibhialta agus ar cheart go gcáileofaí é mar ODA. Leis an treorú sin, ba cheart go dtabharfaí léiriú cruinn ar rialacha Choiste Cúnaimh Forbartha ECFE (DAC) maidir le ODA, go gcomhlíonfaí na rialacha sin go hiomlán agus ba cheart a lua cibé ar cheart nó nár cheart modheolaíochtaí amhail caighdeán an Tionscnaimh Trédhearcachta um Chabhair Idirnáisiúnta (IATI) a úsáid;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Aithris 9 b (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9 b) Mar chomhalta de OECD DAC, ba cheart don Aontas leanúint de bheith ag comhlíonadh rialacha OECD DAC maidir le ODA, lena n-áirítear nuair a bhíonn gníomhaíochtaí ábhartha ar bun tríd an sásra Aontais um chosaint shibhialta;

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 16 – mír 2</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-1) in Airteagal 16, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Féadfar idirghabhálacha faoin Airteagal seo a dhéanamh mar idirghabháil cúnaimh uathrialach nó mar rannchuidiú le hidirghabháil faoi stiúir eagraíocht idirnáisiúnta. Déanfar comhordú an Aontais a chomhtháthú go hiomlán leis an gcomhordú foriomlán arna sholáthar ag Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla (OCHA), agus déanfaidh comhordú an Aontais ról ceannasach OCHA a urramú. I gcás tubaistí de dhéantús an duine nó éigeandálaí casta, áiritheoidh an Coimisiún comhsheasmhacht leis an gComhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil*, agus urraim do phrionsabail dhaonnúla.

2. Féadfar idirghabhálacha faoin Airteagal seo a sheoladh mar idirghabháil cúnaimh uathrialach nó mar rannchuidiú le hidirghabháil faoi stiúir eagraíocht idirnáisiúnta. Déanfar comhordú an Aontais a chomhtháthú go hiomlán leis an gcomhordú foriomlán arna sholáthar ag Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla (OCHA), agus déanfaidh comhordú an Aontais ról ceannasach OCHA a urramú. I gcás tubaistí de dhéantús an duine nó éigeandálaí casta, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le gníomhaithe daonnúla roimh an idirghabháil agus áiritheoidh an Coimisiún comhsheasmhacht leis an gComhdhearcadh Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil(*), agus urraim do phrionsabail dhaonnúla.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 a (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 23 – mír 2</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(2a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 23, mír 2:

2. Ní bheidh méid an chúnaimh airgeadais ón Aontas i gcomhair acmhainneachtaí atá réamhgheallta don Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta os cionn 75 % de na costais a bhaineann leis na hacmhainneachtaí a oibriú, lena n-áirítear iompar, i gcás tubaiste nó i gcás tubaiste atá ar tí tarlú laistigh den Aontas nó i stát rannpháirteach.

2. Ní bheidh méid an chúnaimh airgeadais ón Aontas i gcomhair acmhainneachtaí atá réamhgheallta don Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta os cionn 75 % de na costais a bhaineann leis na hacmhainneachtaí a oibriú, lena n-áirítear iompar, i gcás tubaiste nó i gcás tubaiste atá ar tí tarlú laistigh nó lasmuigh den Aontas.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh cinnidh</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 b (nua)</Article>

<DocAmend2>Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 23 – mír 3</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2b) in Airteagal 23, scriostar mír 3.

<TitreJust>Réasúnú</TitreJust>

Tá gá le leasú 5 chun aon neamhréireacht  a sheachaint a dhíorthaíonn ó ghlacadh féideartha leasú 4 maidir le cúnamh airgeadais d’acmhainneachtaí atá réamhgheallta don Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta i gcás tubaistí lasmuigh den Aontas.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

NÓS IMEACHTA – AN COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Ag leasú Chinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta

Tagairtí

COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

14.3.2019

 

 

 

Tuairim ó

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

14.3.2019

Rapóirtéir

 Dáta an cheapacháin

Lukas Mandl

20.12.2019

Pléite sa choiste

23.1.2020

 

 

 

Dáta an ghlactha

18.2.2020

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

18

0

3

Feisirí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Caroline Roose

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Lukas Mandl, László Trócsányi

 


 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

18

+

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Gianna Gancia

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Tomas Tobé, László Trócsányi

RENEW

Catherine Chabaud, Charles Goerens

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose

 

0

-

 

 

 

3

0

ECR

Beata Kempa

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

 

Eochair do na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 


 

 

LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

Pascal Canfin

Cathaoirleach

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

AN BHRUISÉIL

Ábhar: <Titre>Tuairim ar an tairiscint i gcomhair rún ó Younous Omarjee i ndáil leis an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta </Titre><DocRef>(COM(2019)0125 – C8‑0114/2019 – (2019/0070 (COD)), de bhun Riail 143 (COD))</DocRef>

A Chathaoirligh,

Maidir leis an togra thuasluaite, iarradh ar an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach tuairim a chur faoi bhráid do choiste. Chinn an coiste an tuairim sin a thíolacadh i bhfoirm litreach. Glacadh an tuairim ag cruinniú coiste an 21 Eanáir 2020, le 35 vóta i bhfabhar, 0 vóta i gcoinne agus 0 staonadh[3].

Togra de chineál teicniúil atá sa togra ón gCoimisiún agus tá sé teoranta do na forálacha buiséadacha in Airteagal 19 de Chinneadh Uimh. 1313/2013/AE, ar gá iad a thabhairt cothrom le dáta agus a ionadú leis na figiúirí nua atá le fáil i gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027.

Tá na himpleachtaí buiséadacha uile i gcomhréir leis na leasuithe arna moladh ag coiste REGI sa tuairim uaidh dar dáta an 26 Aibreáin 2018. Go háirithe, tacaíonn ár gcoiste leis an aidhm acmhainneacht na mBallstát agus an Aontais Eorpaigh a threisiú chun freagairt ar thubaistí trí chúltaca tiomanta acmhainneachtaí freagartha a chruthú (rescEU); trí líonra eolais um chosaint shibhialta a chur ar bun agus tríd an gcomhar le tíortha comharsanachta a neartú.

I bhfianaise thábhacht an tSásra Aontais um Chosaint Shibhialta le haghaidh bainistiú riosca tubaistí agus an ghá an sásra a neartú le haghaidh thréimhse chlársceidealaithe 2021-2027, níl aon agóid ag an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach dá bhrí sin i gcoinne an togra ón gCoimisiún, a sholáthraíonn na hacmhainní riachtanacha buiséadacha chun tacú leis an sásra.

Le dea-mhéin,

Younous OMARJEE


 

 

AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Ag leasú Chinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta

Tagairtí

COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Dáta tíolactha chun PE

7.3.2019

 

 

 

Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

14.3.2019

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET

14.3.2019

DEVE

14.3.2019

BUDG

14.3.2019

REGI

14.3.2019

Gan tuairim a thabhairt

 Dáta an chinnidh

AFET

6.11.2019

BUDG

23.7.2019

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Nikos Androulakis

10.9.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

5.3.2020

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

60

2

7

Feisirí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Bartosz Arłukowicz, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Malin Björk, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Javi López, César Luena, Tilly Metz, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Maria Arena, Michael Bloss, Milan Brglez, Asger Christensen, Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Mairead McGuinness, Dace Melbārde, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Susana Solís Pérez, Annalisa Tardino, Inese Vaidere, Nikolaj Villumsen, Lucia Vuolo

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Ciarán Cuffe, Gwendoline Delbos-Corfield, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Andreas Schieder

Dáta don chur síos

10.3.2020

 


 

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

60

+

ECR

Derk Jan Eppink, Joanna Kopcińska, Dace Melbārde, Andrey Slabakov, Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Agnès Evren, Christophe Hansen, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Pernille Weiss, Michal Wiezik

RENEW

Pascal Canfin, Asger Christensen, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Ulrike Müller, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Ismail Ertug, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Gwendoline Delbos-Corfield, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

2

-

ID

Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari

 

7

0

GUE/NGL

Malin Björk, Nikolaj Villumsen

ID

Marco Dreosto, Catherine Griset, Vincenzo Sofo, Annalisa Tardino, Lucia Vuolo

 

Eochair do na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

[1] Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

[2] Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0078.

[3] Ghlac na Comhaltaí seo a leanas páirt sa vótáil: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea‑Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalogiannis, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Bronis Ropė, André Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.

An nuashonrú is déanaí: 24 Márta 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais