<Date>{10/03/2020}10.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0080/2020</NoDocSe>
PDF 274kWORD 98k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane</Commission>

Poročevalec: Nikos Andrulakis (<Depute>Nikos Androulakis</Depute>)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0125),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 196(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0114/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. junija 2019[1],

 po posvetovanju z Odborom regij,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah[2],

 ob upoštevanju Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganja nesreč za obdobje 2015–2030,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za razvoj,

 ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

 ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9-0080/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Podnebne spremembe vodijo v vse pogostejše, vse intenzivnejše in vse bolj kompleksne naravne nesreče po vsem svetu, in države v razvoju, zlasti najmanj razvite države in majhne otoške države v razvoju, so za vse našteto še posebej ranljive, saj imajo po eni strani le omejene možnosti za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb in njihovo blažitev ter odzivanje na podnebne nesreče, po drugi strani pa so ravno zaradi svoje geografske lege bolj izpostavljene poplavam, sušam in gozdnim požarom.

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>2</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Namen predloga Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU je okrepiti skupno zmogljivost za pripravo in odzivanje na nesreče s spodbujanjem možnosti, ki jih ponuja evropski nabor civilne zaščite. To vključuje vzpostavitev rezerve zmogljivosti civilne zaščite za uporabo v operacijah Unije (v nadaljnjem besedilu: rezerva rescEU) in okrepitev ukrepov, ki se uporabljajo na področju preprečevanja.

(2) Namen predloga Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU je okrepiti skupno zmogljivost za pripravo ter ustrezno in hitro odzivanje na nesreče s spodbujanjem možnosti, ki jih ponuja evropski nabor civilne zaščite. To vključuje vzpostavitev rezerve zmogljivosti civilne zaščite za uporabo v operacijah Unije (v nadaljnjem besedilu: rescEU) in okrepitev ukrepov, ki se uporabljajo na področju preprečevanja naravnih nesreč, nesreč, ki jih povzroči človek, in humanitarnih kriz ter pripravljenosti in odziva nanje.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>3</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V Evropi vsako leto pustošijo gozdni požari, ki uničujejo na tisoče hektarjev gozdov in terjajo smrtne žrtve. Leta 2017 je bil mehanizem Unije na področju civilne zaščite za nujno pomoč pri gozdnih požarih v Evropi aktiviran 18-krat. Pomoč pri gašenju gozdnih požarov so prek mehanizma prejele Portugalska, Italija, Črna gora, Francija in Albanija. Mehanizem je bil aktiviran tudi na prošnjo čilske vlade. Unija je pomagala Čilu pri gašenju enega najhujših gozdnih požarov v zgodovini te države prek pomoči, ki jo nudijo Portugalska, Španija in Francija ter skupina Unije za civilno zaščito, ki jo sestavlja devet strokovnjakov. Leta 2019 je bil mehanizem Unije na področju civilne zaščite za nujno pomoč pri gozdnih požarih v Evropi aktiviran petkrat. Dvakrat je za pomoč zaprosila Švedska, po enkrat pa Portugalska, Grčija in Latvija. Unija je pri tem uporabila 5 letal, 6 helikopterjev, več kot 400 gasilcev in članov ekip ter 69 vozil.

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Mehanizem Unije na področju civilne zaščite in države članice bi moral uporabljati infrastrukturo Unije, kot je Galileo, prva infrastruktura za globalno satelitsko navigacijo in določanje položaja, ki je posebej oblikovana za civilne namene v Evropi in po vsem svetu ter se lahko uporablja tudi na drugih področjih, med drugim za obvladovanje izrednih razmer, vključno s sistemi zgodnjega opozarjanja. Ustrezne storitve Galilea bodo vključevale storitev za ukrepanje v izrednih razmerah, v okviru katere bodo prek oddajnih signalov predvajana opozorila v zvezi z naravnimi nesrečami in drugimi izrednimi razmerami na določenih območjih. Države članice bi bilo treba spodbujati k uporabi te storitve, ker bi lahko prispevala k boljši zaščiti njihovih državljanov. Če se države članice odločijo, da jo bodo uporabile, bi morale zaradi validacije sistema določiti, kateri nacionalni organi bodo pooblaščeni za njeno uporabo, in Komisiji sporočiti ime teh organov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2 c (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c) Gozdni požari ogrožajo življenja, preživljanje in biotsko raznovrstnost, povzročajo pa tudi velike količine emisij ogljika in zmanjšujejo zmožnost našega planeta za absorpcijo ogljikovih emisij ter tako še dodatno zaostrujejo podnebne spremembe. Posebej zaskrbljujoče so razmere, v katerih požari uničijo primarni gozd, kot se je pred kratkim zgodilo v nekaterih ekvatorialnih regijah. Ker so nesreče, povezane s podnebjem, tudi gozdni požari, vse pogostejše, je potrebno okrepljeno delovanje mehanizma Unije na področju civilne zaščite zunaj Unije.

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>6</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Okrepiti je treba preprečevanje in pripravljenost v sodelujočih državah, tudi s pobudo za izboljšanje raziskav na področju preprečevanja nesreč in pripravami nanje ter z izboljšanjem kakovosti informacij, ki so na voljo o nesrečah, ter njihove dostopnosti.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>7</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Varnost vodnih virov je bistvenega pomena za odpornost proti podnebnim spremembam. Države članice bi morale popisati obstoječe vodne vire, da bi omogočile prilagajanje podnebnim spremembam in povečale odpornost prebivalstva na grožnje, povezane s podnebjem, kot so suše, požari ali poplave.

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3 c (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Unija in države članice bi morale imeti možnost zagotoviti pomoč, kadar je potrebna, da bi zaščitili življenje ljudi in naravne vire. Da bi torej podprli države članice pri zagotavljanju te pomoči, bi bilo treba evropski nabor civilne zaščite dodatno okrepiti s sofinanciranjem operativnih stroškov odrejenih zmogljivosti po istih pravilih uporabe znotraj Unije in zunaj nje.

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>9</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Za vzpostavitev, razporeditev in upravljanje zmogljivosti rezerve rescEU so potrebna ustrezna finančna sredstva.

(4) Za vzpostavitev, razporeditev in upravljanje zmogljivosti rezerve rescEU so potrebna ustrezna finančna sredstva. Ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije in zaradi ozemeljske omejenosti najbolj oddaljenih regij Unije je treba nameniti večjo pozornost obsegu finančnih sredstev rescEU, namenjenih tem regijam, da bi jim pomagali pri nakupu opreme.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>10</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Vzpostavitev posebnih rezervnih zmogljivosti za odzivanje pomeni, da je v državah članicah ves čas v pripravljenosti določeno število ekip za nujno pomoč in strokovnjakov ter na voljo oprema za misije Unije na področju civilne zaščite. Te ekipe morajo izpolnjevati stroga merila glede kakovosti in zanesljivosti, ki omogočajo interoperabilnost. 

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>11</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Unija bi morala imeti možnost, da okrepi svoje zmogljivosti odzivanja na grožnje, povezane z vse bolj pogostimi izrednimi vremenskimi pojavi, ki jih v svojem poročilu Evropsko okolje – stanje in napovedi 2020 (SOER 2020) napoveduje Evropska agencija za okolje. Finančna sredstva je treba porabiti na optimalen in pregleden način.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>12</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Finančna sredstva iz člena 19 Sklepa št. 1313/2013/EU je treba posodobiti in nadomestiti z novimi podatki iz predloga Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2021–202711.

(6) Da bi omogočili nadaljnje financiranje mehanizma Unije na področju civilne zaščite v obdobju, ki ga pokriva naslednji večletni finančni okvir, bi bilo treba finančna sredstva iz člena 19 Sklepa št. 1313/2013/EU posodobiti  in nadomestiti z novimi podatki iz predloga Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2021–202711.

_________________

_________________

11 COM(2018) 321 final.

11 COM(2018) 321 final.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>13</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Za večjo prožnost in optimalno izvrševanje proračuna bi moral ta sklep kot metodo za izvrševanje proračuna določiti posredno upravljanje, kjer je to upravičeno glede na naravo in vsebino posameznega ukrepa.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>14</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Unija bi morala biti sposobna podpirati države članice s sofinanciranjem razvoja zmogljivosti rescEU, vključno z njihovim najemom, zakupom ali nakupom. S tem bi znatno povečali učinkovitost mehanizma Unije na področju civilne zaščite, saj bi zagotovili razpoložljivost zmogljivosti v primerih, v katerih sicer ne bi bil zagotovljen učinkovit odziv na nesreče, zlasti v primerih nesreč z daljnosežnimi posledicami, ki bi prizadele veliko število držav članic. Skupna nabava zmogljivosti bi morala omogočati ekonomijo obsega in boljše usklajevanje pri odzivanju na nesreče. Pri organizaciji in izvedbi skupnega postopka javnega naročanja v korist držav članic Komisija sama nima pravnega lastništva nad zmogljivostmi, ki so predmet naročila.

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Priloga I k Sklepu št. 1313/2013/EU ni dovolj prožna, da bi Uniji omogočila ustrezno prilagajanje naložb v preprečevanje, pripravljenost in odzivanje. Naložbene ravni, ki bodo dodeljene različnim fazam cikla obvladovanja tveganja nesreč, je treba določiti vnaprej. To Uniji preprečuje, da bi se lahko odzvala na nepredvidljivo naravo obvladovanja nesreč.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Da bi zagotovili delovanje zmogljivosti rescEU, so bila odobrena dodatna sredstva za financiranje dejavnosti v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Uniji je treba zagotoviti potrebno prožnost, da se lahko učinkovito odzove na nepredvidljive naravne nesreče, hkrati pa zagotoviti določeno predvidljivost pri uresničevanju ciljev iz te direktive. Pri uresničevanju teh ciljev je treba doseči ustrezno ravnovesje. Da bi lahko posodobili odstotne deleže iz Priloge I v skladu s prednostnimi nalogami reformiranega mehanizma Unije na področju civilne zaščite, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Ustrezna sredstva bi bilo treba nameniti za dejavnosti preprečevanja in pripravljenosti, da bi v teh fazah cikla obvladovanja nesreč zagotovili stalne naložbe, večja prizadevanja in dolgoročno vzdržnost.

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>18</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Mehanizem Unije na področju civilne zaščite temelji na spodbujanju solidarnosti med državami članicami. V primeru nepredvidljivih nesreč, ki so povezane s podnebnimi spremembami, mehanizem določa upravljanje sredstev za reševanje operativnih izzivov in zahtev. Zato morajo biti nove posebne rezervne zmogljivosti za odzivanje in njihovi operativni sedeži decentralizirani v različnih državah članicah – odvisno od njihovih potreb in nesreč, ki so jim najbolj izpostavljene. Drugače rečeno, države članice, ki imajo zaradi podnebnih sprememb največ težav in kjer so nesreče vse pogostejše in hujše, bi morale imeti prednost, ko se bo odločalo o namestitvi rezervnih zmogljivosti, da bi zagotovili učinkovitejši in hitrejši odziv.

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Unija je članica Odbora za razvojno pomoč pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), bi morala še naprej izpolnjevati njegova pravila za uradno razvojno pomoč, tudi pri izvajanju tovrstnih dejavnosti prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>20</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Države članice bi morale za obravnavanje žrtev množičnih opeklin okrepiti skupno rezervo virov, ki je organizirana v okviru evropske zdravstvene enote.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>21</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 3 – odstavek1 – točka d a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) v členu 3(1) se vstavi naslednja točka:

 

„(da) optimizacija dejavnosti na stopnji pripravljenosti, na predopozorilni in opozorilni stopnji ter na stopnji izrednih razmer v skladu z najboljšimi praksami za obvladovanje tveganja;“

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>22</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) v členu 4 se doda naslednja točka:

 

„10a. „službe, ki se prve odzovejo“ pomeni strokovnjake, ki prvi pridejo na območje nesreče, da bi nudili storitve prve pomoči pri operacijah za odzivanje in obnovitev, in med drugim zajema osebje za obvladovanje izrednih razmer, osebje s področja javnega zdravstva in javne varnosti, gasilce in javne delavce;“

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 9 – odstavek 9 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b) v členu 9 se doda naslednji odstavek:

 

„9a. Ko bo na voljo storitev za ukrepanje v izrednih razmerah, ki jo zagotavlja Galileo, jo bo lahko uporabljala vsaka država članica.

 

Če se država članica odloči, da bo uporabila storitev za ukrepanje v izrednih razmerah, navedeno v prvem pododstavku, mora določiti, kateri nacionalni organ bo pooblaščen za njeno uporabo, in Komisiji sporočiti ime tega organa.“

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>24</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 c (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 9 – odstavek 10 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1c)  v členu 9 se doda naslednji odstavek:

 

„10a. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da bi zagotovile ustrezno opremljenost in pripravljenost za odzivanje na kakršne koli nesreče iz člena 1.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Če osebje, ki se prvo odzove, ni zaščiteno, lahko postane žrtev nesreč in/ali napadov, s tem pa je ogrožena njihova zmožnost, da ustrezno obravnavajo ostale žrtve.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>25</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 d (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1d) v členu 12(3) se pododstavek 1 nadomesti z naslednjim:

Države članice kupijo, najamejo ali zakupijo zmogljivosti rescEU. V ta namen lahko Komisija državam članicam dodeli neposredna nepovratna sredstva brez razpisa za zbiranje predlogov. Kadar Komisija naroči zmogljivosti rescEU v imenu držav članic, se uporablja skupni postopek za oddajo javnega naročila. Finančna pomoč Unije se dodeljuje v skladu s finančnimi pravili Unije.

„Države članice kupijo, najamejo ali zakupijo zmogljivosti rescEU. V ta namen lahko Komisija državam članicam dodeli neposredna nepovratna sredstva brez razpisa za zbiranje predlogov. Finančna pomoč Unije se dodeljuje v skladu s finančnimi pravili Unije. Glede na pravico Komisije do odločanja o uporabi in odpoklicu zmogljivosti rescEU v skladu z odstavkom 6 tega člena se določbe o skupnih postopkih javnega naročanja iz člena 165 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta* uporabljajo po analogiji.

 

_____________

 

* Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>26</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 e (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1e) v členu 12(3) se za prvim pododstavkom vstavi naslednji pododstavek:

 

„Pri uporabi skupnega postopka javnega naročanja Komisija ni dolžna sama kupiti, najeti ali zakupiti zmogljivosti, ki so predmet naročila.“

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>27</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 f (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1f) v členu 12(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Zmogljivosti rescEU gostijo tiste države članice, ki te zmogljivosti kupijo, najamejo ali zakupijo. V primeru skupnih javnih naročil gosti zmogljivosti rescEU tista država članica, v imenu katere so te zmogljivosti naročene.

„Zmogljivosti rescEU gostijo tiste države članice, ki te zmogljivosti kupijo, najamejo ali zakupijo. Če se uporabi skupno javno naročilo gosti zmogljivosti rescEU tista država članica, v korist katere so te zmogljivosti naročene.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>28</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 g (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 13 – odstavek 1 – točka f a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1g) v členu 13(1) se doda naslednja točka:

 

„(fa) vzpostavi zmogljivosti posebnega strokovnega znanja na področju odziva, ki ga je mogoče uporabiti v primeru nesreč, ki prizadenejo kulturno dediščino.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

V primeru nesreč je treba več pozornosti nameniti zaščiti kulturne dediščine. Območja in spomeniki kulturne dediščine zahtevajo posebno obravnavo; v nasprotnem primeru obstaja tveganje, da bi s posredovanjem v izrednih razmerah povzročili več škode kot koristi; Omrežje bi moralo zagotoviti, da bodo pri usposabljanju in dejavnostih na področju pripravljenosti sodelovali strokovnjaki za dediščino.

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

črtano

„1. Finančna sredstva za izvajanje mehanizma Unije v obdobju od leta 2021 do leta 2027 znašajo 1 400 000 000 EUR v tekočih cenah.“

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 1 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) Vstavi se naslednji odstavek:

 

„1a. Finančna sredstva za izvajanje mehanizma Unije v obdobju od leta 2021 do leta 2027 znašajo 1 400 000 000 EUR v tekočih cenah.“

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a b (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 1</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ab) v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Finančna sredstva iz odstavka 1 se lahko uporabijo tudi za kritje izdatkov v zvezi s pripravami, spremljanjem, nadziranjem, revizijo in evalvacijo, ki so potrebni za vodenje mehanizma Unije in za izpolnitev njegovih ciljev.

Finančna sredstva iz odstavkov 1 in 1a se lahko uporabijo tudi za kritje izdatkov v zvezi s pripravami, spremljanjem, nadziranjem, revizijo in evalvacijo, ki so potrebni za vodenje mehanizma Unije in za izpolnitev njegovih ciljev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavki 4, 5 in 6</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) odstavki 4, 5 in 6 se črtajo.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 4</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

4. Finančna sredstva iz odstavka 1 se v obdobju 2014–2020 razdelijo v skladu z odstotnimi deleži in načeli iz Priloge I.

„4. Finančna sredstva iz odstavka 1 se v obdobju 2014–2020 razdelijo v skladu z odstotnimi deleži iz točke 1 Priloge I in načeli iz točke 3 te priloge.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b b (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 4 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) vstavi se naslednji odstavek:

 

„4a. Finančna sredstva iz odstavka 1a se v obdobju 2021–2027 razdelijo v skladu z odstotnimi deleži iz točke 2 Priloge I in načeli iz točke 3 te priloge.“

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b c (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 5</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bc) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

5. Komisija razčlenitev iz Priloge I pregleda na podlagi rezultatov vmesne evalvacije iz točke (a) člena 34(2). Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 30 sprejme delegirane akte, s katerimi za več kot 8 odstotnih točk, a ne več kot 16 odstotnih točk prilagodi posamezne vrednosti iz Priloge I, če se pri tej evalvaciji ugotovi, da je to potrebno. Ti delegirani akti se sprejmejo do 30. junija 2017.

„5. Komisija razčlenitev iz Priloge I pregleda na podlagi rezultatov evalvacije iz člena 34(3). Na Komisijo se prenese pooblastilo, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 30, če je to potrebno zaradi nepričakovanih dogodkov, ki vplivajo na izvrševanje proračuna, ali zaradi vzpostavitve zmogljivosti rescEU, da vrednosti iz točk 1 in 2 Priloge I prilagodi za več kot 10 odstotnih točk.“

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b d (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 6</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(bd) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

6. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v izjemno nujnih primerih, ko je treba oceniti, koliko proračunskih sredstev je na voljo za nujni odziv, sprejme delegirane akte, s katerimi posamezne vrednosti iz Priloge I prilagodi za več kot 8 odstotnih točk, a ne več kot 16 odstotnih točk v okviru dodeljenih proračunskih sredstev in v skladu s postopkom iz člena 31.

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v izjemno nujnih primerih, ko je treba oceniti, koliko proračunskih sredstev je na voljo za nujni odziv, sprejme delegirane akte v skladu s členom 30, da posamezne vrednosti iz točk 1 in 2 Priloge I prilagodi za več kot 10 odstotnih točk v okviru dodeljenih proračunskih sredstev in v skladu s postopkom iz člena 31.“

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>37</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 20 a – odstavek 2 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija razvije komunikacijsko strategijo, da bi državljanom zagotovila vidne rezultate ukrepov, sprejetih v okviru mehanizma Unije.

Komisija razvije komunikacijsko strategijo, da bi državljanom zagotovila vidne rezultate ukrepov, sprejetih v okviru mehanizma Unije. Skupaj z lokalnimi organi razvije tudi ukrepe, pri katerih upošteva zbrane informacije o izboljšanju dejavnosti mehanizma Unije.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>38</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 20 a – odstavek 2 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Komisija sprejme v partnerstvu z državami članicami in v sodelovanju z lokalnimi organi ukrepe za ozaveščanje in preprečevanje v dobro lokalnega prebivalstva. Da bi prebivalce usposobili za takojšen odziv v primeru nesreč, se te dejavnosti izvajajo redno.

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 23 – odstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a) v členu 23 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2. Znesek finančne pomoči Unije za zmogljivosti, predhodno odrejene evropskemu naboru civilne zaščite, v primeru nesreče ali grožnje nesreče v Uniji ali sodelujoči državi ne presega 75 % stroškov uporabe zmogljivosti, vključno s prevozom.

2. Znesek finančne pomoči Unije za zmogljivosti, predhodno odrejene evropskemu naboru civilne zaščite, v primeru nesreče ali grožnje nesreče v Uniji ali zunaj nje ali v sodelujoči državi, tudi v čezmorskih državah in ozemljih, ne presega 75 % stroškov uporabe zmogljivosti, vključno s prevozom.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 23 – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) v členu 23 se črta odstavek 3.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog spremembe 5 je potreben, da bi preprečili neskladnost zaradi morebitnega sprejetja predloga spremembe 4 v zvezi s finančno pomočjo za zmogljivosti, ki so predhodno odrejene evropskemu naboru civilne zaščite v primeru nesreče zunaj Unije.

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>41</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 25 – odstavek 1</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2c) v členu 25 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1. Komisija izvaja finančno pomoč Unije v skladu z Uredbo (EU, Eurataom) št. 966/2012.

„1. Komisija izvaja finančno pomoč Unije z neposrednim upravljanjem v skladu z uredbo (EU, Euratom) št. 2018/1046 ali s posrednim upravljanjem v organih iz člena 62(1)(c) navedene uredbe. Pri izbiri načina izvajanja finančne pomoči ima prednost neposredno upravljanje. Kadar je to upravičeno zaradi narave in vsebine ukrepa, lahko Komisija uporabi posredno upravljanje. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30 za določitev ukrepov, ki se izvajajo v okviru mehanizma Unije in jih je mogoče izvajati s posrednim upravljanjem.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 30 – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) odstavek 2 se črta.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 30 – odstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19(5) in (6) se prenese na Komisijo do 31. decembra 2020.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19(5) in (6) se prenese na Komisijo do 31. decembra 2027.

</Amend>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>44</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 30 – odstavek 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 21(3). S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je naveden v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4. Prenos pooblastila iz členov 19(5) in (6), 21(3) in 25(1) lahko kadarkoli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

</AmendB>

<AmendB>Predlog spremembe  <NumAmB>45</NumAmB>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 30 – odstavek 7</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 21(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 19(5) in (6), 21(3) ter 25(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

</AmendB>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Priloga I se črta.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Priloga I</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a) Priloga I se nadomesti z naslednjim:

Priloga I

„Priloga I

 

Odstotni deleži in načela za dodelitev finančnih sredstev za izvajanje mehanizma Unije iz člena 19(1) in (1a)

Odstotni deleži za dodelitev finančnih sredstev za izvajanje mehanizma Unije iz člena 19(1)

1. Odstotni deleži za dodelitev finančnih sredstev za izvajanje mehanizma Unije iz člena 19(1) za obdobje 2014 do 2020

Preventiva: 20 % +/– 8 odstotnih točk

Preprečevanje: 10 % +/– 10 odstotnih točk

Pripravljenost: 50 % +/– 8 odstotnih točk

Pripravljenost: 65 % +/– 10 odstotnih točk

Odziv: 30 % +/– 8 odstotnih točk

Odziv: 25 % +/– 10 odstotnih točk

 

2. Odstotni deleži za dodelitev finančnih sredstev za izvajanje mehanizma Unije iz člena 19(1a) za obdobje 2021 do 2027

 

Preprečevanje: 8 % +/– 10 odstotnih točk

 

Pripravljenost: 80 % +/– 10 odstotnih točk

 

Odziv: 12 % +/– 10 odstotnih točk

Načela

3. Načela

Komisija pri izvajanju tega sklepa da prednost dejavnostim, za katere so v tem sklepu določeni roki v obdobju pred iztekom tega roka, z namenom izpolnitve zadevnega roka.

Komisija pri izvajanju tega sklepa da prednost dejavnostim, za katere so v tem sklepu določeni roki v obdobju pred iztekom tega roka, z namenom izpolnitve zadevnega roka.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


 

OBRAZLOŽITEV

Ena najočitnejših posledic podnebnih sprememb so vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki, katerih posledice so bile še pred nekaj leti nepredstavljive in ki vsako leto zahtevajo številna človeška življenja.

V Evropi se poplave, ki so se nekoč zgodile enkrat na sto let, pojavljajo vsakih deset let ali še pogosteje. Gozdni požari so uničili na sto tisoče hektarjev zemlje v južni Evropi, leta 2017 in 2018 pa so na Portugalskem in v Grčiji zahtevali več kot 200 smrtnih žrtev. Vendar pa pojav ni več omejen le na južne države. Leta 2018 je obsežna suša v severni Evropi povzročila gozdne požare brez primere v baltskih državah, na Švedskem in v Nemčiji. Orkani so v mnogih delih sveta povzročili obsežno škodo, med drugim tudi na čezmorskih ozemljih nekaterih držav članic.

Evropska unija se je na to grožnjo odzvala. Leta 2013 je vzpostavila mehanizem Unije na področju civilne zaščite, da bi državam članicam pomagala pri odzivu na vse pogostejše naravne nesreče. Naloga mehanizma je bila predvsem koordinacija virov držav članic, ki potrebujejo pomoč, in tistih, ki lahko zagotovijo ljudi in opremo prek prostovoljnega nabora.

Pa vendar je imel le omejena sredstva in zmogljivosti za odziv na določeno vrsto naravnih nesreč. Težava je bila v tem, da nobena država ni želela dati denarja za izjemno drago opremo in material, ki sta potrebna za odziv na nekatere razmeroma redke pojave. Hkrati so potrebe običajno presegle razpoložljive vire, ko je šlo za nesreče, kot so poletni gozdni požari ali poplave, ki so na splošno pogojeni z vremenom in se pogosto istočasno zgodijo v več državah članicah.

Po poletju 2017 je postalo jasno, da mehanizem v takratni obliki ni kos vse večjim izzivom. Kot je predsednik Juncker naznanil v svojem govoru o stanju v Uniji septembra 2017, je Komisija nato predlagala bistveno nadgrajen mehanizem, da bi Evropa lahko učinkovito zaščitila svoje državljane in ne le izražala sožalje žrtvam.

V skladu z določbami novega zakonodajnega okvira iz marca 2019 je bil v podporo prostovoljnemu naboru nacionalnih virov vzpostavljen rescEU, vseevropska rezerva gasilskih letal in helikopterjev, specializirane medicinske in druge opreme ter drugih sredstev. Ta sredstva bodo zbirale države članice, Komisija pa bo plačala med 80 in 90 % vseh nabavnih in vzdrževalnih stročkov, v nekaterih primerih celo 100 %. Države članice bodo ta sredstva lahko uporabljala za lastne namene, vendar jih ne bodo smele odreči drugim državam članicam, če jih bodo te potrebovale.

Za namene preprečevanja je še vedno potrebno sporočanje glavnih točk iz nacionalne ocene tveganja in iz poročila o nacionalni zmogljivosti odziva na tveganja. Poleg tega bo Komisija lahko nadzirala preventivne načrte držav članic, ki pogosto zaprosijo za pomoč iz mehanizma, in bo po potrebi predlagala dodatne ukrepe.

V tem zakonodajnem predlogu želi poročevalec zagotoviti, da bo imel mehanizem, ki je orodje solidarnosti med državami članicami, v naslednjem večletnem finančnem okviru od leta 2021 do 2027 na voljo potrebna sredstva in institucionalni okvir za učinkovito delovanje.

Zato meni, da bi morala sredstva znašati najmanj 1,4 milijarde EUR, kot je uvodoma predlagala Komisija. V tem obdobju bo za novi rescEU zbrana vsa nova oprema, materiali in sredstva, ki so pogosto izjemno dragi. Poleg nabave gasilskih letal in helikopterjev je bil sprejet sklep o nabavi posebne medicinske opreme, ki bo v celoti plačana iz proračuna EU. Mehanizem se mora biti sposoben odzvati tako na naravne nesreče in na nesreče, ki jih povzroči človek. Ravno zato morajo sredstva, predlagana za novo programsko obdobje, ostati enaka kot doslej.

Da bi zagotovili večjo preglednost glede porabe sredstev, poročevalec predlaga ponovno uvedbo priloge, v kateri so določeni odstotni deleži sredstev, namenjenih za preprečevanje, pripravljenost in odziv. Glede na veliko spremembo, ki je razvidna iz lanskega pregleda, in ker se projekti za preprečevanje naravnih nesreč, kot so poplave in gozdni požari, v glavnem financirajo iz drugih instrumentov EU, pa poročevalec predlaga prerazporeditev sredstev, pri čemer bi se bistveno večji znesek namenil za pripravljenost, vključno z nakupom opreme rescEU. Prav tako želi dati Komisiji več prožnosti, da bo v naslednjih sedmih letih lahko izvedla vse potrebne spremembe.

Strinja se tudi, da bi morala enaka pravila financiranja veljati za uporabo sredstev iz prostovoljnega nabora v Uniji ali zunaj nje. Podnebne spremembe so svetovni izziv, njihovi učinki pa se kažejo vsepovsod. Evropa mora biti sposobna pomagati tretjim državam, ko jo te zaprosijo za pomoč, ali pomagati pri odpravi škode, ki jo povzročijo orkani ali uničevanje tropskega gozda, saj ima to posledice za ves planet.

Poročevalec meni tudi, da je treba uporabiti vsa razpoložljiva sredstva Evropske unije, da bi se zaščitili državljani v vseh državah članicah, tudi satelitski sistem Galileo za obveščanje v sili, če so ogrožena človeška življenja. Države članice te priložnosti ne bi smele izpustiti. Sporočanje informacij in usmerjanje prek sistema Galileo je lahko bistvenega pomena pri preprečevanju ali omejitvi števila smrtnih žrtev.

Za konec bi želel poudariti, da so sredstva za mehanizem Unije na področju civilne zaščite in za rescEU naložba za prihodnost, saj pomagajo zagotoviti, da bodo Evropska unija in njene države članice pripravljene in sposobne se učinkovito spopadati s posledicami podnebnih sprememb in bolj ekstremnih vremenskih dogodkov.


MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ (19.2.2020)

<CommissionInt>za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane</CommissionInt>


<Titre>o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))</DocRef>

Pripravljavec mnenja: <Depute>Lukas Mandl</Depute>

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po sprejetju Sklepa (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2019, ki je bistveno spremenil Sklep št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, je področje uporabe tega osnutka mnenja Odbora za razvoj le omejeno. Namen mnenja je poudariti tri pomembne vidike tega mehanizma v naslednjem večletnem finančnem okviru 2021–2027, ki so povezani z njegovo uporabo zunaj Unije in v humanitarnih krizah.

 

Prvič, v osnutku mnenja je poudarjeno, da je treba okrepiti zmogljivosti mehanizma na področju naravnih nesreč, povezanih s podnebjem, zlasti gozdnih požarov, kjer so države v razvoju še posebej ranljive.

 

Drugič, namen predloga je povečati finančno pomoč Unije za zmogljivosti, ki so predhodno odrejene evropskemu naboru civilne zaščite, kadar se uporablja za odzivanje na nesreče zunaj Unije. V skladu s stališčem Sveta in osnutkom poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane se predlaga, da bi do 75 % stroškov upravljanja zmogljivosti, vključno s prevozom, financirala Unija, kar je enako, kot se uporablja v Uniji.

 

Tretjič, uvaja se zahteva, da se je treba pred intervencijami v primeru nesreč, ki jih povzroči človek, ali zapletenih izrednih razmer posvetovati s humanitarnimi akterji.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Podnebne spremembe vodijo v vse pogostejše, vse intenzivnejše in vse bolj kompleksne naravne nesreče po vsem svetu, in države v razvoju, zlasti najmanj razvite države in majhne otoške države v razvoju, so za vse našteto še posebej ranljive, saj imajo po eni strani le omejene možnosti za prilagajanje posledicam podnebnih sprememb in njihovo blažitev ter odzivanje na podnebne nesreče, po drugi strani pa so ravno zaradi svoje geografske lege bolj izpostavljene poplavam, sušam in gozdnim požarom.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Namen predloga Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU je okrepiti skupno zmogljivost za pripravo in odzivanje na nesreče s spodbujanjem možnosti, ki jih ponuja evropski nabor civilne zaščite. To vključuje vzpostavitev rezerve zmogljivosti civilne zaščite za uporabo v operacijah Unije (v nadaljnjem besedilu: rezerva rescEU) in okrepitev ukrepov, ki se uporabljajo na področju preprečevanja.

(2) Namen predloga Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU je okrepiti skupno zmogljivost za pripravo ter ustrezno in hitro odzivanje na nesreče s spodbujanjem možnosti, ki jih ponuja evropski nabor civilne zaščite. To vključuje vzpostavitev rezerve zmogljivosti civilne zaščite za uporabo v operacijah Unije (v nadaljnjem besedilu: rezerva rescEU) in okrepitev ukrepov, ki se uporabljajo na področju preprečevanja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Gozdni požari ogrožajo življenja, preživljanje in biotsko raznovrstnost, povzročajo pa tudi velike količine emisij ogljika in zmanjšujejo zmožnost našega planeta za absorpcijo ogljikovih emisij ter tako še dodatno zaostrujejo podnebne spremembe. Posebej zaskrbljujoče so razmere, v katerih požari uničijo primarni gozd, kot se je pred kratkim zgodilo v nekaterih ekvatorialnih regijah. Ker so nesreče, povezane s podnebjem, tudi gozdni požari, vse pogostejše, je potrebno okrepljeno delovanje mehanizma Unije na področju civilne zaščite zunaj Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Da bi čim bolj povečali preglednost in odgovornost do državljanov Unije, tudi pri merjenju napredka Unije pri doseganju cilja 0,7 % BDP za uradno razvojno pomoč, bi morala Komisija objaviti smernice o priporočenem deležu odhodkov, ki bi ga prenesli na preoblikovani mehanizem Unije na področju civilne zaščite in bi štel v uradno razvojno pomoč. V smernicah bi morala biti ustrezno upoštevana in v celoti izpolnjena pravila OECD za uradno razvojno pomoč, navedena pa bi moralo biti tudi, katero metodologijo bi bilo treba uporabiti, na primer standard pobude za preglednost mednarodne pomoči.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Unija je članica Odbora za razvojno pomoč pri OECD, bi morala še naprej izpolnjevati njegova pravila za uradno razvojno pomoč, tudi pri izvajanju tovrstnih dejavnosti prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 16 – odstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1) v členu 16 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2. Intervencije na podlagi tega člena se lahko izvedejo bodisi kot samostojne intervencije pomoči bodisi kot prispevek k intervenciji, ki jo vodi mednarodna organizacija. Usklajevanje Unije je v celoti del splošnega usklajevanja, za katerega skrbi Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti, Unija pa pri tem spoštuje njegovo vodilno vlogo. Komisija v primeru nesreč, ki jih povzroči človek ali ki so kompleksne, zagotovi skladnost z Evropskim soglasjem o humanitarni pomoči(*) in spoštovanje humanitarnih načel.

2. Intervencije na podlagi tega člena se lahko izvedejo bodisi kot samostojne intervencije pomoči bodisi kot prispevek k intervenciji, ki jo vodi mednarodna organizacija. Usklajevanje Unije je v celoti del splošnega usklajevanja, za katerega skrbi Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti, Unija pa pri tem spoštuje njegovo vodilno vlogo. Komisija se v primeru nesreč, ki jih povzroči človek ali ki so kompleksne, pred intervencijo posvetuje s humanitarnimi akterji in zagotovi skladnost z Evropskim soglasjem o humanitarni pomoči(*) in spoštovanje humanitarnih načel.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 23 – odstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a) V členu 23 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2. Znesek finančne pomoči Unije za zmogljivosti, predhodno odrejene evropskemu naboru civilne zaščite, v primeru nesreče ali grožnje nesreče v Uniji ali sodelujoči državi ne presega 75 % stroškov uporabe zmogljivosti, vključno s prevozom.

2. Znesek finančne pomoči Unije za zmogljivosti, predhodno odrejene evropskemu naboru civilne zaščite, v primeru nesreče ali grožnje nesreče v Uniji ali zunaj nje ne presega 75 % stroškov uporabe zmogljivosti, vključno s prevozom.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Sklep št. 1313/2013/EU</DocAmend2>

<Article2>Člen 23 – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) v členu 23 se črta odstavek 3.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog spremembe 5 je potreben, da bi preprečili neskladnost zaradi morebitnega sprejetja predloga spremembe 4 v zvezi s finančno pomočjo za zmogljivosti, ki so predhodno odrejene evropskemu naboru civilne zaščite v primeru nesreče zunaj Unije.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

Referenčni dokumenti

COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

14.3.2019

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

14.3.2019

Pripravljavec mnenja

 Datum imenovanja

Lukas Mandl

20.12.2019

Obravnava v odboru

23.1.2020

 

 

 

Datum sprejetja

18.2.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caroline Roose

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Lukas Mandl, László Trócsányi

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

18

+

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Gianna Gancia

PPE

Anna-Michelle Asimakopulu (Anna-Michelle Asimakopoulou), Hildegard Bentele, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Tomas Tobé, László Trócsányi

RENEW

Catherine Chabaud, Charles Goerens

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose

 

0

-

 

 

 

3

0

ECR

Beata Kempa

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani


 

 

PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Pascal Canfin

predsednik

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

BRUSELJ

Zadeva: <Titre>Mnenje o predlogu resolucije o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite</Titre> <DocRef>(COM(2019)0125 – C8‑0114/2019 – (2019/0070 (COD)), ki ga v skladu s členom 143 Poslovnika vlaga Younous Omarjee</DocRef>

Spoštovani gospod Canfin!

Odbor za regionalni razvoj je bil v zvezi z zgoraj navedenim predlogom pozvan, da posreduje mnenje vašemu odboru. Odbor se je odločil, da bo mnenje pripravil v obliki pisma. Mnenje je bilo sprejeto na seji odbora 21. januarja 2020 s 35 glasovi za, brez glasov proti in brez vzdržanih glasov[3].

Predlog Komisije je tehnične narave in je omejen na proračunske določbe člena 19 Sklepa št. 1313/2013/EU, ki jih je treba posodobiti in nadomestiti z novimi podatki iz večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027.

Vse proračunske posledice so v skladu s spremembami, ki jih je odbor REGI predlagal v mnenju z dne 26. aprila 2018. Naš odbor zlasti podpira krepitev zmogljivosti držav članic in EU za odzivanje na nesreče z ustanovitvijo posebne rezerve odzivnih zmogljivosti (rescEU), in sicer z vzpostavitvijo mreže znanja za zaščito in s krepitvijo sodelovanja s sosednjimi državami.

Glede na pomen mehanizma Unije na področju civilne zaščite za obvladovanje tveganja nesreč in glede na potrebo po krepitvi mehanizma za programsko obdobje 2021–2027 Odbor za regionalni razvoj ne nasprotuje predlogu Komisije, ki zagotavlja potrebna proračunska sredstva za podporo mehanizmu.

S spoštovanjem,

Younous OMARJEE

 


 

 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

Referenčni dokumenti

COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD)

Datum predložitve EP

7.3.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

14.3.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.3.2019

DEVE

14.3.2019

BUDG

14.3.2019

REGI

14.3.2019

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

AFET

6.11.2019

BUDG

23.7.2019

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

10.9.2019

 

 

 

Datum sprejetja

5.3.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

60

2

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Bartosz Arłukowicz, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Malin Björk, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Atanasios Konstandinu (Athanasios Konstantinou), Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Javi López, César Luena, Tilly Metz, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Michael Bloss, Milan Brglez, Asger Christensen, Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Mairead McGuinness, Dace Melbārde, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov), Vincenzo Sofo, Susana Solís Pérez, Annalisa Tardino, Inese Vaidere, Nikolaj Villumsen, Lucia Vuolo

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Ciarán Cuffe, Gwendoline Delbos-Corfield, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Andreas Schieder

Datum predložitve

10.3.2020

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

60

+

ECR

Derk Jan Eppink, Joanna Kopcińska, Dace Melbārde, Andrej Slabakov (Andrey Slabakov), Anna Zalewska

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Mick Wallace

NI

Eleonora Evi, Atanasios Konstandinu (Athanasios Konstantinou)

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Agnès Evren, Christophe Hansen, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Pernille Weiss, Michal Wiezik

RENEW

Pascal Canfin, Asger Christensen, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Ulrike Müller, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Ismail Ertug, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Andreas Schieder, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Gwendoline Delbos-Corfield, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

2

-

ID

Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari

 

7

0

GUE/NGL

Malin Björk, Nikolaj Villumsen

ID

Marco Dreosto, Catherine Griset, Vincenzo Sofo, Annalisa Tardino, Lucia Vuolo

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] Še ni objavljeno v Uradnem listu.

[2] Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0078.

[3] Pri glasovanju so sodelovali naslednji poslanci: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian‑Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea‑Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna Możdżanowska, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Younous Omarjee, Alessandro Panza, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Caroline Roose, Bronis Ropė, André Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.

Zadnja posodobitev: 24. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov