ДОКЛАД относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

10.3.2020 - (2019/2126(INI))

Комисия по бюджети
Докладчик: Давид Корман 
Докладчик по становище (*):
Бас Ейкхаут, комисия по икономически и парични въпроси
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността


Процедура : 2019/2126(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0081/2020
Внесени текстове :
A9-0081/2020
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

(2019/2126(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 15, 126, 175, 174, 177, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Протокол № 5 към него за устава на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),

 като взе предвид плана за дейността за 2019 г. на групата на ЕИБ, публикуван на уебсайта на ЕИБ,

 като взе предвид доклада за дейността на ЕИБ за 2018 г., озаглавен „Действително успяхме“,

 като взе предвид финансовия отчет на ЕИБ за 2018 г. и статистическия доклад на ЕИБ за 2018 г.,

 като взе предвид доклада на ЕИБ, озаглавен „Операции на ЕИБ в рамките на Европейския съюз – Годишен доклад за 2018 г.“, публикуван през 2019 г.,

 като взе предвид доклада на ЕИБ, озаглавен „The EIB outside the European Union – Financing with global impact – Annual report 2018“ (ЕИБ извън Европейския съюз – Финансиране с глобално въздействие – Годишен доклад за 2018 г.), публикуван през 2019 г.,

 като взе предвид доклада на ЕИБ, „Annual Report 2018: European Investment Advisory Hub“ (Годишен доклад за 2018 г. на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси), публикуван през 2019 г.,

 като взе предвид новата стратегия за климата и новата политика за отпускане на заеми в сектора на енергетиката, приети от ЕИБ през ноември 2019 г.,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2396 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси[1],

 като взе предвид препоръката на Европейския омбудсман по досие 146/2017/DR относно начина, по който Европейската инвестиционна банка е разгледала жалба относно нарушения на изискванията относно околната среда, здравето и безопасността във връзка с финансиран от нея проект,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 14 януари 2020 г., озаглавено „План за инвестиции за устойчива Европа, План за инвестиции на Европейския зелен пакт“ (COM(2020)0021),

 като взе предвид предложението за регламент на Комисията от 14 януари 2020 г. за създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)0022),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2018 г., озаглавено „План за действие: Финансиране за устойчив растеж“ (COM(2018)0097),

 като взе предвид инициативата на ЕИБ за икономическа устойчивост,

 като взе предвид одобрението на ЕИБ по отношение на ратифицирането на Парижкото споразумение от страна на ЕС на 7 октомври 2016 г.,

 като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие на ООН,

 като взе предвид встъпителната реч, произнесена на 16 юли 2019 г. от кандидата за председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пленарното заседание на Парламента в Страсбург,

 като взе предвид речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, произнесена на 11 декември 2019 г., на пленарното заседание на Парламента в Брюксел,

 като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

 като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0081/2020),

А. като има предвид, че съгласно член 309 от ДФЕС и съдебната практика на Съда на Европейския съюз ЕИБ трябва да допринася за постигането на целите на Съюза, и като има предвид, че съгласно член 18 от устава на ЕИБ Банката трябва да използва своите средства възможно най-рационално, в интерес на Съюза; като има предвид, че това включва изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата и на задълженията на Съюза в областта на опазването на околната среда, посочени в членове 11 и 191 от ДФЕС;

Б. като има предвид, че основните агенции за кредитен рейтинг оценяват кредитния рейтинг на облигациите на ЕИБ с „AAA“, наред с другото поради факта, че ЕИБ принадлежи на държавите членки, както и поради нейното разумно управление на риска;

В. като има предвид, че ЕИБ запази своята рентабилност през 2018 г. с нетен излишък от 2,3 милиарда евро; като има предвид, че групата на ЕИБ следва да поддържа високо равнище на кредитоспособност, както и портфейл от стабилни и качествени активи;

Г. като има предвид, че в качеството си на най-големия многостранен кредитополучател и кредитодател в света и поради факта, че е обща собственост на държавите – членки на ЕС, ЕИБ е естественият партньор на Съюза за прилагането на финансови инструменти, в тясно сътрудничество с националните и многостранните финансови институции;

Д. като има предвид, че по силата на Договорите групата на ЕИБ е длъжна да допринася за интеграцията, за икономическото и социалното сближаване и за регионалното развитие на ЕС посредством различни инвестиционни инструменти, като заеми, дялови участия, гаранции, механизми за споделяне на риска и консултантски услуги;

Е. като има предвид, че Комисията оценява годишните инвестиции, необходими за постигане на целите на ЕС за 2030 г., на 1,115 трилиона евро[2]; като има предвид, че планът на Комисията за инвестиции за устойчива Европа има за цел да се осигурят инвестиции в размер на един трилион евро през следващото десетилетие;

Ж. като има предвид, че устойчивите инвестиции обикновено са с по-висока доходност, отколкото стандартните инвестиции, и по тази причина обемите са по-скоро малки, докато свързаните рискове са по-високи; като има предвид, че ликвидността на пазарите на устойчиви финансови продукти трябва да бъде повишена и това може да се постигне само чрез увеличаване на броя продукти на пазара; подчертава, че не може да се очаква частният сектор да достигне самостоятелно критичната маса и че публичният сектор трябва да присъства повече на пазарите на устойчиви финансови активи и да увеличи пазарния си дял, като допринесе по този начин за намаляване на рисковете и доходността, а също така и за увеличаване на пазарното участие и ликвидността;

З. като има предвид, че ЕИБ играе важна роля в стратегията на ЕС за справяне с предизвикателствата, свързани с климата и околната среда – предизвикателства, които са определящата задача за настоящото поколение, както изтъкна Комисията, с 260 милиарда евро допълнителни инвестиции, необходими годишно за постигане на настоящите цели за 2030 г. в областта на климата и енергетиката;

И. като има предвид, че следва да се съсредоточи постоянно внимание върху разработването на най-добри практики, свързани с политиката на резултатите, с ръководството, с управлението и с прозрачността на групата на ЕИБ;

Общи съвети

1. подчертава значението на дейностите на ЕИБ, в качеството ѝ на банка на Съюза, за увеличаване на настоящите равнища на инвестиции в ЕС, които остават под отчитаните в миналото средни стойности и са недостатъчни за осъществяване на амбициите на ЕС във връзка с устойчивостта, икономическата и социалната сфера и създаването на работни места или за постигане на регионално сближаване, иновации и конкурентоспособност на равнището на ЕС, както и за финансирането на местно равнище, в т.ч. от общините, които отговарят на потребностите на населението;

2. признава, че ЕС и държавите членки трябва да инвестират повече в борбата с изменението на климата, цифровата революция и обществените услуги;

 

3. отбелязва влошаващата се икономическа обстановка в света, при която реалният темп на нарастване на БВП намаля, а световните предизвикателства допринасят за несигурността; отбелязва ниските равнища на инвестициите в ЕС през последното десетилетие; призовава за повече публични и частни инвестиции в ЕС на национално, регионално и местно равнище;

 

4. отбелязва доклада на ЕИБ за инвестициите за периода 2019 – 2020 г., в който се изтъкват предизвикателствата, пред които е изправен ЕС по отношение на конкурентоспособността, като задълбочаващото се неравенство и недостатъчните равнища на инвестиции, особено по отношение на научноизследователската и развойна дейност в областта на климата и по отношение на цифровизацията, което застрашава икономическото бъдеще на Европа; настоятелно призовава ЕИБ да направи всичко възможно, за да разгледа тези въпроси в своите дейности;

 5. отбелязва, че през 2018 г. ЕИБ е инвестирала 64 милиарда евро в 854 проекта; отбелязва, че ЕИБ се придържа към принципа на разумно управление на риска, като само 0,3% от тях са необслужвани;

6. отново изтъква необходимостта географското разпределение на финансирането от ЕИБ да бъде по-балансирано; призовава ЕИБ да предприеме действия за отстраняване на системните недостатъци, които възпрепятстват определени региони или държави пълноценно да се възползват от нейните финансови дейности, наред с другото чрез увеличаване на нейните усилия за разширяване на дейностите по отпускане на заеми чрез предоставяне на техническа помощ и консултантска подкрепа, особено в региони с нисък инвестиционен капацитет, и чрез предоставяне на консултации относно разработването на проекти, с оглед на насърчаване на приобщаващия растеж и икономическото, социалното и териториалното сближаване и като се отчита обусловеният от търсенето характер на финансирането от ЕИБ;

7. призовава ЕИБ да играе важна роля за увеличаване на устойчивото финансиране както в Европа, така и извън нея, и да дава приоритет чрез своите дейности по отпускане на заеми на изпълнението на 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие чрез осигуряване на допълнителни инвестиции в социални, екологосъобразни и устойчиви проекти;

8. призовава за адекватна подкрепа за усъвършенстване на механизма за предоставяне на техническа помощ и финансови консултации и за изграждане на капацитет на местните и регионалните органи, преди да бъдат одобрени проектите, с цел повишаване на достъпността и осигуряване на участието на всички държави членки; във връзка с това призовава също за увеличаване на подкрепата за консултантски услуги като консултантския център InvestEU, Jaspers, Европейската програма за подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище (ELENA) и платформата Fi-compass; призовава за задълбочено сътрудничество с националните насърчителни банки и институции;

9. приветства навременните усилия на ЕИБ в подкрепа на проектите, които финансира, на етапа на изпълнение (чрез предоставяне на експерти и инструменти за подкрепа и чрез изготвяне на подготвителни проучвания); призовава ЕИБ и Комисията да работят заедно за изготвянето на предложения за по-систематично включване на екипите на ЕИБ в изпълнението на проекти в държавите, които искат това, особено в области, изискващи задълбочени експертни познания или които са от стратегическо значение за Съюза, като борбата с изменението на климата;

10. приветства подкрепата на ЕИБ за целите на политиката на сближаване в размер на над 200 милиарда евро само между 2009 и 2018 г.;

11. призовава ЕИБ да постави ударение върху консултациите си с всички заинтересовани лица, засегнати от нейните проекти, и по-специално местните общности, гражданското общество и широката общественост;

12. счита, че иновациите и уменията са основни елементи за осигуряването на устойчив растеж и за създаването на качествени работни места и стимулирането на дългосрочна конкурентоспособност; приветства факта, че през 2018 г. ЕИБ подпомогна иновациите и уменията с 13,5 милиарда евро; очаква ЕИБ да продължи да подкрепя иновациите и уменията;

13. счита, че Европа трябва да ускори възприемането на цифровите технологии и инвестициите в цифрова инфраструктура и цифрови умения, за да запази своята конкурентоспособност; призовава ЕИБ да допринася за технологичния преход чрез увеличена подкрепа за цифровизацията;

14. счита, че десетте стандарта, определени в Наръчника на ЕИБ за свързани с околната среда и социални практики, са от първостепенно значение и че те са предпоставка за участие в операции по отпускане на заеми, включително в областта на предотвратяването и намаляването на замърсяването, биологичното разнообразие и екосистемите, стандартите, свързани с климата, културното наследство, принудителното презаселване, правата и интересите на уязвимите групи, стандартите в областта на труда, професионалното здраве и общественото здравеопазване, безопасността и сигурността, както и участието на заинтересованите лица;

15. призовава Комисията да обърне специално внимание на необходимостта да гарантира, че фискалните правила на ЕС подкрепят бъдещите усилия за повишаване на равнището на публичните инвестиции в ЕС, благодарение на което ЕИБ ще може да мобилизира тези инвестиции;

16. счита, че критериите за оценка на социалните проекти следва да отчитат принципите на Европейския стълб на социалните права; подчертава в този контекст, че е важно да се осъществяват предварителни и последващи оценки на устойчивостта, конкурентоспособността и икономическото и социалното въздействие на проектите, както и на въздействието им върху околната среда;

17. приветства мерките, предприети до момента от ЕИБ; призовава ЕИБ да подобри докладването и оценката на постигнатите действителни резултати и своя анализ на действителното икономическо и социално въздействие и на действителното въздействие върху околната среда на вложените от нея инвестиции;

18. призовава ЕИБ да предприеме последващи действия във връзка със заключенията в Специален доклад № 03/2019 на Сметната палата, в който се прави оценка на това дали Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е бил ефективен при набирането на средства в подкрепа на осигуряването на допълнителни инвестиции в рамките на целия ЕС; отбелязва, че в доклада се стига до заключението, че някои операции на ЕФСИ просто са заменили други операции на ЕИБ и че част от финансирането е било използвано за проекти, които са можели да използват други източници на публично или частно финансиране, вследствие на което в някои случаи е била надценена степента, в която подкрепата от ЕФСИ действително е привлякла допълнителни инвестиции;

19. подчертава, че основната количествена цел на ЕФСИ за мобилизиране на допълнителни частни и публични инвестиции в размер на 500 милиарда евро не следва да бъде основната движеща сила за успех на Фонда и че измерими цели относно устойчивостта, допълняемостта, географското покритие и социалното въздействие следва да бъдат поне също толкова важни в бъдещите инвестиционни стратегии;

20. призовава ЕИБ да увеличи дела на финансирането чрез ЕФСИ и InvestEU за проекти, които допринасят съществено за постигане на целите на ЕС за устойчивост и социалните ѝ цели, в съответствие с приложимите разпоредби на ЕС; призовава Комисията да гарантира, че методологиите на InvestEU за доказване на устойчивостта са в пълно съответствие с целите на ЕС за устойчивост и че критериите за оценка на социалните проекти вземат предвид принципите на Европейския стълб на социалните права; подчертава в този контекст, че е важно да се осъществяват предварителни и последващи оценки на устойчивостта, конкурентоспособността и икономическото и социалното въздействие на проектите, както и на въздействието им върху околната среда;

21. счита, че е необходима допълнителна външна оценка на допълващия характер на политиката на отпускане на заеми на ЕИБ и че резултатите от тази оценка следва да бъдат предоставени на разположение на обществеността;

22. счита, че след публикуването на резултатите от външната оценка, следва да се разгледа въпросът дали е необходимо общо увеличаване на капитализацията на ЕИБ, за да се създадат условия за повече дългосрочни заеми и иновативни инструменти за финансирането на проекти със значителен потенциал за осигуряването на ползи по отношение на устойчивостта, социалната сфера и иновациите, включително проекти, чрез които се поражда устойчив растеж и се намаляват неравенствата;

23. призовава ЕИБ да обезпечи тясна координираност, съгласуваност и последователност между политиките на ЕС, инструментите за финансиране и инвестициите, с цел да се избегнат припокривания и да се увеличат добрите взаимодействия в областта на финансирането;

По-подчертана насоченост на ЕИБ към изменението на климата и справедливия преход

24. приветства решенията, взети на 14 ноември 2019 г. от Управителния съвет на ЕИБ, за привеждане на политиката на ЕИБ в съответствие с целта за ограничаване на глобалното затопляне до максимум 1,5°C спрямо нивата от прединдустриалния период;

25. признава, че може да се наложи ЕИБ да поеме по-голям риск, особено в секторите и регионите, които привличат по-малко инвестиции, за да се постигнат горепосочените амбиции и амбициите, включени в Зеления пакт, при условие че подобно отпускане на заеми отговаря на критериите за допустимост на ЕИБ и че ЕИБ поддържа своя рейтинг „ААА“;

26. приветства факта, че ЕИБ е най-големият емитент на „зелени“ облигации в света и пионер в стартирането на успешните „зелени“ облигации, чрез които през последните 11 години бяха набрани над 23 милиарда евро, като понастоящем световният пазар на „зелени“ облигации е на стойност над 400 милиарда евро; отбелязва, че основно предизвикателство беше определянето на общи стандарти, така че да се избегнат „зелените“ заблуди; приветства новите облигации на ЕИБ за повишаване на информираността относно устойчивото развитие, емитирани за първи път през 2018 г. и предназначени да подкрепят инвестициите, свързани с целите на ООН за устойчиво развитие; подчертава, че е важно да се определят общи стандарти по отношение на тези нови облигации, за да се гарантира, че проектите са прозрачни, проверими и измерими; призовава ЕИБ да продължи и да разшири емитирането на „зелени“ облигации, чиято цел е да се улесни изпълнението на Европейския зелен пакт и да бъдат купувани от Европейската централна банка (ЕЦБ), както и да помага за развитието на пазара на „зелени“ облигации, изграден въз основа на работата в рамките на Плана за действие на ЕС за финансиране за устойчив растеж, включително таксономията на ЕС за устойчиви финанси;

27. призовава за пълно интегриране на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) във всички мерки на ЕИБ във връзка с климата; призовава ЕИФ да даде по-голям приоритет на потребностите от иновации при прехода към неутрална по отношение на климата Европа; призовава ЕИФ да гарантира, че при всички свои инвестиции поема активно задължение с дружествата, в които инвестира, за по-широко оповестяване на свързаната с климата информация, за намаляване на техните емисии и за насочване на инвестициите към икономически ефективни алтернативи (напр. енергийна ефективност или устойчивост на климата с цел издръжливост);

28. приветства факта, че през 2018 г. 29% от заемите на ЕИБ са за проекти в областта на климата;

29. призовава ЕЦБ, в рамките на текущия ѝ стратегически преглед, да проучи инструменти за подкрепа и координация с ЕИБ, по-специално в ролята ѝ на банка на ЕС за климата, особено при финансирането на прехода към зелена икономика и на устойчивостта на икономиката;

30. припомня, че стратегията на ЕИБ в областта на климата беше приета през 2015 г. заедно със съответните допустими сектори и критериите за допустимост за климата и стратегията за изпълнение относно климата; изисква стратегията за изпълнение да бъде преразгледана през 2020 г. с цел привеждане в съответствие с Парижкото споразумение, като бъде включена конкретна пътна карта за постигане на специфичната цел от 50%[3] до 2025 г., както и гаранции за неутралност по отношение на климата на оставащите заеми след открит и прозрачен процес на обществени консултации; призовава ЕИБ да информира подробно заинтересованите лица и широката общественост след приемането на документите; припомня на ЕИБ, че зелените инвестиции трябва да бъдат жизнеспособни и да улесняват сближаването между държавите членки;

31. призовава за усъвършенстване на критериите за допустимост за действия в областта на климата, с цел да се избегне рискът инвестициите да не доведат до значително намаляване на парниковите газове, като се осигури съгласуваността с приложимото законодателство на ЕС и като се приведат дейностите на ЕИБ в съответствие с новата рамка на таксономията; счита, че всички операции на ЕИБ следва да се основават на общи разпоредби за ненанасяне на вреди, които да бъдат включени също така в декларацията на ЕИБ за свързаните с околната среда и социалните стандарти, като тази декларация трябва да бъде преразгледана през 2020 г. и да бъде приведена в съответствие с целта за затопляне на климата максимум до 1,5°C;

32. приветства преразгледаната методология на ЕИБ за оценка на въглеродния отпечатък и призовава за нейното цялостно прилагане, като се обърне специално внимание на пределно допустимите емисии и непреките емисии (т.нар. „емисии от тип 3“); призовава за извършване на цялостна оценка на проектите, вместо обикновен икономически анализ на жизнения цикъл на техните емисии; призовава за строго отчитане на въздействието върху климата, особено в рамките на икономическата и финансовата оценка на проектите за проследяване на климата по отношение на разпределените ресурси и действителните разходи; във връзка с това призовава за актуализиране на оценката на изчисленията на степента на използване;

33. счита, че ЕИБ следва да изисква от своите междинни клиенти да оповестяват своята експозиция на изкопаеми горива и следва постепенно да прилага ограничения за посредниците със значителна експозиция; очаква до края на 2025 г. всички посредници да разполагат с план за декарбонизация, тъй като това е необходимо за продължаване на тяхното финансиране; подчертава, че подобни нови изисквания не следва да бъдат в ущърб на достъпа до финансиране за малките и средните предприятия (МСП);

34. приветства факта, че ЕИБ действително е прекратила подкрепата си за въгледобивния сектор още през 2013 г. с приемането на версията от 2013 г. на политиката си на отпускане на заеми; счита, че в съответствие с най-добрите практики в сектора на търговските банки[4] финансирането от ЕИБ следва да бъде подчинено на основан на науката план за преход с ясни цели и график на ангажиментите за привеждане в съответствие с Парижкото споразумение с оглед на постепенното прекратяване на подкрепата от ЕИБ за проекти, чиято дейност води до значителни емисии на парникови газове; призовава ЕИБ да предлага консултации относно това как дружествата могат да се декарбонизират;

35. призовава ЕИБ да включи в документацията за финансирането клаузи, изискващи от нейните заемополучатели да се ангажират да изпълнят изцяло всяка цел за декарбонизация, включена в техните искания за предоставяне на заем; счита, че подобни клаузи следва да съдържат разпоредба, че плащанията ще бъдат обвързани със задоволителното изпълнение на тези задължения и че в случаите, в които плащанията трябва да се извършат преди постигането на целите за декарбонизация, следва да има ефективен механизъм за последващо обезщетяване;

36. приветства новата политика на ЕИБ относно отпускането на заеми в областта на енергетиката, и по-специално възможността тя да предизвика промени сред финансовите институции с оглед на въздействието върху другите банки; приветства факта, че политиката обхваща финансовите посредници, приоритизирането на енергийната ефективност и на енергията от възобновяеми източници, с положително позоваване на енергийните общности и микромрежите, както и възможността, който тя представлява за увеличаване на финансовата подкрепа за местните източници на енергия, за да се сложи край на силната зависимост на Европа от външни източници на енергия и за да се гарантират доставките; отбелязва, че се прилагат изключения за одобряването на някои проекти в областта на газоснабдяването до края на 2021 г. и че може да се запази подкрепата за проекти за преносни мрежи за нисковъглеродни газове; подчертава риска от инвестиране в блокирани активи чрез заеми за инфраструктура за изкопаеми горива; призовава ЕИБ да поясни, че няма да започне оценка на свързани с изкопаемите горива проекти, които не са били представени преди 14 ноември 2019 г.; призовава тази политика да бъде редовно преразглеждана и постоянно в съответствие с европейската таксономия на устойчивото финансиране, а след официалното ѝ приемане таксономията да бъде използвана като еталон за нейните инвестиции в областта на климата и околната среда, така че да бъде съгласувана с линия на действие, която е съвместима с ограничаването на глобалното затопляне до под 1,5°C, както и с разработването на подходящи нови външни действия в ЕС;

37. настоява ЕИБ да прилага принципа на енергийна ефективност във всички свои заеми в областта на енергетиката, като взема предвид въздействието на енергийната ефективност върху бъдещото търсене и нейния принос за енергийната сигурност;

38. счита, че преразглеждането на политиката на ЕИБ на отпускане на заеми в областта на транспорта е основен приоритет; призовава в кратък срок да бъде приета нова политика за финансиране на транспорта, насочена към декарбонизация на транспортния сектор на ЕС до 2050 г.; подчертава, че ЕИБ следва да продължи да поддържа ангажимента си във връзка с финансирането на иновациите и екологосъобразните технологии във въздухоплаването, включително разработването на устойчиви биогорива, електрификацията и хибридните технологии, за да се декарбонизира въздухоплаването и да се постигне основната цел на Парижкото споразумение;

39. призовава за прилагането на нови политики в промишлените сектори с висок въглероден интензитет, в които ЕИБ осъществява дейност, като производството на цимент, нефтохимически продукти и стомана, с акцент върху устойчивостта на тези сектори и върху насърчаването на кръгова икономика въз основа на нетоксични цикли на материалите с оглед на привеждането в съответствие на всички секторни заеми с целта за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.; припомня, че мащабна промяна може да бъде постигната само с участието на промишлеността;

40. припомня на ЕИБ, че опазването на биологичното разнообразие е важен елемент от адаптацията към изменението на климата и че възстановяването на екосистемите е единствената изпитана технология в областта на отрицателните емисии; призовава ЕИБ да доразвие съобразените с биологичното разнообразие компоненти във финансовите си инструменти, с цел да се избегне неблагоприятно въздействие върху биологичното разнообразие; призовава ЕИБ да поеме ангажимент за прекратяване на финансирането на проекти, които допринасят за загубата и влошаването на състоянието на биологичното разнообразие и на екосистемите и за незаконното обезлесяване, да увеличи значително финансирането, което предоставя за постигане на целите на ЕС в тази област, и по-специално целта за нулево нетно обезлесяване и целите за опазване на морската среда и на крайбрежните територии, и да подкрепя действията в полза на биологичното разнообразие и действията за адаптация, основните екосистемни услуги, като опрашването, и екологосъобразната инфраструктура;

 41. приветства насоките относно хидроенергетиката, приети през 2018 г.[5], и призовава за разширяване на изискванията за прозрачност, така че те да включват всички инфраструктурни проекти, включително финансираните от финансови посредници;

42. приканва ЕИБ да работи с малки пазарни участници и общностни кооперации за укрепването на малки проекти за енергия от възобновяеми източници, като по този начин им даде възможност да отговорят на условията за финансиране от ЕИБ;

Ролята на ЕИБ в Европейския зелен пакт и механизма за справедлив преход

43. подчертава решаващата роля на ЕИБ за постигане на целите, определени в Плана за инвестиции за устойчива Европа, и за постигане на целите на Европейския зелен пакт и на механизма за справедлив преход, като същевременно признава значението както на частния, така и на публичния сектор за постигането през следващите седем години на целите за инвестиции в размер на един трилион евро и 100 милиона евро съответно по линия на Европейския зелен пакт и на механизма за справедлив преход;

44. насърчава ЕИБ да подкрепя проекти, насочени към улесняване на справедлив преход в държавите членки; счита, че тъй като държавите членки имат различни отправни точки, ЕИБ следва да съсредоточи подкрепата си върху онези държави членки, които имат най-дълъг път за изминаване; подчертава, че при прехода към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика никой не трябва да бъде изоставен; поради това призовава ЕИБ да осигури подходяща подкрепа, включително техническа помощ, за най-засегнатите региони, като се вземат предвид разликите в икономическото положение и капацитета на държавите членки; подчертава по-специално необходимостта от активно подпомагане в областите, в които понастоящем работните места зависят от сектори с високи емисии, чрез осигуряване на инвестиции в обучение и алтернативни икономически възможности с цел ефективно мобилизиране на необходимите частни и публични ресурси и насърчаване на прехода към по-екологосъобразна икономика;

45. подчертава необходимостта от изпреварващ и основан на участието подход, за да се гарантира, че всички части на обществото се възползват от прехода; призовава за предоставяне на подкрепа на засегнатите региони (въгледобивни, с висок въглероден интензитет и др.) и общности, както и на работната сила в секторите, които са най-силно засегнати от декарбонизацията, като същевременно се насърчава разработването на нови съвместни проекти и технологии за тези общности и региони;

46. счита, че за да може ЕИБ да стане банка на ЕС за климата и да играе роля в справедливия преход, е необходимо тя да постигне напредък по отношение на механизмите за по-добро интегриране на приноса на различните заинтересовани лица, например местни и регионални органи на властта, синдикални организации, неправителствени организации и експерти по тези въпроси, в своята инвестиционна стратегия;

47. призовава ЕИБ да поеме ангажимент и да представи справедлив, съгласуван и приобщаващ план, в консултация с държавите членки и регионите и в съответствие с техните социални и географски условия, с цел ефективно мобилизиране на необходимите частни и публични ресурси и насърчаване на прехода към по-екологосъобразна икономика; подчертава във връзка с това, че трябва да се обърне специално внимание на защитата на гражданите, работниците и служителите, които ще бъдат засегнати най-силно от прехода, наред с другото чрез предоставяне на достъп до програми за преквалификация и чрез насърчаване на инвестициите в нови икономически сектори, които ще създадат нови висококачествени работни места;

Малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация

48. приветства готовността на групата на ЕИБ да повиши конкурентоспособността на ЕС и да допринася за растежа и създаването на работни места чрез подкрепа в области като иновациите, МСП, инфраструктурата, социалното сближаване, климата и околната среда;

49. приветства силната финансова подкрепа от ЕИБ за МСП с инвестиции в общ размер от 23,27 милиарда евро през 2018 г. в полза на 374 000 дружества и пет милиона работници и служители; отбелязва резултатите от доклада на ЕИБ за инвестициите за 2018/2019 г. по отношение на финансирането на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация; счита, че подкрепата за МСП и за дружествата със средна пазарна капитализация трябва да продължи да бъде основна цел за ЕИБ, и настоятелно призовава за увеличаване на усилията за финансиране на МСП и за поставяне на по-силен акцент върху това финансиране, за да се намали недостигът на финансови средства за тези дружества; в този смисъл приветства компонента за МСП на фонда InvestEU; подчертава, че е необходимо да се постави акцент върху дългосрочното финансиране, по-конкретно чрез оказване на подкрепа за проекти, които не биха получили финансиране по друг начин, и по-специално за иновативни стартиращи предприятия и МСП; подчертава обаче, че дейността на ЕИБ по финансиране не е заместител на устойчивите фискални политики в държавите членки;

50. отбелязва, че в сравнение с големите дружества за МСП е два пъти по-вероятно да бъдат финансово ограничени по отношение на външното финансиране и че делът на дружествата с финансови ограничения в ЕС варира от 1 до 13%;

51. отбелязва, че за всички дружества в ЕС външното финансиране представлява малко повече от една трета от инвестициите им;

52. счита, предвид стратегическата роля на МСП, че ЕИБ следва да продължи да предоставя финансова подкрепа и да увеличи своя административен капацитет и капацитета си за предоставяне на консултации с цел да осигурява на МСП информация и техническа подкрепа с оглед на улесняване на достъпа им до финансиране, като се вземат предвид по-слабо развитите региони;

53.  подчертава, че за да реализира своите амбиции, може да се наложи ЕИБ да поеме повече рискове, в допълнение към увеличаването на собствения капитал на ЕИБ и натрупването на експертен опит в областта на иновативните инструменти за финансиране; изисква акционерите на ЕИБ да осигурят подходящи ресурси, за да може ЕИБ да използва иновативни инструменти за финансирането на проекти със значителен потенциал за осигуряване на ползи по отношение на устойчивостта, социалната сфера и иновациите; призовава следователно за увеличаване на капитализацията на ЕИБ след публикуването на резултатите от външната оценка, за да се създадат условия за повече дългосрочни заеми и иновативни инструменти при финансирането на проекти със значителен потенциал за осигуряването на ползи по отношение на устойчивостта, социалната сфера и иновациите, включително проекти, водещи до създаването на устойчиви работни места и до намаляване на неравенствата, както и капитал за растеж, за да могат МСП да разрастват дейността си; подчертава значението на фактора допълняемост, който трябва да осигурява ЕИБ по отношение на инвестициите в целия ЕС, и на сътрудничеството с множество партньори; отбелязва освен това, че добавената стойност, осигурявана от финансирането от ЕИБ предполага също предоставянето на технически съвети и изграждането на капацитет с цел да се помогне на проектите да достигнат фаза на готовност за инвестиции и да се осигури възможно най-голям географски баланс;

54. предлага ЕИБ да продължи да екологизира портфейла си за МСП, например чрез заделяне на по-големи дялове за „по-зелени“ проекти и чрез предоставяне на подкрепа за банки посредници за създаване на продукти, които стимулират енергийната ефективност или енергията от възобновяеми източници; освен това предлага ЕИБ да подкрепя цифровизацията на МСП с оглед на преодоляването на цифровото разделение;

55. в този контекст поставя под въпрос инвестиционната привлекателност на ЕИБ за малките дружества и пита дали тя не е прекомерно възпрепятствана от ограниченията във връзка с финансирането на проекти със значителен рисков компонент;

Отпускане на заеми извън ЕС

56. приветства факта, че ЕИБ осъществява дейност в повече от 130 държави извън ЕС, като предоставя заеми за проекти в подкрепа на политиките на ЕС за външно сътрудничество и развитие;

57. отбелязва, че през 2018 г. ЕИБ е подписала договори за финансиране за 101 нови проекта извън ЕС с общо одобрено финансиране в размер на 9,05 милиарда евро, чиято цел е създаването на условия за общи инвестиции в размер на 41 милиарда евро и с рекордни нива на заемите, свързани с климата и социалната и икономическата инфраструктура;

58. настоятелно призовава ЕИБ, най-големият многостранен кредитодател в света, да запази водещата си роля в бъдещите механизми на ЕС за финансиране и да насърчава устойчивото финансиране извън Европа, като запази важната си роля в създаването на механизми на ЕС за финансиране за трети държави;

59. отбелязва, че около 10% от заемите, отпускани от ЕИБ, са за трети държави и че по-голямата част от подкрепата се отпуска за държави с висок среден доход, като се финансират само няколко операции в най-слаборазвитите държави;

60. отбелязва оценката на Комисията на гаранцията от ЕС за ЕИБ за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза; счита, че ЕИБ следва да подобри съгласуваността и привеждането в съответствие на външното си кредитиране с целите на външната политика и на политиката за развитие на ЕС и с интервенциите на държавите членки, за да подкрепя по най-добрия начин целите на политиката на ЕС;

61. насърчава ЕИБ да задълбочи своя експертен опит относно проектите за развитие, и по-специално относно проектите, свързани с преки заеми за частния сектор;

62. насърчава ЕИБ да задълбочи местното сътрудничество, включително преди и по време на изпълнението на проектите, и да подобри сътрудничеството с делегациите на ЕС;

63. счита, че ЕИБ следва да подсили своя мониторинг на проектите и да подобри своето докладване и своята оценката на постигнатите действителни резултати, както и своя анализ на действителното икономическо и социално въздействие и на действителното въздействие върху околната среда; предлага следователно увеличаване на броя на местните служители в държавите партньори;

64. отбелязва, че размерът на финансирането във връзка с климата, утвърдено за периода 2014 – 2018 г., е над целта на мандата за външно кредитиране от 25%;

65. изисква от ЕИБ да използва пълноценно договорните клаузи, които ѝ позволяват да спира плащанията в случай на неспазване от страна на проектите на свързани с околната среда и с правата на човека стандарти, социални и данъчни стандарти и стандарти за прозрачност;

66. отбелязва, че около 40% от операциите по мандата за външно кредитиране се осъществяват чрез финансови посредници, и изисква от ЕИБ да предоставя по-подробна и редовна информация относно преразпределението на заемите от финансовите посредници; изисква ЕИБ да продължи да извършва проверки на заемите, които се предоставят чрез неместни финансови посредници; подчертава във връзка с националните насърчителни банки и институции (ННБИ) значението, от една страна, на преосмислянето на връзките им с ЕИБ, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и банките за развитие, за да се гарантира съгласуваност между техните съответни мандати, а от друга страна, на задълбочаването на сътрудничеството им с Комисията, ЕИБ и националните, регионалните и местните органи за създаване на повече полезни взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове и инструментите за финансиране и заемите от ЕИБ, намаляване на административните тежести, опростяване на процедурите, увеличаване на административния капацитет, засилване на териториалното развитие и сближаване и подобряване на видимостта на финансирането от европейските структурни и инвестиционни фондове и от ЕИБ;

67. отбелязва изготвения от ЕИБ доклад за оценка от юли 2017 г. относно заемите чрез посредник в държавите от АКТБ (Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн)[6]; изразява загриженост във връзка с очевидната липса на контрол върху средствата, управлявани от финансовите посредници, и във връзка с трудностите да се проследят ползите от заемите; подчертава по-специално, че между 2015 и 2018 г. 30% от заемите, отпускани чрез посредник, не са били с конкретно предназначение[7];

68. отбелязва, че принципите на правата на човека са интегрирани в основните процедури и стандарти на банката за надлежна проверка; настоятелно призовава ЕИБ, в контекста на предстоящото преразглеждане на нейната политика в областта на свързаните с околната среда и социалните стандарти, да укрепи своята стратегия в областта на правата на човека, включително риска от репресии срещу защитници на правата на човека и лица, сигнализиращи за нередности, както и да спазва изискването за надлежно информиране и консултации с местните общности; счита, че тази политика следва да се провежда чрез оценка на рисковете, свързани с правата на човека, и по-специално следва да съдържа методология за избягване на отрицателното въздействие върху защитниците на правата на човека, както и подходящи ответни действия, в случай че това се случи, наред с другото, чрез гарантиране на ефективното право на достъп до информация и изискването за истинска предварителна консултация с коренното население, засегнато от инвестицията; счита, че стратегията следва също да съдържа систематичната оценка на рисковете, свързани с правата на човека, включително предварителна оценка, и непрекъснато наблюдение на място; призовава ЕИБ да включва в договорите си клаузи, позволяващи спиране на плащанията в случай на тежки нарушения на правата на човека или на стандартите във връзка с околната среда и социалните стандарти, и да осигури лесен достъп до навременни и ефективни механизми за подаване на жалби дори за отдалечените и маргинализираните общности;

69. приветства факта, че ЕИБ вече използва специалисти в областта на правата на човека и препоръчва тя да продължи да набира такива специалисти от държавите партньори, така че да има по-добро разбиране за положението на местно равнище и да може да наблюдава евентуалните злоупотреби;

70. приветства подписването на 26 септември 2019 г. на меморандум за разбирателство между ЕИБ и японската агенция за международно сътрудничество (JICA), което ще осигури възможност за допълнително съфинансиране и съвместни инвестиции в развиващите се държави; счита, че това сътрудничество укрепва важното стратегическо партньорство между ЕИБ и JICA за подпомагане на проекти в трети държави, свързани с решаването на глобални въпроси;

71. отбелязва неотдавнашните изявления на председателя на ЕИБ Вернер Хойер относно акцента, който поставя ЕИБ върху развитието; отбелязва също така, че ЕИБ предложи създаването на специализирано звено за развитие – Европейската банка за устойчиво развитие; изисква от ЕИБ да проведе диалог с Парламента относно своите планове за създаване на дъщерно дружество, което да интегрира нейните дейности в областта на развитието, по-специално в контекста на обсъжданията със Съвета вследствие на доклада на групата на високо равнище от експерти по европейската финансова архитектура за развитие;

72. призовава ЕИБ да следва най-добрите практики и да разшири обхвата на прилагане на принципа на свободно, предварително и информирано съгласие, като включи всички засегнати общности в случай на инвестиции, свързани със земя и природни ресурси, вместо да го прилага само по отношение на коренното население;

Управление, прозрачност и отчетност

73. припомня, че едни и същи принципи на отчетност и прозрачност следва да се прилагат за всички органи на Съюза[8]; настоява, че увеличената икономическа роля на групата на ЕИБ и нарастването на нейния инвестиционен капацитет и използването на бюджета на ЕС за гарантиране на нейните операции трябва да вървят ръка за ръка с прозрачността, отговорността и отчетността по отношение на нейните икономически операции, използването на гаранцията от бюджета на ЕС, допълняемостта на операциите на ЕИБ и евентуалните бъдещи планове за създаването на дъщерно дружество за развитие към ЕИБ; призовава за прозрачно вземане на решения и тясно сътрудничество с институциите на ЕС, за да се обезпечи съгласуваността и надеждността на поставените цели; отбелязва, че политиката на групата на ЕИБ за прозрачност се основава на презумпция за оповестяване, и припомня на ЕИБ нейните правни задължения съгласно Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда в ЕС;

74. подкрепя ангажимента, поет от ЕИБ в рамките на третата стратегия за многообразие и приобщаване, която обхваща периода 2018 – 2021 г., за увеличаване на броя на жените на висши ръководни длъжности на 50% до 2021 г.; призовава ЕИБ да положи необходимите усилия за постигане на целта си за получаване на сертификация за равенство между половете (Economic Dividends for Gender Equality (EDGE) Certification) през следващите дванадесет месеца;

75. приветства факта, че както се препоръчваше в последните доклади на Парламента, понастоящем за заседанията на Управителния комитет трябва да се изготвят обществено достъпни обобщения; подчертава необходимостта от системно публикуване на съдържанието на заседанията на всички ръководни органи на ЕИБ и изисква повече прозрачност по отношение на заседанията на Управителния комитет и на резултатите от тези заседания;

76.  изисква ЕИБ да публикува, в съответствие със законодателството на ЕС, информация, свързана с преките заеми, които подлежат на одобрение от Управителния комитет, включително като публикува за всеки проект становищата на Комисията и на държавата членка, в която се изпълнява проектът, както и информационните фишове за измерване на резултатите, при поискване;

77. призовава ЕИБ да преразгледа своята политика за прозрачност през 2020 г. с оглед на навременното публикуване на повече информация относно всички нейни дейности по финансиране, за да може да се проверява спазването на поетите от нея ангажименти в областта на социалната сфера, климата и околната среда; подчертава значението на съгласуваността на дейностите на ЕИБ с политиките на ЕС;

78. призовава ЕИБ да повиши допълнително прозрачността и достъпа до информация, особено по отношение на системата за обществените поръчки и за договорите за подизпълнение, резултатите от вътрешните разследвания и подбора, мониторинга и оценката на нейните дейности и програми;

79. призовава ЕИБ да обезпечи най-високо равнище на почтеност на своите финансови посредници и прилагане по отношение на отпусканите им заеми на същите изисквания за прозрачност, както за другите видове заеми; призовава ЕИБ да прекрати работата с финансови посредници с отрицателен опит по отношение на прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност, изпирането на пари или зачитането на правата на човека; подчертава, че подобни нови изисквания не следва да бъдат в ущърб на достъпа до финансиране за МСП;

80. призовава за преразглеждане на регулаторната уредба относно задълженията на ЕИБ за полагане на дължима грижа, като следва по-специално да се укрепят договорните клаузи спрямо нейните клиенти, например по отношение на измамите и корупцията;

81. призовава ЕИБ да повиши ангажираността на заинтересованите лица и процесите на обществени консултации, свързани с проектите, които финансира; изисква ЕИБ да наблюдава и контролира по-добре различните етапи от участието на заинтересованите лица и да гарантира, че организаторите на проекти са въвели стабилни предпазни механизми чрез обвързващи изисквания;

82. призовава ЕИБ да изпълнява по-строго своите задължения за надлежна проверка в съответствие със законодателството на ЕС за борба с изпирането на пари и да осигури цялостна регулаторна рамка, която да ѝ дава възможност ефективно да предотвратява участието в незаконна дейност и да прилага подходящ режим на санкции при неспазване на правото на ЕС;

83. очаква ЕИБ да адаптира своите вътрешни политики, за да вземе предвид новата правна уредба за борба освен с данъчните измами и с отклонението от данъчно облагане и с избягването на данъци, и подчертава значението на независимостта и ефикасността на нейния отдел за разследване на измами; насърчава ЕИБ да задълбочи сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и с националните органи с цел предотвратяване на измамите и на изпирането на пари, както и да се уверява, че Европейската прокуратура е информирана, и да докладва всички случаи на възможна измама на компетентните органи; проявява проактивен интерес към дейностите на ЕИБ; счита, че Европейската прокуратура следва в бъдеще да разполага с мандат за наказателно преследване на престъпните дейности по отношение на средствата на ЕИБ в държавите членки, които членуват в Европейската прокуратура; призовава за разпределянето на достатъчно финансови средства за изпълнението на тази нова задача;

84. отбелязва, че ЕИБ има политика за борба с измамите с независима служба за разследване на сигнали за измами, подадени вътрешно или външно; призовава ЕИБ да обмисли възможността за актуализиране на своята политика с цел подобряване на своята рамка за борба с измамите и да обезпечи достатъчно ресурси, особено като се има предвид важната роля, която играе тя при изпълнението на политиките на ЕС, като InvestEU и Европейския зелен пакт; отбелязва, че в политиката на ЕИБ за борба с измамите вече са предвидени санкции и средства за правна защита, чрез което се дава възможност например да се спират плащанията, да се изисква възстановяване на изплатените суми и да се спират или отменят проекти; призовава ЕИБ да спира плащанията при твърдения за тежки случаи на лошо управление и/или корупция;

85. приветства приемането на преразгледаната политика на групата на ЕИБ по отношение на слабо регулираните, непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции8; призовава другите европейски финансови институции да прилагат същите стандарти; очаква от ЕИБ да приеме подробни оперативни процедури и мерки за надлежна проверка с цел прилагане на новата политика по отношение на неоказващите съдействие юрисдикции; отбелязва, че за всяка операция ЕИБ публикува подробности за своите клиенти на своя уебсайт и проверява действителните собственици на своите клиенти, когато заемите от ЕИБ, които те получават, са гарантирани от бюджета на ЕС в съответствие със законодателството на ЕС; призовава освен това уебсайтът на ЕИБ да бъде свързан с регистрите на равнище държави членки, откъдето може да бъдат получавани данни относно действителните собственици; припомня, че е от изключително значение да се укрепи нейната политика относно непрозрачните и неоказващите съдействие юрисдикции с оглед на новите и съществуващите начини за избягване на данъци, като използването на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, преференциалното третиране във връзка с права върху интелектуалната собственост или използването на юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки за прехвърляне на печалби, по-специално като се обвързва предоставянето на преки и непреки заеми с публикуването на данъчна и счетоводна информация по държави; призовава ЕИБ да представи списък на неприключените операции, особено когато става въпрос за списъка на международните данъчни убежища; призовава ЕИБ да използва пълноценно своите инструменти за борба с избягването на данъци за чувствителни към риска проекти в рамките на своята надлежна данъчна проверка и да си служи с изискванията за преместване, когато е необходимо; отбелязва преразгледаната рамка на групата на ЕИБ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и призовава ЕИБ да актуализира своята политика с оглед на Петата директива относно борбата с изпирането на пари, както и да си сътрудничи със съответните органи, за да се гарантира налагането на подходящи санкции при нарушения на законодателството и на строги стандарти за финансовите посредници;

86. отбелязва преразглеждането на политиката и процедурите на ЕИБ относно механизма за подаване на жалби с цел обезпечаване на пълноценното му функциониране, така че да се откриват и отстраняват евентуални нарушения на правата на човека в рамките на проекти, свързани с ЕИБ; призовава ЕИБ да обезпечи независимостта и ефективността на този механизъм; насърчава прилагането на препоръките на Европейския омбудсман;

87. призовава ЕИБ да разшири сътрудничеството си с Европейския омбудсман;

88. приветства стратегията на групата на ЕИБ относно равенството между половете и плана за действие в областта на равенството между половете и очаква втория етап от изпълнението на плана за действие;

89. призовава ЕИБ да осигури по-балансирано представителство на половете, особено на висши длъжности;

90. призовава Комисията, Европейската сметна палата (ЕСП) и ЕИБ да засилят ролята на ЕСП при предстоящото подновяване на тристранното споразумение, уреждащо правилата за участие; призовава ЕСП да бъде оправомощена да извършва одит на всички операции на ЕИБ, включително да прави оценка на разходната ефективност на нейните усилия в областта на инвестициите и допълняемостта на нейните проекти, както и за оповестяването на тези одити; призовава също така ЕСП да изготви препоръки относно резултатите от дейностите на ЕИБ по външно кредитиране и тяхното привеждане в съответствие с политиките на ЕС;

91. призовава за сключването на междуинституционално споразумение между ЕИБ и Парламента за подобряване на достъпа до документи и данни на ЕИБ;

92. спешно изисква правомощията на Парламента по отношение на стратегическата насоченост и политиките на ЕИБ да бъдат увеличени, за да се осигури демократичен контрол на инвестициите, включително способността да се внасят въпроси с искане за писмен отговор до ЕИБ, каквато възможност е вече осигурена по отношение на ЕЦБ; призовава групата на ЕИБ да подобри отчетността си по тези въпроси и предлага провеждането на всеки три месеца на диалог с компетентните комисии на Парламента, за да се осигури участие в инвестиционната стратегия на ЕИБ, както и адекватен надзор; подчертава значението на засиления контрол от страна на Парламента върху решенията на Съвета на директорите на ЕИБ и посочва възможността Парламентът да има статут на наблюдател по време на заседанията на Съвета на директорите, за да се осигури по-добър обмен на информация; изисква от Комисията да увеличи своята прозрачност по отношение на Парламента във връзка с позициите, които заема в Съвета на директорите на ЕИБ; призовава за меморандум за разбирателство между ЕИБ и Парламента за подобряване на достъпа до документи и данни на ЕИБ, свързани със стратегическата ориентация и политиките в областта на финансирането в бъдеще, за да се увеличи отчетността на Банката;

93. изисква от председателя на ЕИБ да предаде настоящата резолюция на директорите и гуверньорите на ЕИБ и призовава тя да бъде обсъдена в Управителния комитет;

94. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ (7.2.2020)

на вниманието на комисията по бюджети

относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

(2019/2126(INI))

Докладчик по становище (*): Бас Ейкхаут

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава значението на дейностите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в качеството ѝ на банка на Съюза, за увеличаване на настоящите равнища на инвестиции в ЕС, които остават под отчитаните в миналото средни стойности и са недостатъчни за осъществяване на амбициите на ЕС във връзка с устойчивостта, икономическата и социалната сфера и създаването на работни места и за постигане на регионално сближаване, иновации и конкурентоспособност на равнището на ЕС, както и финансиране на местното равнище, в т.ч. общините, които отговарят на потребностите на населението; решително насърчава ЕИБ да продължи да полага усилия за допълнително подпомагане на инвестициите за по-устойчива и конкурентоспособна европейска икономика;

2. призовава Комисията да обърне специално внимание на необходимостта да гарантира, че фискалните правила на ЕС подкрепят бъдещите усилия за повишаване на равнището на публичните инвестиции в ЕС, благодарение на което ЕИБ ще може да се възползва от тези увеличени публични инвестиции; подчертава важната роля на публичния сектор за изпълнението на инвестиционните цели, обявени от новата Комисия, а именно за освобождаване на финансиране в размер на един трилион евро за инвестиции в екологичен преход през следващото десетилетие;

3. подчертава, че за да се осъществят тези амбиции на ЕС, може да се окаже необходимо поемането на по-голям риск от страна на ЕИБ, особено в секторите и регионите, които привличат по-малко инвестиции, при условие че това отпускане на заеми отговаря на критериите за допустимост на ЕИБ и като се има предвид запазването на общия рейтинг „ААА“ на ЕИБ, успоредно с увеличаването на капитала и развитието на експертен опит в областта на иновативните инструменти за финансиране;

4. призовава за общо увеличаване на капитализацията на ЕИБ, за да се създадат условия за повече дългосрочни заеми и иновативни инструменти при финансирането на проекти със значителен потенциал за осигуряването на ползи по отношение на устойчивостта, социалната сфера и иновациите, включително проекти за създаване на устойчиви работни места и за намаляване на неравенствата; подчертава значението на фактора допълняемост, който трябва играе ЕИБ по отношение на инвестициите в целия ЕС, и на сътрудничеството с множество партньори; отбелязва освен това, че добавената стойност на финансирането от ЕИБ се състои също в предоставянето на технически съвети и изграждането на капацитет с цел да се помогне на проектите да достигнат фаза на готовност за инвестиции и да се осигури възможно най-голям географски баланс;

5. отбелязва резултатите от доклада на ЕИБ за инвестициите за 2018/2019 г. по отношение на финансирането на малките и средните предприятия (МСП) и на дружествата със средна пазарна капитализация; счита, че подкрепата за МСП и за дружествата със средна пазарна капитализация трябва да продължи да бъде основна цел за ЕИБ, и настоятелно призовава за увеличаване на усилията и за поставяне на по-силен акцент върху финансирането на МСП, за да се намали недостигът на финансиране за тези дружества; в този смисъл приветства компонента за МСП на фонда InvestEU; подчертава, че е необходимо да се постави акцент върху дългосрочното финансиране, по-конкретно чрез оказване на подкрепа за проекти, които не биха били финансирани по друг начин, и по-специално за иновативни стартиращи предприятия и МСП; подчертава обаче, че дейността на ЕИБ по финансиране не е заместител на устойчивите фискални политики в държавите членки; призовава ЕИБ да увеличи инвестициите в радикални иновации, и особено за екологичния преход, за да се осигури подкрепа за европейските предприятия;

6. приветства поетия от председателя на Комисията ангажимент за преобразуване на части от ЕИБ в банка по въпросите на климата, както и принципите на Европейския зелен пакт и решението на Съвета на директорите на ЕИБ за увеличаване на дела на финансирането от ЕИБ за действия в областта на климата и устойчивостта на околната среда до най-малко 50% до 2025 г. и за привеждане на всички дейности на ЕИБ по финансиране в съответствие с целите на Парижкото споразумение до края на 2020 г.;

7. призовава ЕИБ да увеличи финансирането за справяне с технологичния преход, за подкрепа на развитието на умения, които отговарят на настоящите и бъдещите потребности на пазара на труда, за допълнително насърчаване на инвестициите в цифрови умения на служителите и предприемачите, цифрова инфраструктура и изграждане на капацитет за цифровизация, за осигуряване на финансови средства за дългосрочни научни изследвания и иновации и за МСП, за подкрепа на социалната икономика и задълбочаване на социалното и териториалното сближаване, по-конкретно чрез преодоляване на настоящия недостиг на инвестиции в обществени жилища и инфраструктура;

8. отбелязва новия европейски план за устойчиви инвестиции на Комисията и призовава Комисията да подкрепя изцяло инициативите на ЕИБ по отношение на устойчивостта;

9. призовава ЕИБ да играе основна роля в устойчивото финансиране както в Европа, така и извън нея, и да запази важната си роля в създаването на механизми на ЕС за финансиране за трети държави, и по-специално за развиващите се държави;

10. признава, че Европейският съюз и неговите държави членки трябва да инвестират повече в борбата с изменението на климата, цифровата революция и обществените услуги; поради това приветства решението на Съвета на директорите на ЕИБ да прекрати предоставянето на финансова подкрепа за повечето проекти, свързани с изкопаеми горива, до края на 2021 г. и да приведе целия ѝ портфейл, включително операциите на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), и политиките за отпускане на заеми в съответствие с целите на Парижкото споразумение;

11. призовава ЕИБ да работи за утвърждаване на поемането на ангажименти за декарбонизация от страна на дружествата като условие те да получат подкрепа от ЕИБ, и да предоставя съвети относно начина, по който дружествата могат да изпълнят тези ангажименти; призовава ЕИБ да прилага рамката на таксономията на ЕС, след като тя бъде официално приета, като референтен показател за своите инвестиции в областта на климата и околната среда; призовава ЕИБ да разработи надеждна методология за измерване, оповестяване и постигане на съответствие с Парижкото споразумение на своите операции по финансиране;

12. отбелязва различното икономическо положение и капацитет на държавите членки и подчертава, че е важно да се осигури справедлив преход, за да се помогне на най-засегнатите региони и държави да се приспособят към неизбежните промени, така че никой да не изостане; подчертава необходимостта от проактивна подкрепа на районите, в които понастоящем работните места зависят от сектори с високи емисии, чрез значителни инвестиции в обучение и алтернативни икономически възможности, за да се осигурят работни места с високо качество, като по този начин се гарантира плавен преход; счита, че съгласуваността и координацията с други инструменти на ЕС за финансиране в това отношение ще бъдат от решаващо значение;

13. подчертава, че основната количествена цел на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за мобилизиране на допълнителни 500 милиарда евро частни и публични инвестиции не следва да бъде основната движеща сила за успеха на ЕФСИ и че измерими цели относно устойчивостта, допълняемостта, географското покритие и социалното въздействие следва да бъдат поне също толкова важни в бъдещите инвестиционни стратегии;

14. призовава ЕИБ да увеличи дела на финансирането чрез ЕФСИ и InvestEU за проекти, които допринасят съществено за постигане на целите на ЕС в областта на устойчивостта и социалната сфера, в съответствие с приложимите разпоредби на ЕС; призовава Комисията да гарантира, че методологиите на InvestEU за доказване на устойчивостта са в пълно съответствие с целите на ЕС за устойчивост и че критериите за оценка на социалните проекти вземат предвид принципите на Европейския стълб на социалните права; подчертава в този контекст, че е важно да се осъществяват предварителни и последващи оценки на устойчивостта, конкурентоспособността и икономическото и социалното въздействие на проектите, както и на въздействието им върху околната среда;

15. призовава ЕИБ да даде приоритет, чрез своите дейности по отпускане на заеми, на подкрепата за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие;

16. призовава групата на ЕИБ да осигурява по-голяма прозрачност и отчетност във връзка с икономическите си операции, използването на гаранцията от бюджета на ЕС, допълняемостта на операциите на ЕИБ и евентуалните бъдещи планове за дъщерна структура за развитие на ЕИБ;

17. отбелязва, че политиката на групата на ЕИБ за прозрачност се основава на презумпция за оповестяване; призовава ЕИБ да увеличи като цяло усилията си в областта на комуникацията, и по-специално да задълбочи комуникацията и да популяризира своите инструменти сред националните и местните публични и частни участници чрез своите бюра за връзка в държавите членки; подчертава значението на правилното провеждане на консултации с местните общности и граждани преди и по време на изпълнението на проектите и на необходимостта от подходящи механизми за консултации с различните заинтересовани страни, като експерти по въпросите на климата, синдикални организации, участници от гражданското общество, представители на деловите среди, МСП и академичните среди;

18. призовава групата на ЕИБ да подобри отчетността си по тези въпроси и предлага провеждането на всеки три месеца на диалог със съответните комисии на Парламента, за да се осигури участие в инвестиционната стратегия на ЕИБ, както и адекватен надзор; подчертава значението на засиления контрол от страна на Парламента върху решенията на Съвета на директорите на ЕИБ и посочва възможността Парламентът да има статут на наблюдател по време на заседанията на Съвета на директорите, за да се осигури по-добър обмен на информация; изисква от Комисията да увеличи своята прозрачност по отношение на Парламента във връзка с позициите, които заема в Съвета на директорите на ЕИБ; призовава за меморандум за разбирателство между ЕИБ и Парламента за подобряване на достъпа до документи и данни на ЕИБ, свързани със стратегическата ориентация и политиките в областта на финансирането в бъдеще, за да се увеличи отчетността на Банката;

19. подчертава, че правата на Сметната палата за одит на ЕИБ следва да бъдат засилени и да обхващат всички операции на ЕИБ и че одитите следва да включват разходната ефективност на инвестиционните усилия на ЕИБ и допълняемостта на нейните проекти и да бъдат оповестявани публично; призовава ЕИБ да задълбочи сътрудничеството си с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и с Европейската прокуратура в бъдеще и да докладва на компетентните органи за всички случаи на възможни измами; счита, че Европейската прокуратура следва в бъдеще да разполага с мандат за наказателно преследване на престъпните дейности по отношение на средствата на ЕИБ в държавите – членки на ЕС, които членуват в Европейската прокуратура;

20. приветства новата политика на групата на ЕИБ относно неоказващите съдействие юрисдикции и доброто управление в областта на данъчното облагане, която беше приета през 2019 г., но припомня, че е изключително важно тази политика да бъде подсилена с оглед на новите и съществуващите начини за избягване на данъци, като използването на хибридни образувания, преференциалното третиране във връзка с права върху интелектуална собственост или използването на юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки за прехвърляне на печалби; призовава другите европейски финансови институции да прилагат същите стандарти; призовава ЕИБ да използва пълноценно своите инструменти за борба с избягването на данъци за чувствителни към риска проекти в рамките на своята надлежна данъчна проверка и да си служи с изискванията за преместване, когато е необходимо; приветства член 155, параграф 3 от Финансовия регламент от 2018 г., приложим за общия бюджет на Съюза, съгласно който бюджетните гаранции зависят от разкриването на информация относно действителните собственици и публикуването на докладваната информация по държави; отбелязва преразгледаната рамка на групата на ЕИБ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и призовава ЕИБ да актуализира своята политика с оглед на Петата директива относно борбата с изпирането на пари в сила от януари 2020 г., както и да си сътрудничи със съответните органи, за да се гарантира налагането на подходящи санкции за нарушаване на законодателството и строги стандарти за финансовите посредници;

21. отбелязва, че ЕИБ е обвързана с Хартата на основните права на ЕС и че принципите на правата на човека са включени в нейните процедури и стандарти за надлежна проверка, включително публично достъпни предварителни оценки; призовава ЕИБ да гарантира, че нейният механизъм за подаване на жалби функционира пълноценно, така че да се откриват и отстраняват евентуални нарушения на правата на човека в рамките на проекти, свързани с ЕИБ; призовава ЕИБ да осигури включването на гаранции за защита на правата на човека в предстоящото преразглеждане на своите социални стандарти и стандарти за околната среда, предвидено за 2020 г.;

22. отбелязва, че ЕИБ има политика за борба с измамите с независима служба за разследване на сигнали за измами, подадени вътрешно или външно; призовава ЕИБ да обмисли възможността за актуализиране на своята политика с цел подобряване на своята рамка за борба с измамите и да обезпечи адекватни ресурси, особено като се има предвид важната роля, която играе ЕИБ при изпълнението на политиките на ЕС, като InvestEU и Европейския зелен пакт; отбелязва, че в политиката на ЕИБ за борба с измамите вече са предвидени санкции и средства за правна защита, като се дава възможност например да се спират плащанията, да се изисква възстановяване на изплатените суми и да се спират или отменят проекти; призовава ЕИБ да спира плащанията при твърдения за тежки случаи на лошо управление и/или корупция;

23. приветства подписването на 26 септември 2019 г. на меморандум за разбирателство между ЕИБ и японската агенция за международно сътрудничество (JICA), което ще осигури възможност за допълнително съфинансиране и съвместни инвестиции в развиващите се държави; това сътрудничество укрепва важното стратегическо партньорство между ЕИБ и JICA за подпомагане на проекти в трети държави, свързани с решаването на глобални въпроси;

24. подкрепя ангажимента, поет от ЕИБ в рамките на третата стратегия за многообразие и приобщаване, която обхваща периода 2018 – 2021 г., за увеличаване на броя на жените на висши ръководни длъжности на 50% до 2021 г.; призовава ЕИБ да гарантира постигането на целта за получаване на сертификация за равенство между половете (Economic Dividends for Gender Equality (EDGE) Certification) през следващите дванадесет месеца;

25. призовава ЕИБ да продължи да работи в сътрудничество с единомислещи партньори за решаването на глобални въпроси;

26. призовава за увеличаване на финансовата подкрепа за местните източници на енергия, за да се сложи край на голямата зависимост на Европа от външни източници на енергия и да се гарантират доставките;

27. приканва ЕИБ да работи с малки пазарни участници и общностни кооперации за укрепването на малки проекти за енергия от възобновяеми източници и по този начин да им даде възможност да отговорят на условията за финансиране от ЕИБ.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.2.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gunnar Beck, Gilles Boyer, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Johan Van Overtveldt

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marc Angel, Carmen Avram, Damien Carême, Lefteris Christoforou, Bas Eickhout, Niels Fuglsang, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Eva Maydell, Caroline Nagtegaal, Jessica Polfjärd, Stéphane Séjourné

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

José Manuel Fernandes, Ralf Seekatz

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

37

+

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz

RENEW

Gilles Boyer, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphane Séjourné

S&D

Marc Angel, Carmen Avram, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli

VERTS/ALE

Damien Carême, Bas Eickhout, Stasys Jakeliūnas, Ernest Urtasun

 

4

-

ECR

Johan Van Overtveldt

ID

Gunnar Beck, Valentino Grant, Jörg Meuthen

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.3.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Joachim Kuhs, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Derk Jan Eppink, Eero Heinäluoma, Martin Hojsík, Fabienne Keller, Victor Negrescu

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

Marco Campomenosi, Jérémy Decerle, Nicolás González Casares, Herve Juvin, Lídia Pereira

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Martin Hojsík, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Nicolás González Casares, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

4

-

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Marco Campomenosi, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

3

0

ECR

Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Herve Juvin

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 24 март 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност