RAPORT referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual 2019

  10.3.2020 - (2019/2126(INI))

  Comisia pentru bugete
  Raportor: David Cormand 
  Raportor pentru aviz (*):
  Bas Eickhout, Comisia pentru afaceri economice și monetare
     (*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură


  Procedură : 2019/2126(INI)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0081/2020
  Texte depuse :
  A9-0081/2020
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual 2019

  (2019/2126(INI))

  Parlamentul European,

   având în vedere articolele 15, 126, 174, 175, 177, 208, 209, 271, 308 și 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Protocolul său nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții (BEI),

   având în vedere Planul operațional al Grupului BEI pentru anul 2019, publicat pe site-ul băncii,

   având în vedere Raportul de activitate al BEI pentru 2018, intitulat „Opportunity Delivered” (Potențial descătușat),

   având în vedere Raportul financiar și Raportul statistic al BEI pe 2018,

   având în vedere raportul BEI intitulat „EIB operations inside the European Union – Annual report 2018” (Operațiunile BEI în interiorul Uniunii Europene – Raport anual 2018), publicat în 2019,

   având în vedere raportul BEI intitulat „The EIB outside the European Union – Financing with global impact – Annual report 2018” (BEI în exteriorul Uniunii Europene – Finanțare cu impact global – Raport anual 2018), publicat în 2019,

   având în vedere raportul BEI intitulat „Annual Report 2018: European Investment Advisory Hub” (Raport anual 2018: Platforma europeană de consiliere în materie de investiții), publicat în 2019,

   având în vedere noua strategie climatică și noua politică de împrumuturi din sectorul energiei, adoptate de BEI în noiembrie 2019,

   având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2396 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții[1],

   având în vedere recomandarea Ombudsmanului European în cauza 146/2017/DR privind modul în care Banca Europeană de Investiții a soluționat o plângere referitoare la încălcări ale cerințelor în materie de mediu, sănătate și siguranță în cadrul unui proiect finanțat de aceasta,

   având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul verde european” (COM(2019)0640),

   având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 2020 intitulată „Planul de investiții pentru o Europă durabilă, Planul de investiții din cadrul Pactului verde european”, (COM(2020)0021),

   având în vedere propunerea Comisiei din 14 ianuarie 2020 referitoare la un regulament de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, (COM(2020)0022),

   având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan de acțiune: finanțarea creșterii durabile” (COM(2018)0097),

   având în vedere Inițiativa BEI privind reziliența economică,

   având în vedere aprobarea de către BEI a ratificării Acordului de la Paris de către UE la 7 octombrie 2016,

   având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite,

   având în vedere discursul inaugural din 16 iulie 2019 al Ursulei von der Leyen în calitate de candidată la funcția de președinte al Comisiei Europene, la sesiunea plenară a Parlamentului de la Strasbourg,

   având în vedere discursul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, rostit la 11 decembrie 2019 în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului de la Bruxelles,

   având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

   având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0081/2020),

  A. întrucât, potrivit articolului 309 din TFUE și jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, BEI trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii, și întrucât, potrivit articolului 18 din Statutul BEI, aceasta trebuie să își utilizeze fondurile în mod cât mai eficient în interesul Uniunii; întrucât aici se încadrează și respectarea Acordului de la Paris privind clima și obligațiile Uniunii în ceea ce privește protecția mediului enunțate la articolele 11 și 191 din TFUE;

  B. întrucât obligațiunile BEI au primit ratingul AAA de la principalele agenții de rating de credit, datorită, printre altele, faptului că se află în proprietatea statelor membre și datorită gestionării conservatoare a riscurilor;

  C. întrucât BEI și-a menținut profitabilitatea în 2018, cu un excedent net de 2,3 miliarde EUR; întrucât Grupul BEI ar trebui să își mențină bonitatea ridicată, precum și un portofoliu de active solid și de înaltă calitate;

  D. întrucât, fiind cel mai mare debitor și finanțator multilateral din lume și fiind deținută în comun de statele membre ale UE, BEI este partenerul firesc al Uniunii în executarea instrumentelor financiare, în strânsă cooperare cu instituțiile financiare naționale și multilaterale;

  E. întrucât grupul BEI este obligat prin tratate să contribuie la integrarea, coeziunea economică și socială și dezvoltarea regională ale UE prin diverse instrumente de investiții, cum ar fi împrumuturile, titlurile de capital, garanțiile, mecanismele de partajare a riscurilor și serviciile de consiliere;

  F. întrucât Comisia estimează la 1 115 miliarde EUR investițiile anuale necesare pentru atingerea obiectivelor asumate de Uniune pentru 2030[2], întrucât planul de investiții pentru o Europă durabilă al Comisiei vizează deblocarea unor investiții în valoare de o mie de miliarde EUR în următorul deceniu;

  G. întrucât investițiile durabile au, de obicei, randamente mai mari decât cele standard, iar volumele tind, prin urmare, să fie modeste, în timp ce riscurile asociate tind să fie mai mari; întrucât lichiditatea piețelor de produse financiare durabile trebuie accentuată și întrucât acest lucru se poate realiza doar prin sporirea numărului de produse de pe piață; subliniază că nu se poate preconiza că doar sectorul privat va atinge masa critică și că sectorul public trebuie să fie mai prezent pe piețele activelor financiare sustenabile și trebuie să își mărească cota de piață, așadar reducând riscurile și randamentele, totodată asigurând o participare sporită pe piață și lichiditate mai mare;

  H. întrucât BEI joacă un rol important în strategia UE de a aborda provocările legate de climă și mediu - provocări care reprezintă sarcina definitorie a acestei generații, astfel cum a fost prezentată de Comisie, cu investiții suplimentare în valoare de 260 de miliarde EUR necesare anual pentru a atinge obiectivele actuale privind clima și energia pentru 2030;

  I. întrucât ar trebui să se acorde o atenție constantă dezvoltării de bune practici în legătură cu politica privind performanța și gestionarea, guvernanța și transparența grupului BEI,

  Recomandări generale

  1. evidențiază importanța activităților BEI, în calitate de bancă a Uniunii, pentru creșterea nivelului actual al investițiilor în UE, aflat sub nivelurile medii din trecut și insuficient pentru a realiza ambițiile UE privind sustenabilitatea, domeniul economic, social și crearea de locuri de muncă sau pentru a asigura coeziunea regională, inovarea și competitivitatea la nivelul UE, precum și finanțarea la nivel local, inclusiv pentru administrații locale care răspund nevoilor cetățenilor;

  2. recunoaște că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să investească mai mult în lupta împotriva schimbărilor climatice, în revoluția digitală și în serviciile publice;

   

  3. observă deteriorarea climatului economic mondial, în care creșterea reală a PIB-ului a încetinit și provocările globale contribuie la incertitudine; observă nivelurile slabe ale investițiilor din UE în ultimul deceniu; solicită mai multe investiții publice și private în UE la nivel național, regional și local;

   

  4. ia act de Raportul privind investițiile 2019-2020 al BEI, care subliniază provocările cu care se confruntă UE în ceea ce privește competitivitatea, cum ar fi creșterea inegalităților și nivelurile insuficiente ale investițiilor, în special în cercetare și dezvoltare legate de climă și în digitalizare, care amenință viitorul economic al Europei; îndeamnă BEI să depună toate eforturile pentru a aborda aceste probleme în cadrul activităților sale;

   5. ia act de faptul că, în 2018, BEI a investit 64 de miliarde EUR în 854 de proiecte; observă că BEI aderă la principiul prudențial, având doar 0,3 % credite neperformante;

  6. subliniază încă o dată necesitatea de a echilibra distribuția geografică a finanțării acordate de BEI; solicită BEI să remedieze deficiențele sistemice care împiedică anumite regiuni sau țări să profite pe deplin de activitățile sale financiare, printre altele prin intensificarea eforturilor de a-și extinde activitățile de creditare prin furnizarea de asistență tehnică și sprijin consultativ, în special în regiunile cu o capacitate redusă de investiții, și prin consilierea cu privire la dezvoltarea de proiecte, cu scopul de a promova creșterea economică favorabilă incluziunii și convergența și coeziunea economică, socială și teritorială și având în vedere natura bazată pe cerere a finanțării BEI;

  7. invită BEI să își asume un rol important în finanțarea durabilă, atât în Europa, cât și în afara ei, și să acorde prioritate, prin activitățile sale de creditare, punerii în aplicare a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) de pe Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU prin deblocarea în continuare a investițiilor în proiecte sociale, ecologice și durabile;

  8. solicită acordarea unui sprijin adecvat pentru consolidarea mecanismelor prin care se furnizează asistență tehnică, expertiză financiară și consolidarea capacităților pentru autoritățile locale și regionale în faza premergătoare aprobării proiectelor, pentru a îmbunătăți accesibilitatea și participarea tuturor statelor membre; în această privință, solicită și un sprijin sporit pentru serviciile de consiliere, precum Platforma de consiliere InvestEU, Jaspers, Elena și Fi-compass; solicită intensificarea cooperării cu băncile naționale de promovare și cu instituțiile naționale;

  9. salută eforturile punctuale depuse de BEI pentru a sprijini proiecte pe care le finanțează în faza de punere în aplicare (punerea la dispoziție a experților, instrumente de sprijin și elaborarea studiilor pregătitoare); invită BEI și Comisia să formuleze împreună propuneri care să vizeze o implicare mai sistematică a echipelor BEI în punerea în aplicare a proiectelor în statele care solicită acest lucru, în special în domeniile care necesită expertiză de nivel înalt sau în domenii strategice pentru Uniune, precum combaterea schimbărilor climatice;

  10. salută sprijinul acordat de BEI pentru obiectivele de coeziune, în valoare de 200 de miliarde EUR numai în perioada 2009-2018;

  11. invită BEI să pună accentul pe consultările cu toate părțile interesate afectate de proiectele sale, în special cu comunitățile locale, societatea civilă și publicul;

  12. consideră că inovarea și competențele sunt elemente fundamentale pentru a asigura creșterea durabilă, a crea locuri de muncă de înaltă calitate și a impulsiona competitivitatea pe termen lung; salută faptul că, în 2018, BEI a acordat sprijin pentru inovare și competențe în valoare de 13,5 miliarde EUR; preconizează că BEI va acorda sprijin în continuare pentru inovare și competențe;

  13. consideră că, pentru a rămâne competitivă, Europa trebuie să accelereze adoptarea tehnologiilor digitale și investițiile în infrastructura și competențele digitale; invită BEI să abordeze tranziția tehnologică cu sprijin sporit pentru digitalizare;

  14. consideră primordiale cele zece standarde stabilite de manualul social și de mediu al BEI, care reprezintă o condiție prealabilă pentru orice participare la operațiunile sale de împrumut, inclusiv în domenii precum prevenirea și reducerea poluării, biodiversitatea și ecosistemele, standardele legate de climă, patrimoniul cultural, relocarea forțată, drepturile și interesele grupurilor vulnerabile, standardele de muncă, sănătatea publică și la locul de muncă, siguranța și securitatea și implicarea părților interesate;

  15. invită Comisia să acorde o atenție deosebită asigurării faptului că normele fiscale ale UE sprijină eforturile viitoare de creștere a nivelului investițiilor publice în UE, ceea ce va permite BEI să valorifice această creștere a investițiilor;

  16. consideră că criteriile de evaluare a proiectelor sociale ar trebui să țină seama de principiile Pilonului european al drepturilor sociale; subliniază, în acest context, că este important să se efectueze evaluări ex-ante și ex-post cu privire la sustenabilitatea și competitivitatea proiectelor și la impactul lor economic, social și asupra mediului;

  17. salută măsurile adoptate de BEI până în prezent; invită BEI să îmbunătățească raportarea și evaluarea rezultatelor reale obținute, precum și analiza impactului real economic, social și asupra mediului al investițiilor sale;

  18. invită BEI să adopte măsuri în urma concluziilor raportului special 03/2019 al Curții de Conturi Europene, care a evaluat eficacitatea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) în mobilizarea de finanțare pentru a sprijini investiții suplimentare în întreaga UE; observă că raportul a concluzionat că unele operațiuni FEIS pur și simplu au înlocuit alte operațiuni ale BEI și că o parte a finanțării a fost furnizată pentru proiecte care ar fi putut utiliza alte surse de finanțare publică sau privată și astfel, în unele cazuri, a fost supraevaluată măsura în care sprijinul acordat de FEIS determina efectiv investiții suplimentare;

  19. subliniază că obiectivul-cheie cantitativ al FEIS de a mobiliza investiții private și publice suplimentare în valoare de 500 de miliarde EUR nu ar trebui să fie criteriul determinant pentru succesul său și că obiectivele măsurabile privind sustenabilitatea, adiționalitatea, acoperirea geografică și impactul social ar trebui să fie cel puțin la fel de importante în viitoarele strategii de investiții;

  20. invită BEI să mărească ponderea finanțării acordate de FEIS și InvestEU proiectelor care contribuie substanțial la obiectivele UE în domeniul social și al sustenabilității, în conformitate cu normele UE aplicabile; invită Comisia să se asigure că metodologiile InvestEU de verificare a sustenabilității respectă pe deplin obiectivele UE în materie de sustenabilitate și că criteriile de evaluare a proiectelor sociale țin seama de principiile Pilonului european al drepturilor sociale; subliniază, în acest context, că este important să se efectueze evaluări ex-ante și ex-post cu privire la sustenabilitatea și competitivitatea proiectelor și la impactul lor economic, social și asupra mediului;

  21. consideră că este necesară evaluarea externă în continuare a naturii suplimentare a politicii de acordare de credite a BEI și că rezultatele evaluării ar trebui să fie puse la dispoziția publicului;

  22. consideră că, în urma publicării rezultatelor evaluării externe, ar trebui să se analizeze dacă este necesară o majorare generală a capitalizării BEI pentru a permite acordarea mai multor împrumuturi pe termen lung și utilizarea unor instrumente inovatoare la finanțarea proiectelor cu un potențial substanțial pentru sustenabilitate și cu avantaje sociale și în materie de inovare, inclusiv proiecte care creează creștere durabilă și reduc inegalitățile;

  23. solicită BEI să asigure o strânsă coordonare, coerență și consecvență între politicile UE, instrumentele de finanțare și investiții, în scopul evitării suprapunerilor și al consolidării sinergiilor de finanțare;

  O BEI mai axată pe climă și pe o tranziție justă

  24. salută deciziile adoptate la 14 noiembrie 2019 de Consiliul de administrație al BEI pentru a alinia politica băncii la o traiectorie vizând o încălzire globală de maximum 1,5°C față de nivelurile perioadei preindustriale;

  25. recunoaște că poate fi necesar ca BEI să își asume mai multe riscuri, în special în sectoarele și regiunile care atrag mai puține investiții, pentru a realiza obiectivele ambițioase de mai sus și cele prezentate în Pactul verde european, cu condiția ca aceste împrumuturi să respecte criteriile de eligibilitate ale BEI și ca BEI să își mențină ratingul AAA;

  26. salută faptul că BEI este lider mondial în emiterea de obligațiuni ecologice și unul dintre pionieri în lansarea de obligațiuni ecologice de succes, cu un capital de peste 23 de miliarde EUR în 11 ani, piața globală a obligațiunilor ecologice valorând în prezent peste 400 de miliarde EUR; observă că o provocare majoră a fost stabilirea standardelor comune, pentru a se evita dezinformarea ecologică; salută noile obligațiuni ale BEI de sensibilizare cu privire la sustenabilitate, lansate în 2018 și menite să sprijine investițiile în obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; subliniază că este importantă stabilirea unor standarde comune cu privire la aceste noi obligațiuni, pentru a asigura faptul că proiectele sunt transparente, verificabile și măsurabile; invită BEI să continue și să extindă emisiunea de obligațiuni ecologice, cu scopul de a facilita punerea în aplicare a Pactului verde european, obligațiuni care vor fi achiziționate de către Banca Centrală Europeană, și să contribuie la dezvoltarea pieței obligațiunilor ecologice bazate pe activitatea din cadrul Planului de acțiune al UE privind finanțarea creșterii durabile, inclusiv pe taxonomia UE a finanțării durabile;

  27. solicită ca Fondul European de Investiții (FEI) să fie pe deplin integrat în toate măsurile BEI legate de climă; invită FEI să acorde o mai mare prioritate nevoilor în materie de inovație pentru tranziția către o Europă neutră din punct de vedere climatic; solicită FEI să asigure faptul că se implică în mod activ în toate investițiile sale, împreună cu entitățile beneficiare, în sensul comunicării de către acestea a unor informații mai ample legate de impactul climatic, totodată în sensul reducerii emisiilor lor și al direcționării investițiilor către alternative cu costuri rentabile (de exemplu, eficiență energetică sau imunizare la schimbările climatice pentru reziliență);

  28. salută faptul că, în 2018, BEI a acordat 29 % din împrumuturi pentru proiecte climatice;

  29. invită BCE ca, în cadrul revizuirii sale strategice în curs, să exploreze instrumente de sprijin și coordonare cu BEI, în special în ceea ce privește rolul său de bancă a UE în domeniul climei, îndeosebi în ceea ce privește finanțarea tranziției verzi și a sustenabilității economiei;

  30. reamintește că strategia climatică a BEI a fost adoptată în 2015, împreună cu sectoarele eligibile și criteriile de eligibilitate ale BEI pentru climă și cu Planul de punere în aplicare a strategiei climatice; solicită o revizuire în 2020 a strategiei de punere în aplicare pentru alinierea la Acordul de la Paris, care să includă o foaie de parcurs concretă pentru atingerea obiectivului granular[3] de 50 % până în 2025, precum și garanții pentru neutralitatea climatică a împrumuturilor rămase în urma unui proces deschis și transparent de consultare publică; invită BEI să informeze în detaliu părțile interesate și publicul larg de îndată ce documentele sunt adoptate; reamintește BEI că investițiile ecologice trebuie să fie viabile și să faciliteze coeziunea între statele membre;

  31. face un apel ferm pentru consolidarea criteriilor de eligibilitate pentru acțiunile climatice, cu scopul de a elimina riscul ca unele investiții să nu ducă la reduceri importante ale gazelor cu efect de seră (GES), asigurând coerența cu legislația UE aplicabilă și aliniind activitățile BEI la noul cadru de taxonomie; consideră că un principiu general de evitare a acțiunilor dăunătoare ar trebui să stea la baza tuturor operațiunilor BEI și să fie introdus în declarația sa privind normele sociale și de mediu, declarație care, în 2020, trebuie revizuită și aliniată la obiectivul de încălzire globală maximă de 1,5°C;

  32. salută metodologia revizuită a BEI în materie de evaluare a amprentei de carbon și solicită aplicarea completă a acesteia, cu acordarea unei atenții speciale emisiilor legate de cererea marginală și emisiilor indirecte (denumite „emisii de tip 3”); solicită ca proiectele să facă obiectul unei evaluări complete, și nu al unei simple analize economice a ciclului de viață al emisiilor lor; solicită o contabilizare riguroasă a aspectelor legate de climă, în special la evaluarea economică și financiară a proiectelor pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă (resurse alocate și cheltuieli efective); solicită, în acest sens, actualizarea estimării calculelor ratelor de utilizare;

  33. este de părere că BEI ar trebui să le solicite clienților săi intermediari să își facă publică expunerea la combustibili fosili și ar trebui să le aplice în mod treptat restricții intermediarilor puternic expuși; speră că, până la sfârșitul anului 2025, toți intermediarii vor dispune de un plan de decarbonizare, indispensabil pentru a putea fi finanțați în continuare; subliniază că aceste noi cerințe nu ar trebui să fie în detrimentul accesului la finanțare pentru IMM-uri;

  34. salută faptul că BEI a pus capăt sprijinului acordat pentru sectorul cărbunelui în mod efectiv încă din 2013, prin adoptarea versiunii din 2013 a politicii sale de creditare în domeniul energiei; este de părere că finanțarea BEI ar trebui să fie condiționată de un plan de tranziție bazat pe criterii științifice, cu obiective clare și angajamente încadrate în timp, de aliniere la Acordul de la Paris, pentru a pune capăt treptat susținerii pe care o acordă proiectelor a căror activitate generează emisii importante de GES, conform celor mai bune practici din sectorul bancar comercial[4]; invită BEI să ofere consiliere cu privire la modul în care întreprinderile pot renunța la combustibilii fosili;

  35. invită BEI să includă în documentația de finanțare clauze care să îi oblige pe beneficiarii împrumuturilor sale să se angajeze să îndeplinească pe deplin orice obiectiv de decarbonizare care ar fi putut fi inclus în solicitarea lor de împrumut; consideră că astfel de clauze ar trebui să conțină o dispoziție conform căreia plățile sunt condiționate de îndeplinirea satisfăcătoare a acestor angajamente și că, în cazurile în care se efectuează plăți înainte de îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare, ar trebui să existe un sistem eficient de indemnizare ex-post;

  36. salută noua politică de împrumuturi a BEI din domeniul energiei, în special potențialul său de a schimba regulile jocului în rândul instituțiilor financiare, având în vedere efectul de propagare asupra altor bănci; salută faptul că politica vizează intermediarii financiari, prioritizarea eficienței energetice și a energiei din surse regenerabile, cu o trimitere pozitivă la comunitățile energetice și micro-rețele, precum și potențialul pe care îl reprezintă pentru un sprijin financiar sporit pentru sursele locale de energie, cu scopul de a pune capăt dependenței ridicate a Europei de sursele externe de energie și de a asigura aprovizionarea; constată că se aplică unele excepții pentru aprobarea anumitor proiecte din domeniul gazelor până la sfârșitul lui 2021 și că ar putea să se mențină sprijinul pentru proiectele de rețele gazifere prevăzute pentru transportul gazelor cu emisii reduse de carbon; subliniază riscul de a investi în active depreciate prin împrumuturi pentru infrastructura de combustibili fosili; solicită BEI să clarifice că nu va iniția nicio evaluare a vreunui proiect legat de combustibilii fosili care nu i-a fost prezentat înainte de 14 noiembrie 2019; solicită ca această politică să fie revizuită periodic și permanent, în conformitate cu taxonomia UE a finanțării durabile, și, odată adoptată în mod oficial, ca această taxonomie să fie utilizată ca punct de referință pentru investițiile sale în domeniul climei și al mediului, astfel încât să fie consecventă cu o traiectorie compatibilă cu limitarea încălzirii globale la mai puțin de 1,5 °C, precum și cu dezvoltarea unor noi acțiuni externe adecvate în UE;

  37. insistă ca BEI să aplice principiul eficacității energetice la toate împrumuturile pe care le acordă în sectorul energetic, ținând cont de efectele eficacității energetice asupra cererii viitoare și de contribuția sa la securitatea energetică;

  38. consideră că revizuirea politicii BEI de acordare de credite în domeniul transporturilor este o prioritate esențială; solicită adoptarea rapidă a unei noi politici de finanțare a transporturilor, care să aibă drept obiectiv decarbonizarea până în 2050 a sectorului transporturilor din Uniune; subliniază că BEI ar trebui să se implice în continuare în finanțarea inovării și a tehnologiei ecologice în aviație, inclusiv a dezvoltării de biocarburanți durabili, a electrificării și a tehnologiei hibride, pentru a decarboniza aviația și a realiza obiectivul principal al Acordului de la Paris;

  39. solicită aplicarea unor politici noi în sectoarele industriale cu o intensitate ridicată a carbonului în care este implicată BEI, cum ar fi sectorul cimentului, cel petrochimic și industria siderurgică, punând accentul pe sustenabilitatea acestor sectoare și pe promovarea economiei circulare bazate pe cicluri materiale netoxice, și pentru a alinia toate împrumuturile sectoriale la realizarea neutralității climatice cel târziu până în 2050; reamintește că o schimbare la scară largă poate fi realizată numai dacă sectoarele industriale respective participă la aceasta;

  40. reamintește BEI că protecția biodiversității reprezintă un element-cheie al adaptării la schimbările climatice și că reconstrucția ecosistemelor este singura tehnologie dovedită în materie de emisii negative; invită BEI să dezvolte în continuare componentele de protecție a biodiversității în instrumentele sale financiare, pentru a evita efectele negative asupra biodiversității; solicită BEI și să se angajeze să pună capăt finanțării proiectelor care contribuie la pierderea și la degradarea biodiversității și a ecosistemelor, la defrișări ilegale, precum și să își majoreze considerabil finanțarea pentru a atinge obiectivele europene din acest domeniu, îndeosebi obiectivul „zero defrișări nete” și obiectivele de protecție a zonelor maritime și de coastă, și să sprijine acțiunile în favoarea biodiversității și de adaptare, serviciile-cheie de ecosistem, cum ar fi polenizarea, și infrastructura ecologică;

   41. salută orientările privind energia hidroelectrică adoptate în 2018[5] și solicită extinderea cerințelor de transparență la toate proiectele de infrastructură, inclusiv la cele finanțate de intermediari financiari;

  42. invită BEI să colaboreze cu micii actori de pe piață și cu cooperativele locale pentru a consolida proiectele mici în domeniul energiei din surse regenerabile și, astfel, pentru a le permite să îndeplinească condițiile de finanțare ale BEI;

  Rolul BEI în Pactul verde european și mecanismul pentru o tranziție justă

  43. subliniază rolul esențial al BEI în îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul european de investiții durabile și în Pactul verde european, precum și în mecanismul pentru o tranziție justă, recunoscând totodată importanța sectorului privat, dar și a celui public pentru realizarea, în următorii șapte ani, a obiectivelor de investiții de o mie de miliarde EUR pentru Pactul verde european și de 100 de milioane EUR pentru mecanism;

  44. încurajează BEI să acorde sprijin proiectelor menite să asigure o tranziție justă în statele membre; consideră că, întrucât statele membre pornesc de pe paliere diferite, BEI ar trebui să își concentreze sprijinul asupra acelor state membre care au cea mai mare nevoie; subliniază că tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon nu trebuie să înregistreze perdanți; solicită deci BEI să asigure un sprijin adecvat și asistență tehnică pentru regiunile cele mai afectate, ținând seama de diferitele situații și capacități economice ale statelor membre; subliniază, în special, necesitatea de a sprijini proactiv domeniile în care locurile de muncă sunt în prezent dependente de industriile cu emisii ridicate, prin investiții în formare și oportunități economice alternative, cu scopul de a mobiliza în mod eficient resursele publice și private necesare și de a promova tranziția către o economie mai ecologică;

  45. subliniază că este necesară o abordare anticipativă și participativă, pentru a asigura faptul că toate părțile societății au de beneficiat de pe urma tranziției; solicită sprijin pentru regiunile (cu mine de cărbune sau cu industrii mari emițătoare de CO2) și comunitățile afectate, precum și pentru forța de muncă din sectoarele cele mai afectate de decarbonizare, sprijin dublat de încurajarea dezvoltării de noi proiecte comune și de tehnologii pentru și împreună cu aceste comunități și regiuni;

  46. consideră că, pentru ca BEI să devină banca pentru climă a UE și să joace un rol în tranziția justă, BEI trebuie să promoveze mecanisme care să integreze mai bine în strategia sa de investiții contribuțiile diferitelor părți interesate, cum ar fi autoritățile locale și regionale, organizațiile sindicale, ONG-urile și experții relevanți;

  47. invită BEI să se angajeze și să prezinte un plan echitabil, coerent și favorabil incluziunii, cu consultarea statelor membre și a regiunilor și în conformitate cu circumstanțele lor sociale și geografice, cu scopul de a mobiliza în mod eficace resursele private și publice necesare și de a promova tranziția către o economie mai verde; subliniază, în această privință, că trebuie să se acorde o atenție specială protecției cetățenilor și a lucrătorilor care vor fi cei mai afectați de tranziție, printre altele, acordând acces la programe de recalificare și promovând investițiile în noi sectoare economice, care vor crea locuri de muncă noi și de înaltă calitate;

  Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderi cu capitalizare medie

  48. salută disponibilitatea grupului BEI de a spori competitivitatea UE și de a susține creșterea economică și crearea de locuri de muncă, oferind sprijin în domenii printre care se numără inovarea, IMM-urile, infrastructura, coeziunea socială, clima și mediul;

  49. salută sprijinul financiar considerabil acordat de BEI IMM-urilor, cu o investiție totală, în 2018, de 23,27 miliarde EUR, de care au putut beneficia 374 000 de întreprinderi și 5 milioane de salariați; ia act de constatările raportului privind investițiile 2019/2020 al BEI cu privire la finanțarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie; consideră că sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie trebuie să rămână un obiectiv fundamental al BEI și îndeamnă la mai multe eforturi și un accent mai mare pe finanțarea IMM-urilor pentru a reduce deficitul de finanțare pentru aceste întreprinderi; salută, în acest sens, componenta pentru IMM-uri în Fondul InvestEU; subliniază necesitatea de a se concentra pe finanțarea pe termen lung, în special prin sprijinirea finanțării unor proiecte care altfel nu ar beneficia de finanțare, îndeosebi sprijinirea întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor inovatoare; subliniază, totuși, că activitățile de finanțare ale BEI nu pot înlocui politicile fiscale sustenabile ale statelor membre;

  50. observă că, în cazul IMM-urilor, este de două ori mai mare probabilitatea de a fi supuse unor constrângeri financiare în ceea ce privește finanțarea externă decât în cazul societăților mari și că proporția de societăți cu constrângeri financiare la nivelul UE variază de la 1 % la 13 %;

  51. observă că finanțarea externă pentru toate societățile din UE reprezintă puțin peste o treime din finanțarea lor pentru investiții;

  52. este de părere că, dat fiind rolul strategic al IMM-urilor, BEI ar trebui să își continue sprijinul financiar și să își consolideze capacitățile administrative și de consiliere, pentru a furniza IMM-urilor informații și asistență tehnică în scopul de a le facilita accesul la finanțare, luând în considerare regiunile mai puțin dezvoltate;

  53.  subliniază că, pentru ca ambițiile sale să devină realitate, BEI s-ar putea să fie nevoită să își asume mai multe riscuri, în paralel cu majorarea fondurilor proprii și cu formarea unei expertize în materie de instrumente inovatoare de finanțare; invită acționarii BEI să asigure resursele adecvate care să îi permită să utilizeze instrumente inovatoare la finanțarea proiectelor care prezintă un potențial important de câștiguri durabile, sociale și inovatoare; solicită o majorare a capitalizării BEI, după publicarea rezultatelor evaluării externe, pentru a permite acordarea mai multor împrumuturi pe termen lung și utilizarea de instrumente inovatoare la finanțarea proiectelor cu beneficii importante în domeniul sustenabilității și în domeniul social și al inovării, inclusiv proiecte care să genereze locuri de muncă sustenabile și să reducă inegalitățile, precum și capital de creștere care să permită IMM-urilor să își extindă operațiunile; subliniază că este important ca BEI să acționeze ca factor de complementaritate pentru investițiile din întreaga UE și să coopereze cu mai mulți parteneri; subliniază, în plus, că valoarea adăugată oferită de finanțarea BEI implică, de asemenea, acordarea de consultanță tehnică și de consolidare a capacităților, pentru a ajuta proiectele să devină pregătite pentru investiții și să asigure un echilibru geografic cât mai mare;

  54. sugerează ca BEI să își ecologizeze în continuare portofoliul de IMM-uri, de exemplu, alocând mai multe fonduri proiectelor mai ecologice și acordând sprijin băncilor intermediare pentru crearea de produse care să stimuleze eficiența energetică sau energia din surse regenerabile; în plus, sugerează ca BEI să sprijine digitalizarea IMM-urilor în vederea eliminării decalajului digital;

  55. pune sub semnul întrebării, în acest context, inclinația investițiilor BEI către întreprinderile mici și se întreabă dacă nu cumva aceasta este restricționată excesiv de limitările sale privind finanțarea proiectelor cu o componentă de risc semnificativ;

  Acordarea de credite în afara UE

  56. salută faptul că BEI este activă în peste 130 de țări din afara UE, acordând împrumuturi pentru proiecte care sprijină cooperarea externă și politicile de dezvoltare ale UE;

  57. observă că, în 2018, BEI a semnat contracte de finanțare pentru 101 proiecte noi din afara UE, cu o finanțare totală aprobată de 9,05 miliarde EUR, menită să permită investiții totale în valoare de 41 de miliarde EUR, cu niveluri record de creditare pentru climă și pentru infrastructura socială și economică;

  58. solicită insistent BEI, cel mai mare creditor multilateral din lume, să își păstreze rolul de prim-plan în finanțarea UE și să stimuleze finanțarea sustenabilă în afara Europei, menținându-și rolul cheie în instituirea mecanismelor de finanțare ale UE destinate țărilor terțe;

  59. observă că aproximativ 10 % din creditele acordate de BEI sunt destinate statelor terțe și că cea mare parte a sprijinului este alocată țărilor cu venituri medii situate în tranșa superioară, doar câteva operațiuni fiind finanțate de BEI în țările cel mai puțin dezvoltate;

  60. observă evaluarea Comisiei privind garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiunile de finanțare care sprijină proiectele de investiții din afara Uniunii; consideră că BEI ar trebui să îmbunătățească coerența și alinierea împrumuturilor sale externe la obiectivele de politică externă și de dezvoltare ale UE și la intervențiile statelor membre, pentru a sprijini cât mai bine obiectivele de politică ale UE;

  61. încurajează BEI să își îmbunătățească expertiza privind proiectele de dezvoltare, în special proiectele care implică împrumuturi directe pentru sectorul privat;

  62. încurajează BEI să intensifice cooperarea locală, inclusiv înainte de punerea în aplicare a proiectelor și în cursul punerii lor în aplicare, și să îmbunătățească cooperarea cu delegațiile UE;

  63. consideră că BEI ar trebui să intensifice monitorizarea proiectelor și să îmbunătățească raportarea și evaluarea rezultatelor reale obținute, precum și analiza impactului real economic, social și asupra mediului; sugerează, prin urmare, majorarea numărului angajaților săi locali din țările partenere;

  64. observă că totalul finanțării legate de climă semnat în perioada 2014-2018 depășește ținta de 25 % a mandatului de acordare a împrumuturilor externe (ELM);

  65. solicită BEI să utilizeze pe deplin clauzele contractuale care îi permit să suspende plățile în cazurile în care proiectele nu respectă standardele de mediu, sociale, în materie de drepturi ale omului, standardele fiscale și de transparență;

  66. ia act de faptul că aproximativ 40 % dintre operațiunile ELM trec prin intermediari financiari și solicită BEI să furnizeze informații mai complete și sistematice cu privire la redistribuirea împrumuturilor de către intermediarii financiari; solicită BEI să exercite control asupra împrumuturilor acordate prin intermediari financiari nelocali; subliniază, în ceea ce privește băncile și instituțiile naționale de promovare (BINP), că este important, pe de o parte, să se regândească relația acestora cu BEI, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și cu băncile de dezvoltare, pentru a asigura coerența între mandatele acestora și că, pe de altă parte, este important să se consolideze cooperarea acestora cu Comisia, BEI și autoritățile naționale, regionale și locale, pentru a crea mai multe sinergii între fondurile ESI și instrumentele de finanțare și împrumuturile BEI, de a reduce sarcinile administrative, de a simplifica procedurile, de a crește capacitatea administrativă, de a stimula dezvoltarea teritorială și coeziunea și de a îmbunătăți vizibilitatea fondurilor ESI și a finanțării acordate de BEI;

  67. ia act de raportul de evaluare al BEI din iulie 2017 privind împrumuturile intermediate în țările ACP (Africa, zona Caraibilor și Pacific)[6]; este preocupat de lipsa vizibilă de control al fondurilor gestionate de intermediari financiari și de dificultatea de a monitoriza beneficiile împrumuturilor; subliniază, în special, că, în perioada 2015-2018, 30 % dintre împrumuturile intermediate nu au fost alocate[7];

  68. observă că principiile privind drepturile omului sunt integrate în procedurile și standardele cheie de diligență ale băncii; solicită insistent BEI, în contextul viitoarei revizuiri a politicii sale privind standardele de mediu și sociale, să își consolideze strategia privind drepturile omului, inclusiv în ceea ce privește riscul de represalii împotriva apărătorilor drepturilor omului și a avertizorilor de integritate, precum și să respecte cerința de a informa și consulta în mod corespunzător comunitățile locale; consideră că această politică ar trebui să fie aplicată prin evaluarea riscurilor în materie de drepturi ale omului și, în special, să conțină o metodologie pentru evitarea impactului negativ asupra apărătorilor drepturilor omului, precum și reacții adecvate în cazul în care s-ar întâmpla acest lucru, printre altele garantând dreptul efectiv de acces la informații și cerința privind o consultare reală ex-ante cu populația indigenă afectată de investiție; consideră că această strategie ar trebui să includă evaluarea sistematică a riscurilor în materie de drepturi ale omului, inclusiv o evaluare ex ante și o monitorizare permanentă la fața locului; solicită BEI să includă în contractele sale clauze care permit suspendarea plăților în cazul unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale standardelor sociale și de mediu, precum și să asigure faptul că mecanismele de tratare a plângerilor sunt ușor accesibile chiar și pentru comunitățile îndepărtate și marginalizate și că acestea sunt oportune și eficace;

  69. salută faptul că BEI are deja angajați specializați în drepturile omului și recomandă BEI să continue să recruteze astfel de specialiști din țările partenere, pentru a înțelege mai bine situația de la fața locului și a putea monitoriza eventualele abuzuri;

  70. salută semnarea unui memorandum de înțelegere de către BEI și Agenția japoneză pentru cooperare internațională (JICA) la 26 septembrie 2019, care va permite continuarea cofinanțării și a investițiilor comune în țările în curs de dezvoltare; consideră că această colaborare consolidează parteneriatul strategic important dintre BEI și JICA în sprijinirea proiectelor din țări terțe, care abordează aspecte de interes global;

  71. remarcă declarațiile recente ale președintelui BEI, Werner Hoyer, privind accentul pus de BEI pe dezvoltare; observă, de asemenea, că BEI a propus o filială specifică pentru dezvoltare, Banca Europeană pentru Dezvoltare Durabilă; solicită BEI să poarte un dialog cu Parlamentul cu privire la planurile sale de creare a unei filiale care să integreze activitățile sale în domeniul dezvoltării, în special în contextul discuțiilor cu Consiliul în urma raportului elaborat de Grupul la nivel înalt al „înțelepților” pentru arhitectura financiară europeană pentru dezvoltare;

  72. invită BEI să urmeze bunele practici și să extindă principiul consimțământului prealabil, exprimat liber și în cunoștință de cauză pentru toate comunitățile afectate, în cazul investițiilor în terenuri și resurse naturale, spre deosebire de aplicarea acestui principiu doar pentru populația indigenă;

  Guvernanță, transparență și responsabilitate

  73. reamintește că aceleași principii de responsabilitate și transparență trebuie să se aplice tuturor organelor[8]; subliniază că rolul economic sporit al grupului BEI și creșterea capacității sale de investiții și utilizarea bugetului UE pentru garantarea operațiunilor sale trebuie să fie însoțite de transparență, responsabilitate și răspundere față de operațiunile sale economice, utilizarea garanției bugetare a UE, adiționalitatea operațiunilor BEI și eventualele planuri viitoare pentru o filială a BEI dedicată dezvoltării; solicită un proces decizional transparent și o colaborare strânsă cu instituțiile UE pentru a asigura coerența și credibilitatea obiectivelor stabilite; ia act de faptul că politica de transparență a grupului BEI se bazează pe prezumția divulgării informațiilor și reamintește BEI obligațiile sale legale conform Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu în UE;

  74. sprijină angajamentul asumat de BEI în cadrul celei de a treia strategii privind diversitatea și incluziunea, care acoperă perioada 2018-2021, de a crește numărul de femei în posturi de conducere la 50 % până în 2021; solicită BEI să se asigure că își îndeplinește obiectivul de a obține certificarea oficială pentru egalitatea de gen (Economic Dividends for Gender Equality - EDGE) în următoarele 12 luni;

  75. salută faptul că, astfel cum s-a recomandat în ultimele rapoarte ale Parlamentului, reuniunile Comitetului de direcție vor face acum obiectul unei sinteze disponibile publicului; subliniază necesitatea de a face public, în mod sistematic, conținutul reuniunilor tuturor organelor de conducere ale BEI și solicită o mai mare transparență cu privire la reuniunile Comitetului de direcție și la rezultatele lor;

  76.  invită BEI să facă publice, conform legislației UE, toate informațiile privind împrumuturile directe supuse spre aprobarea Comitetului de direcție, inclusiv publicând, pentru fiecare proiect, avizul Comisiei și cel al statului membru în care se desfășoară proiectul, precum și fișele de măsurare a rezultatelor (REM) la cerere;

  77. invită BEI să își revizuiască în 2020 politica de transparență în scopul de a asigura publicarea în timp util a unui număr mai mare de informații despre toate activitățile sale de finanțare, astfel încât să se asigure că politica sa de transparență este conformă cu angajamentele sale sociale, în materie de climă și de mediu; subliniază că este importantă coerența activităților BEI cu politicile UE;

  78. invită BEI să sporească și mai mult transparența și accesul la informații, în special în ceea ce privește sistemul de contractare și subcontractare, rezultatele investigațiilor interne și selecția, monitorizarea și evaluarea activităților și a programelor sale;

  79. invită BEI să se asigure că intermediarii săi financiari fac dovada celui mai înalt nivel de integritate și că proiectele lor sunt supuse acelorași exigențe în materie de transparență ca celelalte tipuri de împrumuturi; face apel la BEI să nu mai lucreze cu intermediari financiari care au antecedente negative în materie de transparență, de fraudă, de corupție, de criminalitate organizată sau de spălare a banilor sau de respectare a drepturilor omului; subliniază că aceste noi cerințe nu ar trebui să fie în detrimentul accesului la finanțare pentru IMM-uri;

  80. solicită revizuirea cadrului de reglementare privind obligația de diligență a BEI, în special pentru a-i consolida clauzele contractuale în raport cu clienții, de exemplu în ceea ce privește frauda și corupția;

  81. invită BEI să îmbunătățească implicarea părților interesate și procesele de consultare publică în legătură cu proiectele pe care le finanțează; solicită BEI să supravegheze și să monitorizeze mai bine diversele etape ale implicării părților interesate și să se asigure, prin cerințe obligatorii, că promotorii proiectelor dispun de garanții solide;

  82. invită BEI să își intensifice obligațiile de diligență în conformitate cu legislația UE privind combaterea spălării banilor și să ofere un cadru de reglementare complet, care să îi permită să prevină în mod eficace implicarea în activități ilegale și să asigure un regim de sancționare adecvat pentru actele de nerespectare a dreptului Uniunii;

  83. se așteaptă ca BEI să își adapteze politicile interne, pentru a ține cont de noul cadru juridic instituit pentru a combate nu numai frauda fiscală, ci și evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale, și subliniază importanța independenței și eficacității Diviziei pentru investigații în materie de fraudă; încurajează BEI să își intensifice cooperarea cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și cu autoritățile naționale pentru a preveni fraudele și spălarea banilor, și să se asigure că Parchetul European (EPPO) este informat, precum și să raporteze toate cazurile de potențială fraudă autorităților competente; se interesează în mod proactiv de activitățile BEI; consideră că EPPO ar trebui, în viitor, să dispună de mandatul de a urmări în justiție activitatea infracțională în ceea ce privește fondurile BEI în statele membre care sunt și membre ale EPPO; solicită alocarea unor resurse financiare adecvate pentru această nouă sarcină;

  84. ia act de faptul că BEI are o politică antifraudă cu un birou independent pentru a investiga acuzațiile de fraudă raportate intern sau extern; invită BEI să ia în considerare actualizarea politicii sale pentru a-și îmbunătăți cadrul antifraudă și a asigura resurse adecvate, în special având în vedere rolul major pe care îl joacă în punerea în aplicare a politicilor UE, cum ar fi InvestEU și Pactul ecologic european; ia act de faptul că în cadrul politicii antifraudă a BEI sunt deja prevăzute sancțiuni și căi de atac care permit, de exemplu, suspendarea plăților, solicitarea rambursării și suspendarea sau anularea proiectelor; solicită BEI să suspende plățile în cazul unor erori grave de gestiune și/sau al unor acuzații de corupție;

  85. salută adoptarea politicii revizuite a grupului BEI privind jurisdicțiile slab reglementate, netransparente și necooperante8; solicită altor instituții financiare europene să aplice aceleași standarde; speră ca BEI să adopte proceduri operaționale detaliate și măsuri de diligență pentru a pune în aplicare noua politică privind jurisdicțiile netransparente și necooperante; ia act de faptul că BEI publică pe site-ul său detaliile clienților pentru fiecare operațiune și verifică beneficiarii reali ai clienților săi atunci când împrumuturile BEI pe care le primesc sunt garantate de bugetul UE, în conformitate cu legislația UE; solicită, de asemenea, ca site-ul de internet al BEI să fie conectat la registrele de la nivelul statelor membre în care pot fi obținute date privind beneficiarii reali; reamintește importanța deosebită a consolidării politicii sale privind jurisdicțiile netransparente și necooperante în lumina modalităților noi și a celor existente de evitare a impozitării, cum ar fi tratamentul neuniform al elementelor hibride, tratamentul preferențial pentru drepturile de proprietate intelectuală sau utilizarea unor jurisdicții cu impozite scăzute sau egale cu zero pentru a transfera profiturile, în special prin condiționarea acordării de împrumuturi directe și indirecte de publicarea datelor fiscale și contabile pentru fiecare țară în parte; invită BEI să prezinte o listă a tranzacțiilor în curs de derulare, în special în cazurile în care este vizată lista de paradisuri fiscale internaționale; invită BEI să își utilizeze pe deplin setul de instrumente privind combaterea evitării obligațiilor fiscale pentru proiecte vulnerabile la riscuri în cadrul obligației sale de diligență fiscală și să utilizeze cerințele legate de transfer atunci când este necesar; ia act de Cadrul revizuit al grupului BEI pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și invită BEI să își actualizeze politica din perspectiva celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor, precum și să coopereze cu autoritățile relevante pentru a asigura sancțiuni adecvate pentru încălcările legii și standarde stricte privind intermediarii financiari;

  86. ia act de revizuirea politicii și procedurilor privind mecanismul BEI de tratare a plângerilor în scopul de a asigura că mecanismul este pe deplin funcțional pentru a detecta și remedia eventualele încălcări ale drepturilor omului în cadrul proiectelor legate de BEI; invită BEI să asigure independența și eficacitatea acestui mecanism; încurajează punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Ombudsmanul European;

  87. invită BEI să își intensifice cooperarea cu Ombudsmanul European;

  88. salută Strategia privind egalitatea de gen și Planul de acțiune pentru egalitatea de gen ale grupului BEI și așteaptă cu interes a doua fază de punere în aplicare a planului de acțiune;

  89. invită BEI să asigure o reprezentare mai echilibrată din perspectiva genului, în special în funcțiile sale de nivel superior;

  90. invită Comisia, Curtea de Conturi Europeană (CCE) și BEI să consolideze rolul Curții de Conturi Europene, în cadrul reînnoirii viitoare a acordului tripartit care guvernează regulile de angajare; solicită ca CCE să fie pe deplin abilitată să controleze toate operațiunile BEI, inclusiv să evalueze raportul cost-eficacitate al eforturilor sale de investiții și adiționalitatea proiectelor sale, și ca aceste audituri să fie făcute publice; invită, de asemenea, CCE să întocmească recomandări privind rezultatele activităților de împrumut extern ale BEI și alinierea acestora la politicile UE;

  91. solicită încheierea unui acord interinstituțional între BEI și Parlament, pentru a îmbunătăți accesul la documentele și la datele BEI;

  92. solicită consolidarea urgentă a competențelor Parlamentului European în materie de orientare strategică și politici ale BEI, pentru a asigura controlul democratic al investițiilor, inclusiv capacitatea de a adresa Băncii Europene de Investiții întrebări cu solicitare de răspuns scris, astfel cum este prevăzut deja în cazul BCE; invită grupul BEI să își îmbunătățească responsabilitatea cu privire la aceste chestiuni și sugerează ideea unui dialog trimestrial cu comisiile competente ale Parlamentului, pentru a asigura participarea la strategia de investiții a BEI, precum și o supraveghere adecvată; subliniază importanța unui control sporit exercitat de Parlament asupra deciziilor Consiliului de administrație al BEI și atrage atenția asupra posibilității ca Parlamentul să aibă statut de observator în cadrul reuniunilor Consiliului de administrație, pentru a asigura o mai bună partajare a informațiilor; solicită Comisiei să își mărească transparența față de Parlament cu privire la pozițiile pe care le adoptă în cadrul Consiliului de administrație al BEI; solicită încheierea unui memorandum de înțelegere între BEI și Parlament pentru a îmbunătăți pe viitor accesul la documentele BEI și la datele referitoare la orientarea strategică și politicile de finanțare, consolidând responsabilitatea Băncii;

  93. solicită președintelui BEI să prezinte această rezoluție directorilor și guvernatorilor BEI; solicită, de asemenea, ca prezenta rezoluție să fie dezbătută de Comitetul de direcție;

  94. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.


   

   

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE (7.2.2020)

  destinat Comisiei pentru bugete

  referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții – raportul anual 2019

  (2019/2126(INI))

  Raportor pentru aviz (*): Bas Eickhout

  (*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură

   

   

   

   

   

  SUGESTII

  Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

  1. evidențiază importanța activităților Băncii Europene de Investiții (BEI), în calitate de bancă a Uniunii, pentru a crește nivelul actual al investițiilor în UE, aflat sub nivelurile medii din trecut și insuficient pentru a realiza ambițiile UE privind sustenabilitatea, domeniul economic, social, crearea de locuri de muncă și pentru a realiza coeziunea regională, inovarea și competitivitatea la nivelul UE, precum și finanțarea la nivel local, inclusiv în municipiile care răspund nevoilor cetățenilor; încurajează ferm BEI să își continue eforturile de a sprijini în continuare investițiile pentru o economie europeană mai durabilă și mai competitivă;

  2. invită Comisia să acorde o atenție deosebită asigurării faptului că normele fiscale ale UE sprijină eforturile viitoare de creștere a nivelului investițiilor publice în UE, ceea ce va permite BEI să valorifice această creștere a investițiilor publice; subliniază rolul important al sectorului public în realizarea obiectivelor de investiții anunțate de noua Comisie Europeană, și anume de a mobiliza 1000 de miliarde EUR sub formă de finanțare pentru investiții în tranziția ecologică în următorul deceniu;

  3. subliniază că, pentru a realiza aceste ambiții ale UE, poate fi necesar ca BEI să își asume riscuri mai mari, în special în sectoare și regiuni care atrag mai puține investiții, cu condiția ca împrumuturile acordate să respecte criteriile de eligibilitate ale BEI și ținând cont de păstrarea ratingului general AAA al BEI, și, totodată, să își majoreze capitalul propriu și să își dezvolte competența în legătură cu instrumentele de finanțare inovatoare;

  4. solicită o majorare generală a capitalizării BEI pentru a permite acordarea de mai multe împrumuturi pe termen lung și utilizarea de instrumente inovatoare la finanțarea proiectelor care pot aduce beneficii importante în domeniul sustenabilității, social și al inovării, inclusiv proiecte care să genereze locuri de muncă durabile și să reducă inegalitățile; subliniază că este important ca BEI să joace un rol de complementaritate în investițiile din întreaga UE și în cooperarea cu mai mulți parteneri; subliniază, în plus, că valoarea adăugată a finanțării BEI constă, de asemenea, în acordarea de consultanță tehnică și de consolidare a capacităților, pentru a ajuta proiectele să devină pregătite pentru investiții și să asigure un echilibru geografic cât mai mare;

  5. ia act de constatările raportului privind investițiile 2019/2020 al BEI cu privire la finanțarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie; consideră că sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie trebuie să rămână un obiectiv fundamental al BEI și îndeamnă la mai multe eforturi și un accent mai mare pe finanțarea IMM-urilor pentru a reduce deficitul de finanțare pentru aceste întreprinderi; salută, în acest sens, componenta pentru IMM-uri în Fondul InvestEU; subliniază necesitatea de a se concentra pe finanțarea pe termen lung, și anume prin sprijinirea finanțării unor proiecte care altfel nu ar beneficia de finanțare, îndeosebi sprijinirea întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor inovatoare; subliniază, totuși, că activitățile de finanțare ale BEI nu pot înlocui politicile fiscale sustenabile ale statelor membre; invită BEI să își sporească investițiile în inovații revoluționare, în special pentru tranziția verde, pentru a sprijini societățile europene;

  6. salută angajamentul Președintei Comisiei de a transforma secțiuni ale BEI într-o bancă pentru climă, precum și principiile Pactului ecologic european și decizia Consiliului de administrație al BEI de a crește ponderea finanțării acordate de BEI pentru combaterea schimbărilor climatice și sustenabilitatea mediului la cel puțin 50 % până în 2025 și de a alinia toate activitățile de finanțare ale BEI la obiectivele Acordului de la Paris până la sfârșitul anului 2020;

  7. invită BEI să majoreze finanțarea pentru a aborda tranziția tehnologică, să sprijine dezvoltarea competențelor adaptate la nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii, să promoveze în continuare investițiile în competențele digitale ale angajaților și antreprenorilor, infrastructura digitală și consolidarea capacităților pentru digitalizare, să furnizeze fonduri pentru cercetarea și inovarea pe termen lung și IMM-uri, să sprijine economia socială și să consolideze coeziunea socială și teritorială, și anume prin eliminarea lacunelor actuale în materie de investiții în locuințele publice și în infrastructură;

  8. ia act de noul Plan european de investiții durabile al Comisiei și invită Comisia să sprijine pe deplin BEI în ambițiile sale în materie de sustenabilitate;

  9. invită BEI să joace un rol-cheie în finanțarea sustenabilă, atât în Europa, cât și în afara acesteia, și să mențină un rol esențial în stabilirea mecanismelor de finanțare ale UE pentru țările terțe, în special pentru țările în curs de dezvoltare;

  10. recunoaște că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să investească mai mult în lupta împotriva schimbărilor climatice, a revoluției digitale și a serviciilor publice; salută, prin urmare, decizia Consiliului de administrație al BEI de a pune capăt sprijinului financiar acordat majorității proiectelor privind combustibilii fosili până la sfârșitul anului 2021 și de a-și alinia întregul portofoliu, inclusiv operațiunile FEI și politicile de creditare, la obiectivele Acordului de la Paris;

  11. invită BEI să depună eforturi pentru ca angajamentele de decarbonizare să devină o condiție pentru ca întreprinderile să beneficieze de sprijin din partea BEI și să ofere consiliere întreprinderilor în ceea ce privește decarbonizarea; invită BEI să aplice cadrul taxonomic al UE, după ce va fi adoptat oficial, ca etalon pentru investițiile sale în domeniul climei și al mediului; invită BEI să elaboreze o metodologie credibilă pentru a măsura, a comunica și a realiza alinierea operațiunilor sale de finanțare cu obiectivele Acordului de la Paris;

  12. ia act de diferitele situații și capacități economice ale statelor membre și subliniază importanța asigurării unei tranziții echitabile pentru a ajuta regiunile și țările cele mai afectate să se adapteze la schimbări iminente, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă; subliniază necesitatea de a sprijini în mod proactiv domeniile în care locurile de muncă sunt în prezent dependente de industriile cu emisii ridicate, cu investiții substanțiale în formare și oportunități economice alternative pentru a garanta locuri de muncă de calitate, asigurând astfel o tranziție lină; consideră că, în această privință, coerența și coordonarea cu alte instrumente de finanțare ale UE vor fi esențiale;

  13. subliniază că obiectivul-cheie cantitativ al Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) de a mobiliza investiții private și publice suplimentare în valoare de 500 miliarde EUR nu ar trebui să fie criteriul determinant pentru succesul său și că obiectivele măsurabile privind sustenabilitatea, adiționalitatea, acoperirea geografică și impactul social ar trebui să fie cel puțin la fel de importante în viitoarele strategii de investiții;

  14. invită BEI să mărească ponderea finanțării acordate de FEIS și InvestEU proiectelor care contribuie substanțial la obiectivele UE în domeniul social și al sustenabilității, în conformitate cu normele UE aplicabile; invită Comisia să se asigure că metodologiile InvestEU de verificare a sustenabilității respectă pe deplin obiectivele UE în materie de sustenabilitate și că criteriile de evaluare a proiectelor sociale țin seama de principiile Pilonului european al drepturilor sociale; subliniază, în acest context, importanța efectuării unor evaluări ex ante și ex post privind sustenabilitatea, competitivitatea și impactul economic, social și de mediu al proiectelor;

  15. invită BEI să acorde prioritate sprijinirii, prin activitățile sale de creditare, a realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU;

  16. invită Grupul BEI să asigure mai multă transparență și responsabilitate în operațiunile sale economice, în utilizarea garanției bugetare a UE, în adiționalitatea operațiunilor BEI și în posibilele planuri viitoare privind o filială BEI consacrată dezvoltării;

  17. ia act de faptul că politica Grupului BEI în materie de transparență se întemeiază pe prezumția divulgării informațiilor; invită BEI să își intensifice în general eforturile de comunicare și, în special, să continue să comunice și să promoveze, prin intermediul birourilor sale de legătură din statele membre, instrumentele sale pentru actorii publici și privați de la nivel național și local; subliniază importanța consultării corespunzătoare a comunităților locale și a cetățenilor înainte și în timpul punerii în aplicare a proiectelor, precum și necesitatea de a dispune de mecanisme adecvate pentru consultarea diferitelor părți interesate, cum ar fi experți în domeniul climei, sindicate, actori ai societății civile, reprezentanți ai mediului de afaceri, IMM-uri și universități;

  18. invită Grupul BEI să își îmbunătățească responsabilitatea cu privire la aceste chestiuni și sugerează ideea unui dialog trimestrial cu comisiile competente ale Parlamentului, pentru a asigura participarea la strategia de investiții a BEI, precum și o supraveghere adecvată; subliniază importanța unui control sporit exercitat de Parlament asupra deciziilor Consiliului de administrație al BEI și atrage atenția asupra posibilității ca Parlamentul să aibă statut de observator în cadrul reuniunilor Consiliului de administrație, pentru a asigura o mai bună partajare a informațiilor; solicită Comisiei să își mărească transparența față de Parlament cu privire la pozițiile pe care le adoptă în cadrul Consiliului de administrație al BEI; solicită încheierea unui memorandum de înțelegere între BEI și Parlament pentru a îmbunătăți pe viitor accesul la documentele BEI și la datele referitoare la orientarea strategică și politicile de finanțare, consolidând responsabilitatea Băncii;

  19. subliniază că drepturile Curții de Conturi de a audita BEI ar trebui să fie consolidate și să acopere toate operațiunile BEI și că auditurile ar trebui să includă rentabilitatea eforturilor de investiții ale BEI și adiționalitatea proiectelor sale și ar trebui să fie făcute publice; invită BEI să își intensifice în viitor colaborarea cu OLAF și cu EPPO și să raporteze autorităților competente toate cazurile potențiale de fraudă; consideră că EPPO ar trebui, în viitor, să dispună de mandatul de a urmări în justiție activitatea penală în ceea ce privește fondurile BEI în statele membre ale UE care sunt și membre ale EPPO;

  20. salută noua politică a Grupului BEI privind jurisdicțiile necooperante și buna guvernanță fiscală, adoptată în 2019, dar reamintește importanța deosebită a consolidării acestei politici în lumina modalităților noi și existente de evitare a impozitării, cum ar fi tratamentul neuniform al elementelor hibride, tratamentul preferențial pentru drepturile de proprietate intelectuală sau utilizarea unor jurisdicții cu impozite scăzute sau egale cu zero pentru a transfera profiturile; solicită altor instituții financiare europene să aplice același nivel de standarde; invită BEI să utilizeze pe deplin setul său de instrumente privind combaterea evitării obligațiilor fiscale pentru proiecte vulnerabile la riscuri în cadrul obligației sale de diligență fiscală și să utilizeze cerințele legate de transfer atunci când este necesar; salută articolul 155 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 2018 aplicabil bugetului general al Uniunii, condiționând garanțiile bugetare de divulgarea informațiilor privind proprietatea efectivă și de publicarea datelor de raportare pentru fiecare țară în parte; ia act de Cadrul revizuit al Grupului BEI pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și invită BEI să își actualizeze politica din perspectiva celei de-a cincea Directive privind combaterea spălării banilor, care intră în vigoare în ianuarie 2020, și să coopereze cu autoritățile relevante pentru a asigura sancțiuni adecvate pentru încălcarea legii și standarde stricte privind intermediarii financiari;

  21. ia act de faptul că BEI este obligată să respecte Carta drepturilor fundamentale a UE și că principiile privind drepturile omului sunt integrate în procedurile și standardele sale privind obligația de diligență, inclusiv în evaluări ex ante disponibile în mod public; invită BEI să se asigure că mecanismul său de tratare a plângerilor este pe deplin funcțional pentru a detecta și a remedia eventualele încălcări ale drepturilor omului în cadrul proiectelor legate de BEI; solicită BEI să asigure includerea garanțiilor privind drepturile omului în viitoarea revizuire a standardelor sale sociale și de mediu prevăzută pentru 2020;

  22. ia act de faptul că BEI are o politică antifraudă cu un birou independent pentru a investiga acuzațiile de fraudă raportate intern sau extern; invită BEI să ia în considerare actualizarea politicii sale pentru a-și îmbunătăți cadrul antifraudă și a asigura resurse adecvate, în special având în vedere rolul major pe care BEI îl joacă în punerea în aplicare a politicilor UE, cum ar fi InvestEU și Pactul ecologic european; ia act de faptul că în cadrul politicii antifraudă a BEI sunt deja prevăzute sancțiuni și căi de atac care să permită, de exemplu, suspendarea plăților, solicitarea rambursării și suspendarea sau anularea proiectelor; solicită BEI să suspende plățile în cazul unor erori grave de gestiune și/sau al unor acuzații de corupție;

  23. salută semnarea unui memorandum de înțelegere de către BEI și Agenția japoneză pentru cooperare internațională (JICA) la 26 septembrie 2019, care va permite continuarea cofinanțării și a investițiilor comune în țările în curs de dezvoltare; această colaborare consolidează parteneriatul strategic important dintre BEI și JICA în sprijinirea proiectelor din țări terțe, care abordează aspecte de interes global;

  24. sprijină angajamentul asumat de BEI în cadrul celei de a treia strategii privind diversitatea și incluziunea, care acoperă perioada 2018-2021, de a crește numărul de femei în posturi de conducere la 50 % până în 2021; solicită BEI să se asigure că își îndeplinește obiectivul de a obține certificarea oficială pentru egalitatea de gen în următoarele 12 luni;

  25. solicită BEI să conlucreze în continuare cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a aborda chestiuni de importanță globală;

  26. solicită un sprijin financiar sporit pentru exploatarea surselor locale de energie, pentru a pune capăt dependenței ridicate a Europei de sursele externe de energie și pentru a asigura astfel aprovizionarea cu energie;

  27. invită BEI să colaboreze cu micii actori de pe piață și cu cooperativele locale pentru a consolida proiectele mici în domeniul energiei din surse regenerabile și, astfel, pentru a le permite să îndeplinească condițiile de finanțare ale BEI.

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA
  ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  Data adoptării

  6.2.2020

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  37

  4

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Gunnar Beck, Gilles Boyer, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Johan Van Overtveldt

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Marc Angel, Carmen Avram, Damien Carême, Lefteris Christoforou, Bas Eickhout, Niels Fuglsang, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Eva Maydell, Caroline Nagtegaal, Jessica Polfjärd, Stéphane Séjourné

  Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

  José Manuel Fernandes, Ralf Seekatz

   


   

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
  ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  37

  +

  GUE/NGL

  José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis

  NI

  Piernicola Pedicini

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz

  RENEW

  Gilles Boyer, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphane Séjourné

  S&D

  Marc Angel, Carmen Avram, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli

  VERTS/ALE

  Damien Carême, Bas Eickhout, Stasys Jakeliūnas, Ernest Urtasun

   

  4

  -

  ECR

  Johan Van Overtveldt

  ID

  Gunnar Beck, Valentino Grant, Jörg Meuthen

   

  0

  0

   

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri

   

   


   

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  Data adoptării

  2.3.2020

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  24

  4

  3

  Membri titulari prezenți la votul final

  Rasmus Andresen, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Joachim Kuhs, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Derk Jan Eppink, Eero Heinäluoma, Martin Hojsík, Fabienne Keller, Victor Negrescu

  Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

  Marco Campomenosi, Jérémy Decerle, Nicolás González Casares, Herve Juvin, Lídia Pereira

   


   

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  24

  +

  GUE/NGL

  Dimitrios Papadimoulis

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Angelika Winzig

  RENEW

  Olivier Chastel, Jérémy Decerle, Martin Hojsík, Fabienne Keller, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Nicolás González Casares, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

  VERTS/ALE

  Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

   

  4

  -

  ECR

  Derk Jan Eppink

  ID

  Marco Campomenosi, Valentino Grant, Joachim Kuhs

   

  3

  0

  ECR

  Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

  ID

  Herve Juvin

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri

   

   

   

  Ultima actualizare: 15 aprilie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate