ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

22.4.2020 - (09556/2019 – C9‑0013/2019 – 2010/0186(NLE)) - ***

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Андрис Америкс

Процедура : 2010/0186(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0082/2020
Внесени текстове :
A9-0082/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

(09556/2019 – C9‑0013/2019 – 2010/0186(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (09556/2019),

 като взе предвид проекта на Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (14370/2010),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0013/2019),

 като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A9-0082/2020),

1. дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Грузия.

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

Разглежданият документ е международно споразумение, с което се уреждат отношенията в областта на въздухоплаването между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна.

 

Целта на споразумението е създаването на общо авиационно пространство между ЕС и Грузия. Новото споразумение следва да замени действащите двустранни споразумения между двете страни в областта на обслужването на въздушното движение. Споразумението се сключва в контекста на политиката на ЕС за съседство, сред целите на която е създаването на общо авиационно пространство между ЕС и неговите съседи.

 

 

Процедура

 

Съветът подписа споразумението на 2 декември 2010 г. На 15 ноември 2011 г. Европейският парламент даде одобрението си за сключването на Споразумението[1]. С цел обаче да бъдат взети предвид влизането в сила на Договора от Лисабон, както и правните изменения вследствие на решението на Съда на Европейския съюз във връзка с формулировката на решенията на Съвета[2], на 25 юни 2019 г. Съветът реши да се консултира отново с Парламента, за да получи неговото одобрение.

 

В самото споразумение, което се прилага временно, откакто беше подписано от страните по него, не са внесени съществени изменения. 

 

За да може да сключи споразумението, Съветът се нуждае от одобрението на Европейския парламент, както се изисква съгласно член 218 от ДФЕС.

 

В съответствие с член 105 и член 114, параграфи 5, 7 и 8 от Правилника за дейността на Парламента компетентната комисия представя препоръка за одобрение или отхвърляне на предложения акт. Парламентът след това взема решение с единно гласуване, като не могат да се внасят никакви изменения по споразумението. Изменения в комисия се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от докладчика.

 

Припомняне на основните разпоредби на споразумението

 

Споразумението ще доведе до разширяване на обхвата на законодателството и на правилата, с които се урежда единният пазар на ЕС в областта на въздушния транспорт, с цел той да включва и Грузия и ще установи единни рамкови условия за всички авиационни предприятия в ЕС и в Грузия. С прилагането на действащото законодателство в областта на сигурността и безопасността на въздухоплаването и в областта на управлението на въздушното движение по отношение на Грузия ще се постигне взаимно отваряне на пазара и ще се даде възможност на всички заинтересовани стопански субекти да участват в общото авиационно пространство на недискриминационен принцип. Това означава, че в бъдеще всички въздушни превозвачи в ЕС и Грузия ще могат да предлагат услугите си от всяко летище в ЕС до всяко летище в Грузия.

 

 

Действа се въз основа на презумпцията, че взаимното отваряне на пазара ще привлече нови участници на пазара и ще доведе до използването на летища, които не са били адекватно обслужвани до този момент, както и до процес на консолидиране сред авиационните предприятия в ЕС. По приблизителни оценки на Комисията постепенното създаване на общо авиационно пространство между ЕС и Грузия само през първата година ще доведе до увеличаване на броя на пътниците с 25 000 и ще генерира ползи за потребителите, чиято стойност възлиза на около 17 милиона евро.

 

С разглежданото решение Съветът одобрява споразумението. Общото мнение е, че сътрудничеството в областта на регулирането между ЕС и Грузия, което е от решаващо значение за безопасното, сигурно и ефикасно извършване на въздухоплавателни услуги, може да се осъществи само на равнище ЕС, както и че следователно сключването на споразумението от ЕС е в съответствие с принципа на субсидиарност.

 

 

Позицията на докладчика

 

Настоящата процедура за одобрение е от чисто техническо естество, като има за цел да се вземат предвид правните последици от влизането в сила на Договора от Лисабон и на решението на Съда от 2015 г. През 2011 г. Парламентът вече одобри по същество съдържанието на Споразумението и следва да запази позицията си.

 

С оглед на гореизложеното, докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм (TRAN) да даде положителна препоръка относно сключването на споразумението.

 

 


 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

Позовавания

09556/2019 – C9-0013/2019 – 09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE)

Дата на сезиране

17.5.2011

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Andris Ameriks

16.10.2019

 

 

 

Дата на приемане

21.4.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Дата на внасяне

22.4.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0#

0

 

Легенда на използваните знаци

+ :  „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

 

Последно осъвременяване: 8 май 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност