HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

22.4.2020 - (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE)) - ***

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Andris Ameriks

Procedure : 2010/0186(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0082/2020
Indgivne tekster :
A9-0082/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

(09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09556/2019),

 der henviser til udkast til aftale om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Georgien (14370/2010),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0013/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

 der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A9‑0082/2020),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Georgiens regering og parlament.

 


BEGRUNDELSE

Nærværende aftale er en international aftale om regulering af luftfartsforbindelserne mellem EU, dets medlemsstater og Georgien.

Målet med aftalen er at skabe et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien. De hidtidige bilaterale aftaler, som regulerer luftfartstjenester mellem disse to parter, skal afløses af den nye aftale. Denne aftale indgås som led i EU's naboskabspolitik, der også har til formål at etablere et fælles luftfartsområde mellem EU og dets nabolande.

Procedure

Rådet undertegnede aftalen den 2. december 2010. Den 15. november 2011 godkendte Europa-Parlamentet indgåelsen af denne aftale[1]. For at tage hensyn til Lissabontraktatens ikrafttræden og de retlige ændringer som følge af Domstolens afgørelse[2] vedrørende ordlyden af Rådets afgørelser besluttede Rådet imidlertid den 25. juni 2019 på ny at høre Parlamentet for at få dets godkendelse.

Der er ikke foretaget nogen ændringer af selve aftalens indhold, som er blevet anvendt midlertidigt siden parternes undertegnelse af aftalen.

Rådet skal i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF have Parlamentets godkendelse for at kunne indgå aftalen.

I henhold til forretningsordenens artikel 105 og artikel 114, stk. 5, 7 og 8, forelægger det kompetente udvalg en henstilling om at godkende eller forkaste forslaget til retsakt. Parlamentet træffer derefter afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag til aftalen. Ændringsforslag kan kun behandles i udvalget, hvis de har til formål at ændre den af ordføreren foreslåede henstilling.

Påmindelse om de vigtigste bestemmelser i aftalen

Med aftalen vil reglerne og bestemmelserne for EU's indre marked for lufttransport også gælde for Georgien, og der skabes ensartede vilkår for alle luftfartsselskaber i EU og Georgien. Ved at anvende de gældende regler for flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten og lufttrafikstyring på Georgien opnås en gensidig åbning af markederne og mulighed for, at alle aktører deltager på lige fod i det fælles luftfartsområde. Dermed kan alle luftfartsselskaber i EU og i Georgien fremover tilbyde deres tjenester fra et hvilket som helst sted i EU og på et hvilket som helst sted i Georgien.

Man går ud fra, at denne gensidige åbning af markedet medfører, at nye aktører deltager i markedet, at lufthavne med hidtil utilstrækkeligt udnyttet kapacitet benyttes, og at der sker en konsolidering blandt EU-luftfartsselskaberne. Ifølge Kommissionen vil den gradvise oprettelse af det fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien allerede i det første år antageligt resultere i en vækst på 25 000 flypassagerer og forbrugerfordele på ca. 17 mio. EUR i alt.

Med den foreliggende afgørelse har Rådet godkendt aftalen. Man er af den opfattelse, at reguleringssamarbejdet mellem EU og Georgien, der er af central betydning for en sikker og effektiv drift af flytrafikken, kun kan sikres på EU-niveau, og at det derfor er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, at aftalen indgås af EU.

Ordførerens holdning

Denne godkendelsesprocedure er af rent teknisk karakter for at tage højde for de juridiske konsekvenser af Lissabontraktatens ikrafttræden og Domstolens afgørelse fra 2015. Parlamentet godkendte allerede aftalens indhold i 2011 og bør fastholde sin holdning.

I lyset af ovenstående foreslår ordføreren, at TRAN-udvalget afgiver en positiv henstilling om indgåelse af aftalen.

 


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

Referencer

09556/2019 – C9-0013/2019 – 09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

17.5.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Andris Ameriks

16.10.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.4.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Dato for indgivelse

22.4.2020

 


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0#

0

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

 

 

Seneste opdatering: 7. maj 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik