ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου

22.4.2020 - (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE)) - ***

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Andris Ameriks

Διαδικασία : 2010/0186(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0082/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0082/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου

(09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

 (Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09556/2019),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας σχετικά με τον Κοινό Αεροπορικό Χώρο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και της Γεωργίας (14370/2010),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0013/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0082/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Γεωργίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα συμφωνία αποτελεί μια διεθνή συμφωνία με σκοπό τη ρύθμιση των αεροπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και της Γεωργίας.

 

Στόχος της συμφωνίας είναι να δημιουργηθεί ένας Κοινός Αεροπορικός Χώρος μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας. Οι μέχρι σήμερα διμερείς συμφωνίες, που ρύθμιζαν τις αεροπορικές υπηρεσίες μεταξύ των δύο μερών, θα αντικατασταθούν από αυτήν τη νέα συμφωνία. Αυτό το στάδιο εγγράφεται στο πλαίσιο της πολιτικής γειτνίασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποσκοπεί και στη δημιουργία ενός κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της.

 

 

Διαδικασία

 

Το Συμβούλιο υπέγραψε τη συμφωνία στις 2 Δεκεμβρίου 2010. Στις 15 Νοεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας[1]. Ωστόσο, για να ληφθεί υπόψη η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας καθώς και οι νομικές τροποποιήσεις μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου[2] σχετικά με τη διατύπωση των αποφάσεων του Συμβουλίου, το Συμβούλιο αποφάσισε, στις 25 Ιουνίου 2019, να ζητήσει εκ νέου τη γνώμη του Κοινοβουλίου προκειμένου να λάβει την έγκρισή του.

 

Δεν επήλθαν τροποποιήσεις στην ίδια την ουσία της συμφωνίας, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από τότε που υπεγράφη από τα μέρη. 

 

Για τη σύναψη της συμφωνίας, το Συμβούλιο χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζει το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ.

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 114 παράγραφοι 5, 7 και 8 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή υποβάλλει σύσταση, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη της προτεινόμενης πράξης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την προτεινόμενη πράξη σε μία μοναδική ψηφοφορία και χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες στη συμφωνία. Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση, όπως αυτή προτείνεται από τον εισηγητή.

 

Υπενθύμιση των βασικών διατάξεων της συμφωνίας

 

Η συμφωνία θα επιτρέψει να επεκταθούν στη Γεωργία οι ρυθμίσεις και η νομοθεσία της ενιαίας αγοράς του τομέα των αεροπορικών μεταφορών που ισχύουν στην ΕΕ και να δημιουργηθούν ενιαίες συνθήκες πλαίσιο για όλους τους αερομεταφορείς της ΕΕ και της Γεωργίας. Η εφαρμογή από την Γεωργία των κανόνων που ισχύουν στον τομέα της ασφάλειας πτήσεων και αεροπορικής ασφάλειας καθώς και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, θα καταστήσει δυνατό το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών και τη χωρίς διακρίσεις συμμετοχή όλων των οικονομικών φορέων στον κοινό αεροπορικό χώρο. Μελλοντικά όλοι οι αερομεταφορείς της Ένωσης και της Γεωργίας θα μπορούν να προτείνουν τις υπηρεσίες τους στο σύνολο της επικράτειας της ΕΕ και της Γεωργίας.

 

 

Θεωρείται ότι το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών θα επιτρέψει τη συμμετοχή νέων φορέων και χρηστών στην αγορά, τη χρήση αεροδρομίων που μέχρι σήμερα εξυπηρετούντο ανεπαρκώς καθώς και την παγίωση των αερομεταφορέων της Ένωσης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, η βαθμιαία δημιουργία ενός κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 25.000 του αριθμού των επιβατών και θα δημιουργούσε έως και 17 εκατ. ευρώ κέρδη για τους καταναλωτές, ήδη από το πρώτο έτος.

 

Με την παρούσα απόφαση, το Συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία. Γενικότερα γίνεται παραδεκτό ότι η συνεργασία στο ρυθμιστικό τομέα, μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, που έχει κεντρική σημασία για μια ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών, μπορεί να υλοποιηθεί ορθά μόνο σε επίπεδο ΕΕ και για το λόγο αυτό η σύναψη της συμφωνία από την ΕΕ σέβεται την αρχή της επικουρικότητας.

 

 

Η θέση του εισηγητή

 

Η παρούσα διαδικασία έγκρισης είναι αμιγώς τεχνική, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νομικές συνέπειες από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και από την απόφαση του Δικαστηρίου του 2015. Το 2011, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ήδη την ουσία της συμφωνίας και θα πρέπει να διατηρήσει τη θέση του.

 

Με βάση τα ανωτέρω, ο εισηγητής προτείνει στην επιτροπή TRAN να εκδώσει θετική σύσταση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας.

 

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δημιουργία κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

09556/2019 – C9-0013/2019 – 09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

17.5.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Andris Ameriks

16.10.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.4.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Ημερομηνία κατάθεσης

22.4.2020

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0#

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή