SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

22.4.2020 - (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE)) - ***

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Andris Ameriks

Menettely : 2010/0186(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0082/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0082/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09556/2019),

 ottaa huomioon esityksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevaksi sopimukseksi (14370/2010),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0013/2019),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A9-0082/2020),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Georgian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Kyse on kansainvälisestä sopimuksesta lentoliikenteen sääntelemiseksi EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Georgian välillä.

 

Sopimuksen tarkoituksena on EU:n ja Georgian yhteisen ilmailualueen luominen. Uudella sopimuksella kumotaan tähänastiset kahdenväliset sopimukset, joilla näiden osapuolten välisiä lentoliikennepalveluja on säännelty. Sopimuksen tekeminen on osa EU:n naapuruuspolitiikkaa, jonka tavoitteena on myös EU:n ja sen naapurimaiden välisen yhteisen ilmailualueen luominen.

 

Menettely

 

Neuvosto allekirjoitti sopimuksen 2. joulukuuta 2010. Euroopan parlamentti antoi 15. marraskuuta 2011 hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle[1]. Jotta voidaan ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo sekä neuvoston päätöksen sanamuotoa koskevasta Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta[2] johtuvat oikeudelliset muutokset, neuvosto päätti 25. kesäkuuta 2019 kuulla uudelleen parlamenttia sen hyväksynnän saamiseksi.

 

Itse sopimuksen sisältöön ei ole tehty muutoksia ja sopimuspuolet ovat soveltaneet sopimusta väliaikaisesti sen allekirjoittamisesta lähtien.

 

Sopimuksen tekemiseksi neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin hyväksynnän SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti.

 

Parlamentin työjärjestyksen 105 artiklan ja 114 artiklan 5, 7 ja 8 kohdan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta antaa suosituksen ehdotetun säädöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Parlamentti tekee sitten päätöksen yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia itse sopimukseen ei voida jättää käsiteltäväksi. Valiokunnassa esitetyt tarkistukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos niissä esitetään päinvastaista kantaa kuin esittelijän ehdottamassa suosituksessa.

Sopimuksen tärkeimmät määräykset pääpirteissään

 

Sopimuksella ulotetaan EU:ssa voimassa olevat lentoliikenteen sisämarkkinoita koskevat määräykset ja säännöt koskemaan myös Georgiaa. Lisäksi sopimuksella luodaan yhtenäiset kilpailuedellytykset kaikille lentoliikenteen harjoittajille EU:ssa ja Georgiassa. Voimassa olevien määräysten soveltaminen ilmailu- ja lentoturvallisuuteen sekä lentoliikenteen hallintaan Georgiassa mahdollistaa keskinäinen markkinoiden avaamisen ja kaikkien toimijoiden syrjimättömän osallistumisen yhteiseen ilmailualueeseen. Kaikki EU:ssa ja Georgiassa toimivat lentoliikenteen harjoittajat voivat näin ollen tulevaisuudessa tarjota palvelujaan koko EU:n ja koko Georgian alueella.

 

Keskinäisen markkinoiden avaamisen odotetaan mahdollistavan uusien toimijoiden tulon markkinoille, tähän asti vajaakäytössä olleiden lentoasemien käytön sekä EU:n lentoliikenteen harjoittajien välisten suhteiden vahvistamisen. EU:n ja Georgian välisen yhteisen ilmailualueen vaiheittainen luominen lisää komission arvioiden mukaan lentomatkustajien määrää kahdellakymmenelläviidellä tuhannella jo ensimmäisen vuoden aikana ja tuottaa kuluttajille noin 17 miljoonan euron hyödyt.

 

Kyseisellä neuvoston päätöksellä sopimus hyväksytään. Valiokunta on yhtä mieltä siitä, että EU:n ja Georgian välistä sääntely-yhteistyötä, joka on ratkaisevan tärkeää lentoliikenteen turvallisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi, voidaan tehdä vain EU:n tasolla ja että siksi on toissijaisuusperiaatteen mukaista, että sopimuksen tekee EU.

 

Esittelijän kanta

 

Tämä hyväksyntämenettely on puhtaasti tekninen, jotta voidaan ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulon ja unionin tuomioistuimen vuonna 2015 antaman tuomion oikeudelliset seuraukset. Parlamentti on jo hyväksynyt pöytäkirjan sisällön vuonna 2011, ja sen olisi pysyttävä kannassaan.

 

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa, että TRAN-valiokunta suosittaa tämän sopimuksen tekemistä.

 


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskeva sopimus

Viiteasiakirjat

09556/2019 – C9-0013/2019 – 09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

17.5.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Andris Ameriks

16.10.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.4.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.4.2020

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0#

0

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

 

Päivitetty viimeksi: 6. toukokuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö