Tuarascáil - A9-0082/2020Tuarascáil
A9-0082/2020

MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais, maidir leis an gComhaontú um an gComhlimistéar Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích

22.4.2020 - (09556/2019 – C9‑0013/2019 – 2010/0186(NLE)) - ***

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht.
Rapóirtéir: Andris Ameriks

Nós Imeachta : 2010/0186(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0082/2020
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0082/2020
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais, maidir leis an gComhaontú um an gComhlimistéar Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a thabhairt i gcrích

(09556/2019 – C9‑0013/2019 – 2010/0186(NLE))

 (Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (09556/2019),

 ag féachaint don dréacht-Chomhaontú um an gComhlimistéar Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus an tSeoirsia (14370/2010),

 ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 100(2) agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), agus le hAirteagal 218(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9‑0013/2019),

 ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A9-0082/2020),

1. ag tabhairt a toilithe chun an Comhaontú a thabhairt i gcrích;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a dhíriú chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig rialtas agus parlaimint Phoblacht na Seoirsia.

MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

Is comhaontú idirnáisiúnta é seo lena mbunaítear caidreamh i réimse na heitlíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus an tSeoirsia.

 

An cuspóir atá aige ná Comhlimistéar Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia a bhunú. Tiocfaidh an comhaontú nua in ionad na gcomhaontuithe déthaobhacha atá ann cheana maidir le seirbhísí aerthráchta idir an dá thaobh. Tá an comhaontú á thabhairt i gcrích mar chuid de bheartas comharsanachta AE, agus is é ceann de na haidhmeanna atá leis ná comhlimistéar eitlíochta a bhunú idir an tAontas Eorpach agus a chomharsana.

 

 

Nós imeachta

 

Shínigh an Chomhairle an Comhaontú an 2 Nollaig 2010. An 15 Samhain 2011, thug Parlaimint na hEorpa a toiliú an Comhaontú a thabhairt i gcrích[1]. Chun teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin a chur san áireamh, áfach, mar aon leis na modhnuithe dlíthiúla mar thoradh ar bhreithiúnas Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh[2] maidir le foclaíocht chinntí na Comhairle, chinn an Chomhairle, an 25 Meitheamh 2019, dul i gcomhairle an athuair le Parlaimint na hEorpa chun a toiliú a fháil.

 

Ní dhearnadh aon mhodhnuithe ar shubstaint an Chomhaontaithe féin, atá á chur i bhfeidhm go sealadach ó shínigh na Páirtithe é. 

 

Chun an Comhaontú a thabhairt i gcrích, caithfidh an Chomhairle toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa faoi mar a cheanglaítear le hAirteagal 2018 CFAE.

 

I gcomhréir le Rialacha 105 agus 114(5), (7) agus (8) de rialacha nós imeachta na Parlaiminte, déanfaidh an coiste freagrach moladh a thíolacadh chun an gníomh molta a fhormheas nó a dhiúltú. Ansin glacfaidh Parlaimint na hEorpa cinneadh trí vótáil aonair, agus ní fhéadfar aon leasú ar an gComhaontú a chur síos. Ní bheidh leasuithe i gcoiste inghlactha ach amháin má tá sé mar aidhm acu an moladh atá molta ag an Rapóirtéir a fhreaschur.

 

Meabhrú ar phríomhfhorálacha an Chomhaontaithe

 

Leis an gComhaontú sin, beidh réim ag an reachtaíocht agus na rialacha go léir lena rialaítear margadh aonair an Aontais Eorpaigh san aeriompar i leith na Seoirsia agus bunófar coinníollacha creata aonfhoirmeacha do gach gnóthas eitlíochta san Aontas Eorpach agus sa tSeoirsia. Is é cur i bhfeidhm na reachtaíochta reatha ar shlándáil agus sábháilteacht eitlíochta agus ar bhainistíocht aerthráchta sa tSeoirsia an bealach chun margaí a oscailt ar bhonn cómhalartach agus cuireann sé ar chumas na ngeallsealbhóirí eacnamaíochta go léir rannpháirt a ghlacadh sa chomhlimistéar eitlíochta ar bhonn neamh-idirdhealaitheach. Ciallaíonn sé sin, amach anseo, go mbeidh gach gnóthas eitlíochta in AE agus sa tSeoirsia in ann a gcuid seirbhísí a thairiscint ó áit ar bith in AE go háit ar bith sa tSeoirsia.

 

 

Glactar leis go dtabharfaidh oscailt na margaí ar bhonn cómhalartach rannpháirtithe nua isteach sa mhargadh, go n-úsáidfear leis aerfoirt nach ndearnadh freastal ceart orthu roimhe sin agus go mbeadh comhdhlúthú idir gnóthais eitlíochta éagsúla san Aontas mar thoradh air. Le bunú céimneach an chomhlimistéir eitlíochta idir AE agus an tSeoirsia, measann an Coimisiún go dtiocfaidh borradh 25 000 faoi líon na bpaisinéirí agus go nginfear leasanna do thomhaltóirí a mbeidh luach tuairim is EUR 17 milliún leo, sa chéad bhliain amháin, gan trácht ar bhlianta ina dhiaidh sin.

 

Trí bhíthin an chinnidh sin, formheasann an Chomhairle an comhaontú. Is tuairim chomhroinnte é go bhfuil comhar rialála idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirsia ríthábhachtach le haghaidh oibriú sábháilte, slán agus éifeachtach aersheirbhísí nach bhféadfaidh tarlú ach ar leibhéal an Aontais, agus dá bharr sin go bhfuil tabhairt i gcrích an Chomhaontuithe ag an Aontas Eorpach i gcomhréir le comhlíonadh phrionsabal na coimhdeachta.

 

 

Seasamh an Rapóirtéara

 

Is nós imeachta go hiomlán teicniúil é nós imeachta an toilithe seo, chun torthaí dlíthiúla theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin agus an rialaithe ón gCúirt Bhreithiúnais ó 2015 a chur chun feidhme. Rinne an Pharlaimint substaint an Chomhaontaithe a fhormheas cheana in 2011 agus ba cheart di a seasamh a choimeád.

 

I bhfianaise an mhéid thuas, molann bhur Rapóirtéir gur cheart do Choiste TRAN moladh fabhrach a thabhairt i dtaobh thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe.

 

 


 

AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

An Comhaontú um an gComhlimistéar Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile

Tagairtí

09556/2019 – C9-0013/2019 – 09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

17.5.2011

 

 

 

Coiste freagrach

 Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Andris Ameriks

16.10.2019

 

 

 

Dáta a ghlactha

21.4.2020

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

47

0

0

Feisirí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Dáta don chur síos

22.4.2020

 


 

VÓTÁLA CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0#

0

 

Eochair do na siombailí:

+ : i bhfabhar

- : i gcoinne

0 : staonadh

 

 

 

An nuashonrú is déanaí: 29 Aibreán 2020
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais