Ziņojums - A9-0082/2020Ziņojums
A9-0082/2020

IETEIKUMS par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

22.4.2020 - (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE)) - ***

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Andris Ameriks

Procedūra : 2010/0186(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0082/2020
Iesniegtie teksti :
A9-0082/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

(09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (09556/2019),

 ņemot vērā projektu nolīgumam par kopējo aviācijas telpu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Gruziju (14370/2010),

 ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C9-0013/2019),

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu, kā arī 114. panta 7. punktu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A9‑0082/2020),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Gruzijas Republikas valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Šis nolīgums ir starptautiska vienošanās par gaisa satiksmes regulēšanu starp ES, tās dalībvalstīm un Gruziju.

 

Nolīguma mērķis ir izveidot ES un Gruzijas kopējo aviācijas telpu. Spēkā esošie divpusējie nolīgumi, kuri regulē gaisa satiksmes pakalpojumus starp abām pusēm, būtu jāaizstāj ar jaunu nolīgumu. Šāda rīcība izriet no ES kaimiņattiecību politikas, kuras mērķis ir arī izveidot kopējo aviācijas telpu starp ES un tās kaimiņvalstīm.

 

 

Procedūra

 

Nolīgums Padomē parakstīts 2010. gada 2. decembrī. 2011. gada 15. novembrī savu piekrišanu nolīguma noslēgšanai deva Eiropas Parlaments[1]. Tomēr nolūkā ņemt vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, kā arī juridiskās izmaiņas pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma[2] saistībā ar Padomes lēmumu formulējumu, Padome 2019. gada 25. jūnijā nolēma vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, lai saņemtu tā piekrišanu.

 

Nolīgumā pašā pēc būtības nav veiktas nekādas izmaiņas, turklāt to provizoriski jau piemēro kopš Puses to parakstīja. 

 

Lai nolīgumu varētu noslēgt, Padome lūdza Eiropas Parlamenta piekrišanu saskaņā ar LESD 218. pantu.

 

Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 105. pantu un 114. panta 5., 7. un 8. punktu atbildīgā komiteja iesniedz ieteikumu pieņemt vai noraidīt ierosināto aktu. Parlaments lēmumu pieņem ar vienu balsojumu un nevar tikt iesniegti nekādi nolīguma grozījumi. Komitejā iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

 

Atgādinājums par galvenajiem nolīguma noteikumiem

 

Ar šo nolīgumu uz Gruziju attiecina ES iekšējā gaisa satiksmes tirgus visus noteikumus un normas un izveido vienotu sistēmu visu ES un Gruzijas gaisa satiksmes uzņēmumu darbībai. Piemērojot Gruzijai spēkā esošos noteikumus par aviācijas un lidojumu drošību un gaisa satiksmes vadību tiek nodrošināta savstarpēja tirgus atvēršana un visu tirgus dalībnieku nediskriminējoša piedalīšanās kopējā aviācijas telpā. Tādējādi nākotnē visi Gruzijas un ES gaisa satiksmes uzņēmumi varēs piedāvāt savus pakalpojumus no jebkuras vietas ES uz jebkuru vietu Gruzijā.

 

 

Tiek pieņemts, ka savstarpēja tirgu atvēršana sekmēs jaunu tirgus dalībnieku iesaistīšanos, nepietiekami apkalpotu lidostu aktīvāku izmantošanu un ES gaisa satiksmes uzņēmumu konsolidāciju. Komisija uzskata, ka, pakāpeniski ieviešot ES un Gruzijas kopējo aviācijas telpu, jau pirmajā gadā pasažieru skaits palielināsies par aptuveni 25 tūkstošiem un kopējais ieguvums patērētājiem būs aptuveni 17 miljoni EUR.

 

Ar šo Padomes lēmumu nolīgumu apstiprina. Var piekrist, ka tikai ES līmenī var panākt sadarbību regulējuma jomā starp ES un Gruziju, kam ir ļoti svarīga nozīme, lai izveidotu drošu un efektīvu gaisa satiksmi, un tādējādi nolīguma noslēgšana ES vārdā atbilst subsidiaritātes principam.

 

 

Referenta nostāja

 

Šai piekrišanas procedūrai ir tīri tehnisks raksturs, lai ņemtu vērā Lisabonas līguma spēkā stāšanās un 2015. gada Tiesas sprieduma juridiskās sekas. Parlaments jau 2011. gadā apstiprināja nolīgumu pēc būtības un tam savu nostāju mainīt nav nepieciešams.

 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par nolīguma noslēgšanu.

 

 

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopējās aviācijas telpas izveide starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

Atsauces

09556/2019 – C9-0013/2019 – 09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

17.5.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Andris Ameriks

16.10.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.4.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Iesniegšanas datums

22.4.2020

 


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0#

0

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 7. maijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika