ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

22.4.2020 - (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE)) - ***

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Andris Ameriks

Procedura : 2010/0186(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0082/2020
Teksty złożone :
A9-0082/2020
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

(09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

 (Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (09556/2019),

 uwzględniając projekt umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Gruzją (14370/2010),

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0013/2019),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0082/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Gruzji.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa umowa jest międzynarodowym porozumieniem regulującym stosunki w dziedzinie lotnictwa między UE i jej państwami członkowskimi a Gruzją.

 

Umowa ma na celu stworzenie wspólnego obszaru lotniczego pomiędzy UE i Gruzją. Nowa umowa ma zastąpić dotychczasowe porozumienia dwustronne regulujące ruch lotniczy między stronami. Umowę zawiera się w ramach polityki sąsiedztwa UE, której celem jest również stworzenie wspólnego obszaru lotniczego pomiędzy UE i jej sąsiadami.

 

 

Procedura

 

Rada podpisała umowę w dniu 2 grudnia 2010 r. W dniu 15 listopada 2011 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie umowy[1]. Jednak w celu uwzględnienia wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz zmian prawnych w następstwie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości[2] dotyczącego brzmienia decyzji Rady, w dniu 25 czerwca 2019 r. Rada postanowiła ponownie skonsultować się z Parlamentem w celu uzyskania jego zgody.

 

Nie wprowadzono żadnych zmian merytorycznych do samej umowy, która jest stosowana tymczasowo od momentu jej podpisania przez strony. 

 

Aby zawrzeć umowę, Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 218 TFUE.

 

Zgodnie z art. 105 i art. 114 ust. 5, 7 i 8 Regulaminu Parlamentu właściwa komisja przedstawia Parlamentowi zalecenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danego aktu. Parlament podejmuje decyzję w drodze jednego głosowania, a do samej umowy nie można składać żadnych poprawek. Poprawki w komisji są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy mają na celu odrzucenie zalecenia proponowanego przez sprawozdawcę.

 

Przypomnienie głównych postanowień umowy

 

Umowa zobowiązuje Gruzję do przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących wewnętrznego rynku lotniczego UE i określa jednolite warunki ramowe dla wszystkich przewoźników lotniczych w UE i Gruzji. Stosowanie w odniesieniu do Gruzji obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony i zarządzania ruchem lotniczym prowadzi do wzajemnego otwarcia rynku i umożliwia wszystkim podmiotom gospodarczym korzystanie ze wspólnego obszaru lotniczego na równych zasadach. Dzięki umowie w przyszłości wszyscy przewoźnicy lotniczy z UE i Gruzji będą mogli oferować swoje usługi z każdego miejsca w UE i na terenie całej Gruzji.

 

 

Oczekuje się, że wzajemne otwarcie rynku spowoduje wejście na rynek nowych podmiotów, wykorzystanie portów lotniczych, które dotychczas były nie w pełni obsługiwane, oraz konsolidację przewoźników lotniczych z UE. Według szacunków Komisji stopniowe tworzenie wspólnego obszaru lotniczego między UE a Gruzją spowoduje już w pierwszym roku wzrost liczby pasażerów o 25 000 oraz przyniesie konsumentom korzyści o wartości ok. 17 mln EUR.

 

Przedmiotowa decyzja Rady oznacza zatwierdzenie umowy. Uznaje się, że współpracę między UE a Gruzją w zakresie regulacji, która ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego i skutecznego funkcjonowania ruchu lotniczego, można zagwarantować jedynie na szczeblu UE, dlatego zawarcie umowy przez UE następuje z poszanowaniem zasady pomocniczości.

 

 

Stanowisko sprawozdawcy

 

Ta procedura zgody ma charakter czysto techniczny i uwzględnia skutki prawne wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 2015 r. Parlament zatwierdził już treść umowy w 2011 r. i powinien utrzymać swoje stanowisko.

 

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje, aby Komisja Transportu i Turystyki wydała pozytywne zalecenie w sprawie zawarcia Umowy.

 

 


 

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Stworzenie wspólnego obszaru lotniczego między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Gruzją z drugiej strony

Odsyłacze

09556/2019 – C9-0013/2019 – 09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

17.5.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Andris Ameriks

16.10.2019

 

 

 

Data przyjęcia

21.4.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

47

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Data złożenia

22.4.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0#

0

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności