RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

22.4.2020 - (09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE)) - ***

Comisia pentru transport și turism
Raportor: Andris Ameriks

Procedură : 2010/0186(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0082/2020
Texte depuse :
A9-0082/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

(09556/2019 – C9-0013/2019 – 2010/0186(NLE))

 (Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09556/2019),

 având în vedere proiectul de acord privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Georgia (14370/2010),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0013/2019),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A9-0082/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Georgia.

EXPUNERE DE MOTIVE

Acest acord este un acord internațional care stabilește relațiile în domeniul aviației între UE și statele sale membre și Georgia.

 

Obiectivul acordului este instituirea unui spațiu aerian comun între UE și Georgia. Acordurile bilaterale existente privind serviciile de transport aerian încheiate între cele două părți se abrogă odată cu noul acord. Acordul se încheie în contextul politicii de vecinătate a UE care își propune, printre altele, instituirea unui spațiu aerian comun între UE și vecinii săi.

 

 

Procedură

 

Consiliul a semnat acordul la 2 decembrie 2010. La 15 noiembrie 2011, Parlamentul European și-a dat aprobarea privind încheierea acordului[1]. Cu toate acestea, pentru a ține seama de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, precum și de modificările juridice în urma hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene[2] referitoare la formularea deciziilor Consiliului, Consiliul a decis, la 25 iunie 2019, să consulte din nou Parlamentul pentru a obține aprobarea acestuia.

 

Conținutul acordului în sine nu a fost modificat, acesta fiind aplicat cu titlu provizoriu de la semnarea sa de către părți. 

 

În vederea încheierii acordului, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European, astfel cum se prevede la articolul 218 din TFUE.

 

În conformitate cu articolul 105 și cu articolul 114 alineatele (5), (7) și (8) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comisia competentă prezintă o recomandare privind aprobarea sau respingerea actului propus. Parlamentul ia o decizie prin vot unic, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament privind acordul în sine. Amendamentele în comisie sunt admisibile doar dacă vizează inversarea recomandării propuse de raportor.

 

Trecerea în revistă a principalelor dispoziții ale acordului

 

Prin acest acord, dispozițiile și reglementările vizând piața internă a transportului aerian în UE se extind asupra Georgiei și se creează condiții-cadru uniforme pentru toate societățile de transport aerian din UE și Georgia. Aplicarea de către Georgia a dispozițiilor în vigoare privind siguranța, securitatea și managementul transportului aerian are ca rezultat o deschidere reciprocă a pieței și o participare fără discriminare a tuturor agenților economici la spațiul aerian comun. În viitor toate societățile de transport aerian din UE și Georgia vor putea să își ofere serviciile de la oricare destinație din UE către oricare destinație din Georgia.

 

 

Printre consecințele deschiderii reciproce a pieței se numără intrarea pe piață a unor noi actori, utilizarea unor aeroporturi insuficient exploatate până în prezent și consolidarea societăților de transport aerian din UE. Conform Comisiei, edificarea progresivă a unui spațiu aerian comun între UE și Georgia va aduce cu sine încă din primul an o creștere estimată de 25 000 de pasageri aerieni și beneficii pentru consumatori în valoare de circa 17 milioane de euro.

 

Prin această decizie, Consiliul aprobă acordul. Există un consens că colaborarea în materie de reglementare între Uniunea Europeană și Georgia, de o importanță centrală pentru desfășurarea eficientă și în condiții de siguranță și de securitate a serviciilor de transport aerian, nu poate fi asigurată decât la nivelul UE și, prin urmare, încheierea acordului de către UE este compatibilă cu principiul subsidiarității.

 

 

Poziția raportorului

 

Această procedură de aprobare este de natură pur tehnică, pentru a ține seama de consecințele juridice ale intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și ale hotărârii Curții de Justiție din 2015. Parlamentul a aprobat deja, în 2011, conținutul acordului și ar trebui să-și mențină poziția.

 

În lumina situației descrise mai sus, raportorul propune Comisiei TRAN să prezinte o recomandare favorabilă privind încheierea acordului.

 

 


 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

Referințe

09556/2019 – C9-0013/2019 – 09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE)

Data sesizării

17.5.2011

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Andris Ameriks

16.10.2019

 

 

 

Data adoptării

21.4.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Clare Daly, Maria Grapini, Maximilian Krah

Data depunerii

22.4.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL  ÎN COMISIA COMPETENTĂ

47

+

ECR

Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Maximilian Krah, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

0

-

 

0#

0

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 

Ultima actualizare: 29 aprilie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate